Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)"

Transkript

1 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) Sammanfattning Den 1 november 2007 kommer en ny värdepappersmarknadsreglering att börja gälla i Sverige. Värdepappersbolag samt banker och fondbolag som bedriver värdepappersrörelse kommer då automatiskt få tillstånd enligt den nya lagen om värdepappersmarknaden. Denna automatiska omvandling av tillstånden täcker dock inte in alla situationer. För att säkerställa att företaget har de tillstånd det behöver även efter den 1 november bör det vidta följande åtgärder: gå igenom de nya tillstånden och se om det kommer att få de tillstånd som behövs för att fortsätta bedriva den verksamhet som bedrivs idag, om ytterligare tillstånd behövs för att kunna fortsätta verksamheten ska en ansökan om tillstånd ges in till Finansinspektionen, om företaget inte behöver alla de tillstånd det får automatiskt ska det avstå från dessa, kontrollera om företagets lägsta tillåtna kapitalkrav ändras, och gå igenom den verksamhet som bedrivs i utlandet och se om rätt verksamhet är utanmäld. För att underlätta för företagen att vidta de ovanstående åtgärderna har Finansinspektionen utformat en blankett som bifogas denna informationsskrivelse. Denna blankett ska fyllas i av samtliga företag och ges in till Finansinspektionen senast den 1 oktober. Närmare information om hur det ska ske finns i det följande. Ett företag som idag inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, men som kommer att behöva det efter den 1 november ska lämna in en ansökan om detta till Finansinspektionen. En sådan ansökan ska utformas i enlighet med vad som anges i FFFS 2007:16. Någon ytterligare information om det lämnas inte i det följande. 1(18)

2 En ny reglering Den 1 november 2007 kommer direktivet 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (MiFID) att börja gälla i Sverige. MiFID, som ersätter det tidigare investeringstjänstdirektivet (ISD) från 1993, kommer när det implementeras i svensk rätt att bestå av tre delar Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VML) som ersätter dels lagen (1991:981) om värdepappersrörelse (VRL), dels lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:16 och FFFS 2007:17. Den nya föreskriften om värdepappersrörelse FFFS 2007:16 bygger på ett genomförandedirektiv som antagits inom EU. En genomförandeförordning (Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006) som antagits inom EU och som är direkt tillämplig i Sverige. Det innebär att det som står i förordningen gäller på samma sätt som det som står i lagen och i Finansinspektionens föreskrifter. Seminarium För att underlätta för företagen att informera sig ytterligare om effekterna av den nya regleringen kommer Finansinspektionen att hålla ett antal seminarier under kommande veckor. Måndag den 10 september kl Tillståndsöverföring vad bör man tänka på? Måndag den 17 september kl FFFS 2007:16 nyheter och förändringar i samband med den nya föreskriften. Onsdag den 3 oktober kl Ämne kommer att annonseras senare på Finansinspektionens hemsida. Anmälan görs till senast två dagar före respektive seminarium. Deltagarna är välkomna att skicka in frågor i förväg med anknytning till respektive seminarietema. Seminariet kommer att hållas i Finansinspektionens lokaler på Brunnsgatan 31 vilket gör att platserna är begränsade. Nya tillstånd I den nya lagen ersätts de fem befintliga huvudtillstånden av åtta nya och även vissa sidotillstånd ändras, se bilaga 1 och 2. Övergångsbestämmelserna i den nya lagen innebär att värdepappersföretagens befintliga tillstånd huvudsakligen automatiskt transformeras till tillstånd enligt VML. Flertalet av tillstånden i den nya lagen motsvarar emellertid inte exakt tillstånden i den gamla lagen. Många värdepappersföretag kan därför komma att få fler eller färre tillstånd än de behöver för den verksamhet de faktiskt bedriver. För en del sidoverksamhetstillstånd finns inte heller någon automatisk transformering i övergångsbestämmelserna utan dessa behöver hanteras särskilt. 2

3 Ett företag bör därför snarast möjligt göra en bedömning om huruvida den automatiska tillståndstransformeringen innebär att det erhåller de tillstånd det behöver för att fortsätta bedriva sin befintliga verksamhet. Om så är fallet räcker det att företaget fyller i den här bifogade blanketten och ger in den till Finansinspektionen helst i september, men senast den 1 oktober Finansinspektionen kommer därefter, senast under december 2007, att återkomma till företagen med en bekräftelse av de tillstånd företaget erhållit enligt VML. Oavsett Finansinspektionens återkoppling erhåller företagen den 1 november 2007 de nya tillstånd enligt VML som följer av övergångsbestämmelserna. Vissa företag kan behöva söka nya tillstånd för att kunna fortsätta bedriva den verksamhet de idag bedriver. Dessa företag bör, utöver ifylld blankett, ge in nya ansökningar avseende de tillstånd företagen behöver. En sådan ansökan ska innehålla en verksamhetsplan som är utformad i enlighet med FFFS 2007:16 3 kap. 9 första och andra stycket och 10 och i tillämpliga fall 11 och 12. Vidare ska en ny bolagsordning där tillstånden är anpassade till Mi- FID ges in i samband med en sådan ansökan. En ansökningsavgift kommer att tas ut, efter att lagen trätt i kraft den 1 november. Vissa av de nuvarande avgifterna kommer att ändras i samband med detta. För ytterligare information om avgifter, vänligen se Finansinspektionens hemsida, Finansinspektionen ger företag möjlighet att testa transaktionsrapportering I samband med att VML börjar gälla ska samtliga företag rapportera transaktioner med finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad till Finansinspektionen. Finansinspektionen lämnar på sin webbplats information om transaktionsrapportering och de tillvägagångssätt som finns för att rapportera uppgifter om transaktioner. Finansinspektionen har en speciell sida för information om hur test av transaktionsrapportering ska ske. Det är viktigt att alla företag som ska rapportera till Finansinspektionen har testat det tillvägagångssätt som institutet ska rapportera sina uppgifter och uppmanas härmed att uppmärksamma den information som publiceras på Inom kort kommer information om processen för tekniskt godkännande, testprotokoll och blankett för erhållande av test- och produktionskonton. Ändringar i bolagsordningen Eftersom alla företag kommer att erhålla nya tillstånd den 1 november 2007 kommer åtminstone företagens verksamhetsbeskrivningar i bolagsordningen att behöva ändras. Vissa företag kanske även vill göra andra ändringar i bolagsordningen, t.ex. är det nya lagkravet på antalet styrelseledamöter tre istället för som tidigare fem. Ärenden avseende ändring av bolagsordning kan med fördel ges in tillsammans med blanketten för tillståndstransformeringen. Ett bolag kan 3

4 dock avvakta med ändring av bolagsordningen till första ordinarie bolagsstämma, dock längst till utgången av juni Kapitalkrav Kapitalkraven i VML kommer för de allra flesta att vara desamma som kapitalkraven för motsvarande verksamhet i VRL. Enligt övergångsbestämmelserna får kapitalbasen inte understiga det startkapital som anges i 3 kap. 6 VML. Om detta belopp motsvarar det startkapital företaget var skyldigt att ha som startkapital enligt 2 kap. 5 VRL, ska en omräkning av kapitalet göras från euro till kronor enligt den valutakurs som gällde vid beslutet om tillstånd enligt VRL. Kapitalkravet kommer alltså att för de allra flesta företagen vara detsamma. Denna uppgift ska också fyllas i blanketten. Vidare anges i övergångsbestämmelserna att då beloppet som anges i 3 kap. 6 VML skiljer sig från det belopp som företaget är skyldigt att ha som startkapital enligt VRL, ska omräkningen av beloppet från euro till kronor göras enligt den valutakurs som gäller vid VMLs ikraftträdande. Denna bestämmelse är endast tillämplig på ett fåtal företag, t.ex. de företag som fått startkapitalet nedsatt på den grunden att de endast bedriver verksamhet enligt 1 kap. 3 första stycket 5 andra ledet VRL. För dessa bolag är det extra viktigt att de tydligt lämnar uppgifter om sitt kapitalkrav i blanketten. Finansinspektionen kommer efter det att en omräkning av kapitalkravet gjorts i enlighet med övergångsbestämmelserna att, före utgången 2007, återkomma till företagen med uppgift om kapitalkravet enligt VML. Slutligen kan nämnas att företagen bör vara medvetna om att reglerna om kapitaltäckning och stora exponeringar inte förändras, varför företagen även fortsättningsvis ska uppfylla kapitalkraven enligt denna lagstiftning Kravet på ansvarsförsäkring Kravet på ansvarsförsäkring för värdepappersbolag försvinner den 1 november. Systematiska internhandlare En systematisk internhandlare definieras i 1 kap VML som ett värdepappersföretag som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform. För att ett värdepappersföretag ska anses bedriva internhandel på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt ska verksamheten ha en väsentlig affärsmässig betydelse för företaget och utföras enligt fastställda regler och rutiner, utföras av personal eller med hjälp av ett automatiserat tekniskt system för detta ändamål samt vara regelbundet eller löpande tillgängligt för kunderna, se artikel 21 i genomförandeförordningen. En förutsättning för ett företag att kunna vara systematisk internhandlare är att företaget har till- 4

5 stånd dels till utförande av order, enligt 2 kap. 1 2 VML, dels handel med finansiella instrument för egen räkning enligt 2 kap. 1 3 VML. En systematisk internhandlare är skyldig att offentliggöra fasta bud i s.k. likvida aktier och kan välja att vara systematisk internhandlare antingen bara i en aktie eller i flera aktier. Finansinspektionen är, enligt artikel 21 i genomförandeförordningen, skyldig att upprätta en förteckning över alla sytematiska internhandlare varför företagen i blanketten bör ange om de har för avsikt att agera som systematiska internhandlare samt för vilka aktier. Information om verksamhet i andra EES-länder Företag som idag bedriver gränsöverskridande verksamhet enligt 1 kap. 6 b VRL, har inrättat en filial inom EES enligt 1 kap. 5 VRL eller bedriver verksamhet i en filial utanför EES i enlighet med 1 kap. 4 VRL anses, enligt övergångsbestämmelserna, ha motsvarande tillstånd enligt 5 kap. 1, 4 och 8 VML. De tillstånd företagen anmält ut kommer att omfattas av en europeisk transformering som inte helt motsvarar den svenska lösningen. Transformeringen bör dock fungera i de flesta fall. Företagen bör dock vara uppmärksamma på de fall där Sverige implementerat eller tolkat det tidigare direktivet ISD på ett annat sätt än övriga Europa. Företagen måste själva kontrollera huruvida de tillstånd de utanmält i enlighet med ISD automatiskt kommer att transformeras till tillstånd enligt MiFID som motsvarar den verksamhet de bedriver i respektive land, se bilaga 4. För det fall det behövs ska företaget göra nya kompletterande utanmälningar. Dessa utanmälningar, som kan bifogas blanketten, kommer att läggas upp som separata ärenden och en avgift kommer att tas ut. Ett exempel på då anmälan kan behöva ändras är företag som idag bedriver rådgivande förvaltning (konsultativ förvaltning) med stöd av sitt tillstånd att förvalta någon annans finansiella instrument, enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL. Dessa företag kommer inte med automatik få det tillstånd som behövs för detta enligt den europeiska transformeringen. Företaget måste själva förvissa sig om att de utanmält dels förmedlingstillståndet enligt 1 kap. 3 första stycket 2 VRL, dels sidotillståndet lämna råd i finansiella frågor enligt 3 kap. 4 första stycket 1 VRL och om så inte är fallet göra en ny utanmälan som även avser dessa tillstånd. Dessutom bör företag som hanterar depåer respektive utför valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster anmäla ut dessa tjänster i samband med att de erhåller dessa tillstånd. För uppgifter om tillstånden enligt ISDs motsvarighet i MiFID, se bilaga 4. 5

6 Kommande platsbesök Finansinspektionen kommer under perioden oktober 2007 till juni 2008 att genomföra platsbesök hos samtliga värdepappersinstitut för att kontrollera att tillståndsöverföringen speglar den verksamhet som värdepappersinstituten bedriver. Därutöver kommer Finansinspektionen att undersöka hur företagen har anpassat sin verksamhet till den nya lagstiftningen och de nya föreskrifterna. Platsbesöken föregås av ett aviseringsbrev. Kontaktpersoner på Finansinspektionen I samband med att blanketten ges in till Finansinspektionen kommer företaget att tilldelas en handläggare. Om Ni har frågor innan Ni ger in blanketten kan Ni antingen ringa värdepappersenhetens journummer för frågor i samband med tillståndstransformeringen ( ) som till den 1 oktober är bemannad kl och alternativt direkt via växeln till någon på rättsenheten Värdepapper, börs och clearing. 6

7 Bilaga 1 gamla och nya huvudtillstånd A B Gamla huvudtillstånd enligt 1 kap. 3 VRL handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument Gamla tillstånden ger automatiskt följande tillstånd enligt 2 kap. 1 VML 2 C handel med finansiella instrument för egen räkning 3 D förvaltning av någon annans finansiella instrument 1, 2, 4, 5 E garantigivning 6, 7 + SID 3 och SID 6 (2 kap. 2 ) F eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets 7 + SID 3 och SID 6 (2 kap. 2 ) 1 Nya tillstånd enligt VML 1 mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, Nya tillstånden ges automatiskt för följande gamla B, D A, D 3 handel med finansiella instrument för egen räkning, C 4 diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella D instrument, 5 investeringsrådgivning till kund avseende finansiella D, SID A instrument, 6 garantigivning avseende finansiella instrument och E placering av finansiella instrument med ett fast åtagande, 7 placering av finansiella instrument utan fast åtagande E och F 8 drift av handelsplattformar. Kan ej fås automatiskt 7

8 Bilaga 2 Gamla sidotillstånd (SID) enligt VRL 3 kap. 4 Ger automatiskt följande tillstånd enligt VML 2 kap. 2 resp. 3 A Lämna råd i finansiella frågor 5 (2 kap. 1 ) Blir huvudtillstånd B Ta emot värdepappers för förvaring 1 (2 kap. 2 ) C Ta emot medel med redovisningsskyldighet 1 (2 kap. 2 ) D Ta emot kunders medel på kontot för att underlätta 8 (2 kap. 2 ) värdepappersrörelsen E Lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instrument för att underlätta värdepappersrörelsen 2 (2 kap. 2 ) F Utföra valutaväxlingstransaktioner 4 (2 kap. 2 ) G Driva valutahandel (tredje stycket) 2 kap. 3 andra stycket H Annan övrig sidoverksamhet (vissa undantag, t.ex. fysisk elhandel) 2 kap. 3 första stycket Nya sidotjänster enligt 2 kap. 2 VML 1. Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet 2. Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument 3. Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp 4. Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster 5. Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument Tillstånd enligt VRL ger automatiskt följande tillstånd enligt VML SID B och C SID E Huvudtillstånden E och F, se bilaga 1. SID F Kan ej fås automatiskt 8

9 6. Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument 7. Utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 första stycket 5 b-d och g VML 8. Ta emot kunders medel på kontot för att underlätta värdepappersrörelsen Huvudtillstånden E och F, se bilaga 1 Kan ej fås automatiskt SID D Första stycket Andra stycket Ny sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 VML Annan sidoverksamhet Valutahandel Tillstånd enligt VRL ger automatiskt följande tillstånd enligt VML SID H SID G 9

10 Bilaga 3 Tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden Investeringstjänsterna och investeringsverksamheterna enligt MiFID finns angivna i 2 kap. 1 VML. Nedan följer en kort beskrivning av dessa tjänster. Ytterligare information finns i prop. 2006/07:115. Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 1 VML Tjänsten mottagande och vidarebefordran av order innebär att ett företag vidarebefordrar en order från t.ex. en köpare till en säljare. Det avslutande momentet, d.v.s. själva köpet eller försäljningen genomförs emellertid av någon annan än företaget. Ett värdepappersinstitut som medverkar vid avslutet, t.ex. på börsen eller mot det egna lagret utför order på kunders uppdrag (se nedan), medan ett institut som inte medverkar vid avslutet tar emot och vidarebefordrar order. Exempel på transaktioner som kräver tillstånd att ta emot och vidarebefordra en order är traditionell mäklarverksamhet, interbank broking på penningmarknaden och en del av corporate finance-verksamheten. Ett företag som lägger en order för en kunds räkning i eget namn (i kommission) hos ett annat värdepappersföretag som sedan utför ordern på börsen eller mot eget lager har idag tillstånd enligt 1 kap. 3 första stycket 1 VRL. Efter den 1 november kommer det istället behöva tillstånd till mottagande och vidarebefordran av order. Om bolaget inte erhåller detta tillstånd automatiskt måste det senast den 1 oktober 2007 ansöka om nämnda tillstånd (se blankett). Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har tillstånd till förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 2 VRL och förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL erhåller tillstånd till mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 1 VML. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 2 VML Tjänsten utförande av order för kunds räkning definieras i MiFID som att köpa eller sälja ett eller flera finansiella instrument för kunders räkning. Av prop. 2006/07:115 framgår att ett lämpligt kriterium för att avgöra om en tjänst ska anses omfattas att detta tillstånd är om värdepappersföretaget handlägger transaktionen ända fram till avslutet. Exempel på transaktioner som kräver tillstånd att utföra order på kunders uppdrag är börsmedlemmarnas genomförande av order avseende aktier på Stockholmsbörsen, handel med standardiserade derivatinstrument på Stockholmsbörsen, ett värdepappersföretags köp eller inlösen av fondandelar i eget namn för kunds räkning, ett värdepappersföretag bi- 10

11 står kunder med att låna ut eller låna in värdepapper, ett värdepappersföretags utförande av en kundorder som avser teckning av aktier (i förhållande till emittenten kan företaget behöva tillstånd till placering av finansiella instrument) eller vid avslut mot det egna lagret antingen genom självinträde vid kommissionshandel eller direkt mot det egna lagret (företaget behöver i dessa fall även tillstånd till egen handel, se nedan). Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har tillstånd till handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn enligt 1 kap. 3 första stycket 1 VRL och förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL erhåller tillstånd till utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag enligt 2 kap. 1 2 VML. Handel med finansiella instrument för egen räkning, 2 kap. 1 3 VML Handel för egen räkning definieras i MiFID som handel i finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital. Denna tjänst motsvarar den tillståndspliktiga verksamhet som idag ryms i tillståndet handel med finansiella instrument för egen räkning, t.ex. ett företags handel över det egna lagret eller det fall företaget agerar som market maker. En viktig skillnad jämfört med dagens ordning är att ett företag även måste ha tillstånd till utförande av kundorder (se ovan) för att kunna utföra transaktioner för egen räkning med kunder. Företag som idag varken har tillstånd till handel för annans räkning i eget namn enligt 1 kap. 3 fösta stycket 1 VRL eller till förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL och således inte automatiskt erhåller tillstånd att utföra kunders order enligt 2 kap. 1 1 VML måste särskilt söka detta tillstånd. En sådan ansökan bör ha inkommit till Finansinspektionen senast den 1 oktober 2007 (se bifogad blankett). Övergångsbestämmelserna innebär således att de företag som idag har tillstånd till handel med finansiella instrument för egen räkning enligt 1 kap. 3 första stycket 3 VRL erhåller tillstånd till handel med finansiella instrument för egen räkning enligt 2 kap. 1 3 VML. Diskretionär förvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 4 VML Portföljförvaltning definieras i MiFID som förvaltning av värdepapper på skönsmässig grund enligt uppdrag från enskilda kunder, om dessa portföljer innehåller ett eller flera finansiella instrument. Investeringstjänsten omfattar endast diskretionär förvaltning och inte den rådgivande kapitalförvaltning som innebär att kundens godkännande krävs inför varje affär. För att företag ska kunna fortsätta att bedriva den verksamhet de bedriver idag får de företag som idag har tillstånd till att förvalta någon annans finansiella instrument med automatik tillstånd till mottagande och vidarebefordran av order, utförande av order, diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Företagen bör överväga huruvida de har behov av samtliga de tillstånd de med automatik er- 11

12 håller och om så inte är fallet återkalla de tillstånd de inte utnyttjar (se bifogad blankett). Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har tillstånd till förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL erhåller tillstånd till diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 1 4 VML. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 5 VML Investeringsrådgivning är en ny investeringstjänst och enligt MiFID innebär det tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund, på dennes begäran eller på värdepappersföretagets initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instrument. Tjänsten är begränsad till sådan rådgivning om särskilda finansiella instrument. Det ska vara en personlig rekommendation där kunden får ett råd att t.ex. köpa eller sälja ett särskilt finansiellt instrument. Att lämna råd om finansiella instrument i allmänhet faller inte in under denna tjänst. Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har sidotillstånd att lämna råd i finansiella frågor enligt 3 kap. 4 första stycket 1 VRL erhåller tillstånd till investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 1 5 VML. Företagen bör överväga huruvida de lämnar den typen av råd som faller in under investeringstjänsten investeringsrådgivning och om så inte är fallet återkalla detta tillstånd. Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande, 2 kap. 1 6 Placering av finansiella instrument med fast åtagande innebär att värdepappersföretaget åtagit sig att köpa de instrument som placeringen avser. Det är alltså en form av garantigivning. Det innebär att dagens tillstånd garantigivning omfattar både garantigivning och placering av finansiella instrument med fast åtagande enligt VML. Företagen bör dock vara uppmärksamma på att den verksamhet som är tillståndspliktig enligt VML inte enbart är verksamhet som är riktade till en öppen krets utan även verksamhet som idag faller utanför tillståndsplikten på grund av att den riktar sig till en begränsad krets, t.ex. private placements kräver tillstånd enligt VML. Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har tillståndet garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets enligt 1 kap. 3 första stycket 5 VRL erhåller tillstånd till garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande enligt 2 kap. 1 6 VML, tillstånd till placering av finansiella instrument utan fast åtagande enligt 2 kap. 1 första stycket 7, sidotillstånd att lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor 12

13 enligt 2 kap. 2 3 VML samt sidotillstånd att lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp enligt 2 kap Placering av finansiella instrument utan fast åtagande, 2 kap. 1 7 VML Placering utan ett fast åtagande innebär att värdepappersföretaget åtar sig att försöka placera de aktuella finansiella instrument hos investerare. Däremot åtar sig företaget inte att köpa instrumenten. Förutsättningar för att företaget ska omfattas av detta tillstånd är att företaget har ett avtal med en emittent eller en säljare av finansiella instrument. Företaget ska alltså ha ett intresse av att instrumenten faktiskt placeras hos investerarna. Vidare ska företaget utföra tjänsten yrkesmässigt eller systematiskt. Erbjudandet ska också vara riktat till en viss krets, vilket innebär att ett allmänt erbjudande om att t.ex. köpa aktier inte omfattas. Övergångsbestämmelserna innebär att såväl de företag som idag har tillstånd garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets enligt 1 kap. 3 första stycket 5 VRL som de företag som endast har tillstånd enligt 1 kap. 3 första stycket 5 andra ledet erhåller tillstånd till placering av finansiella instrument utan fast åtagande enligt 2 kap. 1 7 VML. Företaget kommer också att få tillstånd till sidotjänsterna enligt 2 kap. 2 3 VML, lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp samt 2 kap. 2 6, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument (se nedan). En del av den verksamhet som ingår i 1 kap. 3 första stycket 5 andra ledet är inte reglerad i VML och kommer därför inte att kräva tillstånd enligt nämnda lag. Drift av handelsplattformar, 2 kap. 1 8 VML En multilateral handelsplattform, en MTF, definieras i MiFID som ett multilateralt system som drivs av ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man inom systemet och i enlighet med icke skönmässiga regler så att detta leder till avslut. Detta är ett nytt tillstånd som införs i VML. Det väsentliga är att sammanförandet ska ske inom systemet och leda till avslut. Traditionell mäklarverksamhet, förmedling av värdepapperslån och ett värdepappersföretags verksamhet avseende köp och inlösen av andelar i investeringsfonder är inte drift av handelsplattformar. De sidotjänster som följer av MiFID finns reglerade i 2 kap. 2 VML. Alla sidotjänsterna ska vara ett led i värdepappersrörelsen. Nedan lämnas en kort redogörelse för sidotjänsterna enligt VML. 13

14 Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap. 2 1 VML Denna sidotjänst avser dels förvaring av finansiella instrument, dels emottagande av medel med redovisningsskyldighet. Beträffande den sista delen, emottagande av medel med redovisningsskyldighet, så avser den handhavanden av kontanta medel och motsvarar den befintliga sidoverksamheten ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 4 första stycket 3 VRL. Den första delen av tillståndet avser förvaring av finansiella instrument och skiljer sig från 3 kap. 4 första stycket 2 VRL ta emot värdepapper för förvaring - på så sätt att den även avser VPC-registerade fondpapper, d.v.s. depåverksamhet. Den befintliga sidoverksamheten ta emot värdepappers för förvaring har i praxis istället ansetts omfatta endast fysisk förvaring. Detta innebär att företag som idag handhar depåer måste inkomma med en ansökan om tillstånd till ovan nämnda sidotjänst. En sådan ansökan bör inkomma senast den 1 oktober 2007 (se bifogad blankett). Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har sidotillstånd att ta emot värdepapper för förvaring enligt 3 kap. 4 första stycket 2 VRL eller sidotillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 4 första stycket 3 VRL erhåller sidotillstånd att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 1 VML. Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersföretaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 2 2 VML Denna sidotjänst motsvarar i princip sidoverksamheten lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instrument för att underlätta värdepappersrörelsen även om den nya ordalydelsen i VML är något snävare. Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har sidotillstånd att lämna kunder kredit mot säkerhet för placeringar i finansiella instrument för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 3 kap. 4 första stycket 5 VRL erhåller tillstånd lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersföretaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 2 2 VML Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp, 2 kap. 2 3 VML Tjänsten motsvarar bl.a. den del av sidoverksamheten lämna råd i finansiella frågor enligt 3 kap. 3 VRL som avser råd i corporate finance frågor. Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har tillstånd till garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbju- 14

15 danden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets enligt 1 kap. 3 första stycket 5 VRL, eller till andra ledet i nämnda paragraf erhåller tillstånd att lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp enligt 2 kap. 2 3 VML Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster, 2 kap. 2 4 VML Ett företag som utför en valutatjänst i samband med investeringstjänster köper eller försäljer en valuta och får betalt i en annan valuta behöver detta tillstånd. En exakt motsvarighet till denna tjänst finns inte i den nuvarande VRL utan där talas om att utföra valutaväxlingstransaktioner. Detta har i praxis ansetts vara en tjänst motsvarande FOREX-verksamhet. Detta innebär att de företag som bedriver nämnda verksamhet bör inkomma med en ansökan om tillstånd att utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster. En sådan ansökan bör inkomma senast den 1 oktober Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har sidotillstånd att utföra valutaväxlingstransaktioner enligt 3 kap. 4 första stycket 6 VRL erhåller tillstånd att utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster enligt 2 kap. 2 4 VML. Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, 2 kap. 2 5 VML Denna tjänst saknar motsvarighet i VRL. Den avser, till skillnad från investeringsrådgivning, rekommendationer som är avsedda för distributionskanaler eller allmänheten. Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument, 2 kap. 2 6 VML I denna sidotjänst ingår delar av den verksamhet som idag är tillståndspliktig enligt 1 kap. 3 5 andra ledet VRL, d.v.s. annan medverkan vid emissioner. Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har tillstånd till garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets enligt 1 kap. 3 första stycket 5 VRL, eller till andra ledet i nämnda paragraf erhåller tillstånd utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 2 6 VML. 15

16 Utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 första stycket 5 b-d och g VML, 2 kap. 2 7 VML Denna sidotjänst, som omfattar investeringstjänster, investeringsverksamhet och övriga sidotjänster som avser de underliggande faktorerna till dessa derivatinstrument, t.ex. råvaror och utsläppsrätter, saknar motsvarighet i VRL. En förutsättning är att tjänsten tillhandahålls i samband med investeringstjänster eller övriga sidotjänster. Eftersom motsvarande bestämmelse saknas i den nuvarande lagstiftningen omfattas inte denna punkt av övergångsbestämmelserna. Däremot bör företagen vara uppmärksamma att vissa företag har ett övrigt sidotillståndet enligt 3 kap. 4 fjärde stycket VRL bedriva handel med el avista. Detta tillstånd skulle kunna falla in under 2 kap. 2 7 VML och företaget bör då ansöka om tillstånd enligt denna paragraf senast den 1 oktober Ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen, 2 kap. 2 8 VML Denna bestämmelse motsvarar bestämmelsen ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen i VML och överförs alltså från VRL till VML. Tillståndet kan endast ges tillsammans med kreditgivningsstillståndet enligt 2 kap. 2 2 VML. Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har sidotillstånd att ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 3 kap. 4 första stycket 4 VRL erhåller tillstånd att ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 8 VML. Övriga tillstånd Utöver uppräknade sidotillstånd kan ett värdepappersföretag efter tillstånd från Finansinspektionen driva annan sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 första stycket VML. Denna sidoverksamhet omfattas inte av MiFID och företagen kan således inte få ett Europapass för den. De företag som idag har tillstånd enligt 3 kap. 4 fjärde stycket VRL att bedriva annan sidoverksamhet kommer enligt övergångsbestämmelserna att få tillstånd till sin verksamhet enligt 2 kap. 3 första stycket VML. Det är därför viktigt att företaget tydligt anger vilka tillstånd de idag har enligt 3 kap. 4 fjärde stycket VRL för att de nya tillstånden ska bli korrekta. Övergångsbestämmelserna innebär vidare att de företag som idag har sidotillstånd att driva valutahandel enligt 3 kap. 4 tredje stycket 4 VRL erhåller tillstånd att driva valutahandel enligt 2 kap. 3 andra stycket VML. Bolag som önskar vara certified advisor bör också ansöka om tillstånd att bedriva denna verksamhet som sidoverksamhet. 16

17 Bilaga 4 Den europeiska översättningen av tillstånd enligt ISD till tillstånd enligt Mi- FID. ISD Huvudtjänster 1a. Mottagande och förmedling för investerares räkning av order avseende ett eller flera av de instrument som anges i avsnitt B. 1b. Verkställande av sådana order för annans räkning 2. Handel för egen räkning med något av de instrument som anges i avsnitt B 3. Portföljförvaltning av värdepappers på skönsmässig grund enligt särskilt uppdrag från enskilda investerare om bland värdepapperen ingår ett eller flera av de instrument som anges i avsnitt B. Flyttad från ISD sidotjänster punkt 6: Investeringsrådgivning rörande ett eller flera av de instrument som anges i avsnitt B. 4. Placeringsgaranti (underwriting) vid emission av ett eller flera av de instrument som har förtecknats i avsnitt B eller placering av sådana emissioner Ny investeringsverksamhet i MiFID Sidotjänster 1. Förvaring och förvaltning av ett eller flera av de instrument som anges i avsnitt B. 2. Kassavalvstjänster 3. Lämnande av kredit eller lån till en investerare för att denne ska kunna genomföra en affär avseende ett eller fler av de instrument som förtecknats i avsnitt B om företaget som ger krediten eller lånet medverkar i affären 4. Rådgivning till företag i fråga om kapitalstruktur, industriell strategi och närliggande frågor samt råd och tjänster avseende fusioner och företagsförvärv 5. Tjänster i samband med placeringsgaranti (underwriting) 6. Investeringsrådgivning rörande ett eller flera av de instrument som anges i avsnitt B. Ny tjänst i MiFID MiFID Investeringstjänster och investeringsverksamhet 1. Mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument 2. Utförande av order på kunders uppdrag 3. Handel för egen räkning 4. Portföljförvaltning 5. Investeringsrådgivning 6. Garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av fast åtagande 7. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande 8. Drift av handelsplattformar (MTFplattformar) Sidotjänster 1. Förvaring och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, exempelvis handhavande av kontanta medel/finansiella säkerheter 2. Lämnande av kredit eller lån till en investerare för att göra det möjligt för denne att genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, när det företag som ger krediten eller lånet deltar i transaktionen 3. Rådgivning till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt rådgivning och tjänster vid fusioner och företagsuppköp 6. Tjänster i samband med garantigivning Investeringstjänst i MiFID, se ovan 5. Investerings- och finansanalys samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument 17

18 7. Valutatransaktioner om dessa har samband med investeringstjänster Ny tjänst MiFID 4. Valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster 7. Investeringstjänster och investeringsverksamhet samt sidotjänster av den typ som anges i avsnitt A eller B i Bilaga I som avser de underliggande derivat som anges i avsnitt C punkterna 5, 6, 7 och 10 i samband med tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänster. 18

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om värdepappersmarknaden; SFS 2007:528 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. FÖRSTA AVDELNINGEN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2008-05-30 BESLUT Stockholm Corporate Finance AB FI Dnr 08-3861 Nybrogatan 11 114 39 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning:

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning: Delårsrapport för Mangold AB Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Innehållsförteckning: Sida Inledning 1 Koncernens Resultaträkning 3 Koncernens Balansräkning 4 Moderbolagets Resultaträkning 5 Moderbolagets

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm SIMPLIFYING MATTERS Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Nya informations- och produktutbudsregler för investeringsrådgivare hur påverkas Bankerna? 24 maj 2015 MiFID II Bakgrund och introduktion till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2007-04-25 BESLUT Michael Östlund & Company FI Dnr 07-3048-342 Fondkommission AB (Anges alltid vid svar) Att. Johan Östlund Box 7749 103 95 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder

Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder Version number 4.0 Approved by BoD Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Date of approval 2015-12-07 Effective

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES FINANSINSPEKTIONEN ÅTGÄRDSTARIFF 1.10.2003 1 (5) FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER Lag om värdepappersföretag (VPFL) Dispens beträffande omfattningen av ett koncernbokslut eller en konsolideringsgrupp

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:5

Regeringens proposition 2017/18:5 Regeringens proposition 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-05-24 B E S L U T FI Dnr 16-18492 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

VIKTIG INFORMATION OM PARETO ÖHMAN OCH VÅR VERKSAMHET

VIKTIG INFORMATION OM PARETO ÖHMAN OCH VÅR VERKSAMHET VIKTIG INFORMATION OM PARETO ÖHMAN OCH VÅR VERKSAMHET PARETO ÖHMAN OCH PARETO SECURITIESGRUPPEN Bolagets namn: Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) Org nr: 556206-8956 Bolagets säte: Stockholm Adress: Box

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-03 BESLUT Vostok Nafta Investment Ltd FI Dnr 14-1308 c/o Vostok Nafta Sverige AB Delgivning nr 2 Hovslagargatan 5 111 48 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2)

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2) Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2) FI-forum 16 maj Agenda Nya regler för handelsplatser och värdepappersinstitut. Nya transparenskrav och möjlighet till undantag. Positionslimiter och

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-05-19 B E S L U T FI Dnr 16-18047 Delgivning nr 2 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:561 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-06-04 BESLUT Avanza Bank Holding AB FI Dnr 09-3461 Box 1399 Delgivning nr 2 111 93 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-06-27 B E S L U T FI Dnr 16-19738 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-06-09 B E S L U T FI Dnr 16-18799 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-09-23 BESLUT AMF Pensionsförsäkring AB FI Dnr 09-3473 Finansinspektionen P.O. Box 7821 Klara Södra Kyrkogata 18 SE-103 97 Stockholm 113 88 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING

AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING Genom AIFM-direktivet ålades EU:s medlemsstater att införa gemensamma regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Beslut om anmärkning och straffavgift

Beslut om anmärkning och straffavgift 2011-06-28 BESLUT Garantum Fondkommission AB FI Dnr 11-4542 Att. Styrelsens ordförande Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7364 P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm 103 90 STOCKHOLM [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-09-08 B E S L U T Orexo AB FI Dnr 15-8937 Verkställande direktören Nikolaj Sörensen Delgivning nr 2 Box 303 751 05 Uppsala Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:115

Regeringens proposition 2014/15:115 Regeringens proposition 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor Prop. 2014/15:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2015 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 april 2017 KLAGANDE Lannebo Fonder AB, 556584-7042 Box 7854 103 99 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2014-03-07 BESLUT Theodor Invest AS FI Dnr 14-2240 Thale Invest AS c/o Erik Tronböl Slemdalsveien 58 0370 Oslo Norge Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Riktlinjer om MAR 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV

Riktlinjer om MAR 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV Riktlinjer om MAR Uppgifter relaterade till råvaruderivatmarknader eller relaterade spotmarknader avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat 17/01/2017 ESMA/2016/1480 SV Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2004:1235 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar AB

Finansiella företagsgruppen Solidar AB Finansiella företagsgruppen Solidar AB Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-18 B E S L U T Alfa Laval AB FI Dnr 12-2998 att. Lars Renström Delgivning nr 2 Box 73 221 00 LUND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer