Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)"

Transkript

1 Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)

2 OM PROSPEKTET Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller AcadeMedia avses AcadeMedia AB (publ) med org.nummer Med LBS avses Ljud & Bildskolan LBS AB med org.nummer och med DBG avses Drottning Blankas Gymnasieskola med org.nummer Lagen om handel med finansiella instrument Detta prospekt har upprättats av AcadeMedia AB (publ) i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Finansinspektionen Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. Prospektets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta prospekt vänder sig inte till personer där ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt förutsätts. Prospektet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller detta prospekt kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet tillgängligt Prospektet finns tillgängligt på AcadeMedias huvudkontor samt på Bolagets hemsida Prospektet kan också nås via Finansinspektionens hemsida Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för prospektet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Den Nordiska Börsen Stockholm Small cap B-aktierna i AcadeMedia AB (publ) är noterade på Den Nordiska Börsen i Stockholm under listan Small cap. AcadeMedia AB (publ) avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk auktoriserad marknadsplats. Genom fondbörsens handelssystem SAXESS, kan den som vill köpa och sälja aktier i AcadeMedia AB (publ) använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna. Den Nordiska Börsen har Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 RISKFAKTORER UPPTAGANDE TILL HANDEL AKTIEN TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION BAKGRUND OCH MOTIV VD HAR ORDET ACADEMEDIA AB (PUBL) AFFÄRSOMRÅDE ACADEMEDIA EDUCTUS AFFÄRSOMRÅDE LEARNING CONSULTING AFFÄRSOMRÅDE NTI AFFÄRSOMRÅDE DBG AFFÄRSOMRÅDE LBS STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE REVISORER OCH ANSTÄLLDA ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AKTIEKAPITAL OCH AKTIEKAPITALETS UTVECKLING ÄGARFÖRHÅLLANDEN INFÖRLIVAS VIA HÄNVISNING FINANSIELL INFORMATION PROFORMA REVISORNS RAPPORT AVSEENDE PROFORMA BOLAGSORDNING SKATTEFRÅGOR

4 SAMMANFATTNING Sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att investera i aktier i detta Bolag skall grunda sig på en bedömning av prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna i prospektet. Verksamhet AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Bolaget vänder sig till både privat och offentlig sektor. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och är verksamt på ett 30-tal platser i Sverige. Verksamheten bedrivs genom fem olika affärsområden: AcadeMedia Eductus AcadeMedia Learning Consulting Nordens Teknikerinstitut NTI Ljud & Bildskolan LBS Drottning Blankas Gymnasieskola Emissionsbeslut Den extra bolagsstämman, den 10 september 2007, beslöt enhälligt att godkänna apportemission av aktier av serie B i samband med förvärvet av LBS och DBG. De emitterade aktierna har tecknats av LBS och DBG:s tidigare aktieägare LBS Intressenter AB, ett bolag som ägs gemensamt av Staffan Lund och Bengt Ekberg. Den extra bolagsstämman, den 10 september 2007, tog också beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission om högst aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst SEK, med företrädesrätt för aktieägarna. Bolagsstruktur Bilden nedan illustrerar den bolagsstruktur som AcadeMedia eftersträvar från och med Den nuvarande strukturen finns på sidan 17 i prospektet. 4

5 Bolagsinfo Firmanamn Handelsbeteckning Säte AcadeMedia AB (publ) AcadeMedia Göteborg Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Datum när bolag startade nuvarande verksamhet Land för bolagsbildning Hemvist Juridisk form Lagstiftning Sverige Göteborg Publikt aktiebolag Adress till huvudkontoret Skärgårdsgatan 4 Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Göteborg Telefon till huvudkontoret Hemsida Styrelse och ledande befattningshavare Anders Nilsson Styrelseordförande Staffan Lund Styrelseledamot Pernilla Ström Styrelseledamot Josef Elias Styrelseledamot Fredrik Grevelius Styrelseledamot Rolf Nord Styrelseledamot Marcus Strömberg Extern verkställande direktör Revisor Johan Rippe, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Den enskilt största risken i AcadeMedia bedöms vara politiska beslut som är kopplade till utbildningsverksamheter. En ändrad riktning på de politiska beslut som tas under de närmsta åren skulle kunna påverka Bolagets verksamhet negativt. Den allmänna konjunkturutvecklingen bedöms vara en annan risk som kan påverka Bolaget negativt. En lågkonjunktur skulle kunna innebära att företags vilja att investera i utbildningar och utbildningsrelaterade tjänster kan minska. Ovan nämnda risker finns tillsammans med övriga risker beskrivna i detalj under rubriken riskfaktorer i detta prospekt. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 5

6 Finansiell översikt i sammandrag AcadeMedia AB (publ) Nedan presenteras utvalda delar av AcadeMedias räkenskaper i sammandrag. Först presenteras koncernens räkenskaper och sedan följer räkenskaperna för moderbolaget. Följande uppställningar i sammandrag har, i denna form, ej granskats av Bolagets revisorer. Redovisade räkenskaper för åren 2004, 2005 och 2006 är hämtade från Bolagets officiella årsredovisning. Räkenskaperna för 2007 är hämtade från delårsrapporten, vilken inte granskats av Bolagets revisorer. Koncernens resultaträkning i sammandrag (Tkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat hänförlig till: Moderbolagets aktieägare Minoritetens andel i resultatet Koncernens balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR (Tkr) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER (Tkr) Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (Tkr) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Nyckeltal koncernen Resultaträkning Nettoomsättning (Mkr) ,7 226,2 158,2 Rörelseresultat (Mkr) 13,9 4,6 11,0-17,8 11,3 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 11,7 4,5 11,0-16,8 28,7 Vinstmarginal (%) 6% 4% 5% -7% 18% Räntekostnader (Mkr) -2,9-0,2-0,2-0,2-0,5 Soliditet (%) 36,8% 71,3% 67,4% 63,0% 64,1% Medeltal anställda Resultat per aktie 1,77 1,1 3,02-3,82 19,95 Utdelning

8 Nyckeltal moderbolaget Nettoomsättning (Mkr) 6,8 7,9 14,4 6,1 0,0 Rörelseresultat (Mkr) -4,3-2,5-3,6-10,4-1,9 Resultat efter finansiella poster (Mkr) -6,9-2,4-7,2-5,5 11,8 Vinstmarginal (%) N/A Räntekostnader (Mkr) -2,8 0,0 0,0 0,0-0,1 Soliditet (%) Utdelning Vinstmarginal Under 2004 uppgick vinstmarginalen till 18 %. Under 2005 sjönk vinstmarginalen till -7 %. Nettoomsättningen steg samtidigt som rörelsens kostnader ökade. Bolaget genomförde under året en omstrukturering vilken medförde kostnader av engångskaraktär om Tkr. Under 2006 har koncernens historiska tillväxt i nettoomsättning stagnerat något. Det omstruktureringsprogram som påbörjades under 2005 har gett önskat utslag och koncernens rörelsekostnader minskade under 2006 jämfört med Detta hade en positiv inverkan på koncernens vinstmarginal som för året uppgick till 5 %. Under första halvåret 2007 steg omsättningen kraftigt jämfört med samma period Denna markanta ökning i omsättningen är hänförlig till förvärvet av NTI som genomfördes i februari månad. Vinstmarginalen steg under perioden och uppgick till 6 %. Moderbolaget hade under verksamhetsåret 2004 ej någon försäljning vilket resulterar i att det inte är möjligt att beräkna någon vinstmarginal. All fakturering under 2005, 2006 och första halvåret 2007 avser koncerninterna transaktioner. Bolagets vinstmarginal har varit negativ under dessa räkenskapsår. Soliditet Koncernens soliditet vid utgången av 2004 uppgick till 64 %. Under 2005 sjönk koncernens soliditet till 63 % främst beroende på att koncernen uppvisade ett negativt resultat. Under 2006 har koncernens soliditet förbättrats till 67 % till följd av den positiva resultatutvecklingen. Under första halvåret 2007 sjönk koncernens soliditet och uppgick till 37 %. Orsaken till denna minskning är att balansomslutningen ökat som en följd av förvärvet av NTI. Moderbolagets soliditet vid utgången av 2004 uppgick till 83 %. Under 2005 och 2006 har soliditeten minskat något och denna minskning är hänförlig till att moderbolaget under dessa år haft negativa resultat. Dessa har kompenserats via koncernbidrag. Soliditeten under 2006 uppgick till 79 %. Under första halvåret 2007 sjönk soliditeten till 43 % beroende på en kraftigt ökad balansomslutning som är hänförlig till förvärvet av NTI. 8

9 Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat under 2004 uppgick till Tkr. Under 2005 steg omsättningen i koncernen kraftigt då Bolagets totala kostnadsbild ökat under året hade detta en negativ effekt på rörelseresultatet. Detta resulterade i ett negativt rörelseresultat om Tkr. Under 2006 minskade koncernens nettoomsättning marginellt jämfört med Genom omstruktureringsåtgärder som påbörjades under 2005 minskade kostnaderna vilket resulterade i att koncernens rörelseresultat förbättrades och för 2006 uppgick till Tkr. Under första halvåret 2007 steg omsättningen till Tkr som en följd av förvärvet av NTI. Rörelseresultatet för första halvåret 2007 blev positivt och uppgick till Tkr. Under 2004 har moderbolaget i huvudsak fungerat som en administrativ enhet och har ej haft någon nettoomsättning. Rörelseresultatet för moderbolaget blev negativt. All fakturering under 2005, 2006 och första halvåret 2007 avser koncerninterna transaktioner. Bolagets rörelseresultat har varit negativt under dessa räkenskapsperioder. 9

10 RISKFAKTORER Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta prospekt tas upp till handel. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Bolaget Kunder Utbildningsbranschen påverkas direkt av näringslivets och offentliga organisationers benägenhet att köpa utbildning vilket är kopplat till hur kunderna utvecklas. AcadeMedia har per idag en större del av sin verksamhet och sina kunder inom det offentliga segmentet. Länsarbetsnämnder, KY-myndigheten och kommunala vuxenutbildningsorganisationer är AcadeMedias större kunder. AcadeMedias resultat skulle kunna drabbas relativt hårt om någon eller några av dessa kunder valde en annan leverantör. Politiska beslut Verksamheten inom AcadeMedia är direkt påverkad av politiska beslut och samhällets syn på utbildning. Det finns en risk att de politiska besluten som kommer att tas kan ha en negativ påverkan på Bolagets utbildningsverksamhet. En större förändring av politiska beslut skulle kunna få en långsiktig negativ påverkan på Bolaget. Exempelvis kan ett framtida regeringsskifte innebära en förändrad syn på skolpolitiken, vilket därmed kan leda till negativa effekter för Bolagets verksamhet. AcadeMedia har genom tre förvärv under 2007 utökat verksamheten inom den offentliga utbildningen, den stora ökningen är på friskolemarknaden. Detta innebär att Bolaget i större utsträckning påverkas av eventuella politiska beslut. Ansvarsskyldighet och skadestånd Fel och brister som kan uppstå i AcadeMedias verksamhet kan leda till krav på ansvarsskyldighet och skadestånd. Konjunkturutveckling Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En lågkonjunktur skulle kunna innebära att företags vilja att investera i utbildningar och utbildningsrelaterade tjänster kan minska. Immateriella rättigheter Bolaget använder sig av ett stort antal varumärken i sin utbildningsverksamhet. Många av dessa varumärken är av stor betydelse för Bolagets marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster. Om Bolagets åtgärder för att skydda sina varumärken är otillräckliga eller om dessa missbrukas, kan detta påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. AcadeMedia kan tvingas inleda juridiska processer för att skydda sina 10

11 varumärken. Sådana processer kan leda till betydande kostnader och ta tid i anspråk för ledande befattningshavare i Bolaget. Framtida kapitalbehov Bolaget behöver kapital för att kunna utveckla de produkter och tjänster som krävs för att attrahera marknaden. I det fall Bolaget inte genererar tillräckligt överskott finns det inga garantier för att det går att anskaffa externt kapital för att kunna utveckla nya produkter och tjänster. Konkurrenter Bolaget verkar inom en marknad där konkurrensen är hård. En del av Bolagets konkurrenter är företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning från en konkurrent inom det område som AcadeMedia verkar inom skulle kunna medföra risker i form av försämrad omsättning och försämrade marginaler. Nyckelpersoner och medarbetare Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Utveckling och förändring Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter och tjänster inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter och tjänster kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad utveckling blir mer kostnadskrävande än förväntat. Ränterisk AcadeMedias finansieringskällor utgörs i huvudsak av eget kapital, kassaflöde från den operativa verksamheten samt upplåning. Upplåningen som är räntebärande medför att koncernen exponeras för en ränterisk. Ränterisken har ökat under 2007 till följd av upptagna lån i samband med genomförda förvärv. Eventuella ränteförändringar kan därför påverka AcadeMedias resultat och ställning på marknaden. Aktien Bolagets aktie Värdepappershandel är förknippad med risk- och risktagande. En aktieinvestering kan både stiga och sjunka i värde och därigenom är det inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital. Investeringar i denna aktie bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärlden i kombination med en generell information om branschen. Om en dålig likviditet i aktien uppstår kan det innebära svårigheter för aktieägare att avyttra sina innehav vid valfri tidpunkt. En dålig likviditet i aktien kan även medföra en så kallad volatil kursutveckling, vilket innebär att aktiens värde kan komma att variera kraftigt. Bure Equity lämnade den 22 oktober 2007, ett budpliktsbud på AcadeMedias samtliga aktier. Om budet fullföljs kan aktien i AcadeMedia komma att avnoteras. 11

12 Ägare med betydande inflytande Efter den emission som beskrivs i detta prospekt kommer Josef Elias Holding AB, Bure Equity och LBS Intressenter AB tillsammans att ha 45,7 procent av kapitalet och 58,3 procent av rösterna i Bolaget. Följaktligen har dessa aktieägare var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna. Genom reglerna i aktiebolagslagen om minoritetsskydd och likabehandling av aktieägare begränsas dock riskerna för missbruk av den dominerande ställningen som innehas av huvudägarna. UPPTAGANDE TILL HANDEL B-aktierna i AcadeMedia AB (publ) är noterade på Den Nordiska Börsen i Stockholm på Small cap-listan, som är en auktoriserad marknadsplats. Small cap tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är noterade på denna lista. Den Nordiska Börsen har Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats. Prospektet har upprättats av styrelsen i AcadeMedia AB (publ) med anledning av ett förvärv, som genererar en utspädning om mer än 10 %, vilket föranleder prospektkrav för att kunna ta upp de nya aktierna till handel. Den extra bolagsstämman, den 10 september 2007, beslöt enhälligt att godkänna apportemission av aktier av serie B i samband med förvärven av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB. De emitterade aktierna har tecknats av LBS och DBG:s tidigare ägare LBS Intressenter AB, ett bolag som ägs gemensamt av Staffan Lund och Bengt Ekberg. Budpliktsbud på AcadeMedia Den 22 oktober 2007 lämnade Bure Equity ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia enligt reglerna för budplikt. Bures erbjudande om 90 SEK per aktie innebär en premie om 0 % jämfört med vad AcadeMedias aktie handlades till innan Bure offentliggjorde sitt erbjudande. Styrelsen kommer att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet i god tid innan anmälningsperioden för Bures erbjudande löper ut den 7 december För vidare information se det pressmeddelande som publicerades den 29 oktober på Bolagets hemsida Om budet fullföljs kan aktien i AcadeMedia komma att avnoteras från small cap-listan. AKTIEN Handelspost: ISIN-kod: 200 aktier SE TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Räkenskapsperiod: Juli-september 2007: Bokslutskommuniké 2007:

13 BAKGRUND OCH MOTIV Omvärld Konjunkturen är fortsatt stark och drivs av den globalt ökande efterfrågan. Det resulterade under hösten/vintern 2006 i en jobbexplosion i Sverige. Omedelbart blev också glappet mellan tillgänglig och önskad kompetens tydlig. Utbildning är en oerhört viktig strategisk samhällsfråga som berör alla politiska områden. Utbildningspolitiken förändras i och med regeringsskiftet. Detta ställer nya krav på aktörerna på den offentliga utbildningsmarknaden. Den offentliga utbildningsmarknadens avreglering kommer att fortsätta. Stat och kommun har utvecklat sitt arbete att konkurrensutsätta den egna utbildningsverksamheten. Även arbetsmarknadspolitiken präglas i huvudsak av kompetensutveckling. Bara utbildning, coachning och aktiv matchning av människors kompetens kan bryta utanförskapet hos den stora grupp arbetslösa och sjukskrivna vi idag har i Sverige. Strukturomvandlingen i samhället gör också att många behöver byta inriktning mitt i karriären. Även under pågående högkonjunktur sker uppsägningar, företag genomför effektiviseringar och rationaliseringar kontinuerligt. På samma gång baserar företagen i allt högre grad sin konkurrenskraft på kompetens. Allt detta pekar mot behovet av kontinuerlig utveckling av människor genom livet, ett livslångt lärande. För att möta detta behov måste utbildningsbranschen omvandlas. Nya sätt att ta tillvara såväl informell som formell kompetens behövs. Förståelsen för och kunskapen om hur såväl formell som informell utbildning kan utveckla både individer och företag behöver vidareutvecklas. Effektiv utbildning som ska ge resultat I dagens och morgondagens arbetsliv räcker det inte med en stor dos av kunskap i början av karriären. Inte heller räcker det med en omskolning eller ett kunskapslyft i karriärens halvtid. För att vara långsiktigt konkurrenskraftiga måste företagen också arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning. Perspektivet för individen behöver vara det nuvarande företaget men också fortsatt anställningsbarhet. Kompetens ger långsiktig konkurrenskraft Där gamla utbildningssystem rasar och nya idéer växer fram skapas nu en helt ny bransch: kompetensbranschen. Dagens arbetsliv kräver en ny syn på kompetensfrågor från företagen. Man måste på ett tydligt sätt kunna säkerställa rätt kompetensnivå hos respektive medarbetare. Det handlar om att mäta kompetensgap och sedan fylla dessa på effektivast möjliga sätt. Att utveckla vinnare Kompetensbranschens utmaning är att göra alla dessa företag och medarbetare till vinnare i morgondagens näringsliv. Vi måste arbeta för en helt ny syn på utbildning. Vi måste skapa ett arbetsliv som vilar på en grund av livslångt lärande, där utbildning och arbete går hand i hand. Där utbildning leder till mätbara resultat och ökar företagens konkurrenskraft. 13

14 Modern teknik ger förutsättningar för större nytta Företagens morgondag avgörs av i vilken utsträckning de investerar i kompetensutveckling idag. De senaste årens snabba teknikutveckling ställer högre krav på ett effektivt lärande. Kompetensutvecklingen och kompetensnivån inom företagen avgör till exempel hur fort de får ut nya produkter och tjänster på marknaden. Det finns stora effektivitetsvinster att hämta genom att utveckla sin personal eller att bättre utvärdera och utnyttja den kunskap varje individ faktiskt bär på. Forskning och erfarenheter från de senaste tio åren visar att webbaserad utbildning inte bara förbättrar utbildningsresultaten utan även kortar ner utbildningstiden. Det datorstödda lärandet skapar möjligheter till interaktivitet som är anpassad till de enskilda elevernas behov och förutsättningar, på ett sätt som lärarledd undervisning inte kan. Förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB AcadeMedia AB tog på extra bolagsstämma den 10 september 2007 beslut om att godkänna nyemission av aktier till följd av förvärven av Ljud & Bildskolan LBS AB samt Drottning Blankas Gymnasieskola AB. Bolagen ägdes före förvärvet av holdingbolaget LBS Intressenter AB, till 50 procent kontrollerat av Bengt Ekberg och till 50 procent kontrollerat av Staffan Lund. Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om B-aktier, till en kurs av 84,03 kr, i AcadeMedia. Dessutom ska säljaren LBS Intressenter AB kompenseras för det fria egna kapitalet beräknat till cirka 14 Mkr. Säljaren får enligt förvärvsavtalet maximalt avyttra 50 procent av de nyemitterade aktierna inom ett år från förvärvstillfället. Köpet genomfördes i sin helhet under september Ovanstående förvärv innebär ytterligare ett stort steg i utvecklingen av AcadeMedia. Det innebär också att Bolagets riskspridning ökar och att AcadeMedia skapar en än starkare ställning på den växande friskolemarknaden. Genom förvärvet av LBS och DBG får AcadeMedia tillgång till flera starka och välutvecklade skolor med utbildningar inom media, service och teknik. Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB kommer att fortsätta verka som egna bolag med sina varumärken intakta. Bengt Ekberg, tidigare VD i bolagen, kommer att fortsätta som VD och driva bolagens verksamhet inom AcadeMedia-koncernen. Prospekt Styrelsen för Bolaget är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 23 oktober 2007 Styrelsen i AcadeMedia AB (publ) Anders Nilsson Josef Elias Fredrik Grevelius Rolf Nord Pernilla Ström Staffan Lund 14

15 VD HAR ORDET Nya resmål i ett nytt landskap AcadeMedia har det senaste året genomgått stora förändringar. Riktigt glädjande är att vi stärkt vår marknadsposition genom att ta nya affärer och öka våra marknadsandelar inom de områden vi valt att verka på. Vi är i dag Sveriges största börsnoterade utbildningsföretag med en bred meny av tjänster för både den privata och offentliga marknaden. Det visar på vår ambition att ta en ledande position i utbildningsbranschen, samtidigt som det ställer nya krav på företaget. Arbetet under 2006 har också fokuserats på att skapa ett företag med en gemensam värdegrund och företagskultur. En viktig del i detta arbete har varit en värderingsdialog där hela organisationen varit delaktig. Våra medarbetares motivation och drivkraft är avgörande för att kunna lyckas. Under början av 2007 har vi ytterligare förstärkt koncernen genom att förvärva NTIskolan. NTI-skolan har cirka 300 anställda och en omsättning på drygt 260 miljoner kronor. Formellt sett är detta ett köp men i realiteten handlar det om ett samgående som förstärker utbudet av utbildningar kraftigt samtidigt som man på längre sikt kan skapa ännu bättre förutsättningar för elever och kursdeltagare. Under 2007 har vi även förvärvat Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola. Förvärven är ett led i strategin att stärka AcadeMedias position inom kvalificerad yrkesutbildning och friskolor på gymnasienivå. Vårt arbete har gått enligt plan och AcadeMedia verkar nu inom fem affärsområden. Kompetens - en mångmiljardmarknad Den offentliga utbildningsmarknaden är en mångmiljardmarknad. Stat och kommun investerar i storleksordningen 200 miljarder om året på olika utbildningsformer. Steg för steg har denna marknad avreglerats. AcadeMedia är idag en av de ledande aktörerna inom flera segment på denna marknad. Företagens behov av kompetensutveckling ökar likaså. Företagen är lönsamma. Den globala konkurrensen och den höga förändringstakten skapar nya behov och ställer ökade krav på hur vi som individer och organisationer behöver utvecklas. Vi i Sverige måste helt enkelt bli bättre. Dagens och morgondagens stora överlevnadsfråga för företagen är kompetensförsörjning. Vi ser och är övertygade om att kompetensbranschen fortsätter utvecklas positivt de närmaste åren, såväl inom det privata som inom det offentliga området. Kompetensfrågorna kommer att påverka allt fler delar av näringslivet och arbetsmarknaden. Stat och kommun kommer att fortsätta den avreglering av offentlig utbildning som pågått de senaste åren. Vår vision Vår vision är att utveckla AcadeMedia till en ledande aktör inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet. Vi vill ta aktiv del i omstruktureringen av utbildningsbranschen. 15

16 Vi vill vara med och utveckla sättet vi lär på i arbetslivet. Våra kunders konkurrenskraft och därmed framtidsutsikter beror på det. AcadeMedias rötter och grundidé är att utveckla och realisera nya sätt att lära på. Vi tror att det finns en stor potential att tillämpa detta synsätt på hela den nya företagsgruppen. På så sätt vill vi skapa de bästa utbildningarna med nöjda deltagare och de bästa resultaten. Vi bygger en kompetenstrappa AcadeMedia bedriver idag utbildning från gymnasienivå via vuxenutbildning till högskoleinriktade utbildningar. På detta sätt blir vi en komplett aktör inom avregleringen av den offentliga utbildningen. Vi har nu även tillgång till den växande friskolemarknaden. Detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Vi vet att det bara är den med riktigt bra utbildningar som får förtroende av kunderna. Vi gör därför allt för att ha de bästa och ledande utbildningarna. Utbildningar som leder till jobb. Riktigt glädjande är att vi nu kan erbjuda 21 högskoleinriktade utbildningar på åtta orter inom AcadeMedia Masters. Webbaserad utbildning och kommunikation ger resultat Företag söker nya vägar att öka sin konkurrenskraft. Skall en förändring få verklig effekt måste dess konsekvenser nå ända ut till dem som lever i den. Vi vet att det inte räcker med att informera om nya arbetssätt, produkter och tjänster. Att utbilda och träna är det som ger ett verkligt genomslag i organisationen. Här står AcadeMedia starkt och har ett starkt koncept för webbaserad utbildning och kommunikation. Vi kommer fortsatt att lansera ytterligare nya tjänster och verktyg för att hjälpa företag att effektivt få genomslag på förändring i sina organisationer. Det är bara början AcadeMedia är ett spännande företag i en av 2000-talets mest intressanta branscher. Vi har förmånen att utveckla människor och företag och varje dag förtjäna det förtroende vi har från kunder och ägare. Våra medarbetares engagemang, kreativitet och professionalitet är nyckeln till vår framtid. Känn dig varmt välkommen till AcadeMedia vare sig du är deltagare, kund eller aktieägare men kom ihåg att vi bara har börjat Marcus Strömberg VD, AcadeMedia AB (publ) 16

17 ACADEMEDIA AB (PUBL) Bolagsstruktur AcadeMedia består av moderbolaget AcadeMedia AB (publ), 17 dotterbolag och 10 övriga företag ingående i koncernen. Nedan finns en illustration över den nuvarande bolagsstrukturen. För fullständiga namn och övrig info kring Bolagets dotterbolag och övriga bolag se sidan Utb. Competentia 16 LBS 2 Reagens 17 DBG 3 Maritime 18 Eductus 4 AM Eductus 19 Eductus syd 5 Cedric 20 Eductus väst 6 AM Nextwork 21 AM Work 7 Learning Consulting 22 Master of Media 8 Rekall 23 e-learning 9 Företagspoolen 24 Examina 10 Business Int. Group 25 AM Business School 11 Eld 26 AM Invest 12 AM Norge 27 AM College 13 AM Danmark 28 Macuniversitetet 14 NTI 15 Knowledge Partner Målbild Bilden nedan illustrerar den bolagsstruktur som AcadeMedia eftersträvar att ha från och med

18 Bolagsinfo Firmanamn Handelsbeteckning Säte AcadeMedia AB (publ) AcadeMedia Göteborg Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Datum när bolag startade nuvarande verksamhet Land för bolagsbildning Hemvist Juridisk form Lagstiftning Adress till huvudkontoret Sverige Göteborg Publikt aktiebolag Telefon till huvudkontoret Hemsida Dotterbolagsinfo Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Skärgårdsgatan 4, Göteborg Bolag Org.nr. Ägarandel % Bolagsbildning/drift Status Nordens Teknikerinstitut AB Sverige Rörelse Utbildningsbolagen Competentia AB Sverige Vilande Reagens Simulation AB Sverige Vilande Maritime Education Sweden AB Sverige Vilande AcadeMedia Eductus AB Sverige Rörelse Cedric Utbildningar AB Sverige Vilande AcadeMedia Nextwork AB Sverige Vilande AcadeMedia Learning Consulting AB Sverige Rörelse Företagspoolen Sverige AB Sverige Vilande Business Int. Group in Europe AB Sverige Vilande Eld Interaktiv Produktions AB Sverige Vilande AcadeMedia AS, Norge Norge Vilande AcadeMedia ApS, Danmark Danmark Vilande Ljud & Bildskolan LBS AB Sverige Rörelse Drottning Blankas Gymnasieskola AB Sverige Rörelse Knowledge Partner Syd AB Sverige Rörelse Rekall AB Sverige Vilande Övriga företag ingående i koncernen Bolag Org.nr. Ägarandel % Bolagsbildning/drift Status Eductus AB Sverige Rörelse Eductus Syd AB Sverige Vilande Eductus Väst AB Sverige Vilande AcadeMedia Work AB Sverige Vilande Masters of Media Sverige AB Sverige Vilande e-learning AB Sverige Vilande AcadeMedia Business School AB Sverige Vilande AcadeMedia Invest AB Sverige Vilande AcadeMedia College AB Sverige Vilande Macuniversitetet AB Sverige Vilande Examina AB Sverige Vilande 18

19 Verksamhet AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultatet. Bolaget vänder sig till både privat och offentlig sektor. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och är verksamt på ett 30-tal platser i Sverige samt i Köpenhamn och Oslo med dotterbolag. Verksamheten bedrivs genom fem olika affärsområden: AcadeMedia Eductus AcadeMedia Learning Consulting Nordens teknikerinstitut NTI Ljud & Bildskolan LBS Drottning Blankas Gymnasieskola Affärsområden AcadeMedias utbildningsverksamhet bedrivs för närvarande i Bolagets sju aktiva dotterbolag genom fem affärsområden; AcadeMedia Eductus, Learning Consulting, NTI, LBS och DBG. Dessa affärsområden skapar en naturlig och pedagogisk uppdelning av Bolagets omfattande utbildningsverksamhet. Utbildningsverksamheten beskrivs i detta prospekt såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt utifrån denna affärsområdesuppdelning. Varumärken Bolaget arbetar med sex starka varumärken: AcadeMedia NTI-skolan Eductus AcadeMedia Masters Ljud & Bildskolan LBS Drottning Blankas Gymnasieskola Dessa varumärken är fördelade på alla de utbildningar och tjänster som AcadeMedia erbjuder. En detaljerad redogörelse över hur dessa varumärken används finns under respektive affärsområde. Affärsidé AcadeMedia skall genom utbildningar utveckla människor och företag genom att använda modern pedagogik och teknik för att skapa mätbara vinster för kunden. 19

20 Affärsmodell AcadeMedia skall skapa kundvärde för både de som köper utbildningar och de som genomgår utbildningar. Bolaget skall sälja utbildningar med stor kundnytta, till rätt pris och med rätt kvalitet. AcadeMedia skall vända sig till företag som är internationellt verksamma eller har en arbetsmarknadsorganisation inom marknadssegment där störst kundnytta kan levereras. Bolaget skall även samverka med näringslivet genom all offentlig utbildningsverksamhet. AcadeMedia har som strategi att växa dels organiskt och dels genom förvärv. Förvärv skall stödja Bolagets långsiktiga inriktning, vara kompetenshöjande och ge ett positivt kassaflöde. Vision Bolagets vision är att utveckla AcadeMedia till en ledande aktör inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet genom att ta en aktiv del i omstruktureringen av utbildningsbranschen. AcadeMedia skall utveckla sättet man lär på i arbetslivet för att därigenom öka kundernas konkurrenskraft och framtidsutsikter. Historik 1994 Bolaget startar sin verksamhet Bolaget börsnoteras på O-listan ARENA AB och Göteborgs Reklambyråskola förvärvas Competentia AB (därigenom Eductus), Företagspoolen Sverige AB och Reagens Simulation AB förvärvas Omsättningen fördubblas (158,2 Mkr) jämfört med 2003 (82,4 Mkr) Kraftigt förbättrat rörelseresultat (10,4 Mkr) jämfört med 2003 (-32,7 Mkr) Bolaget strukturerar verksamheten i två segment, privata och offentliga utbildningar Omsättningen ökar från 158,2 Mkr till 226,2 Mkr Rörelseresultat för 2005 uppgick till cirka 9,9 Mkr exkl. struktur- och engångskostnader Åtgärdsprogram initieras för att skapa kostnadseffektiviseringar Bolaget ökar satsningarna på försäljning och marknadsföring AcadeMedia Eductus etablerar verksamhet i Karlstad Koncernens rörelseresultat för 2006 uppgick till 11,0 Mkr ( ,7 Mkr) AcadeMedia AB förvärvar Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) Staffan Lund och Pernilla Ström väljs in i AcadeMedia AB:s styrelse AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan LBS AB (LBS) och Drottning Blankas gymnasieskola (DBG). Bolaget förvärvar även Knowledge Partner Syd AB som är en stor aktör inom kvalificerad yrkesutbildning (KY). Knowledge Partner integreras i affärsområdet Eductus under varumärket AcadeMedia Masters. 20

21 Investeringar - koncernen Förvärv företag med Goodwill 2007: Nordens Teknikerinstitut AB 99 Mkr, Knowledge Partner Syd AB 0,4 mkr, Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB 76,7 Mkr. Samtliga summor för 2007 är preliminära. 2006: Inga. 2005: Reagens simulation AB 0,9 Mkr. 2004: Eductus AB 3,5 Mkr, Företagspoolen Sverige AB, 4,5 Mkr, Reagens simulation AB 0,5 Mkr. 2003: Inga. Förvärv immateriellt Mkr 2006: Inga. 2005: 0 Mkr. 2004: 8,5 Mkr. 2003: 1,1 Mkr. Förvärv av finansiella tillgångar 2007: 60,2 Mkr 2006: Inga. 2005: Inga. 2004: Inga. 2003: 2,5 Mkr. Förvärv materiella anläggningstillgångar 2007: 0,4 Mkr 2006: 0,7 Mkr. 2005: 1,0 Mkr. 2004: 0,6 Mkr. 2003: 3,0 Mkr. Det finns inga större pågående investeringar i koncernen per idag förutom förvärven av LBS och DBG. Inte heller några specifika framtida beslutade investeringar av större värde. Anläggningstillgångar Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgår efter förvärv av Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola till ett belopp om cirka 19 Mkr. Sammantaget står koncernens materiella anläggningstillgångar inte för en väsentlig del av den totala tillgångsmassan i Bolaget. Det finns inte heller några materiella anläggningstillgångar som enskilt spelar en central roll i Bolagets verksamhet. Bolagets materiella anläggningstillgångar är inte leasade och det finns inte heller några inteckningar kopplade till dessa tillgångar. 21

22 Väsentliga avtal Bolaget och dess dotterbolag har inga väsentliga avtal som har slutits under de två år som föreligger offentliggörandet av detta prospekt med undantag för: Avtal om förvärv av DBG och LBS. Avtal om att förvärva Knowledge Partner Syd AB. Avtal med Danske Bank om förvärvsfinansiering för DBG och LBS på sammanlagt 70 Mkr. Avtal om förvärv av NTI. Avtal med Danske Bank om förvärvsfinansiering för NTI 150 Mkr, varav 30 Mkr är ett kortfristigt lån. Andra avtal AcadeMedia sluter löpande avtal gällande utbildningar och tjänster i den löpande verksamheten. Avtalen är var för sig inte av väsentlig betydelse men skapar sammantaget en grund för Bolagets utbildningsverksamhet. Aktieinnehav Efter det att AcadeMedia under andra kvartalet 2007 avyttrade aktieinnehavet i Netset AB har Bolaget inga aktieinnehav i andra företag, utöver de bolag som redovisas i organisationsstrukturen i detta prospekt. Tendenser koncernen AcadeMedias förvärv av Drottning Blankas Gymnasieskola och Ljud & Bildskolan som genomfördes i september 2007, tillsammans med förvärvet av NTI som genomfördes i februari 2007 innebär att koncernen bildar ett av Sverige ledande utbildningsföretag. Förvärven medför att såväl verksamhet, omsättning som antalet anställda ökar kraftigt i koncernen. Verksamhetsbeskrivning för Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola finns på sidorna i detta prospekt. På marknaden för offentlig utbildning finns två system, offentlig upphandling och tillståndsgivning. Arbetsmarknadsutbildning görs genom upphandling primärt genom Arbetsmarknadsverket och försäkringskassorna. Utbildningsformerna kvalificerad yrkesutbildning (KY) och friskolor ansöker om tillstånd hos ansvarig myndighet för att få driva utbildningsverksamhet. Prisutvecklingen påverkas främst av konkurrensbilden men också av kommunernas kostnad för den egna utbildningsverksamheten. Denna varierar mellan olika kommuner och påverkas också av politiska beslut. Bedömningen är att den nya regeringen i stort kommer att påverka utvecklingen positivt inom alla områden, men arbetsmarknadsutbildningen under 2007 och 2008 kommer att genomgå relativt stora förändringar. Produktionskostnaderna styrs fortsatt till största del av personalkostnader. Bolagets personal följer gängse avtal på arbetsmarknaden. Inom företaget finns endast mindre lagervärden. Utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet genom minskade volymer beroende på politiska beslut är en osäkerhetsfaktor och kan ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter. 22

23 AFFÄRSOMRÅDE ACADEMEDIA EDUCTUS Verksamhet Affärsområdet AcadeMedia Eductus inriktar sig på, i huvudsak, kvalificerade yrkesutbildningar (KY), arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar, omställningsutbildningar, arbetslivsinriktad rehabilitering (rehab) och jobbförmedling. Organisation AcadeMedia Eductus är uppdelat i fyra regioner vilka leds av vardera en regionchef. Varje etablering leds av en ansvarig projektledare med resultatansvar. Produkter Eductus Arbetsmarknad AcadeMedia Eductus är, enligt bedömning av koncernledningen i Bolaget, ett av Sveriges ledande företag för förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning samt för arbetslivsinriktad rehabilitering. AcadeMedia Eductus har under 2007 tecknat nationellt ramavtal med försäkringskassan för genomförande av arbetslivsinriktade insatser. En marknad som enligt Bolagets bedömning kommer att växa under AcadeMedia Eductus har bred kompetens och jobbar med utbildning mot yrkesgrupper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Under 2007 har AcadeMedia Eductus tagit marknadsandelar inom KY-rehab och jobbförmedling. AcadeMedia Eductus har fokus på tjänstemannasektorn generellt och för framtiden hållbara branscher, till exempel IT- och bemanningsbranschen, specifikt. Ambitionen är att utveckla människor mot långsiktigt hållbara yrkesområden. Under året har ett antal koncept skapats och vidareutvecklats. Eductus Vux AcadeMedia Eductus bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på uppdrag av 10 kommuner i Sverige med verksamhet från Malmö i söder till Östersund i norr, i klassrum och på distans. AcadeMedia Eductus arbetar med alla ingående delar i vuxenutbildningstrappan, orienteringskurser, kärnämnen och yrkesinriktade utbildningar. Flexgymnasiet är ett koncept för individualiserade studier av företrädesvis kärnämnen. Målet är att erbjuda flera alternativ vilket ger eleven frihet och möjligheter. De kan välja de ämnen eller delar av ämnen de verkligen behöver. Kanske vill eleven gå en hel utbildning? Studera på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid, klassrum eller distans, i grupp eller individuellt? Individen bestämmer. AcadeMedia Eductus utbildar för arbetslivet. Yrkesinriktningarna har en förankring i arbetslivets efterfrågan på arbetskraft och ser därför olika ut på olika geografiska platser. De har dock ett gemensamt, alla motiverar de elever till stordåd genom ett problembaserat och verklighetsrelaterat lärande som skapar engagemang och vilja att lära mer. Eductus Omställning I en tid då utvecklingen och förändringstakten går allt snabbare så sker en kontinuerlig effektivisering och omstrukturering av företags verksamheter. Företags förmåga till omställning har därmed blivit en konkurrensfaktor i sig. Omställning kan omfatta såväl verksamhet som personal och teknik. Tidigare möttes kraven på förändring ofta av 23

24 generella och passiva åtgärder. Inte sällan med resultatet att äldre arbetskraft ställdes utanför arbetslivet. Idag handlar det i stället om framåtriktade och personligt utformade insatser. Att avsluta anställningar på ett korrekt sätt har blivit en viktig fråga för företag som vill verka långsiktigt på marknaden. AcadeMedia Eductus erbjuder företag och organisationer stöd i denna process. AcadeMedia Eductus har bland annat ramavtal med Tsl, LO-kollektivets trygghetsavtal där man fungerar som stöd och resurs för företag i omställningssituationer. Eductus har också avtal med och levererar till TRR, trygghetsrådet inom det privata näringslivet, såväl som till Trygghetsstiftelsen inom det statliga avtalsområdet. Eductus kan med erfarna interna coacher, yrkesinriktade utbildningar och med en enhet för rekrytering hjälpa individen att skapa möjligheter att nå målet ett nytt jobb. AcadeMedia Masters Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform inom det reguljära utbildningssystemet. Den är utformad i nära samarbete med arbetslivet för att leda till jobb och för att vara ett alternativ till traditionell högskoleutbildning. Verksamheten bedrivs på uppdrag av KY-myndigheten. Under 2007 bedriver AcadeMedia Masters, som Bolagets skola heter, totalt 21 utbildningar på 8 orter. Det gör AcadeMedia Masters till en av de största privata KY-anordnarna. AcadeMedia Masters yrkesinriktade utbildningar är en investering i möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Man får en spetskompetens inom områden som efterfrågas i dagens och morgondagens yrkesliv. AcadeMedia samarbetar med företag inom de branscher Bolagets utbildningar riktar sig mot. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt genom utbildningens ledningsgrupp. AcadeMedia Företagskurser Att kontinuerligt utvecklas som individ är en nödvändighet både idag och för framtiden. Mot individer och medarbetare erbjuder AcadeMedia därför en meny av utbildningar med variation både i ämne och i längd. Bolagets diplomutbildningar inom Reklambyråskolan ger människor möjlighet att på kvällstid förkovra sig inom reklambyråvärldens huvudyrken copywriter respektive art director. I Stockholm har AcadeMedia utbildningar i samarbete med Stockholm Visitors Board AB där målet är att bli Auktoriserad Stockholmsguide. Utöver detta erbjuder AcadeMedia företagsanpassad utbildning. Bolaget utbildar i ledarskap, kommunikation, IT, affärsmannaskap, grupputveckling med mera. AcadeMedia är leverantör till en mängd stora och små, företag och organisationer. Som exempel kan nämnas det nationella avtal Bolaget har med Försäkringskassan vad gäller utbildningar inom ledarskap och grupp/individutveckling av deras personal. AcadeMedia Jobb Under 2007 har AcadeMedia Eductus startat upp privat jobbförmedling i Malmö, Norrköping och Sundsvall. Privat jobbförmedling är ett försök som AMS har upphandlat som ett komplement till sin egen verksamhet. AcadeMedia Eductus är AMS största leverantör under försöksperioden. 24

25 AcadeMedia Rekrytering AcadeMedia Rekrytering etablerades under slutet av 2006 som ett komplement till vår individorienterade jobbmatchning inom Eductus Arbetsmarknad. AcadeMedia Rekrytering hjälper företag och organisationer med behov av nyrekrytering. AcadeMedias specialitet inom området är att hitta personer med tillräcklig kompetens, men framför allt med rätt värderingar, rätt intresse och rätt vilja. Rekrytering är ett svårt och kostsamt arbete för små och medelstora företag. Med ett attraktivt pris och en effektiv rekryteringsprocess vill Bolaget ta en egen position på marknaden för rekrytering. Personal representerar i en tjänsteekonomi den viktigaste pusselbiten i företagens konkurrenskraft. Lyckade nyanställningar är helt avgörande för företags lönsamhet och utveckling. Viktigaste produktkategorierna Nedan beskrivs de viktigaste produktkategorierna för varje räkenskapsår som omfattas av den historiska finansiella informationen: 2004 AcadeMedia Education/Eductus Arbetsmarknad 2005 AcadeMedia Masters, Eductus Vux, Eductus Omställning 2006 AcadeMedia Masters Varumärken Varumärket Eductus används för följande utbildningsverksamheter: Eductus Arbetsmarknad - kompetensutveckling, coachning och jobbmatchning av arbetssökande och sjukskrivna. Eductus Vux - från yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå och flexgymnasiets kärnämnesutbildningar till orienteringskurser. Eductus Omställning - karriärväxling för individer som blivit övertaliga Varumärket AcadeMedia används för följande utbildningsverksamheter: AcadeMedia Masters -21 olika kvalificerade yrkesutbildningar fördelade på åtta geografiskt spridda orter. AcadeMedia Företagskurser - en palett av utvecklingsmöjligheter för företag och individer, från intensivkurser på en dag till årslånga diplomutbildningar, i klassrum, på distans eller i blandning därav. AcadeMedia Rekrytering - kompetensförsörjningsstöd åt företag och organisationer. AcadeMedia Jobb Jobbförmedling på uppdrag av AMV Marknad Inom affärsområdet AcadeMedia Eductus är AcadeMedia i huvudsak verksamma på den svenska marknaden, inom den offentliga sektorn. 25

AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7

AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7 Q2 AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7 Delårsrapport kvartal två 2007 AcadeMediaS resultatutveckling är fortsatt positiv och verksamheten bedöms fortsätta ha en god

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Q1 AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Delårsrapport kvartal ett 2008 RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 14,1 MKR (6,3 MKR) HÖJD TILLVÄXTPROGNOS FÖR GYMNASIEVERKSAMHETEN 2008 OCH 2009 GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7

AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7 Q4 AcadeMedia AB (publ) b o k s l u t s k o m m u n i k é 2 0 0 7 Bokslutskommuniké 2007 AcadeMedia gör sitt bästa kvartals- och årsresultat Hittills. Fortsatt resultatförbättring för kvartal fyra med

Läs mer

prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)

prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ) prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om prospektet 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 13 Upptagande till handel 15 Aktien

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Q2 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18% FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR-

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola Inbjudan till presskonferens idag AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa & friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och organisationer.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA 20110830 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2.860 (f å 1.567 KSEK) Periodens resultat uppgick till KSEK 133 (f å -439 KSEK) Resultat per aktie:

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 1 januari 2015-31 mars 2015 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 42 kkr 254 kkr Periodens bruttoresultat -113 kkr 126

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 5 oktober 2006 31 december 2007 Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 Bolagets aktier togs upp till handel på Aktietorget den 14 maj 2007 Pour AB, förvärvades den 28 december 2007. Nordens första

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2007-07-01 2007-09-30 1(11) Delåret juli 2007 - september 2007 i sammandrag Den kliniska studien på Bolagets nasala influensavaccin kontrakteras

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014

Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Gullberg & Jansson AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättning 36,9 (25,6) MSEK Rörelseresultat 0,5 (-1,5) MSEK Resultat efter skatt 0,4 (-0,9) MSEK Resultat per aktie 0,10 (-0,18)

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 FEELGOOD SVENSKA AKTIEBOLAG (publ.) (Org.nr. 556511-2058) DELÅRSRAPPORT I enlighet med bolagsstämmans beslut genomfördes en kontantemission av 72.700 aktier till en aktieägargrupp hos Erik Penser Fondkommission,

Läs mer

1 januari 2008-31 december 2008 Helårsperiod 1 januari 2008 31 december 2008

1 januari 2008-31 december 2008 Helårsperiod 1 januari 2008 31 december 2008 1 januari 2008-31 december 2008 Helårsperiod 1 januari 2008 31 december 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI DECEMBER 2008 Bolaget fick en ny huvudägare den 27 november Ny styrelse och VD utsågs på extra bolagsstämma

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) (SYKA:NGMMTF) Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Omsättningen i de rörelsedrivande dotterbolagen visar stark tillväxt och bolagen visar positiv resultatutveckling.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2004-09-01 2005-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000

D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 juni 2000 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 96 % jämfört med samma period

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org. nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari september 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 11 maj 2016, klockan 17.30, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm. Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006

Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Delårsrapport ONE Media Holding AB (publ) juli-sept 2006 Noterade på AktieTorget ONE Media Holding AB (publ) Delårsrapport juli-sept 2006 Företagsgruppen ONE har under första kvartalet 2006 (juli-september)

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer