VIKTIG INFORMATION OM PARETO ÖHMAN OCH VÅR VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIG INFORMATION OM PARETO ÖHMAN OCH VÅR VERKSAMHET"

Transkript

1 VIKTIG INFORMATION OM PARETO ÖHMAN OCH VÅR VERKSAMHET PARETO ÖHMAN OCH PARETO SECURITIESGRUPPEN Bolagets namn: Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) Org nr: Bolagets säte: Stockholm Adress: Box 7415 Stortorget Stockholm Malmö Besöksadress: Berzelii Park 9 Stortorget 13 Telefon (växel): Web: Pareto Öhman är en oberoende svensk investmentbank med fokus på den nordiska marknaden. Pareto Öhman erbjuder svenska och utländska institutioner, företag och privatpersoner investeringstjänster inom aktie- och derivatmäkleri, handel med räntebärande instrument, aktieanalys samt rådgivning inom corporate finance. Pareto Securities AS är en oberoende norsk aktör inom aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Pareto Securities AS har varit en ledande aktör i Norge inom dessa områden i över 10 år. Pareto Securities har i och med förvärvet av E. Öhman J:or Fondkommission AB (numera Pareto Öhman AB) i september 2011 etablerat sig i Sverige. Pareto Securitiesgruppen har nu totalt ca 370 anställda med huvudkontor i Oslo och kontor i Stockholm, New York, Singapore, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim och Malmö. VÄRDEPAPPERSHANDEL OCH ANALYS Pareto Öhman vänder sig till institutioner och privatpersoner och erbjuder analys och handel med nordiska aktier, räntor och derivat. Räntehandeln är koncentrerad till primär- och sekundärmarknaden i företagsobligationer samt sekundärmarknaden i stats- och bostadsobligationer (nominell och real skuld). Den svenska mäkleriverksamheten bedrivs från Stockholm och Malmö. Tillsammans med övriga Pareto Securitiesgruppen har vi ca 90 aktiemäklare som är stationerade primärt i Oslo, Stockholm, New York och Singapore. Pareto Öhman har även ett samarbetsavtal med New York baserade mäklarfirman Auerbach Grayson LLC (AG). Samarbetet avser distribution av svensk analys samt aktiehandel med amerikanska kunder. Pareto Securitiesgruppen har en analysavdelning bestående av ca 35 analytiker baserade i Stockholm och Oslo som bevakar nordiska aktier. Vi har även en strategi och makroanalys som koncentreras till bolagsanalys. Pareto Öhmans analysteam följer drygt 85 bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Analysgruppen analyserar och värderar bolagen, både ur ett aktie- och kreditperspektiv, med hjälp av en systematisk och konsekvent värderingsmetod. Bedömningarna baseras på en kontinuerlig bevakning och dialog med bolagen samt dess konkurrenter. Även politiska och ekonomiska händelser vilka kan ha betydelse för marknadens agerande både idag och i framtiden ligger till grund för värderingarna. Kunder hos Pareto Öhman får med hjälp av en personlig kod tillgång till analysmaterialet via en internettjänst. 1(6)

2 CORPORATE FINANCE Pareto Öhman Corporate Finance är en komplett rådgivare som erbjuder tjänster inom obligationsfinansiering, marknadsnoteringar, kapitalanskaffningar, ägarspridning samt rådgivning vid t.ex. företagsförvärv, företagsförsäljningar och publika bud. Grunden för verksamheten är noggrann analys, kvalitet och långsiktighet i kombination med finansiell innovationsförmåga. Pareto Öhman Corporate Finance arbetar enligt en strukturerad projektorganisation. För varje projekt bildas en arbetsgrupp vars sammansättning anpassas till uppdragets speciella karaktär. Genom att kombinera skilda specialistkompetenser kan vi leverera skräddarsydda helhetslösningar. TILLSYN OCH TILLSTÅND Pareto Öhman står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden enligt följande: 1. motta och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2. utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 3. handel med finansiella instrument för egen räkning, 4. investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 5. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande, och 6. placering av finansiella instrument utan fast åtagande. Pareto Öhman har vidare tillstånd att bedriva följande sidotjänster och sidoverksamheter i värdepappersrörelsen: 1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2. lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, 3. lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp, 4. utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster, 5. utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, 6. utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument, 7. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen, 8. driva valutahandel, 9. verka som Certified Adviser, och 10. registreras som förvaltare av fondandelar. KUNDKATEGORISERING M.M. Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper delas in i tre olika kategorier. Syftet med detta är att anpassa kundskyddet efter den enskilde kundens förutsättningar. Privatpersoner och mindre företag betraktas som icke-professionella. Större företag, kreditinstitut och andra finansiella institut samt offentliga organ och liknande verksamheter med ett mindre behov av skydd betraktas som professionella kunder. Den tredje kategorin är s.k. jämbördiga motparter vilka har lägst skydd enligt lagen. Dessa är t.ex. banker, centralbanker och myndigheter. Pareto Öhman kategoriserar samtliga kunder som icke-professionella om inte annat avtalats med kunden. Som kund i kategorin icke-professionell omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen. Detta innebär att Pareto Öhman bl.a. kommer att lämna information om finansiella instrument och riskerna med sådana instrument samt kostnader och andra avgifter för handel. När Pareto Öhman tillhandahåller investeringsrådgivning kommer Pareto Öhman att göra en bedömning om en tjänst eller ett instrument är lämplig för den enskilde kunden innan Pareto Öhman tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen görs mot bakgrund av kundens erfarenhet och kunskap om tjänsten, 2(6)

3 investeringsmål och finansiella ställning. Vid andra typer av tjänster än rådgivning kommer Pareto Öhman att bedöma om tjänsten är passande för kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenhet. Om kunden på eget initiativ kontaktar Pareto Öhman enbart för att utföra en order i ett s.k. okomplicerat finansiellt instrument (t.ex. aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad) tillhandahåller Pareto Öhman tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden. Kunder har möjlighet att ansöka om att få byta kundkategori. En icke-professionell kund kan skriftligen begära att få bli behandlad som professionell. Pareto Öhman måste då göra en bedömning av den enskilde kundens erfarenhet och kunskap i fråga om en viss transaktion eller tjänst och förvissa sig om att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och förstår de risker som kan vara förknippade med placeringen. Kunden mister då det högre kundskyddet. INFORMATION ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Pareto Öhman är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Personuppgiftslagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till Pareto Öhman, t.ex. vid ansökan, intresseanmälan, avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning) behandlas av Pareto Öhman för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget. Behandling av uppgifter sker också för att Pareto Öhman ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Pareto Öhmans marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Pareto Öhman kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vid ärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Pareto Öhman komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål med beaktande av reglerna om sekretess ibland komma att lämnas ut till företag som Pareto Öhman samarbetar med, t.ex. Upplysningscentralen och clearingorganisationer. I vissa fall är Pareto Öhman också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och skattemyndighet. Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Pareto Öhman kan du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan härom till Personuppgiftsansvarig Pareto Öhman på ovan angiven adress. Detta är kostnadsfritt en gång per år. Till samma adress kan du också anmäla att du inte vill ha direktreklam från Pareto Öhman eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift. INFORMATION OM PARETO ÖHMANS RÅDGIVNING För att uppfylla lagens krav och för att kunna erbjuda individuellt anpassad rådgivning genomför en rådgivare en genomgång av kundens ekonomiska situation där han/hon tillsammans med kunden även går igenom kundens kunskaper och erfarenhet av finansiella placeringar, kundens syfte med placeringarna samt vilken risk kunden är beredd att ta så att Pareto Öhman kan rekommendera kunden de placeringar som är lämpliga i det enskilda fallet. All individuellt anpassad rådgivning sker på grundval av de uppgifter som kunden lämnat om sig själv. Det är därför lämpligt att kunden löpande informerar sin rådgivare om eventuella förändringar som skett. Dokumentationen av genomgången sker genom ett eller flera dokument som kunden får ta del av efter genomförd genomgång. INSPELNING AV TELEFONSAMTAL För att öka säkerheten vid orderläggning och dylikt spelas telefonsamtal med mäklare och administrativ personal in. RAPPORTER FRÅN PARETO ÖHMAN 3(6)

4 Pareto Öhmans depåkunder erhåller en gång per månad ett kontoutdrag med en förteckning över kundens innehav av finansiella instrument och/eller medel på depån samt en förteckning över transaktioner som genomförts i depån under månaden. Depåkunder erhåller vidare en gång per år ett årsbesked utvisande innehav på depån per den 31 december och en förteckning över de transaktioner som genomförts i depån under det gångna året. Samtliga kunder hos Pareto Öhman erhåller vidare avräkningsnotor för samtliga order som utförts eller vidarebefordrats för kundens räkning. SPRÅK Om inte annat överenskommits används svenska i kommunikationen mellan oss och våra kunder liksom i dokumentation och övrig information från Pareto Öhman. Efter överenskommelse kan information tillhandahållas på engelska. Information och utskick från Pareto Öhmans analysavdelning är vanligtvis på engelska. BELÅNING AV DEPÅ För att kunden ska beredas möjlighet till kredit vid värdepappershandel ska förfogandeavtal undertecknas. För att skydda kundens rätt föreskrivs i lagen om handel med finansiella instrument dels att värdepappersbolagets återpantsättning av kunds finansiella instrument endast får ske efter att särskilt avtal, s k förfogandeavtal, slutits med kunden, dels att sådan återpantsättning inte får ske för högre belopp eller på strängare villkor än vad som gäller för kundens pantsättning till värdepappersbolaget. Bestämmelserna om återpantsättning gäller värdepappersbolagets överlåtelse av panträtt i kundens finansiella instrument. En kreditupplysning kan komma att tas på kund som önskar belåna sin depå. INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT Pareto Öhman har upprättat riktlinjer för hantering av intressekonflikter och följer de regler och riktlinjer Finansinspektionen och Fondhandlareföreningen utfärdat om intressekonflikter. Pareto Öhmans riktlinjer syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på Pareto Öhman kunders intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger hur en tillräcklig grad av oberoende ska kunna uppnås för att så långt som möjligt undvika att intressekonflikter uppkommer mellan olika avdelningar, enheter och underenheter inom bolaget samt inom koncernen. Sådana åtgärder syftar bland annat till att förhindra utbyte av information mellan vissa enheter och underenheter där intressekonflikter kan uppkomma och att säkerställa de anställdas oberoende. Pareto Öhman kan på begäran tillhandahålla ytterligare information om riktlinjerna för hantering av intressekonflikter. Pareto Öhman har avtal med ett antal samarbetspartners om förmedling av kunder till bolaget. Avtalen innebär att Pareto Öhman delar intäkter såsom courtage och depåavgifter med samarbetspartners som förmedlat kunder till Pareto Öhman. När Pareto Öhman förmedlar fondandelar i fonder och andra finansiella instrument kan Pareto Öhman vidare komma att erhålla ersättning från fondbolaget eller emittenten i enlighet med de villkor som avtalats. Villkoren för ersättningar och utbetalning av ersättningar enligt vad som beskrivits i avsnittet är utformade för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden och för att inte hindra Pareto Öhman, eller mottagaren av incitament, från att uppfylla sina skyldigheter att agera i kundens intresse. Pareto Öhman kan på begäran tillhandahålla ytterligare information om dessa ersättningar. INSÄTTNINGSGARANTI Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har kund som i händelse av Pareto Öhmans konkurs inte skulle få ut sina likvida medel innestående på konto hos Pareto Öhman rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst euro eller motsvarande belopp i kronor. Ersättningen betalas i allmänhet ut av Insättningsgarantinämnden inom tre månader från konkursbeslutet utan att särskild ansökan behöver göras. INVESTERARSKYDD Finansiella instrument som Pareto Öhman förvarar för kundens räkning och medel som tagits emot med redovisningsskyldighet ska hållas avskilda från Pareto Öhmans egna tillgångar. Detta innebär att Pareto 4(6)

5 Öhmans kunders medel och finansiella instrument normalt inte påverkas om Pareto Öhmans skulle försättas i konkurs. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunder i händelse av Pareto Öhmans konkurs rätt till ersättning av garantimyndigheten om Pareto Öhman hanterat kundens tillgångar felaktigt. Detta gäller bland annat när medel eller finansiella instrument inte avskilts tillräckligt för kundens räkning för att uppnå skydd vid konkurs. Investerarskyddet omfattar finansiella instrument och medel som mottagits med redovisningsskyldighet och som kunden inte kan få ut från Pareto Öhman. Kunden har i dessa fall enligt investerarskyddet rätt till särskild ersättning från garantimyndigheten med sammanlagt högst kronor. Begäran om ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställas till garantimyndigheten som betalar ut ersättning efter prövning. KLAGOMÅLSHANTERING En kund som är missnöjd med någon av Pareto Öhmans tjänster uppmanas att kontakta oss och framföra sina synpunkter så snart som möjligt. I första hand bör den person eller avdelning inom Pareto Öhman som hanterat uppdraget kontaktas. Kvarstår ditt missnöje kan du vända dig till klagomålsansvarig på Pareto Öhman med en skriftlig anmälan. Vid anmälan erhåller kunden en skriftlig bekräftelse på att ärendet är mottaget och är föremål för utredning. I de fall ärendet har handlagts av klagomålsansvarig på Pareto Öhman kommer kunden att erhålla en skriftlig redogörelse för beslutet i ärendet. Kunder som är konsumenter kan få vägledning genom Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. För att få ett ärende prövat kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Anmälan till ARN ska göras inom sex månader från det att Pareto Öhman första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan kunden och värdepappersinstitutet bör lösas. För mer information, se Alexander Dahlborg ansvarar för klagomålshanteringen på Pareto Öhman. RÅDGIVNING Kund som är konsument har möjlighet att på begäran få ut viss dokumentation om den investeringsrådgivning som lämnats av Pareto Öhman samt de uppgifter om kundens ekonomiska situation, kunskap och erfarenhet av finansiella instrument samt kundens investeringsmål som dokumenterats av Pareto Öhman och legat till grund för investeringsrådgivningen. PRISER OCH AVGIFTER Priser och avgifter utgår enligt Pareto Öhmans vid var tid gällande prislista. Den senaste versionen av prislistan finns på Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk att Du som kund själv noga måste sätta Dig in i Pareto Öhmans allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt övrig information om aktuellt finansiellt instrument, dess egenskaper och risker att vid handel med finansiella instrument kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende Dina innehav och positioner samt omgående reklamera fel att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument att Du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på egna placeringar eller andra positioner 5(6)

Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet

Information om Pareto Securities AB och vår verksamhet och vår verksamhet Bolagsnamn: Pareto Securities AB ( Pareto Securities ) Organisationsnummer: 556206-8956 Bolagets säte: Stockholm, Sverige Adress: Box 7415 Stortorget 13 103 91 Stockholm 211 22 Malmö

Läs mer

PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION

PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION Information om Pareto Securities Prislista och ersättningar Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Allmänna bestämmelser för depå-/konto Riskinformation

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12 Allmänna villkor ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal 2015-10-12 Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande av år 2012 1. Pensionssparavtalet Parter: Parter är dels pensionsspararen, dels Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad banken. Tillämpliga

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS De här affärsvillkoren ( Affärsvillkoren ) har tagits fram i enlighet

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Produktinformation Investeringssparkonto ISK

Produktinformation Investeringssparkonto ISK Produktinformation Investeringssparkonto ISK 2013-04-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefon Kundtjänst 0771-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument

samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument Information om Länsförsäkringars fond- och värdepapperstjänster samt egenskaper och risker avseende finansiella instrument LF 09227 utg 03 Citat 202266 2015-07 Information om Länsförsäkringar Bank AB:s

Läs mer

Allmänna villkor. För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20

Allmänna villkor. För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20 Allmänna villkor För individuellt pensionssparande gällande från och med 2014-01-20 Pensionssparandet i Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land Version 3.1 (2015-05-12) Faktauppgifter beträffande kunden Namn/ Firma (fullständigt namn) Person/ organisationsnummer Kontaktperson för företag E-mail Telefon Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)

Läs mer

Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten.

Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Betalskydd Befintligt Eurocardkortnr * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare Efternamn Förnamn (tilltalsnamn) Personnr Mobiltelefonnr

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard

Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Ansökan Betalskydd SEB:s MasterCard Vänligen texta tydligt blanketten läses maskinellt. Kortnummer * * * * * * Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten. Personuppgifter huvudkortsinnehavare

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR Investeringssparkonto Utgivningsdatum 2015-06-03 1(5) 1. Allmän information Dessa villkor reglerar dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till den bank, nedan kallad banken, som anges i avtalet för vilket dessa villkor gäller. Du har alltid

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar Depå Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer