RI.SE Research Institutes of Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RI.SE Research Institutes of Sweden"

Transkript

1 RI.SE Research Institutes of Sweden Roll & Resurs i Innovationssystemet Peter Holmstedt

2 Upplägg idag! Sverige Sveriges institutssystem (industriforskningsinstitut) RISE och RISE Holding Vad instituten gör och åstadkommer Några frågor vi driver i propp-sammanhang Samverkansdiskussion SISP och Institut men först Arlanda, i början på 2000-talet Kista SC och KTH

3 OECD / Tillväxtanalys Sverige har inget policy-område = Innovationssystem Data visar att utvecklingen och prestationerna i det Svenska Innovation-systemet, är bättre under de senaste 15 åren, än vad som normalt framförs och diskuteras Avfärdar den Svenska paradoxen Innovationssystemet, i en liten, global och modern ekonomi som Sveriges, är betydligt mer komplex än vad som normalt antas, vilket bla leder till suboptimeringar

4 OECD / Tillväxtanalys Jag tror min slutsats: Vi är bra, men det finns en potential att utnyttja framöver! Den potentialen kan ge effekter i vårt samhälle, men kräver åtgärder avseende Sveriges innovationssystem, av typen: Balans, enkelhet och effektivitet samt en insikt om vem kunden är, dvs entreprenören, idén, upptäckten och företaget (liten som stort), dvs inte aktören som dock är medlet en viktig del av strategin.

5 Research Performers in Swedish Innovation system Industrial research institutes (2%) Universities (22%) Business (75%) Public research institutes (1 %)

6 Industriforskningsinstituten IVL Skogforsk Innventia VTI SP RI.SE Swerea Swedish ICT FOI

7 Svenska staten 100 % / 1025 M 60 % / 425 M SP Sveriges Swedish ICT Research Tekniska Forskningsinstitut 100 % SIK 100 % YKI 100 % 60 % 60 % 60 % 100 % 91 % Glafo 100 % SICS 91 % Santa Anna 100 % Interactive Institute 100 % Imego 91 % Viktoria 47% / 573 M Swerea 100 % Swerea IVF 100 % Swerea Kimab 91 % Institute de la Corrosion 36 % Swerea Mefos 100 % Swerea Sicomp 100 % Swerea Swecast IRnova Fibertronics JTI RISE Research Institutes of Sweden 2011 Acreo 92 % SMP CBI 100 % 29 % / 336 M Innventia LignoBoost Demo 100 % Innventia UK Ltd 100 % PFI A/S 95 % Januari

8 Svenska Institutssektorn 2010 Omsättning: Basfinansiering (SK): Personal (ca): RI.SE 2,4 Mkr 19 % 2100 Hela sektorn ca 3,8 Mkr RISE Holding SP Swerea Sw ICT Research Innventia RISE gruppen + FOI IVL Skogforsk VTI 3600 (Anslag till RISE Holding = 468 Mkr)

9 RI.SE - en växande sektor (total Mkr) 2048,8 2230,2 2373, ,8 Omsättning Resultat Prognos

10 Vad är ett industriforskningsinstitut? Forskningsorganisation med bestämd inriktning (teknik- och applikation) Oftast AB, kan hantera sekretess, lämnar ej utdelning Seniora forskare, position i gränslandet mellan U&H och näringsliv Huvudsakligen behovs- och uppdragsfinansierad (ej anslagsdrivet) 56 % näringsliv i genomsnitt för RISE En resurs för näringsliv och samhälle, i ett internationellt perspektiv Kompetens inom väl definierade områden med orientering mot behov, tillämpning, prototyper och demonstratorer (innovationsinfrastruktur) Gemensamma projekt med näringsliv och offentlig sektor Forsknings-, Utvecklings- och Innovationsresurs för SME Kommersialisering (patent, licenser och avknoppningar) Utbildning och Mobilitet (personrörlighet) Bidrar till att skapa Tillväxt via Effekter.

11 Vad är ett industriforskningsinstitut bra på? Nära relationer med näringslivet kan samarbeta bra! Att förstå näringslivets logik och kunna prata deras språk Att förstå näringslivets problem på deras villkor, spec. SME Kompetens, prototyper och innovationsinfrastruktur Kombination av spets- och breddkompetens Att ta kunskap/resultat till visaulisering och industriell marknad Leda och hålla ihop stora och komplexa projekt Större samarbetsprojekt med industrin, tex SSAB - Swerea Komplexa projekt med många parter, tex med U&H, företag o EU Leveransförmåga Arbeta utifrån ett behov o följa specifikation Leverera i tid

12 Strukturutveckling av sektorn Fas 1: 1997 Stiftelser till bolag Fas 2: 2002 Fyrklöverstrukturen Fas 3: 2007 Institutssektor i världsklass Ett lyft för forskning och innovation Regeringens proposition 2008/09:50 Fas 4: 2012 Inspel till F o I proppen

13 Regeringens överordnade mål Inriktningsbrev 2010 till RISE Holding Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Holding AB, ska vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse

14 Vad har hänt sedan proppen beslutades? Snart 3 år har gått - mycket har hänt Nytt uppdrag: Stärkt mandat, finansiering o holdingbolag RISE Research Institutes of Sweden Holding AB: 1/ Ökat fokus på bolagsstyrning, valberedningar och styrelsearbete samt en strategisk dialog med näringslivet Nytt fördelningssystem för finansiering, enkla o lika principer Ökade näringslivsintäkter och ökad volymtillväxt Ökad/fördjupad samverkan med UoH, via strategiska avtal etc. IMEGO är integrerat in i RISE / Swedish ICT Research 1/ SP är integrerat in i RISE-gruppen 2/ MEFOS integreras in i Swerea fullt ut under 2011, tillsammans med svensk stålindustri och Jernkontoret men mycket återstår

15 Nära dialog med medägare och näringsliv Näringslivets behov Aktivt verka genom valberedningar och styrelsearbete Styrning och kompetens Utveckla kriterier för och fördela strategisk finansiering för kompetensuppbyggnad Internationell konkurrenskraft Företräda en ändamålsenlig institutsstruktur med ett starkt varumärke Kraftsamling och synlighet Följa upp och redovisa effekter inom ekonomi, nytta och hållbarhet Måluppfyllelse

16 Varför är industriforskningsinstituten inom RISE viktiga?

17 Näringslivets syn på instituten (2009) Verka för långsiktiga och stabila ekonomiska ramar Det måste vara behovsorienterad och problemorienterad forskning Öka förmågan att driva komplexa projekt Samverka utan prestige inom instituten och mellan instituten Identifiera spetskompetensen och satsa på detta. Utveckla de internationella kontakterna Tydliggör vad instituten är duktiga på.

18 RISE-institut och näringslivet Forskningsorganisation med fokus på näringslivets behov 56 % av intäkter från näringslivet Ofta inriktade mot vissa branscher (skog, stål, livsmedel) och med ägarföreningar som intressenter Nära dialog med näringslivet Strategiska avtal med företag

19 INNVENTIAs innovation: SOFA Online Forming Analyzer Ett verktyg för papperstillverkare för att övervaka och reglera pappersstrukturen Den första mätutrustningen on-line för mätning i våta änden av en pappersmaskin Ger kostnadseffektivare produktion av papper genom minskad variation i papperets ytvikt med bibehållen papperskvalitet SOFA-systemet installerat 2010 vid Korsnäs kartongmaskin i Frövi October

20 Partnerskap med industriella ledare Tomas Thorvaldsson Olof Faxander VD Swerea VD SSAB Staffan Söderberg VD Swerea KIMAB 5-årigt ramavtal SSAB 2010 Slutsats av global strategi "to be a leader, not a follower" SSAB mission: a stronger, lighter and more sustainable world SSABs årsredovisningar 2008 och 2009 Viktiga partners i koncernens nätverk för forskning och utveckling är bland andra Swerea instituten MEFOS och KIMAB Upp till 5 % lägre bränslebehov för personbil av höghållfast stål 20

21 RISE-institut och SME Särskilt fokus på SMEs behov: 36 % av externa intäkter kommer från SME Särskilda insatser för SME, bl.a.: SwICT: produktframtagning SP: bistår SME med egna resurser Swerea: stöd till SMEs internationalisering Noder i Enterprise Europe Network (Swerea, Sw ICT, SP) Deltar i 28 st Forska och Väx projekt (Vinnova) Projekt EUSME för att främja SME-deltagande i FP 7

22 Exempel: Miljövänligare alternativ till teak för båtdäck Mats Westin, SP Trätek Rune Ziethén, SP Trätek Stig Lande, Kebony AS Frågeställning: Många båtföretag har efterfrågat miljövänliga alternativ till teakdäck med samma tekniska och estetiska egenskaper? SP/EcoBuilds insats SP har tillsammans med två norska företag tagit lovande forskningsresultat för furfurylerat trä hela vägen till lyckad industriell implementering Resultat Efter lanseringen av Kebony Maple Boat Deck har efterfrågan ökat så dramatiskt att produktionen av furfurylerad lönn är intecknad för lång tid framöver

23 RISE-institutens infrastruktur Har kapacitet att pröva nya produkter och tjänster i demonstratorer/testbäddar Driver knappt 50 olika demoanläggningar/testbäddar Exempel: FEX Papermaking pilot plant Hall för brandtekniska prov (byggnader, fordon, mm) Asta Zero (trafiksäkerhet) Acreo Fiberlab (test av prod. & tjänster för bredband) Produktionsutvecklingsarenan(prototyper/ demonstratorer)

24 Vision för Norra Djurgårdsstaden Fossilbränslefri på sikt Offensivt mål för CO2-utsläpp Anpassning till kommande klimatförändringar och Infrastruktur med IT-stöd för ett hållbart åldrandeboende med hög upplevd kvalitet trots begränsad personaltäthet Pilot: Kommunikation Tjänster Digital delaktighet

25 RISE-institut och akademin Har hög vetenskaplig kompetens och vana arbeta med UoH 65 st delade/adjungerade professorer 2010 tog 43 forskare forskarexamen 2010 publicerades > 1000 artiklar varav många vetenskapligt granskade 30 % av personalen är disputerade Deltar i många kompetenscentra och flera strategiska forskningsområden

26 Institutssektorn är effektiv och gör skillnad! Bordet som visualiserar människans inre Det virtuella obduktionsbordet är ett exempel på framgångsrik samverkan mellan universitet och institut. Resultatet är ett unikt verktyg för medicinsk visualisering av människans insida. Med hjälp av bordet kan obducenten se saker som annars är svåra att upptäcka. Bordet används redan i dag som komplement till konventionella obduktioner. Det virtuella obduktionsbordet Virtual Autopsy Table har utvecklats i samverkan mellan Interactive Institute, Norrköpings Interactive Institute Visualiserings-center och Center for Medical Image Science and Visualization, CMIV. Det är baserat på forskningsresultat och patenterad teknologi från CMIV, VITA (Linköpings Universitet), Sectra Imtec AB och Rättsmedicinalverket.

27 RISE-instituten och internationalisering Deltar i internationella projekt, t.ex. EU Får 23 % av sina intäkter från int. projekt (535 MSEK) Driver två institut i Frankrike (Brest) Är sammanlagt 6:e största mottagare av EU-medel från FP 7 (32,5 Meuro) Deltar i 131 FP-projekt Koordinerar 14 FP-projekt Deltar i EIT/KIC med KTH inom IKT Deltar i 81 övriga EU-projekt (CIP, Eureka, SF)

28 RISE i Forsknings- och Innovationsproposition

29 Näringslivets syn på instituten (2011) Mycket viktig länk mellan akademi och industri Bör ges en tydlig roll i en innovationsstrategi och med SIO Tydligare roll som koordinator inom EU-forskningen Att tillsammans med industrin, utveckla och ta fram demonstratorer >= 50 % näringslivsintäkter Behovsbild 2016 = 4 miljarder i omsättning Statlig basfinansiering i nivå med internationella institut Internationalisering viktig (men komplex ) Nuvarande RISE-konstellation bra, utvecklas tvärs och harmoniseras Fortsätt kraftsamlingen, samt att integration av tjänsteinnehåll bör öka

30 Från strategiska forskningsområden till strategiska innovationsområden Kriterier Bygga på starka forskningsområden (SFO) Fokus på innovationer Behov av demonstratorer EU-samarbete Samhällsutmaning i centrum transport, energi, vård/hälsa, produktion, biobaserade material

31 Forskningsinfrastruktur och demonstratorer Stärk tillgängligheten Möjliggör finansiering av demonstratorer Stöd till näringslivet som leverantör till stora forskningsanläggningar (ESFRI)

32 Följ SME hela vägen!. Innovationsledare (5%) Innovationsupphandling Skatteincitament Utvecklare (17%) SME Development: Kompetens- och utvecklingsstöd Anpassare (21%) Lyft mot ökat kunskapsinnehåll! Följare (31%) och icke innovativa (26%) 3

33 RI.SE Research Institutes of Sweden Samverkansmöjligheter mellan forskningsinstitut och SISPmedlemmar! Hur kan vi bäst utnyttja testbäddar, kluster, affärsutvecklingsprocesser?

34 Samverkansmöjligheter etc! Samverkan finns redan såklart : Sw ICT i Kista Science City, YKI på KTH-citycampus, Swerea på väg till KSC, Sw ICT finns i Norrköpings SP, Innventia finns i KSC, SP finns i relaterade kluster etc etc Frågan är vad kan vi utveckla och göra mer? Instituten: Företagsnära FoI, prototyper, demonstratorer, testbäddar, industrialisera, skala upp etc Science Parks & Inkubatorer: Attraktiva miljöer, kunskap, kompetens, processer och ledarskap Utvecklingsbar systemgemenskap med potential! Institutskompetens i inkubatorerbjudandet Institut i SP-miljöer

35 Tack!

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse

Forskning och Innovation i Sverige en internationell jämförelse Forskning och Innovation i en internationell jämförelse Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 1. Inledning 7 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET

UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 4 : 0 9 UTVÄRDERING AV DET NATIONELLA FLYGTEKNISKA FORSKNINGSPROGRAMMET U L F E D L U N D, B E R N T E R I C S O N, A N D E R S G U S T A F S S O N & U L F O L S S

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer