INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Hässleholms Vatten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING Hässleholms Vatten AB är huvudman för allmän VAanläggning inom Hässleholms kommun och har därmed ansvar för att inom fastställda verksamhetsområden: Producera och distribuera dricksvatten. Omhänderta och rena spillvatten. Avleda dagvatten. Allmän VA-försörjning ombesörjs med 13 st vattenverk, 8 st tryckstegringsstationer, 87 st pumpstationer, 15 st reningsverk och totalt 128 mil VA-ledningar. Vid årets slut uppgick antalet abonnenter till st ( st). Bolaget förutsätts uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar för sin verksamhet. I övrigt ska bolaget bedriva rådgivning, planering och projektering inom VA- och miljöområdet. Verksamheten berörs i hög grad av Lagen om allmänna vattentjänster (SFS2006:412), miljöbalken, livsmedelsverkets bestämmelser och i övrigt av gällande regelverk och erhållna tillstånd. VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN Större investeringar Investeringsprojektet avseende omläggning av VA-ledningar runt fastigheten Terminalen 3, Hässleholm, med syfte att möjliggöra expansion av Bergendahls verksamhet, slutfördes under Investeringen omfattade förläggning av meter allmänna VA-ledningar och utförande av 2 pumpstationer till en totalkostnad på tkr. Projektet finansierades i sin helhet av Hässleholms kommun i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige Hässleholms kommun Terminalen 3, Hässleholm 3

4 på tkr. Investeringens huvudsyfte var att minska risken för översvämningar i området men utgjorde även en välmotiverad förnyelse av befintliga VA-ledningar som var av bristande kvalitét. Skyddsavstånd till reningsverk Rivningsarbeten av byggnader slutfördes under 2014 inom 2 st fastigheter belägna inom Hässleholms avloppsreningsverks närområde som under 2013 köptes in av Hässleholms kommun. Hässleholms Vatten ingår i överenskommelserna bland annat med att bekosta rivningsarbetena inom aktuella fastigheter. Som följd av detta har 2014 års resultat belastats med 309 tkr (1 699 tkr). Tryckavloppsledningar, Finja Förnyelse utfördes av tryckavloppsledningar från Finja pumpstation, vilken utgör det sista steget i överföringssystemet för spillvatten från Tyringe till Hässleholm. Befintlig tryckavloppsledning var av bristande kvalitét med följden att det tidigare uppstod upprepade läckor. Projektet omfattade förnyelse av totalt meter nya VA-ledningar till en total kostnad av tkr. Befintlig tryckavloppsledning ersattes med två parallella med syfte att uppnå högre driftssäkerhet och förbättrad driftsekonomi. Förnyelse av VA-ledningar i Bäckhagsvägen och Hövdingegatan, Hässleholm, slutfördes under Projektet omfattade förnyelse av totalt meter VAledningar av alla tre ledningsslagen till en totalkostnad VIKTIGA EXTERNA FAKTORER SOM PÅVERKAT FÖRETAGETS STÄLLNING OCH RESULTAT Taxor Sedan helt ny VA-taxa infördes sker automatisk indexreglering av avgiftsnivån enligt Konsumentprisindex (KPI). Indexregleringen avser såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter både vad gäller rörliga och fasta delar. Som följd av indexregleringen sänktes avgiftsnivån med 0,06%. För en normalvilla som nyttjar allmän dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanläggning med årsförbrukning av vatten på 150 kubikmeter (nedan benämnd normalvilla) uppgick årskostnaden under 2014 till 4 762,50 kronor inkl moms. Kommunfullmäktige beslutade om en åttaårsplan för höjning av VA-taxans brukningsavgifter. För en normalvilla innebär VA-taxehöjningsplanen en ökning, utöver indexreglering, på mellan 3,3% och 3,5% per år för åren 2015 tom 2018 och mellan 2,1% och 2,3% per år för åren 2019 tom För flerbostadshus är planerad VA-taxehöjning något mindre. För ett typhus med 15 lägenheter och årsförbrukning på 2 000m³ (nedan benämnt flerbostadshus typ B ) innebär VA-taxehöjningsplanen en ökning, utöver index, på 2,3% till 2,4% per år för åren 2015 tom 2018 och 1,6% till 1,7% per år för åren 2019 tom Vid taxerevidering per motverkades fastställd VA-taxehöjningsplan av negativt index (-0,2%) innebärande att verklig taxehöjning begränsades till 3,3% för normalvillan, innebärande en årskostnad motsvarande 4 921,25 kronor inklusive moms. För flerbostadshus typ B uppgick verklig taxehöjning till 2,2%. Hövdingegatan, Hässleholm 4

5 Bolagets intäkter Bolagets nettoomsättning fördelar sig huvudsakligen enligt nedan. Brukningsavgifter VA-intäkter från brukningsavgifterna 2014 uppgick till tkr ( tkr). I jämförelse med 2013 ökade den totala vattenförsäljningen 2014 med över kubikmeter vilket motsvarar ökade intäkter på drygt 1,4 mnkr. Anläggningsavgifter Sedan 2005 intäktsbokförs 15% direkt från anläggningsavgifterna. Resterande 85% intäktsbokförs periodiserat över 33 år. Under 2014 uppgick direktintäkten vid debitering av anläggningsavgifterna till 349 tkr (503 tkr) och de periodiserade intäkterna till 963 tkr (882 tkr), dvs summerat till tkr (1 385 tkr). Externa investeringstillskott Under 2010 upprättades ett styrdokument benämnt Styrdokument för ekonomisk redovisning av projekt med externa investeringstillskott för om- och tillbyggnad i allmän VA-anläggning. Principen bygger i korthet på att det belopp av investeringen som direktavskrivs på kostnadssidan även ska intäktsredovisas från det externa investeringstillskottet på samma år. Likaså ska resterande del av investeringstillskottet periodiseras över tiden motsvarande avskrivningstakten för investerad anläggning. Med denna metodik tar investeringskostnaderna och investeringstillskottet ut vartannat både för innevarande år liksom för hela den aktuella anläggningens avskrivningstid. Under 2014 uppgick den direkta intäkten från externa investeringstillskott till 596 tkr (571 tkr) och den periodiserade intäkten till 659 tkr (186 tkr). Rörelsens sidointäkter Rörelsens sidointäkter uppgick 2014 till tkr (2 585 tkr). De största posterna härrör sig från överskott i finansieringen av VA-omläggningarna åt Sydvästlänken på 491 tkr (1 134 tkr), externslammotttagning 400 tkr (380 tkr), tillsyn och reparation av dagvattenpumpstationer åt Hässleholms kommun och Trafikverket 117 tkr (123 tkr), försäljning av laboratorietjänster 56 tkr (62 tkr) samt vasshuggningsarbeten 111 tkr (116 tkr). Aktiverat eget arbete Posten Aktiverat eget arbete motsvarar personalkostnaderna för den tid personalen arbetat i investeringsprojekt som senare kommer övergå i en anläggningstillgång. Anläggningstillgångarnas ingångsvärde bestäms av totalkostnaden för utförande av anläggningen inkluderande personalkostnader för utförande av anläggningen. Anläggningstillgångarna skrivs därefter av under en förutbestämd tidsperiod. Eftersom bolagets hela personalkostnad redovisas som direkt kostnad i årets resultat måste den del av personalkostnaderna som använts i investeringsprojekt räknas tillbaka som intäkt vilket sker under Aktiverat eget arbete uppgick aktiverat eget arbete till tkr (5 193 tkr). Övriga rörelseintäkter Avser för 2014 huvudsakligen erhållna påminnelseeller inkassoavgifter och erhållna bidrag för personal. Summerat för 2014 uppgick övriga rörelseintäkter till 457 tkr (683 tkr). Lån och räntor Hässleholms Vattens långfristiga upplåning uppgick till tkr. Ingen ökning eller minskning har skett under 2014, varför upplåningen per kvarstod på tkr var tkr av lånebeloppet till rörlig ränta och resterande tkr till bunden ränta med förfallotider under perioden Snitträntan uppgick till 2,39 % och medelbindningstiden uppgick till 1 år och 1 månad. Utöver ränta utgår borgensavgift till Hässleholms kommun på 0,5% på det summerade lånebeloppet. Hässleholms Vatten nyttjade under 2014 kreditmöjlighet i Hässleholms kommuns koncernkonto (checkkredit) med i genomsnitt tkr. Hässleholms Vattens kreditgräns i koncernkontot uppgår till tkr. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Utvecklingsfrågor Beslut som möjliggör ökad förnyelsetakt Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun fastställde en åttaårig VA-taxehöjningsplan innebärande intäktsökningar från VA-taxans brukningsavgifter på totalt ca 22% utöver inflationen i slutet av åttaårsperioden. I samma beslut utökades borgensåtagandet till bolaget med 80 mnkr till totalt 255 mnkr. Besluten syftar till att genom ökade intäkter via brukningstaxan samt ökad upplåning i bank med ca 10 mnkr per år, genomföra en helt nödvändig höjning av förnyelseinvesteringstakten från ca 18 mnkr/år till ca 35 mnkr/år för hela åttaårsperioden. Väsentliga risker Tekniska risker Det föreligger en ständig risk att grundvattnet som Hässleholms Vatten använder för dricksvattenproduktionen förorenas. Detta kan ske antingen som en allvarligare olyckshändelse, exempelvis lastbils- eller tågolycka, men även på grund av långtidspåverkan från 5

6 exempelvis bekämpningsmedel eller vägtrafik. Om en vattentäkt slås ut på grund av föroreningar uppstår först en teknisk fråga om hur råvattnet ska ersättas, vilket därefter övergår till en ekonomisk fråga vad en sådan omläggning kostar. Finjasjön genomgick två sjösänkningar under talet vilket har fått till följd att Finjasjön är förhållandevis översvämningskänslig. Områden som hotas vid översvämningar har i vissa fall bebyggts vilket bland annat avser Hässleholms reningsverk. Vid höga vattennivåer påverkas bolaget främst av att flödena av spillvatten i ledningsnät och pumpstationer till reningsverk ökar kraftigt. Vid extrema översvämningar riskeras främst pumpstationer och Hässleholms reningsverk att skadas. Planeringsarbeten pågår med syfte att skydda Hässleholms reningsverk mot höga Finjasjönivåer. VA-anläggningen är generellt i stort behov av förnyelseåtgärder. Fullmäktigebeslutet om VA-taxehöjningsplan och utökat borgensåtagande är ett avgörande steg för att åtgärda detta. Det föreligger dock ett uppdämt behov som kommer ta många år att återställa. Under tiden föreligger risk för förekommande brister i avgörande delar i försörjningssystemet vilket kan få långtgående följder för samhällsfunktioner och bolaget. Ekonomisk risk VA-utbyggnadsplan Kommunfullmäktige beslutade 2010 om en VA-utbyggnadsplan över totalt 13 områden i kommunen som idag inte har någon kommunal VA-försörjning. För merparten av dessa VA-utbyggnader kommer det föreligga ett stort underskott i finansieringen, dvs kostnaden för att bygga ut ny allmän VA-anläggning blir mycket högre än de intäkter Hässleholms Vatten får från anläggningsavgifter (anslutningsavgifter) som fastighetsägarna i VA-utbyggnadsområdet kommer att få betala. Enligt gällande VA-lagstiftning ska i sådana fall beslut fattas om så kallad särtaxa, innebärande att fastighetsägare i mycket kostnadskrävande VA-utbyggnader tvingas betala en högre avgift än vad man normalt gör. Hässleholms Vatten lämnade under hösten 2014 förslag till Kommunfullmäktige om principer för hur särtaxa kan beräknas med syfte att säkerställa likvärdig behandling mellan de olika områdena som ingår i VAutbyggnadsplanen. Föreslagen särtaxeprincip innebär att underskott i finansieringen kommer minskas men inte upphöra. Bolagets ekonomiska förutsättningar kommer påverkas av vilket beslut Kommunfullmäktige fattar i frågan. Fullmäktigebeslut förväntas under FORSKNING OCH UTVECKLING Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik. Verksamheten är till övervägande del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar (branschorganisationen). Hässleholms Vatten bidrog under 2014 genom sitt medlemskap i Svenskt Vatten med 93 tkr (91 tkr) till Svenskt Vatten utveckling. Hässleholms Vatten bedriver i övrigt ingen egen forskning och utveckling. ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT Principer för lån I enlighet med Finanspolicy för Hässleholms Vatten AB, fastställd av bolagets styrelse , gäller främst övergripande riktlinjer för den finansiella verksamheten enligt följande: - att risker hålls på en låg nivå. - att den inte utgör en spekulativ affärsverksamhet. - att bolaget alltid har tillgång till en tillfredsställande betalningsberedskap. För att säkerställa ovanstående gäller följande riskbegränsningsregler: a. Upplåning ska ske till så låg kostnad som möjligt balanserad mot vald risknivå. b. Högst halva låneskulden (exkl kredit i koncernkonto) får placeras med rörlig ränta. Detta får till följd att en ränteändring på lånemarknaden på 1% aldrig per omgående slår igenom på bolagets räntekostnader med mer än 0,5%. c. Låneportföljen ska vara strukturerad så att ränteförfallodagar sprids över tiden. Som begränsning gäller att maximalt 30% av bolagets totala låneportfölj får ha lån till bunden ränta där ränteförfallodagar inträffar under samma år. d. Lånestockens genomsnittliga räntebindningstid får variera mellan ett och tio år. e. Bolaget ska upprätthålla en buffert på minst 37,5 mnkr mellan aktuell låneskuld (exkl kredit i koncernkonto) och kommunalt borgensbeslut. Denna buffert syftar till att utgöra reserv till stora och oförutsedda investeringsbehov. f. Bolaget ska inte ta några valutarisker och således inte teckna utlandslån. Bolaget har under 2014 legat inom ramen för ovanstående riktlinjer och begränsningar. Styrelsen har dock under 2014 gjort medvetna val att utsätta sig för högre riskexponering än tidigare år. Anledningen till detta är att bolaget på så sätt dragit nytta av låga räntenivåer för rörliga räntor och räntor med korta bindningstider, samtidigt som prognoser samstämmigt anger att dessa förhållanden kommer fortsätta att gälla under ytterligare ett till två år. 6

7 Ackumulerade överskott Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 30, anger att VA-avgifter får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. Lagstiftningen tillåter att medel avsätts att använda för framtida investeringar om 1. det finns en fastställd investeringsplan, 2. avsättningen avser en bestämd åtgärd, 3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen, 4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och 5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek. Hässleholms Vattens styrelse fastställer årligen utifrån ständigt uppdaterade behovsanalyser en projektspecificerad långsiktig investeringsplan för hela den allmänna VA-anläggningen. För vattenverk, vattenledningar, spillvattenledningar, reningsverk och dagvattenanläggning sträcker sig investeringsplanen 10 år fram i tiden. För följande anläggningar sträcker sig planen en hel förnyelsecykel: fordon (10 år), tryckstegringsstationer (24 år), vattentäkter (37 år) och pumpstationer (41 år). Senaste långsiktiga investeringsplan, fastställd av styrelsen , visar på ett investeringsbehov på tkr till och med år Investeringsplanen utgörs huvudsakligen av förnyelseinvesteringar. Förutom att utgöra ett planerings- och prioriteringsverktyg för investeringar, syftar den långsiktiga investeringsplanen till att uppfylla ovanstående krav enligt lagstiftningen. Vad gäller avsatta medel gäller följande: Från bolagets bildande fram till och med 2013 sammanfattas avsatta medel i årsredovisningar av tidigare balanserat resultat + obeskattade reserver. Sedan införandet av ny redovisningsprincip för 2014 är det inte längre möjligt att fortsätta summeringen av obeskattade reserver. Från 2014 ackumuleras i stället de avsatta medlen under årets resultat. De summerade avsatta medlen sedan bolagets bildande summeras enligt följande: För åren fram till 2013 avsatta medel som obeskattade reserver (se not 15) Balanserat resultat till och med 2013 Årets resultat (2014) Summering avsatta medel för framtida investeringar tkr 627 tkr tkr tkr Bör påpekas att bolaget på grund av generellt långa avskrivningstider i VA-anläggningstillgångar alltid kommer ha möjlighet att göra skattemässiga avskrivningar som överstiger de som gjorts i årsredovisningen (restvärdesavskrivning) och därmed inte behöva betala någon bolagsskatt. ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR Drift av VA-anläggning Produktion och distribution av dricksvatten I enlighet med Finanspolicy för Hässleholms Vatten AB, fastställd av bolagets styrelse , gäller främst övergripande riktlinjer för den finansiella verksamheten enligt följande: Under 2014 har kubikmeter dricksvatten debiterats ( ) vilket utgör den största årsmängden sedan Detta bedöms bero på att både 2013 och 2014 hade förhållandevis varma somrar som lett till ökad vattenanvändning. Denna ökade vattenanvändning har gett utslag på vattenmätaravläsningar som genomförs årligen. Det har inte vid något tillfälle under 2014 förekommit restriktioner till abonnenter vad avser vattenanvändning. Under året togs inom ramen för egenkontrollprogrammet totalt 250 mikrobiologiska och 165 fysikalisk-kemiska vattenprover, varav 53 var utvidgade prover. Utöver dessa togs ytterligare något tiotal prover för kontrolländamål eller som uppföljning av exempelvis klagomål. Kommentarer till provtagningar framgår följande: Provtagning har inte vid något tillfälle under 2014 visat på att otjänligt vatten distribuerats till VAabonnenter. Under 2014 har 6 st provtagningar visat på tjänligt med anmärkning (8 st), varav 1 st mikrobiologisk (2 st) och övriga fysikalisk-kemiska. Antalet anmärkningar är mycket lågt för andra året i rad. Normalt brukar antalet anmärkningar uppgå till över 20 st per år. Antal inkomna publika klagomål på dricksvatten uppgick till 13 st (11 st) vilket får betraktas som ett normalår. Under 2014 uppgick antalet reparerade vattenläckor till 43 st (82 st) vilket är det lägsta antalet reparerade vattenläckor sedan 1995 och är även det fjärde året i rad som antalet läckor varit lågt i förhållande till åren närmast före. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser huruvida detta utgör ett avbrott i den långsiktigt stigande trenden som gällt sedan år

8 Hästveda Reningsverk Medelantalet reparerade vattenläckor uppgick under 1990-talet till 57 st/år, de tio första åren under talet till 95 st/år samt för de senaste 10 åren 91 st/år. Omhändertagande och rening av spillvatten Under 2014 har rening av spillvatten uppfyllt ställda myndighetskrav innebärande att några överskridanden av gränsvärden inte har skett. Överskridanden av rikt- och veckovärden har förekommit i följande omfattning: Överskridande av veckovärde för utgående fosforhalt på Vinslövs reningsverk inträffade vid ett till fälle under kvartal 1. Orsaken är svårigheter att dosera järnklorid vid den kraftiga dygnsvariation som numera råder här. Underskridande PH-värde på utgående renat avloppsvatten från Hästveda reningsverk. Avloppsläcka uppstod på tryckavloppsledning från Ballingslövs pumpstation i terräng som är svårtillgänglig och därmed sällan besöks. Enligt efterkommande utredning förefaller läckan har fortgått i ca 77 dagar tills då den reparerades. Enligt samma utredning bedöms ca kubikmeter orenat avloppsvatten läckt ut i omkringliggande mark. Avloppsläcka på samma ledning under liknande förhållanden inträffade även Planering pågår för förnyelse av aktuell tryckavloppsledning. Bräddning orenat avloppsvatten (ca 490 kubikmeter) skedde från Hässleholms reningsverk Anledningen var att inloppspumpen på reningsverket stannade av ännu inte förklarad anledning. Åtgärder på styr- och övervakningssystem är vidtagna för att motverka att händelsen upprepas. Antalet avloppsstopp uppgick till 110 st (113 st) vilket ska jämföras med medeltalet för de första 10 åren på 2000-talet som uppgår till 156 st. Antalet avloppsstopp påverkas i hög grad av hur stora resurser som läggs på regelbunden underhållsspolning och hur välprioriterad underhållsspolningen är. Väderleken har även betydelse. Antalet avloppsstopp kan således inte anses utgöra direkt indikator på kvalitén på avloppsledningar. 8

9 Avledning av dagvatten Antalet inrapporterade översvämningar uppgick 2014 till 15 st (13 st). Detta kan jämföras med medeltalet sedan 2003 som uppgår till 27 st inrapporterade översvämningar per år. Antalet översvämningar är till mycket stor del beroende på antalet högintensiva sommar-regn för året. Det är uppenbart att de senaste årens VA-ledningsförnyelser med syfte att minska risken för översvämningar har gett god effekt inträffade ett ledningshaveri på allmän dagvattenledning Hästveda, samtidigt med ett långvarigt regn. Som följd av detta drabbades två fastigheter av omfattande källaröversvämningar med stora skador på byggnader och lösöre som följd. Ersättningsfrågorna var vid bokslut inte reglerade års resultat belastas av 450 tkr för befarade kostnader knutna till inträffade översvämningar där merparten av beloppet avser de två översvämningarna i Hästveda. Personal Personalstyrkans kompetens och engagemang är en avgörande faktor för att upprätthålla och utveckla en säker och effektiv VA-försörjning. Bolagets personalstyrka är inne i slutskedet av en omfattande generationsväxling som varit framgångsrik vad avser förmågan att rekrytera personal och upprätthålla kompetens för VA-försörjningen. Generationsväxlingen har dock medfört andra utmaningar och förändrade behov avseende ledarskap och stödfunktioner. För att möta detta behov har större satsningar inletts avseende ledarskap och personalfrågor. Under 2014 har fokus legat på: Upprättande av extern och intern värdegrund med deltagande från bolagets samtliga anställda. Ledarskapsutvecklingsprogram som pågått under hela 2014 för bolagets samtliga arbetsledare och chefer. Med bakgrund av gällande kollektivavtal, KFS VAavtal, samt beslut i Kommunstyrelsen avseende Riktlinjer för lönepolitiken pågår ett arbete med att upprätta lönepolicy och lönekriterier. Arbete med VA-försörjning är ofta förknippat med arbetsmiljörisker som av nödvändighet måste hanteras. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är därför ett fortlöpande och ständigt pågående arbete, både vad avser daglig drift men även i samband med ombyggnader och investeringar. Sjukfrånvaron uppgick 2014 till 1,04% (1,24%). Under året genomfördes 2 st rekryteringar för tillsvidareanställningar, som följd av pensionsavgångar, samt 1 st visstidsrekrytering för föräldraledighet. Förekommande investeringar Nedan redovisas de olika arbeten i projektform som genomförts under året. Indelning har skett i de olika investeringstyperna, A-D. A Förnyelseinvestering i befintlig VA-försörjning genom egen finansiering. Vid årets ingång fanns pågående egenfinansierade förnyelseinvesteringar i befintlig VA-försörjning till ett belopp om tkr. Under 2014 har ytterligare tkr bokförts i denna projektkategori och projekt för tkr har avslutats. De största avslutade förnyelseinvesteringsprojekten för 2014 avser följande: Förnyelse tryckavloppsledning från Finja pumpstation, tkr. Förnyelse VA-ledningar Hövdingegatan och Bäckhagsvägen, Hässleholm, tkr. Vid årets utgång fanns pågående reinvesteringar i befintlig VA-försörjning för tkr. Den egna investeringskapaciteten räknas fram genom nedanstående beräkningsmodell vilken gällt för åren : + Årets resultat före bokslutsdispositioner + Årets avskrivningar + Oriktat investeringstillskott + Återföring driftskostnader och utrangering vid projekt avslut under året = Årets investeringskapacitet med egna medel 2006 erhölls ägartillskott på totalt 35 mnkr varav 17,5 mnkr skulle användas som oriktat investeringstillskott för förnyelse under 5 år, dvs 3,5 mnkr/år under åren Enligt beräkningsmodell på nästa sida uppgick bolagets investeringskapacitet med egna medel för 2014 till tkr. B VA-utbyggnad vid exploatering eller för nyanslutning av befintliga fastigheter. Under 2014 har pågått exploateringsprojekt inom före detta T4-området i Hässleholm. Även om anläggningsavgifter redan debiterats ut för en av etapperna (T4 etapp 3) så har inget av investeringsprojekten för dessa avslutats under 2014 och ingår således inte i utgiftsuppföljningen nedan. Det enda större projekt för nyanslutningar som avslutades under 2014 avsåg 11 st tillkommande fastigheter på Parkhöjden, beläget inom Finjasjöpark, Hässleholm. Summerat har Hässleholms Vatten haft utgifter i avlutade VA-utbyggnadsprojekt och utförande av enskilda VA-serviser på tkr. Under 2014 debiterades anläggningsavgifter för totalt tkr. 9

10 Uppföljning av hur beräkningen av investeringskapaciteten efterlevts sedan 2007 framgår nedan: År Reinvesteringskapacitet Volym i avslutade Återstående enligt bokslut reinvesteringsprojekt, typ A reinvesteringsutrymme Summa Belopp i tkr Vilket framgår av summeringen finns en buffert om tkr att för framtiden nyttja i förnyelseinvesteringar. Från och med 2015 gäller ny metod för beräkning av bolagets investeringskapacitet efter beslut om VA-taxehöjningsplanen. Summerat föreligger således för 2014 ett överskott mellan erhållna anläggningsavgifter och VA-utbyggnadskostnader om tkr. Uppföljning av summerade intäkter från anläggningsavgifter mot kostnader för nyanslutningar har skett sedan 2010 vilken redovisas nedan. Summerat för åren 2010 tom 2014 föreligger således ett ackumulerat överskott från anläggningsavgifter på 798 tkr. Avsikten är att använda detta ackumulerade överskott via anläggningsavgifter till att täcka finansieringsunderskott vid VA-utbyggnader enligt VA-utbyggnadsplan. C Investering i ombyggnad av allmän VA-anläggning pga yttre behov, tex vägombyggnader, järnvägsprojekt, industriutbyggnader eller liknande. Under 2014 avslutades följande projekt i aktuell kategori: Omläggning VA-ledningar Bergendahls. Dagvattenledning Röinge öster om riksväg 23. VA-servis Bataljonsvägen Garnisonen. Omläggning VA-ledningar Mala Sydvästlänken. Omläggning VA-ledningar Lehultsvägen Vittsjö Sydvästlänken. Omläggning VA-ledningar Attarp Sydvästlänken. Omläggning VA-ledningar Ignaberga Sydvästlänken. De summerade projektkostnaderna för ovanstående uppgick till tkr där beloppet huvudsakligen är knutet till projektet för Omläggning VA-ledningar Bergendahls. Bolagets resultat för 2014 har stärkts med 491 tkr för överskott i finansieringen för de fyra VA-omläggningarna i samband med utförande av Sydvästlänken. D Självfinansierade projekt. Då ett projekt genom exempelvis minskade driftskostnader eller ökade intäkter kan återbetala ett investeringsprojekt inom en tid av 5 år definieras sådana projekt som självfinansierande. Finansiering sker då genom tillfällig ökad upplåning i exempelvis koncernkontot under de aktuella 5 åren. Under 2014 avslutades inte något projekt inom kategorin. År Summerade intäkter från Kostnader för anläggningsavgifter nyanslutningar Utfall Summa Belopp i tkr 10

11 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Bolaget bedriver sex tillståndspliktiga och tio anmälningspliktiga anläggningar. En anmälningspliktig verksamhet avser vattenverk och övriga avser anläggningar för avloppsrening. Tillstånds- och anmälningsplikten vid avloppsreningsverk avser villkor för utsläpp av fosfor och syreförbrukande substanser (BOD) samt för Hässleholms avloppsreningsverk även kväve. Miljöpåverkan Vid normal drift utgörs miljöpåverkan av: Utsläpp av renat spillvatten som trots väl genomförd rening innehåller resthalter av fosfor, kväve och organiskt material vilket innebär ökad risk för eutrofiering av recipient. Luktolägenheter i omgivningar närmast avloppsreningsverk och spillvattenpumpstationer. Användning och hantering av kemikalier. Bräddningar från bräddpunkter i pumpstationer, nödavlopp på ledningsnät eller läckor i tryckavloppsledningar innebär tillfälliga utsläpp av mer eller mindre orenat spillvatten som genom höga bakterietal kan vara en sanitär olägenhet, genom sitt innehåll av organiska föreningar kan orsaka lokal tillfällig syrebrist och genom sitt närsaltinnehåll marginellt bidra till vattenområdens eutrofiering. Bräddningarnas och tryckavloppsläckornas bidrag till totala utsläppsmängden är normalt i storleksordningen 1%. Vid avloppsstopp eller vid extrem väderlek inträffar ibland översvämningar i källare eller markområden. Vid vattentäkter förekommer grundvattensänkningar i varierande omfattning. Som övrig miljöpåverkan kan noteras energiförbrukning och vägtransporter som inte är specifik men ändå nödvändig för VA-verksamheten. Miljömål I enlighet med beslut fattat av styrelsen 2011 arbetar Hässleholms Vatten mot följande Miljömål mot år Levande sjöar och vattendrag Mängden ovidkommande vatten till reningsverk ska 2020 ha minskat med 10% i förhållande till medelvärde för åren Löpande uppföljning: Ständigt pågående arbete främst genom duplicering och förnyelseinvesteringar i avloppsledningsnät. En svagt nedåtgående trend kan konstateras. Påverkas dock i väldigt hög grad av nederbördsmängd, grundvattennivåer och nivåförhållanden i Finjasjön och andra sjöar och vattendrag. Utökning av verksamhetsområde ska ske enligt plan Utökning av verksamhetsområden i Hässleholms kommun daterad Löpande uppföljning: Pågår enligt plan. Ingen övergödning Mängden kväveutsläpp till recipient ska tills 2020 ha minskat med 10% i förhållande till medelvärde för åren Löpande uppföljning: Mängden årliga kväveutsläpp har minskat så att målet kommer uppfyllas. Begränsad klimatpåverkan Mängden inköpt el räknat per ansluten abonnent ska till 2020 ha minskat med 5% i förhållande till medelvärdet för åren Löpande uppföljning: Stor framgång i arbetet framförallt under 2013 och Beror dock till stor del på lägre grundvattennivåer och att Finjasjööversvämningar inte inträffat de aktuella åren. All inköpt el ska 2020 vara miljömärkt enligt ett väletablerat system. Löpande uppföljning: Målet uppnått för utförda upphandlingar som gäller till och med augusti Grundvatten av god kvalité Samtliga Hässleholms Vattens vattentäkter ska 2020 ha vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter som är maximalt 25 år gamla. Löpande uppföljning: Högre tempo i förnyade tillstånd och vattenskyddsföreskrifter/områden krävs för att uppnå målen. Mängden utläckande producerat dricksvatten ska 2020 understiga 20%. Löpande uppföljning. Framgång uppnåtts främst genom att jämna trycknivåer uppnåtts vid förnyelse av tryckstegringspumpar och styr/övervakning. Ingår även som viktig parameter vid förnyelseinvesteringar i dricksvattenledningsnätet. Låg för 2014 strax under 20%. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser inför Giftfri miljö 2020 ska avloppsslammet ha sådan kvalitét att det ligger inom gällande gränsvärden för att tillåtas spridning på åkermark. Löpande uppföljning: Slamkvalitén har förbättrats och uppnår mestadels kraven för certifiering enligt RevaQ. Något certifieringsarbete är inte påbörjat i avvaktan på ny slamförordning. 11

12 ÄGARSTRUKTUR Hässleholms Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Hässleholms kommun. Hässleholms kommun upprättar koncernredovisning. FLERÅRSÖVERSIKT Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansnetto (tkr) Balansomslutning (tkr) Antal anställda Justerat eget kapital (tkr) Soliditet (%) 20,5 19,7 20,4 20,9 20,5 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 12

13 RESULTATRÄKNING Tkr Not Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 2 Direkta anläggnings- och driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

14 BALANSRÄKNING Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Elcertifikat Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran 2 41 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 BALANSRÄKNING Tkr Eget kapital och skulder Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Långfristiga skulder Lån från kreditinstitut Koncernkonto Periodiserade anläggningsavgifter Periodiserade investeringstillskott Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 25 0 Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 KASSAFLÖDESANALYS Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Periodisering anläggningsavgifter Periodisering investeringstillskott -659 Avskrivningar Realisationsresultat Skattekostnad 0-10 Effekt av övergång till K3 61 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) av varulager Ökning (-)/minskning (+) av fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv mat anltillg/förändr påg nyanläggn Avyttring av materiella anläggningstillgångar 525 Pågående nyanläggningar Långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning övriga långfristiga skulder Ökning utnyttjad checkkredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång 46 9 Likvida medel vid årets utgång

17 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenter har väsentligt olika nyttjandeperioder. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 3-5 % Markanläggningar 5 % Bilar och andra transportmedel 20 % Inventarier och maskiner 20 % Ledningsnät 3 % Vattenverk 5-10 % Reningsverk 3-10 % Pump- och tryckstegringsstationer 5-10 % Låneutgifter Hässleholms Vattens långfristiga lån uppgår till tkr. Ingen amortering sker. Hässleholms Vattens kreditgräns i Hässleholms kommuns koncernkonto uppgår till tkr. Koncernkontot nyttjades med i genomsnitt tkr under

18 Lagervärdering Varulagret har värderats till dess anskaffningsvärde. Elcertifikat har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Anläggningsavgifter Anläggningsavgifterna ska täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, pumpstationer, dagvattenmagasin och tryckstegringsstationer, del av huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Från och med år 2005 periodiseras anläggningsavgiften enligt följande: År 1 15 % för administrationskostnader och 1/33 av resterande 85 %. År % per år intäktsförs. Investeringstillskott Vid investeringar i annan infrastruktur såsom gator, vägar och järnvägar uppstår ibland ombyggnadsbehov på allmän VA-anläggning. Sådana VA-ombyggnader finansieras i vissa fall genom externa investeringstillskott, tex från Hässleholms kommun. Externa investeringstillskott intäktsförs i samma takt som de investeringar de är avsedda att täcka skrivs av. Redovisning sker enligt Styrdokument för ekonomisk redovisning av projekt med externa investeringstillskott för om- och tillbyggnad i allmän VA-anläggning. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Pensionsersättning till anställda I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3). Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 18

19 Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Noter Tkr Uppgifter om moderföretag Namn Org.Nr Säte Hässleholms Kommun Hässleholm 1) Inköp och försäljningar mellan koncernföretag % % Inköp från Hässleholms Kommun 20,4 21,3 Hässleholm Teknik AB 1,5 1,7 Hässleholm Miljö AB 2,8 3,3 Hässleholms Industribyggnads AB 0,0 0,4 24,7 26,7 Försäljning till Hässleholms Kommun 9,3 6,3 Hässlehem AB 5,4 6,0 Hässleholm Teknik AB 0,1 0,0 Hässleholm Miljö AB 1,1 1,5 Hässleholms Industribyggnads AB 0,2 0,2 16,1 14,0 2) Fördelning nettoomsättning Brukningsavgifter Anläggningsavgifter direktintäkt Anläggningsavgifter periodiserat Vattenmätarservice Avstängnings/inkopplingsavgift Investeringstillskott direkt intäkt Investeringstillskott periodiserat Sidointäkter

20 3) Gemensamma kostnader med annan verksamhet Redovisningen avser bolagets andel av Hässleholms kommuns gemensamma kostnader för tjänster som betraktas som naturligt gemensamma med övriga kommunen då bolaget delvis är integrerat i kommunens koncern. Service och tjänster Norra Kringelvägen Tjänster kommunens IT-avdelning inkl licenser Tjänster kommunens upphandlingsavdelning Ersättning kommunens televäxel Ersättning enligt markavtal Ersättning enligt MBK-avtal Ersättning för kommunal borgen ) Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 6 6 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelse och VD Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader Tantiem Fördelning av företagsledning är 0 kvinnor och 6 män. Fördelning av styrelse och VD är 1 kvinna och 7 män. Avgångsvederlag VD Vid uppsägning från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till 12 månader. Under uppsägningstiden är VD att anse som anställd i bolaget och omfattas av för anställningen aktuella förmåner enligt lag och avtal, även om han befrias från arbetsskyldighet. 20

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer