SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling Städredskap och rengöringsmedel 2012 Sten Algotson Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1. Inledning 1.1., organisationsnummer (nedan kallad SKI), ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, genom dess bolag SKL Företag AB. SKI är en upphandlande myndighet i form av en inköpscentral som genomför upphandlingar av ramavtal i syfte att erbjuda andra upphandlande myndigheter inom främst kommuner, landsting (inkl. deras bolag) samt regioner möjlighet att avropa från upphandlande ramavtal Omfattning SKI genomför nu en samordnad upphandling avseende leverans av städredskap och rengöringsmedel (projektnummer 10122) och inbjuder er härmed att lämna anbud. Upphandlingen är uppdelad i följande åtta (8) avtalsområden: A) STÄDREDSKAP A 1) Städredskap Region norra norrland A 2) Städredskap Region södra norrland A 3) Städredskap Region mellersta Sverige A 4) Städredskap Region södra Sverige B) RENGÖRINGSMEDEL B 1) Rengöringsmedel Region norra norrland B 2) Rengöringsmedel Region södra norrland B 3) Rengöringsmedel Region mellersta Sverige B 4) Rengöringsmedel Region södra Sverige Upphandlingens geografiska indelning i regioner framgår av bilaga 1 (Karta över geografiska regioner) och närmre beskrivning av respektive avtalsområde finns nedan i punkt 3 (Krav på varan). Anbud kan lämnas på ett (1) eller flera avtalsområden. Alternativa anbud accepteras inte. I Utskrivet: :02 Sida 1 av 20 Refnr.: 10122

2 anbudet anger anbudsgivare vilka avtalsområden som anbudet avser. Varje avtalsområde kommer att utvärderas var för sig enligt den utvärderingsmodell som presenteras nedan i punkt 5 (Anbudsutvärdering). SKI har för avsikt att ingå ramavtal med tre (3) leverantörer per avtalsområde. Avsikten är att maximalt tjugofyra (24) ramavtal tecknas, detta under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal godtagbara anbud Avtalstid Ramavtalet börjar gälla när ramavtalet undertecknats av båda parter, dock tidigast från och med 1 maj 2012 till och löper till och med 1 maj Där efter kan ramavtalet förlängas med ett (1) år fram till med 1 maj Observera att avtalstiden gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden vilka kan föranleda att upphandlingsprocessen försenas. Om tiden för avtalsstart senareläggs kommer datum för avtalstidens upphörande ändock förbli densamma Avrop Avropsberättigade Rätten att avropa från ramavtalet tillkommer upphandlande myndigheter/enheter enligt bilaga 2 (Förteckning över upphandlande myndigheter/enheter). SKI kommer även löpande informera leverantörerna om vilka upphandlande myndigheter/enheter som har meddelat att de tänker börja avropa på ramavtalet. Upphandlande myndigheter/enheter som redan har befintliga ramavtal inom det område som omfattas av denna upphandling kommer tillämpa i första hand tillämpa sina egna befintliga ramavtal. Vidare kan upphandlande myndighet/enhet besluta sig för att upphöra med att avropa från ramavtalet under avtalstiden genom att behörig företrädare för upphandlande myndighet/enhet avanmäler sig till SKI samt leverantören. Avropsförfarande För detta ramavtal tecknas avtal med tre (3) leverantörer per avtalsområde. Leverantören är därmed berättigad till avrop inom ramavtalets angivna villkor och offererat anbud. För detta ramavtal tillämpas en fast avropsordning (s.k. rangordning). Rangordning sker enligt följande princip. Den anbudsgivare som i utvärderingen tilldelats lägst totalpris rankas som nummer ett (1), den som lämnat näst lägst totalpris rankas som nummer två (2) osv. Den först rankade leverantören är berättigad till samtliga avrop så långt dess kapacitet medger leverans inom ramavtalets angivna villkor och offererat anbud. Om den först rankade leverantören inte kan leverera inom ramavtalets stipulerade villkor och offererat anbud tillfrågas den leverantör som är rankad på andra plats i rangordningen, osv. Information till avropande myndigheter/enheter om avropsförfarande kommer finnas på SKI:s hemsida när det är dags att börja tillämpa ramavtalet Volymer SKI uppskattar att den totala upphandlingsvolymen inom detta ramavtalsområde uppgår till SEK per år. Detta är en uppskattning av den totala volymen för de avropsberättigade myndigheter/enheter som uppräknas under fliken Intresseanmälda i bilaga 2 (Förteckning över upphandlande myndigheter/enheter). Utskrivet: :02 Sida 2 av 20 Refnr.: 10122

3 1.6. Bilageförteckning Bilaga 1, Karta över geografiska regioner Bilaga 2, Förteckning över upphandlande myndigheter/enheter Bilaga 3, Anbudets underskrift Bilaga 4 a, Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter Bilaga 4 b, Svarsformulär, verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter Bilaga 5, Prisbilaga Bilaga 6, Ramavtal kommersiella villkor 2. Administrativa krav 2.1. Upphandlingsförfarande Denna upphandling genomförs som ett selektivt förfarande enligt 4 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär att anbud antas utan föregående förhandling Elektronisk anbudsgivning Denna upphandling genomförs med elektroniska medel och SKI accepterar endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. Det är kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. Inloggningsuppgifter i systemet erhålls genom registrering på (klicka på länken Ny leverantör ). Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång i systemet. frågor och eventuella tekniska problem i samband med anbudsgivningen kopplat till systemet hanteras av Visma Tendsign Support på telefon Det går även bra att skicka meddelande till Visma Tendsign Support via systemet. Genom Visma Tendsign får anbudsgivaren: - tillkommande information om upphandlingen och förfrågningsunderlaget (såsom förtydliganden, kompletteringar till förfrågningsunderlaget samt svar på frågor som inkommit under anbudstiden), - automatisk kontroll av att alla frågor och krav ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudsinlämnandet. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda. Anbudsgivaren ansvarar själv för att anbudsgivaren tagit del av all information och svar på frågor som ställs via systemet Visma Tendsign Förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlag Frågor beträffande förfrågningsunderlaget ska ställas av anbudsgivaren genom Visma Tensigns anbudstjänst senast den 14 mars Svar kommer endast att lämnas genom systemet Tendsign. SKI kan inte garantera att svar på frågor som ställs senare än den 14 mars 2012 kan lämnas. Sista dag SKI svarar på inkomna frågor är den 16 mars Utskrivet: :02 Sida 3 av 20 Refnr.: 10122

4 SKI besvarar endast frågor som rör förfrågningsunderlaget. Endast skriftliga svar från SKI utgör del av förfrågningsunderlaget Krav på avlämnande av anbud På grund av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med förtydliganden eller kompletterande uppgifter är det viktigt att anbud innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Efterfrågade svar på frågor och ställda krav lämnas av anbudsgivaren på anvisade platser i Visma Tendsign. Anbud och all korrespondens i denna upphandling ska vara på svenska. Anbudsgivaren kan endast lämna ett (1) anbud. Anbudet kan emellertid omfatta ett (1) eller flera avtalsområden. I det fall flera anbud inkommer från samma anbudsgivare kommer endast det senast daterade anbudet beaktas. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen ska godkännas genom att behörig företrädare för anbudsgivaren undertecknar bilaga 3 (Anbudets underskrift), skannar in den och bifogar den med anbudet som elektronisk fil. Är anbudet på svenska? (/ svar) Kravgräns Har bilaga 3 (Anbudets underskrift) undertecknats och bifogats anbudet? (/ svar) Kravgräns 2.5. Sista anbudsdag Anbud ska lämnas senast kl den 21 mars 2012, därefter är systemet stängt för anbudsgivning. Anbudsgivaren svarar för att anbud inkommer i rätt tid till SKI. För sent inkommet anbud får inte prövas. Observera att support för Tendsign endast går att nå under kontorstid och rekommendationen är att anbud lämnas i god tid innan sista anbudsdag Katalog och bruttoprislista Anbudsgivaren ska inkomma med gällande katalog och bruttoprislista som skickas till SKL Kommentus Inköpscentral AB, Att: Ida Herbertson, Hornsgatan 15, Stockholm. Gällande katalog och bruttoprislista ska spegla verkligheten och motsvara artiklar i webbutiken. SKI kan komma att kontrollera att artiklarna i gällande katalog och bruttoprislista motsvarar artiklarna offererade i anbudet, d.v.s. bilaga 5 (Prisbilaga) och artiklarna i webbutiken. Om gällande katalog och bruttoprislista inte överenstämmer med artiklarna i webbutiken eller med offererade artiklar i bilaga 5 (Prisbilaga) kan anbudet komma att förkastas. Katalog och bruttoprislista ska ha inkommit senast 21 mars Har anbudsgivaren inkommit med katalog och bruttoprislista? (/ svar) Utskrivet: :02 Sida 4 av 20 Refnr.: 10122

5 Kravgräns Överenstämmer gällande katalog och bruttoprislista med artiklar i webbutik och offererande produkter i anbudet? (/ svar) Kravgräns 2.7. Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med den 31 december Accepteras kravet på anbudet giltighetstid? (/ svar) Kravgräns 2.8. Anbudsöppning Anbudsöppning sker den 22 mars 2012 på, Hornsgatan 15, Stockholm Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Reservationer och alternativa anbud Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras ej. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas Tilldelningsbeslut Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut vilket skickas elektroniskt till samtliga anbudsgivare. Meddelande om tilldelningsbeslut ställs till den kontaktperson som angivits i anbudet i Visma Tendsign. Tilldelningsbeskedet utgör inte bindande avtal. Bindande avtal uppkommer först vid undertecknande av ramavtal. Ramavtal kan tecknas tidigast när tio (10) dagar har gått från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades till anbudsgivaren (avtalsspärr). Anbudsgivare som önskar överpröva förfrågningsunderlaget eller tilldelningsbeslut vänder sig till Förvaltningsrätten i Stockholm Publicering av avtalsdokument Avtal med prisuppgifter, uppgifter om kontaktpersoner m.m. kommer publiceras på internet på SKI:s webbsida. Samma information kommer finnas tillgänglig för alla avropande myndigheter/enheter för att förenkla avrop. Anbudsgivaren ska acceptera att avtalspriser, uppgifter om kontaktpersoner m.m. publiceras på internet. Accepteras kravet avseende publicering av avtalsdokument på internet? (/ svar) Kravgräns Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk Utskrivet: :02 Sida 5 av 20 Refnr.: 10122

6 person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner och e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandling av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättningen som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: Hornsgatan Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan ombeds i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för samt beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslut distribueras kan vissa uppgifter ur anbud som är relaterade till tilldelningskriterierna och utvärderingsmodellen komma att offentliggöras (t.ex. prisuppgifter). Önskas sekretess? Precisera i så fall för vilka uppgifter. (Fritextsvar) Beskrivning av vilken skada som kan uppstå om specificerade uppgifter lämnas ut. (Fritextsvar) 3. Krav på varan 3.1. Omfattning (Område A - Städredskap) Exempel på produkter som ingår i avtalsområde A - Städredskap är: - Borstar - Sopskyfflar - Fönsterputsredskap - Skrapor - Dukar, Svampar och Skurnylon - Moppar/Moppsystem - Hinkar Mer detaljerad produktinformation finns i bilaga 5 (Prisbilaga) under flik A Städredskap. Anbudsgivaren ska ange vilka avtalsområden anbudet omfattar, se punkt 1.2 (Omfattning). Utskrivet: :02 Sida 6 av 20 Refnr.: 10122

7 För information angivna geografiska regioner se bilaga 1 (Karta över geografiska regioner). Omfattar anbudet område A 1) Städredskap Region norra norrland? (Svar /) (Fritextsvar) Omfattar anbudet område A 2) Städredskap Region södra norrland? (Svar /) (Fritextsvar) Omfattar anbudet område A 3) Städredskap Region mellersta Sverige? (Svar /) (Fritextsvar) Omfattar anbudet område A 4) Städredskap Region södra Sverige? (Svar /) (Fritextsvar) 3.2. Omfattning (Område B - Rengöringsmedel) Exempel på produkter som ingår i avtalsområde B - Rengöringsmedel är: - Diskmedel - Torkmedel - Blötläggningsmedel - Ugnsrengöringsmedel - Matt- och möbelrengöringsmedel - Tvättmedel - Konditioneringsmedel - Blekmedel - Fläckborttagningsmedel - Allrengöringsmedel - Grovrengöringsmedel - Glasputsmedel - Sanitetsrengöringsmedel - Tvål och handrengöringsmedel Mer detaljerad produktinformation finns i bilaga 5 (Prisbilaga) under flik B Städredskap. Anbudsgivaren ska ange vilka avtalsområden anbudet omfattar, se punkt 1.2 (Omfattning). För information angivna geografiska regioner se bilaga 1 (Karta över geografiska regioner). Omfattar anbudet område B 1) Rengöringsmedel Region norra norrland? (Svar /) (Fritextsvar) Omfattar anbudet område B 2) Rengöringsmedel Region södra norrland? (Svar /) (Fritextsvar) Omfattar anbudet område B 3) Rengöringsmedel Region mellersta Sverige? (Svar /) (Fritextsvar) Omfattar anbudet område B 4) Rengöringsmedel Region södra Sverige? (Svar /) (Fritextsvar) 3.3. Sortiment Område A - Städredskap I bilaga 5 (Prisbilaga) under fliken A - Städredskap anges ett antal städredskap. Dessa städredskap är angivna med produktnamn/märke som ska ses tillsammans med tillägget eller likvärdig. För att underlätta för anbudsgivning anges artiklar med artikelnummer hos ett par leverantörer inom upphandlingsområdet. Anbudsgivare kan på angivna leverantörers hemsidor finna efterfrågade artiklar och därigenom bilda sig en uppfattning utöver beskrivningen i prisbilagan. Det är upp till anbudsgivaren att erbjuda städredskap som i kvalitet minst motsvarar de angivna i bilaga 5 (Prisbilaga) och i punkt 3 (Krav på varan). Utskrivet: :02 Sida 7 av 20 Refnr.: 10122

8 Med likvärdiga artiklar menas att anbudsgivarens föreslagna artiklar ska uppfylla artikelbeskrivningen med avseende på exempelvis utformning, storlek, funktion, färg, material. Angivna kriterier i varje artikelbeskrivning utgör bedömningsgrunder för bedömning av om en föreslagen artikel är likvärdig med respektive beskriven artikel i bilaga 5 (Prisbilaga). Anbudsgivaren ska på begäran från SKI kunna inkomma med specifikation som visar att offererad produkt är likvärdig med det som efterfrågas i bilaga 5 (Prisbilaga). Område B - Rengöringsmedel I bilaga 5 (Prisbilaga) under fliken B - Rengöringsmedel anges ett antal rengöringsmedel. Det är upp till anbudsgivaren att erbjuda rengöringsmedel som i kvalitet minst motsvarar de angivna i bilaga 5 (Prisbilaga) och i punkt 3 (Krav på varan). Anbudsgivaren ska på begäran från SKI inkomma med specifikation som visar att offererad produkt är likvärdig med det som efterfrågas i bilaga 5 (Prisbilaga). Observera att anbudsgivaren ska kunna erbjuda samtliga varor i bilaga 5 (Prisbilaga) för respektive avtalsområde (A och/eller B). Anbudsgivare som inte offererar samtliga varor antas ej. Område A - Städredskap: Uppfylls ovanstående krav avseende kvalitet på städredskap? (/ svar) Område B - Rengöringsmedel: Uppfylls ovanstående krav avseende kvalitet på rengöringsmedel? (/ svar) Uppfylls kravet om att erbjuda samtliga varor i bilaga 5 (Prisbilaga) avseende område A - Städredskap? (/ svar) Uppfylls kravet om att erbjuda samtliga varor i bilaga 5 (Prisbilaga) avseende område B - Rengöringsmedel? (/ svar) 3.4. Kontaktperson Anbudsgivaren ska erbjuda minst en (1) kontaktperson som fungerar som SKI:s kontaktperson i samtliga frågor rörande uppdraget. Anbudsgivaren har inte rätt att ta ut någon extra avgift för att tillhandahålla en (1) kontaktperson. Uppfylls kravet på minst en (1) kontaktperson? (/ svar) Kravgräns Lämna uppgifter på kontaktperson innehållande namn, telefonnummer och e-postadress lämnats: (Fritextsvar) 3.5. Kundsupport Anbudsgivaren ska erbjuda kundsupport till upphandlande myndigheter/enheter som avropar på ramavtalet (Kund). Kundsupport ska finnas tillgänglig via telefon minst under helgfria vardagar mellan kl Utskrivet: :02 Sida 8 av 20 Refnr.: 10122

9 Uppfylls kravet på tillgänglighet? (/ svar) Kravgräns 3.6. Beställningar och orderbekräftelse Beställningar ska kunna ske skriftligen till Leverantör via post, telefon, e-post och webb. Anbudsgivare ska som leverantör inom tre (3) månader från det att Kund så begär det kunna skicka produktkatalog/prislista, kunna ta emot ordrar och skicka fakturor elektroniskt. Den standard som ska användas är i första hand den i offentlig sektor använda SFTI (Single Face To Industry), se Leverantör och Kund överrenskommer om vilken av affärsprocesserna som ska användas. Kunden ska oavsett former av beställningar erhålla en skriftlig orderbekräftelse. Denna ska innehålla uppgift om beställda artiklar och leveranstid. Orderbekräftelse skickas till adress angiven i beställning. Uppfylls kravet på beställning via post, e-post och webb? (/ svar) Kravgräns Uppfylld kravet avseende att inom tre (3) månader från det att Kund så begär kunna skicka produktkatalog/prislista, kunna ta emot ordrar och skicka fakturor elektroniskt? (/ svar) Kravgräns Uppfylls kravet på orderbekräftelse? (/ svar) Kravgräns 3.7. Leverans avrop Leverans ska ske successivt efter avrop. Uppfylls kravet successiv leverans efter avrop? (/ svar) Kravgräns Leverans ska ske inom högsta tre (3) arbetsdagar. Faktisk leveranstid ska anges i orderbekräftelse. Uppfylls kravet på leveranstid? (/ svar) Kravgräns 3.8. Fasta leveransdagar Anbudsgivare ska kunna erbjuda fasta leveransdagar. I de fall Kund har önskemål om fasta leveransdagar ska anbudsgivaren komma överens om sådana med kund. Uppfylls kravet på fasta leveransdagar? (/ svar) Kravgräns 3.9. Expressleverans Utskrivet: :02 Sida 9 av 20 Refnr.: 10122

10 Kund ska ha möjlighet att få standardartiklar (d.v.s. artiklar i bilaga 5 (Prisbilaga)) levererade dagen efter beställning om beställning görs före en viss tid under beställningsdagen. Anbudsgivaren ska redogöra för villkoren för sådan expressleverans. Uppfylls kravet på expressleverans? (/ svar) Kravgräns Lämna uppgifter om villkoren för expressleverans? (Fritextsvar) Returhantering Vid leveranser på pall ska leverantör kostnadsfritt (exempelvis ska ingen REPA-avgift debiteras) återta sina pallar om inget annat avtalats mellan Kund och leverantör. Uppfylls kravet på returhantering? (/ svar) Kravgräns Broschyr Anbudsgivaren ska vid anmodan från Kund producera enklare broschyr med det avtalade nettoprissatta sortimentet. Broschyren kan tryckas i A4-format och ska innehålla text, bild, artikelnummer, förpackningsstorlekar och gällande pris. Anmodan från Kund ska kunna ske när som helst under avtalsperioden. Uppfylls kravet på broschyr? (/ svar) Kravgräns Webbutik Leverantör ska upprätta en webbutik för Kund. Följande ska ingå i webbutiken: - Unik inloggning för Kund - Unik webbsida benämnd Ramavtal - Information om det avtalade nettoprissatta sortimentet som visas med text, bild, artikelnummer, förpackningsstorlekar och gällande pris. - Information om övrigt sortiment som erbjuds med en generell rabattsats visas på liknande sätt med text, bild, artikelnummer, förpackningsstorlekar och gällande pris exklusive dragen rabatt. Observera att övrigt sortiment redovisas separat från nettoprislista. - Information om beställningsrutiner, leveranstider, returhantering och övrig relevant information. Kund ska ha möjlighet att beställa direkt från webbbutiken. Webbutiken ska fungera från och med planerad dag för avtalsstart, dvs. 1 maj Webbutiken ska uppdateras kontinuerligt om förändringar sker i det upphandlade sortimentet avseende byte av artiklar, priser, förpackningstorlekar, artikelnummer mm. I webbutiken ska det tydligt framgå vilka artiklar som ingår i nettoprislistan och vilka övriga artiklar som erbjuds med en generell rabattsats. Den generella rabatt som erhålles på övrigt sortiment ska gälla vid beställning genom webbutiken. Rabattsats ska anges i anbudet, se nedan punkt 6.3 (Rabattsats) och ingår i Utskrivet: :02 Sida 10 av 20 Refnr.: 10122

11 utvärderingen. För mer information om utvärderingen se punkt 5 (Anbudsutvärdering). Uppfylls kraven på webbutik? (/ svar) Kravgräns Ersättningsartikel Om leverantören tillfälligt inte kan leverera i ramavtalet angiven produkt tillfrågar Kunden nästa leverantör i rangordningen. Vid utgående artikel ska leverantören erbjuda ersättningsvara, som ska tillställas och godkännas av SKI innan den förs in i det upphandlade sortimentet. Pris på ersättningsartikel ska ej överstiga det avtalade priset i ramavtalet. Uppfylls kraven för ersättningsartikel? (/ svar) Kravgräns Produktsäkerhet Produkterna i leverantörens erbjudna sortiment ska uppfylla kraven i Direktiv 2011/95/EG om allmän produktsäkerhet. Varningstext, handhavandeinformation, tillverkningsdatum och hållbarhetstid ska i relevanta fall anges på såväl ytteremballage som produktförpackningen. Om produkterna ur säkerhetssynpunkt måste förvaras på särskilt sätt ska Kund informeras om detta vid beställningstillfället. Uppfylls kraven för produktsäkerhet? (/ svar) Kravgräns Lagstiftning Produkterna i leverantörens erbjudna sortiment ska uppfylla all tillämplig lagstiftning som är relevant för produkten beroende på dess användningsområde. Uppfylls kraven vad gäller tillämplig lagstiftning för produkterna? (/ svar) Kravgräns Sociala och etniska krav Anbudsgivaren ska acceptera de sociala och etniska krav som återfinns under punkt 5.2 (Sociala och etiska krav) i bilaga 6 (Ramavtal - kommersiella villkor). Vidare ska anbudsgivaren acceptera att SKI själv eller genom ombud kan komma att utföra kontroll vad gäller sociala och etniska krav i enlighet med punkt 5.2 (Sociala och etiska krav) i bilaga 6 (Ramavtall - kommersiella villkor). Accepteras kravet i punkt 5.2 (Sociala och etiska krav) i bilaga 6 (Ramavtal - kommersiella villkor)? (/ svar) Kravgräns Utskrivet: :02 Sida 11 av 20 Refnr.: 10122

12 Accepteras att SKI själv eller genom ombud kan komma att genomföra kontroll av sociala och etiska krav enligt punkt 5.2 (Sociala och etiska krav) i bilaga 6 (Ramavtal- kommersiella villkor)? (/ svar) Kravgräns 4. Miljökrav 4.1. Tensiders nedbrytbarhet Tensid som används ska klara kraven för lätt nedbrytbarhet enligt gällande OECD-riktlinjer 301 A-F[1]. Undantag: Fluor- eller silikontensider i filmbildande golvvårdsmedel undantas från kravet under förutsättning att dessa ej är PFOS (perfluoroktansulfonat) eller PFOA (perfluoroktansyra) eller ämnen som bildar PFOS eller PFOA vid nedbrytning. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] För OECD:s riktlinjer 301A-F se OECD:s hemsida Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) 4.2. Ingående ämnens bioackumulerbarhet Ingående ämnen[1] ska inte vara bioackumulerbara enligt CLP-förordningen[2] d.v.s. log Kow < 4 eller experimentellt bestämd BCF < 500. Undantag: Lätt nedbrytbara tensider, enligt gällande OECD:s riktlinjer 301 A-F [3], undantas från kravet, förutsatt att kända nedbrytningsprodukter inte är bioackumulerbara enligt ovan. Parfymer undantas också från kravet. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss funktion, t ex, konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna. [2] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. [3] För OECD:s riktlinjer 301A-F se OECD:s hemsida Utskrivet: :02 Sida 12 av 20 Refnr.: 10122

13 Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) 4.3. Ingående ämnens hälsofarlighet Ingående ämnen [1] ska inte klassificeras, varken i bindande EU gemensam klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt KIFS 2005:7[2] alternativt CLP-förordningen [3]. Undantag: - Fluor i tandkräm. - Konserveringsmedel som är giftklassade med riskfraserna 23, 24 eller 25 alternativt faroangivelserna H301, H311, H331 eller i koncentrationer under märkningsgränsen för hälsoskadlig eller allergiframkallande. - Konserveringsmedel som bryts ned till formaldehyd till mindre än 0,05 viktprocent i slutprodukten. - Föroreningar av NTA (trinatriumnitrilotriacetat, CAS ) i halter upp till 0,1viktprocent i slutprodukten. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Vid anmodan från SKI ska antagen leverantör kunna presentera en bedömning av hälsorisker av eventuella nedbrytningsprodukter och reaktionsprodukter. Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] Som ingående ämnen räknas alla ämnen i en produkt, inklusive föroreningar i ämnena eller råvarorna. Som förorening räknas reaktions-/biprodukter och nedbrytningsprodukter i halter över 0,01 % (motsvarar 100 ppm). Som ingående ämnen räknas även, oavsett halt, additiv som tillsatts avsiktligt för att uppnå en viss funktion, t ex, konservering eller stabilisering av ämnena eller råvarorna. [2] Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. [3] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december Utskrivet: :02 Sida 13 av 20 Refnr.: 10122

14 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) 4.4. Produkters miljöfarlighet Produkten ska inte klassificeras, varken i bindande EU gemensam klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt KIFS 2005:7 [1] alternativt CLP-förordningen [2]. Undantag: Dock undantas produkter som klassas som miljöfarliga med riskfrasen R50 alternativt faroangivelse H400 ifall produkten ingår i ett slutet system och/eller späds ut till en koncentration under klassificeringsgränsen eller bryts ner innan de når reningsverken. Vid bekämpning av mikroorganismer undantas perättiksyra från detta krav. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. [2] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) 4.5. Allergiframkallande produkt Produkten ska inte klassificeras, varken i bindande EU gemensam klassificering eller vid självklassificering, med nedanstående riskfraser och faroangivelser enligt KIFS 2005:7 [1] alternativt CLP-förordningen [2]. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Utskrivet: :02 Sida 14 av 20 Refnr.: 10122

15 Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter. [2] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) 4.6. Parfym Parfymer, d.v.s. ämnen/ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper, ska vara tillverkade enligt IFRA-normer[1]. Nitromyskföreningar och polycykliska myskföreningar ska inte vara tillsatta i produkten i halter över tillåtna mängder enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2007:4[2]. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] IFRA the International Fragnace Association är parfymindustrins officiella organ, för mer information se [2] Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter. Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) 4.7. Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper Följande ämnen och ämnesgrupper ska ej ingå i produkten: * EDTA (CAS ) i halter över 0,2 viktprocent * Aromatiska lösningsmedel i halter över 0,2 viktprocent * Halogenerade lösningsmedel i halter över 0,2 viktprocent * Alkylfenoletoxylater i halter över 0,01 viktprocent * Aktivt klor[1] i halter över 0,01 viktprocent Undantag: - Produkter innehållande aktivt klor som är avsedda för viss desinfektion och mögelsanering undantas från kravet då det krävs av hygienskäl, detta gäller följande positioner i förfrågningsunderlaget: (upphandlande organisation anger här de positioner som ska undantas) - Produkter innehållande aktivt klor för blekning undantas från kravet vid omtvätt av svårt nedsmutsat tvättgods[2]. - Avaromatiserad nafta med <1 % aromatiska kolväten och <0,1 % bensen samt restmonomerer i polymerinnehållande produkter undantas från kravet. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] Aktivt klor är ett mått på mängden tillgängligt klor i t.ex. hypokloritföreningar uttryckt Utskrivet: :02 Sida 15 av 20 Refnr.: 10122

16 som elementärt klor. Den aktiva (desinfekterande) kloren i t.ex. ett klorbaserat desinfektionsmedel uttrycks i g/liter alt mg/liter (ppm). [2] Med svårt nedsmutsat tvättgods menas exempelvis färgämnesfläckar från läkemedel, textilier, kaffe, te, urin färgrester från läppstift, antitranspirationsmedel, bläck m.m. (ur Textilhandboken Avsedd för textilier inom vård och omsorg, SIS-TR 11:2005). Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) 4.8. Parabener Produktens sammanlagda koncentration av propylparaben (CAS ) och butylparaben (CAS ) ska ej överstiga 0,19 viktprocent. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) 4.9. Biocider Produkten ska endast innehålla biocider i syfte att konservera produkt eller råvara och endast i minsta funktionella halt för att uppnå detta syfte. Undantag: Desinfektionsmedel (produkttyp 1, 2 och 4 enligt bilaga 5 i Biociddirektivet[1]) omfattas ej av kravet. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) Etanol i ytdesinfektionsmedel Kravet gäller endast för ytdesinfektionsmedel där etanol är en av huvudingredienserna. Om de offererade ytdesinfektionsmedlen är baserade på etanol ska etanolen vara producerad av biomassa[1] enligt definitionen i Förnybarhetsdirektivet[2]. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. [1] Biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall. [2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om Utskrivet: :02 Sida 16 av 20 Refnr.: 10122

17 främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) Märkning av förpackningsmaterial Plastmaterial i inner- och ytterförpackningar (avser delar över 25 gram) ska vara märkt enligt DIN och DIN , ISO eller likvärdigt system. Förslag till verifikat: - Produktens förpackning märkt med exempelvis någon av nedanstående symboler: - Licens enligt Bra Miljövals kriterier för kemiska produkter, version 2006:4 - Licens enligt Svanens kriterier för Rengöringsmedel version 4.6, Handdiskmedel version 4.1, Kosmetika version 2.2, Maskindiskmedel för professionellt bruk version 2.1, Textiltvättmedel för professionellt bruk version 2.1 eller Golvvårdsprodukter version 3.3 för respektive produktkategori - Leverantörsförsäkran Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår av bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) Doseringsanvisningar För produkter med manuell dosering ska doseringsanvisningar finnas på förpackningen eller i produktblad. Undantag: Gäller ej kosmetiska och hygieniska produkter. Förslag till verifikat på att kravet uppfylls framgår ovan och av bilaga 4 a (Miljöstyrningsrådets verifikat till upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter). Observera att verifikat på att kravet ovan uppfylls kan komma att begäras in av SKI under utvärderingen och/eller ramavtalsperioden och ska därmed inte bifogas anbudet. Uppfylls kravet? (/) (Fritextsvar) Verifikat miljökrav Utskrivet: :02 Sida 17 av 20 Refnr.: 10122

18 I bilaga 4 a (Verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter) är ett antal olika typer av verifikat på samtliga miljökrav ovan uppfylls angivna. Anbudsgivaren ska i bilaga 4 b (Svarsformulär, verifikat till Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemis-tekniska produkter) ange vilka verifikat som kommer att finnas tillgängliga för respektive miljökrav och bifoga det till anbudet. Observera att dessa verifikat kan komma att begäras in av SKI under utvärdering och/eller ramavtalsperioden, se punkt 6 (Miljökrav) i bilaga 6 (Ramavtal - kommersiella vilkor). Har bilaga 4b (Svarsformulär, verifikat till Miljörstyrningsrådets upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter) fyllts i och bifogats anbudet? (/) (Fritextsvar) 5. Anbudsutvärdering 5.1. Anbudsutvärdering SKI kommer pröva samtliga anbud i två (2) på varandra följande steg enligt nedan. Respektive avtalsområde (totalt åtta (8) stycken) kommer att utvärderas var för sig. Endast de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kommer utvärderas. Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal ska-krav. En förutsättning för att anta anbud är att samtliga ska-krav är uppfyllda. Tilldelningsgrunden är lägsta pris Steg 1 - Prövning av ska-krav Här kontrolleras att anbud uppfyller ställda ska-krav i förfrågningsunderlaget. De anbudsgivare som uppfyller samtliga krav går vidare till utvärdering steg Steg 2 - Utvärdering Här kommer anbuden genomgå en bedömning av vilket anbud som innehåller det lägsta priset. Bedömningen sker på följande sätt: Anbudsgivaren lämna priser i två (2) varukorgar, i bilaga 5 (Prisbilaga). För mer information om hur pris lämnas se nedan punkt 6.2 (Pris). I den ena varukorgen lämnas nettopriser för varje artikel. I den andra varukorgen lämnas priser med en generell rabattsats dragen från gällande bruttoprislista. Båda varukorgarna innehåller identiska artiklar. De två (2) varukorgarna multipliceras var för sig med angiven årsvolym och summeras till en totalsumma. Totalt lägsta pris kommer antas. Observera att utvärderingen endast är en modell för att ta fram vinnande anbud, inte en indikation på vilken volym som kommer att avropas. Utvärderingsmodellen är utformad i syfte att få jämvikt mellan offererade priser i nettoprislista och övrigt sortiment samt att öka försäljningsvolymen av ett bredare sortiment. 6. Kommersiella villkor 6.1. Ramavtal Framtida ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Avtalet kompletteras med bilagor listade i bilaga 6 (Ramavtal - kommersiella villkor). Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att SKI och antagen anbudsgivare skriver under ramavtalet. Utskrivet: :02 Sida 18 av 20 Refnr.: 10122

19 Bilaga 6 (Ramavtal kommersiella villkor) innehåller de kommersiella villkor som ska reglera avtalsförhållandena. Anbudsgivaren ska acceptera villkoren utan reservation, ändring eller tillägg. Accepterar anbudsgivaren villkoren i bilaga 6 (Ramavtal kommersiella villkor) utan reservation, ändring eller tillägg? (/ svar) Kravgräns 6.2. Pris Anbudsgivaren ska ange pris i SEK exklusive mervärdesskatt enligt bilaga 5 ( Prisbilaga). Priserna ska omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av i ramavtalet nämnda åtaganden. För att utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras ska de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg. priser ska inkludera samtliga åtaganden i förfrågningsunderlaget såsom frakt (fritt levererat anvisad plats, INCOTERMS DDP 2010), emballage, lasttillbehör, expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter. SKI kan komma att begära in motivering till de priser som lämnats i anbudet. Om SKI inte anser att eventuell förklaring är godtagbar äger SKI rätt att diskvalificera anbudsgivare som lämnat oskäligt låga priser. Uppfyller lämnade priser i bilaga 5 (Prisbilaga) ovan ställda krav? (/ svar) Kravgräns 6.3. Rabattsats Anbudsgivaren ska ange en generell rabattsats i procent (%) för produkterna angivna i bilaga 5 (Prisbilaga). Rabattsatsen ska även gälla för anbudsgivarens övriga sortiment. Rabattsatsen ska dras från bruttopriset vid köp. Bruttopriserna ska vara de gällande i katalog eller bruttoprislista. Speciellt framtagna bruttoprislistor för denna upphandling accepteras ej. Rabattsatsen ska vara fast under hela avtalsperioden, inklusive eventuell förlängning. Uppfylls kraven avseende generell rabattsats? (/ svar) Kravgräns Ange generell rabattsats: (Fritextsvar) 6.4. Förvaltning av ramavtal samt administrativ ersättning En administrativ ersättning tas ut av SKI för förvaltning av ramavtal av leverantörerna. Villkoren framgår av punkt 7.1 (Administrativ ersättning) i bilaga 6 (Ramavtal kommersiella villkor). Ersättning till SKI avser genomförande av upphandlingen, ramavtalsförvaltning, marknadsföring av ramavtalet, beställarstöd, administrativ service, information m.m. som genomförs för avropande myndigheter och leverantörer. Administrativ ersättning utgår med en och en halv procent (1,5 %) av till avropande myndigheter/enheter fakturerat belopp exkl. mervärdesskatt. Utskrivet: :02 Sida 19 av 20 Refnr.: 10122

20 Enligt kraven i avtalet ska leverantören varje månad redovisa försäljningsstatistik med månadens fakturerade belopp. Statistikredovisningen utgör underlag för SKI månadsfaktura. Utöver detta ska leverantören enligt avtalet årligen redovisa försäljningsstatistik med årets fakturerade belopp. Anbudsgivaren ska acceptera villkoren i punkt 7.1 (Administrativ ersättning) i bilaga 6 (Ramavtal - kommersiella villkor). Accepterar anbudsgivaren villkoret i punkt 7.1 (Administrativ ersättning) i bilaga 6 (Ramavtal kommersiella villkor) utan reservation, ändring eller tillägg? (/ svar) Kravgräns Utskrivet: :02 Sida 20 av 20 Refnr.: 10122

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer