ÅRSREDOVISNING för. Svenska Orienteringsförbundet Årsredovisningen omfattar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7

2 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET Styrelsen och förbundschefen för avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning, SOFT, har till uppgift att främja, stödja och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna internationellt. SOFT hade vid årets utgång 576 (f.å. 582) medlemsföreningar. Verksamheten har till stor del styrts av den verksamhetsplan som antogs av förbundsmötet i mars "Svensk orientering - världens bästa". Verksamhetsplanen utgår från Riksidrottsförbundets riktlinjer för Idrotten vill och omfattar både långtidsvision och framtidsplan, Svensk orientering vill: - vara världens bästa idrott - växa genom att attrahera fler - vill ha världens bästa landslag över tid Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förbundsmöte hölls i Nacka i mars Där antogs verksamhetsplan och inkomst- och utgiftsstat för mandatperioden Ett extra förbundsmöte hölls i Södertälje i november där ny valberedning valdes. Verksamheten finansieras i stort av statliga anslag som delas ut via Riksidrottsförbundet. För fjärde året i rad tilldelades förbundet statsanslag via Svenskt Friluftsliv på 305 tkr vilket finansierar det skolprojekt som startades I projektet anordnas lärarfortbildning i orientering och kartkunskap. Under 2014 har 345 lärare deltagit i fortbildningen. I juni arrangerades Rikslägret i Lindvallen i Sälen med 399 deltagare. O-Ringens verksamhet bedrivs sedan 2014 i ett eget bolag, O-Ringen AB, arrangemanget gick i år i Skåne med över deltagare. I Södertälje genomfördes i november den årliga ordförandekonferensen tillsammans med kartoch tävlingskonferens, med över 100 deltagare. Förbundets IT-system "Eventor" har fortsatt utvecklats och under senare delen av året blev det klart att Internationella Orienteringsförbundet (IOF) tecknat licensavtal med SOFT. Redan under 2015 kommer Eventor att användas vid internationella värdetävlingar. Utöver SOFT och IOF används systemet i dag av Norge och Australien. Förbundsstyrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året. För information om förbundets verksamhet i övrigt hänvisas till verksamhetsberättelsen. Framtida utveckling Vi har under 2014 haft en positv trend både vad det gäller medlemsantal och tävlingsstarter. Som ett led i detta har vi inför 2015 ansökt och tilldelats 400 tkr i stimulansstöd från RF för ett projekt som vi kallar "Börja orientera" där vi skall försöka nå ut till nya målgrupper men samtidigt hitta verktyg för att behålla. Vår målsättning med projektet är att göra vår idrott mer lättillgänglig och genom det generera fler utövare. Förbundets IT-system "Eventor" skall fortsätta utvecklas så att det möter framtida behov för Svensk och internationell orientering. Vi skall även fortsätta utveckla och genomföra våra stora arrangemang där vi har extra fokus på vårt hemma-vm 2016.

3 Sid 3 (10) Resultat och ställning Resultatet för 2014 visar ett överskott på 1,9 mkr (3,0 mkr). Att jämföra mot budget 1,0 mkr. Under året har SOFT erhållit 6,5 mkr (7,6 mkr) i anslag från Riksidrottsförbundet. Därutöver har medel erhållits genom regeringens särskilda satsning, Idrottslyftet, på 2,3 mkr (2,4 mkr) samt ett särskilt elitstöd på 1,3 mkr (2,7 mkr). Vissa av aktiviteterna inom ramen för Idrottslyftet har vi valt att senarelägga, varför 953 tkr av Idrottslyftet reserveras som ändamålsbestämda medel. Under året gjordes över starter vid sanktionerade arrangemang vilket är en ökning på drygt 3 % från året innan, detta ledde till att SOFT-avgifterna blev högre än budgeterat. O-Ringen arrangerades i år i Skåne och för första gången i O-Ringen ABs regi. Förbundets intäkt för arrangemanget, som regleras genom licensavtal, uppgick till 2,4 mkr mot budgeterat 2,3 mkr. För resultat och ställning gällande O-Ringen hänvisar vi till O-Ringen ABs årsredovisning. Nytt licensavtal med Internationella Orienteringsförbundet gällande Eventor blev klart i slutet av året vilket genererat högre utvecklingskostnader än budgeterat. Resultatet från de finansiell investeringarna gav under året ett överskott på 0,2 mkr. På balansdagen var marknadsvärdet på SOFT's värdepappersportfölj 1,9 mkr. I övrigt kan det totala överskottet hänföras till kostnadsbesparingar. Nyckeltal för (belopp i tkr då inte annat anges) Volym Antal medlemmar (tusental) 92,4 85,8 75,6 72,4 73,8 Omsättning Förändring i omsättning 51% -2% 32% -17% -45% Personal Medelantal anställda (st) Förändring -4% 8% -4% -4% -38% Omsättning/anställd Förändring 57% -9% 37% -14% -12% Finansiell ställning Eget kapital Balansomslutning Soliditet 24% 14% 23% 40% 62% Definitioner Balansomslutning: Summan av tillgångar eller skulder och eget kapital i balansräkningen Soliditet: Andel eget kapital i förhållande till balansomslutningen Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att tillgängligt överskott balanserat resultat års resultat Summa tkr disponeras enligt följande: I ny räkning överföres 8 180

4 Sid 4 (10) RESULTATRÄKNING (tkr) Not Intäkter Erhållna bidrag och anslag Medlemsavgifter Övriga avgifter och avtal Sponsorintäkter Intäkter arrangemang Övriga intäkter Kostnader För verksamheten direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4/ Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster 0-2 Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING Fördelning av årets resultat Reservering av ändamålsbestämda medel Upplösning av ändamålsbestämda medel KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET / BALANSERAT KAPITAL

5 Sid 5 (10) BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och datorer Immateriella anläggningstillgångar Utvecklingskostnader för dataprogram Finansiella anläggningstillgångar 7 Aktier och andelar i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Sid 6 (10) BALANSRÄKNING (tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Årets resultat Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Sid 7 (10) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Förbundets kontoplan är anpassad till den mall som Riksidrottsförbundet tagit fram, Idrottens BASkontoplan. Vilket innebär att kostnader för tävling/träning redovisas i kontoklass 4 samt att kostnaderna i kontoklass 4 redovisas i en rubrik i Årsredovisningen benämnd " För verksamheten direkta kostnader". Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Intäktsredovisning Bidrag intäktsredovisas i den period utbetalningen avser. För bidrag som är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på ett sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsedd att täcka. Villkorade bidrag skuldförs tills dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planenliga avskrivningar. Planenliga avskrivningar har skett enligt följande: - Datorer 33% - Inventarier 20% - Utvecklingskostnader för dataprogram 20% Varulager och pågående arbeten Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-principen tillämpad. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Koncernredovisning är moderbolag till dotterbolaget O-Ringen AB, som driver tävlingen O-Ringen. Med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7:3 upprättas ingen koncernredovisning. Årets försäljning till koncernbolag uppgår till tkr. Årets inköp från koncernbolag uppgår till 0 tkr. Not 1 Erhållna bidrag och anslag Bidrag RF (Ordinarie RF-anslag) Bidrag RF, Idrottslyftet Bidrag RF, Elitstöd Bidrag RF, Kartprojekt Bidrag Naturvårdsverket - Skolprojekt Övriga bidrag Summa

8 Sid 8 (10) Not 2 För verksamheten direkta kostnader Lämnade bidrag och anslag Tävling/träning Arrangemangskostnader Sponsorer/reklam Kostnad sålda varor Summa Not 3 Löner och andra ersättningar och sociala avgifter Styrelse och förbundschef Övriga anställda Ledararvode, landslagsersättning Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensionskostnader) (525) (789) Totala löner, ersättningar och sociala avgifter Det finns inga avtal om avgångsvederlag för styrelseledamot eller förbundschef. Uppgift om sjukfrånvaro redovisas ej eftersom den kan hänföras till enskild individ. Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor 7 10 Män 8 14 Totalt Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen Män Styrelse 5 4 Förbundschef 0 0 Totalt 5 4 Kvinnor Styrelse 4 5 Förbundschef 1 1 Totalt 5 6 Not 4 Inventarier och datorer Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde

9 Sid 9 (10) Not 5 Utvecklingskostnader för dataprogram Ingående anskaffningsvärde Årets inköp/utveckling Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde Not 6 Resultat från värdepapper Realisationsresultat vid försäljning Summa Not 7 Aktier i dotterbolag O-Ringen AB, , säte Uppsala Antal andelar/ Kapitalandel 500 st/ 100% (Bolagets första räkenskapsår omfattar perioden ) Bokfört värde 50 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 9 Övriga kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknads värde Bokfört värde Marknads värde Handelsbankens portföljkonto Svenska aktier o aktiefonder Utländska aktier o aktiefonder Svenska räntebärande papper Summa Not 10 Eget kapital Ändamålsbestämda Balanserat kapital Årets resultat Belopp vid årets ingång Överföring av föregående års resultat Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Reservering av ändamålsbestämda medel 953 Årets resultat Utgående balans Ändamålsbestämda medel Ingående balans Utnyttjade medel Tillförda medel Utgående balans Idrottslyftet Förb.utv.stöd

10

11

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014

Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014 Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse... 4 Folkspels produkter.... 6 Förvaltningsberättelse....10 Resultaträkning koncernen.... 13 Balansräkning koncernen.... 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Stiftelsen Tjolöholm

Stiftelsen Tjolöholm Årsredovisning för Stiftelsen Tjolöholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Poster inom linjen 5 Kassaflödesanalys

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer