AFA Trygghetsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFA Trygghetsförsäkring"

Transkript

1 AFA Trygghetsförsäkring

2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR 113 UNDERSKRIFTER 141 REVISIONSBERÄTTELSE 142 GRANSKNINGSRAPPORT

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer (AFA Trygghetsförsäkring) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december Organisation Företagets uppdrag är att åt arbetsmarknadens parter förvalta försäkringsöverenskommelser avseende arbetsskador. AFA Trygghetsförsäkring hanterar trygghetsförsäkringar vid arbetsskada (TFA och TFAKL) samt den förlängda livräntan. Verksamheten bedrivs i lokaler i centrala Stockholm, där företaget har sitt säte. Adress till företagets huvudkontor är AFA Trygghetsförsäkring, Stockholm. Vinstutdelning till moderföretaget får endast ske med samtliga aktieägares samtycke. Ägarstruktur AFA Trygghetsförsäkring ägs till 90,9 procent av AFA Sjukför säkringsaktiebolag, organisationsnummer (AFA Sjukförsäkring), som har sitt säte i Stockholm och till 9,1 procent av Förhandlings och samverkansrådet PTK, organisationsnummer , som har sitt säte i Stockholm. AFA Sjukförsäkring upprättar koncernredovisning i vilken AFA Trygghetsförsäkring ingår. AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer (AFA Livförsäkring), är tre försäkringsföretag som har gemensam ledning. Med försäkringsgrupp i denna årsredovisning menas AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring samt AFA Livförsäkring. Finansiering av försäkringarna Kapitalavkastningen är en viktig del av finansieringen av försäkringarna och bidrar över tid högst väsentligt till att hålla försäkringspremierna på en låg nivå. Under de senaste tio åren har 83 procent av företagets finansiering genererats via kapitalavkastning medan premieintäkterna stått för 17 procent av finansieringen. Detta förhållande betyder att branschförekommande nyckeltal baserade på premieintäkter inte är relevanta vid bedömningen av företagets ekonomiska ställning. Verksamhet Försäkringstagare och försäkrade Antalet arbetsgivare som tecknat trygghetsförsäkring vid arbetsskada ökade marginellt under året. Vid årets utgång uppgick antalet tecknade avtal till ( ). Försäkringarna TFA och TFAKL omfattar cirka 4,2 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden och cirka 0,2 miljoner egenföretagare. Skadeutveckling Antalet nyanmälda skador i trygghetsförsäkringen uppgick under år 2014 till cirka , en ökning med cirka jämfört med året innan. Ökningen beror bland annat på ändrade villkor, informationskampanjer från arbetsmarknadens parter samt förenklade digitaliserade anmälningskanaler till AFA Trygghetsförsäkring. Förebyggande arbete inom arbetslivet Arbetsmarknadens parter har valt att lägga ett antal kollektiv avtalade riskförsäkringar inom AFA Trygghetsförsäkring. Förutom att administrera dessa försäkringar arbetar företaget aktivt med insatser som syftar till att minska och förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro i samhället. Genom att bidra till att göra arbetsplatser så säkra och trygga som möjligt med målet att ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete kan arbetsskador och ohälsa minska långsiktigt, och därmed också kostnaderna för försäkringarna. På detta sätt är det förebyggande arbetet ett tydligt mervärde i de kollektivavtalade försäkringarna. Företaget arbetar förebyggande på både kort och lång sikt. Vi tillhandahåller systemlösningar som stöder företag och organisationer i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Vi bidrar också till forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsoområdet, både genom direkta anslag till projekt och program och genom vår unika skadedatabas. Med fakta om över 10 miljoner försäkringsärenden sedan 1970talet utgör skadedatabasen en solid grund för forskning och informationsinsatser. Dessutom arbetar vi aktivt med att sprida kunskap och resultat av vår förebyggande verksamhet. AFA Trygghetsförsäkring har kostnadsfört 63,7 miljoner kronor (93,3) för anslag för forskning och utveckling. Totalt har 24 nya FoUprojekt beviljats (29). 99

4 Förvaltningsberättelse Finansiell utveckling En halvering av oljepriset under årets andra hälft och ett nytt kraftigt räntefall, framför allt i Europa, bidrog till att 2014 blev ännu ett starkt år på de flesta finansiella marknaderna. Den ekonomiska utvecklingen uppvisade dock stora skillnader, både inom OECD och inom tillväxtländerna. USA och Storbritannien kunde presentera starka tillväxt siffror, sjunkande arbetslöshet och en normaliserad inflationstakt, medan utvecklingen i euroländerna karaktäriserades av fortsatt mycket svag tillväxt, låg inflation och hög arbetslöshet. Den japanska ekonomin präglades av fortsatt låg inflation och BNPtillväxt, detta trots ett flertal riktade strukturella reformer och en expansiv penningpolitik. Även Sverige kämpade med en svag prisutveckling; inflationen uppmättes till 0,3 procent för helåret och arbetslösheten låg kvar på en hög nivå. Tillväxttakten var dock skaplig, där en stark inhemsk efterfrågan kunde kompensera för en svagare exportutveckling. Oljeprisraset drabbade råvaruproducerande och oljeexporterande ekonomier som Ryssland och Brasilien. Samtidigt gav det en skjuts åt ett flertal tillväxtländer, bland andra Indien och Kina vars finansmarknader utvecklades starkt. Den amerikanska centralbanken avslutade under hösten 2014 stödköpen av obligationer utan att detta påverkade finansmarknaderna i någon större omfattning. Man höll dock styrräntan oförändrad på 0,25 procent under hela året. I Japan utökades däremot den penningpolitiska likvidiseringen i syfte att försöka få fart på både tillväxt och inflation. Den europeiska centralbanken ECB sänkte under året styrräntan från 0,25 procent till 0,05 procent för att ytterligare stimulera ekonomin. ECB förberedde också marknaden för att ytterligare penningpolitiska åtgärder kommer att vidtas. Även den svenska riksbanken sänkte under 2014 reporäntan, från 0,75 procent till 0,00 procent, detta trots farhågor om att en lägre ränta skulle förvärra hushållens redan höga skuldsättning. Den extremt lätta penningpolitiken i Europa medförde att räntorna sjönk på både korta och långa statsobligationer i euroområdet. I Sverige föll de långa obligationsräntorna till rekordlåga nivåer. Samtidigt stärktes under året den amerikanska dollarn kraftigt mot både euron och kronan. Kapitalmarknadernas utveckling under 2014 kan samman fattas i följande siffror: Räntan på 10åriga svenska statsobligationer sjönk från 2,5 procent till 0,9 procent. Den svenska aktiemarknaden steg med 16 procent medan världsindex steg med 10 procent i lokala valutor (27 procent mätt i svenska kronor). Kronan försvagades under året med 21 procent mot dollarn och med 7 procent mot euron. AFA Trygghetsförsäkring har, med hänsyn tagen till företagets mycket goda konsolidering, en relativt försiktig finansiell strategi som uttrycks i dess normalportfölj. Vid utgången av året hade företaget en betydande finansiell styrka med en fonderingskvot på 182 procent (162). Risker Försäkringsrisken i AFA Trygghetsförsäkring har ökat under 2014 till följd av ett inflöde av omprövningar vad avser ersättningar för inkomstförluster. Framtida omfattning av detta inflöde är osäker, vilket ökar risken. AFA Trygghetsförsäkrings finansiella risktagande minskade marginellt under året; andelen nominellt räntebärande obligationer ökade något medan andelen alternativa investeringar minskade. I not 2 beskrivs företagets risker och riskhantering. Pågående förändringar i solvens och redovisningsregelverken Ett försäkringsföretags solvens är en garanti för att det alltid ska kunna lämna ersättning till försäkringstagarna. Inom EU pågår en omfattande översyn av solvensreglerna och solvenstillsynen beträffande liv och skadeförsäkringsföretag. Målet är ett nytt system, benämnt Solvens II, som innebär en harmoniserad, övergripande och riskrelaterad solvensordning som främjar konkurrensen inom EU och samtidigt stödjer en effektiv kapitalplanering och företagens egen riskhantering. Härigenom ska skyddet av de försäkrades intressen stärkas. Det så kallade Solvens IIdirektivet uppdaterar solvensbestämmelserna för försäkringsföretag och sammanför samtidigt flera direktiv om försäkringsverksamhet i ett enda direktiv. Regelverket förväntas träda i kraft den 1 januari Europeiska kommissionen har beslutat om en förordning med solvensregler som är direkt tillämpliga för medlemsstaterna. Kommissionen och Europeiska försäkrings och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) ska under 2015 besluta om bindande tekniska standarder och 100

5 Förvaltningsberättelse tillämpningsråd. I Sverige kommer direktivet att genomföras under 2015 genom ändringar i försäkringsrörelselagen. EIOPA har beslutat om riktlinjer för förtida tillämpning av centrala delar av Solvens IIregelverket företagsstyrning, egen risk och solvensbedömning (ORSA), interna modeller och rapportering från och med den 1 januari Finansinspektionen avser att i nära kontakt med försäkringsföretagen följa genomförandet av riktlinjerna. Bristande följsamhet kommer enligt Finansinspektionen inte att leda till sanktioner. Även på redovisningsområdet sker en utveckling av gällande regelverk. Utvecklingen av den internationella redovisningsstandarden IFRS 4 avseende redovisning av försäkringskontrakt har pågått under flera år under ledning av International Accounting Standards Board (IASB). Fas II av standarden syftar till att formulera principer för enhetlig värdering av försäkringskontrakt samt att öka jämförbarhet mellan företag genom krav på presentation och upplysningar. Den slutliga standarden beräknas presenteras under Något obligatoriskt tillämpningsdatum har ännu inte fastställts. Övergången till det nya solvensregel verket innebär ett omfattande förändringsarbete för AFA Trygghetsförsäkring och är ett högt prioriterat område under kommande år. Verksamhetsutveckling Digitalisering av AFA Försäkrings verksamhet För att säkerställa att vår digitala kundkommunikation sker så effektivt som möjligt och samtidigt når upp till kundernas förväntningar, har AFA Föresäkring tagit fram en kanalstrategi. Strategin beskriver vilka informationskanaler som ska prioriteras i kommunikationen mellan organisationen och dess kunder och andra intressenter. Syftet är att stärka kundnyttan, öka kostnadseffektiviteten och förkorta ledtiderna. För flertalet av de försäkrade är det enklaste kanalvalet en automatiserad lösning. En smidig etjänst för anmälan minimerar ansträngningen för både arbetsgivare och anställda, medan en automatiserad behandling säkerställer en enhetlig och korrekt process. Härigenom kan vi se till att så många som möjligt som är berättigade till ersättning också får det. Målet är att digitalisering och automatisering ska leda till kortare ledtider, minskade hanteringskostnader och lägre miljöpåverkan, samtidigt som det skapar förutsättningar för effektiva samarbeten med till exempel Försäkringskassan. Med AFA Försäkrings etjänst för anmälan har vi skapat en digital kanal för de försäkrade att anmäla försäkringsärenden och för arbetsgivare att bekräfta anställningar. I dags läget anmäls ungefär hälften av alla ärenden via etjänsten och trenden är stigande. Våra kunder uttrycker också en vilja att kunna kommunicera med oss digitalt även senare i förloppet. Detta innebär utveckling av nya digitala etjänster där kunderna via epost eller SMS informeras vid olika händelser i skaderegleringen, och där den försäkrade digitalt kan komplettera handlingar samt ta del av beslut och brev. Arbetet fortsätter därför med att öka den digitala kommunikationen med de försäkrade i ärendehanteringen till att omfatta hela processen från anmälan till beslut. År 2014 har fokus legat på att se över hur flera moment i ärendeprocessen, framför allt bekräftelser och kompletteringar, ska kunna digitaliseras och automatiseras. Under året startade projektet Mina sidor, som främst har inriktat sig på att digitalisera den inkommande och utgående kommunikationen av brev och dokument. Utvecklingen skedde inom följande huvudområden: Kommunikation via SMS och epost Digital inläsning av brev och annan information Digital komplettering av ärende Under år 2015 kommer fokus att ligga på att fortsatt underlätta digital komplettering och kommunikationen med de försäkrade i ärenden. På längre sikt vill företaget utveckla maskin till maskinlösningar, det vill säga öka möjligheten att hämta in fler uppgifter automatiskt, exempelvis från Försäkringskassan och arbetsgivare. AFA Trygghetsförsäkrings IAsystem En viktig del i AFA Trygghetsförsäkrings förebyggande arbete är IAsystemen (Informationssystem Arbetsskada), webbaserade informationssystem där företagen själva rapporterar in olycksfall och tillbud. Det unika med IAsystemen är att den faktiska informationen om händelser, utredningar och åtgärder delas inom branschen. På detta sätt kan företag i riskutsatta branscher lära av varandra och förebygga olyckor på den egna arbetsplatsen. Användare av IAsystemen inom samma bransch har kommit överens om att inte konkurrera sinsemellan i arbetsmiljö utan hjälpas åt i arbetet med att minska den totala risken, och därmed antalet arbetsolyckor, i branschen. Antal branscher som använder IAsystemen ökar kontinuerligt. Under år 2014 använde 360 arbetsgivare 101

6 Förvaltningsberättelse IAsystemen inom både privat och offentlig verksamhet. Totalt omfattades cirka anställda av IAsystemen vid slutet av Personal Medelantalet anställda under år 2014 uppgick till 293 (28 varav 70 procent (69) var kvinnor. Se vidare not 24. För redogörelse angående principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen, se not 24. Verksamhetens resultat Premieintäkter Premieintäkterna uppgick till 170 miljoner kronor (165). Premienivån för TFA och TFAKL uppgick till 0,01 procent, vilket var samma premienivå som året innan. Underlagen är de preliminära lönesummorna hos de anslutna företagen. I not 7 specificeras och utvärderas årets avkastning fördelad på olika tillgångsslag i en totalavkastningstabell och en bidragsanalys. Säkerhetsreserv Årets avsättning till säkerhetsreserven uppgick till miljoner kronor (avsättning med 1 068). Se vidare not 8. Rörelseresultat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till miljoner kronor (1 234). Resultatförändringen beror på ökade kostnader för försäkringsersättningar som delvis motverkats av en högre kapitalavkastning. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningarna uppgick till miljoner kronor (716). Årets skadeutbetalningar, inklusive driftkostnader för skadereglering, uppgick till miljoner kronor (1 804) och förändring i avsättningar för oreglerade skador minskade med 682 miljoner kronor (1 088). Den underliggande skadekostnaden för år 2014 har ökat jämfört med Se vidare not 4. Förändringen i avsättning för oreglerade skador förklaras främst av lägre diskonteringsräntor. Driftkostnader Företagets totala driftkostnader uppgick till 635 miljoner kronor (530). Driftkostnaderna steg i huvudsak till följd av ökade ärendevolymer och arbeten med projekt kopplade till Solvens II. Kapitalavkastning Företagets totala kapitalavkastning uppgick till miljoner kronor (2 118). Totalavkastningen för företagets placeringstillgångar uppgick under år 2014 till 13,4 procent (7,7). Den aktiva avkastningen för noterade tillgångar uppgick till 0,1 procentenheter (0,7). Under tioårsperioden har företagets avkastning överträffat dess normalportföljsavkastning med samman taget 2,7 procentenheter. 102

7 Förvaltningsberättelse Resultatöversikt mnkr INTÄKTER Premieintäkter Kapitalavkastning Summa intäkter Kostnader Försäkringsersättningar Administrativa driftkostnader Kostnader för forskning Summa kostnader RÖRELSERESULTAT PREMIENIVÅER, % Svenskt Näringsliv/LOområdet 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,15 0,20 0,26 0,26 Svenskt Näringsliv/PTKområdet 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kooperativa området 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,14 0,19 0,25 0,25 Kommunala området 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NYCKELTAL Totalavkastningsprocent, placeringstillgångar 13,4 7,7 9,0 3,2 9,3 15,1 11,1 2,7 8,0 16,2 Driftkostnader för skadereglering i procent av 17,4 17,1 18,1 14,9 15,2 15,4 18,8 30,8 18,8 18,5 utbetalda försäkringsersättningar Driftkostnader för finansförvaltning i procent av förvaltat kapital 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 103

8 Förvaltningsberättelse Verksamhetens ställning Balansräkning Balansomslutningen ökade till miljoner kronor (30 792). Placeringstillgångar Placeringstillgångarna i företaget uppgick till miljoner kronor (29 586). Se vidare not och Exponeringsmässigt bestod portföljen vid utgången av år 2014 till 54 procent (54) av räntebärande värdepapper, till 28 procent (28) av noterade aktier, till 10 procent (1 av fastigheter samt till 8 procent (7) av alternativa investeringar. Försäkringstekniska avsättningar I AFA Trygghetsförsäkring består de försäkringstekniska avsättningarna av avsättning för oreglerade skador. Denna uppgick till miljoner kronor (19 048). Avsättning för oreglerade skador delas upp i avsättning för inträffade och rapporterade skador, inträffade men ej rapporterade skador samt skaderegleringskostnader. Avsättningen för inträffade men ej rapporterade skador och skaderegleringskostnader utgör cirka 55 procent av den totala avsättningen. Se vidare not 17. Eget kapital och konsolideringskapital Eget kapital ökade till miljoner kronor (706) till följd av erhållet koncernbidrag från moderföretaget om miljoner kronor före skatt. Konsolideringskapitalet ökade under året till miljoner kronor (11 49 vilket motsvarar 79 procent (60) av de försäkringstekniska avsättningarna. Ekonomisk ställning per den 31 december mnkr Balansomslutning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar (FTA) Eget kapital NYCKELTAL Konsolideringskapital Konsolideringskapital i % av FTA Femårsöversikt lämnas efter tabell över förändring i eget kapital. Kassaflöde Kassaflödet från försäkringsverksamheten var negativt under året. Kassa och bank minskade totalt med 114 miljoner kronor (305). Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat. Framtidsutsikter Vid förväntad utveckling av premieintäkter, försäkringsersättningar och driftkostnader krävs en totalavkastning på cirka 7,3 procent på företagets placeringstillgångar för att uppnå nollresultat år Varje procentenhets avkastning innebär cirka 300 miljoner kronor i resultat för AFA Trygghetsförsäkring. Detta motsvarar i sin tur cirka 0,02 procentenheter i premienivå för företagets försäkringar. 104

9 vinstdisposition Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående överskott i kronor enligt nedan, balanseras i ny räkning. Ingående fritt eget kapital Erhållet koncernbidrag efter skatt Årets resultat Summa

10 106 Denna sida har avsiktligt lämnats blank

11 Resultaträkning mnkr TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar 4 Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar Driftkostnader Övriga tekniska kostnader SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKETEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning 7 Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Summa kapitalavkastning Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat för året TOTALRESULTAT FÖR ÅRET

12 Balansräkning per den 31 december mnkr TILLGÅNGAR Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag Aktier i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar 12,13,27,28 Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Utlåning till kreditinstitut Derivat Summa andra finansiella placeringstillgångar Summa placeringstillgångar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkning per den 31 december mnkr EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital 22 Aktiekapital 4 4 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Andra avsättningar Avsättning för skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Derivat Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Not Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Andras panträtt i företagets obligationsinnehav Utlånade värdepapper Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden

14 Kassaflödesanalys mnkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Premieinbetalningar Skadeutbetalningar Utbetalningar för driftkostnader Utbetalningar från anslagsverksamhet m.m Nettobetalningar fastighetsförvaltning Investeringar/försäljningar i: Byggnader och mark Aktier och andelar Obligationer och andra värdepapper Derivat Övriga finansiella placeringstillgångar 1 Utlåning till kreditinstitut Erhållna utdelningar Erhållna räntor Erhållna koncernbidrag Betalda räntor Betald inkomstskatt 8 11 Summa kassaflöde från den löpande verksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Kassa och bank vid årets början Valutakursdifferens i kassa och bank 43 9 KASSA OCH BANK VID ÅRETS SLUT AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag har ej investerat i materiella eller immateriella anläggningstillgångar under 2014 och 2013 och redovisar därför inget kassaflöde från investeringsverksamheten. 110

15 Förändring i eget kapital mnkr Aktiekapital Balanserat resultat Totalresultat för perioden Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Föregående års vinstdisposition Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Föregående års vinstdisposition Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 december Ägare och antal aktier: AFA Sjukförsäkringsaktiebolag Förhandlings och samverkansrådet PTK 400 (400) aktier à nom kronor 40 (40) aktier à nom kronor 111

16 Femårsöversikt RESULTAT, mnkr Premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar Driftkostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Summa kapitalavkastning Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ÅRETS RESULTAT EKONOMISK STÄLLNING, mnkr Placeringstillgångar, verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Kapitalbas försäkringsgrupp Erforderlig solvensmarginal försäkringsgrupp NYCKELTAL, % Skadeprocent 1 542,4 433, , , ,7 Driftkostnadsprocent 184,1 145,5 171,5 141,7 134,5 Totalkostnadsprocent 1 726,5 579, , , ,2 Direktavkastningsprocent 5,1 4,7 4,7 4,8 4,0 Totalavkastningsprocent 2) 13,4 7,7 9,0 3,2 9,3 Konsolideringsgrad 9 164, , , , ,4 Direktavkastning beräknas utifrån andelen direktavkastning i förhållande till totalavkastning enligt samma princip som i totalavkastningstabell. 2) Totalavkastning redovisas enligt metod i totalavkastningstabell vilket också är det mått som används internt. 112

17 De finansiella rapporterna och noterna till de finansiella rapporterna presenteras i miljoner svenska kronor om inte annat anges. På grund av avrundning i noterna kan summeringar avvika från totalen. Not 1. Redovisningsprinciper Allmän information Denna årsredovisning har upprättats och godkänts av styrelsen och verkställande direktören den 26 mars 2015 och kommer att föreläggas bolagsstämman 2015 för fastställande. Företaget är ett svenskt försäkringsaktiebolag med säte i Stockholm och kontor i centrala Stockholm. Uttalande om överensstämmelse med tillämpade regelverk AFA Trygghetsförsäkring tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS, vilket innebär att internationella redovisningsstandarder tillämpas i den utsträckning svensk lagstiftning på redovisningsområdet tillåter detta. Den finansiella rapporteringen följer lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2008:26 och dess ändringsföreskrifter. Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapporterings (RFR) rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättandet av årsredovisningen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetodik har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Ändrade redovisningsprinciper De ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som har trätt i kraft och gäller för räkenskapsåret 2014 har inte haft någon påverkan på företagets redovisning. Grunder för konsolidering AFA Trygghetsförsäkring upprättar inte koncernredovisning utan ingår som del i AFA Sjukförsäkrings koncernredovisning. Värderingsgrunder för upprättande av redovisningen Tillgångar och skulder värderas till historiska anskaffningsvärden; undantaget är placeringstillgångar som redovisas till verkligt värde och försäkringstekniska avsättningar som redovisas enligt försiktighetsprincipen med betryggande antaganden. Värdeförändringarna för placeringstillgångar och försäkringstekniska avsättningar redovisas i resultaträkningen. IFRS 4 föreskriver att endast försäkringsavtal som innebär överföring av försäkringsrisk, till skillnad från avtal som till övervägande del innebär sparande, ska redovisas som försäkring. Samtliga AFA Trygghetsförsäkrings försäkringsavtal är sådana att företaget åtar sig en betydande risk för försäkringstagaren genom att gå med på att kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Omräkning av utländsk valuta Svenska kronor är företagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen omräknas tillgångar och skulder i utländsk valuta till svenska kronor enligt gällande balansdagskurs. Valutakursvinster och förluster som uppkommer härav redovisas i resultaträkningen i posterna Kapitalavkastning, intäkter och Kapitalavkastning, kostnader. Tillämpade principer för poster i resultaträkningen I AFA Trygghetsförsäkring tillämpas lagbegränsad IFRS som på bjuder att resultatet redovisas uppdelat i tekniskt respektive icketekniskt resultat. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser till helt övervägande del företagets verksamhet som försäkringsgivare, det vill säga överföring av försäkringsrisk enligt definitionen i IFRS 4 Försäkringsavtal. Det icketekniska resultatet utgörs av de poster som i huvudsak är hänförliga till kapitalförvaltningen. Premieintäkter Premier från försäkringsavtal redovisas som intäkter i takt med in tjänandet med hänsyn tagen till utestående kundfordringar och med avdrag för befarade kund förluster. Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icketekniska resultatet. En del av denna avkastning kan betraktas som hänförlig till inbetalda premier som förvaltats av placeringsverksamheten för försäkringsrörelsens räkning. Av denna anledning allokeras en del av avkastningen till det tekniska resultatet. Vid beräkningen av den kapitalavkastning som är hänförlig till det tekniska resultatet används försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar som förvaltas av placeringsverksamheten. Dessa diskonteras med en räntesats som motsvarar medelavkastningen per år på 3månaders statsskuldväxlar. Försäkringsersättningar De totala försäkringsersättningarna för redovisningsperioden omfattar dels under perioden utbetalda försäkringsersättningar, dels förändringar i avsättning för oreglerade skador. Utbetalda försäkringsersättningar inkluderar förutom skadeersättningar även kostnader för skadereglering. Driftkostnader Resultaträkningens tekniska resultats redovisade driftkostnader för perioden delas upp på driftkostnader för skadereglering och kostnader för övrig försäkringsteknisk verksamhet. I den icketekniska redovisningen av kapitalavkastning ingår driftkostnader för finansförvaltningen och fastighetsförvaltning. Driftkostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader. De fördelas och redovisas utifrån den funktion de härrör ifrån: Skadereglering Administration Finansförvaltning Fastighetsförvaltning 113

18 AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring bedrivs i en gemensam organisation. Driftkostnader fördelas med hänsyn till respektive företags andel av resursförbrukningen i organisationen. Ersättningar till anställda Företagets anställda är tillikaanställda i AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Ersättningar till anställda fördelas med hänsyn till respektive företags andel av resursförbrukningen i organisationen. Pensionskostnader Pensionskostnader redovisas enligt FAR RedR 1. I företaget finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En förmånsbestämd pensionsplan innebär att företaget förbinder sig att betala ut en fastställd ersättning till den anställda från och med pensionsdagen. Ersättningens storlek beror av faktorer som ålder, anställningstid och ersättningsnivå. Vid avgiftsbestämd pensionsplan betalar koncernen en premie till en fristående enhet som därmed tar över pensionsförpliktelserna för den anställda. Företagets pensionsförpliktelser avseende förmånsbestämd pension täcks av pensionsavsättningar i AFA Sjukförsäkrings balansräkning, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse eller genom försäkringslösningar. AFA Sjukförsäkring har tecknat kreditförsäkring motsvarande pensionsavsättningen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. Aktuariella vinster och förluster i pensionsskulden samt finansiella vinster och förluster i stiftelsens kapital redovisas helt och hållet under den period de uppstår i företagets resultaträkning. Företagets utgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs i takt med de anställdas intjänande. Övriga tekniska kostnader Som övriga tekniska kostnader redovisas sådana kostnader i försäkringsrörelsen som inte omfattar överföring av försäkringsrisk. Kostnaderna avser främst stöd till forskning. Kapitalförvaltningens resultat Kapitalförvaltningens resultat består av Kapitalavkastning, intäkter, Kapitalavkastning, kostnader, Orealiserade vinster på placeringstillgångar och Orealiserade förluster på placeringstillgångar. Kapitalavkastning, intäkter Kapitalförvaltningens intäkter består av hyresintäkter, utdelningar, ränteintäkter, valutakursvinster samt realisationsvinster avseende placeringstillgångar. Hyresintäkter Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut med kommersiella hyresavtal som är tecknade på viss tid, vilket innebär att en förändring av marknadshyrorna inte ger ett direkt utslag i hyresintäkterna. Förändring av hyresintäkterna sker i samband med att avtal förfaller till omförhandling. Flertalet kommersiella avtal har en indexklausul som innebär att hyran förändras med en viss andel av inflationen. Bostadshyrorna omförhandlas årligen med Hyresgästföreningen. Hyresintäkterna periodiseras och redovisas linjärt under hyresavtalets löptid. Eventuella hyresrabatter och kostnader för hyresavtalets ingående periodiseras också över hyresavtalets löptid. Utdelningar Utdelningar avser aktieutdelningar vilka redovisas i resultaträkningen i den period då rätten till betalning fastställs. Ränteintäkter, valutakursvinster och realisationsvinster Ränteintäkter utgörs av ränta på obligationer och andra räntebärande värdepapper, utlåning till kreditinstitut, bankmedel, övriga finansiella placeringstillgångar och värdepapperslån. Ränteintäkter avseende obligationer och andra räntebärande värdepapper beräknas enligt effektivräntemetoden. Denna metod används för beräkning av det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång eller finansiell skuld och för periodisering av ränteintäkten eller räntekostnaden över relevant period. Valutakursvinster samt realisationsvinster redovisas löpande i resultaträkningen i takt med att de uppstår. Kapitalavkastning, kostnader Kapitalförvaltningens kostnader består av driftkostnader för byggnader och mark samt kapitalförvaltning, räntekostnader och finansiella kostnader, valutakursförluster samt realisationsförluster avseende placeringstillgångar. Orealiserade vinster på placeringstillgångar och Orealiserade förluster på placeringstillgångar Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar beskrivs i avsnittet Placeringstillgångar under rubriken Tillämpade principer för poster i balans räkningen. Skatter Företagets skatt för perioden utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som hänför sig till periodens skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt uppstår på grund av temporära skillnader mellan en tillgångs eller skulds skattepliktiga värde och dess bokförda värde. Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. Tillämpade principer för poster i balansräkningen Immateriella tillgångar I AFA Trygghetsförsäkring finns inga immateriella tillgångar aktiverade; utgifter som är hänförliga till immateriella tillgångar kostnadsförs löpande. Placeringar i dotterföretag Aktier i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår externa transaktionskostnader hänförliga till förvärvet. 114

19 Koncernbidrag Koncernbidrag som moderföretaget erhåller från ett dotterföretag redovisas enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag och redovisas som en finansiell intäkt. Koncernbidrag lämnade från moderföretaget till dotterföretag redovisas som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande dotterföretag. Koncernbidrag som dotterföretaget erhåller från sitt moderföretag redovisas mot balanserade vinstmedel i eget kapital. Placeringstillgångar Byggnader och mark Såväl förvaltningsfastigheter som rörelsefastigheter klassificeras och redovisas som förvaltningsfastigheter. Fastigheterna värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Förvaltningsfastigheter är placeringstillgångar som innehas för att ge hyresintäkter och värdestegring. Förvaltningsfastigheter redovisas initialt till anskaffningsvärde, vilket inkluderar direkt hänförbara utgifter till förvärvet. Efter den initiala redovisningen redovisas förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Med verkligt värde menas försäljningsvärde på balansdagen. Värderingarna har utförts av externa, oberoende värderingsföretag. För att fastställa värdet har både kassaflödesmetoden och ortsprismetoden använts. Metoderna har använts för samtliga fastighetskategorier och fastigheternas värde har fastställts genom individuell värdering av respektive fastighet. Faktiska transaktioner på marknaden har beaktats vid samtliga värderingar. I kassaflödesmetoden har bedömda betalningsströmmar under en fem eller tioårsperiod redovisats. Restvärdet är beräknat utifrån det bedömda driftnettot år sex eller år elva, dividerat med marknadens direktavkastningskrav och diskonterat till nuvärde. Vid användandet av ortsprismetoden har två delmetoder använts, dels normering av värdet för jämförbara fastigheter till värde i kronor per kvadratmeter uthyrbar yta (areametoden), dels normering till driftnettot (nettokapitaliseringsmetoden). Vinster och förluster som uppstår på grund av förändringar av det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen. Köp och försäljning av fastigheter redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen eller säljaren, något som normalt sker på tillträdesdagen. Andra finansiella placeringstillgångar Med andra finansiella placeringstillgångar avses finansiella instrument, vilka definieras som varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag. Andra finansiella placeringstillgångar utgörs av aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande värdepapper, utlåning till kreditinstitut, derivat, övriga finansiella placeringstillgångar och värdepapperslån. Med övriga finansiella placeringstillgångar avses återköpstransaktioner. Samtliga andra finansiella placeringstillgångar (förutom övriga finansiella placeringstillgångar) samt finansiella skulder som är derivat har klassificerats till kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Aktier och andelar samt obligationer och andra värdepapper klassificeras till kategorin genom identifiering vid första redovisningstillfället. Derivat tillhör kategorin genom att de per automatik klassificeras som finansiella instrument som innehas för handel. Klassificeringen grundar sig i att AFA Trygghetsförsäkring förvaltar och att resultatet utvärderas baserat på verkligt värde i enlighet med den riskhanterings och investeringsstrategi som styrelsen beslutat, samt att uppföljning internt till styrelse och ledning utgår från verkligt värde. Tillgångar och skulder omvärderas löpande samt på balansdagen till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Med verkligt värde på finansiella tillgångar som handlas på en aktiv marknad avses den senaste kursen på balansdagen. Verkligt värde för finansiella tillgångar som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av olika värderingstekniker. Se vidare nedan under Aktier och andelar samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Företaget tillämpar ej så kallad säkringsredovisning. För samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder tillämpas affärsdagsredovisning, vilket innebär att fordringar och skulder avseende ej likviderade affärer uppkommer. Dessa redovisas som övriga fordringar eller övriga skulder. En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen endast när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Vid försäljning av en finansiell tillgång eller finansiell skuld tas denna bort från balansräkningen på affärsdagen och vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen. Anskaffningsvärdet för andra finansiella placeringstillgångar redovisas exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen i posten Kapitalavkastning, kostnader. Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till verkligt värde. För aktier och andelar som handlas på en aktiv marknad innebär detta den senaste betalkursen (exitpris) på balansdagen. Värderingen av onoterade aktier och andelar som ej handlas på en aktiv marknad baseras på senaste värderingsuppgift från externa förvaltares uppskattningar av verkligt värde i enlighet med branschorganisationen International Private Equity and Venture Capital (IPEV) Valuation Guidelines och amerikanska Financial Accounting Standards Boards (FASB) Accounting Standards Codifications (ASC) 820, som är en kodifiering av deras Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) no.157. Aktier och andelar redovisas i balansräkningen under Andra finansiella placeringstillgångar. Obligationer och andra räntebärande värdepapper Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till verkligt värde, vilket i allmänhet är ett observerbart värde. För likvida räntebärande värdepapper innebär detta den aktuella köpkursen på balansdagen. 115

20 Mindre likvida räntebärande värdepapper värderas emellertid utifrån rådande avkastningskurvor på räntemarknaden med beaktande av kredit och likviditetspåslag. Påslaget är i sin tur baserat på ett ge nomsnitt av ett antal finansiella instituts uppskattning av verkligt värde. Obligationer och andra räntebärande värdepapper redovisas i balansräkningen under Andra finansiella placeringstillgångar. Utlåning till kreditinstitut Utlåning till kreditinstitut avser utlåning till banker där insatta medel är disponibla först efter en viss uppsägningstid. Utlåningen värderas till upplupet anskaffningsvärde och redovisas i balansräkningen under rubriken Andra finansiella placeringstillgångar. Derivat Samtliga derivat värderas individuellt och till verkligt värde. Med verkligt värde avses teoretiska priser som beräknas med hjälp av aktuella marknadsnoteringar och gällande balansdagskurs avseende valuta. Derivatposition med positivt verkligt värde på balansdagen redovisas i balansräkningen i posten Derivat under Andra finansiella placeringstillgångar. Derivatposition med negativt verkligt värde redovisas på balansräkningens skuldsida i posten Derivat. Återköpstransaktioner Återköpstransaktioner delas upp i två typer av transaktioner: återköpsavtal och omvända återköpsavtal. Vid ett återköpsavtal säljer företaget en obligation samtidigt som motparten förbinder sig att sälja tillbaka obligationen vid en förutbestämd tidpunkt till ett förutbestämt pris. Såld obligation redovisas i balansräkningen till verkligt värde eftersom risk och avkastning inte övergår till köparen under återköpsavtalet. Den likvid som erhålls redovisas som skuld under posten Övriga skulder. Den sålda obligationen redovisas som ställd pant under Poster inom linjen. Vid ett omvänt återköpsavtal köper företaget en obligation och motparten förbinder sig att köpa tillbaka obligationen på en förutbestämd dag till ett förutbestämt pris. Köpt obligation redovisas inte i balansräkningen och erlagd likvid redovisas som en fordran under posten Övriga finansiella tillgångar. Värdepapperslån Värdepapperslån innebär att värdepapper lånas ut mot ersättning och erhållande av säkerhet. För företaget inskränker sig värdepapperslån till utländska aktier som företaget lånar ut till motparter med hög kreditvärdighet och som ställer säkerhet i form av kontanter eller värdepapper. Eftersom utlåningen inte är en transaktion där all risk och avkastning överlåtits till motparten redovisas utlånade värdepapper i balansräkningen till verkligt värde. Ersättningen för utlånade aktier redovisas i resultaträkningen under Kapitalavkastning, intäkter som Övriga ränteintäkter. Samtliga säkerheter som erhållits vid utlåningen av värdepapper anges under Poster inom linjen. I de fall erhållna säkerheter utgörs av likvida medel placeras dessa i räntebärande värdepapper. AFA Trygghetsförsäkrings värdepapperslån hanteras av företagets depåbank. Övriga finansiella tillgångar och skulder Övriga finansiella tillgångar utgörs av Fordringar avseende direkt försäkring, Övriga fordringar samt Upplupna ränte och hyresintäkter. Dessa poster kategoriseras som lånefordringar och kundfordringar, vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Övriga fordringars förväntade löptid är dock kort och dessa fordringar redovisas därför till nominellt belopp utan diskontering. Avdrag görs för fordringar som bedömts som osäkra. Nedskrivningar av fordringar avseende direkt försäkring redovisas som minskade premieintäkter och nedskrivningar av andra typer av fordringar redovisas som driftkostnader. Övriga finansiella skulder består av Skulder avseende direkt försäkring, Övriga skulder samt upplupna räntekostnader. Övriga finansiella skulder värderas normalt till upplupet anskaffningsvärde. Övriga finansiella skulders förväntade löptid är dock kort och dessa skulder redovisas därför till nominellt belopp utan diskontering. Kassa och bank Kassa och bank består av banktillgodohavanden i försäkringsrörelsen och likvida medel överförda till kapitalförvaltningen. Kassa och bank redovisas i balansräkningen under Andra tillgångar. Kassa och bank ingår i kategorin Lånefordringar och kundfordringar Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter värderas till anskaffningsvärde. Eget kapital Enligt ÅRFL ska försäkringsföretag dela upp det egna kapitalet i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av aktiekapital. Övrigt eget kapital klassificeras som fritt eget kapital. Obeskattade reserver AFA Trygghetsförsäkring har satt av till säkerhetsreserv med stöd av FFFS 2013:8 Normalplan för skadeförsäkringsbolags redovisning av säkerhetsreserv. Moderföretaget AFA Sjukförsäkring har i enlighet med gällande regler överlåtit del av utrymme i avsättning till säkerhetsreserven till dotterföretaget AFA Trygghetsförsäkring. Finansinspektionen har vid två tillfällen, 2002 respektive 2008, beviljat AFA Trygghetsförsäkring dispens från reglerna om uttag ur säkerhetsreserv, FFFS 2002:2. Som skäl har företaget angett att årets förlust i företaget varit så stor att det egna kapitalet underskridit en tredjedel av det registrerade aktiekapitalet. Dispens har vid båda tillfällena medgivits för att täcka förluster hänförliga till det icketekniska resultatet (resultatposterna III. I 10 icketeknisk redovisning enligt ÅRFL). 116

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer