Fördjupad dokumentation av statistiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad dokumentation av statistiken"

Transkript

1 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(15) Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksmarkens användning 2009 Preliminär statistik Referensperiod: 2009 Produktkod(er): JO 10 SM 0902 Senast uppdaterad: Innehåll 1. KORT OM DOKUMENTATION OCH UNDERSÖKNING Inledning Undersökningens syfte Undersökningens flöde ANVÄNDARE OCH ANVÄNDARBEHOV Nationell användning Internationell användning UPPGIFTSINSAMLING Population och ram Urvalsförfarande Mätinstrument Insamlingsförfarande Åtgärder för förenklad uppgiftslämnande STATISTISK BEARBETNING OCH REDOVISNING Skattningar, modeller, beräkningar Redovisning Kvaliteten i redovisade data UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Ifylld utvärderingsmall Plan för analysrapporter DOKUMENTATION AV OBSERVATIONSREGISTER FÖR ARKIVERING LÄNKAR TILL YTTERLIGARE DOKUMENTATION... 15

2 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 2(15) 1. Kort om dokumentation och undersökning 1.1 Inledning Beskrivning av statistiken, som åtföljer varje Statistiskt Meddelande (SM), ger en kortare beskrivning av undersökningens syfte samt hur undersökningen gått till. Beskrivning av statistiken finns på Jordbruksverkets hemsida, på samma plats som det vanliga Statistiska Meddelandet. Det är rekommenderat att först läsa igenom beskrivning av statistiken, för att se om den informationen täcker läsarens behov. Om behov sedan finns, läser man denna rapport, som ger en mer detaljerad information om undersökningen för de personer som har ett sådant behov. 1.2 Undersökningens syfte Sedan många år tillbaka genomförs statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del i detta görs detta SM för att belysa hur Sveriges jordbruksmark fördelas mellan olika grödor och antalet företag som odlar dessa grödor. Från 2000 används uppgifter från Jordbruksverkets administrativa register (ARARAT) avseende arealbaserade stöd. Att det kommer ett preliminärt SM som presenterar detta beror på att efterfrågan av statistiken är stor och det är för långt fram som det slutliga SM:et släpps i relation till värdet av aktualiteten. 1.3 Undersökningens flöde Så här ser flödet ut för Jordbruksmarkens användning: 1. Ca 14 dagar innan publiceringsdatum så hämtar vi in alla regionsförändringar som skett från årskiftet fram till nu Detta hämtas på SCB s hemsida. Vi använder två SAS-skript för att ta fram grunddatat ur ARARAT. ARARAT innehåller bland annat information om alla stödansökningar (SAM). Skript 1 som innehåller regionskoder från LBR måste uppdateras med dessa regionsförändringar. I Skript 2 måste alla årtal och tillkomna eller borttagna grödkoder uppdateras samt även här måste regionkoderna uppdateras med dessa förändringar man gör i skript 1. Därefter körs skriptet mot ARARAT och en arealtabell2009 skapas med information om odlade arealer för alla grödor enligt dessa stödansökningar. 2. Uppdatera ecelfilen grödkoder2009 med alla förändringar vad gäller nytillkomna eller bortagna grödkoder. Denna fil används för att snabbt kunna få en överblick vilka grödkoder som ingår i te betesmark eller spannmål.

3 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 3(15) 3. För att skapa en grundfil som innehåller all information vi behöver knyter vi nu på alla olika regionala indelningar från skript 1. Detta görs med hjälp av ytterligare ett SASskript där även skript 1 änvänds. Samma skript sammanställer alla grödkoder till de variabler vi senare redovisar i SM:et på länsnivå, skördeområden samt produktionsområden och sparas ner i separata ecelfiler. Följande variabler redovisas: Variabler Höstvete Slåtter- och betesvall Andra vätslag Vårvete Frövall Träda Råg Matpotatis Outnyttjad åkermark Höstkorn Potatis för stärkelse Summa åkermark Vårkorn Sockerbetor Betesmark Havre Höstraps Slåtteräng Rågvete Vårraps Skogsbete Blandsäd Höstrybs Fäbodbete Summa spannmål Vårrybs Alvarbete Ärtor, åkerbönor Summa raps och rybs Outnyttjad betesmark Konservärtor Oljelin Summa betesmark och slåtteräng Bruna bönor Energiskog Grönfoder Trädgårdsväter Vilka grödkoder som omfattas av vilka variabler redovisas närmare i kap Det är nu dags att göra tabellerna för SM:et. Vi har en tabellmall i ecelformat där alla siffror kopieras in från SAS-körningarna. Det finns även en diagrammall i ecelformat där årets siffror kopieras in så att alla diagram uppdateras. 5. Ett Statistiskt Meddelande (SM) börjar skrivas runt den 20:e juni. Tabeller och diagram kopieras in från tabell- och diagrammallarna från ecel, tet som ska ingå i SM skrivs. SM korrekturläses sedan av några personer på enheten som går igenom tet, tabeller och diagram samt ger sina synpunkter på hur det ser ut. Om fel eller oklarheter upptäcks, rättas dessa till. 6. SM publiceras i slutet av juni på Jordbruksverkets och SCB s webbplats. SM publiceras både som ett webb-sm samt i en PDF-fil. En notifikation skickas ut till de personer som anmält att de vill veta när ny statistik från Jordbruksverket publiceras.

4 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 4(15) 2. Användare och användarbehov 2.1 Nationell användning I början av april ska alla stödansökningar ha kommit in till Jordbruksverket. Fram till mitten av juni får företagen ändra de uppgifter de lämnat in. Vid denna tidpunkt ungefär kan man med ganska stor precision ändå säga hur utfallet kommer att bli och därmed görs detta SM då det är för långt tid fram till de definitiva uppgifterna kommer ut. Dessa uppgifter används bland annat till Jordbruksverkets skördeprognos för uppskattning av totalskördarna. Jordbruksverket använder också uppgifterna för marknadsbedömningar, kalkyler, utredningar och andra prognoser. Resultatet av undersökningen presenteras i ett Statistiskt Meddelande (SM). SM publiceras på Jordbruksverkets och SCB s webbplats. För att ta få reda på vad användarna av statistiken har för uppfattning om den statistik som produceras, anordnar Jordbruksverket så kallade användarråd. Detta är sammankomster, där delar av användarna av statistiken bjuds in för att delge Jordbruksverket sina synpunkter på den statistik som produceras. Jordbruksverket har som mål att där det så är möjligt tillgodose användarnas behov. Jordbruksverket har som mål att anordna ett användarråd en gång om året. SCB s konsumenttjänst inom ämnena jordbruk och livsmedel har på uppdrag av Jordbruksverket fått i uppgift att dokumentera alla inkomna frågor till SCB från privatpersoner, studenter, journalister, andra myndigheter, organisationer och utländska frågeställare m.fl var första året denna konsumenttjänst genomfördes åt Jordbruksverket och från dokumentationen avseende 2008 kan vi se att 12 % av alla inkomna förfrågningar handlade om arealer och var en ökning gentemot Med dessa 12 % var frågorna om arealerna populärast tillsammans med frågor om skördar och husdjur. Under år 2008 hade Jordbruksverket XXX träffar på sin webbsida om Jordbruksmarkens användning. Detta motsvarar X % av alla träffar på Jordbruksverkets statistiksidor. 2.2 Internationell användning Inom EU används statistiken tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder som underlag för kalkyler, prognoser och utvärderingar.

5 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 5(15) 3. Uppgiftsinsamling 3.1 Population och ram Rampopulationen är all odlad areal i Sverige. Vi gör antagandet i denna undersökning att all odlad areal som är stödberättigad också är stödansökt. Vilket ger att vår målpopulation är samma sak som rampopulationen i denna totalundersökning. 3.2 Urvalsförfarande Inget urval görs då det är en totalundersökning av alla odlade arealer. 3.3 Mätinstrument Då detta är en registerbaserad undersökning används inget mätinstrument. Registret som används är databasen ARARAT där alla uppgifter om alla stödansökningar finns. 3.4 Insamlingsförfarande Ingen insamling sker förutom själva uttaget av datamaterial ur ARARAT som skedde den 11 juni 2009 med hjälp av SAS. 3.5 Åtgärder för förenklad uppgiftslämnande Ej aktuellt i och med registerbaserad undersökning.

6 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 6(15) 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar, modeller, beräkningar Vi gör som antagande att alla som brukar sin jord och har stödrätt också ansöker om dessa stöd. Det finns 74 grödkoder 2009 samt två grödkoder med ospecificerad åker- resp betesmark (kod 110 & 120) som redovisas nedan. Grödkod Grödnamn ARARAT 1 Korn (höst) 2 Korn (vår) 3 Havre 4 Vete (höst) 5 Vete (vår) 7 Rågvete 8 Råg 9 Majs 10 Bovete 11 Spannmålsförsök 12 Blandsäd (stråsädesblandningar) 13 Blandsäd (baljvät/stråsädesblandning) 14 Kanariefrö 15 Hirs 16 Stråsäd till grönfoder 20 Raps (höst) 21 Raps (vår) 22 Rybs (höst) 23 Rybs (vår) 24 Solros 25 Oljevätförsök 26 Högerukaraps 27 Vitsenap 28 Oljerättika 30 Ärter (ej konservärter) 31 Konservärter 32 Åkerbönor 33 Sötlupiner 34 Proteingrödsstödsberättigande blandningar (baljväter/stråsäd) 35 Bruna bönor 36 Vicker 37 Kikärter 38 Sojabönor (oljevät) 39 Sojabönor (fodervät) 40 Oljelin 41 Spånadslin

7 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 7(15) 42 Hampa 44 Stärkelsepotatis utan kontrakt (t.e. utsädesodling) 45 Matpotatis 46 Kontrakterad stärkelsepotatis 47 Sockerbetor 48 Foderbetor 49 Ej godkänd slåtter- och betesvall på åker 50 Slåtter- och betesvall på åker 51 Slåtter- och betesvall på åker (inte stödberättigande i miljöersättning för vallodling) 57 Slåttervall på åker (kontrakt med vallfodertork) 58 Frövall (ettårig) 59 Frövall (flerårig) 52 Betesmark (ej åker) 53 Slåtteräng (ej åker) 54 Skogsbete 55 Fäbodbete som inte berättigar till gårdsstöd 56 Alvarbete (Öland, Gotland) 61 Fäbodbete som berättigar till gårdsstöd 17 Fågelåker 60 Träda 69 Mångfaldsträda 63 Rörflen (kontraktsbundet) 65 Sali 67 Poppel 68 Hybridasp 70 Jordgubbsodling 71 Övrig bärodling 72 Fruktodling 74 Grönsaksodling (köksväter) 78 Plantskolor med odling av permanenta grödor 79 Kryddväter och utsäde grönsaker 77 Skyddszon (i miljöersättning för skyddszon) 80 Grönfoder 81 Gröngödsling 85 Trädgårdsodling (ej köksväter) 86 Ej stödberättigande gröda (endast ekologiska produktionsformer) 87 Annan stödberättigande gröda (endast ekologiska produktionsformer) 110 Ospecificerad åker 120 Ospecificerad betesmark

8 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 8(15) Som nämns i kap 1.3 redovisar vi 33 variabler om vi bortser från de variabler som summerar ihop en grupp av variabler. Nedan visas vilka grödkoder som omfattas av vilka variabler: Variabelnamn Grödkod Höstvete 4 Vårvete 5 Råg 8 Höstkorn 1 Vårkorn 2 Havre 3 Rågvete 7 Blandsäd 12 Ärtor, åkerbönor 30, 32, 33, 36, 37 Konservärtor 31 Bruna bönor 35 Grönfoder 9, 13, 16, 34, 80 Slåtter- och betesvall 49, 50, 51, 57, 77, Frövall 58, 59 Matpotatis 45 Potatis för stärkelse 44, 46 Sockerbetor 47 Höstraps 20 Vårraps 21 Höstrybs 22 Vårrybs 23 Oljelin 40 Energiskog 63, 65, 67, 68 Trädgårdsväter 70, 71, 72, 74, 78, 79, 85 Andra vätslag 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 41, 42, 48, 81, 86, 87 Träda 17, 60, 69 Outnyttjad åkermark Grödkod borttagen ur SAM-ansökan. År 2007 och bakåt redovisas bara. Betesmark 52 Slåtteräng 53 Skogsbete 54 Fäbodbete 55, 61 Alvarbete 56 Outnyttjad betesmark Grödkod borttagen ur SAM-ansökan. År 2007 och bakåt redovisas bara. I summa åkermark respektive summa betesmark finns grödkoderna 110 respektive 120 inkluderade.

9 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 9(15) 4.2 Redovisning Redovisningen har skett genom publicering av SM på Jordbruksverkets hemsida. SMet innehåller kommentarer, diagram och tabeller, fakta om statistiken samt en sammanfattning på engelska. SMet publicerades torsdagen den 25 juni Kvaliteten i redovisade data Kvaliteten på statistiken kan bero på en eller flera av följande felkällor: Täckningsfel (under- och övertäckning) Mätningsfel Processfel Bortfall Täckningsfel förekommer då målpopulationen och rampopulationen skiljer sig åt. Det finns två typer av täckningsfel, övertäckning och undertäckning. För denna undersökning som är en totalundersökning är ram- och målpopulation samma population. Övertäckning förekommer då en del areal som ingår i rampopulationen inte ska ingå där. Det kan vara te företag som av misstag lämnat arealuppgifter i stödansökan som är större än den verkliga arealen. Undertäcking förekommer när situationen är omvänd och man av misstag har fyllt i för små arealer i stödansökan jämfört med verkligheten samt om man ej söker stöd för de odlade arealer man har. Kvaliteten på ARARAT torde vara god då felaktigt uppgivna uppgifter ger ekonomiska sanktioner för det enskilda företaget vid kontroll. Uttaget ur registret till denna undersökning gjordes 11 juni och företagen hade till 15 juni på sig att göra ändringar på sina inskickade stödansökningar. Dessa eventuella ändringar samt ändringar till följd av alla de kontroller som görs kan bidra till att dessa preliminära siffror skiljer sig lite jämfört med de slutliga arealer som stöd-ansökningarnas senare utbetalningar baseras på. Viktigt att komma ihåg är också att detta SM s arealsiffror inte är helt jämförbara med vårt SM Jordbruksmarkens användning 2009 (Slutlig statistik) som publiceras våren 2010 och avser de definitiva arealerna för Detta beror på att i den definitiva arealstatistiken ingår endast arealer på de jordbruksföretag som ingår i lantbruksregistret, medan detta SM inkluderar alla ansökta arealer oberoende om företaget är med i lantbruksregistret eller ej. Mätningsfel betyder att felaktiga uppgifter lämnats på mätinstrumentet e enkät. Här är det en registerundersökning så det förekommer inte mätningsfel av denna art men liknande problematik diskuteras ovan under begreppet över- och undertäckning. Processfel bör inte har förekommit i samband med bearbetning av materialet. I de få fall fel har förkommit har dessa rättats till. Det slutliga resultatet bör således helt och hållet spegla de uppgifter som odlarna har lämnat till i sina stödansökningar. En kontroll görs med att göra ett direkt uttag med hjälp av ett annat uttagsverktyg (DAWA) och vi jämför de arealsiffror med de vi fått ut med hjälp av SAS för att ändå se så skriptet inte innehåller några fel som vi missat.

10 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 10(15) 5. Utvärdering och uppföljning 5.1 Ifylld utvärderingsmall Tillräcklig kvalitet i den officiella statistiken Förenklat uppgiftslämnande kriterie CoP indikator Fråga Beskrivning Ja Nej Delvis Ej aktuellt Kommentar Användarbehov A A3 10. A3 6.5/13.1/13.2/ A3 6.5/ a Används beteckningen "Sveriges officiella statistik eller symbolen för officiell statistik i rapporten där statistiken publiceras? (4 lagen om officiell statistik) Har statistiken publicerats så snart den är framställd? (3 SCB-FS 2002:16) Har statistiken publicerats i rätt tid enligt ursprunglig publiceringsplan? Om JA gå vidare till fråga 4 (6 SCB-FS 2002:16) Om tidpunkt för publicering ändrats, har publiceringsplanen uppdaterats? (6 SCB-FS 2002:16) Finns översättning till engelska i sådan utsträckning att engelsktalande användare kan bilda sig en uppfattning om statistikens huvudinnehåll? (1 SCB-FS 2002:16) Har följande översatts: A3 13b. Titel A3 13c Beteckning SOS A3 13d Tabellförteckning A3 13f Tabellrubrik A3 13g Sammanfattning

11 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 11(15) A3 13h List of terms A4 6.4/ A Har "Beskrivning av statistiken" upprättats och publicerats? (13 förordningen om officiell statistik samt 1 SCB-FS 2002:16) Har "Beskrivning av statistiken" publicerats samtidigt som den officiella statistiken? (13 förordningen om officiell statistik samt 1 SCB-FS 2002:16) A3 16. A2 17. A3 18. A2 19. A1 20. B2 21. B1 11.1/ B3 11.1/ B B4 11.1/ Innehåller den publicerade rapporten uppgifter om tidigare publicering av statistiken? Om inte uppenbart onödigt. (4 SCB-FS 2002:16) Är den individbaserade statistiken könsuppdelad? (14 förordningen om officiell statistik) Finns dokumentation i sådan omfattning att framtida användning och bevarande av datamaterial underlättas? (3 SCB-FS 2002:16) Har riksarkivet underrättats om förestående gallring? (12 Statistikförordningen) Har icke gallrat material överlämnats till en arkiveringsmyndighet? (19 Statistiklagen) Är de viktigaste användarna dokumenterade? Framgår det tydligt i "Beskrivningen av statistiken" hur den kan användas? Har hänsyn tagits till användarnas behov och önskemål gällande statistikens utformning? Sker uppföljning av användarnas behov kontinuerligt (årligen eller annat)? Inhämtas synpunkter på användarnas behov av förändring av statistiken?

12 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 12(15) B Framgår det för användarna vad som är Officiell Statistik? B2 27. C11/I C11/I6 29 I C C a C b. C c. C2 14.3/7.4 31d. C e. C C Är den engelska översättningen av SM:et tillräcklig för ickesvenskspråkiga användare? Dokumenteras de fel som upptäcks i redan publicerade data? Åtgärdas fel som upptäcks enligt ROS riktlinjer Får alla användare tillgång till statistiken samtidigt Vad har gjort för att underlätta samanvändning av statistiken? Används svensk lantbrukstypologi vid publicering (storleksindelning efter hektar ingår här) Används EU:s typologi vid publicering Används svensk nationell typologi vid publicering Används annan/egen typologi vid klassificering Agnes relevanta standareder på ett sådant sätt att samanvändbarheten underlättas? Finns mätinstrumentet allmänt tillgängligt? Finns administrativa register som används dokumenterade? C C1 1.7/ /6.5/7. 1/7.3/8.3/13.1/ Anges relevanta EUförordningar i beskrivningen av statistiken? Följs EU:s förordnignar och direktiv vad gäller innehåll, kvalitet, och tidhållning? Planering och genomförande av undersökningen C3 1.7/4.5/7.1/7.2/ C8 1.7/8.1/ Har metodepertis bedömt/utvecklat/rådfrågats vad gäller vald statistisk metod? Har metodepertis granskat utformningen av mätinstrumentet?

13 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 13(15) C8 1.7/8.1/ C8 39 Har mätinstrumentetets utformning granskats av epertis avseende blankettuformning/ kommunikation med jordbrukare eller dylikt? Är kommentarer avseende dokumentets utformning dokumenterade? C Är mätinstrumentet testat på en testgrupp av respondenter? C8 41. Är testet dokumenterat? 42. C10;I4 1.7/4.1/4.2/4.4/4.5/8.3 42a Har under de senaste tre åren fördjupande kvalitetsstudier gjorts inom något av följande områden? Kvalitetsstudie- design av undersökningen C10;I4 1.7/4.1/4.2/4.4/4.5/ 7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/9.1/ 9.3/9.5/12.1/ b Kvalitetsstudie- datakällor och datainsamling C10;I4 1.7/4.1/4.2/4.4/4.5/7. 1/7.2/8.5/12.1/ c Kvalitetsstudie- bearbetning, estimation, analys C10;I4 6.3/6.5/13.1/ 13.2/13.4/15.2/ d C10;I4 6.6/11.1/13.3/ e Kvalitetsstudie- publicering, Kvalitetsstudieanvändarbehov 43. C a C b C c Finns dokumentation avseende den senaste produktionsomgången inom följande områden? Dokumentation- design av undersökningen Dokumentation- datakällor och datainsamling Dokumentation- bearbetning, estimation, analys C11 6.3/ d Dokumentation- publicering, C11 43e Dokumentation- användarbehov

14 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 14(15) C11 10 Dokumentation- ekonomiskt utfall 44. Finns dokumentation avseende den senaste produktionsomgången inom följande områden? C11, I12 1.7/12.2/ a Dokumentation- urvalsfel C11, I12 1.7/12.2/ b Dokumentation- svarsfrekvens för undersökningen C11, I12 1.7/12.2/ c Dokumentation- partiellt bortfall C11, I12 1.7/12.2/ d Dokumentation- imputationer C11, I12 1.7/12.2/ e Dokumentation- övertäckning C11, I12 1.7/12.2/ f Dokumentation- undertäckning C11, I12 1.7/12.2/ g Dokumentation- mätfel C11 C11 C a 45b 45c C d C11 45e C12 4.1/4.2/4.4/12.1/ C11 8.6, C C Finns process och arbetsbeskrivning/ar för framtagning av statistiken? Finns det en tidsplan för framtagningen av den senaste årgången av statistiken? Finns dokumentation över arbetsgången, t.e. var data hämtas, nyckelpersoner som kan behöva tillfrågas etc? Finns dokumentation över föreskriftsprocessen? Finns dokumentation avseende IT-uppdatering, IT-utveckling? Finns någon form av övergripande dokumenation över viktiga flöden för att ta fram statistiken Görs en utvärdering efter varje produktionsomgång? Dokumentera större revisoner av statistiken t.e. genom att jämförelser bakåt underlättas? Övervägs publicering av preliminära data där så är lämpligt? I de fall månadsstatistik/kvartalsstatistik publiceras jämförs dessa resultat med årssiffror? Vet ej om det finns dokumentation på uppdateringar kring ARARAT

15 Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 15(15) C I de fall somstatistik publiceras för olika tidpunkter på ett år t.e. djurantal, analyseras skillnader före publicering? C Dokumenteras systematiskt skillnader över tid och vad dessa beror på? C C C För hur många produkter dokumenteras brott i tidsserier? Jämförs statistik från olika källor där så är lämpligt? Görs specialstudier om användarna vill ha sådana? Och är dessa tillgängliga för allmänheten? Ej tillgängliga för allmänheten 5.2 Plan för analysrapporter Inga planer finns i dagsläget. 6. Dokumentation av observationsregister för arkivering 7. Länkar till ytterligare dokumentation

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 Statistikenheten 2015-06-11 1(9) Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Dokumentation av Höstsådda arealer 2012

Dokumentation av Höstsådda arealer 2012 Dokumentation av Höstsådda arealer 2012 Dokumentation av Höstsådda arealer 2012... 1 1. Kort om dokumentation och undersökning... 1 1.1 INLEDNING... 1 1.2 UNDERSÖKNINGENS SYFTE... 1 1.3 UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp. 1 Korn (höst) Höstkorn Åkermark. 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Åkermark Vårkorn, foder m insådd

SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp. 1 Korn (höst) Höstkorn Åkermark. 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Åkermark Vårkorn, foder m insådd Gröda i Näsgård Mark som ger bestämd SAM grödkod 2014 SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn,

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik

Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik Jordbruksmarkens användning 2006, Preliminär statistik JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 Statistikenheten 20160204 1(9) Utskrivet: 20160126:16:05 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden

2 Företag och företagare. Sammanfattning. Grödor och arealer hos företag. Företag och brukningsförhållanden 2 Företag och företagare 49 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Priser på jordbruksmark 2013

Priser på jordbruksmark 2013 Statistikenheten 20140829 1(8) Priser på jordbruksmark 2013 JO1002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2009-06-29 1(8) Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Åkerarealens användning 2003

Åkerarealens användning 2003 Åkerarealens användning 2003 JO0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE. A.2 Statistikområde Jordbrukets struktur. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 Beskrivning av statistiken 2016-05-18 SO0206 1(10) Statistik och jämförelser Jesper Hörnblad Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter

Läs mer

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige

Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige 1999 MI0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Utsläpp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206

Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206 Socialtjänsteavdelningens statistikenhet 2008-05-12 1(8) Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1501 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2014 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(14) Fördjupad dokumentation av statistiken Produktens benämning Referensperiod: 2011 Produktkod(er): JO1302 Senast uppdaterad: 2012-11-27 Innehåll

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv.

Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler. Minskad spannmålsareal samt ökad träda och vallareal. Masoud, Tarighi, 036 15 50 68 statistik@sjv. JO 10 SM 0601 Jordbruksmarkens användning 2005 Slutlig statistik Use of agricultural land 2005 Final statistic I korta drag Effekt på arealstatistiken av ändrade stödregler De uppgifter som ligger till

Läs mer

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll

Namnstatistik. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) BE0001. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Namnstatistik 2012 BE0001 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 Statistikenheten 20060831 1(8) Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Jordbruksverkets process för fler och bättre kvalitetsstudier

Jordbruksverkets process för fler och bättre kvalitetsstudier Jordbruksverkets process för fler och bättre kvalitetsstudier Kvalitetsstudier på Jordbruksverket Vad är en kvalitetsstudie och när gör man den? Förr Vad har vi gjort på vägen? Nu Metodgruppens roll exempel

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 BV/UA 2013-03-27 1(10) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet 2015:3 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK) 2015 AM0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Sammanfattning av Svenskt Växtskydds synpunkter och förslag:

Sammanfattning av Svenskt Växtskydds synpunkter och förslag: Stockholm 2014-09-01 Remissyttrande Ert Dnr: M2013/2065/Ke Vårt Dnr: SV/2/14 Miljödepartementet Kemikalieenheten 103 33 Stockholm Förslag till ny nationell reglering om avgifter för ansökningar som rör

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Dokumentation av Normskördeundersökningen 2012

Dokumentation av Normskördeundersökningen 2012 Dokumentation av Normskördeundersökningen 2012 Dokumentation av Normskördeundersökningen 2012... 1 1. Kort om dokumentation och undersökning... 1 1.1 INLEDNING... 1 1.2 UNDERSÖKNINGENS SYFTE... 2 1.3 UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

Arealspotentialer för hävdade våtmarker i Sverige

Arealspotentialer för hävdade våtmarker i Sverige Arealspotentialer för hävdade våtmarker i Sverige Rapport från ett projekt inom WWFs utlysning Innovativ naturvård 2012 Jan Olof Helldin, Centrum för biologisk mångfald, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala Örjan

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1401 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2013 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011

Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011 Anvisningar till undersökningen Trädgårdsproduktion 2011 Foto: Pia svensson & Per G Norön Allmän information om Trädgårdsproduktion 2011 3 Vad är Trädgårdsproduktion 2011? 3 Vem är skyldig att lämna uppgifter?

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken 1(21) Fördjupad dokumentation av statistiken Skördeprognosen 2015 Referensperiod: 2015 Produktkod(er): JO0605 Senast uppdaterad: 2015-08-19 Innehåll 1. KORT OM DOKUMENTATION OCH UNDERSÖKNING... 2 1.1 Inledning...

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken

Bild: Bo Nordin. Kvävegödsling utifrån grödans behov. Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken Bild: Bo Nordin Kvävegödsling utifrån grödans behov Vägledningsmaterial vid miljötillsyn enligt miljöbalken Innehåll Gödsling utifrån grödans behov - 20, SJVFS 2004:62...4 Vid tillsynsbesöket...4 Genomgång

Läs mer

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 KU0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Kultur och fritid A.2 Statistikområde Museer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Nyheter och översikt 2011

Nyheter och översikt 2011 Nyheter och översikt 2011 L L Lättläst svenska Stöd till landsbygden 2 Innehåll Vad kan du läsa om i broschyren?... 4 Nyheter 2011... 5 Viktiga datum...11 Tycker du det är krångligt att söka stöd? Använd

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Handelsområden 2010 MI0804

Handelsområden 2010 MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 1(9) Handelsområden 2010 MI0804 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

Jordbruksföretag och företagare JO0106

Jordbruksföretag och företagare JO0106 Statistikenheten 2011-05-10 1(10) Jordbruksföretag och företagare 2010 2010 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401

Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401 BV/PI 2015-05-19 1(10) Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll

Fordonsgas. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) EN0120. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Fordonsgas 2012 EN0120 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig... 2

Läs mer

0 Administrativa uppgifter

0 Administrativa uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(17) 2009 NV0802 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion?

Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? effekter på marknad och miljö Rapport 2010:1 Den certifierade ekologiska produktionen har ökat mellan 2006 och 2008 samtidigt som vi har betalat ut

Läs mer

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll

Taxeringsutfallet. Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) OE0701. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Taxeringsutfallet Deklarationsår 2014, beskattningsår 2013 OE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 16 SM 1202 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Slutlig statistik Production of organic and non-organic farming 2011 Cereals,

Läs mer

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier Kontrollsystem för hållbarhetskriterier För att man ska få statligt finansiellt stöd för användning av biodrivmedel och flytande biobränslen måste hållbarhetskriterierna vara uppfyllda. För jordbruksråvaror

Läs mer

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge

Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel. En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Arealbaserade jordbrukarstöd så undviker du vanliga fel En sammanfattning av fel som ofta upptäcks i samband med fältkontroll i Skåne och Blekinge Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Arealbaserade

Läs mer

Nötkreatur i december 2015

Nötkreatur i december 2015 Statistikenheten 20160216 1(8) Nötkreatur i december 2015 JO0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Tack för att du bidrar till att vi får bättre kunskap om trädgårdssektorn!

Tack för att du bidrar till att vi får bättre kunskap om trädgårdssektorn! Måste jag fylla i blanketten? Alla företag som år 2014 bedrivit yrkesmässig odling av trädgårdsväxter på en areal om minst 2 500 kvadratmeter friland eller 200 kvadratmeter växthus måste fylla i blanketten.

Läs mer

Registrerade försäkrade 2015 SF0205

Registrerade försäkrade 2015 SF0205 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2016-01-21 1(8) Registrerade försäkrade 2015 SF0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Hushållens boende 2015 HE0111

Hushållens boende 2015 HE0111 BV/EV 2016-04-19 1(11) Hushållens boende 2015 HE0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2006 JO0901

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2006 JO0901 RM/L 2008-02-21 1(12) Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2006 JO0901 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser 2014 MI0501

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser 2014 MI0501 Avdelningen för regioner och miljö 2015-09-29 1(6) Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser 2014 MI0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken

Fördjupad dokumentation av statistiken Jordbruksverket FÖRDJUPAD DOKUMENTATION AV STATISTIKEN 1(18) Fördjupad dokumentation av statistiken Priser på jordbruksmark 2013 Referensperiod: 2013 Produktkod(er): JO 1002 Senast uppdaterad: 2014-08-29

Läs mer

Fordon 2015 Beskrivning av statistiken

Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Fordon 2015 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Fördjupad dokumentation av statistiken Normskördeundersökningen 2010 (prod.nr. JO0602)

Fördjupad dokumentation av statistiken Normskördeundersökningen 2010 (prod.nr. JO0602) Fördjupad dokumentation av statistiken Normskördeundersökningen 2010 (prod.nr. JO0602) Dokumentation av Normskördeundersökningen 2010... 1 1. Kort om dokumentation och undersökning... 1 1.1 INLEDNING...

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128 BV/UA 2016-04-28 1(10) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2015 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag)

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(8) Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag)

Läs mer

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016

Jordbruksmarken fortsätter att minska. Areal för spannmålsodling minskar jämfört med 2016 JO 10 SM 1703 Jordbruksmarkens användning 2017 Slutlig statistik Use of agricultural land 2017 Final statistics I korta drag Jordbruksmarken fortsätter att minska Den totala jordbruksmarksarealen är 3

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

och odling i typområden

och odling i typområden Inventering av fastigheter och odling i typområden 1 Programområde: Jordbruksmark Undersökningstyp: Inventering av fastigheter och odling i typområden Bakgrund och syfte med undersökningstypen Det övergripande

Läs mer

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling

Statistik RAPPORT. Bodil Mortensson Lena Otterskog Gunnel W ahlstedt. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Statistik RAPPORT. AVDELNINGEN ENVIRONMENT FÖR AND MILJÖ- REGIONAL OCH STATISTICS REGIONALSTATISTIK Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Potatis konsumtion och fritidsodling Bodil Mortensson Lena

Läs mer

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2003

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 2003 Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 003 BO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A. Statistikområde Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, f.d. Lokalbyggande

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. )

Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) JO0903 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Jordbrukets

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad Beskrivning av statistiken Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad UF0504 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 0.2

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 BV/UA 2014-04-29 1(11) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Registrerade försäkrade 2014 SF0205

Registrerade försäkrade 2014 SF0205 Avd. för och prognos/enheten för statistisk 2015-01-26 1(8) Registrerade försäkrade 2014 SF0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Underhållsstöd 2011 SF0102

Underhållsstöd 2011 SF0102 Analys och prognos/vo Statistisk analys 2012-03-05 1(8) Underhållsstöd 2011 SF0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Dränering av jordbruksmark 2013

Dränering av jordbruksmark 2013 Jordbruksverket BESKRIVNING AV STATISTIKEN Statistikenheten 2014-04-01 1(9) Dränering av jordbruksmark 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter (HiB)

Hyror i bostadslägenheter (HiB) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2014 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION 1 (8) KVALITETSDEKLARATION Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske. Statistikområde Produktion i skogsbruk. Produktkod JO0314 Referenstid Kalenderår slutliga 2016

Läs mer

Fritidsfisket i Sverige 2013

Fritidsfisket i Sverige 2013 Fritidsfisket i Sverige 2013 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt

Läs mer

Priser för nyproducerade bostäder 2010 BO0201

Priser för nyproducerade bostäder 2010 BO0201 Regioner och miljö/byggande, bostäder och fastigheter 2011-12-14 1(12) Priser för nyproducerade bostäder 2010 BO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning

3 Åkerarealens användning. Sammanfattning. Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 3 Åkerarealens användning 63 I kapitel 3 redovisas statistik över åkerarealens användning. Bland annat lämnas uppgifter om arealen av olika ägoslag, olika grödor och antal företag

Läs mer

POPULATION OCH BORTFALL

POPULATION OCH BORTFALL RAPPORT POPULATION OCH BORTFALL En teknisk rapport om populationen och bortfallet i den internetbaserade Örebro-undersökningen om mobbning vid mätningarna 2012 och 2013. Björn Johansson Working Papers

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Höstsådda arealer 2000

Höstsådda arealer 2000 Höstsådda arealer 2000 JO0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Skördestatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vatten samt skog 2002 MI1003 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102 2016-05-19 1(9) Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2016 BO0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(18) Hyror i bostadslägenheter (HiB) 2013 BO0406 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2008 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 BO0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A.2 Statistikområde Bostadsbyggande och ombyggnad A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:1336) om miljöstöd; SFS 1999:29 Utkom från trycket den 23 februari 1999 utfärdad den 11 februari 1999. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Beskrivning av produktregistret

Beskrivning av produktregistret Statistik och flöden Eva Ljung 08-519 41 228 eva.ljung@kemi.se Kvalitetsdeklaration och beskrivning av källor till statistik i KemI-stat 2008-09-10 Beskrivning av produktregistret Innehåll EU-reglering

Läs mer

Data om svenska fiskodlingar

Data om svenska fiskodlingar SMED Rapport Nr 110 2012 Data om svenska fiskodlingar Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM Johanna Mietala, SCB Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska

Läs mer

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105

Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 ES/LA 2015-05-05 1(10) Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor 2014 AM0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv 2012-04-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

Läs mer

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Statistik och jämförelser 2015-04-01 1(6) Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2

Läs mer