Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler."

Transkript

1 Tävlingsbestämmelser år 2008 Sidan 1 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående tävlingsbestämmelser som fastställts av SvFF:s Representantskap den 8 december 2007 träder i kraft den 9 december Kapitel 1 - Allmänt 1 Tävlings- och spelregler Alla matcher spelas enligt SvFF:s tävlingsregler och Internationella Fotbollförbundets (FIFA) spelregler, om inte annat godkänts av SvFF:s styrelse (Förbundsstyrelsen). Med SvFF:s tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser, reglementen, spelregler, föreskrifter och anvisningar. För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av Förbundsstyrelsen eller Distriktsförbundens (SDF) styrelser, kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av Förbundsstyrelsen respektive vederbörande SDF-styrelse. Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Vad som föreskrivs om förening och lag äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida inte annat anges. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler kan medföra en straffavgift om högst :-. Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller att insända föreskriven eller av SvFF eller SDF begärd uppgift eller utlåtande kan medföra en straffavgift om högst :-. 2 Matchtillstånd Till SvFF ansluten organisation får spela match endast mot lag som företräder organisation som är ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet landsförbund. Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett övervägande inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta på samma nivå i SvFF:s tävlingar. Till SvFF ansluten organisation får inte delta i andra tävlingar än sådana som administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF. Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävlingsmatch och senast vid tidpunkten för anmälan, uppfylla de i 6 i SvFF:s stadgar fastställda kraven på medlemskap i SvFF och Riksidrottsförbundet (RF) samt ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SvFF och/eller berört SDF. Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan får delta i respektive serie endast efter att ha erhållit SvFF:s godkännande i enlighet med de villkor som gäller för Elitlicensen.

2 Sidan 2 Förening vars medlemskap i SvFF upphört, utesluts ur tävling. IdrottsABs rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om upplåtande förenings medlemskap i SvFF upphör. 3 UEFA-tävlingar Förening i Allsvenskan, som genom sin placering i serien och som innehar godkänd licens är kvalificerad för en plats i någon av UEFA:s klubbtävlingar, kan inte avstå sin plats. Förening får delta i UEFA-klubbtävling endast efter att ha erhållit av SvFF beviljad licens i enlighet med de villkor som gäller för UEFA:s klubblicens. Förening i Damallsvenskan som genom sin placering i serien är kvalificerad för UEFA:s klubbtävling, kan inte avstå sin plats. Förening som genom seger i SM Futsal herrar är kvalificerad för UEFA Futsal Cup, kan inte avstå sin plats. Förbundsstyrelsen kan besluta, att förening som ändock avstår sin plats, avstängs från deltagande i UEFA:s tävlingar under en tid av högst tre år. 4 Matcher och lag 4.1 Matcher nationell match: match mellan svenska lag internationell match: match mellan ett svenskt lag och ett utländskt lag eller mellan två utländska lag distriktsförbundsmatch: match mellan två distriktsförbundslag landsdelsmatch: match mellan lag, företrädande viss del av SvFF:s och/eller annat landsförbunds administrationsområden landskamp: match mellan av SvFF och annat landsförbunds utsedda lag 4.2 Lag Match kan vara antingen tävlingsmatch eller vänskapsmatch och kan spelas antingen utom- eller inomhus Representationslag Med representationslag avses förenings A-lag herrar och damer, seniorer Kombinerade lag I kombinerade lag deltar spelare från fler än en förening. Kombinerade lag får inte delta i förbundstävlingar. Värmlands FF har beslutat: Kombinerade lag kan endast förekomma i div. 7 herrar, div. 5 damer och ungdomsserier. Ansökan om kombinerat lag ska inlämnas skriftligt i samband med anmälan till seriespel. Kombinerade lag kan inte delta i DM-tävlingar och kval till förbundstävlingar. Kombinerade lag kan delta under ett gemensamt, neutralt, namn.

3 4.2.3 Kvinnor får delta i herrlag. Män får inte delta i damlag. Sidan 3 5 Tävlingar 5.1 Förbundstävlingar Med förbundstävlingar avses förbundsserierna samt andra av Förbundsstyrelsen administrerade tävlingar. Till sådana tävlingar ska lag alltid anmälas i föreningens officiellt registrerade namn. 5.2 Distriktstävlingar Med distriktstävlingar avses distriktsserierna samt andra av SDF-styrelser administrerade tävlingar. SDF får godkänna att två föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn. SDF beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag upphör. 5.3 Annan tävling Med annan tävling avses tävling som har SDF:s, eller i förekommande fall SvFF:s, tillstånd. 5.4 Svenska Mästerskap för seniorer (SM), herrjuniorer (JSM) och pojkar (PSM) Allsvenskan och Damallsvenskan gäller som tävling om SM. Segrande lag i Allsvenskan respektive Damallsvenskan blir Svenska Mästare. Förbundsstyrelsen ska årligen arrangera JSM, herrar och PSM. Förbundsstyrelsen kan också besluta att arrangera SM i Futsal. 5.5 Distriktsmästerskap för seniorer (DM) och juniorer (JDM) SDF bör årligen arrangera DM och JDM. DM och JDM arrangeras som tävling enligt utslags- eller seriemetoden. Varje till SvFF ansluten förening inom distriktet får, såvida inte annat beslutas beträffande farmarlag, anmäla sig till deltagande i DM och JDM med ett lag i varje tävling. DM- och JDM-match ska förläggas så att den inte föranleder ändring i gällande spelordning för SvFF:s tävlingar. 5.6 Tävlingar för ungdomar Penningpriser får inte förekomma i tävlingar för spelare under 18 år. 5.7 Nybildad förening m.m. Nybildad förening ska inplaceras i distriktets lägsta serie. Undantag från denna regel kan göras för ny förening som bildats genom sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller annan organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av SvFF eller SDF, få överta en av de sammanslagna föreningarnas plats eller den omorganiserades. Beslut om inplacering fattas av Förbundsstyrelsen gällande förbundsserierna, och av distriktsstyrelsen gällande distriktsserierna.

4 Förbundsstyrelsen har rätt att utfärda särskilda bestämmelser vid delning av förening eller annan organisationsförändring. Sidan 4 6 Spelbehörighet Endast spelare som innehar licens och som i övrigt är behörig enligt dessa bestämmelser får i match representera SvFF, SDF, IdrottsAB och förening. Lag får endast bestå av spelare som är medlemmar i den förening i vars matcher spelarna deltar. Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit spelrätten till IdrottsAB. SDF har rätt att besluta om särskilda behörighetskrav, t.ex. spelarlegitimation. 7 Åldersgränser 7.1 Ungdomsspelare Spelare är, enligt dessa tävlingsbestämmelser, ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 16 år. Värmlands FF har beslutat: Spelare är ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyllt 16 år för flickor och 17 år för pojkar. 7.2 Junior Spelare är junior t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 18 år. Värmlands FF har beslutat: Spelare är junior t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 18 år för flickor och 19 år för pojkar. 7.3 Senior Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 19 år. Värmlands FF har beslutat: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år 7.4 Åldersdispenser i distriktstävlingar Värmlands FF har beslutat: VFF äger rätt att bevilja dispens för överåriga i ungdomslag upp till 16 år. Dispenser ska i första hand beviljas på sociala grunder med utgångspunkt från individen samt otillräckligt antal spelare. Dispenserna ska ges med restriktivitet och sökas på fastställt formulär. Dispensavgift 150:-/spelare för seriestart, därefter 500:-/spelare. Avgiften faktureras sökande förening. För 11- och 9-manna fotboll beviljas max 4 överåriga, varav två (2) får delta per match (om inte TK beslutat annat). För 7-manna fotboll beviljas max 4 överåriga, varav två (2) får delta per match (om inte TK beslutat annat).

5 Sidan 5 I DM-tävlingar och cuper arrangerade av VFF får inga överåriga delta. När synnerliga skäl föreligger kan dispenser beviljas trots att 7.5 : s två första attsatser inte uppfylls. Denna dispens överförs inte till andra tävlingar enligt 7.5 : s tredje att-sats. 7.5 Åldersdispenser i ungdomsturneringar I tillståndsbeviljade ungdomsturneringar gäller följande förutsättningar: att åldersdispenser får medges för maximalt två spelare per match att dispenser ges högst t.o.m. det år spelaren fyller 16 år och endast för spel mot ett år yngre spelare att beviljade individuella distriktsdispenser automatiskt överförs till andra nationella och internationella turneringar och cuper (ej SM-tävlingar) inklusive internationella turneringar och cuper under förutsättning att arrangören accepterar dispenser för överåriga att arrangören kan bevilja dispenser för överåriga i egen tävling, i enlighet med förutsättningarna ovan. 8 Förening på obestånd Representationslag A-lag herrar och damer seniorer vars förening kommit på obestånd vilket lett till ackordsförfarande, ska flyttas ned till en serie som ligger minst en division lägre än den serie laget deltagit i senast. Beslut om nedflyttning får fattas först efter seriesäsongens slut, inkluderat eventuella kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. närmast följande seriestart. Förbunds- respektive SDF-styrelse beslutar dels om nedflyttningen ska omfatta både herr- och damlaget eller endast ettdera av lagen och dels om lagets eller lagens inplacering i seriesystemet. Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn till att ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger Förbunds- respektive SDF-styrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till nästa seriestart. Om föreningens obeståndssituation är föranledd av förhållanden, som föreningen inte haft rimliga möjligheter att påverka, kan Förbunds- respektive SDF-styrelse besluta att nedflyttning inte ska ske. Med ackord avses här offentligt ackord och s.k. underhandsackord. Det åligger förening som genomfört ackord att omgående anmäla saken till SvFF. Om IdrottsAB försätts i konkurs ska rättigheten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet återgå till den upplåtande föreningen. Ovan angivna bestämmelser om nedflyttning ska därvid äga motsvarande tillämpning på den förening till vilken rättigheten har återgått. 9 Spelaragent och matchagent 9.1 Spelaragent

6 Sidan 6 Förening och spelare får vid förhandlingar om spelarövergång och avtalsförhandlingar företrädas av en rådgivare. Sådan rådgivare måste vara en fysisk person samt inneha en av SvFF utfärdad licens. Undantag härifrån gäller för rådgivare som är advokat eller är spelares nära anhörig. Med nära anhörig avses här förälder, far- och morföräldrar, syskon samt make/maka och sambo. 9.2 Matchagent Nationsförbund och förening får vid förhandlingar om enstaka matcharrangemang eller turneringar i vilka deltar annat landslag respektive förening från annat nationsförbund företrädas av rådgivare. Sådan rådgivare måste inneha av UEFA utfärdad licens när deltagande nationsförbund respektive förening tillhör UEFA och arrangemanget ska äga rum inom UEFA:s geografiska område. Deltar nationsförbund respektive förening från annat nationsförbund måste rådgivaren inneha av FIFA utfärdad licens. 9.3 Böter m.m. Spelare som i ett övergångsärende nyttjar en icke-licensierad agents tjänster kan bestraffas enligt 14 kap. RF:s stadgar. Förening som i ett övergångsärende eller matcharrangemang nyttjar en icke-licensierad agents tjänster kan bestraffas enligt 14 kap. RF:s stadgar. Förening kan därutöver meddelas dels förbud mot nationella och/eller internationella spelarövergångar under minst tre månader, dels förbud mot all slags nationell och/eller internationell fotbollsverksamhet. Beträffande internationella spelarövergångar och verksamhet fattas beslut om påföljder av FIFA, medan SvFF fattar beslut i fråga om nationella spelarövergångar och verksamhet. 9.4 UEFA/FIFA-regler I övrigt gäller i alla delar FIFA:s Players Agents Regulations och Match Agents Regulations och UEFA:s Regulations for Licensed UEFA Match Agents samt SvFF:s Reglemente för spelaragenter. 10 Vadhållning på egen match Den som kan påverka resultatet av fotbollsmatch spelare, ledare, domare eller annan får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av matchen. 11 Dopning Dopning är förbjudet i enlighet med RF:s dopningsregler. 12 Registrering av förenings- respektive personuppgifter Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörande förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett framställningsform offentliggör uppgifterna. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende.

7 Sidan 7 13 Resultatrapportering Det är hemmalagets skyldighet att inrapportera resultat och annan information till SvFF respektive SDF på sätt som SvFF respektive SDF föreskriver. Underlåtenhet kan medföra straffavgift om högst :-.

8 Sidan 8 Kapitel 2 - Administration 1 Seriesammansättning Sammansättningen av Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan fastställs av Förbundsstyrelsen. Sammansättningen av div. 1-3 herrar samt Norrettan, Söderettan och div. 2 damer fastställs av Representantskapet. Värmlands FF har beslutat: Div. 4-6 herrar och div. 3-4 damer fastställs av VFF: s Fotbollsting. Övriga serier fastställs av Tävlingskommittén 2 Anmälan Anmälan till deltagande i Allsvenskan div. 3 herrar samt Damallsvenskan div. 2 damer ska göras senast den 15 november på särskild blankett Anmälnings- och frågeformulär (finns på SvFF:s hemsida Värmlands FF har beslutat: Förening anmäler lag i FOGIS under tidpunkter som fastställs av Tävlingskommittén 3 Spelordning Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF:s Tävlingskommitté (TK). Administrerande SDF fastställer spelordningen för förbundsserien div. 2 damer. Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF. Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas på gemensam dag och avsparkstid, om inte SvFF respektive SDF medger annat. 4 Avgifter 4.1 Års- och serieavgift Förutom av förbundsmötet fastställd årsavgift är förening skyldig att före seriestart erlägga för deltagande i förbundstävling den avgift, som Förbundsstyrelsen beslutar för deltagande i distriktstävling den avgift, som SDF-styrelsen beslutar 4.2 Övriga avgifter Förbundsstyrelsen fastställer avgifter gällande

9 licens och lagförsäkringar spelaravtal övergångsanmälan protestavgift Sidan Förbundsserieavgifter Herrar: Allsvenskan 0,4 x prisbasbeloppet, Superettan 0,3 x prisbasbeloppet, div. 1 0,25 x prisbasbeloppet, div. 2 0,2 x prisbasbeloppet och div. 3 0,1 x prisbasbeloppet. Damer: Damallsvenskan 0,2 x prisbasbeloppet, Norrettan och Söderettan 0,1 x prisbasbeloppet och div. 2 0,065 x prisbasbeloppet. Förening som efter beslutad seriesammansättning utgår ur tävlingen kan åläggas att betala en särskild avgift utgörande 0,2 x prisbasbeloppet. Vidare kan, efter SvFF:s Disciplinnämnds prövning, förening som utesluts eller utgår ur tävling åläggas att ersätta övriga lag i samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot det uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen. Framställning ska göras senast den 30 november innevarande spelår. 4.4 Distriktsserieavgifter Värmlands FF har beslutat: Administrationsavgifter Prisbasbelopp (pbb) 2008 = :- Startavgifter Div. 4 herrar 0,065 x pbb 2 665:- Div.5 herrar, div. 3 damer 0,057 x pbb 2 337:- Div. 6 herrar, div. 4 damer 0,052 x pbb 2 132:- Div. 7 herrar, div. 5 damer 0,047 x pbb 1 927:- Juniorlag 0,047 x pbb 1 927:- Ungdomslag 11-manna 0,016 x pbb 656:- 9/7-manna 0,013 x pbb 533:- 5-manna 0,012 x pbb 492:- 5-manna reduc 0,008 x pbb 328:- Cupavgifter DM herrar och damer 0,020 x pbb 820:- DM Juniorer 0,016 x pbb 656:- Ungdomscuper 0,013 x pbb 533:- Startavgifter inomhus Kval Futsal herr och dam 0,016 x pbb 820:- Kval Futsal F/P 17 0,014 x pbb 575:- Kval Futsal F/P 15 0,013 x pbb 533:- Hallvärmländskan 0,019 x pbb 779:-

10 Sidan 10 WO avgift Urdragningsavgift Förhöjd WO avgift Förhöjd urdragningsavgift Startavgift Dubbel startavgift Dubbel startavgift Tredubbel startavgift Licensavgifter Herrar Allsv/Superettan A-lag 9 500:- Allsv/Superettan B-lag 5 500:- Div. 1-3 A-lag 6 500:- Div. 1-3 B-lag 4 500:- Div. 4-5 A-lag 3 800:- Div. 4-5 B-lag 3 500:- Div. 6-7 A-lag 3 200:- Div. 6-7 B-lag 2 900:- Ungdomslag t.o.m. 19 år 2 500:- Veteran/motionslag 1 500:- Damer Allsv/Div. 1 A-lag 6 500:- Allsv/Div. 1 B-lag 4 500:- Div. 2-3 A-lag 3 800:- Div. 2-3 B-lag 3 500:- Div. 4-5 A-lag 3 200:- Div. 4-5 B-lag 2 900:- Ungdomslag t.o.m. 18 år 2 500:- Veteran/motionslag 1 500:- Föreningsavgifter Admin. avgift, enbart senior 0,063 x ppb 2 583:- Admin. avgift, anbart ungdom 0,051 x ppb 2 091:- Admin. avgift, senior o ungdom 0,076 x ppb 3 116:- Övriga avgifter Tillstånd att arrangera cup eller turnering 350:- Nationell övergångsblankett 300:- Internationell övergångsblankett 500:- Kollektiv övergångsblankett 300:- Futsal övergångsblankett 150:- Protestavgift 500:- Matchändringsavgift Ansökan inlämnad Sen/jun Div. 1-3 ungdom Övrig ungdom Före 1 mars Ingen avgift 2 mån. före match 300:- 200:- Ingen avgift 14 dagar före match 500:- 400:- Ingen avgift 5 dagar före match 750:- 500:- Ingen avgift Under 5 dagar före match1 000:- 750:- Ingen avgift Ej inlämnad matchändr : :- 300:-

11 5 Spelarförteckning och domarrapport Sidan 11 Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från Fogis. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst elva varav fem ersättare, som får finnas i det tekniska området. I Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan gäller att minst sju (7) av spelarna på spelarförteckningen ska ha varit registrerade för en svensk förening under minst tre år under levnadsåren år. Om färre än två (2) sådana spelare deltagit i spel, ska föreningen anses ha spelat med okvalificerad spelare enligt 3 kap. 11. Lagen ska senast 45 minuter före avspark ska överlämna spelarförteckningarna till domaren. I Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan gäller att vardera lagen ska överlämna spelarförteckningarna till domaren senast 75 minuter före avspark. Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till domaren, såvida inte särskilda skäl föreligger. Efter matchen ska en ansvarig från vardera laget underteckna och erhålla varsin kopia av den av domaren komplett ifyllda domarrapporten, d.v.s. med angivande av matchresultat, antal åskådare, varningar, spelarbyten, utvisningar o.s.v. Domaren ansvarar för att domarrapporterna omgående rapporteras till SvFF via Fogis gällande Allsvenskan div. 3, herrar och Damallsvenskan samt insänds till SvFF gällande Norrettan och Söderettan respektive till administrerande SDF gällande div. 2 damer. Värmlands FF har beslutat: Skriftlig matchrapport upptagandes spelares och funktionärers för- och efternamn, personnummer Föreningen är (10 ansvarig siffror) för samt de ifyllda resultat, uppgifterna. ska gemensamt undertecknas av domare och lagledare efter matchen. Genom undertecknandet av matchrapporten godkänner respektive ledare matchrapportens innehåll angående det egna laget. Detta inkluderar uppgifter om varningar och utvisningar etc. Endast namngivna ersättare och funktionärer får finnas i det tekniska området. 6 Matchändringar, uppskjutna matcher och ekonomi 6.1 Matchändring SvFF respektive SDF kan medge ändrad matchdag (eller avsparkstid) på grund av omständighet som kommit till arrangerande eller gästande förenings kännedom efter spelordnings fastställande. Om särskilda skäl föreligger kan SvFF respektive SDF besluta att godkänna byte av hemma-bortamatch. Vid extraordinära omständigheter, varöver föreningen inte råder, kan SvFF respektive SDF godkänna matchändring.

12 Framställning om ändrad speldag och avsparkstid i Allsvenskan div. 3 och Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan ska skriftligen tillställas SvFF på särskild matchändringsblankett (finns på SvFF:s hemsida): senast sju dagar före fastställd speldag med angivande av orsak till önskad ändring med gästande förenings skriftliga medgivande samt vara åtföljd av föreskriven avgift 2.000:- (gäller endast vid ändring av speldag) I div. 2 damer ska framställningen tillställas respektive administrerande SDF. Matchändringsavgift fastställs av SDF:et. För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas inte, såvida inte särskilda skäl föreligger. Underlåtenhet att ansöka om ändrad speldag och/eller meddela avsparkstid kan medföra straffavgift om högst :-. Sidan 12 Värmlands FF har beslutat: Framställan om ändrad speldag eller matchtid ska tillställas VFF på särskild matchändringsblankett (finns på VFF: s hemsida). Hemmalaget ansvarar för att: Matchändringsblanketten är fullständigt ifylld Ny matchtid som ligger i anslutning till aktuell serieomgång finns angivet på blanketten och är godkänt av motståndarlaget Match från våromgången spelas före höstomgångens start Match inte förläggs efter sista spelomgång på hösten Uttagen domare blir underrättad Matchändring är godkänd då den registrerats på VFF: s hemsida. Inga avgifter tas ut där SvFF eller VFF är orsak till ändringen, ej heller då planer är avstängda pga väderleksförhållanden. Matchändringsblankett med nytt speldatum ska skickas in till VFF. Vid matchflytt i ungdomsserierna ska matchen spelas inom 7 dagar från uppgjort datum, för att inte avgift ska utgå och då behöver ingen matchändringsblankett skickas in till VFF. I övrigt se avgifter. 6.2 Uppskjuten/avbruten match Beslut att skjuta upp match Beslut att skjuta upp match till följd av väder- och/eller planförhållanden kan fattas av i första hand domaren eller i förekommande fall den kommunala planägaren eller förbundsrepresentant på plats Avbruten match på grund av ordningsstörning

13 Sidan 13 Domaren har rätt att avbryta en match på grund av brukande av pyroteknik, inkastande av föremål eller annan ordningsstörning bland åskådarna. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, ska matchen inte fullföljas. Domaren har dock rätt att förlänga denna tid när domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att skäl till detta föreligger Reservplan Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan är skyldig att ha tillgång till en reservplan. SvFF respektive SDF kan besluta att match ska spelas på förenings reservplan även om underlaget är konstgräs eller grus. För föreningarna i Allsvenskan kan även plan utanför hemorten anvisas, enligt 6 kap Ny speldag Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och/eller planförhållanden ska spelas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram, om inte SvFF respektive SDF beslutar annat. Härvid har berörda föreningar rätt till en dags speluppehåll mellan matcherna. SvFF respektive SDF kan besluta om ny speldag om berörda föreningar inte inom tre (3) dagar från den uppskjutna/avbrutna matchen meddelat och fått ny speldag godkänd av SvFF respektive SDF Det är föreningarnas skyldighet att omgående meddela SvFF respektive SDF när match skjutits upp samt att meddela ny speldag. Underlåtenhet kan medföra straffavgift om högst :-. SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna. 6.3 Ekonomi Om förening åsamkats extra kostnader genom av SvFF eller SDF förorsakad ändrad speldag, kan tävlingsstyrelsen besluta om viss ersättning. Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att arrangerande förening underlåtit att i tid meddela gästande lag om uppskjuten match, kan tävlingsstyrelsen besluta att arrangerande förening ska ersätta gästande lag och domare för extra kostnader. Framställningar om ersättning ska göras inom en månad räknat från den nya matchdagen, dock senast den 30 november innevarande spelår. 7 Upp- och nedflyttning Förbundsserierna herrar 7.1 Allsvenskan 16 lag Lag 14 spelar kval mot lag 3 i Superettan. Laget från Superettan har hemmaplan i första kvalmatchen. Lag flyttas ned till Superettan.

14 Sidan Superettan 16 lag Lag 1-2 flyttas upp till Allsvenskan. Lag 3 spelar kval mot lag 14 i Allsvenskan. Laget från Superettan har hemmaplan i första kvalmatchen. Lag spelar kval parvis mot lag 2 i div. 1 om två platser i Superettan. Lagen i div. 1 har hemmamatch i första kvalmatchen. Lottning av kvalmatcherna genomfördes vid SvFF:s Representantskapsmöte den 8 december 2007 enligt följande: Lag 2 i div. 1 Norra lag 13 i Superettan Lag 2 i div. 1 Södra lag 14 i Superettan Lag flyttas ned till div Div. 1 2 x 14 lag Lag 1 flyttas upp till Superettan. Lag 2 spelar kval parvis mot lag i Superettan om två platser i Superettan. Lagen i div. 1 har hemmamatch i första kvalmatchen. Lottning av kvalmatcherna genomfördes vid SvFF:s Representantskapsmöte den 8 december 2007 enligt följande: Lag 2 i div. 1 Norra lag 13 i Superettan lag 2 i div. 1 Södra lag 14 i Superettan Lag flyttas ned till div Div. 2 6 x 12 lag Lag 1 flyttas upp till div. 1. Lag 10 spelar kval parvis mot segrarna i kvalet mellan de tolv på andra plats placerade lagen i div. 3 om sex platser i div. 2. Segr. div. 3 Mellersta/Norra Norrland - div. 2 Norrland Segr. div. 3 Norra Svealand/Södra Norrland - div. 2 Norra Svealand Segr. div. 3 Södra/Västra Svealand - div. 2 Södra Svealand Segr. div. 3 Mellersta/Nordöstra Götaland - div. 2 Östra Götaland Segr. div. 3 Sydvästra/Nordvästra Götaland - div. 2 Västra Götaland Segr. div. 3 Sydöstra/Södra Götaland - div. 2 Södra Götaland Först angivet lag är hemmalag i den första matchen. Lag flyttas ned till div Div x 12 lag Lag 1 flyttas upp till div. 2. Lag 2 spelar kval parvis mot övriga tvåor i div. 3: Div. 3 Mellersta Norrland - div. 3 Norra Norrland Div. 3 Norra Svealand - div. 3 Södra Norrland Div. 3 Södra Svealand - div. 3 Västra Svealand Div. 3 Mellersta Götaland - div. 3 Nordöstra Götaland Div. 3 Sydvästra Götaland - div. 3 Nordvästra Götaland Div. 3 Sydöstra Götaland - div. 3 Södra Götaland Därefter spelar de sex segrande lagen kval parvis mot de på 10:e plats placerade lagen i

15 div. 2 om sex platser i div. 2. Sidan 15 Segr. div. 3 Mellersta/Norra Norrland Segr. div. 3 Norra Svealand/Södra Norrland Segr. div. 3 Södra/Västra Svealand Segr. div. 3 Mellersta/Nordöstra Götaland Segr. div. 3 Sydvästra/Nordvästra Götaland Segr. div. 3 Sydöstra/Södra Götaland Lag flyttas ned till div div. 2 Norrland - div. 2 Norra Svealand - div. 2 Södra Svealand - div. 2 Östra Götaland - div. 2 Västra Götaland - div. 2 Södra Götaland 7.6 Div. 4 Från div. 4 flyttas 36 lag upp till div. 3. Förbundsserierna damer 7.7 Damallsvenskan - 12 lag Lag flyttas ned till div Norrettan och Söderettan (div. 1) - 2 x 12 lag Lag 1 flyttas upp till Damallsvenskan. Lag flyttas ned till div Div. 2 9 x 10 lag Lag 1 spelar kval i tre trelagsgrupper, varvid lag 1 och 2 i respektive kvalgrupp flyttas upp till div. 1. När lag i div. 2 är farmarklubb samt väljer att fortsätta farmarklubbssamarbetet och därigenom avstår eventuellt kvalspel till högre serienivå, ska föreningen meddela detta till administrerande SDF samt SvFF senast den 1 mars. I kvalspelet ersätts laget av närmast placerade behörigt lag i den aktuella seriegruppen. Gruppindelning Grupp 1 A Norra Norrland B Södra Norrland C Norra Svealand Grupp 2 A Östra Svealand B Västra Svealand C Nordöstra Götaland Grupp 3 A Nordvästra Götaland B Sydvästra Götaland C Sydöstra Götaland Spelordning Match 1 A B Match 2 B - C Match 3 C A Lag 8-10 flyttas ned till div Div. 3 Från div. 3 flyttas 27 lag upp till div. 2. Distriktsserierna Värmlands FF har beslutat: Herrar Div lag Lag 1 flyttas upp till div. 3 Lag 10 kvalspelar mot tvåorna i div. 5 om minst en plats i div. 4 Lag flyttas ned till div. 5

16 Sidan 16 Div. 5-2 x 12 lag Lag 1 flyttas upp till div. 4 Lag 2 kvalspelar mot 10:e lag i div. 4 om minst en plats i div.4 Lag 10 kvalspelar mot tvåorna i div. 6 om två platser i div. 5. Lagen indelas i två trelagsgrupper, där segraren i varje grupp erhåller en plats i div. 5 Lag flyttas ned till div.6 Div. 6-4 x 10 lag Lag 1 flyttas upp till div. 5 Lag 2 kvalspelar mot 10:e lag i div.5 om två platser i div. 5 Lagen indelas i två trelagsgrupper, där segraren i varje grupp erhåller en plats i div. 5 De 2 poängmässigt bästa niorna i förhållande till spelade matcher, kvalspelar mot de de 2 poängmässigt bästa tvåorna i förhållande till spelade matcher, i div. 7 Lag 9-10 flyttas ned till div. 7 Div. 7-6 x 8-10 lag lag 1 flyttas upp till div. 6 De 2 poängmässigt bästa tvåorna i förhållande till spelade matcher kvalspelar mot de 2 poängmässigt bästa niorna i div. 6. Juniorallsvenskan VFF bjuder under hösten in pojkar födda 1991 att kvalspela om de platser som SvFF tilldelar VFF inför 2009 Juniorer J19 Spelare födda 1989 indelas efter anmälan i olika divisioner. I div. 2 är det tillåtet att använda två (2) överåriga spelare Pojkallsvenskan VFF bjuder under våren in pojkar födda 1993 att kvalspela om de platser som SvFF tilldelar VFF inför 2009 Damer Div lag Lag 1 flyttas upp till div. 2 Lag flyttas ned till div. 4 Div lag Minst lag 1-2 flyttas upp till div. 3 Lag flyttas ned till div. 5 Div. 5-3 x 8-10 lag Lag 1 flyttas upp till div. 4 8 Kvalmetod 8.1 Kvalmetod i punkterna

17 Kvalet spelas hemma borta varvid, om poäng och målskillnad är lika efter andra matchen, mål på bortaplan räknas dubbelt. Sidan 17 Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte avgörande skett förlängs matchen med 2 x 15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i förlängningen. Om inget eller lika antal mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling. 8.2 Kvalmetod i punkt 7.6 Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp. Efter oavgjord match genomförs straffsparkstävling enligt SvFF:s regelbok. Resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i tabellen. Om två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom målskillnad. d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest antal mål. Har lagen gjort lika många mål är lagens inbördes resultat avgörande där vid oavgjord match, resultatet i straffsparkstävlingen är avgörande. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s Disciplinnämnd. 8.3 Kvalmetod i punkt 7.9 Varje lag spelar en match mot varje annat lag. Efter varje match genomförs en straffsparkstävling enligt SvFF:s regelbok. Är lagens placering avgjord behöver straffsparkstävling inte genomföras. Resultatet i straffsparkstävlingen gäller endast då lagen måste skiljas åt enligt nedan. Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande. Därefter avgör de inbördes resultaten i straffsparkstävlingen. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s Disciplinnämnd. 8.4 Kvalmetod i distriktsserierna fastställs av respektive SDF. 9 Vakanser Vid tillämpning av bestämmelserna nedan: a) Bästa innebär jämförelse av i första hand flest poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher i kvalspelet. Om kvalspel inte genomförts gäller jämförelsen i seriespelet. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s Disciplinnämnd. b) Om vakans uppstår innan serierna fastställts vid SvFF:s Representantskapsmöte gäller urvalet av lag i hela landet. Om vakans uppstår efter att serierna fastställts gäller urvalet av lag inom det geografiska område vakansen uppstår. Om vakans uppstår uppflyttas lag enligt följande: Förbundsserierna herrar

18 Sidan Allsvenskan Förlorande lag i kvalet mellan lag 14 i Allsvenskan och lag 3 i Superettan. Därefter lag 4 i Superettan o.s.v. 9.2 Superettan Bästa förlorande lag i kvalet mellan lagen i Superettan och lagen 2 i div. 1. Därefter det andra förlorande kvallaget. 9.3 Div. 1 Bästa tvåa i div. 2. Därefter det näst bästa o.s.v. 9.4 Div. 2 Bästa förlorande lag av de fyra som i kvalet mellan lagen 10 i div. 2 och lagen 2 i div. 3 inte uppflyttats. Därefter det näst bästa o.s.v. 9.5 Div. 3 Om vakans uppstår innan serierna fastställts vid SvFF:s Representantskapsmöte uppflyttas lag från det distrikt vars licensunderlag i förhållande till antalet ingångar till div. 3 är störst. Om vakans uppstår efter att serierna fastställts uppflyttas bästa tvåa i div. 4. Därefter det näst bästa o.s.v. Ingår Norrland i det aktuella geografiska området ska förlorande kvallag som är seriesegrare uppflyttas. Förbundsserierna damer 9.6 Damallsvenskan Bästa tvåa i Norrettan/Söderettan. Därefter det näst bästa o.s.v. 9.7 Norrettan och Söderettan Bästa förlorande lag i kvalet mellan de segrande lagen i de nio div. 2-serierna. Därefter det näst bästa o.s.v. 9.8 Div. 2 Lag från det distrikt vars licensunderlag i förhållande till antalet ingångar till div. 2 är störst. 9.9 Vakans som uppstår efter den 1 april tillsätts inte, om inte särskilda skäl föreligger Värmlands FF har beslutat: Vakanta platser i distriktsserierna efter det att serierna fastställts, tillsätts av Tävlingskommittén. 10 Nedflyttning av lag som uteslutits Lag som uteslutits ur seriespel och/eller efterföljande kvalspel ska nästkommande spelår få delta i en serie som ligger minst två divisioner under den laget uteslutits från eller i förekommande fall distriktets lägsta serie. SvFF respektive berört SDF beslutar om i vilken serie laget får delta.

19 11 Lag som på egen begäran utgår ur seriespel eller som avstår behörig serieplats Sidan Före beslutad seriesammansättning m.m. Lag som på egen begäran utgår ur pågående seriespel eller efterföljande kvalspel, eller som före beslut om sammansättning av nästkommande års serier skriftligen meddelat SvFF att man inte kommer att ta platsen i den serie man är behörig att delta i, kan nästkommande spelår få delta i en serie som ligger två divisioner under den serie laget är behörig att delta i. Berörd förenings SDF beslutar om i vilken serie laget får delta om laget flyttas ner i distriktsserierna Efter beslutad seriesammansättning Lag som efter beslut om seriesammansättningen men före den 31 december skriftligen till SvFF eller berört SDF har meddelat att man inte kommer att ta platsen i den serie laget är behörigt att delta i, kan nästkommande spelår få delta i distriktets lägsta serie såvida inte annat beslutas av SvFF eller berört SDF. Lag som efter den 31 december meddelat att man inte kommer att ta platsen i den serie laget är behörigt att delta får, såvida inte annat beslutas av SvFF eller berört SDF, inte delta i seriespel kommande spelår. 12 Prisplaketter och prismedaljer 12.1 Herrar 12.2 Damer Allsvenskan Föreningen Spelarna första lag guldplakett guldmedaljer andra lag silverplakett stora silvermedaljer tredje lag silverplakett små silvermedaljer fjärde lag bronsplakett stora bronsmedaljer Segrande förening i Allsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr av Lennart Johanssons pokal samt RF:s mästerskapstecken, och spelarna RF:s mästerskapstecken. Superettan, div. 1-3 första lag silverplakett stora silvermedaljer Damallsvenskan Föreningen Spelarna första lag guldplakett guldmedaljer andra lag silverplakett stora silvermedaljer tredje lag silverplakett små silvermedaljer fjärde lag bronsplakett bronsmedaljer Segrande förening i Damallsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr av Kronprinsessan Viktorias pokal samt RF:s mästerskapstecken, och spelarna RF:s mästerskapstecken. Div. 1-2 första lag silverplakett stora silvermedaljer

20 Sidan 20 Anm. 16 spelare i respektive lag erhåller medaljer. Utöver dessa har förening möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad tävling - ansöka om extramedaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren spelat i hälften av antalet matcher. Värmlands FF har beslutat: De tre främst placerade lagen i senior- och juniorserier erhåller en minnesplakett.

21 Kapitel 3 Tävling Sidan 21 1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare/avbytare av bestämmelsen. 1.1 Grov utvisning ojust spel Spelare som under match utvisas för ojust spel ska anmälas till SvFF:s Disciplinnämnd respektive till administrerande SDF avseende div. 2 damer och distriktsserierna. En gärningsbeskrivning ska åtfölja domarrapporten. Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Spelare kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av SvFF:s Disciplinnämnd avseende förseelser i matcher i Allsvenskan div. 3 herrar samt Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan respektive av administrerande SDF avseende matcher i div. 2 damer och i distriktsserierna. Bestraffningsärenden i träningsmatcher, DM och liknande ska behandlas av SvFF:s Disciplinnämnd om spelarens lag spelar i förbundsserierna. Bestraffningsärenden i samtliga kvalmatcher till förbundsserierna ska behandlas av SvFF:s Disciplinnämnd. 1.2 Grov utvisning olämpligt uppträdande Spelare, på planen eller bänken, som under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, utvisas för grovt olämpligt uppträdande, ska anmälas till SvFF:s Disciplinnämnd respektive till administrerande SDF avseende div. 2 damer och distriktsserierna. En gärningsbeskrivning ska åtfölja domarrapporten. När spelare utvisas före matchstart eller när en spelare på bänken utvisas ska antalet spelare på planen inte reduceras. Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Spelare kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av SvFF:s Disciplinnämnd avseende förseelser i matcher i Allsvenskan div. 3 herrar samt Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan respektive av administrerande SDF avseende matcher i div. 2 damer och i distriktsserierna. Bestraffningsärenden i träningsmatcher, DM och liknande ska behandlas av SvFF:s Disciplinnämnd om spelarens lag spelar i förbundsserierna. 1.3 Lindrig utvisning Spelare, på planen eller bänken, som erhåller två varningar under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, ska erhålla utvisning. När spelare på bänken utvisas ska antalet spelare på planen inte reduceras.

22 Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Sidan Målchansutvisning Spelare som erhåller målchansutvisning ska stå över samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Värmlands FF har beslutat: I distriktsserierna får utvisad spelare enligt 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4 inte delta i något av föreningens övriga lag under tiden från avstängnings- eller utvisningstillfället, tills dess spelaren har stått över i det lag han/hon erhållit avstängningen. 1.5 Ackumulering av varningar Spelare, på planen och/eller bänken, som ådrar sig tre varningar i olika matcher i samma tävling (d.v.s. singelvarningar i matcher) ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar. Se även punkterna Observera att: Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av varningar. De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas. Värmlands FF har beslutat: I distriktsserierna tillämpas ackumulering av varningar. Deltagande i andra lag inom föreningen, se Avstängningar och varningar i samband med spelarövergång Spelare som utvisats i förenings representationslag, och som övergår till annan förening, är avstängd i sin första seriematch i den nya föreningens representationslag under samma spelår. Spelare som till följd av bestämmelsen om ackumulerade varningar inte får spela i nästkommande match och där övergång till annan förening skett ska stå över första matchen i sin nya förening. Spelare som övergår till annan förening oavsett serie för med sig de varningar spelaren erhållit i representationslaget. Om bestraffning ådömts spelare som övergår till annan förening (nationell eller

23 internationell) ska sådan bestraffning överföras till spelarens nya förening. Sidan Avstängningar och varningar i kvalmatcher samt inför nytt spelår Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte spela i lagets första kvalmatch. Spelare som utvisats för grov, lindrig eller målchansutvisning i kvalmatch får inte spela i lagets nästa match i kvaltävlingen. Spelare som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i kvalspel får inte spela i den efter andra varningen närmast följande matchen i kvalificeringsspelet. Varningar samt avstängning till följd av uppnått antal varningar nollställs mellan serieoch kvalmatcher (samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer). Varningar nollställs inför nytt spelår. Avstängning till följd av uppnått antal varningar eller till följd av utvisning för lindrig förseelse eller målchansutvisning i tävling som avslutas innevarande spelår, upphävs inför nytt spelår. SDF har rätt att fastställa om ackumulering av varningar ska tillämpas i distriktsseriernas kvalspel. 1.8 Avstängningar och varningar i samband med avbruten match I avbruten match som ska spelas om annulleras, med undantag för utvisning för grov förseelse och rapport/anmälan för olämpligt uppträdande, konsekvenserna av de händelser som inträffat under matchen. Spelare som utvisats för grov förseelse i match som avbrutits, och som ska spelas om, ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Spelare som stått över i match som sedermera avbrutits, ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom varningar, utvisningar och spelare som stått över match gälla som om matchen hade fullföljts. 1.9 Varningar, utvisningar, avstängningar och spelare som stått över i samband med omspelsmatch Om tävlingsstyrelsen fattat beslut om omspel av fullföljd match, kvarstår konsekvenserna av de händelser som inträffat - varningar, utvisningar och spelare som stått över match - från båda matcherna Varningar och utvisningar i samband med okvalificerad spelare Varningar och utvisningar som utdelats i match i vilken okvalificerad spelare deltagit ska kvarstå Varningar och utvisningar i samband med att lag dragit sig ur eller uteslutits Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag dragit sig ur

24 eller uteslutits ur seriespelet ska kvarstå. Sidan Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match Om w.o. lämnas i den match som spelare ska stå över, ska spelaren stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela Varningar och utvisningar i samband med lån av spelare enligt 4 kap p. Varningar och utvisningar i utlånande förening ska inte tas med till lånande förening och vice versa. 2 Spelares och förenings ansvar Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt att spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match. Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match. Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande, kan åläggas en straffavgift om högst :-. 3 Bestraffning av ledare 3.1 Avvisning Ledare, tränare eller annan funktionär som under matchen gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas från bänken och en anmälan ska skickas till SvFF:s Disciplinnämnd respektive till administrerande SDF avseende div. 2 damer och distriktsserierna. En gärningsbeskrivning ska åtfölja domarrapporten. Avvisad person ska stå över i samma tävlings nästkommande match, innebärande att berörd person inte får uppträda vare sig som spelare eller i någon funktionärsroll. Det innebär bl.a. att personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området från 90 minuter före match till 30 minuter efter slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera sitt lag. Avvisad person kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av SvFF:s Disciplinnämnd i matcher i Allsvenskan div. 3 herrar samt Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan respektive av administrerande SDF avseende matcher i div. 2 damer och distriktsserierna. 3.2 Spelande ledare Om lagledare, tränare eller annan är antecknad på spelarförteckningen även som spelare, och uppträder olämpligt enligt punkt 3.1, ska vederbörande betraktas som spelare och utvisas. Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.

25 Sidan 25 Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, innebärande att berörd person inte får uppträda vare sig som spelare eller i någon funktionärsroll. Detta innebär bl.a. att personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området från 90 minuter före match till 30 minuter efter slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera sitt lag. 4 Övriga händelser Har under eller i samband med match förekommit en händelse som fordrar särskild redogörelse ska sådan åtfölja domarrapporten. Av rapporten ska framgå om denna också utgör en anmälan till bestraffning. 5 Ersättare/avbytare 5.1 Ersättare Högst fem ersättare får antecknas på spelarförteckningen, varav som mest tre får bytas in under match. Spelare som bytts ut får inte återinträda i spelet. Utvisad spelare får inte ersättas. 5.2 Avbytare Högst fem avbytare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla fem får bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske endast när bollen är ur spel samt efter anmälan till och tillstånd av domaren. Domaren ska på spelarförteckningen anteckna vilka avbytare som deltagit i matchen Högst fem avbytare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla fem får bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Alla spelare som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller ej. Utvisad spelare får inte ersättas. 5.3 Ersättare/avbytare i förbundsserierna I förbundsserierna Allsvenskan div. 3 herrar och Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan samt i kvalet till div. 3 herrar gäller ersättare enligt punkt 5.1. I förbundsserierna div. 2 damer samt i kvalet till Norrettan och Söderettan gäller avbytare enligt punkt Ersättare/avbytare i distriktsserierna Värmlands FF har beslutat: I distriktsserierna gäller punkt i elvamannafotbollen. 5.5 I sjumannafotbollen gäller obegränsat antal avbytare.

26 Sidan 26 6 Spelarnas dräkter och övrig utrustning Finner domare att två lag har förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga det gästande laget att byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara helt avvikande från de ordinarie. Vid match på neutral plan anses härvid den inom SvFF yngre föreningens lag som gästande lag. Det åligger gästande lag att i god tid före match förvissa sig om hemmalagets dräktfärg. Spelare ska använda av SvFF godkända benskydd. 7 Numrering av spelare Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade (med heltal). Siffrorna ska ha en höjd av minst 25 cm för herrar och minst 21 cm för damer. och staplarna ska vara minst 4 cm breda och placerade på matchdräktens rygg. 8 Speltid Siffrorna ska vara lika stora, ha samma färg och typsnitt på lagets alla tröjor. Speltiden för senior- och juniormatch ska vara längst 2 x 45 minuter. Speltiden för match med spelare i åldern år ska vara längst 2 x 40 minuter och för match med yngre spelare längst 2 x 35 minuter. 9 Poängberäkning Poängberäkning vid seriematch ska vara följande: Vid avgjord match får segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vardera laget 1 poäng. 10 Avgörande av serieplacering 10.1 Tävling enligt seriemetoden Placeringen avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning avgörs placeringen genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda mål och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande, där vid lika målskillnad, mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan placeringen ändå inte avgöras, spelas en skiljematch på neutral plan, dock endast då fråga är om serieseger, upp- eller nedflyttning eller priser. I turneringar med deltagande av högst sex (6) lag kan tävlingsstyrelsen besluta att lagens inbördes resultat ska vara avgörande som första alternativ vid lika poängställning Tävling enligt cupmetoden Om match vid den ordinarie speltidens slut är oavgjord gäller de föreskrifter som utfärdats av tävlingsstyrelsen och som godkänts av beslutande organ. Har sådana föreskrifter inte utfärdats ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2 x 15 minuter i senior- och juniormatch, och 2 x 10 minuter i ungdomsmatch.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående:

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående: Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående Tävlingsbestämmelser

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2007

Tävlingsbestämmelser år 2007 Tävlingsbestämmelser år 2007 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för Beach Soccer samt, i tillämpliga

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2015

Representationsbestämmelser år 2015 Representationsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2008-04-14 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2008 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

Ungdomsfotboll i Gästrikland

Ungdomsfotboll i Gästrikland Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2013-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING 4 3 DM-TÄVLINGAR

Läs mer

Kapitel 4 - Representation

Kapitel 4 - Representation Fastställt av SvFF:s extra Representantskap 2004-03-26, att gälla fr.o.m. 15 november 2004. Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Spelår, licensår och registrering 1.1 Spelår/speltermin Spelåret

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 Begrepp 5 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 8 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 8 3 Föreningars skyldigheter m.m. 8 4 Felaktig registrering

Läs mer

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland Barn- och Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2016 Version 1-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

Representationsbestämmelser 2015

Representationsbestämmelser 2015 Representationsbestämmelser 2015 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2014-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 Begrepp 1 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Spelarstatus 4 2 Spelares behörighet 4 3 RB för spelare t.o.m. 14 år 5 4 Åldersdispenser 5 5 Representation fr.o.m.

Läs mer

Representationsbestämmelser år 20142015

Representationsbestämmelser år 20142015 Representationsbestämmelser år 20142015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 Deltagande i landskamper m.m.... 2 4 UEFA-tävlingar... 2

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2016

Representationsbestämmelser år 2016 Representationsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s

Läs mer

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

Läs mer

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna).

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). a) DOMARE I samtliga serier 13 år och äldre ska legitimerade domare användas

Läs mer

De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv stil.

De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv stil. Tävlingsbestämmelser år 2013 Röd text = nytt Överstruken text = Tas bort Dessa tävlingsbestämmelser gäller för tävlingar anordnade inom Stockholms Fotbollförbunds distrikt. De för Stockholms Fotbollförbund

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Sidan 1 Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 UEFA-tävlingar... 2 4 Matcher och lag... 2 4.1 Matcher

Läs mer

TRU 2015. Innehållsförteckning

TRU 2015. Innehållsförteckning TRU 2015 Tävlings- och Representationsbestämmelser för västmanländsk ungdomsfotboll Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Västmanlands Fotbollförbund (VFF) i cirkulär

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar. FÖRESKRIFTER SVENSKA SPEL F 19 2015 1 Kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

Läs mer

Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan

Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar Juniorallsvenskan Elit. Juniorallsvenskan div. 1 och Pojkallsvenskan

Läs mer

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10 1 Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds

Läs mer

Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011

Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011 Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna. Skånes FF:s tävlingskommitté (TK) är

Läs mer

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. Förändrade bestämmelser. Utöver nedan föreslagna förändringar föreslås styrelsen få rätt att justera text av redaktionell art, däribland ändringar av 2014 till 2015 samt byte av ordet licens till registrering

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2012

Tävlingsbestämmelser år 2012 Tävlingsbestämmelser år 2012 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda 2015-03-31 17.1 BFF: s bestämmelser Förening som nödgas lämna w.o. ska kontakta kansli eller TK-ledamot INNANw.o. lämnas. Uteblir förening två

Läs mer

Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM)

Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) 1 kap. - Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet Bilaga 3. Representantskapet 2017-12-08 Till: Samtliga föreningar ---------------------------------- Struken text = Förslag till borttagen text Röd text = Förslag till ny text Blå text = ÖLFF:s bestämmelser

Läs mer

Volkswagen Junior Masters

Volkswagen Junior Masters Världsomspännande fotbollsturnering för pojkar mellan 10-12 år. Nationell final med kvalificering till världsturneringen som avgörs i samband med Europamästerskapen i fotboll 2012 som hålls i Polen. Senast

Läs mer

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Bilaga 11 Tävlingsbestämmelser Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Damer Samtliga lag ska anmäla sig till seriespel. Anmälan ska/kan ske till den nivå som laget önskar spela

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Utdrag ur Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Domare Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund KALLELSE TILL Norrbottens Fotbollförbunds 25:e REPRESENTANTSKAP Lördagen den 6 december 2014 i Luleå Härmed kallar Norrbottens Fotbollförbund, enligt stadgarna, Er förening till

Läs mer

Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014

Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014 Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund KALLELSE TILL Norrbottens Fotbollförbunds 26:e REPRESENTANTSKAP Lördagen den 5 december 2015 i Luleå Härmed kallar Norrbottens Fotbollförbund, enligt stadgarna, Er förening till

Läs mer

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av Gotlands Innebandyförbunds styrelse efter förslag

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

Regler Kristianstad Fotbollsallians

Regler Kristianstad Fotbollsallians Turneringen spelas i enlighet med Svenska FF:s tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB), Skånes FF:s tävlingsbestämmelser (TB) samt Spelregler för Futsal. TÄVLINGSKLASSER: Turneringen inbjuder

Läs mer

1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen.

1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen. Kapitel 3 Tävling 1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen. 1.1 Utvisning för ojust spel Spelare som under match utvisas

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sportlovscupen Eslöv FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! Röd text med gul överstrykning redovisar nyheter

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4 3 Mästerskapstävlingar mm. 5 4 IdrottsAB 5 5 Deltagande i landskamper mm. 5 6 Särskilda

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2015 års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar 12 d) Distriktsmästerskap

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2009-04-08 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2009 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande DM 2017 1. Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16.

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. 1 kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan)

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) TB och RB 2012 Förslag till justeringar Förutom dessa förslag till förändringar kan SvFF:s Representantskap vid sitt möte den 2011-11-25 besluta om övergripande förändringar som påverkar DFF:s tävlingsverksamhet

Läs mer

UEFA-CUPEN??? INTRESSEANMÄLAN. Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I

UEFA-CUPEN??? INTRESSEANMÄLAN. Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I Linköping 2009-09-04 Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I UEFA-CUPEN??? UEFA har, sedan några år tillbaka, introducerat en UEFA-tävling ENDAST FÖR AMATÖRSPELARE, dit

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Till Distriktets Föreningar f v b ledare/tränare för Ungdomslagen INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder härmed distriktets föreningar

Läs mer

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84 Regler 2011 Rödmarkerad text = regeländring för i år! Speltid 7-manna: 2x20 minuter utan paus. 11-manna: 2x30 minuter utan paus 2x45 minuter med 5 minuters paus. Är något av lagen försenade ska domaren

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 s. Begrepp 1 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Regler för organiserad fotboll 5 2 Tillämpning på IdrottsAB 5 3 Innehåll i SvFF:s tävlingsregler 5 4 Påföljd vid underlåtenhet

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013

Tävlingsbestämmelser 2013 Tävlingsbestämmelser 2013 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.1 2013-03-31 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ Pojkar Röd Tidigast född Flickor Röd Tidigast född Klass A 1997 Klass A 1997 Klass B 1997 Klass B 1998 Klass C 1998 Klass C 1999 Klass D 1998 Klass E 1999 Klass F 1999 Klass

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2016 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL

UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL 2016 Nedan följer ett utdrag ur gällande tävlingsbestämmelser (TB) 2 kap 19 beträffande upp- och nedflyttning i Hallands FF:s distriktsserier 2016. 19.1 REPRESENTATIONSSERIER

Läs mer

Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration

Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar.

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Förslag till ordförandekonferensen (2015-03-26) Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

MÅL OCH RIKTLINJER. för Medelpads ungdomsfotboll

MÅL OCH RIKTLINJER. för Medelpads ungdomsfotboll MÅL OCH RIKTLINJER innehållande Tävlingsbestämmelser för Medelpads ungdomsfotboll 2015 Medelpads Fotbollförbund 1 INNEHÅLL Förord s 3 SERIESPELET Divisionsindelning Kval till Pojkallsvenskan s 4 DM Arr

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM)

Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) 1 kap. - Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side)

TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL. 5-MANNAREGLER (Fivé a side) TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL 5-MANNAREGLER (Fivé a side) INOMHUS 2011/2012 ATT TÄNKA PÅ Här följer de regler och tävlingsbestämmelser för 5-manna (Fivé a side) inomhus som gäller för inomhustävlingar som

Läs mer

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION DALARNAS INNEBANDYFÖRBUND REGIONALA SERIER Genom att samarbetet omfattar flera distrikt och blir en region ökas valmöjligheterna samtidigt som stärker utvecklingsförutsättningarna.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 2 kap. - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år samt poolspel för 10 åringar 2016 1. Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan Upplands Fotbollförbund administrerar

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar.

En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar. 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar. Vid Representantskapsmötet 2012 beslutades att

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2008

Tävlingsbestämmelser år 2008 Tävlingsbestämmelser år 2008 Sidan 1 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2016

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2016 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2016 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Fotboll 2016. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping. Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012

Fotboll 2016. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping. Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012 Fotboll 2016 Tävlingsbestämmelser Regler Foto :Oskar Kullander Källa: Korpen år 2012 Tävlingsbestämmelser Speltid Herr och Mixed 2 * 30 minuter Laguppställning Laguppställning SKA fyllas i och lämnas till

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1 Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1 Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar 12 d) Distriktsmästerskap (DM)

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund Svenska- och Norrbottens Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser år 2009 inklusive särskilda DM bestämmelser seniorer herrar och damer Innehållsförteckning finns även på hemsidan

Läs mer

SBTF:s TÄVLINGSREGLER

SBTF:s TÄVLINGSREGLER SBTF:s TÄVLINGSREGLER FÖRORD Förändringar sedan föregående upplaga av SBTF:s Tävlingsregler är markerade med grå överstrykning för att lättare kunna identifieras. Denna upplaga av Tävlingsreglerna gäller

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016 s. Begrepp 1 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Allmänt 5 2 Matchtillstånd 5 3 Mästerskapstävlingar mm. 6 4 IdrottsAB 6 5 Deltagande i landskamper m.m. 7 6 Särskilda TB

Läs mer

Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer

Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer 1 Tävlings- och spelregler m.m. I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2016

Tävlingsbestämmelser år 2016 Tävlingsbestämmelser år 2016 2 kap. - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och

Läs mer

6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2007

6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2007 SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 6:e utgåvan Gäller från 1 juli 2007 Deleted: 5 Deleted: 6 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER år 2010

TÄVLINGSBESTÄMMELSER år 2010 TÄVLINGSBESTÄMMELSER år 2010 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Föreskrifter år 2012/2013 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år

Föreskrifter år 2012/2013 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år Föreskrifter år 2012/2013 SM i Futsal herrar och damer, pojkar och flickor 15 och 17 år 1 kap. Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler och representationsbestämmelser

Läs mer

DOMARMANUAL - 2015. Innehåll: Instruktioner från Domarkommittén 2015. Viktiga uppgifter inför innan under efter match

DOMARMANUAL - 2015. Innehåll: Instruktioner från Domarkommittén 2015. Viktiga uppgifter inför innan under efter match DOMARMANUAL - 2015 Innehåll: Instruktioner från Domarkommittén 2015 Viktiga uppgifter inför innan under efter match Förberedelser och analys av match Skånes FF DK information - Speltider Utdrag ur Skånes

Läs mer

Innebandy 2014/ 2015 2014/2015. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Innebandy 2014/ 2015 2014/2015. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014/2015 Innebandy 2014/ 2015 Tävlingsbestämmelser Regler Tävlingsbestämmelser Speltid 2 * 16 minuter (gäller samtliga serier) Laguppställning Laguppställning SKA fyllas i och lämnas till domaren innan

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Smålandscupen herrar 2009 kval till Svenska Cupen 2010

Tävlingsbestämmelser för Smålandscupen herrar 2009 kval till Svenska Cupen 2010 Tävlingsbestämmelser för Smålandscupen herrar 2009 kval till Svenska Cupen 2010 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbundet (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2016

Tävlingsbestämmelser år 2016 Tävlingsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2018

Tävlingsbestämmelser år 2018 Tävlingsbestämmelser år 2018 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder,

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUNDS BESTÄMMELSER I BLÅTT Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär

Läs mer

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp.

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp. Lagledarhandbok Lagledarhandbok Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare eller coach för ett ungdomslag i basket. Texten är förenklade utdrag ur tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser

Läs mer

JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL

JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer