prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)"

Transkript

1 prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om prospektet 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 13 Upptagande till handel 15 Aktien 15 Tidpunkter för ekonomisk information 15 Bakgrund och motiv 16 VD har ordet 18 AcadeMedia AB 20 Affärsområde AcadeMedia Eductus 25 Affärsområde Learning Consulting 29 Affärsområde NTI 31 Styrelse och ledande befattningshavare 34 Revisorer och anställda 41 Övriga upplysningar 42 Övrigt 44 Aktiekapital och aktiekapitalets utveckling 45 Ägarförhållanden 46 Införlivas via hänvisning 47 Finansiell information 48 Proforma 73 Revisorns rapport avseende proforma 75 Revisorns rapport avseende proforma NTI 76 Nettoskuldsättning 78 Bolagsordning 79 Skattefrågor 81 Bolagsuppgifter 84 AcadeMedia - ett ledande utbildningsföretag AcadeMedia har under 2006 fortsatt att utveckla verksamheten. Förlust har vänts till vinst samtidigt som Bolaget strukturerats mot dels privat och dels offentlig sektor. AcadeMedia har under hösten 2006 arbetat med att stärka företagets position på den offentliga utbildningsmarknaden genom förvärv. Friskolemarknaden är intressant då den mognat och utvecklats de senaste åren. Flera av företagen på denna marknad är lönsamma och har en tillväxtpotential. Ett av de ledande bolagen är NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB). AcadeMedia förvärvade Nordens Teknikerinstitut AB (NTI-skolan) i januari AcadeMedia bildar tillsammans med NTI ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. AcadeMedia och NTI-skolan har en potential och kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. 2

3 OM PROSPEKTET Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller AcadeMedia avses AcadeMedia AB (publ) med organisationsnummer Med NTI eller NTI-skolan avses Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) med organisationsnummer Lagen om handel med finansiella instrument Detta prospekt har upprättats av AcadeMedia AB (publ) i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Finansinspektionen Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. Prospektets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta prospekt vänder sig inte till personer där ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt förutsätts. Prospektet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller detta prospekt kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet tillgängligt Prospektet finns tillgängligt på AcadeMedia:s huvudkontor samt på Bolagets hemsida Prospektet kan också nås via Finansinspektionens hemsida Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för prospektet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Den Nordiska Börsen Stockholm Small cap B-aktierna i AcadeMedia AB (publ) är noterade på Den Nordiska Börsen i Stockholm under listan Small cap. AcadeMedia AB (publ) avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk auktoriserad marknadsplats. Genom fondbörsens handelssystem SAXESS, kan den som vill köpa och sälja aktier i AcadeMedia AB (publ) använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna. Small cap har Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats. 3

4 SAMMANFATTNING Sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att investera i aktier i detta Bolag skall grunda sig på en bedömning av prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna i prospektet. Verksamhet AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. Bolaget vänder sig till både privat och offentlig sektor. AcadeMedia har huvudkontor i Stockholm och verksamhet på ett 30-tal platser i Sverige samt i Köpenhamn och Oslo med dotterbolag. Verksamheten bedrivs genom tre olika affärsområden: AcadeMedia Eductus Learning Consulting NTI Emissionsbeslut AcadeMedia AB har på extra bolagsstämma den 20 februari 2007 beslutat om att godkänna en apportemission om aktier, varav aktier av serie A och aktier i serie B, i samband med förvärv av Nordens Teknikerinstitut AB (NTI). De emitterade aktierna har tecknats av NTI:s tidigare ägare Josef Elias Holding AB och Sandra Unterman Holding AB. Den extra bolagsstämman den 20 februari 2007 tog också beslut om att bemyndiga styrelsen i AcadeMedia AB att under tiden fram till nästa årsstämma kunna nyemittera högst aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst kronor. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant. 4

5 5 Bolagsstruktur Acade- Media Rörelse 1 Compe- tentia Vilande 3 Reagens Rörelse 4 Maritime Education Vilande 5 AM Eductus Rörelse 6 Eductus Vilande 16 Eductus Syd Vilande 17 Eductus Väst Vilande 18 Cedric Vilande 7 AM Work Vilande 19 e-learning Vilande 21 Master Of Media Vilande 20 AM Nextwork Vilande 8 AM Business School Vilande 22 AM Invest Vilande 23 AM College Vilande 24 Mac University Vilande 25 Learning Consulting Rörelse 9 Rekall Rörelse 10 Företagspoolen Vilande 11 BIG Vilande 12 Eld Vilande 13 AM Norge Vilande 14 AM Danmark Vilande 15 NTI Rörelse 2

6 Bolagsinfo Firmanamn Handelsbeteckning Säte AcadeMedia AB (publ) AcadeMedia Stockholms län, Stockholm kommun Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Datum när bolag startade nuvarande verksamhet Land för bolagsbildning Sverige Hemvist Stockholm Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Adress till huvudkontoret Box 44099, Stockholm Telefon till huvudkontoret Hemsida Styrelse och ledande befattningshavare Anders Nilsson Styrelseordförande Helena Anderberg Styrelseledamot Håkan Berntsson Styrelseledamot Josef Elias Styrelseledamot Fredrik Grevelius Styrelseledamot Rolf Nord Styrelseledamot Marcus Strömberg Extern verkställande direktör Revisorer Anders Roos SET Revisionsbyrå AB, Stockholm. Företagets revisor sedan Lars-Ola Andersson SET Revisionsbyrå AB, Stockholm. Företagets revisors sedan Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Den enskilt största risken i AcadeMedia bedöms vara politiska beslut som är kopplade till utbildningsverksamheter. En ändrad riktning på de politiska beslut som tas under de närmsta åren skulle kunna påverka Bolagets verksamhet negativt. Den allmänna konjunkturutvecklingen bedöms vara en annan risk som kan påverka Bolaget negativt. En lågkonjunktur skulle kunna innebära att företags vilja att investera i utbildningar och utbildningsrelaterade tjänster kan minska. Ovan nämnda risker finns tillsammans med övriga risker beskrivna i detalj under rubriken riskfaktorer i detta prospekt. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. 6

7 Finansiell översikt i sammandrag AcadeMedia AB (publ) Nedan presenteras utvalda delar av AcadeMedias räkenskaper i sammandrag. Först presenteras koncernens räkenskaper och sedan följer räkenskaperna för moderbolaget. Ingen uppställning i sammandrag har granskats av Bolagets revisorer. Redovisade räkenskaper för åren 2003, 2004 och 2005 är hämtade från Bolagets officiella årsredovisning. Räkenskaperna för 2006 är hämtade från bokslutskommunikén, vilken inte granskats av bolagets revisorer. Resultaträkning i sammandrag koncernen (Tkr) IFRS IFRS IFRS RR RR Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av resultatet Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning i sammandrag koncernen TILLGÅNGAR (Tkr) IFRS IFRS IFRS RR RR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Färdiga varor och pågående arbete Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER (Tkr) IFRS IFRS IFRS RR RR Summa eget kapital Minoritetens andel Avsättningar Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Nyckeltal koncernen Mkr Resultaträkning IFRS IFRS IFRS RR RR Nettoomsättning 221,7 226,2 158,2 158,2 82,4 Rörelseresultat 11,0-17,8 11,3 10,4-33,5 Resultat efter finansiella poster 11,0-16,8 28,7 23,6-32,9 Vinstmarginal 5% -7% 18% 15% -40% Räntekostnader -0,2-0,2-0,5-0,5-0,3 Soliditet 67% 63% 64% 63% 71% Medeltal anställda Resultat per aktie 3,02-3,82 19,95 18,67-10,24 Utdelning Resultaträkning i sammandrag moderbolaget (Tkr) IFRS IFRS IFRS RR RR Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning i sammandrag moderbolaget TILLGÅNGAR (Tkr) IFRS IFRS IFRS RR RR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER IFRS IFRS IFRS RR RR Eget kapital Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Nyckeltal moderbolaget Mkr Resultaträkning IFRS IFRS IFRS RR RR Nettoomsättning 14,4 6,1 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -3,6-10,4-1,9-10,7-15,9 Resultat efter finansiella poster -3,5-5,5 11,8 11,8-13,2 Vinstmarginal -25% -91% N/A N/A N/A Räntekostnader 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 Soliditet 78% 80% 83% 83% 96% Utdelning Vinstmarginal Vinstmarginalen för koncernen 2003 blev 40 %. Under 2004 förbättrades vinstmarginalen till 18 %. En stark omsättningstillväxt präglade året, primärt till följd av företagsförvärv. Under 2005 sjönk vinstmarginalen till 7 %. Under 2006 har koncernens historiska tillväxt i nettoomsättning stagnerat något men det omstruktureringsprogram som har genomförts har haft bra genomslagskraft på koncernens kostnader. Koncernens vinstmarginal steg under 2006 till 5 %. Soliditet Koncernens soliditet 2003 var 71 %. Under 2004 sjönk soliditeten till 64 %. Orsaken till den försämrade soliditeten var att koncernens balansomslutning ökat kraftigt som följd av de företagsförvärv som genomfördes under året. Under 2005 redovisas koncernens soliditet till 63 %. Koncernen uppvisade ett negativt resultat för året om Tkr, vilket hade en negativ inverkan på soliditeten. Under 2006 har koncernens soliditet förbättrats till 67 % till följd av den positiva resultatutvecklingen. Resultatet redovisas till Tkr för räkenskapsåret. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat under 2003 blev Tkr. Under 2004 genomfördes tre företagsförvärv vilket resulterade i att nettoomsättningen nästan fördubblades till Tkr, jämfört med Tkr under Koncernens rörelseresultat förbättrades till Tkr. Under 2005 ökade omsättningen i koncernens kraftigt och nettoomsättningen för året blev Tkr. Då koncernens totala kostnadsbild ökat under året hade detta en negativ effekt på rörelseresultatet. Detta resulterade i ett negativt rörelseresultat om Tkr. Under 2006 minskade koncernens nettoomsättning marginellt jämfört med Omstruktureringsprogrammet som påbörjades under 2005 har under 2006 haft genomslag på koncernens kostnadsstruktur. Detta resulterade i att koncernens rörelseresultat förbättrades för 2006 och redovisas till Tkr. 9

10 Finansiell översikt i sammandrag Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) Nedan presenteras utvalda delar av NTI:s räkenskaper i sammandrag. Först presenteras räkenskapsmaterial hänförligt till NTI:s årsredovisningar och sedan presenteras en proformarapport specifikt framtagen för att underlätta jämförbarheten för läsaren genom att räkenskaperna har omräknats så att de följer AcadeMedias räkenskapsår d.v.s. kalenderår. Ingen uppställning i sammandrag har granskats av Bolagets revisor. Resultaträkning i sammandrag Tkr månader BFN BFN BFN Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Balansräkning i sammandrag (Tkr) BFN BFN BFN Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 Resultaträkning proforma i sammandrag (Tkr ) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Balansräkning proforma i sammandrag (Tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (Tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Nyckeltal proforma proforma proforma Flerårsöversikt, NTI Mkr mån Resultaträkning Nettoomsättning 260,0 210,0 158,0 242,8 184,8 136,9 Rörelseresultat 43,4 23,3 11,8 37,8 19,2-6,9 Resultat efter finansiella poster 44,2 23,4 11,3 38,2 19,0-7,6 Vinstmarginal 17% 11% 7% 16% 10% -6% Räntekostnader 0,0 0,1 0,6 0,0 0,3 0,7 Soliditet 53% N/A N/A 51% 42% 19% 11

12 Vinstmarginal NTI:s vinstmarginal för räkenskapsåret 2003/2004 var negativ. Under räkenskapsåret 2004/2005 förbättrades vinstmarginalen till 10 %. Omsättningen steg och blev för räkenskapsåret Tkr. En anledning till att vinstmarginalen steg var att de klassrumsförlagda vuxenutbildningarna utgjorde en mindre del av den totala verksamheten i NTI. Under 2005/2006 blev omsättningen Tkr. En breddning av NTI:s produktbas genomfördes och flera nya ramavtal knöts. Detta resulterade i att vinstmarginalen utvecklades positivt och blev 16 %. Soliditet NTI:s soliditet vid utgången av räkenskapsåret 2003/2004 var 19 %. Under följande räkenskapsår förbättrades soliditeten till 42 % trots en kraftigt ökad balansomslutning. Under räkenskapsåret 2005/2006 förbättrades NTI:s soliditet ytterligare och blev vid utgången av räkenskapsåret 51 %. NTI:s soliditet har minskat något per till följd av vinstdispositionen för 2005/2006 där det beslutades om en utdelning om Tkr. Rörelseresultat Rörelseresultatet för 2003/2004 blev Tkr. Under räkenskapsåret 2004/2005 steg omsättningen till Tkr. En anledning till den ökade omsättningen var att NTI lyckades med att bredda sitt utbud av produkter samt att knyta nya kunder till sig via ramavtal. NTI:s rörelseresultat för räkenskapsåret 2004/2005 blev Tkr. Under räkenskapsåret 2005/2006 fortsatte NTI att bredda utbildningsutbudet vilket resulterade i att omsättningen steg till Tkr. Rörelseresultatet ökade Tkr. 12

13 RISKFAKTORER Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta prospekt tas upp till handel. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Bolaget Kunder Utbildningsbranschen påverkas direkt av näringslivets och offentliga organisationers benägenhet att köpa utbildning vilket är kopplat till hur kunderna utvecklas. AcadeMedia har per idag en större del av sin verksamhet och sina kunder inom det offentliga segmentet. Länsarbetsnämnder, KY-myndigheten och kommunala vuxenutbildningsorganisationer är AcadeMedias större kunder. AcadeMedias resultat skulle kunna drabbas relativt hårt om någon eller några av dessa kunder valde en annan leverantör. Politiska beslut Verksamheten inom AcadeMedia är direkt påverkad av politiska beslut och samhällets syn på utbildning. Det finns en risk att de politiska besluten som kommer att tas kan ha en negativ påverkan på Bolagets utbildningsverksamhet. En större förändring av politiska beslut skulle kunna få en långsiktig negativ påverkan på Bolaget. Ansvarsskyldighet och skadestånd Fel och brister som kan uppstå i AcadeMedias verksamhet kan leda till krav på ansvarsskyldighet och skadestånd. Konjunkturutveckling Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. Immateriella rättigheter Bolaget använder sig av ett stort antal varumärken i sin utbildningsverksamhet. Många av dessa varumärken är av stor betydelse för Bolagets marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster. Om Bolagets åtgärder för att skydda sina varumärken är otillräckliga eller om dessa missbrukas, kan detta påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. AcadeMedia kan tvingas inleda juridiska processer för att skydda sina varumärken. Sådana processer kan leda till betydande kostnader och ta tid i anspråk för ledande befattningshavare i Bolaget. Framtida kapitalbehov Bolaget behöver kapital för att kunna utveckla de produkter och tjänster som krävs för att attrahera marknaden. I det fall Bolaget inte genererar tillräckligt överskott finns det inga garantier för att det går att anskaffa externt kapital för att kunna utveckla nya produkter och tjänster. 13

14 Konkurrenter Bolaget verkar inom en marknad där konkurrensen är hård. En del av Bolagets konkurrenter är företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning från en konkurrent inom det område som AcadeMedia verkar inom skulle kunna medföra risker i form av försämrad omsättning och försämrade marginaler. Nyckelpersoner och medarbetare Bolagets nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Utveckling och förändring Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter och tjänster inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter och tjänster kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerade utveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Aktien Bolagets aktie Värdepappershandel är förknippad med risk- och risktagande. En aktieinvestering kan både stiga och sjunka i värde och därigenom är det inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital. Investeringar i denna aktie bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärlden i kombination med en generell information om branschen. Ägare med betydande inflytande Efter den emission som beskrivs i detta prospekt så kommer Josef Elias Holding AB, AB Traction och Ringvägen Venture AB att ha 37,28 procent av kapitalet och 51,24 procent av rösterna i Bolaget. Följaktligen har dessa aktieägare var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna. Genom reglerna i aktiebolagslagen om minoritetsskydd och likabehandling av aktieägare begränsas dock riskerna för missbruk av den dominerande ställningen som innehas av huvudägarna. 14

15 UPPTAGANDE TILL HANDEL B-aktierna i AcadeMedia AB (publ) är noterade på Den Nordiska Börsen i Stockholm på Small cap-listan, som är en auktoriserad marknadsplats. Small cap tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är noterade på denna lista. Small cap har Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats. Prospektet har upprättats av styrelsen i AcadeMedia AB (publ) med anledning av ett förvärv, som genererar en utspädning om mer än 10 %, vilket föranleder prospektkrav för att kunna ta upp de nya aktierna till handel. AcadeMedia AB har på extra bolagsstämma den 20 februari 2007 beslutat om att godkänna förvärvet av Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) genom en apportemission om aktier, varav aktier av serie A och aktier i serie B. De emitterade aktierna har tecknats av NTI:s tidigare ägare Josef Elias Holding AB och Sandra Unterman Holding AB. AKTIEN Handelspost: ISIN-kod: 200 aktier SE TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Räkenskapsperiod: Årsstämma: Januari-mars 2007: April-juni 2007: Juli-september 2007: Bokslutskommuniké 2007:

16 BAKGRUND OCH MOTIV Omvärld Konjunkturen är fortsatt stark och drivs av den globalt ökande efterfrågan. Det resulterade under hösten/vintern 2006 i en jobbexplosion i Sverige. Omedelbart blev också glappet mellan tillgänglig och önskad kompetens tydlig. Utbildning är en oerhört viktig strategisk samhällsfråga som berör alla politiska områden. Utbildningspolitiken förändras i och med regeringsskiftet. Detta ställer nya krav på aktörerna på den offentliga utbildningsmarknaden. Den offentliga utbildningsmarknadens avreglering kommer att fortsätta. Stat och kommun har utvecklat sitt arbete att konkurrensutsätta den egna utbildningsverksamheten. Även arbetsmarknadspolitiken präglas i huvudsak av kompetensutveckling. Bara utbildning, coachning och aktiv matchning av människors kompetens kan bryta utanförskapet hos den stora grupp arbetslösa och sjukskrivna vi idag har i Sverige. Strukturomvandlingen i samhället gör också att många behöver byta inriktning mitt i karriären. Även under pågående högkonjunktur sker uppsägningar, företag genomför effektiviseringar och rationaliseringar kontinuerligt. På samma gång baserar företagen i allt högre grad sin konkurrenskraft på kompetens. Allt detta pekar mot behovet av kontinuerlig utveckling av människor genom livet, ett livslångt lärande. För att möta detta behov måste utbildningsbranschen omvandlas. Nya sätt att ta tillvara såväl informell som formell kompetens behövs. Förståelsen för och kunskapen om hur såväl formell som informell utbildning kan utveckla både individer och företag behöver vidareutvecklas. Effektiv utbildning som ska ge resultat I dagens och morgondagens arbetsliv räcker det inte med en stor dos av kunskap i början av karriären. Inte heller räcker det med en omskolning eller ett kunskapslyft i karriärens halvtid. För att vara långsiktigt konkurrenskraftiga måste företagen också arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning. Perspektivet för individen behöver vara det nuvarande företaget men också fortsatt anställningsbarhet. Kompetens ger långsiktig konkurrenskraft Där gamla utbildningssystem rasar och nya idéer växer fram skapas nu en helt ny bransch: kompetensbranschen. Dagens arbetsliv kräver en ny syn på kompetensfrågor från företagen. Man måste på ett tydligt sätt kunna säkerställa rätt kompetensnivå hos respektive medarbetare. Det handlar om att mäta kompetensgap och sedan fylla dessa på effektivast möjliga sätt. Att utveckla vinnare Kompetensbranschens utmaning är att göra alla dessa företag och medarbetare till vinnare i morgondagens näringsliv. Vi måste arbeta för en helt ny syn på utbildning. Vi måste skapa ett arbetsliv som vilar på en grund av livslångt lärande, där utbildning och arbete går hand i hand. Där utbildning leder till mätbara resultat och ökar företagens konkurrenskraft. 16

17 Modern teknik ger förutsättningar för större nytta Företagens morgondag avgörs av i vilken utsträckning de investerar i kompetensutveckling idag. De senaste årens snabba teknikutveckling ställer högre krav på ett effektivt lärande. Kompetensutvecklingen och kompetensnivån inom företagen avgör till exempel hur fort de får ut nya produkter och tjänster på marknaden. Det finns stora effektivitetsvinster att hämta genom att utveckla sin personal eller att bättre utvärdera och utnyttja den kunskap varje individ faktiskt bär på. Forskning och erfarenheter från de senaste tio åren visar att webbaserad utbildning inte bara förbättrar utbildningsresultaten utan även kortar ner utbildningstiden. Det datorstödda lärandet skapar möjligheter till interaktivitet som är anpassad till de enskilda elevernas behov och förutsättningar, på ett sätt som lärarledd undervisning inte kan. Förvärv av Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) AcadeMedia AB tog på extra bolagsstämma den 20 februari beslut om att godkänna nyemission av aktier till följd av förvärvet av Nordens Teknikerinstitut AB (NTI). Förvärvet genomförs genom en av stämman beslutad apportemission om aktier, varav aktier av serie A och aktier i serie B. De emitterade aktierna har tecknats av NTI:s tidigare ägare Josef Elias Holding AB och Sandra Unterman Holding AB. Köpeskillingen bestod även av en kontant betalning motsvarande 75 % och ovan nämnda emission motsvarar 25 % av köpeskillingen. Köpet genomfördes i sin helhet under januari Förvärvet innebär att koncernen stärker sin position på utbildningsmarknaden ytterligare. Genom förvärvet skapas en av Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor och vuxenutbildning. NTI-skolan som har cirka 300 anställda och en omsättning på cirka 260 miljoner kronor kommer även efter förvärvet att verka som eget bolag med varumärket NTI intakt. Båda företagens styrkor bidrar till ett nytt och bättre företag. NTI:s tidigare ägare och verkställande direktör Josef Elias kommer att fortsätta driva NTI:s verksamhet inom AcadeMedia-koncernen. Prospekt Styrelsen för Bolaget är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 28 februari 2007 Styrelsen i AcadeMedia AB (publ) Helena Anderberg Håkan Berntsson Josef Elias Fredrik Grevelius Anders Nilsson Rolf Nord 17

18 VD HAR ORDET Nya resmål i ett nytt landskap AcadeMedia har under 2006 genomgått stora förändringar. Riktigt glädjande är att vi stärkt vår marknadsposition genom att ta nya affärer och öka våra marknadsandelar inom de områden vi valt att verka på. Vi är i dag Sveriges största börsnoterade utbildningsföretag med en bred meny av tjänster för både den privata och offentliga marknaden. Det visar på vår ambition att ta en ledande position i utbildningsbranschen, samtidigt som det ställer nya krav på företaget. Arbetet under 2006 har också fokuserat på att skapa ett företag med en gemensam värdegrund och företagskultur. En viktig del i detta arbeta har varit en värderingsdialog där hela organisationen varit delaktig. Våra medarbetares motivation och drivkraft är avgörande för att kunna lyckas. Under början av 2007 har vi ytterligare förstärkt koncernen genom att förvärva NTIskolan. NTI-skolan har cirka 300 anställda och en omsättning på drygt 260 miljoner kronor. Formellt sett är detta ett köp men i realiteten handlar detta om ett samgående som förstärker utbudet av utbildningar kraftigt samtidigt som man på längre sikt kan skapa ännu bättre förutsättningar för elever och kursdeltagare. Arbetet har gått enligt plan. AcadeMedia verkar nu genom tre tydliga affärsområden med tydliga verksamheter. Under fortsättningen av 2007 kommer ytterligare steg att följa för att utveckla marknads- och försäljningsstrukturen. Kompetens - en mångmiljardmarknad Den offentliga utbildningsmarknaden är en mångmiljardmarknad. Stat och kommun investerar i storleksordningen 200 miljarder om året på olika utbildningsformer. Steg för steg har denna marknad avreglerats. AcadeMedia är idag en av de ledande aktörerna inom flera segment på denna marknad. Företagens behov av kompetensutveckling ökar likaså. Företagen är lönsamma. Den globala konkurrensen och den höga förändringstakten skapar nya behov och ställer ökade krav på hur vi som individer och organisationer behöver utvecklas. Vi i Sverige måste helt enkelt bli bättre. Dagens och morgondagens stora överlevnadsfråga för företagen är kompetensförsörjning. Vi ser och är övertygade om att kompetensbranschen fortsätter utvecklas positivt de närmaste åren, såväl inom det privata som inom det offentliga området. Kompetensfrågorna kommer att påverka allt fler delar av näringslivet och arbetsmarknaden. Stat och kommun kommer att fortsätta den avreglering av offentlig utbildning som pågått de senaste åren. Vår vision Vår vision är att utveckla AcadeMedia till en ledande aktör inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet. Vi vill ta aktiv del i omstruktureringen av utbildningsbranschen. 18

19 Vi vill vara med och utveckla sättet vi lär på i arbetslivet. Våra kunders konkurrenskraft och därmed framtidsutsikter beror på det. AcadeMedias rötter och grundidé är att utveckla och realisera nya sätt att lära på. Vi tror att det finns en stor potential att tillämpa detta synsätt på hela den nya företagsgruppen. På så sätt vill vi skapa de bästa utbildningarna med nöjda deltagare och de bästa resultaten. Vi bygger en kompetenstrappa AcadeMedia bedriver idag utbildning från gymnasienivå via vuxenutbildning till högskoleinriktade utbildningar. På detta sätt blir vi en komplett aktör inom avregleringen av den offentliga utbildningen. Vi har nu även tillgång till den växande friskolemarknaden. Detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Vi vet att det bara är den med riktigt bra utbildningar som får förtroende av kunderna. Vi gör därför allt för att ha de bästa och ledande utbildningarna. Utbildningar som leder till jobb. Riktigt glädjande är att vi nu kan erbjuda 14 st högskoleinriktade utbildningar på 7 orter inom AcadeMedia Masters. Webbaserad utbildning och kommunikation ger resultat Företag söker nya vägar att öka sin konkurrenskraft. Skall en förändring få verklig effekt måste dess konsekvenser nå ända ut till dem som lever i den. Vi vet att det inte räcker med att informera om nya arbetssätt, produkter och tjänster. Att utbilda och träna är det som ger ett verkligt genomslag i organisationen. Här står AcadeMedia starkt och har ett starkt koncept för webbaserad utbildning och kommunikation. Under året kommer vi att lansera ytterligare nya tjänster och verktyg för att hjälpa företag att effektivt få genomslag på förändring i sina organisationer. Det är bara början AcadeMedia är ett spännande företag i en av 2000-talets mest intressanta branscher. Vi har förmånen att utveckla människor och företag och varje dag förtjäna det förtroende vi har från kunder och ägare. Våra medarbetares engagemang, kreativitet och professionalitet är nyckeln till vår framtid. Känn dig varmt välkommen till AcadeMedia vare sig du är deltagare, kund eller aktieägare men kom ihåg att vi bara har börjat Marcus Strömberg VD, AcadeMedia AB (publ) 19

20 ACADEMEDIA AB (PUBL) Bolagsstruktur AcadeMedia består av moderbolaget AcadeMedia AB (publ), 14 dotterbolag och 10 övriga företag ingående i koncernen. Nedan finns en illustration över bolagsstrukturen. Varje bolag är märkt med en not för hänvisning till tabellen på kommande sida. Acade- Media Rörelse 1 NTI Rörelse 2 Competentia Vilande 3 Reagens Rörelse 4 Maritime Education Vilande 5 AM Eductus Rörelse 6 Cedric Vilande 7 AM Nextwork Vilande 8 Learning Consulting Rörelse 9 Rekall Rörelse 10 Företagspoolen Vilande 11 BIG Vilande 12 Eld Vilande 13 AM Norge Vilande 14 AM Danmark Vilande 15 Eductus Vilande Eductus Syd Vilande Eductus Väst Vilande AM Work Vilande Master Of Media Vilande e-learning Vilande AM Business School Vilande 22 AM Invest Vilande 23 AM College Vilande 24 Mac University Vilande 25 20

21 Bolagsinfo Firmanamn AcadeMedia AB (publ) (Not 1) Handelsbeteckning AcadeMedia Säte Stockholms län, Stockholm kommun Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Datum när bolag startade nuvarande verksamhet Land för bolagsbildning Sverige Hemvist Stockholm Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Adress till huvudkontoret Box 44099, Stockholm Telefon till huvudkontoret Hemsida Dotterbolagsinfo Not Bolag Org.nr. Ägarandel % Bolagsbildning/drift Status 2 Nordens Teknikerinstitut AB Sverige Rörelse 3 Utbildningsbolagen Sverige Vilande Competentia AB 4 Reagens Simulation AB Sverige Rörelse 5 Maritime Education Sweden Sverige Vilande AB 6 AcadeMedia Eductus AB Sverige Rörelse 7 Cedric Utbildningar AB Sverige Vilande 8 AcadeMedia Nextwork AB Sverige Vilande 9 AcadeMedia Learning Sverige Rörelse Consulting AB 10 Rekall AB Sverige Rörelse 11 Företagspoolen Sverige AB Sverige Vilande 12 Business Intelligence Group Sverige Vilande in Europe AB 13 Eld Interaktiv Produktions AB Sverige Vilande 14 AcadeMedia AS, Norge Norge Vilande 15 AcadeMedia ApS, Danmark Danmark Vilande Övriga företag ingående i koncernen Not Bolag Org.nr. Ägarandel % Bolagsbildning/drift Status 16 Eductus AB Sverige Vilande 17 Eductus Syd AB Sverige Vilande 18 Eductus Väst AB Sverige Vilande 19 AcadeMedia Work AB Sverige Vilande 20 Masters of Media Sverige AB Sverige Vilande 21 e-learning AB Sverige Vilande 22 AcadeMedia Business School Sverige Vilande AB 23 AcadeMedia Invest AB Sverige Vilande 24 AcadeMedia College AB Sverige Vilande 25 Macuniversitetet AB Sverige Vilande 21

22 Verksamhet AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultatet. Bolaget vänder sig till både privat och offentlig sektor. AcadeMedia har huvudkontor i Stockholm och verksamhet på ett 30-tal platser i Sverige samt i Köpenhamn och Oslo med dotterbolag. Verksamheten bedrivs genom tre olika affärsområden: AcadeMedia Eductus Learning Consulting NTI Affärsområden AcadeMedias utbildningsverksamhet bedrivs för närvarande i Bolagets sju aktiva dotterbolag genom tre olika affärsområden; AcadeMedia Eductus, Learning Consulting och NTI. Dessa affärsområden skapar en naturlig och pedagogisk uppdelning av Bolagets omfattande utbildningsverksamhet. Utbildningsverksamheten beskrivs i detta prospekt såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt utifrån denna affärsområdesuppdelning. AcadeMedia Eductus Learning Consulting NTI Arbetsmarknadsutbildningar Vuxenutbildningar Omställningsutbildningar AcadeMedia Masters AcadeMedia Företagskurser AcadeMedia Rekrytering elearning Affärssimuleringar Fri- och gymnasieskolor Distansutbildningar Vuxenutbildningar Varumärken Bolaget arbetar med fyra starka varumärken: AcadeMedia NTI-skolan Eductus AcadeMedia Masters Dessa varumärken är fördelade på alla de utbildningar och tjänster som AcadeMedia erbjuder. En detaljerad redogörelse över hur dessa varumärken används finns under respektive affärsområde. Affärsidé AcadeMedia skall genom utbildningar utveckla människor och företag genom att använda modern pedagogik och teknik för att skapa mätbara vinster för kunden. Affärsmodell AcadeMedia skall skapa kundvärde för både de som köper utbildningar och de som genomgår utbildningar. Bolaget skall sälja utbildningar med stor kundnytta, till rätt pris och med rätt kvalitet. AcadeMedia skall vända sig till företag som är internationellt verksamma eller har en arbetsmarknadsorganisation inom marknadssegment där störst kundnytta kan levereras. Bolaget skall även samverka med näringslivet genom all offentlig utbildningsverksamhet. AcadeMedia har som strategi att växa dels organiskt och dels genom förvärv. Förvärv skall stödja Bolagets långsiktiga inriktning, vara kompetenshöjande och ge ett positivt kassaflöde. 22

23 Vision Bolagets vision är att utveckla AcadeMedia till en ledande aktör inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet genom att ta en aktiv del i omstruktureringen av utbildningsbranschen. AcadeMedia skall utveckla sättet man lär på i arbetslivet för att därigenom öka kundernas konkurrenskraft och framtidsutsikter. Historik 1994 Bolaget startar sin verksamhet 2001 Bolaget börsnoteras på O-listan 2003 ARENA AB och Göteborgs Reklambyråskola förvärvas 2004 Competentia AB (därigenom Eductus), Företagspoolen Sverige AB och Reagens Simulation AB förvärvas 2004 Omsättningen fördubblas (158,2 Mkr) jämfört med 2003 (82,4 Mkr) 2004 Kraftigt förbättrat rörelseresultat (10,4 Mkr) jämfört med 2003 (-32,7 Mkr) 2005 Bolaget strukturerar verksamheten i två segment, privata och offentliga utbildningar 2005 Omsättningen ökar från 158,2 Mkr till 226,2 Mkr 2005 Rörelseresultat för 2005 uppgick till cirka 9,9 Mkr exkl. struktur- och engångskostnader 2005 Åtgärdsprogram initieras för att skapa kostnadseffektiviseringar 2005 Bolaget ökar satsningarna på försäljning och marknadsföring 2006 AcadeMedia Eductus etablerar verksamhet i Karlstad 2006 Koncernens rörelseresultat för 2006 uppgick till 11,0 Mkr ( ,7 Mkr) 2007 AcadeMedia AB förvärvar Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) Investeringar - koncernen Förvärv företag med Goodwill 2006: Inga. 2005: Reagens simulation AB 0,9 Mkr. 2004: Eductus AB 3,5 Mkr, Företagspoolen Sverige AB, 4,5 Mkr, Reagens simulation AB 0,5 Mkr. 2003: Inga. Förvärv immateriellt 2006: Inga. 2005: 0,1 Mkr. 2004: 1,5 Mkr. 2003: 1,1 Mkr. Förvärv av finansiella tillgångar 2006: Inga. 2005: Inga. 2004: Inga. 2003: 2,5 Mkr. Materiella förvärv 2006: 0,7 Mkr. 2005: 1,0 Mkr. 2004: 0,6 Mkr. 2003: 3,0 Mkr. Det finns inga större pågående investeringar i koncernen per idag förutom förvärvet av NTI. Inte heller några specifika framtida beslutade investeringar av större värde. 23

24 Anläggningstillgångar Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgår efter förvärvet av NTI till ett belopp om cirka Tkr. Sammantaget står koncernens materiella anläggningstillgångar inte för en väsentlig del av den totala tillgångsmassan i Bolaget. Det finns inte heller några materiella anläggningstillgångar som enskilt spelar en central roll i Bolagets verksamhet. Bolagets materiella anläggningstillgångar är inte leasade och det finns inte heller några inteckningar kopplade till dessa tillgångar. Aktieinnehav Bolaget har inga aktieinnehav i andra företag utöver de bolag som redovisas i organisationsstrukturen i detta prospekt med undantag för NetSet AB med organisationsnummer där AcadeMedias kapitalandel är 20 %. Väsentliga avtal Bolaget och dess dotterbolag har inga väsentliga avtal som har slutits under de två år som föreligger offentliggörandet av detta prospekt med undantag för: Avtal om förvärv av NTI (enligt beskrivning i detta prospekt). Avtal med Danske Bank om förvärvsfinansiering 120 Mkr. Avtal med AB Traction om förvärvsfinansiering 30 Mkr. Andra avtal AcadeMedia sluter löpande avtal gällande utbildningar och tjänster i den löpande verksamheten. Avtalen är var för sig inte av väsentlig betydelse men skapar sammantaget en grund för Bolagets utbildningsverksamhet. Tendenser koncernen AcadeMedias förvärv av NTI som genomfördes i januari 2007 innebär att koncernen bildar ett av Sverige ledande utbildningsföretag. Förvärvet medför att såväl verksamhet, omsättning som antalet anställda ökar kraftigt i koncernen. Verksamhetsbeskrivning och finansiell information om NTI finns på sidorna 41 (anställda), (affärsområde NTI) och sidorna (finansiell information) i detta prospekt. Marknaden för offentlig utbildning präglas av offentlig upphandling. Vissa utbildningsformer som KY och friskolor ansöker om att få drivas hos ansvarig myndighet. Prisutvecklingen påverkas främst av konkurrensbilden men också av kommunernas kostnad för den egna regin. Denna varierar mycket mellan olika kommuner och den påverkas i sin tur av politiska beslut. Bedömningen är att den nya regeringen i stort kommer att påverka utvecklingen positivt inom alla områden utom arbetsmarknad. Produktionskostnaderna styrs fortsatt till största del av personalkostnader. Vår personal följer gängse avtal på arbetsmarknaden. Inom företaget finns inga lager. Utvecklingen inom arbetsmarknadsområdet genom minskade volymer beroende på politiska beslut är en osäkerhetsfaktor som kan ha väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter. 24

25 AFFÄRSOMRÅDE ACADEMEDIA EDUCTUS Verksamhet Affärsområdet AcadeMedia Eductus inriktar sig på, i huvudsak, arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildningar och omställningsutbildningar. Organisation AcadeMedia Eductus är uppdelat i fyra regioner vilka leds av vardera en regionchef. Varje etablering leds av en ansvarig projektledare med resultatansvar. Produkter Eductus Arbetsmarknad AcadeMedia Eductus är ett av Sveriges ledande företag för förberedande utbildning, arbetsmarknadsutbildning samt för arbetslivsinriktad rehabilitering. AcadeMedia Eductus har bred kompetens och jobbar med utbildning mot yrkesgrupper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Under 2006 har AcadeMedia Eductus tagit marknadsandelar inom lärlingsutbildning och etablerat ett antal nya yrkesinriktade utbildningar. AcadeMedia Eductus har fokus på tjänstemannasektorn generellt och för framtiden hållbara branscher specifikt. Ambitionen är att utveckla människor mot långsiktigt hållbara yrkesområden. Under året har ett antal koncept skapats och vidareutvecklats. SCAS är ett verktyg för simulering, coachning och aktivt sökande som har blivit använt i allt fler projekt. Konceptet som skapar förståelse för och kunskap om hur individens aktivitetsnivå påverkar möjligheten att få ett jobb ger tydliga positiva effekter. AcadeMedia Eductus har också etablerat Jobbjakten som en kompletterande metod i arbetet med coachning och jobbmatchning av arbetssökande. AcadeMedia Eductus nationella Jobbjaktsdag i november 2006 rönte stor uppmärksamhet i både nationella och lokala media. Med hjälp av spontanbesök görs en behovsanalys av företagens anställningsbehov. En analys som visar på den stora andelen dolda jobb vilka aldrig går att hitta i tidningarnas jobbannonser men där möjligheter till arbete finns. Eductus Vux AcadeMedia Eductus bedriver grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på uppdrag av 16 kommuner i Sverige med verksamhet från Malmö i söder till Östersund i norr, i klassrum och på distans. Vuxenutbildningen har utvecklats positivt under Nya eller utökade vuxenutbildningsentreprenader skapades i bland annat Norrköping, Jönköping och Varberg. AcadeMedia Eductus arbetar med alla ingående delar i vuxenutbildningstrappan, orienteringskurser, kärnämnen och yrkesinriktade utbildningar. Flexgymnasiet är ett koncept för individualiserade studier av företrädesvis kärnämnen. Målet är att erbjuda flera alternativ vilket ger eleven frihet och möjligheter. De kan välja de ämnen eller delar av ämnen de verkligen behöver. Kanske vill eleven gå en hel utbildning? Studera på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid, klassrum eller distans, i grupp eller individuellt? Individen bestämmer. 25

26 AcadeMedia Eductus utbildar för arbetslivet. Yrkesinriktningarna har en förankring i arbetslivets efterfrågan på arbetskraft och ser därför olika ut på olika geografiska platser. De har dock ett gemensamt, alla motiverar de elever till stordåd genom ett problembaserat och verklighetsrelaterat lärande som skapar engagemang och vilja att lära mer. Eductus Omställning I en tid då utvecklingen och förändringstakten går allt snabbare så sker en kontinuerlig effektivisering och omstrukturering av företags verksamheter. Företags förmåga till omställning har därmed blivit en konkurrensfaktor i sig. Omställning kan omfatta såväl verksamhet som personal och teknik. Tidigare möttes kraven på förändring ofta av generella och passiva åtgärder. Inte sällan med resultatet att äldre arbetskraft ställdes utanför arbetslivet. Idag handlar det i stället om framåtriktade och personligt utformade insatser. Att avsluta anställningar på ett korrekt sätt har blivit en viktig fråga för företag som vill verka långsiktigt på marknaden. AcadeMedia Eductus erbjuder företag och organisationer stöd i denna process. AcadeMedia Eductus har bland annat ramavtal med Tsl, LO-kollektivets trygghetsavtal där man fungerar som stöd och resurs för företag i omställningssituationer. Eductus har också avtal med och levererar till TRR, trygghetsrådet inom det privata näringslivet, såväl som till Trygghetsstiftelsen inom det statliga avtalsområdet. Eductus kan med erfarna interna coacher, yrkesinriktade utbildningar och med en enhet för rekrytering hjälpa individen att skapa möjligheter att nå målet ett nytt jobb. AcadeMedia Masters Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en eftergymnasial utbildningsform inom det reguljära utbildningssystemet. Den är utformad i nära samarbete med arbetslivet för att leda till jobb och för att vara ett alternativ till traditionell högskoleutbildning. Verksamheten bedrivs på uppdrag av KY-myndigheten. Under 2007 bedriver AcadeMedia Masters, som Bolagets skola heter, totalt 14 utbildningar på 7 orter. Det gör AcadeMedia Masters till en av de största privata KY-anordnarna. AcadeMedia Masters yrkesinriktade utbildningar är en investering i möjligheter på framtidens arbetsmarknad. Man får en spetskompetens inom områden som efterfrågas i dagens och morgondagens yrkesliv. AcadeMedia samarbetar med företag inom de branscher Bolagets utbildningar riktar sig mot. Representanter från näringslivet följer varje utbildning från start till examen. De medverkar aktivt genom utbildningens ledningsgrupp. AcadeMedia Företagskurser Att kontinuerligt utvecklas som individ är en nödvändighet både idag och för framtiden. Mot individer och medarbetare erbjuder AcadeMedia därför en meny av utbildningar med variation både i ämne och i längd. Bolagets diplomutbildningar inom Reklambyråskolan ger människor möjlighet att på kvällstid förkovra sig inom reklambyråvärldens huvudyrken copywriter respektive art director. I Stockholm har AcadeMedia utbildningar i samarbete med Stockholm Visitors Board AB där målet är att bli Auktoriserad Stockholmsguide. 26

Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ)

Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ) Prospekt i samband med aktier för upptagande till handel på reglerad marknad AcadeMedia AB (publ) OM PROSPEKTET Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7

AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7 Q2 AcadeMedia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L T V Å 2 0 0 7 Delårsrapport kvartal två 2007 AcadeMediaS resultatutveckling är fortsatt positiv och verksamheten bedöms fortsätta ha en god

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola Inbjudan till presskonferens idag AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Q1 AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Delårsrapport kvartal ett 2008 RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 14,1 MKR (6,3 MKR) HÖJD TILLVÄXTPROGNOS FÖR GYMNASIEVERKSAMHETEN 2008 OCH 2009 GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011 Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (12,6) Mkr, +54% EBITDA -2,2 (0,1) Mkr Avtal med Skejby

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2011 Period 1 juli - 30 september 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 33 124 (29 762) kkr motsvarande en tillväxt om 11 %. Den organiska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer