Årsredovisning. BRF Väduren 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. BRF Väduren 14"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF Väduren Räkenskapsåret 2014

2 1 (11) Styrelsen för BRF Väduren 14 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen Föreningen registrerades och förvärvade fastigheten Väduren Fastigheten, teknisk status och större reparationsåtgärder Fastigheten färdigställdes En större renovering genomfördes 1985/86, då samtliga vatten- och avloppsstammar i lägenheterna utom en byttes ut, trapphusen renoverades, fasader och yttertak renoverades, och gårdshuset invändigt byggdes om med ny lägenhetsindelning samt inredning av vindsvåning. I samband med förvärvet 1998 målades fönstren, och trapphuset i gatahuset renoverades. Större delen av en tidigare ej bytt stam i gathuset byttes år Då spolades även avloppsstammarna målades gårdshusets trapphus om målades gathusets tak om byttes gathusets ytter- och innertak ut, och gårdshusets tak målades om.vidare byttes cirkulationspumpen, samt den resterande delen av den stam som delvis byttes år Under 2007 målades innergårdens mur och cykelskjul om. Föreningen har också bytt ut en av tvättmaskinerna och en av torktumlarna i tvättstugan. Under 2008 har soprummet byggts om och sopsäckskarusellen ersatts med ett kärl samt nedkastet från entrén murats igen. Expansionskärlet för varmatten har bytts ut mot rostfritt utförande inkl pump och styrutrustning. Målning har utförts i entrén. Under 2009 har merparten av fönstren i gatuhuset målats och lagats. Taket till gårdshuset har reparerats efter fuktgenomslag. Målning och ytlagning har genomförts i entrén. Väsentliga åtgärder under 2010 har varit dränering av gatuhusets grund mot gården gjorts samt nydragning av rör för avlopp och fjärrvärme mellan gatuhus och gårdshus. Under 2011 har snörasskydd samt fallskyddsräcke satts upp på taket men i övrigt har inga större åtgärder utförst på fastigheten. Under 2012 togs restaurangen över av DueCrew AB och nytt kontrakt undertecknades. Under 2013 har gården färdigställts enligt ny design med ny markbeläggning samt ombyggnad av cykelskjul och entré till tvättstugan. Under 2014 har den felaktiga takisoleringen i läg 12 åtgärdats. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 17 lägenheter med bostadsrätt. Total bostadsyta uppgår till 1503 kvm. Vidare upplåter föreningen en kommersiell lokal i gatu- och källarplanet om totalt 178 kvm med hyresrätt.

3 2 (11) Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Fram till stämman Valda på stämman Ordförande Per Z Hæggström Per Z Hæggström Sekreterare Carl Modigh Carl Modigh Ledamot Anne Miche de Malleray Anne Miche de Malleray Ledamot Mikael Hemph Anna Hellman Ledamot Johan Moberg Johan Lundgren Suppleant Gunilla Huhle Gunilla Huhle Revisor Ordinarie intern revisor är Jan-Erik Forsberg och revisorssuppleant är Klas Rutberg. Övriga funktionärer Valberedning utgörs av Kajsa Noyan (sammankallande) och Bertil Nilsson. Ekonomisk förvaltning utförs av ProjF Consulting AB. Medlemmar Under året har bostadsrätterna för lägenheterna 5, 8, 9, 10 och 17 bytt ägande. Verksamhet Ordinarie föreningsstämma hölls och extra föreningsstämma hölls Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året. Under året har i föreningen bland annat genomförts följande aktiviteter och åtgärder: - Ett kraftigt regn orsakade översvämning i två förråd i gatuhusets källare. Åtgärdat med tätning från insidan. - Stadgarna ändrades med avseende på avgift på andrahandsuthyrning. - Åtgärd av felaktig takisolering i läg 12 utförd av C5-gruppen - Vattenläcka i läg 2 har anmälts och åtgärdats. - Ny funktionskontroll av ventilationssystemet är gjord med anmärkningar som hänförs sig till restaurangens verksamhet. Detta har diskuterats men ej åtgärdats. - Analys av fjärrvärmesystemets tillstånd samt alternativa lösningar är påbörjad under året.

4 3 (11) Ekonomi Fastigheten hade vid utgången av året ett taxeringsvärde på kr ( kr). Yttre fond uppgår till kr ( kr). Avgifterna har varit oförändrade sedan Föreningens resultat uppgick till kr ( kr) vilket är i nivå med föregående år. Avskrivningstakten på byggnader har höjts jämfört med föregående år och räntekostnaderna är lägre. Verksamheten visade ett positivt kassaflöde på kr. Föreningens soliditet hamnade på 78,1 % (78,2 %). Utgående skuld uppgår till kr ( kr). Banklånet, kr, löper tills vidare med rörlig ränta. Räntan uppgick till i genomsnitt 2,05 % (2,67 %). Likviditeten var vid årsskiftet kr ( kr), en ökning från föregående år som belastades av gårdsrenoveringen. Nyckeltal Kr per kvm bostadsyta Flerårsöversikt (tkr) Avgifter 1) Hyresintäkter 2) Rörelsekostnader 3) Finanskostnader, netto Skattekostnader 4) Nettoskuld 5) Avgifter från medlemmar 2. Hyresintäkter, enbart restaurangen från Exklusive fastighetsskatt 4. Fastighetsskatt plus statlig inkomstskatt 5. Räntebärande skulder./. kassa och bank vid årets slut Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust årets vinst behandlas så att Årets avsättning till yttre fond enligt stadgar i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 4 (11) Resultaträkning Not Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Nettoomsättning Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m Rörelsekostnader Drift och underhållskostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

6 Balansräkning Not 1 5 (11) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ombyggnad Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Balansräkning Not 1 6 (11) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 9 Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 7 (11) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Ombyggnad Fönster Inventarier, verktyg och installationer 200 år 33 år 10 år 5 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen per rörelsegren Avgifter Hyror Överlåtelseavgifter Övr fakt kostnader Pantsättning

9 8 (11) Not 3 Drift och underhållskostnader Serviceavtal Förbrukningsmaterial 0 0 Reparationer gemensamma utrymmen Kostnader hiss Konsulttjänster Fastighetsel Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Övriga fastighetskostnader Städning Kabel-TV Sotning Fastighetsskatt Förbrukningsinventarier 0 0 Förbrukningsmaterial 0 0 Representation avdr gill Repr ej avdr.gill Telefon Fastighetsförsäkring Möteskostnader 0 0 Redovisningstjänster Bankkostnader Tidningar facklitteratur Föreningsavg ej avdr gill Övr avdr.gill kostn Gård,entré, trapphus Frakt och transport Lämnade bidrag och gåvor Revisionsarvode Not 4 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

10 9 (11) Not 5 Skatt på årets resultat Fastighetsskatt Not 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Markvärde Not 7 Ombyggnad Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 10 (11) Not 8 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre fond Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Omföring yttre fond Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Långfristiga skulder Förfaller senare än fem år efter balansdagen Swedbank Swedbank

12 11 (11) Stockholm den 2 april 2015 Per Z Haeggström Carl Modigh Anne Miche de Malleray Anna Hellman Johan Lundgren Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2015 Jan-Erik Forsberg Revisor

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet Årsredovisning för Brf Hamnmagasinet 769622-6799 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Förskottet 4 769610-7098. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Förskottet 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden Toffelbacken 33 126 39 Hägersten Telefon: E-post: Årsredovisning för Brf Apelsinlunden 769617-0062 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer