Vårt jordfrässortiment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt jordfrässortiment"

Transkript

1 Jordfräsar 51

2 Vårt jordfrässortiment det har aldrig varit enklare att sköta trädgården och odlingarna. Att Att sköta om om trädgården eller eller de de egna odlingarna kan kan vara ett ett kärt kärt besvär, men det det finns inget som säger att att det det behöver vara krävande. Hondas jordfräsar med fyrtaktsmotor gör gör att att tyngre trädgårdsarbete går går lätt. lätt. Vi Vi kan kan erbjuda effektiva och och användarvänliga modeller som passar för för alla alla typer av av jobb: från från blomsterrabatter, grönsaksland och och koloniträdgårdar till till kommersiella odlare och och entreprenörer. Våra ergonomiskt utformade jordfräsar kan kan även utrustas med en en mängd olika mångsidiga tillbehör som gör gör att att de de kan kan användas till till så så mycket mer mer än än att att bara fräsa jorden. Mini Även små trädgårdar bjuder på på utmaningar. Det Det är är här här som våra minijordfräsar verkligen kommer till till sin sin rätt. De De drivs av av Hondas banbrytande fyrtaktsteknik och och är är med sin sin mycket låga vikt vikt även de de minsta i vårt i vårt program. De De är är lätta att att använda, transportera och och stuva undan och och det det perfekta valet för för blomsterrabatter eller för för att att luckra upp upp jord jord på på ytan. De De är är även perfekta för för att att ta ta bort ogräs mellan plantrader, snygga till till blomsterrabatter och och renskära kanter. Se Se sidan kompakt Om Om du du har har en en liten trädgård med ett ett grönsaksland, gör gör du du jobbet både snabbare och och enklare med en en jordfräs än än med en en spade. Dessa små men kompetenta jordfräsar använder sig sig av av en en stark fyrtaktsmotor för för att att underlätta utförandet av av mer mer krävande arbetsuppgifter som att att förbereda marken för för plantering och och sådd. Se Se sidan Mångsidig Vi har skapat en tvåhjulstraktor som kan användas för alla typer av jobb i större trädgårdar. Traktorn kan utrustas med roterande verktyg och en mängd andra tillbehör som olika sorters plogar, slåtteraggregat. De mångsidiga jordfräsarna kan anpassas för alla typer av arbeten och har ett kraftuttag som kan användas för drivning av olika sorters tillbehör. De har även styrkopplingar som gör att du enkelt vänder på maskinen när du når slutet på en rad. Se sidan 58 Om du förbereder eller underhåller större odlingar, är våra tillförlitliga motroterande jordfräsar tillräckligt robusta för att krävande arbetsuppgifter ska gå lätt. Jordfräsarna drivs av våra hållbara och effektiva fyrtaktsmotorer och är byggda för att tillhandahålla enastående prestanda, smidig styrning och lätthanterlig. Se sidan

3 Jordfräs Funktioner Hondas jordfräsar är fullt utrustade med en rad funktionella och användarvänliga funktioner som hjälper dig att utföra krävande jobb på ett snabbt och enkelt sätt. Det Det smarta och och praktiska fällbara et har har låsvred som är är vända inåt inåt för för att att underlätta vid vid förvaring och och transport. Svängbart Det Det kraftiga säkerhetslåset gör gör att att det det svängbara et kan kan svängas åt åt vänster eller höger. På På så så sätt sätt lämnar du du inga fotspår efter dig dig och och undviker att att redan kultiverad toppjord och och plantor komprimeras. Plantskydd Vändbart När När jordfräsen används med ett ett tillbehör behöver du du inte inte vända hela maskinen, utan vrider bara det det praktiska vändbara et grader för för att att smidigt luckra upp hårt packad jord. Denna funktion gör gör att att fler fler tillbehör kan kan användas tillsammans med jordfräsen. Säkerhets (loop) Detta loop med flera grepp gör gör att att du du styr styr jordfräsen lika lika säkert från mitten, vänster eller höger, vilket underlättar när när du du ska ska vända i slutet i på på en en rad. transporthjul Vändbart Styrkopplingar Den praktiska styrkopplingen bryter drivningen på på det det högra eller vänstra fräsbladet och och gör gör det det lätt lätt att att byta riktning. Plantskydd Plantskydden skyddar växande plantor mot kringflygande skräp och och förhindrar att att plantorna kommer i kontakt i med na. Styrkoppling transporthjul Tack vare transporthjulet flyttar du du enkelt jordfräsen mellan förvaringsutrymmet och och arbetsområdet trottoarkanter och och uppförsbackar är är ingen match. kraftuttag (PtO) Kraftuttaget lånar kraft från motorn och och gör gör det det enkelt att att ansluta och och koppla från motordrivna tillbehör till till tvåhjulstraktorn. Fler Fler växlar betyder större flexibilitet och och mer kraft. n överför exakt rätt rätt kraft och och vridmoment från maskinen och och låter dig dig välja en en drivhastighet som matchar din din steglängd perfekt. Genom att att fräsbladen roterar moturs i i förhållande till till varandra blir blir jordfräsen välbalanserad och och lätt lätt att att styra. De De motroterande na gör gör även att att mycket hårt packat jord jord luckras upp snabbare och och mer mer effektivt

4 Minijordfräsar Minijordfräsar kompakta kompakta jordfräsar jordfräsar Perfekt Perfektför förlättare lättareträdgårdsjobb trädgårdsjobbpå påsmå småytor. ytor. enkel enkelatt attförvara förvaraoch ocherbjuder erbjuderutmärkta utmärktakultiveringsprestanda. kultiveringsprestanda. Med MedHondas Hondasminijordfräsar minijordfräsarslipper slipperdudulägga läggatidtidoch ochkraft krafti onödan i onödanpåpåtidskrävande tidskrävandeträdgårdsarbete. trädgårdsarbete.dessa Dessalätta lättaoch ochmångsidiga mångsidigajordfräsar jordfräsarärärutrustade utrustade med medvåra våraenastående enaståendekompakta kompaktaminifyrtaktsmotorer minifyrtaktsmotoreroch ochhar haranpassats anpassatsspeciellt specielltförförskötsel skötselavavgräsmattor, gräsmattor,rabatter rabatteroch ochgrönsaksland. grönsaksland.minijordfräsarna Minijordfräsarnahar har dessutom dessutompraktiska praktiskafunktioner funktionersom somfällbara fällbara och ochettettbär. bär. Hondas Hondaskompakta kompaktajordfräsar jordfräsarärärkonstruerade konstrueradeförförlättare lättareträdgårdsarbete trädgårdsarbeteoch ochlevereras levererasmed medhackrotorer hackrotorermed medplantskydd plantskyddoch ochtransporthjul transporthjulsom somstandard. standard. I stället I ställetförförremrem-eller ellerkedjetransmission kedjetransmissionsåsåhar harhondas Hondaskompakta kompaktajordfräsar jordfräsarenenaxel axelsom somförförkraften kraftenfrån frånmotorn motornner nertilltillhackrotorerna. hackrotorerna.det Detärärbåde både underhållsfritt underhållsfrittoch ochger gersmå småeffektförluster. effektförluster. Mossrivare Mossrivare hackrotor hackrotormed medplantskydd plantskydd kantskärare kantskärare Gräsmatteluftare Gräsmatteluftare Bromssporre Bromssporre FG201 FG201 FG205 FG205 Lågvikt vikt(17 (17kg) kg) Centralt Centraltbär bär Lågtyngdpunkt tyngdpunktför förutmärkt utmärktstabilitet stabilitet och ochenkelt enkelthandhavande handhavande Fyra Fyrafrässektioner frässektioner Lätt Lättoch ochkraftfull kraftfull Lågtyngdpunkt tyngdpunktför förutmärkt utmärktstabilitet stabilitet och ochenkelt enkelthandhavande handhavande Fyra Fyrafrässektioner frässektioner Centralt Centraltbär bär Handtaget Handtagetkan kanjusteras justerasi höjdled i höjdled Finns Finnsmed medföljande följandetillbehör: tillbehör: kultivering kultiveringav avjorden jorden Plantkydd Plantkydd Vertikalskärare Vertikalskärare Kantskärare Kantskärare Mossrivare Mossrivare Gräsmatteluftare Gräsmatteluftare Svängbart Svängbart Plantskydd Plantskydd F220 F220 Lågtyngdpunkt tyngdpunktför förutmärkt utmärktstabilitet stabilitet och ochenkelt enkelthandhavande handhavande Fyra Fyrafrässektioner frässektioner Handtag Handtagmed medställbar ställbarvinkel vinkeloch ochhöjd höjd Ställbar Ställbarbromssporre bromssporreför förökad ökadkontroll kontroll Tillbehör: Tillbehör: Kupplog Kupplog

5 tvåhjulstraktor tvåhjulstraktor jordfräsar jordfräsar Gör Gördet detenklare enklareatt attutföra utföraflera flerasaker. saker. trädgårdsskötsel trädgårdsskötselmed medminimal minimalansträngning ansträngningoch ochmaximalt maximaltresultat. resultat. Vår Vårmångsidiga mångsidigatvåhjulstraktor tvåhjulstraktorärärenenkraftfull kraftfullarbetsmaskin. arbetsmaskin.i kombination I kombinationmed medvåra våraspecialdesignade specialdesignadetillbehör tillbehörkan kanden denanvändas användasförförattattutföra utföraenenmängd mängd krävande krävandearbeten. arbeten.i vårt I vårtbreda bredatillbehörssortiment tillbehörssortimenthittar hittardudutillbehör tillbehörsom somhar harspecialdesignats specialdesignatsförförolika olikatyper typeravavjordbearbetning jordbearbetningoch ochandra andraarbetsområden. arbetsområden. Samtliga Samtligavåra våratillbehör tillbehörhar harkonstruerats konstrueratsförförattattförvandla förvandladin dinhonda Hondatvåhjulstraktor tvåhjulstraktortilltillettettmångsidigt mångsidigtarbetsredskap arbetsredskapsom somduduinte inteklarar klarardig digutan. utan. Våra Vårahållbara hållbararoterande roterandejordfräsar jordfräsarhar harkonstruerats konstrueratsförföroptimal optimalsäkerhet säkerhetoch ochstabilitet stabilitetvid vidarbete arbetei större i störreland. land.jordfräsarna Jordfräsarnaärärutrustade utrustademed medhondas Hondasunika unika motroterande motroterande som somluckrar luckrarupp upphårt hårtpackad packadjord jordutan utanansträngning. ansträngning.de Delättkörda lättkördaoch ochkompakta kompaktajordfräsarna jordfräsarnaärärutrustade utrustademed medvåra vårabanbrytande banbrytande fyrtaktsmotorer fyrtaktsmotoreroch ochhar harkonstruerats konstrueratsförförattatterbjuda erbjudaoptimal optimalprestanda prestandaoch ocheffektivitet. effektivitet. höjdjusteringsbara höjdjusteringsbara Vändbart Vändbart SäkerhetSäkerhets s (loop) (loop) Styrkoppling StyrkopplingKraftuttag Kraftuttag F560 F560 FF300 FF300 Utrustad Utrustadmed medden denkraftfulla kraftfullaoch ochextremt extremt driftsäkra driftsäkragx160-motorn GX160-motorn 6 6växlar växlarframåt framåtoch och2 2backväxlar backväxlar Handtaget Handtagetkan kanjusteras justerasi höjdled i höjdled Enkel Enkelatt attanvända använda Differential: Differential:gör göratt attmaskinen maskinen kan kanvändas vändaspåpåenenfemöring femöring Arbetsbredd Arbetsbredd29/41 29/41cm cm Handtag Handtagsom somkan kanställas ställasi flera i flera Välj Väljmellan mellanföljande följandetillbehör: tillbehör: Kupplog Kupplog Frontvikt Frontvikt Hjulvikt Hjulvikt Slåtteraggregat Slåtteraggregat Växelplog Växelplog Hackrotorer Hackrotorer Bakmonterat Bakmonteratfräsaggregat fräsaggregat FF500 FF500 Enkel Enkelatt attanvända använda Differential: Differential:gör göratt attmaskinen maskinen kan kanvändas vändaspåpåenenfemöring femöring Arbetsbredd Arbetsbredd36/55 36/55cm cm Handtag Handtagsom somkan kanställas ställasi flera i flera

6 Jordfräsar och tvåhjulstraktor, specifikationer MInI kompakt tvåhjulstraktor MOtrOterAnde FG201 FG205 F220 F560 FF300 FF500 Motor Motor 4-takt OHV OHV OHV Motor 4-takt OHV OHV OHV Motor 4-takt OHV OHV OHV Motor Motor 4-takt OHV OHV OHV Motor 4-takt OHV OHV OHV Motor 4-takt OHC Motormodell GXV50 GXV50 GXV57 Motormodell GX160 GXV57 GC160 Cylindervolym (cc) (cc) (cc) Cylindervolym (cc) (cc) (cc) Nettoeffekt motor kw/v/min* 1,3 1,3 / 1,3 / / 1,3 1,3 / 1,3 / / 1,5 1,5 / 1,5 / / Nettoeffekt motor kw/v/min* 3,6 3,6 / 3,6 / / 1,5 1,5 / 1,5 / / 3,3 3,3 / 3,3 / / Nettovridmoment motor (Nm/v/min) - Nettovridmoment motor (Nm/v/min) / / 2,500 / Tankvolym (liter) Tankvolym (liter) Oljetank (liter) Oljetank (liter) Startmotor Snörstart Snörstart Snörstart Startmotor Snörstart Snörstart Snörstart Drivkoppling Automatisk Automatisk expanderande Drivkoppling centrifugal centrifugal remspänning expanderande koppling expanderande koppling koppling Snäckväxel Snäckväxel Planetväxel Ständigt ingrepp Slutväxel Kuggstångsväxel Slutväxel Kedja Däck planetväxel till till till konisk Däck planetväxel till till till konisk växel växel Däck ständigt ingrepp/ Däck ständigt ingrepp/hack- Hackrotorer kedja och och och rotorer kedja och och och växel växel Differential/styrkoppling - Differential/styrkoppling Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Max. arbetsbredd (mm) Max. arbetsbredd (mm) Max. arbetsdjup (mm) För För För ytfräsning Max. arbetsdjup (mm) Antal framväxlar Antal framväxlar Antal backväxlar - Antal backväxlar Varvtal på på på redskap fram (v/min eller eller eller m/s) m/s) m/s) v/min v/min v/min Varvtal på på på redskap fram (v/min eller eller eller m/s) m/s) m/s) v/min m/s 1 - m/s 1 m/s m/s 1 - m/s 1 m/s Varvtal på på på redskap bak bak bak (v/min eller eller eller m/s) m/s) m/s) - Varvtal på på på redskap bak bak bak (v/min eller eller eller m/s) m/s) m/s) v/min m/s 0.3 m/s m/s m/s 0.3 m/s m/s Varvtal kraftuttag (låg/hög) (v/min) - Varvtal kraftuttag (låg/hög) (v/min) / / 1,739 / Rotorer/fräsblad som som som medföljer 4 4 sektioner 4 med med med vardera sektioner 4 med med med vardera sektioner 4 med med med vardera Rotorer/fräsblad som som som medföljer - Frontmonterade hackrotorer Frontmonterade hackrotorer - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hjul Hjul Hjul Tillbehör Bakre transporthjul fram fram fram Hjul Hjul Hjul Standardutrustning Plantskydd - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Plantskydd - Kantskärare Tillbehör Kantskärare - Mossrivare Tillbehör Mossrivare - Vertikalskärare Tillbehör Vertikalskärare - Kupplog Tillbehör Kupplog - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja - Höjdjusterbart Ja Ja Ja Höjdjusterbart Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Svängbart - Svängbart Ja Ja Ja Mått (L (L (L B B B H) H) H) (mm) 1,185 x 455 x 455 x 455 x 980 x 980 x 980 1,155 x 510 x 510 x 510 x x 1,035 x 1,280 x 615 x 615 x 615 x x 1,035 x Mått (L (L (L B B B H) H) H) (mm) 1,610 x 610 x 610 x 610 x 990 x 990 x 990 1,465 x 465 x 465 x 465 x x 1,010 x 1,730 x 585 x 585 x 585 x x 1,045 x Torrvikt (kg), (kg), (kg), med med med utrustning som som som på på bild på bild bild Torrvikt (kg), (kg), (kg), med med med utrustning som som som på på bild på bild bild Ljudnivå vid vid vid användaren db(a)*** Ljudnivå vid vid vid användaren db(a)*** * 74* 74* Garanterad ljudeffektnivå db(a)** Garanterad ljudeffektnivå db(a)** * 92* 92* 93* 93* 93* Vibration (m/sek 2 ) ) 2 ) Vibration (m/sek 2 ) ) 2 ) * 4.5* 4.5* 4.8* 4.8* 4.8* 60 * Honda * anger effekten för för enskilda trädgårdsredskap enligt den den reviderade versionen av av det det europeiska maskindirektivet (2006/42/EG). Enligt detta ska ska maskinens motoreffekt anges i drifttillstånd, i dvs dvs som som märkeffekt (i kw) (i kw) vid vid motsvarande nominella varvtal. ** ** Enligt 2000/14/EG *** *** Enligt EN EN 709:1997/A2:2009 (FG201 och och FG205). SS-EN 709:1997 (F220, FF300, FF500, F560) 61

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MASSEY FERGUSON 6400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF6400/7400 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Oslagbar prestanda och mångsidighet De senaste mellanklassmodellerna

Läs mer

Avloppsrensning Stort sortiment från en enda källa rätt maskin för varje uppgift. Ett arv av innovation och kvalitet.

Avloppsrensning Stort sortiment från en enda källa rätt maskin för varje uppgift. Ett arv av innovation och kvalitet. Avloppsrensning Stort sortiment från en enda källa rätt maskin för varje uppgift. Ett arv av innovation och kvalitet. Avloppsrensning Antal Längd* modeller fot m Sida Handverktyg Toalettrensare 2-6 - 2

Läs mer

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna HK MF 6400/7400 160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

www.logosol.se Från stock till färdigt byggprojekt

www.logosol.se Från stock till färdigt byggprojekt 2014 Från stock till färdigt byggprojekt Välkommen till ett växande familjeföretag! Du lyfter ditt byggprojekt med rätt utrustning! Du kan tryggt välja Logosol när du ska arbeta med trä. Vi har sålt över

Läs mer

HONDA TRX 2014. www.hondamc.com

HONDA TRX 2014. www.hondamc.com HONDA TRX 2014 www.hondamc.com BRETT TILLBEHÖRSPROGRAM Vi har ett nära samarbete med en svensk tillverkare av tillbehör. Tillsammans tar vi fram tillbehör som är specialanpassade till vårt svenska klimat

Läs mer

centraldammsugare RENT FÖR ALLA SINNEN

centraldammsugare RENT FÖR ALLA SINNEN centraldammsugare RENT FÖR ALLA SINNEN MERA TID TILLSAMMANS Hemmet är viktigt för oss alla. Det är platsen där vi tar det lugnt, vilar upp oss och hämtar nya krafter. I ett hem som är rent och snyggt trivs

Läs mer

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning

4-2 20-50 85 25 11.10 Monitorer och inspelningsutrustning 11.11. Handhållen diagnosutrustning Diagnos, inspektion och lokalisering RIDGID diagnossystem erbjuder produkter som sätter standarden vad gäller robusthet och hållbarhet samt den teknik som krävs för att slutföra en arbetsuppgift. Dessa

Läs mer

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

Lasthållarsystemet för proffs

Lasthållarsystemet för proffs Lasthållarsystemet för proffs THULE PROFESSIONAL Ett robust system som hjälper dig att spara tid Thule Professional har utvecklats av världens ledande företag inom lasthållarsystem. Varje del av systemet,

Läs mer

TAKKOMPETENS VID TRÄBYGGEN: KOMPLETTLÖSNINGEN FÖR PROFFS.

TAKKOMPETENS VID TRÄBYGGEN: KOMPLETTLÖSNINGEN FÖR PROFFS. RIVA FÖRBEREDA BYGGA UT Bygg och sanera med system Batteri san system TAKKOMPETENS VID TRÄBYGGEN: KOMPLETTLÖSNINGEN FÖR PROFFS. Balkar och trädelar förbereds och produceras i allt större omfattning i stationära

Läs mer

Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning

Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning Katalog Specialister på Packning & Betongutrustning www.paclite-equip.com Service efter försäljning Reservdelar Paclite, nytt tekniskt och logistik center utanför Soissons i Frankrike mer än 3000m2 för

Läs mer

Renovering börjar med rätt verktyg. Festool-systemet för renovering och sanering

Renovering börjar med rätt verktyg. Festool-systemet för renovering och sanering Renovering börjar med rätt verktyg Festool-systemet för renovering och sanering Enkelt att nå resultat med. Snabbt att förbereda. Bekvämt att använda. Hälsovänligt att arbeta med. Renovering av badrum

Läs mer

25år. Generalagent i Sverige för Walker Mowers

25år. Generalagent i Sverige för Walker Mowers Walker Mowers i Sverige 25år 1987 2012 3 ÅRS GARANTI WALKER M OW ERS Generalagent i Sverige för Walker Mowers Över 3.500 sålda Walker på 25 år! Grönytemaskiner i Växjö AB har som generalagent för Walker

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

WARATAH / 400-SERIES / FL85 / TIMBERRITE

WARATAH / 400-SERIES / FL85 / TIMBERRITE WARATAH 200-SERIES / 400-SERIES / FL85 / TIMBERRITE Maximera produktiviteten, minimera driftsstoppen. Vad du behöver är utrustning som klarar av de stora uppdragen utrustning som håller dag ut och dag

Läs mer

Offline & Online läsare i ett komplett låssystem ekonomisk och flexibel passerkontroll

Offline & Online läsare i ett komplett låssystem ekonomisk och flexibel passerkontroll Offline & Online läsare i ett komplett låssystem ekonomisk och flexibel passerkontroll Våra mest använda offline läsare: PrimaLock & SensoLock FlexAir är något unikt eftersom samma plattform används till

Läs mer

Atlas Copco Exploration Products. Diamec kärnborrningsrigg

Atlas Copco Exploration Products. Diamec kärnborrningsrigg Atlas Copco Exploration Products Diamec kärnborrningsrigg Diamec kärnborrningsrigg det senaste inom kärnborrning Atlas Copco är förmodligen det mest erfarna företaget inom kärnborrning på marknaden idag.

Läs mer

Pantera. Pantera 4502. Smartare SPEED. spraying. personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar. (profi 11/2011)

Pantera. Pantera 4502. Smartare SPEED. spraying. personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar. (profi 11/2011) Pantera Pantera 4502 Smartare SPEED spraying personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar (profi 11/2011) 2 3 Med Pantera är du optimalt rustad för att klara av alla behov vid växtskyddsarbetet. I

Läs mer

Honda ger fem års garanti till alla. Visst är en Honda ett tryggt köp en maskin som presterar, år efter år. Så är det med en maskin som är byggd för

Honda ger fem års garanti till alla. Visst är en Honda ett tryggt köp en maskin som presterar, år efter år. Så är det med en maskin som är byggd för TRX2013 2 Honda ger fem års garanti till alla. Visst är en Honda ett tryggt köp en maskin som presterar, år efter år. Så är det med en maskin som är byggd för att användas; i skogen, på gården, i snöröjning

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

AVANT 419 AVANT 420. 500 kg. 350 kg. 550 kg. 800 kg. 20 hp bensin. 20 hp bensin. 20 hp diesel. 20 hp diesel. 2,8 m. 1,4 m. 2,8 m. 2,8 m.

AVANT 419 AVANT 420. 500 kg. 350 kg. 550 kg. 800 kg. 20 hp bensin. 20 hp bensin. 20 hp diesel. 20 hp diesel. 2,8 m. 1,4 m. 2,8 m. 2,8 m. Svenska 400 SERIE Den nya AVANT 420 Den nyaste AVANT modellen 400 har en mycket viktig roll i Avant programmet. Det är en maskin som kunderna har bett om: en kompakt, ekonomisk kompakt lastare, med en

Läs mer

NATURLIGT ENASTÅENDE.

NATURLIGT ENASTÅENDE. OPEL MOKKA NATURLIGT ENASTÅENDE. INNEHÅLL Om du vill köra stort i en kompakt bil måste du tänka utanför ramarna. Tänk större. Tänk Mokka. Den här innovativa nykomlingen från Opel har såväl höjden, sportigheten

Läs mer

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute.

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute. 070 2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute. Prestanda på hög nivå. 2070 JOKER. Kompakt, lättmanövrerad, stark och i Tele-version med en

Läs mer

Städning är en materialsport

Städning är en materialsport Produktkatalog 2009 2 Rent hus med Volta Här har vi ringat in anledningen till att du ska välja en dammsugare från oss. Vi vet att den dammsugare du funderar på att köpa blir ditt viktigaste redskap när

Läs mer

naturligt enastående.

naturligt enastående. Opel Mokka naturligt enastående. INNEHÅLL Om du vill köra stort i en kompakt bil måste du tänka utanför ramarna. Tänk större. Tänk Mokka. Den här innovativa nykomlingen från Opel har såväl höjden, sportigheten

Läs mer

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 Hissautomater Innehåll Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4 Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 HELHETSLÖSNING Så här tar vi fram rätt

Läs mer

Dammsugare april 2009

Dammsugare april 2009 Dammsugare april 2009 003 Innehåll 004 Golvdammsugare 028 Batteridammsugare 038 Övriga produkter 050 Tillbehör 058 Tekniska data Golvdamm sugare anpassade för moderna hem med krav på ren luft och god

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16 Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh-serien produktguide för volvo fh och volvo fh16 Nu är framtidens lastbil ännu mer futuristisk. Det sägs att man inte ska ändra på ett vinnande koncept. Ändå är det

Läs mer