Norrbottens Fotbollförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbottens Fotbollförbund"

Transkript

1 Norrbottens Fotbollförbund KALLELSE TILL Norrbottens Fotbollförbunds 26:e REPRESENTANTSKAP Lördagen den 5 december 2015 i Luleå Härmed kallar Norrbottens Fotbollförbund, enligt stadgarna, Er förening till det 26: e Representantskapsmötet som avhålls enligt följande: Dag: Lördag den 5 december 2015 Tid: Kl Plats: Lokal: Scandic Hotell, Luleå Sandön Fika: Norrbottens Fotbollförbund bjuder på fika från kl Reseersättning: Utbetalas om resan överstiger 5 mil enkel väg, med 10 kr./mil + 1kr. per mil för medföljande passagerare, varvid samåkning av resor ska ske. Om samåkning ej sker kommer reducering av reseersättning att ske. Övrigt Representantskapet består av ett ombud för varje röstberättigad förening samt NFF styrelsens ledamöter. Förening får därutöver närvara med ytterligare en deltagare som har yttrande- men ej förslagsrätt. Röstberättigad förening skall före Representantskapsmötet inlämna fullmakt för sitt ombud. Dokumentationen I detta utskick bifogas följande dokumentation, styrelsens förslag till serieindelning div. 3- och 4 damer samt div. 4 6 herrar fullmaktshandlingar, ev. motioner och övriga handlingar anmälningstid mm. samt föreskrifter för damer div. 2 Norra norrland norra Motioner Motion angående resekostnadsutjämning inlämnad av Lillpite IF, Öjeby IF och Infjärdens SK (Bilaga 1 föredras under 6) Övrigt Representantskapsmötet är det möte som beslutar om 2016 års tävlingar mm. Därför är det viktigt att, DIN förening, representeras på mötet! Norrbottens Fotbollförbund/Styrelsen Välkommen till NFF: s 26:a Representantskap

2 NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 26:e REPRESENTANTSKAP Lördagen den 5 december, 2015 kl I Scandic Hotell, Luleå PROCEDURORDNING: 1 Deltagande föreningar lämnar fullmakt för ombud (ett ombud per förening) 2 Rösträtt tillkommer föreningsombud och NFF styrelseledamöter 3 Varje ombud/ledamot enligt pkt 2 har en röst 4 Varje röstberättigad tilldelas röstkort (grön och röd) 5 All omröstning sker öppet a) I 1:a omgång genom uppräckande av röstkort b) Vid votering genom upprop (Ja eller Nej) c) Ingen omröstning skall ske genom acklamation 6 Begränsad närvaro- alternativt yttranderätt tillämpas endast om röstberättigad enligt punkt 2 så begär och sammanträdet så beslutar. 7 Representantskapet kan endast besluta i frågor enligt 1 i dess reglemente (Åligganden) och i enlighet med vad som föreskrivs i SvFF:s stadgar och tävlingsbestämmelser.

3 R E G L E M E N T E för NFF: s REPRESENTANTSKAP 1 ÅLIGGANDEN Representantskapet åligger att: 1 besluta om tävlingsbestämmelserna samt föreskrifter för damer div. 2 NNN 2 besluta i frågor om distriktsserier och övriga distriktstävlingar 3 fastställa sammansättningen av distriktsserierna Div. 4 6 herrar, samt Div. 3 4 damer. Representantskapet kan delegera fastställande av viss serie till NFF: s styrelse 4 besluta i frågor om serieindelning och seriesammansättning som NFF: s styrelse förelägger Representantskapet i samband med kallelsen 5 besluta i ärende som annars hänskjutits till Representantskapet av NFF: s Årsmöte eller NFF: s styrelse 6 avge rapport till NFF: s påföljande Årsmöte över beslut tagna vid Representantskapsmötet. Om inte annat beslutats av Representantskapsmötet, åligger det NFF: s ordföranden att tillsammans med mötesordföranden och mötessekreteraren vid Representantskapsmötet utforma rapporten 2 SAMMANSÄTTNING Representantskapet består av ett ombud för varje till NFF ansluten och vid NFF: s årsmöte röstberättigad förening, samt NFF styrelsens ledamöter. Ledamot av NFF: s styrelse är inte valbar som föreningsombud vid Representantskapet. 3 NÄRVARORÄTT Förutom de under pkt 2 nämnda röstberättigade, får varje till NFF ansluten förening närvara med ytterligare en deltagare. Denne har yttrande-, men icke förslagsrätt. NFF: s Kommittéledamöter får närvara. De har yttranderätt i berörd ärende, men icke någon förslagsrätt. Dessutom får hedersordförande, och hedersledamöter i NFF närvara. De har yttrande-, men icke förslagsrätt. Begränsad närvaro- och yttranderätt tillämpas endast om röstberättigad enl. pkt 2 så begär och sammanträdet så beslutar. 4 RÖSTRÄTT Endast de under pkt 2 nämnda ombuden och ledamöterna har förslags- och rösträtt. NFF: s styrelseledamöter har personlig förslags- och rösträtt, som inte kan överlåtas. Förening skall före Representantskapsmötets början inge fullmakt för sitt ombud.

4 5 RÖSTFÖRDELNING Varje ombud och ledamot enl. pkt 2 har en röst. 6 SAMMANTRÄDEN Ordinarie möte med Representantskapet hålles årligen under tiden 1 november - 20 december, vid tidpunkt som NFF: s styrelse bestämmer. Föreningarna skall underrättas om tidpunkten senast den 15 november. Extra möte med Representantskapet hålls enligt NFF: s stadgar: dels om NFF: s styrelse så finner det erforderligt eller dels om minst 1/3 av de röstberättigade föreningarna (enl. pkt 2) föreningarna begär det, i sådant ärende som avses i pkt 1 "Åliggande" 1:a - 3:e "att-satserna" 7 MOTIONER Röstberättigad förening (enl. pkt II) får före den 15 september innevarande år. till NFF: s styrelse inge skriftligt förslag i ärende som sägs i pkt I Åligganden" 1:a - 3:e "att-satserna" om inte annat anges i kallelsen. 8 KALLELSE / DAGORDNING Kallelse till Representantskapsmöte utfärdas av NFF: s styrelse senast trettio (30) dagar före mötet. Dagordning tillställs föreningarna senast fjorton (14) dagar före mötet. Om särskilda skäl föreligger, kan styrelsen utfärda kallelse utan iaktagande av dessa tider. 9 BESLUTSMÄSSIGHET Representantskapsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud och ledamöter som är närvarande. 10 OMRÖSTNING Omröstning skall ske öppet och verkställas:. a) I 1:a omgång genom uppräckande av röstkort b) Vid votering genom upprop (Ja eller Nej) c) Ingen omröstning skall ske genom acklamation 11 PRESIDIUM Det åligger NFF: s styrelse att organisera mottagning och registrering av fullmakter samt upprättande av närvaroförteckning vid Representantskapsmöte, och att förbereda röstlängds/underlag för mötet. Varje ombud skall vid registreringen erhålla ett rött och ett grönt röstkort Mötet öppnas av NFF: s ordförande, som har att leda mötet fram till val av mötesordförande. Vid förfall för NFF: s ordförande inträder i 1:a hand vice ordf. och därefter den ledamot som NFF: s styrelse utser. Det åligger NFF: s Valberedning att lämna förslag på valen till presidium samt två justeringsmän för protokollet tillika rösträknare Representantskapsmötet utser mötesordföranden som skall leda förhandlingarna samt mötessekreterare som skall upprätta protokoll från mötet. Mötesprotokollet skall justeras av mötesordföranden samt de av de röstberättigade närvarande valda justeringsmännen

5 NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 26:a REPRESENTANTSKAP Lördagen den 5 december, 2015 kl på Scandic Hotell, Luleå Fullmaktsinlämning (samt fika) från kl Representantskapets öppnande F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 2 Sammanträdets behöriga utlysande 3 Upprop (förening och ombud) 4 Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet 5 Val av två justeringsmän att jämte sammanträdets ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare 6 Föredragning och behandling av motion gällande resekostnadsutjämning Bilaga 1 Norrbottens Fotbollförbunds styrelse föreslår till Representantskapsmötet att avslå motionen 7 Rapport från SvFF:s Representantskapsmöte 8 Behandling och beslut om föreskrifter för div. 2 damer 2016 Bilaga 2 9 Behandling och beslut angående seriesammansättning för Div. 4 6 herrar Bilaga 3 NFF: s styrelse föreslår: Två (2) seriegrupper Div. 4 herrar tre (3) st. div. 5 serier Div. 3 4 damer NFF: s styrelse föreslår att distriktsserierna damer 2016, Bilaga 4 genomförs enligt följande: En (1) div. 3 serie damer och övriga lag anmäls till div. 4 damer Serieindelning 2016 Div. 4 herrar Bilaga 5 Div. 3 damer Styrelsen föreslår att Representantskapet delegerar till styrelsen, att efter Representantskapets beslut och efter anmälningstidernas utgång, genomföra seriesammansättning och serieindelning i div. 5 herrar och div. 4 damer. Fortsättning nästa sida!

6 10 Behandling och beslut angående upp- och nedflyttningar 2016 Bilaga 6 Div. 3 4 damer och Div. 4- och div. 5 herrar Styrelsen föreslår att Representantskapet delegerar slutgiltigt fastställande av upp- och nedflyttningsbestämmelserna till styrelsen, efter det att anmälningstiderna gått ut. 11 Fastställande av serieprioritering 2016 Enligt styrelsens förslag Bilaga 7 12 Behandling och beslut av NFF: s Representations- och Tävlingsbestämmelser Styrelsen föreslår att Representantskapet delegerar frågan till styrelsen för revidering av dessa, då Svenska Fotbollförbundets Representations- och Tävlingsbestämmelser slutgiltigt beslutats. 13 Representantskapsmötets avslutning

7 Bilaga 1

8 Bilaga 2 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år Damer div 2 Norrland I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) och representationsbestämmelser (RB) i tillämpliga delar. Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler. Vid tillämpning av föreskrifterna innebär bästa en jämförelse av matcher i seriespelet enligt följande förutsättningar, i första hand flest poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher. Administrerande SDF:s TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter. 2 kap. Administration 1 Serienamn och administration Norrlands fyra uppgångar till division 1 fördelas på följande fyra serier där seriesegraren avancerar till division 1. Div 2 Norra Norrland Nord Damer - administreras av Norrbottens FF Div 2 Norra Norrland Syd Damer - administreras av Västerbottens FF Div 2 Mellersta Norrland Damer - administreras av Ångermanlands FF Div 2 Södra Norrland Damer - administreras av Medelpads FF 2 Avbytare Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match. Lagen ska anteckna, på spelarförteckningen, de spelare som inleder matchen som avbytare. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byten sker genom så kallade flygande byten i enlighet med spelreglerna. 3 Priser 22 spelare i segrande lag i respektive division 2 serie erhåller medaljer. Utöver dessa har förening möjlighet att till självkostnadspris senast 30 dagar efter avslutad tävling ansöka hos administrerande SDF om ytterligare medaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel för föreningen i aktuell tävling. Administrerande distrikt ansvarar för inköp och utdelning av medaljer. 4 Seriesammansättning Seriesammansättningen fastställs av SvFF:s Representantskap och respektive distrikts representantskap. 5 Anmälan till 2016-års tävling Administrerande distrikt går ut med inbjudan till berörda distrikt. Anmälan av kvalificerade lag ska göras av SDF via FOGIS till administrerande distrikt senast den 15 november 2015.

9 6 Spelordning Spelordningen fastställs av administrerande SDF. Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas på gemensam dag och avsparkstid, om inte administrerande SDF medger annat. 7 Matchändring Framställan om ändrad speldag ska skriftligen tillställas administrerande SDF på särskild matchändringsblankett eller via mail. Båda föreningarna ska underteckna framställan. Matchändringsavgiften är 500 kronor. Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väder- och/eller planförhållanden ska fattas av planägaren eller domaren. 8 Walk over (wo) Förening vars lag lämnar wo utesluts ur den berörda tävlingen. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras.(se 15.3) Förening som lämnar wo skall, utöver ordinarie straffavgift till administrerande SDF, betala en extra avgift motsvarande 150 kr per mil T/R (dock lägst 1000 kr) mellan spelplatserna till förening som spelat bortamatch mot wo-lämnande förening. 9 Tilldelning av platser inför säsongen 2016 Div 2 Norra Norrland Nord Damer består av 10 lag Div 2 Norra Norrland Syd Damer består av 10 lag Div 2 Mellersta Norrland Damer består av 10 lag Div 2 Södra Norrland Damer består av 10 lag 10 Upp- och nedflyttning Tre lag flyttas ner från respektive division 1 serie. Vinnarna i respektive division 2 serie flyttas upp till division 1. Ett lag 2 kan inte uppflyttas till division 1. Skulle ett lag 2 vinna division 2 ges möjligheten att avancera till nästa behöriga lag i samma seriegrupp. Erforderligt antal lag flyttas ner från respektive division 2 serie dock minst 1 lag. Lag vars urdragning eller uteslutning sker efter första omgångens matchstart räknas med som nedflyttningslag. Lag vars urdragning eller uteslutning sker före första omgångens matchstart räknas ej med som nedflyttningslag. Bäst placerat behörigt lag i respektive division 3 (en uppgång/distrikt) flyttas upp till division 2. Vid eventuell nedflyttning av fler norrlandslag från division 1, som kräver tvångsnedflyttning från division 2, gäller kvotering (mellan samtliga fyra division 2 serier). Förening som är behörig för spel i division 1, och tackar nej till sin division 1 plats, skall flyttas ner till serie under division 2. Laget ersätts med nästa behöriga lag från samma seriegrupp om urdragning sker innan sista anmälningsdag till damer div 1, där efter gäller SvFF:s bestämmelser om vakans. (se även SvFF:s regler om 15 nov.)

10 11 Vakanser Om vakans uppstår och extra nedflyttning skett skall sådant lag återplaceras innan vakansordning nedan gäller. Om vakans uppstår innan SvFF:s representantskap övergår platsen till nästkommande kvalificerat lag ur division 3 från samma distrikt vars förening lämnat vakans. Om vakans uppstår mellan SvFF:s representantskap och sista februari övergår platsen via kvotering i samma seriegrupp. Vakanser som uppstår den 1 mars eller senare tillsätts inte. 12 Spelarförteckning (domarrapport) Spelarförteckning, innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer eller i förekommande fall födelsedatum, ska av vardera lagansvarig upprättas. Sådant formulär, vilket tillika utgör domarrapport, hämtas från Fogis. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst 14 varav 7 avbytare, som får finnas i det tekniska området. Lagen ska dessutom, på spelarförteckningen, ange de spelare som inleder matchen som avbytare. 13 Resultatrapportering Det är domarens skyldighet att rapportera resultat och annan information till administrerande SDF på sätt som anvisas. 14 Domare och assisterande domare Domare och assisterande domare utses av arrangerande förenings SDF. Resekostnadsfördelning tillämpas per seriegrupp och administreras av administrerande SDF. 15 Avgifter 15.1 Anmälningsavgift Anmälningsavgiften är 0,07 x prisbasbelopp och avrundas upp till närmsta 100- tal. Förening som kvarstår med anmälan till efter sista anmälningsdag har förbundit sig att betala anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften inbetalas till respektive administrerande SDF Särskild avgift Förening som efter fastslagen spelordning utgår eller utesluts ur tävlingen åläggs att till berört administrerande SDF betala särskild avgift om 5000 kr Walk over Wo är inte tillåtet. Lag som utesluts ur tävling åläggs att till berört administrerande SDF betala särskild uteslutningsavgift om 5000 kr. Dessutom ska extra avgift, motsvarande 150 kr per mil dock lägst 1000 kronor, betalas till berörda lag i serien (se 8) 15.4 Resekostnadsutjämning Resekostnadsfördelning, 75 kronor per mil, tillämpas per seriegrupp och administreras av administrerande SDF. Den totala reslängden räknas mellan föreningarnas respektive hemmaarena och med hjälp av

11 3 kap. Ärendehantering 1 Administration Se kap. 2 1 i dessa föreskrifter en lista över administrerande SDF. 2 Tävlingsstyrelse Administrerande SDF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse. 3 Bestraffningssorgan Administrerande SDF beslutar i samtliga ärenden gällande matcher i div 2. 4 kap. Representationsbestämmelser 1 Allmänt Huvudklubb får delta i div 2. Förenings lag 2 får delta i div 2. Alla spelare, utöver de 11 startspelarna från lag 1 senaste match, får delta i nästkommande match för lag 2. Det är tillåtet med amatörlån i div 2. Tävlingsföreskrifterna fastställda på NFF: s Representantskapsmöte 5/ SvFF: s serieindelning för Div. 2 Norrland, norra nord Div. 2 damer Gammelgrådens IF Gammelstads IF (3) Infjärdens SK Kiruna FF Luleå DFC Myckle IK Piteå IF 2 Trångfors IF Älvsby IF (2) Öjeby IF

12 STYRELSENS FÖRSLAG AV SERIESAMMANSÄTTNINGAR till NFF: s REPRESENTANTSKAP 2015 HERRAR Bilaga 3 Div 4 2 seriegrupper om 10 lag traditionella "geografiska dubbelserier" d v s lagen möts hemma / borta, omfattande hela säsongen. Med rätt för NFF: s styrelse att frångå Tävlingsreglementets Principer för gruppindelning, vad avseende sk. 2:a lag i seriespelet. Div 5 Styrelsen föreslår även att Representantskapet delegerar rätten till styrelsen att, vid vakanta platser, inplacera och omplacera lag enligt tävlingsbestämmelserna 3 seriegrupper om max 10 lag traditionella "geografiska dubbelserier" d v s lagen möts hemma / borta, omfattande hela säsongen. Med rätt för NFF: s styrelse att frångå Tävlingsreglementets Principer för gruppindelning, vad avseende s k. 2:a lag i serie spelet. Styrelsen föreslår att - Representantskapet delegerar rätten till styrelsen att, efter anmälningstidens utgång, göra serieindelning i div. 5 herrar samt besluta om antalet matcher i tävlingarna. - Till säsongen 2017 införa två div. 5 serier för herrar med 10 lag i vardera serien. Kvalificering till div. 5 herrar 2017, sker utifrån 2016 års resultat. Div 6 Inbjuda till spel i en div. 6 serie för nystartade lag och övriga intresserade lag. Styrelsen föreslår att - Vi tillräckligt antal anmälda lag, att Representantskapet delegerar rätten att lotta och besluta om spelformer.

13 STYRELSENS FÖRSLAG AV SERIESAMMANSÄTTNINGAR till NFF: s REPRESENTANTSKAP 2015 DAMER Bilaga 4 Div 3 En (1) seriegrupp om 10 lag, traditionell "geografiska dubbelserier" d v s lagen möts hemma/borta, omfattande hela säsongen. Div 4 Övriga anmälda lag inplaceras i div. 4 damer. Styrelsen förslår att - Representantskapet delegerar rätten till styrelsen att, efter anmälningstidens utgång, göra serieindelning i div. 4 damer samt besluta om antalet matcher i tävlingarna.

14 NFF: s STYRELSES FÖRSLAG SERIEINDELNING FÖR DIV 4 HERRAR ÅR 2016 (parentes anger hur lagen är kvalificerade) Bilaga 5 Div 4 norra Div 4 södra GMFF 2 (kval 5) Alviks IK Haparanda FF (3) Bodens BK FF 2 (5) Lira BK Harads IF Luleå SK Infjärdens SK (3) Luleå FF Lillpite IF IFK Luleå 2 (5) Munksund/Skuthamns SK Notvikens IK 2 Piteå IF 2 Pålänge GIF Storfors AIK Parkalompolo IK (5) Skogså IF Övertorneå SK Öjeby IF NFF: s STYRELSES FÖRSLAG SERIEINDELNING FÖR DIV 3 DAMER ÅR 2016 (parentes anger hur lagen är kvalificerade) Div. 3 damer Alviks IK 2 (4) Bergnäsets AIK FC Norra (kval 4) Haparanda FF Lira BK (2) Luleå SK Malmbergets AIF Munksund/Skutahamn SK Notvikens IK 2 (4) Sunderby SK Övriga anmälda lag, som ej är kvalificerade till div. 3 damer inplaceras i div. 4 damer 2016

15 Upp - och nedflyttningar 2016: Bilaga 6 Med bästa lag menas, det lag som är bäst kvalificerade lag. Med nedflyttade lag från div. 3 herrar och div. 2 damer, menas lag från Norrbotten. Kvoteringsprincipen tillämpas alltid vid lika tabellplacering. Div. 3 damer Uppflyttning Segrande lag i div. 3 damer uppflyttas till div. 2 damer. Nedflyttning Lag 9-10 nedflyttas till div. 4 damer 8: e placerade lag, spelar rangordningskval om ev. plats i div. 3 mot 2: a placerade lag i div. 4 damer norra/södra. Beroende på antalet nedflyttade Norrbottenslag från div. 2 damer, kan ytterligare lag nedflyttas. Alternativt kan, om Representantskapsmötet 2016 så beslutar, antalet lag i div. 3 damer 2017, utökas enligt kvoteringsprincipen Div. 4 damer Uppflyttning Segrande lag uppflyttas till div. 3 damer. Övrig uppflyttning delegeras till styrelsen. 2: a placerade lag i norra/södra, spelar rangordningskval om ev. plats i div. 3 mot 8: e placerade lag i div. 3 damer. Div. 4 herrar Uppflyttning Segrande lag i respektive Norra och Södra div. 4 herrar, spelar mot varandra i det så kallade Norrlandskvalet, hemma-/bortamatch. Seriesegraren med bästa kvot börjar med bortamatch. Segraren i Norrlandskvalet uppflyttas till div. 3 herrar Förlorande lag är kvalificerade till fortsatt spel i kvalet till div. 3 herrar. Nedflyttning Lag 9 och 10 i norra/södra nedflyttas till div. 5. Beroende på antalet nedflyttade Norrbottenslag från div. 3 herrar, kan ytterligare lag nedflyttas. Alternativt kan, om Representantskapsmötet 2016 så beslutar, antalet lag i div. 4 herrar 2017, utökas enligt kvoteringsprincipen.

16 Div. 5 herrar Uppflyttning Segrande lag i div. 5 serierna, uppflyttas till div. 4 herrar. 2: a placerade lag, spelar rangordningskval om en plats i div. 4 herrar. Nedflyttning Om Representantskapet beslutar att införa distriktsserie på div. 6-nivå, skall behörig seriesegrare beredas plats i div. 5. Därför nedflyttas vid behov erforderligt antal lag från respektive div. 5-serie enligt kvoteringsprincipen. Om styrelsens förslag till Representantskapsmötet 2015, att införa två div. 5-serier 2017 för herrar med 10 lag vardera serien och att kvalificering till dessa två serier skall ske utifrån 2016 års resultat, gäller följande nedflyttning. Erforderligt antal lag i div. 5 kommer att flyttas ned till div. 6 enligt kvoteringsprincipen. Eventuell behörig seriesegrare i distriktsserie div. 6/2016 skall beredas plats i div. 5. Styrelsen får, i delegation, att fastställa definitiva bestämmelser för nedflyttning i div. 5 i samband med att serierna 2016 fastställs. (Idag ej känt hur många lag vi har i div. 5, 2016). Div. 6 herrar Uppflyttning Segrande lag i div. 6 herrar, uppflyttas till div. 5 herrar. Övrig uppflyttning delegeras till styrelsen. Om s k motionsserie /reservserie på div. 6-nivå etableras 2016, kommer seriesegrare ej att ha rätt till plats i div. 5/, 2017

17 Bilaga 7 SERIEPRIORITERING Allsvenska herrar Damallsvenskan Superettan herrar Elitettan Damer Division 1 damer Division 1 herrar Division 2 herrar Division 2 damer Allsvenska utvecklingsserien herrar Division 3 herrar Division 3 damer Gemensamma kommunträningar ungdomar år Division 4 herrar Juniorallsvenskan Elit Juniorallsvenskan 18 år Pojkallsvenskan 16 år Division 5 herrar /Division 4 damer J 19 damer och herrar Ungdomsfotboll år och Division 6 herrar /Division 5 damer Övrig ungdomsfotboll

18 RÖSTBERÄTTIGADE FÖRENINGAR VID NFF: s REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2015 Förening Förening Förening Aapua IF Jävre IF Pålänge GIF Alterdalens IF Infjärdens SK Rosvik IK Alviks IK Kiruna FF Rutviks SK Arjeplogs SK Korpilombolo GIF Sangis AIF Assi IF Kainulasjärvi SK Seskarö IF Bergens IF Kaunisvaara IF Sikfors SK Bergnäsets AIK Korsträsk IK Sjulsmarks SK Bodens BK FF Koskullskulle AIF Skogså IF Bodens United IF Kärrbäck SK Storfors AIK Bredåkers SK Lillpite IF Sunderby SK Brändöns IF Lira BK Sundoms IF Brännbergs IF Luleå DFC Svanstein SK Böleby SK Luleå FC Svappavaara AIF Ersnäs IF Luleå FF Svartbjörnsbyns IF Gammelgårdens IF Luleå SK Svartlå IK Gammelstads IF Malmbergets AIF Svensby SK Gällivare/Malmberget FF Moskosels IF Sävast AIF Gällivare SK Munksund / Skuthamn SK Trångfors IF Hakkas GOIF Niemisels AIK Tväråselsets AIF Haparanda FF Nikkala IK Töre SK Harads IF Norrfjärdens IF Unbyns IF Hedens IF Notvikens IK Vistträsk IF Hemmingsmarks IF Nyborgs SK Vittangi SK IF Polcirkeln Nybyns IK Vittjärvs IK IFK Arvidsjaur Damfotboll Ohtana/Aapua FF Vitå BK IFK Arvidsjaur FK Ohtanajärvi IK Vuollerims SK IFK Arvidsjaur Fotboll Pajala IF Älvsby IF IFK Kalix Parkalompolo IK Öjeby IF IFK Luleå Pello IF Överkalix IF IFK Råneå Piteå FF Övertorneå SK IFK Tärendö Piteå IF Jokkmokks SK Piteå Södra DFF Junosuando IK Pol/Svansteins FF Antal röstberättigade föreningar = 96 st.

19 F U L L M A K T för vår medlem: att såsom ombud representera vår förening vid NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 26:a REPRESENTANTSKAP Lördagen den 5 december 2015 kl Plats: Scandic Hotell lokal Sandön, Luleå Ovan nämnda ombud utövar vår rösträtt. Därutöver deltar från vår förening: som närvarande med yttrande- men icke rösträtt. (Blir tillämpligt endast om sammanträdet beslutar om begränsad närvaro och yttranderätt!) den / 2015 (Föreningens namn) (Ordföranden) (Sekreterare)

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund KALLELSE TILL Norrbottens Fotbollförbunds 25:e REPRESENTANTSKAP Lördagen den 6 december 2014 i Luleå Härmed kallar Norrbottens Fotbollförbund, enligt stadgarna, Er förening till

Läs mer

22:e R e p r e s e n t a n t s k a p

22:e R e p r e s e n t a n t s k a p PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 22:e R e p r e s e n t a n t s k a p Dag och tid: Lördag den 3 december 2011 kl. 13.00 Scandic Hotell, Luleå 1 Representantskapsmötets öppnande Tore Johansson,

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. Förändrade bestämmelser. Utöver nedan föreslagna förändringar föreslås styrelsen få rätt att justera text av redaktionell art, däribland ändringar av 2014 till 2015 samt byte av ordet licens till registrering

Läs mer

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda

Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda Utdrag ur SvFF:s och BFF:s bestämmelser för 2015 fastställda 2015-03-31 17.1 BFF: s bestämmelser Förening som nödgas lämna w.o. ska kontakta kansli eller TK-ledamot INNANw.o. lämnas. Uteblir förening två

Läs mer

UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL

UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL 2016 Nedan följer ett utdrag ur gällande tävlingsbestämmelser (TB) 2 kap 19 beträffande upp- och nedflyttning i Hallands FF:s distriktsserier 2016. 19.1 REPRESENTATIONSSERIER

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående:

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående: Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående Tävlingsbestämmelser

Läs mer

KIRUNA FF - 1970 bis 1987 Quelle: Clas Glenning

KIRUNA FF - 1970 bis 1987 Quelle: Clas Glenning KIRUNA FF - 1970 bis 1987 Quelle: Clas Glenning DIVISION 4 (4th level) 1970 - NORRBOTTEN NORRA 1. Assi IF, Karlsborgsverken 18 14 2 2 49-23 30 Prom 2. Ullatti IF 18 14 2 2 41-17 30 3. Kebnekaise IK, Kiruna

Läs mer

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för Beach Soccer samt, i tillämpliga

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Inbjudan till Förbundsmötet 2016

Inbjudan till Förbundsmötet 2016 Till SvFF:s styrelse Distriktsförbunden Vid förbundsmötet 2016 röstberättigade föreningar Representantskapets ledamöter Hedersordförande och hedersledamöter Revisorer Valberedning Besvärsnämnden, Disciplinnämnden,

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2008-04-14 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2008 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv stil.

De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv stil. Tävlingsbestämmelser år 2013 Röd text = nytt Överstruken text = Tas bort Dessa tävlingsbestämmelser gäller för tävlingar anordnade inom Stockholms Fotbollförbunds distrikt. De för Stockholms Fotbollförbund

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar.

En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar. 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar. Vid Representantskapsmötet 2012 beslutades att

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2008 Sidan 1 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Bilaga 11 Tävlingsbestämmelser Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Damer Samtliga lag ska anmäla sig till seriespel. Anmälan ska/kan ske till den nivå som laget önskar spela

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 Begrepp 5 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 8 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 8 3 Föreningars skyldigheter m.m. 8 4 Felaktig registrering

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

SAMMANTRÄDE MED HALLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS REPRESENTANTSKAP

SAMMANTRÄDE MED HALLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS REPRESENTANTSKAP SAMMANTRÄDE MED HALLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS REPRESENTANTSKAP Söndagen den 23 november 2014, kl. 13.00 Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro PROGRAM 12:00 Lunch 13:00 Representantskapets sammanträde FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM)

Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) 1 kap. - Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet Bilaga 3. Representantskapet 2017-12-08 Till: Samtliga föreningar ---------------------------------- Struken text = Förslag till borttagen text Röd text = Förslag till ny text Blå text = ÖLFF:s bestämmelser

Läs mer

Seriebestämmelser HockeyTvåan Västra Säsongen 2015-2016. Reviderade 2016-01-05

Seriebestämmelser HockeyTvåan Västra Säsongen 2015-2016. Reviderade 2016-01-05 Seriebestämmelser HockeyTvåan Västra Säsongen 2015-2016 Reviderade 2016-01-05 HockeyTvåan Region Väst Allmänt: HockeyTvåan spelas med 3 st grundserier med 8 lag i varje serie med efterföljande play off

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2015

Representationsbestämmelser år 2015 Representationsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar. FÖRESKRIFTER SVENSKA SPEL F 19 2015 1 Kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2016

Tävlingsbestämmelser år 2016 Tävlingsbestämmelser år 2016 2 kap. - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

Sammantra de med Hallands Fotbollfo rbunds representantskap

Sammantra de med Hallands Fotbollfo rbunds representantskap Sammantra de med Hallands Fotbollfo rbunds representantskap Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro Tisdagen den 15 november 2016, kl. 19.00 Program 18:00 Middag 18:45 Avprickning 19:00 Representantskapets

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16.

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. 1 kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Upp och nedflyttningsbestämmelser 2012 Alt 1: Representantskapet bifaller inte Styrelsens förslag till ny divisionsindelning

Upp och nedflyttningsbestämmelser 2012 Alt 1: Representantskapet bifaller inte Styrelsens förslag till ny divisionsindelning Tävlingsbestämmelser TB 2012 Kapitel 2 19.3 Upp och nedflyttningsbestämmelser 2012 Alt 1: Representantskapet bifaller inte Styrelsens förslag till ny divisionsindelning 19.3 Distriktsserierna För Dalarnas

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Till Distriktets Föreningar f v b ledare/tränare för Ungdomslagen INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder härmed distriktets föreningar

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 2 kap. - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och

Läs mer

Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration

Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration Tävlingsbestämmelserna kapitel 2 - Administration 19 Upp- och nedflyttning En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar.

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2011/2012 för Elitserien HockeyAllsvenskan Division 1 J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer DamEttan U16-SM TV-pucken F18

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan)

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) TB och RB 2012 Förslag till justeringar Förutom dessa förslag till förändringar kan SvFF:s Representantskap vid sitt möte den 2011-11-25 besluta om övergripande förändringar som påverkar DFF:s tävlingsverksamhet

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Representationsbestämmelser år 20142015

Representationsbestämmelser år 20142015 Representationsbestämmelser år 20142015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

UEFA-CUPEN??? INTRESSEANMÄLAN. Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I

UEFA-CUPEN??? INTRESSEANMÄLAN. Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I Linköping 2009-09-04 Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I UEFA-CUPEN??? UEFA har, sedan några år tillbaka, introducerat en UEFA-tävling ENDAST FÖR AMATÖRSPELARE, dit

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2015/2016 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit J18-Allsvenskan Riksserien U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering för flickor Regionslagsturnering

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 Begrepp 1 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Spelarstatus 4 2 Spelares behörighet 4 3 RB för spelare t.o.m. 14 år 5 4 Åldersdispenser 5 5 Representation fr.o.m.

Läs mer

Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM)

Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) 1 kap. - Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Flickor 18 Division 1: (genomförs med en serie) Ingen upp- och nedflyttning. Division 2: (genomförs med en serie) Ingen upp- och nedflyttning.

Flickor 18 Division 1: (genomförs med en serie) Ingen upp- och nedflyttning. Division 2: (genomförs med en serie) Ingen upp- och nedflyttning. S:t Eriks-Cupen I division 1 och division 2 samt F/P13 division 2 och division 3 äger förening eller kvarterslag rätt att representeras med ett lag i varje division. Lag som är berättigat till uppflyttning

Läs mer

Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl

Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte 2001-11-19 på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl. 19.00 1. REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE MYNDIGHET Ordförande Mats Holmberg hänvisade till Upplands

Läs mer

REPRESENTATIONSSERIER DAMER

REPRESENTATIONSSERIER DAMER UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL Nedan följer ett utdrag ur gällande tävlingsbestämmelser (TB) 2 kap 19 beträffande upp- och nedflyttning i Hallands FF:s distriktsserier 2013. 19.3.1 REPRESENTATIONSSERIER

Läs mer

Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan

Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar Juniorallsvenskan Elit. Juniorallsvenskan div. 1 och Pojkallsvenskan

Läs mer

För kännedom Norrbottens Fotbollförbunds styrelse, valberedning, revisorer kommittéer och kansli

För kännedom Norrbottens Fotbollförbunds styrelse, valberedning, revisorer kommittéer och kansli Luleå 2015-02-27 Till Norrbottens Fotbollförbunds medlemsföreningar För kännedom Norrbottens Fotbollförbunds styrelse, valberedning, revisorer kommittéer och kansli Härmed kallas Ni till Norrbottens Fotbollförbunds

Läs mer

FRITZ OLSSON CUP 12/4-13/ Spelschema plan: Plan 1

FRITZ OLSSON CUP 12/4-13/ Spelschema plan: Plan 1 Spelschema plan: Plan 1 Match Datum Tid # Grupp Plan Hemmalag Bortalag Resultat 101 12-apr 08:00 1 P01A Plan 1 Alviks IK Vit - Sever Murmansk 1 2 102 12-apr 08:30 1 P01B Plan 1 Alviks IK Blå - Luleå FC/FF

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2016

Representationsbestämmelser år 2016 Representationsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s

Läs mer

Fotbollsdialogen. - Per Lenndin, Roland Hansson, Anders Johansson och Fredrik Norberg

Fotbollsdialogen. - Per Lenndin, Roland Hansson, Anders Johansson och Fredrik Norberg Fotbollsdialogen Ny organisation Tjänstemän Kultur och Fritid - Per Lenndin, Roland Hansson, Anders Johansson och Fredrik Norberg Fotbollsgrupp - Leif Strandh (PIF Dam), Ulf Karlsson (ISK) och Martin Eriksson

Läs mer

Ungdomsfotboll i Gästrikland

Ungdomsfotboll i Gästrikland Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2013-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING 4 3 DM-TÄVLINGAR

Läs mer

För kännedom Norrbottens Fotbollförbunds styrelse, valberedning, revisorer kommittéer och kansli

För kännedom Norrbottens Fotbollförbunds styrelse, valberedning, revisorer kommittéer och kansli Luleå 2016-03-01 Till Norrbottens Fotbollförbunds medlemsföreningar För kännedom Norrbottens Fotbollförbunds styrelse, valberedning, revisorer kommittéer och kansli Härmed kallas Ni till Norrbottens Fotbollförbunds

Läs mer

MANUAL FOGIS ELEKTRONISKA DOMARRAPPORTERINGEN

MANUAL FOGIS ELEKTRONISKA DOMARRAPPORTERINGEN MANUAL FOGIS ELEKTRONISKA DOMARRAPPORTERINGEN FÖRBEREDELSE FÖRE SÄSONGEN. - Uppdatera Truppen. Gå in på Lag-Fliken på Startsidan - Välj Laget (Lagnamnet) där uppdateringen ska ske. - Välj fliken trupp

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

Representationsbestämmelser 2015

Representationsbestämmelser 2015 Representationsbestämmelser 2015 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2014-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar.

En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar. Walk-over i divisionsspelet: Se TBU. 18 Ospelad match SDF har rätt att i ospelad match i distriktsserierna besluta att inga poäng eller mål ska tilldelas något av de berörda lagen eller att det ena laget

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

Kapitel 4 - Representation

Kapitel 4 - Representation Fastställt av SvFF:s extra Representantskap 2004-03-26, att gälla fr.o.m. 15 november 2004. Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Spelår, licensår och registrering 1.1 Spelår/speltermin Spelåret

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

FRITZ OLSSON CUP 11/4-12/4 2015

FRITZ OLSSON CUP 11/4-12/4 2015 Gruppindelning deltagande lag Pojkar # Grupp Ålder Grupp Nr Lagnamn Spelplan 1 Pojkar P02 P02A Alviks IK Plan 2 2 Pojkar P02 P02A Luleå FC Plan 2 3 Pojkar P02 P02A Sever Murmansk Plan 2 4 Pojkar P02 P02A

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2009-04-08 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2009 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

Region Syd. Seriebestämmelser. J18 Elit 2016/2017. Region Syd. Region Syd:s tävlingskmmitté

Region Syd. Seriebestämmelser. J18 Elit 2016/2017. Region Syd. Region Syd:s tävlingskmmitté Seriebestämmelser J18 Elit 2016/2017 Region Syd Region Syd:s tävlingskmmitté J18 Elit 2016/2017 Region Syd J18 Elit Södra 2016/2017, Region Syd. Deltagande lag skall bestå av spelare födda 1999 eller senare.

Läs mer

Tävlingskommittén Serier utan rakt seriesystem 2012 Baserat på antal lag 2011 (sluttabeller 2010) Division 4 Herrar 12 lag Korsnäs IF FK Vansbro AIK FK Säters IF FK IF Tunabro Forssa BK Östansbo IS Islingby

Läs mer

Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014

Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014 Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE

FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE Ersättning till domare och assisterande domare i förbundsserierna Allsvenskan-div. 3, herrar, Damallsvenskan-div. 2, damer, samt Folksams U21-serier

Läs mer

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland

Barn- och Ungdomsfotboll. i Gästrikland Barn- och Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2016 Version 1-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING

Läs mer

Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011

Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011 Skånes Fotbollsförbund Kvalspel - Föreskrifter år 2011 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna. Skånes FF:s tävlingskommitté (TK) är

Läs mer

Kval till division 5 herrar 2016

Kval till division 5 herrar 2016 Berörda föreningar 2015.10.05 Kval till division 5 herrar 2016 Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté (DTK) har efter lottning fastställt följande spelordning för kvalspelet till division 5 2016.

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2016 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

TRU 2015. Innehållsförteckning

TRU 2015. Innehållsförteckning TRU 2015 Tävlings- och Representationsbestämmelser för västmanländsk ungdomsfotboll Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Västmanlands Fotbollförbund (VFF) i cirkulär

Läs mer

ALLSVENSKAN 2013. 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet

ALLSVENSKAN 2013. 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLSVENSKAN 2013 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet Innehållsförteckning ATT DELTA I ALLSVENSKAN... 3 ALLMÄNT... 3 SPELFORM... 3 DET NATIONELLA SERIESYSTEMET...

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Bilaga 11 Tävlingsbestämmelser Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Damer Elitserie lagen kvalificerar sig till spel i elitserien. Lag till Allsvenskan anmäler sig till seriespel.

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Representations (RB) - och Tävlingsbestämmelser (TB)

Representations (RB) - och Tävlingsbestämmelser (TB) Representations (RB) - och Tävlingsbestämmelser (TB) (Förslag till ändringar i Skåne FF:s lokala RB/TB efter beslut av Repskapet 2012-11-22) Text enligt gällande RB/TB 2012 Nytt textförslag att gälla fr.o.m.

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Bestämmelser för regionalt kval till U16 SM 2015/2016 :s tävlingskommitté 2015-11-17 Kvalificering till U16 SM, I kvalificeringen till U16 SM-åttondelsfinalspel deltar följande lag: Lag

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Hägersten 27-29 (28-29) november 2009

Hägersten 27-29 (28-29) november 2009 Sveriges Schackförbunds Skolkommitté och SK Rockaden, Sth inbjuder till: Hägersten 27-29 (28-29) november 2009 Tävlingen spelas med fyrmanna klubblag. Spelare representerar samma förening som i allsvenska

Läs mer

Fotboll - herrr. matcher: Tränings/övriga MATCHTYP. Tävlingsmatcher: träningsmatcher/ /övriga. Tävlingskategori. Domare D AD 2250kr 1350kr.

Fotboll - herrr. matcher: Tränings/övriga MATCHTYP. Tävlingsmatcher: träningsmatcher/ /övriga. Tävlingskategori. Domare D AD 2250kr 1350kr. Matcharvoden för spelåret 2016 (1 januari-31dec). För Futsal och Hallvärmländskan gäller ersättningen från och med 1/4 2015 till och med 31/33 2016. MATCHTYP Det finns två typer av matcher, Tävlingsmatcher

Läs mer

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10 1 Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2007

Tävlingsbestämmelser år 2007 Tävlingsbestämmelser år 2007 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

SM i Futsal, flickor 15 år (f- 99) och flickor 17 år (f -97)

SM i Futsal, flickor 15 år (f- 99) och flickor 17 år (f -97) Solna 22 januari 2014 Till Berörda föreningar, SDF SM i Futsal, flickor 15 år (f- 99) och flickor 17 år (f -97) Grupp 1 Söndag 2/2 i Videdal Sporthall Medarr: Skånes FF/Malmö Futsal Club Markus Hansson,

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Till deltagande föreningar. J18 Elit Södra 2016/2017 Översänder preliminär spelordning för J18 Elit Södra 2016/2017. I spelordningen har vi i största möjliga mån tagit hänsyn till tillgängligheten

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Reviderade 2015-04-16 INNEHÅLL 1. Generellt D22, D50, D60, D70 och Foursome open 2. Representation 2.1 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.2

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer