INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, I denna serie utkom följande delserier: : Hushållningssällskapens berättelser för år... / jämte sammandrag, utarb. af Statistiska centralbyrån. Täckningsår: = 1-47 och : Sammandrag av Kungl. Maj:ts befallningshavandes årsväxtberättelser för åren / utarb. av Statistiska centralbyrån. Täckningsår: = Årg Utbruten ur Sammandraget i Hushållningssällskapens årsberättelser. Föregångare: Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren Stockholm, Täckningsår: /55. I femårsberättelserna finns länsvisa statistiska uppgifter om jordbruk och boskapsskötsel. Efterföljare: Jordbruk och boskapsskötsel / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Årsväxten / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikationer: Historisk statistik för Sverige. 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år Stockholm : Statistiska centralbyrån, S. 23: Tab. D 10. Hemman och hemmansdelar i södra och mellersta Sverige efter mantal Se Diagram Fig. 8. S : Tab. D 11. Hemman och hemmansdelar i södra och mellersta Sverige efter mantal länsvis S. 26: Tab. D 12. Brukningsenheter inom olika storleksgrupper Se Diagram Fig 9. S. 33: Tab. E 1. Nyodlingar i hektar S. 33: Tab. E 2. Areal av olika ägoslag S : Tab. E 5. Åkerjordens användning: areal använd för spannmål i ha Se Diagram Fig. 6. S : Tab. E 6. Åkerjordens användning: areal använd för andra växtslag än spannmål i ha Se Diagram Fig. 13. S. 41: Tab. E 7. Åkerjordena användning : relativ fördelning, %. S. 44: Tab. E 12. Allmän skördesiffra S. 45: Tab. E 13. Utsäde i ton S. 45: Tab. E 14. Utsäde i ton S. 46: Tab. E 15. Utsäde i ton S. 46: Tab. E 16. Skörd i tal ton Se Diagram Fig. 15. S. 47: Tab. E 17. Skörd i tal ton Se Diagram Fig. 16 och 17. S : Tab. E 18. Skörd av spannmål i tal ton Se Diagram Fig. 16. S : Tab. E 19. Skörd av potatis, rotfrukter, hö och halm i tal ton Se Diagram Fig. 17. S. 59: Tab. E 27. Skörd i miljoner skördeenheter S. 59: Tab. E 28. Skörd i skördeenheter per ha S. 60: Tab. E 29. Skörd per ha av vissa växtslag i deciton S. 61: Tab. E 31. Husdjur : översikt. Se Diagram Fig. 18 och 19. S. 61: Tab. E 32. Husdjur Se Diagram Fig. 18. S. 62: Tab. E 33. Husdjur Se Diagram Fig. 18. S. 63: Tab. E 34. Husdjur Se Diagram Fig. 18. S. 67: Tab. E 38. Hästar och kor länsvis : index (1870 = 100). S. 70: Tab. E 41. Nötkreatursenheter S. 70: Tab. E 42. Den vegetabiliska och animaliska produktionen S. 71: Tab. E 43. Den animaliska produktionen i ton Se Diagram Fig. 21 och 22. S. 73: Tab. E 47. Renar S. 77: Tab. E 55. Hushållningssällskapen : översikt. BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_

3 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. N) JORDBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL. VII. HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAPENS BERÄTTELSER FÖR ÅRET JEMTE SAMMANDRAG UTARBETADT I STATISTISKA CENTRAL-BYRÅN. (POUR LE RÉSUMÉ EN FRANÇAIS VOIR PAGE 19 DU RAPPORT AU ROI.) STOCKHOLM, P. A. NORSTEDT & SÖNER, KUNGL. BOKTRYCKARE.

4

5 i INNEHÅLL. Sid. Sammandrag af Hushållnings-Sällskapens uppgifter för året 1871, utarbetadt af Statistiska Central-Byrån Berättelsen 1. Tab. Litt. A. Utsäde och skörd på tunnland och i korntal år 1871, enligt Hushållnings-Sällskapens uppgifter.. 4. Tab. Litt. B. Förbrukning af säd och potatis till bränvinsbränning för skördeåret Tab. Litt. C. Spanmåls in- och utförsel samt in- och utförsels öfverskott i tunnor à 63 kannor Tab. Litt. D. Resultaten af skördeuppgifterna för åren 1871, Tab. Litt. E. Kungl. Statskontorets Sammandrag af berättelserna om årsväxten i Riket år Tab. Litt. F. Hushållnings-Sällskapens allmänna omdömen om väderleken och skörden år Tab. Litt. G. Relativa antalet underhållna kreatur i jemförelse med folkmängden vid 1871 års slut 10. Tab. Litt. H. Jordförbättringar år 1871, enligt Hushållnings- Sällskapens uppgifter Tabellbilaga.. Tab. N:o 1 Öfversigt af 1871 års Jordbruks-statistiska uppgifter Anmärkningar till 1871 års Jordbruksstatistik. Sammandragets Tab. N:o Résumé de la Statistique Agricole de Tableau comparatif des poids et mesures et des monnaies en Stockholms län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Uppsala län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Södermanlands län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år

6 ii Sid Östergötlands län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Jönköpings län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Kronobergs län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Kalmar läns Norra Hushållnings-Sällskaps område 1-6. Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Kalmar läns Södra Hushållnings-Sällskaps område 1-4. Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Gotlands län Berättelsen. 1. Tabell. 2. Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Blekinge län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Kristianstads län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Malmöhus län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år

7 iii Sid Hallands län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Göteborgs och Bohus län Berättelsen. 1. Tabell I Statistiska Central-Byrån verkstäldt sammandrag af de häradsvis meddelade upplysningarna till Jordbruks-statistiken för år Elfsborgs läns Södra Hushållnings-Sällskaps område Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Norra delen af Elfsborgs län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Skaraborgs län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Vermlands län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Örebro län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Inom Nerike, innehållande 44 socknar Länets andel af Vestmanland: 11 socknar Länets andel af Wermland: 2 socknar Städerna inom länet Vestmanlands län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år

8 iv Sid Kopparbergs län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Gefleborgs län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Vesternorrlands län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Vesterbottens län Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år Norrbottens län 1-4. Berättelsen. 1. Tabell Upplysningar till Jordbruks-statistiken för år

9 BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. N) Jordbruk och Boskapsskötsel. Sammandrag af Hushållnings-Sällskapens uppgifter för året 1871, utarbetadt af Statistiska Central-Byrån. Stormägtigste, Allernådigste Konung! Yid ötverlemnande af 1871 års Sammandrag öfver Hushållnings-Sällskapens statistiska uppgifter om jordbruk och boskapsskötsel har Statistiska Central-Byrån först och främst att gifva ett erkännande åt den större omsorg, som i flertalet af rikets bygder egnats åt denna angelägenhet, liksom ock åt den ökade skyndsamhet, hvarmed dessa uppgifter hit ingått. Om man bortser från Jemtlands län, hvars Hushållnings-Sällskap, äfven denna gång förklarat sig af ekonomiska skäl vara urståndsatt att deltaga i detta arbete, voro vid slutet af sistlidna år samtliga berättelser ingångna utom 2, af hvilka den sista dock före Januari månads utgång öfversändes; och Statistiska Central-Byrån kunde sålunda redan i början af sistlidna Maj månad verkställa den sista af de utdelningar, som i mån af läns- Sammandrag af Jordbruks-statistik för år redogörelsernas bearbetning och tryckning, eger rum. Att detta oaktad t rikssammandragets utarbetning blifvit öfver höfvan fördröjd finner sin naturliga förklaring dels i det afbrott, som helt naturligt i Statistiska Central-Byråns verksamhet vållats af dess flyttning till ny lokal, dels och förnämligast i det ansträngande arbete, som samtidigt för 1870 års folkräkningsredogörelse, 1871 års berättelse om folkmängden, sammandraget af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes Femårsberättelser , samt 1872 års Valstatistik tagit i anspråk Statistiska Central-Byråns få och nu af tillfällig anledning dessutom förminskade arbetskrafter. Äfven under dessa missgynnande förhållanden har likväl Sammandraget kunnat undertecknas något tidigare än förra årets. 1

10 2 Om de inkomna uppgifterna i allmänhet. I afseencle på nyssnämnda förhållanden inom Jämtlands län har Statistiska Central-Byrån ej haft annan utväg än att fortfarande i och för rikssummans vinnande för detsamma begagna äldre uppgifter; men en utsigt har öppnats att för framtiden och intill dess Länets Hushållnings-Sällskap varder satt i tillfälle att för jordbruksstatistikens syften verka, få de behöfliga uppgifterna meddelade genom Ed. Kungl. Majrts Befallningshafvande, som för afgifvande Femårsberättelser funnit nödigt anordna jordbruks-statistiska meddelandens insamlande genom kronobetjeningen. Åfven för Stockholms stad har varit nödvändigt att införa äldre uppgifter. Antalet af de län, som inslagit den för grundläggandet af en tillförlitlig jordbruksstatistik tvifvelsutan säkraste vägen, att nemligen så småningom till noggrann undersökning företaga smärre områden, har med hänsyn till 1871 års uppgifter ökats med ett nytt: Jönköpings. Hittills äro på detta sätt undersökta: Tveta härad af ofvannämnda län, Scvede, Norra Tjust och Tunaläns härad af Kalmar norra del, Östra O härad af Blekinge samt As, Redvägs och Gäsene härad af Elfsborgs södra del. Från åtskilliga andra trakter, t. ex. Stockholms län, vitsorda Hushållnings-Sällskapen uttryckligen den större noggrannhet och fullständighet, som utmärker årets uppgifter, jemförda med föregående åi's. Men å andra sidan bör ej heller fördöljas att såsom ordalagen lyda i den beledsagande skrifvelsen från Malmöhus län»från håll, der dylikt minst borde förväntas, är intresset för statistiken fullkomligen dödt och att derstädes insigten af denna nya vetenskaps stora vigt såväl för nutid som framtid saknas fullständigt». Häraf hafva ock vållats betänkliga luckor i flere redogörelser. Såsom mera framstående må följande framhållas: från 71 kommuner af Malmöhus län, från 56 af Kristianstads, från 38 af södra Kalmar län, från 2 hela härad (Jösse och Fernebo), af Vermlands län saknas helt och hållet alla uppgifter och vållas härigenom en beklaglig brist på tillförlitlighet i de ifrågavarande länsuppgifterna, oaktadt i några fall Hushållnings-Sällskapen sjelfva verkställt, men i andra Statistiska Central-Byrån med betydlig tidsuppoffring nödgats utföra vidlyftiga sannolikhetsberäkningar till luckornas fyllande. Då Statistiska Central-Byrån icke desto mindre åt de sålunda tillkomna riksuppgifterna fortfarande vågar tillmäta en viss grad af giltighet sker detta först och främst på grund af mångfaldigt vunnen insigt om alla statistiska siffrors relativa bristfällighet, men derjemte ock på grund af en redan 7-årig erfarenhet om dessa jordbruksstatistiska ujapgifters förmåga att, ofullkomligheterna till trots, tjenä såsom utvecklingens värdemätare samt exponent för tillfälliga orsakers hämmande inverkan. Ett ytterligare stöd för denna sin åsigt hemtar Statistiska Central-Byrån från de fakta, som föreligga från området af främmande länders agrikultur-statistik. Med undantag allenast för länder, som ega en fullt afslutad och årligen renoverad kadaster, eller hvilkas ringa rymd möjliggör och underlättar en i det minsta sig sträckande lokalundersökning visa sig nemligen i allmänhet likartade svårigheter vid insamlandet, likartade brister och ofullkomligheter i det insamlade som hos oss, och Sverige det kan tryggt påstås intager ingalunda med hänsyn till detta område af den officiela statistiken någon nedsättande eller förödmjukande ställning, som skulle berättiga till afbrott af de jordbruksstatistiska uppgifternas insamlande och offentliggörande och derigenom endast allt mer aflägsna det mål, till hvilket man ej utan ihärdigt fortsatta bemödanden kan hoppas att närma sig. Frågan gäller egentligen blott beredandet af utväg för Hushållnings-Sällskapen att tillräckligt ersätta de arbetskrafter, som nödvändigt måste tagas i anspråk, framför allt i början för att vinna säker utgångspunkt i afseende på arealen af odlad jord. Efter dessa inledande ord utbedjer sig Statistiska Central-Byrån att få med ledning af bifogade Tab. N:o 1 framställa de anmärkningar, till hvilka 1871 års jordbruksstatistik föranleder. Hvad först beträffar kol. 2 nuvarande mantal hafva förra årens uppgifter ansetts böra vika för de, som åtföljt Ed. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes senast afgifna Femårsberättelser. Landsbygd och städer hafva skilts åt till vinnande af större åskådlighet, och de luckor, som i fråga om de sistnämnda förefunnos i en och annan Femårsberättelse, blifvit fyllda med ledning af de uppgifter, som inom Statistiska Central-Byrån förvaras. En särskild anledning att frångå de hittills

11 Mantal. Areal. Egoviddens fördelning. (Tab. N:o 1, kol. 2 27). 3 meddelade uppgifterna har Statistiska Central-Byrån egt i den erfarenhet, som vunnits att dels ifrågavarande kolumner, trots öfverskriften, på ett och annat håll ifyllts med uppgift om oförmedlade mantalet, dels ock att de betydligt högre siffror, som för en del af de norrländska länen särskildt Vester- och Norrbottens från och med 1869 års sammandrag varit införda med stöd af senaste skogskomités uppgifter i ämnet, funnits böra äfven de fattas ur sådan synpunkt, att de strängt taget ej blifva jemförliga med uppgifterna från rikets öfriga delar. I dem ingå nemligen med icke obetydliga belopp de många skattlagda nybyggen, som i afvaktan på frihetsårens utgång ännu ej i skatt ingått samt på denna grund ej i Landshöfdingarnes kamerala redogörelser upptagits. Den minskning i förhållande till förra årens siffror, som utmärker koll. 3 och 4 Ihuknivgsddar samt antalet Jordtorp och andra lägenheter är i det hela allt för obetydlig att påkalla särskild uppmärksamhet. Går man till Länsstyrelsernas uppgifter, finner man lätt att åtskilliga af de betydligaste ändringarna i detta hänseende stå i ett otvetydigt samband med ofvan omtalade noggrannare undersökning af smärre områden. Kungl. Topografiska kåren har fortfarande delgifvit Statistiska Central-Byrån sina nya arealberlxkningar, och Byrån har af desamma begagnat sig dels i Tab. N:o 1, på sätt vid densamma fogade anmärkningar närmare angifva, dels i all deras utförlighet genom införande af sockenvis noggrannt specificerade arealuppgifter i årsredogörelserna för Blekinge, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus samt norra delen af Elfsborgs län. Liknande uppgifter är Statistiska Central-Byrån numera i stånd att vid sig yppande tillfälle offentliggöra för Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Kristianstads, samt återstående delen af Elfsborgs län. Den ökning af bortåt 140,000 tunnland, som årets uppgifter i kol. 5 utvisar, är i allo beroende af dessa tillförlitligare siffrors upptagande och kan således med allt skäl betraktas såsom en förbättring mot de förr meddelade. Med större varsamhet torde i allmänhet de i kol. 6 9 följande siffror böra betraktas, hvilka afse egovidden särskildt af trägårdar o. dyl., åker, äng och skog. Hvad beträffar kol. 7,»åker och annan odlad jord» förtjenar det att anmärkas, hurusom årets höjning, omkring 30,000 tunnland, ganska nära sammanfaller med den siffra för»nyodling», som i nedan (under Litt. H) meddelade sammandrag af Hushållnings-Sällskapens uppgifter om jordförbättringar under året finnes anförd. Den ytterst obetydliga tillökning, som angifvits för den naturliga ängens uppgifna areal kan under inga förhållanden föranleda till särskilda undersökningar eller betraktelser, långt mindre när man känner det underordnade värde, som torde böra tillmätas denna siffra, hvilken så ofta beror af mer eller mindre vidsträckt inberäkning af hagmark o. d. Samma anmärkning gäller äfven skogsarealen, hvilken i sjelfva verket ännu är alltför osäkert och sväfvande angifven. Statistiska Central-Byrån torde för öfrigt ifråga om denna punkt få hänvisa till det utförliga försök till utredning, som finnes intaget i dess Sammandrag af Ed. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes Femårsberättelser , s. 26 o. ff. Uppgifter till kol antal brukare och egare af olika jordvidder saknas fortfarande helt och hållet från Gotlands, Jemtlands och Norrbottens län och då dertill kommer att på grund särskilt af de olika tydningar, för hvilka ofta inom ett och samma län dessa kolumners öfverskrifter äro utsatta, siffrorna för åtskilliga områden flere äro afgjordt osäkra, dels ock från håll af numera rätt gammal dato, vågar Statistiska Central-Byrån åt årets uppgifter i detta hänseende ingalunda tillmäta större giltighet än åt föregående års, och ännu mindre på de nu framträdande skiljaktighcterna bygga någon framställning i ämnet. Kol , som angifva den odlade egoviddens användning till olika odlingsföremål, torde deremot vara förtjenta af större uppmärksamhet. Skilnaden mellan dessa kolumners summa och den i kol. 7 meddelade totalarealen af åker och annan odlad jord, är i 1871 års uppgifter så försvinnande liten (ej ens rv %) att den snarast kan sägas tala för deras tillförlitlighet. De tillökningar mot fjolåret, som i de flesta af dessa grupper visa sig: nemligen för höstsäd 11,663 tunnland,. vår-stråsäd 12,806» potatis 3,010»

12 4 Egoviddens användning. Tab. Litt. A. andra rotfrukter 286 tunnland, gräs och foderväxter till skörd 26,376» motväges endast till ringa del af minskningen på öfriga områden samt stå väl tillsamman med den större företagsamhet och kapitalstyrka, som enligt samstämmande intyg hos den svenske' jordbrukaren allmänneligen Tab. Litt. A. Utsäde och skörd på tunnland och i korntal år 1871, enligt Hushållnings-Sällskapens uppgifter.

13 Egoviddens användning. Tabb. Litt. B. C. och D. 5 alstrats under inflytande af de närmast föregående årens ovanligt gynnsamma skördeförhållanden, liksom de vinna ytterligare stöd af de uppgifna, ganska be' tydligt ökade utsftdesbeloppen. Tab. Litt. B. Förbrukning af säd och potatis till bränvinsbränning för skördeåret Tab. Litt. C. Spanmåls in- och utförsel samt in- och utförsels öfverskott i tunnor à 63 kannor. Tab. Litt. D. Resultaten af skördeuppgifterna för åren 1871, 1870.

14 6 Utsädesbeloppet. (Tab. N:o 1, kol ). Tab. Litt. E. Med sistnämnda siffror från och med kol. 28 börjas en serie af sifferuppgifter, hvilkas värde måste ställas vida högre än de hittills behandlades. Endast undantagsvis har nemligen ifråga om utsäde, skörd och kreaturstal varit nödigt att fylla befintliga luckor i årsuppgifterna med approximativa beräkningar eller siffror från äldre tider, och äfven de Hushållnings- Sällskap, som eljest i vidsträcktaste mån sökt tillgodogöra sig den lindring, som medgifvits i fråga om uppgifternas insamlande, hafva sökt bringa en ersättning i desto fullständigare data rörande nyssnämnda 3 hufvudpunkter för den jordbruksstatistiska undersökningen. Tillökningen i utsädesbeloppet uppgår till följande ungefärliga belopp: 62,500 tunnor stråsäd af alla slag, 3,500» trindsäd och 30,000» potatis; utgörande resp. 2\, 2>\ och 2 % af föregående årets uppgifter. De gynnsamma skördeförhållanden, som utmärkte åren 1869 och 1870, och den deraf alstrade allmännare välmågan hos den jordbrukande klassen, borde naturligtvis framkalla en rörelse framåt i den rigtning, hvarom de ofvan anförda talen bära vittne. Det torde jemväl böra framhållas att utsädes-ökningen utan undantag träffas för samtliga kulturarter. Tab. Litt. E. Kungl. Statskontorets Sammandrag af

15 1871 års skörd utföll i allmänhet ej så fördelaktigt som föregående års. Tidiga nattfroster vållade, särskildt för rotfrukterna, betydlig minskning i det belopp, som eljest kunnat påräknas; regn och häftiga stormar gjorde särskildt i vestra Sverige stor skada på den mognande säden. Under sådant förhållande är ej förvånande att de för år 1871 uppgifna skördeqvantiteterna i ett och annat fall, trots det ökade utsädet, utvisa en sänkning ehuruväl skörden i dess helhet, åtminstone hvad stråsäden beträffar, ansetts böra betecknas såsom»god». De absoluta talen (kol ) visa följande äfvikelser från nästföregående år: Skördens utfall. (Tab. N:o 1, kol ). Tab. Litt. E. 7 berättelserna om årsväxten i Riket år 1871.

16 8 Skördens utfall. (Tab. N:o 1, kol ). Tab. Litt. F. Bohvete Potatis. Andra rotfrukter Lin och hampa; frö Tab. Litt. F. Hushållnings-Sällskapens allmänna omdömen om väderleken och skörden år 1871.

17 Skördens utfall (Tab. N.o 1, kol ). Tab. Litt. F. 9 Lin och hampa; spånadsämne Gräs och andra foderväxter, till grönfoder eller hö omkr. De relativa tal, som från dessa förhållanden kunnat härledas, finnas sammanställda i följande Tab. Litt. A. Jemförda med föregående årets utvisa dessa siffror en Forts. af Tab. Litt. F. Hushållnings-Sällskapens allmänna omdömen om väderleken och skörden år 1871.

18 10 Kritik af Skördeuppgifterna. Tab. Litt. G. höjning i afkastningen för vår-säden, men minskning för öfriga odlingsarter; i intetdera fallet dock af nämnvärd betydenhet. Naturligtvis har Statistiska Central-Byrån låtit sig angeläget vara att så vidt möjligt underkasta de meddelade uppgifterna en kritisk granskning. Resultaten föreligga i Tab. Litt. D ifråga om hvilken särskildt torde böra anmärkas, att de siffror, som intagits Tab. Litt. G. Relativa antalet underhållna kreatur i jemförelse med folkmängden vid 1871 års slut.

19 Kritik af Skördeuppgifterna. Tab. Litt. H. 11 i kol. 2 grunda sig på meddelanden från Kungl. Civil- Departementets Bränvinskontrollbyrå (jemför Tab. Litt. B), liksom de i kol. 3 och 7 på uppgifter lemnade af Kungl. General-Tullstyrelsen (jemför Tab. Litt. C). Tab. Litt. H. Jordförbättringar år 1871, enligt Hushållnings-Sällskapens uppgifter.

20 12 Kritik af Skördeuppgifterna. Boskapsskötseln. Jordförbättringar. För jemförelses skull har den liknande beräkningen för år 1870 jemväl aftryckts, hvaremot det ansetts obehöfligt att ytterligare upprepa siffrorna från längre tid tillbaka, hvilka återfinnas i de förra årens sammandrag. Med undantag allenast för potatis visa 1871 års siffror kol. 8 och 9 högre till föda disponibelt belopp, och detsamma uppgår nu hvad det hittills aldrig i serien af dessa årsredogörelser gjort till mer än 24 tunna stråsäd för hvarje person. Med tillämpning af de beräkningsgrunder, som förut af Statistiska Central-Byrån följts *), skulle årets uppgifter visa sig underlägsna verkliga skördeförhållandet med ett belopp af omkring 1,575,000 tunnor stråsäd och omkring 3,215,000 tunnor potatis; utgörande det förra något mer än 9 %, det senare vid pass 35 % af de uppgifna skördebeloppen. Genom dessa tillägg skulle skördebeloppen komma att höjas till vid pass 19 millioner tunnor stråsäd och 121 millioner tunnor potatis, ut_ görande det förra 7:de, det senare 8 \ kornet af angifna utsädet. Sistnämnda tal för afkastningen förefaller onekligen väl högt med hänsyn till den från flere håll bestämdt uppgifna sämre skörd; men det torde ej böra förbises, att en ganska väsendtlig ökning i utsädesbeloppet och deraf föranledd sänkning i korntalet - måste tänkas såsom berättigad till följd af de säkerligen högst betydande qvantiteter af potatiskultur, som, förlagda till smärre täppor vid backstugorna och torpen, antagligen vid uppgifternas insamlande fullkomligen lemnats utur beräkningen; hvadan om ej åt korntalet, åtminstone åt det beräknade verkliga skördebeloppet torde få tillmätas en viss grad af giltighet. Till jemförelse med dessa beräkningar och omdömen anser sig Statistiska Central-Byrån böra i ofvan meddelade Tab. Litt. E och F fullfölja den i föregående årgångar påbörjade sammanställningen af.de allmänna omdömen om skörden, som dels uttalats i Ed. Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser, ) 2'45 tunnor str&sådt personlig förbrukning samt 2 { million tunnor till utfodring, med afdrag likväl för den hittills ej inberäknade trindsäds-skörden. För potatis: 2^ tunnor för hvarje person (till personlig förbrukning ocl} Utfodring), men med afdrag för produktionen af»andra rotfrukter», dels ock förefunnits i Hushållnings-Sällskapens årsredogörelser. I fråga om Boskapsskötseln förtjenar först och främst anmärkas, att de numeriska uppgifterna angående antalet vinterfödda kreatur numera, med undantag allenast för oxar och getter, höjt sig till samma punkt som före senaste missväxtår. Den i årets redogörelser angifna absoluta tillväxten sedan 1870 har varit 9,644 hästar eller 2'3 % af fjolårets antal; 60,430 nötkreatur» 3'1» 41,192 får» 2 ; 6» 347 getter» 03» 28,508 svin» 80» eller i allt. 140,121 kreatur, eller; 3'1 % af fjolårets antal. Hvarken absolut eller relativt har således ökningen fullt uppgått till förhållandet år Sådant var ej heller att vänta, då, ehuruväl»fodertillgången. på det hela» allmänneligen bedömts såsom»tillräcklig», höafkornsten (med undantag allenast för Norrland och Gotland) ej skattats högre än såsom medelmåttig och i 12 län till och med derunder. Förbättringen framgår emellertid jemväl af ofvan meddelade Tabell Litt. G, som utvisar kreatursstockens förhållande till folkmängden. Endast för tvenne kreatursslag har ökningen ej egt rum i samma progression som i fråga om folkmängden, hvadan för dem hvardera det relativa talet visar en sänkning, dock endast den minsta möjliga.,..i Tab. Litt. H finnas sammanställda de af Hushållnings-Sällskapen lemnade uppgifter om under året verkställda jordförbättringar. Från ett och annat län vittna siffrorna om arbeten af den omfattning att man kan antaga dem vara ganska fullständiga; men beklagligen råder dock på de flesta håll ännu den gamla ovanan att anse förfrågningarna rörande detta ämne besvarade med ett intetsägande»ringa»,»betydlig», o. d., hvadan ock åt rikssumman ej kan tillmätas synnerligen högt värde, ej ens såsom jemförelseled i en kedja af på enahanda sätt tillkomna årsuppgifter, Antagligen.

21 Jordförbättringar. 13 skall ock så småningom, när missförhållandet på sätt nu skett år efter år påpekas, uppmärksamheten slutligen fästa sig dervid och framkalla fullständigare och tillförlitligare data. Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärda Stormägtigste, Allernådigste Eders Kungl. Maj:ts Konung! underdånigste och tropligtigste tjenare och undersåtar FR. TH. BERG. Stockholm den 19 Juni J. Hellstenius.

22 14 Tab. N:o 1. Öfversigt af 1871 års jordbruks-

23 statistiska uppgifter. 15

24 16 Forts. af Tab. N:o 1. Öfversigt af 1871 års jordbruks-

25 statistiska uppgifter. 17

26 18 Anmärkningar till 1871 års Jordbruksstatistik. Sammandragets Tab. N:o 1. Mlmän anmärkning. Uppgifterna till kol. 2 äro hemtade nr Knngl. Maj:ts Befallningshafvandes Femårsberättelser , hvilka hvad beträffar Städernas mantal blifvit, der sa nödigt varit, förfullständigade ur hittills begagnade källor... I kol. 5 meddelas för Södermanlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, samt Elfsborgs län Knngl. Topografiska karens nyaste arealbestämningar. Dess äldre uppgifter nvarstå för Uppsala, Skaraborgs, Örebro och Vestmanlands län. För öfriga län hafva införts föregående årets uppgifter, om hvilkas källor; se dithörande anmärkningar. Stockholms stad ars uppgifter hafva måst begagnas. Stockholms län. Koll. 3 27; se föreg. år. Östergötlands län. Koll. 3 27; se föreg. är. Kalmar läns södra del. I koll. 8 och 9 ingå ej några siffror för Aspelands härad. Kol. 6 uppgift ej lemnad. I fråga om koll synes olika beräkningsgrund hafva följts vid uppgifterna från fasta landet och från Oland. Gotlands län. Koll. 4 och 9; se föreg. år; koll uppgift aldrig lemnad. Malmöhus lån. Med undantag allenast för koll. 2 och 5 afse de införda uppgifterna endast landsbygden, enär från städerna ingen uppgift lemnats. Landsbygdssumman har för öfrigt beräkningsvis måst fyllas för icke mindre än 71 socknar; jemf. anmärkningarna till Länsredogörelsen. Hallands län. I koll samt 56 och saknas uppgifter från flera socknar. Vermlands län. Koll. 2 27; se föreg. år. Länssumman har i öfrigt endast beräkningsvis kunnat fyllas på sätt anmärkningarna till Länsredogörelsen närmare utvisa. Kopparbergs län. Koll. 3, 4 samt 6 27; se föreg. år (1868). Vestemorrlands län. Koll. 3, 4 samt 6 27; se föreg. år (1867). Jemtlands län. Inga uppgifter insända, hvadan samma uppgifter måst begagnas-, som i 1870 års berättelse. Jemför anmärkningarna dervid. Vesterbottens lån. Kol. 8 ur 1870 års sammandrag. Från och med kol. 10 saknas, alla uppgifter för städerna; i koll dessutom för Degerfors socken; i koll för Bjurholms och Nysätra socknar samt i koll för- Asele lappförsamling. Norrbottens län. Koll. 5 9; se föreg. år. Koll förete dels inga, dels. högst ofullständiga uppgifter, hvadan de måst nr beräkningen uteslutas.

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE

UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-7401_

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-m0-8202_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR

LANDTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. O. Landtmäteriet. Stockholm : Iwar Hæggström, 1868-1911. Täckningsår: 1867-1910. Landtmäteriet bytte år 1878 namn till Landtmäteristyrelsen Efterföljare:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET

CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet. Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. Stockholm : P. A. Norstedt, 1860-1913. Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F.,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-9301_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n2-9301_ BISOS N digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. urn:nbn:se:scb-bi-n2-9301_

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-8001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-8001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1867-1912. I denna serie utkom följande delserier: 1867-1912: Hushållningssällskapens

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6201_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910.

Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-6901_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-6901_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1867-1912. I denna serie utkom följande delserier: 1867-1912: Hushållningssällskapens

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860.

Underdånigt förslag. till FÖRORDNING. om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Underdånigt förslag till xx FÖRORDNING om sågverks anläggande och begagnande. Helsingfors, å Kejserliga Senatens tryckeri, 1860. Till Hans Kejserliga Majestät Från den för revision af författningen rörande

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-6801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-6801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1867-1912. I denna serie utkom följande delserier: 1867-1912: Hushållningssällskapens

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-8101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-8101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1867-1912. I denna serie utkom följande delserier: 1867-1912: Hushållningssällskapens

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6901_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6901_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2).

INLEDNING TILL. Befolkningsutvecklingen under 250 år. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1999. (Demografiska rapporter ; 1999:2). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1857-1912. Täckningsår: 1851/55-1910. Föregångare: Tabell-commissionens

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, flllernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o lt. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till bestridande af landtdagskostnader. Stormäktigste, flllernådigste

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Landstingsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån Stockholm : P. A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Landstingsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån Stockholm : P. A. Norstedt & söner, (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-6501_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-6501_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1867-1912. I denna serie utkom följande delserier: 1867-1912: Hushållningssällskapens

Läs mer

ARITMETIK OCH ALGEBRA

ARITMETIK OCH ALGEBRA RAÄKNELÄRANS GRUNDER ELLER ARITMETIK OCH ALGEBRA I KORT SYSTEMATISK FRAMSTALLNTHG AF EMIL ELMGREN. II. ALGEBRA STOCKHOLM, P. A. NYMANS T R Y C K E R I, 1882. FÖRORD. Hänvisande till förordet i häftet I

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)

SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) SCB:s erfarenheter av digitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) RolfAllan Norrmosse, SCB Dagordning. Bakgrund 2. Digitaliseringsprocessen Bildfångst och bildfiler OCRtolkning

Läs mer

Till Hans Kejserliga Majestät,

Till Hans Kejserliga Majestät, kö N:o 2. Komitébetänkande. 1891. (( METSÄT I S TE E LL T N E Till Hans Kejserliga Majestät, från komitén för revision af stadgandena angående vilkoren vid försäljning af sågtimmer från kronoskogarne

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG LÄROBOK 1 PLAN TRIGONOMETRI AF A. G. J. KURENIUS Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG FÖRORD. Det mål, som förf. vid utarbetandet af denna

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

INLEDNING TILL. Översiktspublikationer: Svensk jordbruksstatistik 200 år / Statistiska centralbyrån. Stockholm: Statistiska centralbyrån, 1999.

INLEDNING TILL. Översiktspublikationer: Svensk jordbruksstatistik 200 år / Statistiska centralbyrån. Stockholm: Statistiska centralbyrån, 1999. INLEDNING TILL Jordbruk och boskapsskötsel / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1916-1964. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1913-1963. 1914-1934 med innehållsförteckning

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. L) STATENS JERNVÄGSTRAFIK 1. TRAFIK-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1862. STOCKHOLM, 1864. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik / Statistiska centralbyrån. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1864-1913. Täckningsår: 1862-1910. Styrelsen för statens

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

L. M. Ericsson & C:o

L. M. Ericsson & C:o De i denna förteckning upptagna föremål tillhöra vår specialtillverkning, men utföra vi derjemte på beställning alla slag af finare mekaniska arbeten. Stockholm i Juni 1886. L. M. Ericsson & C:o 5 Thulegatan

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. Q) SKOGSVÄSENDET. III. SKOGS-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE 1871. STOCKHOLM, 1873. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Q. Skogsväsendet / Skogsstyrelsen. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1872-1912. Täckningsår: 1870-1910. 1889 ändrades serien till Bidrag till

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer