Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER"

Transkript

1 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Innehåll Kemisk-tekniska produkter... 3 Kemisk-tekniska produkter... 4 Omfattning... 4 Kvalificeringskrav... 6 Kvalitetssäkring Tensiders nedbrytbarhet... 7 Undantag Ingående ämnens bioackumulerbarhet... 8 Undantag: Ingående ämnens hälsofarlighet... 9 Undantag Produktens miljöfarlighet Undantag: Allergiframkallande produkt... Fel! Bokmärket är inte definierat.... Fel! Bokmärket är inte definierat. Allergiframkallande ämnen Undantag: Parfym... 17

2 Oparfymerat Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper Undantag: Begränsning av parabener Begränsning av biocider Undantag: Ekologiskt producerad etanol Märkning av förpackningsmaterial Doseringsanvisningar Undantag: Leverans av säkerhetsdatablad

3 Kemisk-tekniska produkter Kraven för kemisk-tekniska produkter ställs huvudsakligen på produkters och ingående ämnens egenskaper och endast i undantagsfall ställs krav på begränsning av enskilda namngivna ämnen. Tanken med detta förhållningssätt är att stimulera till teknikutveckling så att kemisktekniska produkters miljö- och hälsoegenskaper ständigt förbättras. En annan viktig tanke med kriterierna är att kombinera livscykelperspektivet med ett riskperspektiv, det vill säga fokusera på aspekter där det finns stor risk för att ingående ämnen och substanser kan ge hälso- eller miljöpåverkan. I några fall anges specifika relevanta undantag från kraven.

4 Kemisk-tekniska produkter Omfattning Dessa krav omfattar kemisk-tekniska produkter (dvs. både kemiska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter) för professionell hygien, rengöring och underhåll. Exempel på produkter finns i tabellen. Allrengöringsmedel Avkalkningsmedel Grovrengöringsmedel Ugnrengörngsmedel Skurmedel Specialprodukter för kök Såpa Tvättmedel Golvvårdsprodukter Blekmedel Glasputsmedel Tvättförstärkare Kalkborttagningsmedel Konditioneringsmedel för textilier Sanitetsrengörngsmedel Tvål Toalettrengöringsmedel Handrengöringsmedel för grov smuts

5 Fläckborttagningsmedel Hudkräm Doft- och toalettblock Skyddskräm Mattrengöringsmedel Hårvårdsmedel Möbelrengöringsmedel Tandkräm Antistatrengöringsmedel Hand- och huddesinfektionsmedel Handdiskmedel Produkter för livsmedelshygien Maskindiskmedel Ytdesinfektionsmedel Blötläggningsmedel Produkter för fordonsvård Torkmedel Produkter för metallrengöring och avfettning

6 Kvalificeringskrav Kvalitetssäkring MSR Kvalitetssäkring Leverantören av de offererade produkterna ska själv eller genom sin underleverantör ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa: att kraven kontrolleras och uppfylls under kontraktsperioden, att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig att det finns en kontaktperson gentemot den upphandlande myndigheten. För att säkerställa att ovanstående punkter efterlevs i den dagliga produktionen ska rutinerna och instruktionerna minst omfatta följande: 1. organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson och andra ansvariga personer samt deras ansvarsområden, 2. övervakning och journalföring (t.ex. regelbunden kontroll av råvaru- och produktkvalitet), 3. rapportering och behandling av avvikelser relaterade till de ställda kraven, 4. rapportering och dokumentation av planerade produktionsförändringar av den offererade produkten, 5. kontaktpersonens rapportering av punkterna 3 och 4 ovan till den upphandlande myndigheten, 6. rapportering, dokumentation och hantering av reklamationer och klagomål på de offererade produkterna, 7. spårbarhet uppströms i leverantörskedjan av de offererade produkterna i produktionen. Produktionsenhetens certifikat enligt ISO 9001 Eget dokumenterat system som omfattar punkt 1-7 i kravet

7 Tensiders nedbrytbarhet MSR Tensiders nedbrytbarhet Tensid som används ska klara kraven för lätt nedbrytbarhet enligt gällande OECD-riktlinjer 301 A-F1. Undantag: Fluor- eller silikontensider i filmbildande golvvårdsmedel undantas från kravet under förutsättning att dessa ej är PFOS (perfluoroktansulfonat) eller PFOA (perfluoroktansyra) eller ämnen som bildar PFOS eller PFOA vid nedbrytning. 1. För OECD:s riktlinjer 301A-F se OECD:s hemsida Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för ingående tensider Data från EU-blommans DID-lista för ingående ämnen, se productgroupid= Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 Licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6, Handdiskmedel version 5.0, Kosmetika version 2.4, Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2, Textiltvättmedel för professionellt bruk version 2.1 eller Golvvårdsprodukter version 3.5 alternativt 4.0 för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran

8 Ingående ämnens bioackumulerbarhet MSR Ingående ämnens bioackumulerbarhet Ingående ämnen 1. ska inte vara bioackumulerbara enligt CLP-förordningen2 d.v.s. log Kow < 4 eller experimentellt bestämd BCF < 500. Undantag: Lätt nedbrytbara tensider, enligt gällande OECD:s riktlinjer 301 A-F1, undantas från kravet, förutsatt att kända nedbrytningsprodukter inte är bioackumulerbara enligt ovan. Parfymer. 1. Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter. 2. CLP-förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. I förordningen ingår ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad Data från EU-blommans DID-lista (se productgroupid=138001) för ingående ämnen Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 Leverantörsförsäkran

9 Ingående ämnens hälsofarlighet MSR Ingående ämnens hälsofarlighet Ingående ämnen 1. ska inte vara klassificerade, varken i bindande EU-gemensam klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt KIFS 2005:72 alternativt CLPförordningen3. Klassificering enligt KIFS 2005:7 Klassificering enligt förordning 1272/2008 Faroklass Riskfras Faroklass Faroangivelse Giftigt/mycket giftigt R23, R24, R25, R26, Akut toxicitet(kategorier H300, H301, H310, R27, R28, R39, R48, 1-3) H311, H330, H331, R23/24, R23/25, H300+H310, H300+ R23/24/25, R24/25, H330, H310+H330, R26/27, R26/28, H300+H310+H330, R26/27/28, R27/28, H301+H311, H301+

10 R39/23, R39/24, H331, H311+H331, R39/25, R39/23/24, H301+H311+H331 R39/23/25, R39/24/25, Specifik organtoxicitet - H370* R39/23/24/25, R39/26, enstaka exponering R39/27, R39/28, (kategori 1) R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28, R39/26/27/28, R48/23, R48/24, R48/25, Specifik organtoxicitet - H372* R48/23/24, R48/23/25, upprepad exponering R48/24/25, (kategori 1) R48/23/24/25. Cancerframkallande

11 R40, R45, R49 Cancerframkallande H350**, H351 Mutagen R46, R68 Mutagen H340, H341 Reproduktionstoxisk R60, R61, R62, R63 Reproduktionstoxisk H360**, H361** * Som en del av faroangivelser H370 och H372 kan vilka organ som påverkas ha angetts om detta är känt. ** Om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar kan exponeringsvägen ha angetts som en del av faroangivelsen. För reproduktionstoxicitet ska typ av effekt ha specificerats om denna är känd (effekt på fertilitet eller på fosterutveckling). En eller två bokstäver efter faroangivelsen indikerar exponeringsväg (till exempel H350i - Kan orsaka cancer vid inandning) och/eller typ av effekt. Alla tilläggskoder är inkluderade i kriterierna.

12 Undantag Fluor i tandkräm. Konserveringsmedel som är giftklassade med riskfraserna R23, R24 eller R25 alternativt faroangivelserna H301, H311, H331 eller i koncentrationer under märkningsgränsen för hälsoskadlig eller allergiframkallande. Konserveringsmedel som bryts ned till formaldehyd till mindre än 0,05 viktprocent i slutprodukten. Föroreningar av NTA (trinatriumnitrilotriacetat, CAS ) i halter upp till 0,1 viktprocent i slutprodukten. 1. Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter. 2. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Råvaruspecifikationer/råvarucertifikat Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för ingående ämnen Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 Leverantörsförsäkran

13 Produktens miljöfarlighet MSR Produktens miljöfarlighet Produkten ska inte vara klassificerad, varken i bindande EU-gemensam klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt KIFS 2005:71 alternativt CLPförordningen2. Klassificering enligt Klassificering enligt förordning 1272/2008 KIFS 2005:7 Faroklass Riskfras Faroklass Faroangivelse Miljöfarlig R50, R50/53, R51/53, Farlig för vattenmiljön H400, H410, H411, R52, R52/53, R53 H412, H413 Undantag: Produkter som klassas som miljöfarliga med riskfrasen R50 alternativt faroangivelse H400 ifall produkten ingår i ett slutet system och/eller späds ut till en koncentration under klassificeringsgränsen eller bryts ner innan de når reningsverken. Vid bekämpning av mikroorganismer undantas perättiksyra. 1. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter.

14 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Produktens säkerhetsdatablad Licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6, Handdiskmedel version 5.0, Kosmetika version 2.4, Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2, Golvvårdsprodukter version 3.5 alternativt 4.0 för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran

15 Allergiframkallande ämnen MSR Allergiframkallande R42, R43 Luftvägs- eller H317, H334 hudsensibilisering Undantag: Konserveringsmedel i halter under 0,1 viktprocent Enzymer 1. Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss funktion, t ex, konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna. 2. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad för ingående ämnen

16 Produktens innehållsdeklaration Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 Licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6 (gäller endast oparfymerade produkter), Handdiskmedel version 5.0, Kosmetika version 2.4, Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2 eller Textiltvättmedel för professionellt bruk version 2.1 för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran

17 Parfym MSR Parfym Parfymer, d.v.s. ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper, ska vara tillverkade enligt IFRA-normer1. Nitromyskföreningar och polycykliska myskföreningar ska inte vara tillsatta i produkten i halter över tillåtna mängder enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2009: IFRA the International Fragnace Association är parfymindustrins officiella organ, för mer information se 2. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:14) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter. IFRA-certifikat samt råvaruleverantörernas specifikationer Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 Licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6, Handdiskmedel version 5.0, Kosmetika version 2.4 eller Golvvårdsprodukter version 3.5 för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran

18 Oparfymerat MSR Oparfymerat Produkten ska ej innehålla parfymer, dvs. ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper. Produktens innehållsdeklaration med sammansättningsuppgifter i viktprocent För kosmetiska och hygieniska produkter; dessas märkning/etikett Licens enligt Svanens kriterier för Handdiskmedel version 5.0 (endast professionella produkter), Kosmetika version 2.4 (endast spädbarns-, baby- och barnprodukter), Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2, Textiltvättmedel för professionellt bruk version 2.1 eller Golvvårdsprodukter version 3.5 alternativt 4.0 för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran

19 Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper MSR Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper Följande ämnen och ämnesgrupper ska ej ingå i produkten: EDTA (CAS ) i halter över 0,2 viktprocent Aromatiska lösningsmedel i halter över 0,2 viktprocent Halogenerade lösningsmedel i halter över 0,2 viktprocent Alkylfenoletoxylater i halter över 0,01 viktprocent Aktivt klor1 i halter över 0,01 viktprocent Undantag: Produkter innehållande aktivt klor som är avsedda för viss desinfektion och mögelsanering undantas från kravet då det krävs av hygienskäl, detta gäller följande positioner i förfrågningsunderlaget: (upphandlande organisation anger här de positioner som ska undantas) Produkter innehållande aktivt klor för blekning undantas från kravet vid omtvätt av svårt nedsmutsat tvättgods2. Avaromatiserad nafta med <1 % aromatiska kolväten och <0,1 % bensen samt restmonomerer i polymerinnehållande produkter undantas från kravet. 1. Aktivt klor är ett mått på mängden tillgängligt klor i t.ex. hypokloritföreningar uttryckt som elementärt klor. Den aktiva (desinfekterande) kloren i t.ex. ett klorbaserat desinfektionsmedel uttrycks i g/liter alt mg/liter (ppm). 2. Med svårt nedsmutsat tvättgods menas exempelvis färgämnesfläckar från läkemedel, textilier, kaffe, te, urin färgrester från läppstift, antitranspirationsmedel, bläck m.m. (ur Textilhandboken - Avsedd för textilier inom vård och omsorg, SIS-TR 11:2005). Produktens innehållsdeklaration med sammansättningsuppgifter i viktprocent För innehåll av EDTA: licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6,

20 Handdiskmedel version 5.0, Kosmetika version 2.4 (all kosmetika förutom fast tvål), Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2, Textiltvättmedel för professionellt bruk version 2.1. eller Golvvårdsprodukter version 3.5 alternativt 4.0, för respektive produktkategori För innehåll av aromatiska och halogenerade lösningsmedel: licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6, Handdiskmedel version 5.0, Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2, Golvvårdsprodukter version 3.5 eller 4.0, för respektive produktkategori För innehåll av alkylfenoletoxylater: licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6, Handdiskmedel version 5.0, Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2 eller Golvvårdsprodukter version 3.5 alternativt 4.0, för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran

21 Begränsning av parabener MSR Versionsdatum: Begränsning av parabener Produktens sammanlagda koncentration av propylparaben (CAS ) och butylparaben (CAS ) ska ej överstiga 0,19 viktprocent. Produktens säkerhetsdatablad Produktens innehållsdeklaration md sammansättningsuppgifter i viktprocent Licens enligt Svanens kriterier för Kosmetika version 2.4 Leverantörsförsäkran

22 Begränsning av biocider MSR Begränsning av biocider Produkten ska endast innehålla biocider i syfte att konservera produkt eller råvara och endast i minsta funktionella halt för att uppnå detta syfte. Undantag: Desinfektionsmedel (produkttyp 1, 2 och 4 enligt bilaga 5 i Biociddirektivet1). 1. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Produktens säkerhetsdatablad Produktens innehållsdeklaration med sammansättningsuppgifter i viktprocent samt information om nödvändig halt för att konservera produkten (t.ex. belastningstest för kosmetiska och hygieniska produkter) Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 Licens enligt Svanens kriterier för Handdiskmedel version 5.0, Kosmetika version 2.4 eller Golvvårdsprodukter version 3.5 alternativt 4.0 för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran.

23 Ekologiskt producerad etanol MSR Ekologiskt producerad etanol Om de offererade ytdesinfektionsmedlen är baserade på etanol ska etanolen vara producerad av biomassa1 enligt definitionen i Förnybarhetsdirektivet2.Om de offererade ytdesinfektionsmedlen är baserade på bioetanol tillverkad av jordbruksprodukter ska jordbruksprodukterna vara producerade enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion1. 1. Biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall. 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG. 1. Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 Leverantörsförsäkran Certifikat som visar att jordbruksproduktionen är godkänd som EU-ekologisk, dvs enligt förordning (EG) 834/2007 Leverantörsförsäkran

24 Märkning av förpackningsmaterial MSR Märkning av förpackningsmaterial Plastmaterial i inner- och ytterförpackningar (avser delar över 25 gram) ska vara märkt enligt DIN och DIN , ISO eller likvärdigt system. Produktens förpackning märkt med symboler enligt DIN 6120, ISO eller likvärdigt system Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 Licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6, Handdiskmedel version 5.0, Kosmetika version 2.4, Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2, Textiltvättmedel för professionellt bruk version 2.1 eller Golvvårdsprodukter version 3.5 alternativt 4.0 för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran

25 Doseringsanvisningar MSR Doseringsanvisningar För produkter med manuell dosering ska doseringsanvisningar finnas på förpackningen eller i produktblad. Undantag: Kosmetiska produkter Hygieniska produkter Produktens förpackning Produktens etikett Produktblad Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 Licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6, Handdiskmedel version 5.0, Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.2, Textiltvättmedel för professionellt bruk version 1.1 eller Golvvårdsprodukter version 3.5 alternativt 4.0 för respektive produktkategori Leverantörsförsäkran Särskilda kontraktsvillkor Leverans av säkerhetsdatablad

26 Leverans av säkerhetsdatablad MSR För samtliga produkter inom avtal där säkerhetsdatablad krävs enligt Reach-förordningen1 ska leverantören från avtalsstart: Ha säkerhetsdatablad fritt tillgängliga och nedladdningsbara för beställaren via sin hemsida. 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Leverantörsförsäkran

A. KVALIFICERINGSKRAV

A. KVALIFICERINGSKRAV Sida: 1/15 A. KVALIFICERINGSKRAV A 1 KVALITETSSÄKRING Leverantören av de offererade produkterna ska själv eller genom sin underleverantör ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa:

Läs mer

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-16 SIDOR 1 (7) /LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Anbudsgivare: Kontaktperson: Pos.nr: Produktnamn: SILKY

Läs mer

UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR STÄDTJÄNSTER

UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR STÄDTJÄNSTER BILAGA 6 Utskriftsdatum: 206-07- UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR STÄDTJÄNSTER Detta dokument är framtaget för att du enkelt ska kunna klippa och klistra den information du behöver. Observera

Läs mer

SVARSFORMULÄR TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK- TEKNISKA PRODUKTER

SVARSFORMULÄR TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK- TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2013-04-05 SIDOR 1 (7) Anbudsgivare: Kontaktperson: Pos.nr: Produktnamn: CLEANON Impregneringsvätska 10 liter, 161724 Leverantör/underleverantör: Behörig företrädare/ansvarig

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter Upphandlande myndighet Domstolsverket Upphandling Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Städ- och hygienprodukter Diarie 1078-2011 Ansvarig upphandlare Camilla Petersson Detta dokument är en kopia på

Läs mer

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA Information till anbudsgivaren I detta svarsformulär försäkrar du vilka verifikat du har tillgängliga

Läs mer

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-16 SIDOR 1 (7) /LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Information till anbudsgivaren I detta svarsformulär

Läs mer

Svarsformulär, upphandlingskriterier för kemiska produkter Teknisk specifikation och kontraktsvillkor

Svarsformulär, upphandlingskriterier för kemiska produkter Teknisk specifikation och kontraktsvillkor Svarsformulär, upphandlingskriterier för kemiska produkter Information till anbudsgivaren I detta svarsformulär försäkrar du vilka verifikat du har tillgängliga för att bevisa att respektive krav uppfylls.

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 00 A UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 00:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 2006:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad ska vi prata om? Två regelsystem Klassificering Märkning Tillsyn Förpackningar Register Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012 Förfrågningsunderlag 2013-10-18 Upphandlande organisation Upphandling Städredskap och rengöringsmedel 2012 Sten Algotson 10122 Sista anbudsdag: 2012-03-28 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Reg nr 4973 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad I-VAX oparfymerad Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD I-VAX oparfymerad SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh

SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh KBM Reno Clean Fresh Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD KBM Reno Clean Fresh SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

Kravspecifikation delområde 2

Kravspecifikation delområde 2 Kravspecifikation delområde 2 Kaffeautomater Generella krav Samtliga kaffeautomater ska klara nedanstående krav oavsett storlek och typ av bönor. - Endast fabriksnya kaffeautomater ska levereras - All

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Allround Cleaner Sida 1/7 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Allround Cleaner Utfärdad: 2000-12-12 Reviderat: 2013-05-30 Version: 1 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH

Läs mer

Säkerhetsdatablad. I nödsituationer ring: Ecovation Produktion AB tel. 0302-460 25 Giftinformationscentralen 112

Säkerhetsdatablad. I nödsituationer ring: Ecovation Produktion AB tel. 0302-460 25 Giftinformationscentralen 112 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Rent Naturligt Handdiskmedel Referens: 21910, 21912 Användningsområde: Handdiskmedel Leverantör: Ecovation Produktion AB Kontaktperson: Ingemar Lejon Box

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 28 februari 2011 LEMONE P761

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 28 februari 2011 LEMONE P761 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Tillverkare/Leverantör Handelsnamn AB PROLS FABRIK. Harpsundsv. 160 124 59 BANDHAGEN Kemisk/Teknisk produktbenämning Tel: +46-(0)8-556 210 50 Citrusbaserat

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur

SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur Hunter pur Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Hunter pur SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix Grundfix Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Grundfix AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Grundfix 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 27 november 2013 GLASPUTS P9

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 27 november 2013 GLASPUTS P9 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: GLASPUTS Artikelnummer: P9 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund Linumgrund Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring Altech Full Flow rengöring Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP3-109B): G9416 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:3 oktober 2013 ORAPI SAN Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : G2310, G2316 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD Kemikalieförteckning Checklista och exempel 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KBM Sani Clean Neutral Fresh

SÄKERHETSDATABLAD KBM Sani Clean Neutral Fresh KBM Sani Clean Neutral Fresh Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD KBM Sani Clean Neutral Fresh SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

Egenskapskriterier - BASTA

Egenskapskriterier - BASTA Egenskapskriterier - BASTA enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) GILTIGT FRÅN 2016-01-01 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Med byggprodukter

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här klassas kemiska produkter...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 115 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 1996-09-11 Revisionsdatum: 2014-10-03 Tryckdatum: 2014-10-03 Versionsnummer: 3 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

No Sting Skin Prep: Spray, Wipes and Swabs

No Sting Skin Prep: Spray, Wipes and Swabs Sida 1 av 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. FRØYA HAND&DUSCH Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

SÄKERHETSDATABLAD. FRØYA HAND&DUSCH Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn FRØYA HAND&DUSCH Artikelnummer 781000 781001 781002 62578101 62578100 62578102 Användning/Produkttyp Leverantör Flytande duschtvål Nilfisk-Advance

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Burn Guard

SÄKERHETSDATABLAD Burn Guard Burn Guard Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Burn Guard SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten

Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Bilaga 7 Intyg från tillverkaren av den kemiska produkten Med kemiska produkter menas flytande och/eller ohärdade kemiska produkter som används vid byggarbete på byggarbetsplats eller hos producent av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 306 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2002-09-16 Revisionsdatum: 2011-09-12 Tryckdatum: 2011-09-12 Versionsnummer: 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby

Säkerhetsdatablad. Hellströms Försäljnings AB, HEFAB, Box 7059, 187 11 Täby Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANVÄNDNING: LEVERANTÖR: KONTAKTPERSON Gorilla Epoxy Hardener Härdare till epoxilim Hellströms Försäljnings AB,, Box 7059,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning No Fly Flugspray Fästingspray för Hund Reg. Nr 4840 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2015-08-13 Version 5 Ersätter - 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2015-08-13 Version 5 Ersätter - 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 20150813 Version 5 Ersätter 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR TOPPLACK PU MATT, A 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

Införande av dir 2014/27/EU; CLP-anpassning av AFS om Kemiska arbetsmiljörisker, Skyltar och signaler, Minderåriga och Gravida

Införande av dir 2014/27/EU; CLP-anpassning av AFS om Kemiska arbetsmiljörisker, Skyltar och signaler, Minderåriga och Gravida Införa av dir 2014/27/EU; CLP-anpassning av om Kemiska arbetsmiljörisker, Skyltar och signaler, Miråriga och Gravida Ett direktiv som anpassar fem arbetsmiljödirektivtill förordning (EG) 1272/2008 om klassificering,

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling

Läs mer

Ekofekt Varuinformationsblad

Ekofekt Varuinformationsblad 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Desinfektionnsrent Referens nr: 6811, 6815 Användningsområde: För desinfektion och rengöring av hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 30 juni 2015 SPOLGLANS P34 Omarbetad 150630 ersätter 121207 ver.11

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 30 juni 2015 SPOLGLANS P34 Omarbetad 150630 ersätter 121207 ver.11 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SPOLGLANS Artikelnummer: P34 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 50

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 50 Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (22-035A): G12718 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum30 juni 2015 STENSÅPA P428 Omarbetad 150630 ersätter 130313 ver.10 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum30 juni 2015 STENSÅPA P428 Omarbetad 150630 ersätter 130313 ver.10 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: STENSÅPA Artikelnummer: P428 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Bilaga 7 Hållbar it Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11

Bilaga 7 Hållbar it Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Social hållbarhet 3 2.1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bilschampo

SÄKERHETSDATABLAD Bilschampo Bilschampo Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Bilschampo AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Bilschampo 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter; KIFS 2006:6 Utkom

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 SPOLGLANS P34

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 SPOLGLANS P34 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: SPOLGLANS Artikelnummer: P34 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Stengrund

SÄKERHETSDATABLAD Stengrund Stengrund Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Stengrund SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi

SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi Kulörtvätt allergi Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Jizer Bio

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Jizer Bio Omarbetad 18/05/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. JIB608RS, JIB60K, JIB76R 1.2 Relevanta

Läs mer

F1 2-Takt Racing 2013-12-03. Säkerhetsdatablad

F1 2-Takt Racing 2013-12-03. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning F1 2-Takt Racing 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum18 februari 2011 BLIXTSALT P95

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum18 februari 2011 BLIXTSALT P95 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Tillverkare/Leverantör Handelsnamn AB Prols Fabrik Blixtsalt P95. 124 59 BANDHAGEN Tel: +46-(0)8-556 210 50 Kemisk/Teknisk produktbenämning Fax: +46-(0)8-86 88 02 Issmältningsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Altech Propylenglykol 20

SÄKERHETSDATABLAD Altech Propylenglykol 20 Altech Propylenglykol 20 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Altech Propylenglykol 20 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bilschampo

SÄKERHETSDATABLAD Bilschampo SÄKERHETSDATABLAD Bilschampo AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.07.2015 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr Bilschampo BBS033 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2

OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2 OBLIGATORISKA MILJO KRAV FO R KONTORSMO BLER BILAGA 2 1. Offererade varor skall 53) inte innehålla halogenerade flamskyddsmedel överstigande 0,1 vikt%. Kravet gäller inte ingående elektronik 1. 2. Innehållet

Läs mer

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04 Sida 1 (7) OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 20151104 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OK/Q8 Premium Bilvax 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik

Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik Industriell och institutionell hygien 1. Utrustning och rengöringstillbehör 1.1 Doseringshjälpmedel 1.2 Vagnar 1.2.1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FireStop Brandfog 1000, Vit

SÄKERHETSDATABLAD FireStop Brandfog 1000, Vit FireStop Brandfog 1000, Vit Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD FireStop Brandfog 1000, Vit AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 30.10.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Telefon Telefax. 08-555 944 00 08-555 944 30 Artikelnummer 62564901 FRI SAN 1 L Internet Kontaktperson

Telefon Telefax. 08-555 944 00 08-555 944 30 Artikelnummer 62564901 FRI SAN 1 L Internet Kontaktperson Sida 1 / 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Leverantör Nilfisk Advance Produkttyp Toalettrengöringsmedel Box 44045 SE-100 73 Stockholm Användningsområde Rengöring och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 386 Sida 1 av 11 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2001-02-19 Revisionsdatum: 2011-10-18 Tryckdatum: 2011-10-18 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Doftförbättrare

SÄKERHETSDATABLAD. Doftförbättrare Doftförbättrare Citron Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Doftförbättrare Citron SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD

SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD OCEAN BASTVÄTT OPARFYMERAD SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Storfix

SÄKERHETSDATABLAD Storfix Storfix Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Storfix SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KBM Window Clean Free

SÄKERHETSDATABLAD KBM Window Clean Free KBM Window Clean Free Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD KBM Window Clean Free SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

: Mr Muscle Power Spray Anti-fett, Citron

: Mr Muscle Power Spray Anti-fett, Citron 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Specialmedel

Läs mer

KLARA Riskbedömning. - vid arbete med laboratoriekemikalier. Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se

KLARA Riskbedömning. - vid arbete med laboratoriekemikalier. Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se KLARA Riskbedömning - vid arbete med laboratoriekemikalier Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se Introduktion Arbetsmiljöverket tar fram föreskrifter som vi skall förhålla oss

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ELEKTROD RHB 180 202920203. Omarbetad: 2012-06-14 Internt nr: 202920203. Svetsprodukter

SÄKERHETSDATABLAD ELEKTROD RHB 180 202920203. Omarbetad: 2012-06-14 Internt nr: 202920203. Svetsprodukter 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

N2M - Nitrite titrant Utfärdat: 2015-12-09

N2M - Nitrite titrant Utfärdat: 2015-12-09 Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn N2M - Nitrite titrant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NORDEX METALLPUTS Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

SÄKERHETSDATABLAD. NORDEX METALLPUTS Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn NORDEX METALLPUTS Artikelnummer 772000 62577200 Användning/Produkttyp Leverantör Metallputsmedel Nilfisk-Advance Adress Box 44045 Postadress

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TVÄTT- OCH TEXTILSERVICE

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TVÄTT- OCH TEXTILSERVICE MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TVÄTT- OCH TEXTILSERVICE För att vara säker på att du använder senaste versionen av kraven, besök www.msr.se/gid/1075/2. Där finns också mer information om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 ENZYM CLEAN 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 ENZYM CLEAN 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod 130-OH9023 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Utfärdandedatum: 19012016 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Omarbetad 28/11/2012 Revision 2 Ersätter datum 28/11/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SM 22100 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NESTE SEMILIX

SÄKERHETSDATABLAD NESTE SEMILIX SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer ID 13443 Intern identifiering 7017 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GLOSSER Quick Shine

SÄKERHETSDATABLAD GLOSSER Quick Shine GLOSSER Quick Shine Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GLOSSER Quick Shine SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

08-555 944 00 08-555 944 30 Artikelnummer 62530610 EXOTOL NORDEX 1 liter 62530615 EXOTOL NORDEX 5 liter

08-555 944 00 08-555 944 30 Artikelnummer 62530610 EXOTOL NORDEX 1 liter 62530615 EXOTOL NORDEX 5 liter Sida 1 / 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn EXOTOL NORDEX Leverantör Nilfisk Advance Produkttyp Allrengöringsmedel Box 44045 SE-100 73 Stockholm Användningsområde Telefon

Läs mer

: WC Duck Aktiv-Gel - Fresh

: WC Duck Aktiv-Gel - Fresh 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Toalettrengöringsmedel

Läs mer

2003 och 2004. Landskrona

2003 och 2004. Landskrona Tillsyn hos tillverkare och importörer av kemiska produkter 23 och 24 Landskrona Sara Edlund Miljöinspektör Miljöförvaltningen Rapport 25:3 261 8 Landskrona rapport tillsyn tillverkare och importörer.doc

Läs mer

: Mr Muscle Keramikrent

: Mr Muscle Keramikrent 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier Ett hjälpmedel för Hållbar Upphandling www.msr.se Motiv till ett gemensamt verktyg Begränsade resurser hos

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sidac Mat

SÄKERHETSDATABLAD Sidac Mat SÄKERHETSDATABLAD Sidac Mat 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sidac Mat 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Top Gun Cleaner - Particle Filter Cleaner -

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Top Gun Cleaner - Particle Filter Cleaner - Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BIOBACT TABS

SÄKERHETSDATABLAD BIOBACT TABS BIOBACT TABS Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD BIOBACT TABS SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Formaldehyd 4 % buffrad

SÄKERHETSDATABLAD Formaldehyd 4 % buffrad Formaldehyd 4 % buffrad Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Formaldehyd 4 % buffrad SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 114151E Användning av ämnet eller blandningen : Hudvård Ämnestyp : Blandning Endast för yrkesmässigt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Twister Floor Conditioner

SÄKERHETSDATABLAD Twister Floor Conditioner Twister Floor Conditioner Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Twister Floor Conditioner SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 Utförandedatum: 2006-10-25 Revisionsdatum: 2011-04-11 Tryckdatum: 2011-04-11 Versionsnummer: 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen

Läs mer

1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Toilet Seat Cleaner 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som det avråds från Användningsområde

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Torkmedel MaxiDry

SÄKERHETSDATABLAD Torkmedel MaxiDry 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Torkmedel MaxiDry 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Torkmedel MaxiDry Användning: Torkmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan 6

Läs mer

Säkerhetsdatablad i enlighet med (EG) 1907/2006

Säkerhetsdatablad i enlighet med (EG) 1907/2006 Sida 1 av 8 1. Namn på ämnet eller blandningen samt företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NORDEX NATUR-SANITET Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

SÄKERHETSDATABLAD. NORDEX NATUR-SANITET Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn NORDEX NATUR-SANITET Artikelnummer 32010 62532010 Användning/Produkttyp Leverantör Sanitetsrengöringsmedel Nilfisk-Advance Adress Box

Läs mer

2015-11-03. Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Detta går vi igenom. Förpackningsregler. Gamla regler. Nya regler

2015-11-03. Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Detta går vi igenom. Förpackningsregler. Gamla regler. Nya regler Förvaring, förpackningsregler, tillstånd m.m. Robert Ljunggren Detta går vi igenom Förpackningarnas utformning Barnskyddande förslutning Kännbar varningsmärkning (taktil) Förvaring Tillstånd för särskilt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 305 Användningsområde: Bilvax Leverantör: SMARTAB HI-TECH CHEMICALS AB Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala Kontaktperson: Jonny

Läs mer