Rätt redovisning Bättre styrning och uppföljning i fastighetsföretaget genom utvecklad redovisningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt redovisning Bättre styrning och uppföljning i fastighetsföretaget genom utvecklad redovisningsplan"

Transkript

1 Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (U.F.O.S) Rätt redovisning Bättre styrning och uppföljning i fastighetsföretaget genom utvecklad redovisningsplan

2 Förord De senaste åren har många offentliga fastighetsorganisationer utvecklats från att enbart syssla med fastigheter till att också erbjuda hyresgästerna andra ~änster. Samtidigt ställs högre krav på att fastighetsoch serviceorganisa tionerna kan visa att de är effektiva och att deras prestationer är jämförbara med andra i branschen. För dessa analyser behövs uppgifter ur ekonomiredovisningen. De är inte alltid möjliga att ta fram ur befintliga system, vilket medför problem vid uppföljning av resultatet och effektiviteten i verksamheten. Man vill t ex mäta kostnader och intäkter per organisatorisk enhet, byggnad/ anläggning, projekt, verksamhetsområde och aktivitet. Och man vill kunna mäta vilka merkostnader eller besparingar i vården som en investering i en sjukhusbyggnad leder till. I den här skriften beskrivs hur man kan lägga grunden för en bättre styrning och uppföljning genom att utveckla sin redovisningsplan, dvs den kodplan som används för att klassificera de ekonomiska transaktionerna. Tyngdpunkten ligger på den del av redovisningsplanen som används för den interna redovisningen, den s k objektplanen. I skriften visas hur objektplanen kan utformas för att motsvara de grundläggande kraven på mätning och uppföljning i en fastighets- och serviceorganisation. Den ska kunna användas för att utveckla den egna organisa tionens redovisningsplan. Vidare ges exempel på vilka kontogrupper som behövs i kontoplanen om man använder objektplanen enligt vårt förslag. Här beskrivs också hur uppgifter ur ekonomiredovisningen kan användas för nyckeltal och jämförelser. Vi går däremot inte in på för- och nackdelar med olika datorbaserade ekonomisystem. Som grund för redovisningsplanen har EU BAS99 använts, samt de anpassningar av BAS-planen som har gjorts av bl a Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlingsförbund och Ekonomistyrningsverket. Definitioner av begrepp och aktiviteter bygger huvudsakligen på U.F.O.s ideskrift Rätt begrepp. Underhållsbegreppen har dock anpassats till den nya europeiska normen för definition av underhåll. Initiativtagare till skriften är samarbetsprojektet "Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor" (U.F.O.s.) där följande organisationer ingår: Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlingsförbund, Fortifikationsverket, Akademiska hus, Specialfastigheter i Sverige AB och Statens Fastighetsverk. Författare till skriften är Christine Löfvenberg och Bertil Oresten, FM Konsulterna. En styrgrupp ledd av Ted Lindqvist har ansvarat för och medverkat i arbetet, bistått med material och gett värdefulla synpunkter på innehållet. Gruppen har också bestått av Anders Nilsson och Linda Andersson, Svenska Kommunförbundet; Ingegerd Öhrström, Statens Fastighetsverk; Roger Pettersson, Fortifikationsverket; Mats Darmell, Gävle kommun; Bengt-Åke Nilsson, Regionfastigheter Skåne; Raija-Liisa Rapeli Siren, Nacka kommun och HanS-Åke Lanthen, Landstingsfastigheter Sörmland. Harald Pleijel, Göteborgs kyrkoförvaltning har bidragit med synpunkter. U.F.a.S. ifebruari 000 1

3 Innehåll Förord 1 Sa m ma nfattn ing 3 1. Mäta och värdera fastighets- och serviceverksamheten 4. Redovisn ingspla nens uppbyggnad 6 3. Objektplan för fastighets- och serviceverksamhet 8 4. Uppfölj ning och a na lyser Kontoplan tör den externa redovisningen 0 Litteratu r Svenska Kommunförbundet Stockholm. Tfn Epost: Webbplats: ISBN: Tryckeri: Katarina Tryck, Stockholm-Hammarby Text: Christine Löfvenberg och BertilOresten, FM Konsulterna Omslag: Michael Schneider Redigering och form: Björn Hårdstedt och Birgitta Granberg Distribution: Tfn , fax

4 Sammanfattning Många ekonomisystem är inte uppbyggda för fastighets- och serviceverksamhet utan för kärnverksamhetens behov, vilket gör det svårt att få fram de underlag och rapporter som behövs för en analys av fastighets- och serviceverksamhetens effektivitet. Analyser och jämförelser kan också försvåras av att man inte använder konton och koder på samma sätt från gång till gång. T ex redovisas åtgärder ibland som byggnadsunderhåll och ibland som investeringar. Ytterligare ett problem är de olika definitioner av begrepp som används. Det finns således ett stort behov av ett gemensamt synsätt när det gäller redovisning av fastighets- och serviceverksamhet både inom och mellan organisationer i den offentliga sektorn. Rätt redovisning är indelad i fem kapitel. I kapitel 1 beskrivs vad man bör fokusera på när man mäter och följer upp fastighetsoch serviceverksamhet. Kapitel innehåller en kort introduktion till hur BASredovisningsplan är uppbyggd. Kapitel 3 beskriver hur en objektplan för fastighets- och serviceverksamhet kan läggas upp. Vi går igenom vilka mätområden som behövs och vad man bör tänka på när man lägger upp en objektplan. I kapitel 4 ges exempel på uppföljning av fastighets- och serviceverksamheten ur olika perspektiv. Kapitel 5 innehåller en genomgång av vilka kontogrupper som normalt behövs för extern redovisning. Vi tar också upp möjligheterna att hantera information i klass O. Den här skriften handlar om hur man kan lägga grunden för en bättre styrning och uppföljning genom att utveckla sin redovisningsplan, dvs den kodplan som används för att klassificera ekonomiska händelser. Tyngdpunkten ligger på objektplanen, den del av redovisningsplanen som används för intern redovisning. Figuren nedan visar vårt förslag till objektplan med mätområden för den interna redovisningen. I skriften ges också exempel på kontogrupper som normalt behövs i en kontoplan för extern redovisning av fastighetsoch serviceverksamhet. Avsikten är att de mätområden och kontogrupper som beskrivs ska kunna arbetas in i den egna organisa tionens redovisningsplan. Målgrupp för denna skrift är i första hand fastighetsorganisationens ledning och personal inom offentliga fastighets- och serviceorganisationer samt centrala ekonomifunktioner. Verksamhetsstyrning och uppföljning Info Kontoplan Objektplan Off balance Externa Interna mm händelser händelser Objekttyper Kontoklass Kontoklass Kontoklass O Org.enhet Motpart Internredovisning 3

5 l. Mäta och värdera fastighets- och serviceverksamheten Genom att mäta ekonomin, tidsåtgången och kvaliteten får man reda på vilket resultat som fastighets- och serviceorganisationen presterar. En fastighets- och serviceorganisation som vill fungera bättre behöver regelbundet mäta och värdera resultatet av sin verksamhet. Genom att sätta upp mätbara och tidsbestämda mål kan man snabbt se om dessa nås och vart kostnaderna är på väg. Traditionell ekonomistyrning räcker inte Under senare år har den traditionella ekonomistyrningen kritiserats för att den inte ger tillräcklig information för styrning och uppföljning av verksamheten. Kritiken har bl a gällt den ensidiga fokuseringen på finansiella mått och att man bara anal yserar resultatet av aktiviteter som redan ägt rum. Istället måste man bli bättre på att förutse framtida resultat och finansiella risker. I stora delar av organisationen kan man dessutom inte se kopplingen mellan sitt eget handlande och de finansiella mått som presenteras i årsredovisningar eller kvartalsra pporter. Fokuseringen på finansiella mått har ibland fått företag att bortse från ickefinansiella mått som kvalitet, innovationsförmåga, leveranstider, osv. För att överleva på sikt räcker det inte med att mäta det ekonomiska resultatet utan man måste också ta reda på om kunderna är nöjda med lokalerna och servicen och vilka krav som kommer att ställas på dessa tjänster i framtiden. _..- ~ Mätetal för att följa upp resultatet De mätetal som ofta används för att mäta och värdera resultatet av verksamheten kan grovt delas in i tre kategorier; kvalitet, tid och ekonomi. För uppföljning av ekonomin används uppgifter ur ekonomisystemet. Underlag för att följa upp kvalitet och tid hämtas ur andra system. Mät och värdera kvaliteten Kvalitetsanalysen innebär att man mäter och värderar kvaliteten på fastighets- och serviceorganisationens produkter och tjänster, samt hur kunderna upplever kvaliteten. Produktkvalitet kan t ex vara att lokalerna är inredda och utrustade för en viss verksamhet eller att taket ska hålla i minst 0 år. Kundupplevd kvalitet innebär att produkterna eller tjänsterna uppfyller kundernas uttalade och outtalade förväntningar. Det senare kan vara avgörande för hur kunden upplever fastighets- och serviceorganisa tionen. Mät och värdera tidsåtgången Analyser av tidsåtgången görs för att man ska hitta flaskhalsarna i fastighets- och serviceorganisa tionens processer. Anal y- sen innebär att man kartlägger processer och aktiviteter samt summerar led tiderna för dessa. Ett sätt att hitta flaskhalsarna kan vara att förkorta ledtiderna. Mät och värdera ekonomin Den ekonomiska analysen innebär att man beräknar intäkter, kostnader och det ekonomiska resultatet för de områden som man vill mäta och följa upp. I en fastighetsoch serviceorganisation handlar det framförallt om att mäta resultatet per organisatorisk enhet, verksamhetsområde, aktivitet, byggnad/ anläggning och projekt. 4

6 Uppföljning med hjälp av nyckeltal Uppföljningen och analyserna görs ofta med hjälp av nyckeltal. Det finns inga regler för vilka nyckeltal som ska användas. Däremot har det utvecklats en viss branschpraxis och flera organisationer tillhandahåller nyckeltal för fastighetsförvaltning, bl a Svenska Kommunförbundets Förvaltningsnyckeln, Svenska kyrkans församlingsförbunds Kyrkfakta och Landstingsförbundets Jämförelsetal. Vid beräkning av nyckeltal krävs i huvudsak tre slags uppgifter. För det första vilka aktiviteter ska mätas, t ex planerat underhåll. I andra hand vilken enhet som ska användas, t ex kvm BRA och slutligen vilket resursmått som ska användas, t ex kronor eller timmar. Rapporter ur redovisningen Underlag för att beräkna nyckeltal hämtas bl a ur ekonomisystemet. Rapporter som visar intäkter och kostnader per organisatorisk enhet används för att följa upp resultatet för de ansvars- och resultatområden som verksamheten är organiserad i. Rapporter som visar intäkter och kostnader per verksamhet används för att analysera resultatet för olika verksamhetsområden, t ex uthyrningsverksamhet, fastighetsförvaltning eller verksamhetsservice. Rapporterna kan t ex användas som underlag för att analysera kostnadsproduktiviteten, genom beräkningar av årskostnaden per arbetsplats, vårdplats eller elev., Aktivitet Enhet I kvm BRA I Planerat underhåll 60 kr/kvm BRA Resurs B Nyckeltal består av aktivitet, enhet och resurs. I Genom att jämföra nyckeltalen med fastighets- och serviceorganisationens mål, externa riktvärden eller med konkurrerande leverantörer av lokaler och service, får man en indikation på om kostnaderna ligger på en rimlig nivå. Nyckeltalen är inga absoluta sanningar men ger ofta tillräckligt bra signaler om något avviker från det normala. För att hitta orsakerna till avvikelser, kostnadsdrivare och områden som inte är effektiva kan man gå vidare och analysera kostnaderna för varje resursslag som förbrukas när man genomför en aktivitet. För aktiviteten Planerat underhåll kan man t ex analysera kostnaderna för egen personal, material, köpta ~änster och transporter och jämföra dem med motsvarande kostnader hos andra utförare, uppsatta mål, tidigare års värden, branschnyckeltal, osv. I UFOS ideskrift Rätt begrepp ges en utförlig beskrivning av vilka nyckeltal som behövs för att mäta och följa upp fastighetsverksamhet. I kapitel 4 ges flera exempel på uppföljning av fastighets- och serviceverksamheten utifrån olika perspektiv. Rapporter som visar årskostnaden per aktivitet används bl a för mer ingående analyser av kostnadsproduktiviteten, t ex för att ta reda på om man har orimligt höga administrationskostnader, för stor andel felavhjälpande underhåll i förhållande till förebyggande underhåll, eller för att ta reda på vad städning i egen regi kostar jämfört med andra utförares ~änster. Rapporter som visar intäkter och kostnader per byggnad/anläggning används för att analysera lönsamheten, avkastningen samt kostnadsproduktiviteten i förvaltningen aven viss byggnad / anläggning. På motsvarande sätt används rapporterna per projekt för att följa upp den totala projektkostnaden och kostnaderna för olika projektaktiviteter. I kapitel 3 "Objektplan för fastighets- och serviceverksamhet" beskrivs hur man kan utveckla mätområdena i sin redovisningsplan så att de ger den ekonomiska information som behövs för styrning och uppföljning av fastighets- och serviceverksamheten. 5

7 . Redovisningsplanens uppbyggnad Den ekonomiska redovisningen ~änar flera syften. Dels ska den ge den information om organisationens resultat- och värdeutveckling som krävs enligt lagar, förordningar och myndighetskrav, dels ska den utgöra underlag för den interna styrningen och uppföljningen av verksamheten. För att tillgodose behovet av ekonomisk information på olika nivåer behövs en genomtänkt struktur för hur informationen ska mätas, registreras, sammanställas och presenteras. Denna struktur beskrivs i organisationens redovisningsplan. Extern och intern redovisning Redovisningen delas upp i en extern och en intern del. Den externa redovisningen omfattar organisationens transaktioner med omvärlden och innebär att man löpande registrerar de ekonomiska händelserna och sammanställer dessa i en årsredovisning som visar organisationens resultat- och värdeutveckling. Den interna redovisningen används för organisationens interna uppföljning, och innebär att man sorterar de bokförda transaktionerna på de områden som man vill mäta och följa upp. För att beskriva och klassificera de ekonomiska händelserna används en redovisningsplan eller kodplan. BAS redovisningsplan I Sverige är BASredovisnings plan den dominerande. Den är resultatet av ett utvecklingsarbete som pågått inom näringslivet sedan 70-talet. Idag används BAS-planen av uppskattningsvis 95 procent av alla företag i Sverige och den har också fått stor spridning inom offentliga sektorn. Huvudmannaskapet för BAS-konceptet ligger hos Sveriges Industriförbund. BASredovisningsplan omfattar en kontoplan i vilken kontoklass 1-8 används för extern redovisning och kontoklass 9 för intern redovisning. Som alternativ till kontoklass 9 kan man komplettera kontoplanen med en objektplan för registrering av interna händelser. Det finns också möjligheter att registrera tilläggsinformation i klass O.Resultatet blir att man får en flerdimensionell redovisning. En grundläggande princip i BAS-redovisningen är att grunddata registreras i kontoplanen på ett sätt som är neutralt i förhållande till ändamål, vem som utfört transaktionen m m. Registrering på områden som man vill mäta och följa upp, t ex byggnader, aktiviteter och organisatoriska enheter görs istället i objektplanen. Verksamhetsstyrning och uppföljning BAS-redovisn ingsplan enligt EU BAS 99. Info Kontoplan Objektplan Off balance Externa Interna Objekttyper mm händelser händelser Kontoklass Kontoklass Kontoklass Org.enhet I Verksamhet! I Aktivitet Anläggning Produkt Projekt O ) funktion ) 3) 4) 5) 6) I I I Internredovisning 6

8 Lagar och förordningar Kraven på en ordnad bokföring och upprättande av årsredovisning regleras i lagar och förordningar. För kommuner, landsting och kommunalförbund gäller bl a Lagen om kommunal redovisning (LKR) medan statliga myndigheter har att rätta sig efter bokförings förordningen, förordningen om statliga myndigheters årsredovisning, m fl. För aktiebolag gäller Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL). Dessa gäller numera även för Svenska kyrkan. Där lagregler saknas träder normgivningen in. Normgivande organ är bl a Bokföringsnämnden (BFN) som är en statlig myndighet, Redovisningsrådet (RR) som är en privaträttslig institution, Rådet för kommunal redovisning som ger ut rekommendationer för kommuners och landstings redovisning samt Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Redovisningsplaner för statlig och kommunal verksamhet Redovisningsplanerna inom den offentliga sektorn bygger i allmänhet på samma principer som BAS redovisningsplan. För statliga myndigheter har Ekonomistyrningsverket (ESV) utvecklat en redovisningsplan som bygger på BAS-planen. För kom- munerna finns anpassningar av BASplanen i Kommun-Bas 98, för Svenska kyrkan i Kyrk-Bas 99 och för landstingen i L-BAS 98. Landstingsförbundet har dessutom gjort en särskild anpassning för fastighetsförvaltning i L-FAST 000. För fastighetsägare och fastighetsförvaltande företag finns FASTBAS 97 som utvecklats av SABO och Sveriges Fastighetsägareförbund. Även om redovisningsplanerna bygger på samma principer skiljer de sig åt när det gäller användningen av koder och definitioner. Det beror bl a på att redovisningsplanerna anpassats till respektive organisations behov av ekonomisk information. Kommun-Bas 98 och L-FAST 000 är bl a anpassade till den bokslutsstatistik som ska inrapporteras till SCB, medan de statliga myndigheternas kontoplaner är anpassade till den inrapportering som ska göras till ESV.Den nationella uppföljningen av kommuner och landsting sker huvudsakligen via bokslutsstatistik som SCB framställer varje år via Räkenskapssammandraget. Dessa uppgifter är en central del vid beräkningen av bruttonationalprodukten (BNP) och andra ekonomiska kalkyler över rikets finanser samt vid internationella redovisningar. 7

9 3. Objektplan för fastighets- och serviceverksamhet * Begreppet motpart används inom bl a kommuner och landsting tör att skilja mellan interna och externa transaktioner och tör att underlätta bokslutselimineringar. Den förändrade förvaltarrollen och de ökade kraven på bättre ekonomisk styrning innebär att många fastighets- och serviceorganisationer behöver utveckla sin redovisningsplan. Framförallt gäller det objektplanen som används för den interna styrningen och uppföljningen. I det här avsnittet beskrivs hur man kan skapa en objektplan för fastighets- och serviceverksamhet. Syftet är att den ska kunna användas som förebild när man utvecklar sin egen objektplan, genom att visa vilka mätområden som behövs för att åstadkomma en bra uppföljning av fastighetsoch serviceverksamheten. Objektplanen ska spegla vad organisationen gör Utgångspunkten är att objektplanens begrepp och definitioner ska stämma överens med de verksamheter och aktiviteter som fastighets- och serviceorganisationen utför. Den ska också enkelt kunna anpassas till den utveckling av begrepp och definitioner som pågår inom branschen. Vidare ska objektplanen anpassas till de ansvars- och resultatenheter som finns i organisationen samt de byggnader och anläggningar som organisationen förvaltar. Den ska även ge möjlighet att följa upp pågående projekt. Objekttyper För att följa upp fastighets- och serviceverksamheten behöver man i de flesta organisationer kunna redovisa följande mätområden eller objekttyper. Organisatorisk enhet Verksamhet Aktivitet/ändamål Byggnad/anläggning Projekt Motpart* Objektplanen kan förenklas genom att man slår ihop objekttyperna Verksamhet och Aktivitet/ändamål. Den kan också utökas genom att man lägger till objekttyper för t ex produkter / ~änster och kunder. Objekttyperna innebär i praktiken en utökning av kods trängen med flera dimensioner för den interna redovisningen. Möjligheterna att hantera flera dimensioner beror bl a på vilket ekonomisystem man har. I den här skriften går vi inte in på föroch nackdelar med olika ekonomisystem utan avgränsar oss till att beskriva redovisningsplanens uppbyggnad. Redovisa alla kostnader och intäkter En förutsättning för att rapporterna ur ekonomisystemet ska kunna användas för analyser och jämförelser är att samtliga intäkter och kostnader redovisas på de mätområden som man vill följa upp. Redovisningen av personalkostnader och gemensamma administrationskostnader kan ibland ställa till problem. För att lösa dessa utan att ta till "schablonfördelningar" krävs i allmänhet att man tillämpar tidsredovisning. Vad händer med kontoplanen? Om man arbetar med flerdimensionell redovisning påverkas den externa redovisningen och kontoplanens utformning. Utgångspunkten är att registreringen av intäkter och kostnader i kontoplanen ska göras på ett sätt som är neutralt i förhållande till verksamhet, aktiviteter m m. Det innebär att alla konton i kontoplanen som beskriver verksamheter och aktiviteter bör rensas bort och istället redovisas i objektplanen. Detta är viktigt av två skäl. För det första är det inte meningen att samma information ska lämnas på två ställen. För 8

10 det andra finns risken att redovisningsplanen blir rörig. I kapitel 5 ges en översiktlig beskrivning av vilka kontogrupper som normalt behövs i en fastighets- och serviceorganisationen om man arbetar med flerdimensionell redovisning. Organisatorisk enhet Denna objekttyp används för att redovisa och följa upp de ansvarsställen i organisationen som svarar för fastighets- och serviceverksamhet. Nedan ges exempel på mätområden och vilken typ av intäkter och kostnader som redovisas på respektive mätområde. Genom den flerdimensionella redovisningen är det möjligt att för varje organisatorisk enhet ta ut rapporter som visar bokförda intäkter och kostnader uppdelade på olika verksamhetsområden, aktiviteter, byggnader / anläggningar och projekt. Verksamhet Objekttypen Verksamhet används för att redovisa och följa upp verksamhetsområden eller funktioner inom fastighets- och serviceverksamheten. Exempel på verksamhetsområden är uthyrningsverksamhet, fastighetsservice och verksamhetsservice. Objekttypen är särskilt användbar om fastighetsservicen utförs av flera organisatoriska enheter. Det är inte ovanligt att fastighetsenheten i en kommun svarar för underhåll och reparationer, kärnverksamheten för städning och gatukontoret för grönyteskötsel och renhållning. I sådana fall kan objekttypen Verksamhet användas för att följa upp den totala kostnaden för fastighetsservicen. På liknande sätt kan den som arbetar processorienterat använda objekttypen Verksamhet för att mäta och följa upp kostnaderna för fastighets- och serviceverksamhetens processer. Objekttyp "Organisatorisk enhet" Exempel på mätområden Företagsledning Administrativ enhet Förvaltningsområden 1--3 Måltidsservice Städen het Exempel på redovisning Kostnader för VD och styrelse. Personalkostnader för ekonomi-, personal- och marknadsfunktion. Lokalkostnader för den egna enheten. Övriga gemensamma kostnader. Hyresintäkter och övriga intäkter för fastighetsservice. Intäkter för verksamhetsservice. Personalkostnader, entreprenadkostnader, kostnader för köpta tjänster, transporter, materialkostnader, förbrukningskostnader, riskkostnader, avgiter, övriga gemensamma kostnader, lokal kostnader samt kapitalkostnader. Intäkter för måltidsservice. Kostnader för personal, köpta tjänster, material, råvaror, transporter, lokalkostnader och övriga gemensamma kostnader. Intäkter för städning. Kostnader för personal, köpta tjänster, städutrustning, förbrukningsmaterial, transporter och övriga gemensamma kostnader. Exempel på mätområden inom objekttypen Organisatorisk enhet. Objekttyp "Verksamhet" Exempel på mätområden Uthyrning Fastighetsanknuten service Verksamhetsanknuten service Exempel på redovisning Hyresintäkter. Kostnader för kundtjänst, hyresadministration, marknadsföring, information och övriga gemensamma kostnader. Kostnader för administration, media förbrukning, förebyggande underhåll, felavhjälpande underhåll, avfallshantering och städning av gemensamma utrymmen. Kostnader för bevakning, reception, kontorsservice, transporter, dataservice, telefoni, vaktmästeri, matproduktion och catering. Exempel på mätområden inom objekttypen Verksamhet. 9

11 Om man vill ha en enklare objektplan kan man slå ihop objekttypen Verksamhet med objekttypen Organisatorisk enhet eller Aktivitet/ ändamål. I tabellen redovisas exempel på mätområden samt redovisning av intäkter och kostnader. Aktivitet/ändamål Objekttypen Aktivitet/ ändamål används för att redovisa och följa upp fastighetsoch serviceaktiviteter. Exempel på aktiviteter är administration, förebyggande underhåll, städning och transporter. Genom att ta ut rapporter som visar kostnaderna per aktivitet för hela eller delar av organisationen, per byggnad/ anläggning och per projekt erhålls underlag för att beräkna nyckel tal på olika nivåer. Dessa kan i sin tur användas för att göra jämförelser med tidigare års värden, riktvärden i branschen, kostnader för andra utförare eller för mer ingående analyser av enskilda aktiviteter. Indelningen av objekttypen Aktivitet/ ändamål i mätområden bestäms av vilken ambitionsnivå man har för sin uppföljning. Här har vi valt att beskriva två ambitionsnivåer. Ambitionsnivå 1 passar för den som vill göra jämförelser med branschnyckel tal eller liknande organisationer. Ambitionsnivå passar för den som vill göra mer ingående analyser av specifika aktiviteter, t ex för att hitta orsaker till avvikelser och kostnadsdrivare eller för att följa upp vissa resursslag, t ex förbrukningskostnader. De aktiviteter som redovisas här har valts ut mot bakgrund av att de förekommer som begrepp inom de flesta fastighets- och serviceorganisationer. För en mer ingående beskrivning av aktiviteterna hänvisas till U.F.O.S skrift Rätt begrepp. Underhållsbegreppet har anpassats till förslaget till ny europeisk norm för definition av underhåll. För redovisning och uppföljning per aktivitet har man tidigare ofta använt särskilda konton i kontoplanen. Det är ingen bra lösning, inte minst för att kostnaderna för egen personal normalt inte redovisas på dessa konton. Vi rekommenderar att man istället utnyttjar BAS-redovisningens möjligheter att redovisa aktiviteter i objektplanen och att man kopplar redovisningen till sitt arbetsordersystem eller sin tidsredovisning för att få med alla personalkostnader på respektive aktivitet. Exempel på mätområden inom objekttypen Aktiviteter/ändamål Objekttyp: Ambitionsnivå 1 "Aktivitet/ändamål Exempel på mätområden Egen administration Ledning och planering Exempel på redovisning av kostnivånader Fastighets- och serviceorganisationens gemensamma administration. Företagsledning, strategisk planering, införande av kvalitetssystem, lokalresursplanering m m. Utbildning och utveckling Intern utbildning och interna utvecklingsprojekt inom fastighetsoch serviceorganisationen. Marknadsföring och information Information, interntidning, annonser, informationsmöten, broschyrer. Ekonomi Ekonomistyrning, ekonomiadministration, hyresadministration och lånehantering. Persona ladm inistration Rekrytering, aweckling av personal, förhandlingar, utvecklingssamtal m m. Register och arkiv Hantera register, avtal, ritningar och dokument. IT-system för egen adm Serviceavtal, programlicenser, inköp och service av IT-utrustning för fastighets- och serviceorganisationen. 10

12 FM-planering Teknisk planering Anskaffning Projektadm inistration Lokalplanering Projektering Anbud Ny- och ombyggnader Byggledning Inhyrning Evakuering Aweckling Rivning, sanering, återställande Mediaförbrukning Uppvärmning Elenergi Vatten Förebyggande underhåll Långtidsplanerat underhåll Planera behov och innehav av fastigheter, inredning och utrustning. Genomföra FMrevisioner, upprätta och ajourhålla lokairesursplan samt kostnader för lokalstyrgrupp. Upprätta förvaltningsplaner, underhållsplaner, projektplaner m m Planera och genomföra anskaffningar. Egen personal. Genomföra verksamhetsanalyser, lokalprogram m fl utredningar i samband med köp, inhyrning, ombyggnader m m. Egen personal, konsulter m m. Egen personal, konsulter m m. Avgifter och kostnader för entreprenadarbeten, material, byggnadskreditiv, transporter, egen personal m m. Egen personal, konsulter m m. Inhyrning av lokaler och bostäder. Särredovisas om verksamheten är omfattande. Egen personal, transporter, evakueringslokaler m m. Aweckla lokaler. Särredovisas om verksamheten är omfattande. Förbrukni ngskostnader. Förbrukning av olja, fjärrvärme, el, gas m m. Förbrukning avel för fastighetens drift och installationer. Vattenförbrukning. Förebyggande underhåll. Entreprenader, köpta tjänster, egen personal, material, transporter mm. Driftsnära underhåll Felavhjälpande underhåll Reparationer Akut underhåll Avfallshantering Städning Städning för verksamhet Felavhjälpande underhåll. Köpta tjänster, egen personal, material, transporter m m. Köpta tjänster, egen personal, material, transporter m m. Intern sophantering och grovsopor. Avgifter för sophämtning. Städning. Köpta tjänster, egen personal, material, transporter, maskiner mm. Städning gemensamma utrymmen Köpta tjänster, egen personal, material, transporter, maskiner mm. 1 Bevakning/säkerhet Larmanordningar, abonnemang, ronderingar och utryckningar. Kostnader för egen personal, köpta tjänster, transporter m m ingår. 1 Kontorsservice 1 Transporter 1 IT-system 1 Telefoni 1 Reception 1 Möblering/inredning 1 Mat/catering Posthantering, kopiering, förrådshantering m m. Kostnader för egen personal, köpta tjänsterförbrukningsmaterial, transporter m m ingår. Egna fordon, bilhyror, persontransporter, bud och materialtransporter. Kostnader för egen personal ingår. Teknisk service, programservice, uppgraderingar m m. Kostnader för egen personal och köpta tjänster ingår. Tfn-växel, tfn-passning, mobiltelefoner och fasta telefoner. I kostnaderna ingår kostnader för egen personal och köpta tjänster. Mottagning av besök, hänvisning, registrering m m. Kostnader för egen personal och köpta tjänster ingår. Inköp av möbler och inredning, montering, transporter m m. Kostnader för egen personal och köpta tjänster ingår. Tillagning, servering, råvaror, lokaler m m. I kostnaderna ingår kostnader för egen personal och köpta tjänster. 11

13 Byggnader/anläggningar Objekttypen används för redovisning per byggnad eller anläggning. Indelningen bör följa de fastighetsidentiteter som används inom organisationen. Utgångspunkten är att samtliga intäkter och kostnader som kan hänföras till byggnaden/ anläggningen ska redovisas här. Intäkter är t ex hyresintäkter och intäkter från verksamhetsservice enligt avtal med brukarna samt intäkter som inte omfattas av avtal. Kostnaderna omfattar kostnader för egen personal, köpta ~änster, material, transporter, förbrukningskostnader, serviceavtal osv. Redovisningen av personalkostnader förutsätter bl a att man har ett system för tidsredovisning. Rapporter ur ekonomisystemet används för att följa upp resultatet per byggnad/ anläggning. De kan också användas för att följa upp kostnader för utförda aktiviteter, t ex mediaförbrukning, förebyggande och felavhjälpande underhåll, städning och administration. Redovisningen per bygg- I vissa fall kan man behöva sortera den ekonomiska informa tionen på olika byggnadstyper eller byggdeiar. Exempelvis för att följa upp hur mycket kostnader som lagts på underhåll av tak i skolbyggnader under ett år. Beroende på vilka system som används som stöd i fastighetsförvaltningen finns olika möjligheter att märka byggnads- eller anläggningsnummer med byggnadstyp. Projekt Projektredovisning används i samband med investeringar i ny- och ombyggnader eller för redovisning av interna utvecklingsprojekt. Denna typ av redovisning används också för underhållsprojekt. I detta fall bör man ha en klar policy för hur projektet ska redovisas när det är avslutat. Underhållsåtgärder som syftar till att återställa funktionen hos material, byggdelar eller utrustning till ursprungligt skick ska normalt kostnadsföras direkt och inte betraktas som investeringar. Mätområdena i objekttypen Byggnad/anläggning bör stämma överens med indelningen i fastighetsregistret. Objekttyp: "Byggnad/anläggning" Mätområde Exempel på redovisning Byggnads- eller anläggningsnummer Hyresintäkter och intäkter från fastighets- och verksamhetsservice. Kostnader för. egen personal. entreprenader och köpta tjänster. förbrukningar. material. bevakning, försäkringar och andra riskkostnader. avgifter och skatter. kapital nad och aktivitet används som underlag för beräkning av nyckeltal, t ex förbrukningskostnader eller felavhjälpande underhåll per kvm BRA. Årskostnaden för olika aktiviteter och byggnader används också för att beräkna verksamhetsrelaterade nyckeltal, t ex årskostnad per arbetsplats, elevplats, vårdplats eller besökare. Om inte redovisningen av underhålls- och investeringsåtgärder sker på ett konsekvent sätt blir det omöjligt att jämföra kostnaderna för t ex förebyggande underhåll mellan olika fastigheter eller med andra organisationer. Detsamma gäller naturligtvis för jämförelser av investeringar. Rekommendationer om avskriv- 1

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2014 31/8 2015 HSB BRF FOSIEDAL I MALMÖ ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ

HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ HSB-s BRF KROKSBÄCK I MALMÖ Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma Onsdagen den 24 oktober 2007 Samt ÅRSREDOVISNING 2006-05-01 2007-04-30 Bussar avgår till stämman från Mobäcksgatan (den västra vändplatsen)

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 HUR MAN LÄSER EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer