Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)"

Transkript

1 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) Sammanfattning Den 1 november 2007 kommer en ny värdepappersmarknadsreglering att börja gälla i Sverige. Värdepappersbolag samt banker och fondbolag som bedriver värdepappersrörelse kommer då automatiskt få tillstånd enligt den nya lagen om värdepappersmarknaden. Denna automatiska omvandling av tillstånden täcker dock inte in alla situationer. För att säkerställa att företaget har de tillstånd det behöver även efter den 1 november bör det vidta följande åtgärder: gå igenom de nya tillstånden och se om det kommer att få de tillstånd som behövs för att fortsätta bedriva den verksamhet som bedrivs idag, om ytterligare tillstånd behövs för att kunna fortsätta verksamheten ska en ansökan om tillstånd ges in till Finansinspektionen, om företaget inte behöver alla de tillstånd det får automatiskt ska det avstå från dessa, kontrollera om företagets lägsta tillåtna kapitalkrav ändras, och gå igenom den verksamhet som bedrivs i utlandet och se om rätt verksamhet är utanmäld. För att underlätta för företagen att vidta de ovanstående åtgärderna har Finansinspektionen utformat en blankett som bifogas denna informationsskrivelse. Denna blankett ska fyllas i av samtliga företag och ges in till Finansinspektionen senast den 1 oktober. Närmare information om hur det ska ske finns i det följande. Ett företag som idag inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, men som kommer att behöva det efter den 1 november ska lämna in en ansökan om detta till Finansinspektionen. En sådan ansökan ska utformas i enlighet med vad som anges i FFFS 2007:16. Någon ytterligare information om det lämnas inte i det följande. 1(12)

2 En ny reglering Den 1 november 2007 kommer direktivet 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (MiFID) att börja gälla i Sverige. MiFID, som ersätter det tidigare investeringstjänstdirektivet (ISD) från 1993, kommer när det implementeras i svensk rätt att bestå av tre delar Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VML) som ersätter dels lagen (1991:981) om värdepappersrörelse (VRL), dels lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:16 och FFFS 2007:17. Den nya föreskriften om värdepappersrörelse FFFS 2007:16 bygger på ett genomförandedirektiv som antagits inom EU. En genomförandeförordning (Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006) som antagits inom EU och som är direkt tillämplig i Sverige. Det innebär att det som står i förordningen gäller på samma sätt som det som står i lagen och i Finansinspektionens föreskrifter. Seminarium För att underlätta för instituten att informera sig ytterligare om effekterna av den nya regleringen kommer Finansinspektionen att hålla ett antal seminarier under kommande veckor. Måndag den 10 september kl Tillståndsöverföring vad bör man tänka på? Måndag den 17 september kl FFFS 2007:16 nyheter och förändringar i samband med den nya föreskriften. Onsdag den 3 oktober kl Ämne kommer att annonseras senare på Finansinspektionens hemsida. Anmälan görs till senast två dagar före respektive seminarium. Deltagarna är välkomna att skicka in frågor i förväg med anknytning till respektive seminarietema. Seminariet kommer att hållas i Finansinspektionens lokaler på Brunnsgatan 31 vilket gör att platserna är begränsade. Nya tillstånd I den nya lagen ersätts de fem befintliga huvudtillstånden av åtta nya och även vissa sidotillstånd ändras, se bilaga 1. Övergångsbestämmelserna i den nya lagen innebär att värdepappersinstitutens befintliga tillstånd huvudsakligen automatiskt transformeras till tillstånd enligt VML. Flertalet av tillstånden i den nya lagen motsvarar emellertid inte exakt tillstånden i den gamla lagen. Många värdepappersföretag kan därför komma att få fler eller färre tillstånd än de behöver för den verksamhet de faktiskt bedriver. 2

3 Ett institut bör därför snarast möjligt göra en bedömning om huruvida den automatiska tillståndstransformeringen innebär att det erhåller de tillstånd det behöver för att fortsätta bedriva sin befintliga verksamhet. Om så är fallet räcker det att institutet fyller i den här bifogade blanketten och ger in den till Finansinspektionen helst i september, men senast den 1 oktober Finansinspektionen kommer därefter, senast under december 2007, att återkomma till instituten med en bekräftelse av de tillstånd institutet erhållit enligt VML. Oavsett Finansinspektionens återkoppling erhåller instituten den 1 november 2007 de nya tillstånd enligt VML som följer av övergångsbestämmelserna. Vissa institut kan behöva söka nya tillstånd för att kunna fortsätta bedriva den verksamhet de idag bedriver. Dessa institut bör, utöver ifylld blankett, ge in nya ansökningar avseende de tillstånd instituten behöver. En sådan ansökan ska innehålla en verksamhetsplan som är utformad i enlighet med FFFS 2007:16 3 kap. 9 första och andra stycket och 10 och i tillämpliga fall 11 och 12. Vidare kan en ny bolagsordning där tillstånden är anpassade till MiFID behöva ges in i samband med en sådan ansökan. En ansökningsavgift kommer att tas ut, efter att lagen trätt i kraft den 1 november. Vissa av de nuvarande avgifterna kommer att ändras i samband med detta. För ytterligare information om avgifter, vänligen se Finansinspektionens hemsida, Finansinspektionen ger institut möjlighet att testa transaktionsrapportering I samband med att VML börjar gälla ska samtliga värdepappersinstitut rapportera transaktioner med finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad till Finansinspektionen. Finansinspektionen lämnar på sin webbplats information om transaktionsrapportering och de tillvägagångssätt som finns för att rapportera uppgifter om transaktioner. Finansinspektionen har en speciell sida för information om hur test av transaktionsrapportering ska ske. Det är viktigt att alla värdepappersinstitut som ska rapportera till Finansinspektionen har testat det tillvägagångssätt som institutet ska rapportera sina uppgifter och uppmanas härmed att uppmärksamma den information som publiceras på Inom kort kommer information om processen för tekniskt godkännande, testprotokoll och blankett för erhållande av test- och produktionskonton. Ändringar i bolagsordningen/stadgarna/reglementet Eftersom alla institut kommer att erhålla nya tillstånd den 1 november 2007 kommer åtminstone institutens verksamhetsbeskrivningar i bolagsordningen/stadgarna/reglementen att behöva ändras. Vissa institut kanske även vill göra andra ändringar i bolagsordningen. Ärenden avseende ändring av bolagsordning/stadgar/reglementen kan med fördel ges in tillsammans med blanketten för tillståndstransformeringen. Ett institut kan dock avvakta med att ändring av 3

4 bolagsordningen/stadgarna/reglementen till första ordinarie stämma, dock längst till utgången av juni Systematiska internhandlare En systematisk internhandlare definieras i 1 kap VML som ett värdepappersinstitut som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform. För att ett värdepappersinstitut ska anses bedriva internhandel på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt ska verksamheten ha en väsentlig affärsmässig betydelse för institutet och utföras enligt fastställda regler och rutiner, utföras av personal eller med hjälp av ett automatiserat tekniskt system för detta ändamål samt vara regelbundet eller löpande tillgängligt för kunderna, se artikel 21 i genomförandeförordningen. En förutsättning för ett institut att kunna vara systematisk internhandlare är att institutet har tillstånd dels till utförande av order, enligt 2 kap. 1 2 VML, dels handel med finansiella instrument för egen räkning enligt 2 kap. 1 3 VML. En systematisk internhandlare är skyldig att offentliggöra fasta bud i s.k. likvida aktier och kan välja att vara systematisk internhandlare antingen bara i en aktie eller i flera aktier. Finansinspektionen är, enligt artikel 21 i genomförandeförordningen, skyldig att upprätta en förteckning över alla sytematiska internhandlare varför instituten i blanketten bör ange om de har för avsikt att agera som systematiska internhandlare samt för vilka aktier. Information om verksamhet i andra EES-länder De flesta kreditinstitut kommer inte att behöva göra om sina utanmälningar utan den utanmälda verksamheten kommer att transformeras med automatik, se bilaga 3. Transformeringen bör fungera i de alla flesta fall. Företagen bör dock själva kontrollera att transformeringen innebär att de får de tillstånd de behöver för att kunna fortsätta bedriva den verksamhet de bedriver. För det fall det behövs ska institutet göra nya kompletterande utanmälningar. Dessa utanmälningar, som kan bifogas blanketten, kommer att läggas upp som separata ärenden och en avgift kommer att tas ut. Kommande platsbesök Finansinspektionen kommer under perioden oktober 2007 till juni 2008 att genomföra platsbesök hos samtliga värdepappersinstitut för att kontrollera att tillståndsöverföringen speglar den verksamhet som värdepappersinstituten bedriver. Därutöver kommer Finansinspektionen att undersöka hur företagen har anpassat sin verksamhet till den nya lagstiftningen och de nya föreskrifterna. Platsbesöken föregås av ett aviseringsbrev. 4

5 Kontaktpersoner på Finansinspektionen I samband med att blanketten ges in till Finansinspektionen kommer institutet att tilldelas en handläggare. Om Ni har frågor innan Ni ger in blanketten kan Ni antingen ringa värdepappersenhetens journummer för frågor i samband med MiFID ( ) som till den 1 oktober är bemannad kl och alternativt direkt via växeln till någon på rättsenheten Värdepapper, börs och clearing. 5

6 Bilaga 1 gamla och nya huvudtillstånd A B Gamla huvudtillstånd enligt 1 kap. 3 VRL handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument Gamla tillstånden ger automatiskt följande tillstånd enligt 2 kap. 1 VML 2, 5 1, 5 C handel med finansiella instrument för egen räkning 3 D förvaltning av någon annans finansiella instrument 1, 2, 4, 5 E garantigivning 6, 7 F eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets 7 Nya tillstånd enligt VML 1 mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, Nya tillstånden ges automatiskt för följande gamla B, D A, D 3 handel med finansiella instrument för egen räkning, C 4 diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella D instrument, 5 investeringsrådgivning till kund avseende finansiella A, B och D instrument, 6 garantigivning avseende finansiella instrument och E placering av finansiella instrument med ett fast åtagande, 7 placering av finansiella instrument utan fast åtagande E och F 8 drift av handelsplattformar. Kan ej fås automatiskt 6

7 Bilaga 2 Tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden Investeringstjänsterna och investeringsverksamheterna enligt MiFID finns angivna i 2 kap. 1 VML. Nedan följer en kort beskrivning av dessa tjänster. Ytterligare information finns i prop. 2006/07:115. Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap. 1 1 VML Tjänsten mottagande och vidarebefordran av order innebär att ett företag vidarebefordrar en order från t.ex. en köpare till en säljare. Det avslutande momentet, d.v.s. själva köpet eller försäljningen genomförs emellertid av någon annan än företaget. Ett värdepappersinstitut som medverkar vid avslutet, t.ex. på börsen eller mot det egna lagret utför order på kunders uppdrag (se nedan), medan ett institut som inte medverkar vid avslutet tar emot och vidarebefordrar order. Exempel på transaktioner som kräver tillstånd att ta emot och vidarebefordra en order är traditionell mäklarverksamhet, interbank broking på penningmarknaden och en del av corporate finance-verksamheten. Ett företag som lägger en order för en kunds räkning i eget namn (i kommission) hos ett annat värdepappersföretag som sedan utför ordern på börsen eller mot eget lager har idag tillstånd enligt 1 kap. 3 första stycket 1 VRL. Efter den 1 november kommer det istället behöva tillstånd till mottagande och vidarebefordran av order. Om bolaget inte erhåller detta tillstånd automatiskt måste det senast den 1 oktober 2007 ansöka om nämnda tillstånd (se blankett). Övergångsbestämmelserna innebär att de institut som idag har tillstånd till förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 2 VRL och förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL erhåller tillstånd till mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument enligt 2 kap. 1 1 VML. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 2 VML Tjänsten utförande av order för kunds räkning definieras i MiFID som att köpa eller sälja ett eller flera finansiella instrument för kunders räkning. Av prop. 2006/07:115 framgår att ett lämpligt kriterium för att avgöra om en tjänst ska anses omfattas att detta tillstånd är om värdepappersföretaget handlägger transaktionen ända fram till avslutet. Exempel på transaktioner som kräver tillstånd att utföra order på kunders uppdrag är börsmedlemmarnas genomförande av order avseende aktier på Stockholmsbörsen, handel med standardiserade derivatinstrument på Stockholmsbörsen, ett värdepappersföretags köp eller inlösen av fondandelar i eget namn för kunds räkning, ett värdepappersföretag bi- 7

8 står kunder med att låna ut eller låna in värdepapper, ett värdepappersföretags utförande av en kundorder som avser teckning av aktier (i förhållande till emittenten kan företaget behöva tillstånd till placering av finansiella instrument) eller vid avslut mot det egna lagret antingen genom självinträde vid kommissionshandel eller direkt mot det egna lagret (företaget behöver i dessa fall även tillstånd till egen handel, se nedan). Övergångsbestämmelserna innebär att de företag som idag har tillstånd till handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn enligt 1 kap. 3 första stycket 1 VRL och förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL erhåller tillstånd till utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag enligt 2 kap. 1 2 VML. Handel med finansiella instrument för egen räkning, 2 kap. 1 3 VML Handel för egen räkning definieras i MiFID som handel i finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital. Denna tjänst motsvarar den tillståndspliktiga verksamhet som idag ryms i tillståndet handel med finansiella instrument för egen räkning, t.ex. ett företags handel över det egna lagret eller det fall företaget agerar som market maker. En viktig skillnad jämfört med dagens ordning är att ett företag även måste ha tillstånd till utförande av kundorder (se ovan) för att kunna utföra transaktioner för egen räkning med kunder. Företag som idag varken har tillstånd till handel för annans räkning i eget namn enligt 1 kap. 3 fösta stycket 1 VRL eller till förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL och således inte automatiskt erhåller tillstånd att utföra kunders order enligt 2 kap. 1 1 VML måste särskilt söka detta tillstånd. En sådan ansökan bör ha inkommit till Finansinspektionen senast den 1 oktober 2007 (se bifogad blankett). Övergångsbestämmelserna innebär således att de företag som idag har tillstånd till handel med finansiella instrument för egen räkning enligt 1 kap. 3 första stycket 3 VRL erhåller tillstånd till handel med finansiella instrument för egen räkning enligt 2 kap. 1 3 VML. Diskretionär förvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 4 VML Portföljförvaltning definieras i MiFID som förvaltning av värdepapper skönsmässig grund enligt uppdrag från enskilda kunder, om dessa portföljer innehåller ett eller flera finansiella instrument. Investeringstjänsten omfattar endast diskretionär förvaltning och inte den rådgivande kapitalförvaltning som innebär att kundens godkännande krävs inför varje affär. För att företag ska kunna fortsätta att bedriva den verksamhet de bedriver idag får de företag som idag har tillstånd till att förvalta någon annans finansiella instrument med automatik tillstånd till mottagande och vidarebefordran av order, utförande av order, diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Företagen bör överväga huruvida de har behov av samtliga de tillstånd de med automatik erhåller och för om så inte är fallet återkalla de tillstånd de inte utnyttjar. 8

9 Övergångsbestämmelserna innebär att de institut som idag har tillstånd till förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 första stycket 4 VRL erhåller tillstånd till diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 1 4 VML. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 5 VML Investeringsrådgivning är en ny investeringstjänst och enligt MiFID innebär det tillhandahållande av personliga rekommendationer till en kund, på dennes begäran eller på värdepappersföretagets initiativ, i fråga om en eller flera transaktioner som avser finansiella instrument. Tjänsten är begränsad till sådan rådgivning om särskilda finansiella instrument. Det ska vara en personlig rekommendation där kunden får ett råd att t.ex. köpa eller sälja ett särskilt finansiellt instrument. Att lämna råd om finansiella instrument i allmänhet faller inte in under denna tjänst. Övergångsbestämmelserna innebär att de kreditinstitut som idag har tillstånd enligt 1 kap. 3 första stycket 1, 2 eller 4 VRL, d.v.s. till kommissionshandel, förmedling eller förvaltning av någon annans finansiella instrument, erhåller tillstånd till investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument enligt 2 kap. 1 5 VML. Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande, 2 kap. 1 6 Placering av finansiella instrument med fast åtagande innebär att värdepappersföretaget åtagit sig att köpa de instrument som placeringen avser. Det är alltså en form av garantigivning. Det innebär att dagens tillstånd garantigivning omfattar både garantigivning och placering av finansiella instrument med fast åtagande enligt VML. Företagen bör dock vara uppmärksamma på att den verksamhet som är tillståndspliktig enligt VML inte enbart är verksamhet som är riktade till en öppen krets utan även verksamhet som idag faller utanför tillståndsplikten på grund av att den riktar sig till en begränsad krets, t.ex. private placements kräver tillstånd enligt VML. Övergångsbestämmelserna innebär att de kreditinstitut som idag har tillstånd till garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets enligt 1 kap. 3 första stycket 5 VRL erhåller tillstånd till garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande enligt 2 kap. 1 6 VML samt tillstånd till placering av finansiella instrument utan fast åtagande enligt 2 kap. 1 första stycket 7. 9

10 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande, 2 kap. 1 7 VML Placering utan ett fast åtagande innebär att värdepappersföretaget åtar sig att försöka placera de aktuella finansiella instrument hos investerare. Däremot åtar sig företaget inte att köpa instrumenten. Förutsättningar för att företaget ska omfattas av detta tillstånd är att företaget har ett avtal med en emittent eller en säljare av finansiella instrument. Företaget ska alltså ha ett intresse av att instrumenten faktiskt placeras hos investerarna. Vidare ska företaget utföra tjänsten yrkesmässigt eller systematiskt. Erbjudandet ska också vara riktat till en viss krets, vilket innebär att ett allmänt erbjudande om att t.ex. köpa aktier inte omfattas. Övergångsbestämmelserna innebär att de kreditinstitut som idag har tillstånd garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets enligt 1 kap. 3 första stycket 5 VRL erhåller tillstånd till placering av finansiella instrument utan fast åtagande enligt 2 kap. 1 7 VML. De kreditinstitut som endast har tillstånd enligt 1 kap. 3 första stycket 5 andra ledet, annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är riktade till en öppen krets erhåller enligt övergångsbestämmelserna tillstånd enligt 1 kap. 1 7 VML placering av finansiella instrument utan fast åtagande. En del av den verksamhet som ingår i 1 kap. 3 fösta stycket 5 andra ledet är inte reglerad i VML och kommer därför inte att kräva tillstånd enligt nämnda lag. Drift av handelsplattformar, 2 kap. 1 8 VML En multilateral handelsplattform, en MTF, definieras i MiFID som ett multilateralt system som drivs av ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man inom systemet och i enlighet med icke skönmässiga regler så att detta leder till avslut. Detta är ett nytt tillstånd som införs i VML. Det väsentliga är att sammanförandet ska ske inom systemet och leda till avslut. Traditionell mäklarverksamhet, förmedling av värdepapperslån och ett värdepappersföretags verksamhet avseende köp och inlösen av andelar i investeringsfonder är inte drift av handelsplattformar. 10

11 Bilaga 3 Investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt Mi- FID Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag Handel med finansiella instrument för egen räkning Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande Placering av finansiella instrument utan fast åtagande Drift av handelsplattformar. Motsvarande tjänster i bilaga 1 till direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut Handel för egen eller kunders räkning med a) penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, insättningsbevis etc.) b) utländsk valuta c) finansiella terminer och optioner d) valuta- och ränteinstrument e) överlåtbara värdepapper (7) Handel för egen eller kunders räkning med f) penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, insättningsbevis etc.) g) utländsk valuta h) finansiella terminer och optioner i) valuta- och ränteinstrument överlåtbara värdepapper (7) Handel för egen eller kunders räkning med j) penningmarknadsinstrument (checkar, växlar, insättningsbevis etc.) k) utländsk valuta l) finansiella terminer och optioner m) valuta- och ränteinstrument överlåtbara värdepapper (7) Portföljförvaltning och rådgivning (11) Portföljförvaltning och rådgivning (11) Medverkan i värdepappersemissioner och tillhandahållande av tjänster i samband därmed (8) Medverkan i värdepappersemissioner och tillhandahållande av tjänster i samband därmed (8) Sidotjänster enligt MiFID Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet Lämna kunder kredit för att kun- Motsvarande tjänster i bilaga 1 till direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut Förvaring och förvaltning av värdepapper (12) Utlåning, omfattande bl.a. konsumentkrediter, hypotekskrediter, factoring, med eller utan regress och finansiering 11

12 den, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster av handelskrediter (inklusive forfeiting ) (2) Rådgivning till företag angående kapitalstruktur, industriell strategi och liknande angelägenheter samt tjänster knutna till fusioner och företagsförvärv (9) Handel för egen eller kunders räkning med b) utländsk valuta (7) Utarbeta och sprida investeringsoch finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument Medverkan i värdepappersemissioner och tillhandahållande av tjänster i samband därmed (8) Utföra investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster avseende underliggande faktorer till sådana finansiella derivatinstrument som avses i 1 kap. 4 första stycket 5 b-d och g VML 12

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BÄSTA UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR BÄSTA UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Wictor Family Office AB RIKTLINJER FÖR BÄSTA UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Version 3 Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Wictor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:991 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om värdepappersmarknaden; SFS 2007:528 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. FÖRSTA AVDELNINGEN

Läs mer

Underrättelse om nationella åtgärder för att uppfylla Sveriges förpliktelser i Europeiska unionen J bilagor

Underrättelse om nationella åtgärder för att uppfylla Sveriges förpliktelser i Europeiska unionen J bilagor Ref. Ares(2013)2587172-08/07/2013 3.7.2013 Fi2013/2567 Finansdepartementet Sverige Till Europeiska kommissionen Generalsekretariatet ^ Λ Or: Underrättelse om nationella åtgärder för att uppfylla Sveriges

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order

Riktlinjer för bästa utförande av order Riktlinjer för bästa utförande av order ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI WEALTH MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTE DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Riktlinjernas

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder

Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Instruktion för bästa orderutförande och hantering av kundorder Version number 4.0 Approved by BoD Alfred Berg Kapitalförvaltning AB Date of approval 2015-12-07 Effective

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 2 FEBRUARI 2016

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 2 FEBRUARI 2016 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 2 FEBRUARI 2016 2015:1 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 Typ av

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order

Riktlinjer för bästa utförande av order Riktlinjer för bästa utförande av order ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI WEALTH MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 Typ av dokument Informationsklass

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersmarknaden; SFS 2007:572 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2008-05-30 BESLUT Stockholm Corporate Finance AB FI Dnr 08-3861 Nybrogatan 11 114 39 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm SIMPLIFYING MATTERS Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Nya informations- och produktutbudsregler för investeringsrådgivare hur påverkas Bankerna? 24 maj 2015 MiFID II Bakgrund och introduktion till

Läs mer

Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 23 februari ställa denna policy minst en gång per år.

Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 23 februari ställa denna policy minst en gång per år. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2018 Sid. 2 (6) Policy för intressekonflikter ter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order

Riktlinjer för bästa utförande av order Riktlinjer för bästa utförande av order ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI WEALTH MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTE DEN 12 FEBRUARI 2019 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 13 FEBRUARI 2019 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Riktlinjernas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priips-förordningen

Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priips-förordningen PROMEMORIA Datum 2018-06-04 FI Dnr 18-10503 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Bemyndigande för produktingripande

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Skandiabankens riktlinjer för bästa orderutförande

Skandiabankens riktlinjer för bästa orderutförande Skandiabankens riktlinjer för bästa orderutförande fr.o.m. 2018-01-03 1. Inledning För att kunna uppnå bästa möjliga resultat när Skandiabanken Aktiebolag (publ) (Skandiabanken eller Banken) utför eller

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Anmälan fysisk eller juridisk person Pers. eller org. nr Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning:

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning: Delårsrapport för Mangold AB Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Innehållsförteckning: Sida Inledning 1 Koncernens Resultaträkning 3 Koncernens Balansräkning 4 Moderbolagets Resultaträkning 5 Moderbolagets

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse;

Läs mer

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2)

Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2) Nya regler på värdepappersmarknaden (Mifir/Mifid 2) FI-forum 16 maj Agenda Nya regler för handelsplatser och värdepappersinstitut. Nya transparenskrav och möjlighet till undantag. Positionslimiter och

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller banken för kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-09-08 B E S L U T Orexo AB FI Dnr 15-8937 Verkställande direktören Nikolaj Sörensen Delgivning nr 2 Box 303 751 05 Uppsala Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders order samt vid placering av order

Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders order samt vid placering av order Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders samt vid placering av Fastställd av: Styrelse Datum: 2017-01-17 Fastställs: Årligen eller vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd; SFS 2004:65 Utkom från trycket den 2 mars 2004 utfärdad den 19 februari 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens föreskrifter med anledning av Mifid 2 och Mifir

Yttrande över Finansinspektionens föreskrifter med anledning av Mifid 2 och Mifir Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper skuggning 1 (5) Till fondbörserna, värdepappersföretagen och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om rapportering

Läs mer

Remiss förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersföretag

Remiss förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersföretag 2018-04-04 Enligt sändlista FI Dnr 18-1141 (Anges alltid vid svar) Remiss förslag till föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersföretag Finansinspektionen Box 7821

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2017:1191 Utkom från trycket den 8 december 2017 utfärdad

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Finansdepartementet STOCKHOLM. En ny lag om värdepappersmarknaden SOU 2006:50

Finansdepartementet STOCKHOLM. En ny lag om värdepappersmarknaden SOU 2006:50 2006-08-15 F ONDBOLAGENS REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM En ny lag om värdepappersmarknaden SOU 2006:50 Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande.

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES

6 och 21 (KIL 39 och 5) (KIL 26 och 26 a ) Tillstånd för ett värdepappersföretag att inrätta en filial i en stat utanför EES FINANSINSPEKTIONEN ÅTGÄRDSTARIFF 1.10.2003 1 (5) FINANSINSPEKTIONENS ÅTGÄRDSAVGIFTER Lag om värdepappersföretag (VPFL) Dispens beträffande omfattningen av ett koncernbokslut eller en konsolideringsgrupp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2017:679 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-03 BESLUT Vostok Nafta Investment Ltd FI Dnr 14-1308 c/o Vostok Nafta Sverige AB Delgivning nr 2 Hovslagargatan 5 111 48 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Nya investerarskyddsregler på värdepappersmarknaden

Nya investerarskyddsregler på värdepappersmarknaden Nya investerarskyddsregler på värdepappersmarknaden Robert Karlsson, biträdande områdeschef Konsumentskydd 10 november 2017 Agenda MiFID 2 en översikt Nya provisionsregler Regler om investeringsanalys

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn och banksektorn

Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn och banksektorn 04/10/2018 JC 2018 35 Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn och banksektorn Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) Syfte 1. Dessa

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val. Malin Alpen (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val. Malin Alpen (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 juni 2017 Per Bolund Malin Alpen (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 4 maj 018 Publicerad den 9 maj 018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (004:46) om värdepappersfonder

Läs mer