AFA Trygghetsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFA Trygghetsförsäkring"

Transkript

1 AFA Trygghetsförsäkring

2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR 113 UNDERSKRIFTER 141 REVISIONSBERÄTTELSE 142 GRANSKNINGSRAPPORT

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer (AFA Trygghetsförsäkring) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december Organisation Företagets uppdrag är att åt arbetsmarknadens parter förvalta försäkringsöverenskommelser avseende arbetsskador. AFA Trygghetsförsäkring hanterar trygghetsförsäkringar vid arbetsskada (TFA och TFAKL) samt den förlängda livräntan. Verksamheten bedrivs i lokaler i centrala Stockholm, där företaget har sitt säte. Adress till företagets huvudkontor är AFA Trygghetsförsäkring, Stockholm. Vinstutdelning till moderföretaget får endast ske med samtliga aktieägares samtycke. Ägarstruktur AFA Trygghetsförsäkring ägs till 90,9 procent av AFA Sjukför säkringsaktiebolag, organisationsnummer (AFA Sjukförsäkring), som har sitt säte i Stockholm och till 9,1 procent av Förhandlings och samverkansrådet PTK, organisationsnummer , som har sitt säte i Stockholm. AFA Sjukförsäkring upprättar koncernredovisning i vilken AFA Trygghetsförsäkring ingår. AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer (AFA Livförsäkring), är tre försäkringsföretag som har gemensam ledning. Med försäkringsgrupp i denna årsredovisning menas AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring samt AFA Livförsäkring. Finansiering av försäkringarna Kapitalavkastningen är en viktig del av finansieringen av försäkringarna och bidrar över tid högst väsentligt till att hålla försäkringspremierna på en låg nivå. Under de senaste tio åren har 83 procent av företagets finansiering genererats via kapitalavkastning medan premieintäkterna stått för 17 procent av finansieringen. Detta förhållande betyder att branschförekommande nyckeltal baserade på premieintäkter inte är relevanta vid bedömningen av företagets ekonomiska ställning. Verksamhet Försäkringstagare och försäkrade Antalet arbetsgivare som tecknat trygghetsförsäkring vid arbetsskada ökade marginellt under året. Vid årets utgång uppgick antalet tecknade avtal till ( ). Försäkringarna TFA och TFAKL omfattar cirka 4,2 miljoner anställda på den svenska arbetsmarknaden och cirka 0,2 miljoner egenföretagare. Skadeutveckling Antalet nyanmälda skador i trygghetsförsäkringen uppgick under år 2014 till cirka , en ökning med cirka jämfört med året innan. Ökningen beror bland annat på ändrade villkor, informationskampanjer från arbetsmarknadens parter samt förenklade digitaliserade anmälningskanaler till AFA Trygghetsförsäkring. Förebyggande arbete inom arbetslivet Arbetsmarknadens parter har valt att lägga ett antal kollektiv avtalade riskförsäkringar inom AFA Trygghetsförsäkring. Förutom att administrera dessa försäkringar arbetar företaget aktivt med insatser som syftar till att minska och förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro i samhället. Genom att bidra till att göra arbetsplatser så säkra och trygga som möjligt med målet att ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete kan arbetsskador och ohälsa minska långsiktigt, och därmed också kostnaderna för försäkringarna. På detta sätt är det förebyggande arbetet ett tydligt mervärde i de kollektivavtalade försäkringarna. Företaget arbetar förebyggande på både kort och lång sikt. Vi tillhandahåller systemlösningar som stöder företag och organisationer i deras systematiska arbetsmiljöarbete. Vi bidrar också till forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsoområdet, både genom direkta anslag till projekt och program och genom vår unika skadedatabas. Med fakta om över 10 miljoner försäkringsärenden sedan 1970talet utgör skadedatabasen en solid grund för forskning och informationsinsatser. Dessutom arbetar vi aktivt med att sprida kunskap och resultat av vår förebyggande verksamhet. AFA Trygghetsförsäkring har kostnadsfört 63,7 miljoner kronor (93,3) för anslag för forskning och utveckling. Totalt har 24 nya FoUprojekt beviljats (29). 99

4 Förvaltningsberättelse Finansiell utveckling En halvering av oljepriset under årets andra hälft och ett nytt kraftigt räntefall, framför allt i Europa, bidrog till att 2014 blev ännu ett starkt år på de flesta finansiella marknaderna. Den ekonomiska utvecklingen uppvisade dock stora skillnader, både inom OECD och inom tillväxtländerna. USA och Storbritannien kunde presentera starka tillväxt siffror, sjunkande arbetslöshet och en normaliserad inflationstakt, medan utvecklingen i euroländerna karaktäriserades av fortsatt mycket svag tillväxt, låg inflation och hög arbetslöshet. Den japanska ekonomin präglades av fortsatt låg inflation och BNPtillväxt, detta trots ett flertal riktade strukturella reformer och en expansiv penningpolitik. Även Sverige kämpade med en svag prisutveckling; inflationen uppmättes till 0,3 procent för helåret och arbetslösheten låg kvar på en hög nivå. Tillväxttakten var dock skaplig, där en stark inhemsk efterfrågan kunde kompensera för en svagare exportutveckling. Oljeprisraset drabbade råvaruproducerande och oljeexporterande ekonomier som Ryssland och Brasilien. Samtidigt gav det en skjuts åt ett flertal tillväxtländer, bland andra Indien och Kina vars finansmarknader utvecklades starkt. Den amerikanska centralbanken avslutade under hösten 2014 stödköpen av obligationer utan att detta påverkade finansmarknaderna i någon större omfattning. Man höll dock styrräntan oförändrad på 0,25 procent under hela året. I Japan utökades däremot den penningpolitiska likvidiseringen i syfte att försöka få fart på både tillväxt och inflation. Den europeiska centralbanken ECB sänkte under året styrräntan från 0,25 procent till 0,05 procent för att ytterligare stimulera ekonomin. ECB förberedde också marknaden för att ytterligare penningpolitiska åtgärder kommer att vidtas. Även den svenska riksbanken sänkte under 2014 reporäntan, från 0,75 procent till 0,00 procent, detta trots farhågor om att en lägre ränta skulle förvärra hushållens redan höga skuldsättning. Den extremt lätta penningpolitiken i Europa medförde att räntorna sjönk på både korta och långa statsobligationer i euroområdet. I Sverige föll de långa obligationsräntorna till rekordlåga nivåer. Samtidigt stärktes under året den amerikanska dollarn kraftigt mot både euron och kronan. Kapitalmarknadernas utveckling under 2014 kan samman fattas i följande siffror: Räntan på 10åriga svenska statsobligationer sjönk från 2,5 procent till 0,9 procent. Den svenska aktiemarknaden steg med 16 procent medan världsindex steg med 10 procent i lokala valutor (27 procent mätt i svenska kronor). Kronan försvagades under året med 21 procent mot dollarn och med 7 procent mot euron. AFA Trygghetsförsäkring har, med hänsyn tagen till företagets mycket goda konsolidering, en relativt försiktig finansiell strategi som uttrycks i dess normalportfölj. Vid utgången av året hade företaget en betydande finansiell styrka med en fonderingskvot på 182 procent (162). Risker Försäkringsrisken i AFA Trygghetsförsäkring har ökat under 2014 till följd av ett inflöde av omprövningar vad avser ersättningar för inkomstförluster. Framtida omfattning av detta inflöde är osäker, vilket ökar risken. AFA Trygghetsförsäkrings finansiella risktagande minskade marginellt under året; andelen nominellt räntebärande obligationer ökade något medan andelen alternativa investeringar minskade. I not 2 beskrivs företagets risker och riskhantering. Pågående förändringar i solvens och redovisningsregelverken Ett försäkringsföretags solvens är en garanti för att det alltid ska kunna lämna ersättning till försäkringstagarna. Inom EU pågår en omfattande översyn av solvensreglerna och solvenstillsynen beträffande liv och skadeförsäkringsföretag. Målet är ett nytt system, benämnt Solvens II, som innebär en harmoniserad, övergripande och riskrelaterad solvensordning som främjar konkurrensen inom EU och samtidigt stödjer en effektiv kapitalplanering och företagens egen riskhantering. Härigenom ska skyddet av de försäkrades intressen stärkas. Det så kallade Solvens IIdirektivet uppdaterar solvensbestämmelserna för försäkringsföretag och sammanför samtidigt flera direktiv om försäkringsverksamhet i ett enda direktiv. Regelverket förväntas träda i kraft den 1 januari Europeiska kommissionen har beslutat om en förordning med solvensregler som är direkt tillämpliga för medlemsstaterna. Kommissionen och Europeiska försäkrings och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) ska under 2015 besluta om bindande tekniska standarder och 100

5 Förvaltningsberättelse tillämpningsråd. I Sverige kommer direktivet att genomföras under 2015 genom ändringar i försäkringsrörelselagen. EIOPA har beslutat om riktlinjer för förtida tillämpning av centrala delar av Solvens IIregelverket företagsstyrning, egen risk och solvensbedömning (ORSA), interna modeller och rapportering från och med den 1 januari Finansinspektionen avser att i nära kontakt med försäkringsföretagen följa genomförandet av riktlinjerna. Bristande följsamhet kommer enligt Finansinspektionen inte att leda till sanktioner. Även på redovisningsområdet sker en utveckling av gällande regelverk. Utvecklingen av den internationella redovisningsstandarden IFRS 4 avseende redovisning av försäkringskontrakt har pågått under flera år under ledning av International Accounting Standards Board (IASB). Fas II av standarden syftar till att formulera principer för enhetlig värdering av försäkringskontrakt samt att öka jämförbarhet mellan företag genom krav på presentation och upplysningar. Den slutliga standarden beräknas presenteras under Något obligatoriskt tillämpningsdatum har ännu inte fastställts. Övergången till det nya solvensregel verket innebär ett omfattande förändringsarbete för AFA Trygghetsförsäkring och är ett högt prioriterat område under kommande år. Verksamhetsutveckling Digitalisering av AFA Försäkrings verksamhet För att säkerställa att vår digitala kundkommunikation sker så effektivt som möjligt och samtidigt når upp till kundernas förväntningar, har AFA Föresäkring tagit fram en kanalstrategi. Strategin beskriver vilka informationskanaler som ska prioriteras i kommunikationen mellan organisationen och dess kunder och andra intressenter. Syftet är att stärka kundnyttan, öka kostnadseffektiviteten och förkorta ledtiderna. För flertalet av de försäkrade är det enklaste kanalvalet en automatiserad lösning. En smidig etjänst för anmälan minimerar ansträngningen för både arbetsgivare och anställda, medan en automatiserad behandling säkerställer en enhetlig och korrekt process. Härigenom kan vi se till att så många som möjligt som är berättigade till ersättning också får det. Målet är att digitalisering och automatisering ska leda till kortare ledtider, minskade hanteringskostnader och lägre miljöpåverkan, samtidigt som det skapar förutsättningar för effektiva samarbeten med till exempel Försäkringskassan. Med AFA Försäkrings etjänst för anmälan har vi skapat en digital kanal för de försäkrade att anmäla försäkringsärenden och för arbetsgivare att bekräfta anställningar. I dags läget anmäls ungefär hälften av alla ärenden via etjänsten och trenden är stigande. Våra kunder uttrycker också en vilja att kunna kommunicera med oss digitalt även senare i förloppet. Detta innebär utveckling av nya digitala etjänster där kunderna via epost eller SMS informeras vid olika händelser i skaderegleringen, och där den försäkrade digitalt kan komplettera handlingar samt ta del av beslut och brev. Arbetet fortsätter därför med att öka den digitala kommunikationen med de försäkrade i ärendehanteringen till att omfatta hela processen från anmälan till beslut. År 2014 har fokus legat på att se över hur flera moment i ärendeprocessen, framför allt bekräftelser och kompletteringar, ska kunna digitaliseras och automatiseras. Under året startade projektet Mina sidor, som främst har inriktat sig på att digitalisera den inkommande och utgående kommunikationen av brev och dokument. Utvecklingen skedde inom följande huvudområden: Kommunikation via SMS och epost Digital inläsning av brev och annan information Digital komplettering av ärende Under år 2015 kommer fokus att ligga på att fortsatt underlätta digital komplettering och kommunikationen med de försäkrade i ärenden. På längre sikt vill företaget utveckla maskin till maskinlösningar, det vill säga öka möjligheten att hämta in fler uppgifter automatiskt, exempelvis från Försäkringskassan och arbetsgivare. AFA Trygghetsförsäkrings IAsystem En viktig del i AFA Trygghetsförsäkrings förebyggande arbete är IAsystemen (Informationssystem Arbetsskada), webbaserade informationssystem där företagen själva rapporterar in olycksfall och tillbud. Det unika med IAsystemen är att den faktiska informationen om händelser, utredningar och åtgärder delas inom branschen. På detta sätt kan företag i riskutsatta branscher lära av varandra och förebygga olyckor på den egna arbetsplatsen. Användare av IAsystemen inom samma bransch har kommit överens om att inte konkurrera sinsemellan i arbetsmiljö utan hjälpas åt i arbetet med att minska den totala risken, och därmed antalet arbetsolyckor, i branschen. Antal branscher som använder IAsystemen ökar kontinuerligt. Under år 2014 använde 360 arbetsgivare 101

6 Förvaltningsberättelse IAsystemen inom både privat och offentlig verksamhet. Totalt omfattades cirka anställda av IAsystemen vid slutet av Personal Medelantalet anställda under år 2014 uppgick till 293 (28 varav 70 procent (69) var kvinnor. Se vidare not 24. För redogörelse angående principer och processer för ersättningar och förmåner till ledningen, se not 24. Verksamhetens resultat Premieintäkter Premieintäkterna uppgick till 170 miljoner kronor (165). Premienivån för TFA och TFAKL uppgick till 0,01 procent, vilket var samma premienivå som året innan. Underlagen är de preliminära lönesummorna hos de anslutna företagen. I not 7 specificeras och utvärderas årets avkastning fördelad på olika tillgångsslag i en totalavkastningstabell och en bidragsanalys. Säkerhetsreserv Årets avsättning till säkerhetsreserven uppgick till miljoner kronor (avsättning med 1 068). Se vidare not 8. Rörelseresultat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till miljoner kronor (1 234). Resultatförändringen beror på ökade kostnader för försäkringsersättningar som delvis motverkats av en högre kapitalavkastning. Försäkringsersättningar Försäkringsersättningarna uppgick till miljoner kronor (716). Årets skadeutbetalningar, inklusive driftkostnader för skadereglering, uppgick till miljoner kronor (1 804) och förändring i avsättningar för oreglerade skador minskade med 682 miljoner kronor (1 088). Den underliggande skadekostnaden för år 2014 har ökat jämfört med Se vidare not 4. Förändringen i avsättning för oreglerade skador förklaras främst av lägre diskonteringsräntor. Driftkostnader Företagets totala driftkostnader uppgick till 635 miljoner kronor (530). Driftkostnaderna steg i huvudsak till följd av ökade ärendevolymer och arbeten med projekt kopplade till Solvens II. Kapitalavkastning Företagets totala kapitalavkastning uppgick till miljoner kronor (2 118). Totalavkastningen för företagets placeringstillgångar uppgick under år 2014 till 13,4 procent (7,7). Den aktiva avkastningen för noterade tillgångar uppgick till 0,1 procentenheter (0,7). Under tioårsperioden har företagets avkastning överträffat dess normalportföljsavkastning med samman taget 2,7 procentenheter. 102

7 Förvaltningsberättelse Resultatöversikt mnkr INTÄKTER Premieintäkter Kapitalavkastning Summa intäkter Kostnader Försäkringsersättningar Administrativa driftkostnader Kostnader för forskning Summa kostnader RÖRELSERESULTAT PREMIENIVÅER, % Svenskt Näringsliv/LOområdet 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,15 0,20 0,26 0,26 Svenskt Näringsliv/PTKområdet 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kooperativa området 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,14 0,19 0,25 0,25 Kommunala området 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NYCKELTAL Totalavkastningsprocent, placeringstillgångar 13,4 7,7 9,0 3,2 9,3 15,1 11,1 2,7 8,0 16,2 Driftkostnader för skadereglering i procent av 17,4 17,1 18,1 14,9 15,2 15,4 18,8 30,8 18,8 18,5 utbetalda försäkringsersättningar Driftkostnader för finansförvaltning i procent av förvaltat kapital 0,07 0,08 0,09 0,08 0,08 0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 103

8 Förvaltningsberättelse Verksamhetens ställning Balansräkning Balansomslutningen ökade till miljoner kronor (30 792). Placeringstillgångar Placeringstillgångarna i företaget uppgick till miljoner kronor (29 586). Se vidare not och Exponeringsmässigt bestod portföljen vid utgången av år 2014 till 54 procent (54) av räntebärande värdepapper, till 28 procent (28) av noterade aktier, till 10 procent (1 av fastigheter samt till 8 procent (7) av alternativa investeringar. Försäkringstekniska avsättningar I AFA Trygghetsförsäkring består de försäkringstekniska avsättningarna av avsättning för oreglerade skador. Denna uppgick till miljoner kronor (19 048). Avsättning för oreglerade skador delas upp i avsättning för inträffade och rapporterade skador, inträffade men ej rapporterade skador samt skaderegleringskostnader. Avsättningen för inträffade men ej rapporterade skador och skaderegleringskostnader utgör cirka 55 procent av den totala avsättningen. Se vidare not 17. Eget kapital och konsolideringskapital Eget kapital ökade till miljoner kronor (706) till följd av erhållet koncernbidrag från moderföretaget om miljoner kronor före skatt. Konsolideringskapitalet ökade under året till miljoner kronor (11 49 vilket motsvarar 79 procent (60) av de försäkringstekniska avsättningarna. Ekonomisk ställning per den 31 december mnkr Balansomslutning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar (FTA) Eget kapital NYCKELTAL Konsolideringskapital Konsolideringskapital i % av FTA Femårsöversikt lämnas efter tabell över förändring i eget kapital. Kassaflöde Kassaflödet från försäkringsverksamheten var negativt under året. Kassa och bank minskade totalt med 114 miljoner kronor (305). Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat. Framtidsutsikter Vid förväntad utveckling av premieintäkter, försäkringsersättningar och driftkostnader krävs en totalavkastning på cirka 7,3 procent på företagets placeringstillgångar för att uppnå nollresultat år Varje procentenhets avkastning innebär cirka 300 miljoner kronor i resultat för AFA Trygghetsförsäkring. Detta motsvarar i sin tur cirka 0,02 procentenheter i premienivå för företagets försäkringar. 104

9 vinstdisposition Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående överskott i kronor enligt nedan, balanseras i ny räkning. Ingående fritt eget kapital Erhållet koncernbidrag efter skatt Årets resultat Summa

10 106 Denna sida har avsiktligt lämnats blank

11 Resultaträkning mnkr TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Not Premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar 4 Utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar Driftkostnader Övriga tekniska kostnader SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT ICKETEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning 7 Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Summa kapitalavkastning Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Förändring av säkerhetsreserv Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat för året TOTALRESULTAT FÖR ÅRET

12 Balansräkning per den 31 december mnkr TILLGÅNGAR Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag Aktier i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar 12,13,27,28 Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Utlåning till kreditinstitut Derivat Summa andra finansiella placeringstillgångar Summa placeringstillgångar Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar Summa fordringar Andra tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkning per den 31 december mnkr EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital 22 Aktiekapital 4 4 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Andra avsättningar Avsättning för skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Derivat Övriga skulder Summa skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Not Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Andras panträtt i företagets obligationsinnehav Utlånade värdepapper Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden

14 Kassaflödesanalys mnkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Premieinbetalningar Skadeutbetalningar Utbetalningar för driftkostnader Utbetalningar från anslagsverksamhet m.m Nettobetalningar fastighetsförvaltning Investeringar/försäljningar i: Byggnader och mark Aktier och andelar Obligationer och andra värdepapper Derivat Övriga finansiella placeringstillgångar 1 Utlåning till kreditinstitut Erhållna utdelningar Erhållna räntor Erhållna koncernbidrag Betalda räntor Betald inkomstskatt 8 11 Summa kassaflöde från den löpande verksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Kassa och bank vid årets början Valutakursdifferens i kassa och bank 43 9 KASSA OCH BANK VID ÅRETS SLUT AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag har ej investerat i materiella eller immateriella anläggningstillgångar under 2014 och 2013 och redovisar därför inget kassaflöde från investeringsverksamheten. 110

15 Förändring i eget kapital mnkr Aktiekapital Balanserat resultat Totalresultat för perioden Totalt eget kapital Ingående balans per 1 januari Föregående års vinstdisposition Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Föregående års vinstdisposition Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 december Ägare och antal aktier: AFA Sjukförsäkringsaktiebolag Förhandlings och samverkansrådet PTK 400 (400) aktier à nom kronor 40 (40) aktier à nom kronor 111

16 Femårsöversikt RESULTAT, mnkr Premieintäkter Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar Driftkostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Summa kapitalavkastning Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ÅRETS RESULTAT EKONOMISK STÄLLNING, mnkr Placeringstillgångar, verkligt värde Försäkringstekniska avsättningar Konsolideringskapital varav uppskjuten skatt Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Kapitalbas försäkringsgrupp Erforderlig solvensmarginal försäkringsgrupp NYCKELTAL, % Skadeprocent 1 542,4 433, , , ,7 Driftkostnadsprocent 184,1 145,5 171,5 141,7 134,5 Totalkostnadsprocent 1 726,5 579, , , ,2 Direktavkastningsprocent 5,1 4,7 4,7 4,8 4,0 Totalavkastningsprocent 2) 13,4 7,7 9,0 3,2 9,3 Konsolideringsgrad 9 164, , , , ,4 Direktavkastning beräknas utifrån andelen direktavkastning i förhållande till totalavkastning enligt samma princip som i totalavkastningstabell. 2) Totalavkastning redovisas enligt metod i totalavkastningstabell vilket också är det mått som används internt. 112

17 De finansiella rapporterna och noterna till de finansiella rapporterna presenteras i miljoner svenska kronor om inte annat anges. På grund av avrundning i noterna kan summeringar avvika från totalen. Not 1. Redovisningsprinciper Allmän information Denna årsredovisning har upprättats och godkänts av styrelsen och verkställande direktören den 26 mars 2015 och kommer att föreläggas bolagsstämman 2015 för fastställande. Företaget är ett svenskt försäkringsaktiebolag med säte i Stockholm och kontor i centrala Stockholm. Uttalande om överensstämmelse med tillämpade regelverk AFA Trygghetsförsäkring tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS, vilket innebär att internationella redovisningsstandarder tillämpas i den utsträckning svensk lagstiftning på redovisningsområdet tillåter detta. Den finansiella rapporteringen följer lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2008:26 och dess ändringsföreskrifter. Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapporterings (RFR) rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättandet av årsredovisningen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetodik har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Ändrade redovisningsprinciper De ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer som har trätt i kraft och gäller för räkenskapsåret 2014 har inte haft någon påverkan på företagets redovisning. Grunder för konsolidering AFA Trygghetsförsäkring upprättar inte koncernredovisning utan ingår som del i AFA Sjukförsäkrings koncernredovisning. Värderingsgrunder för upprättande av redovisningen Tillgångar och skulder värderas till historiska anskaffningsvärden; undantaget är placeringstillgångar som redovisas till verkligt värde och försäkringstekniska avsättningar som redovisas enligt försiktighetsprincipen med betryggande antaganden. Värdeförändringarna för placeringstillgångar och försäkringstekniska avsättningar redovisas i resultaträkningen. IFRS 4 föreskriver att endast försäkringsavtal som innebär överföring av försäkringsrisk, till skillnad från avtal som till övervägande del innebär sparande, ska redovisas som försäkring. Samtliga AFA Trygghetsförsäkrings försäkringsavtal är sådana att företaget åtar sig en betydande risk för försäkringstagaren genom att gå med på att kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Omräkning av utländsk valuta Svenska kronor är företagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen omräknas tillgångar och skulder i utländsk valuta till svenska kronor enligt gällande balansdagskurs. Valutakursvinster och förluster som uppkommer härav redovisas i resultaträkningen i posterna Kapitalavkastning, intäkter och Kapitalavkastning, kostnader. Tillämpade principer för poster i resultaträkningen I AFA Trygghetsförsäkring tillämpas lagbegränsad IFRS som på bjuder att resultatet redovisas uppdelat i tekniskt respektive icketekniskt resultat. Posterna som ingår i det tekniska resultatet avser till helt övervägande del företagets verksamhet som försäkringsgivare, det vill säga överföring av försäkringsrisk enligt definitionen i IFRS 4 Försäkringsavtal. Det icketekniska resultatet utgörs av de poster som i huvudsak är hänförliga till kapitalförvaltningen. Premieintäkter Premier från försäkringsavtal redovisas som intäkter i takt med in tjänandet med hänsyn tagen till utestående kundfordringar och med avdrag för befarade kund förluster. Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen Den totala kapitalavkastningen redovisas i det icketekniska resultatet. En del av denna avkastning kan betraktas som hänförlig till inbetalda premier som förvaltats av placeringsverksamheten för försäkringsrörelsens räkning. Av denna anledning allokeras en del av avkastningen till det tekniska resultatet. Vid beräkningen av den kapitalavkastning som är hänförlig till det tekniska resultatet används försäkringsrörelsens genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar som förvaltas av placeringsverksamheten. Dessa diskonteras med en räntesats som motsvarar medelavkastningen per år på 3månaders statsskuldväxlar. Försäkringsersättningar De totala försäkringsersättningarna för redovisningsperioden omfattar dels under perioden utbetalda försäkringsersättningar, dels förändringar i avsättning för oreglerade skador. Utbetalda försäkringsersättningar inkluderar förutom skadeersättningar även kostnader för skadereglering. Driftkostnader Resultaträkningens tekniska resultats redovisade driftkostnader för perioden delas upp på driftkostnader för skadereglering och kostnader för övrig försäkringsteknisk verksamhet. I den icketekniska redovisningen av kapitalavkastning ingår driftkostnader för finansförvaltningen och fastighetsförvaltning. Driftkostnaderna avser både direkta och indirekta kostnader. De fördelas och redovisas utifrån den funktion de härrör ifrån: Skadereglering Administration Finansförvaltning Fastighetsförvaltning 113

18 AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring bedrivs i en gemensam organisation. Driftkostnader fördelas med hänsyn till respektive företags andel av resursförbrukningen i organisationen. Ersättningar till anställda Företagets anställda är tillikaanställda i AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Ersättningar till anställda fördelas med hänsyn till respektive företags andel av resursförbrukningen i organisationen. Pensionskostnader Pensionskostnader redovisas enligt FAR RedR 1. I företaget finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner. En förmånsbestämd pensionsplan innebär att företaget förbinder sig att betala ut en fastställd ersättning till den anställda från och med pensionsdagen. Ersättningens storlek beror av faktorer som ålder, anställningstid och ersättningsnivå. Vid avgiftsbestämd pensionsplan betalar koncernen en premie till en fristående enhet som därmed tar över pensionsförpliktelserna för den anställda. Företagets pensionsförpliktelser avseende förmånsbestämd pension täcks av pensionsavsättningar i AFA Sjukförsäkrings balansräkning, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse eller genom försäkringslösningar. AFA Sjukförsäkring har tecknat kreditförsäkring motsvarande pensionsavsättningen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. Aktuariella vinster och förluster i pensionsskulden samt finansiella vinster och förluster i stiftelsens kapital redovisas helt och hållet under den period de uppstår i företagets resultaträkning. Företagets utgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs i takt med de anställdas intjänande. Övriga tekniska kostnader Som övriga tekniska kostnader redovisas sådana kostnader i försäkringsrörelsen som inte omfattar överföring av försäkringsrisk. Kostnaderna avser främst stöd till forskning. Kapitalförvaltningens resultat Kapitalförvaltningens resultat består av Kapitalavkastning, intäkter, Kapitalavkastning, kostnader, Orealiserade vinster på placeringstillgångar och Orealiserade förluster på placeringstillgångar. Kapitalavkastning, intäkter Kapitalförvaltningens intäkter består av hyresintäkter, utdelningar, ränteintäkter, valutakursvinster samt realisationsvinster avseende placeringstillgångar. Hyresintäkter Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut med kommersiella hyresavtal som är tecknade på viss tid, vilket innebär att en förändring av marknadshyrorna inte ger ett direkt utslag i hyresintäkterna. Förändring av hyresintäkterna sker i samband med att avtal förfaller till omförhandling. Flertalet kommersiella avtal har en indexklausul som innebär att hyran förändras med en viss andel av inflationen. Bostadshyrorna omförhandlas årligen med Hyresgästföreningen. Hyresintäkterna periodiseras och redovisas linjärt under hyresavtalets löptid. Eventuella hyresrabatter och kostnader för hyresavtalets ingående periodiseras också över hyresavtalets löptid. Utdelningar Utdelningar avser aktieutdelningar vilka redovisas i resultaträkningen i den period då rätten till betalning fastställs. Ränteintäkter, valutakursvinster och realisationsvinster Ränteintäkter utgörs av ränta på obligationer och andra räntebärande värdepapper, utlåning till kreditinstitut, bankmedel, övriga finansiella placeringstillgångar och värdepapperslån. Ränteintäkter avseende obligationer och andra räntebärande värdepapper beräknas enligt effektivräntemetoden. Denna metod används för beräkning av det upplupna anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång eller finansiell skuld och för periodisering av ränteintäkten eller räntekostnaden över relevant period. Valutakursvinster samt realisationsvinster redovisas löpande i resultaträkningen i takt med att de uppstår. Kapitalavkastning, kostnader Kapitalförvaltningens kostnader består av driftkostnader för byggnader och mark samt kapitalförvaltning, räntekostnader och finansiella kostnader, valutakursförluster samt realisationsförluster avseende placeringstillgångar. Orealiserade vinster på placeringstillgångar och Orealiserade förluster på placeringstillgångar Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar beskrivs i avsnittet Placeringstillgångar under rubriken Tillämpade principer för poster i balans räkningen. Skatter Företagets skatt för perioden utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som hänför sig till periodens skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt uppstår på grund av temporära skillnader mellan en tillgångs eller skulds skattepliktiga värde och dess bokförda värde. Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen. Tillämpade principer för poster i balansräkningen Immateriella tillgångar I AFA Trygghetsförsäkring finns inga immateriella tillgångar aktiverade; utgifter som är hänförliga till immateriella tillgångar kostnadsförs löpande. Placeringar i dotterföretag Aktier i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår externa transaktionskostnader hänförliga till förvärvet. 114

19 Koncernbidrag Koncernbidrag som moderföretaget erhåller från ett dotterföretag redovisas enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotterföretag och redovisas som en finansiell intäkt. Koncernbidrag lämnade från moderföretaget till dotterföretag redovisas som en ökning av det redovisade värdet på andelarna i mottagande dotterföretag. Koncernbidrag som dotterföretaget erhåller från sitt moderföretag redovisas mot balanserade vinstmedel i eget kapital. Placeringstillgångar Byggnader och mark Såväl förvaltningsfastigheter som rörelsefastigheter klassificeras och redovisas som förvaltningsfastigheter. Fastigheterna värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Förvaltningsfastigheter är placeringstillgångar som innehas för att ge hyresintäkter och värdestegring. Förvaltningsfastigheter redovisas initialt till anskaffningsvärde, vilket inkluderar direkt hänförbara utgifter till förvärvet. Efter den initiala redovisningen redovisas förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Med verkligt värde menas försäljningsvärde på balansdagen. Värderingarna har utförts av externa, oberoende värderingsföretag. För att fastställa värdet har både kassaflödesmetoden och ortsprismetoden använts. Metoderna har använts för samtliga fastighetskategorier och fastigheternas värde har fastställts genom individuell värdering av respektive fastighet. Faktiska transaktioner på marknaden har beaktats vid samtliga värderingar. I kassaflödesmetoden har bedömda betalningsströmmar under en fem eller tioårsperiod redovisats. Restvärdet är beräknat utifrån det bedömda driftnettot år sex eller år elva, dividerat med marknadens direktavkastningskrav och diskonterat till nuvärde. Vid användandet av ortsprismetoden har två delmetoder använts, dels normering av värdet för jämförbara fastigheter till värde i kronor per kvadratmeter uthyrbar yta (areametoden), dels normering till driftnettot (nettokapitaliseringsmetoden). Vinster och förluster som uppstår på grund av förändringar av det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen. Köp och försäljning av fastigheter redovisas i samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen eller säljaren, något som normalt sker på tillträdesdagen. Andra finansiella placeringstillgångar Med andra finansiella placeringstillgångar avses finansiella instrument, vilka definieras som varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett annat företag. Andra finansiella placeringstillgångar utgörs av aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande värdepapper, utlåning till kreditinstitut, derivat, övriga finansiella placeringstillgångar och värdepapperslån. Med övriga finansiella placeringstillgångar avses återköpstransaktioner. Samtliga andra finansiella placeringstillgångar (förutom övriga finansiella placeringstillgångar) samt finansiella skulder som är derivat har klassificerats till kategorin finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Aktier och andelar samt obligationer och andra värdepapper klassificeras till kategorin genom identifiering vid första redovisningstillfället. Derivat tillhör kategorin genom att de per automatik klassificeras som finansiella instrument som innehas för handel. Klassificeringen grundar sig i att AFA Trygghetsförsäkring förvaltar och att resultatet utvärderas baserat på verkligt värde i enlighet med den riskhanterings och investeringsstrategi som styrelsen beslutat, samt att uppföljning internt till styrelse och ledning utgår från verkligt värde. Tillgångar och skulder omvärderas löpande samt på balansdagen till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Med verkligt värde på finansiella tillgångar som handlas på en aktiv marknad avses den senaste kursen på balansdagen. Verkligt värde för finansiella tillgångar som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av olika värderingstekniker. Se vidare nedan under Aktier och andelar samt Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Företaget tillämpar ej så kallad säkringsredovisning. För samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder tillämpas affärsdagsredovisning, vilket innebär att fordringar och skulder avseende ej likviderade affärer uppkommer. Dessa redovisas som övriga fordringar eller övriga skulder. En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen endast när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Vid försäljning av en finansiell tillgång eller finansiell skuld tas denna bort från balansräkningen på affärsdagen och vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen. Anskaffningsvärdet för andra finansiella placeringstillgångar redovisas exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen i posten Kapitalavkastning, kostnader. Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till verkligt värde. För aktier och andelar som handlas på en aktiv marknad innebär detta den senaste betalkursen (exitpris) på balansdagen. Värderingen av onoterade aktier och andelar som ej handlas på en aktiv marknad baseras på senaste värderingsuppgift från externa förvaltares uppskattningar av verkligt värde i enlighet med branschorganisationen International Private Equity and Venture Capital (IPEV) Valuation Guidelines och amerikanska Financial Accounting Standards Boards (FASB) Accounting Standards Codifications (ASC) 820, som är en kodifiering av deras Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) no.157. Aktier och andelar redovisas i balansräkningen under Andra finansiella placeringstillgångar. Obligationer och andra räntebärande värdepapper Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till verkligt värde, vilket i allmänhet är ett observerbart värde. För likvida räntebärande värdepapper innebär detta den aktuella köpkursen på balansdagen. 115

20 Mindre likvida räntebärande värdepapper värderas emellertid utifrån rådande avkastningskurvor på räntemarknaden med beaktande av kredit och likviditetspåslag. Påslaget är i sin tur baserat på ett ge nomsnitt av ett antal finansiella instituts uppskattning av verkligt värde. Obligationer och andra räntebärande värdepapper redovisas i balansräkningen under Andra finansiella placeringstillgångar. Utlåning till kreditinstitut Utlåning till kreditinstitut avser utlåning till banker där insatta medel är disponibla först efter en viss uppsägningstid. Utlåningen värderas till upplupet anskaffningsvärde och redovisas i balansräkningen under rubriken Andra finansiella placeringstillgångar. Derivat Samtliga derivat värderas individuellt och till verkligt värde. Med verkligt värde avses teoretiska priser som beräknas med hjälp av aktuella marknadsnoteringar och gällande balansdagskurs avseende valuta. Derivatposition med positivt verkligt värde på balansdagen redovisas i balansräkningen i posten Derivat under Andra finansiella placeringstillgångar. Derivatposition med negativt verkligt värde redovisas på balansräkningens skuldsida i posten Derivat. Återköpstransaktioner Återköpstransaktioner delas upp i två typer av transaktioner: återköpsavtal och omvända återköpsavtal. Vid ett återköpsavtal säljer företaget en obligation samtidigt som motparten förbinder sig att sälja tillbaka obligationen vid en förutbestämd tidpunkt till ett förutbestämt pris. Såld obligation redovisas i balansräkningen till verkligt värde eftersom risk och avkastning inte övergår till köparen under återköpsavtalet. Den likvid som erhålls redovisas som skuld under posten Övriga skulder. Den sålda obligationen redovisas som ställd pant under Poster inom linjen. Vid ett omvänt återköpsavtal köper företaget en obligation och motparten förbinder sig att köpa tillbaka obligationen på en förutbestämd dag till ett förutbestämt pris. Köpt obligation redovisas inte i balansräkningen och erlagd likvid redovisas som en fordran under posten Övriga finansiella tillgångar. Värdepapperslån Värdepapperslån innebär att värdepapper lånas ut mot ersättning och erhållande av säkerhet. För företaget inskränker sig värdepapperslån till utländska aktier som företaget lånar ut till motparter med hög kreditvärdighet och som ställer säkerhet i form av kontanter eller värdepapper. Eftersom utlåningen inte är en transaktion där all risk och avkastning överlåtits till motparten redovisas utlånade värdepapper i balansräkningen till verkligt värde. Ersättningen för utlånade aktier redovisas i resultaträkningen under Kapitalavkastning, intäkter som Övriga ränteintäkter. Samtliga säkerheter som erhållits vid utlåningen av värdepapper anges under Poster inom linjen. I de fall erhållna säkerheter utgörs av likvida medel placeras dessa i räntebärande värdepapper. AFA Trygghetsförsäkrings värdepapperslån hanteras av företagets depåbank. Övriga finansiella tillgångar och skulder Övriga finansiella tillgångar utgörs av Fordringar avseende direkt försäkring, Övriga fordringar samt Upplupna ränte och hyresintäkter. Dessa poster kategoriseras som lånefordringar och kundfordringar, vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Övriga fordringars förväntade löptid är dock kort och dessa fordringar redovisas därför till nominellt belopp utan diskontering. Avdrag görs för fordringar som bedömts som osäkra. Nedskrivningar av fordringar avseende direkt försäkring redovisas som minskade premieintäkter och nedskrivningar av andra typer av fordringar redovisas som driftkostnader. Övriga finansiella skulder består av Skulder avseende direkt försäkring, Övriga skulder samt upplupna räntekostnader. Övriga finansiella skulder värderas normalt till upplupet anskaffningsvärde. Övriga finansiella skulders förväntade löptid är dock kort och dessa skulder redovisas därför till nominellt belopp utan diskontering. Kassa och bank Kassa och bank består av banktillgodohavanden i försäkringsrörelsen och likvida medel överförda till kapitalförvaltningen. Kassa och bank redovisas i balansräkningen under Andra tillgångar. Kassa och bank ingår i kategorin Lånefordringar och kundfordringar Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter värderas till anskaffningsvärde. Eget kapital Enligt ÅRFL ska försäkringsföretag dela upp det egna kapitalet i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av aktiekapital. Övrigt eget kapital klassificeras som fritt eget kapital. Obeskattade reserver AFA Trygghetsförsäkring har satt av till säkerhetsreserv med stöd av FFFS 2013:8 Normalplan för skadeförsäkringsbolags redovisning av säkerhetsreserv. Moderföretaget AFA Sjukförsäkring har i enlighet med gällande regler överlåtit del av utrymme i avsättning till säkerhetsreserven till dotterföretaget AFA Trygghetsförsäkring. Finansinspektionen har vid två tillfällen, 2002 respektive 2008, beviljat AFA Trygghetsförsäkring dispens från reglerna om uttag ur säkerhetsreserv, FFFS 2002:2. Som skäl har företaget angett att årets förlust i företaget varit så stor att det egna kapitalet underskridit en tredjedel av det registrerade aktiekapitalet. Dispens har vid båda tillfällena medgivits för att täcka förluster hänförliga till det icketekniska resultatet (resultatposterna III. I 10 icketeknisk redovisning enligt ÅRFL). 116

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse AFA Sjukförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 VINSTDISPOSITION 30 RESULTATRÄKNING 32 BALANSRÄKNING 34 KASSAFLÖDESANALYS 38 FÖRÄNDRING i EGET KAPITAL 40 FEMÅRSÖVERSIKT 42 NOTUPPLYSNINGAR 44 UNDERSKRIFTER

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159 AFA Livförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 147 VINSTDISPOSITION 152 RESULTATRÄKNING 154 BALANSRÄKNING 156 KASSAFLÖDESANALYS 158 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 159 FEMÅRSÖVERSIKT 160 NOTUPPLYSNINGAR 162

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport AFA Trygghetsförsäkring

Delårsrapport AFA Trygghetsförsäkring Delårsrapport 2016 AFA Trygghetsförsäkring 1 (13) Delårsrapport (AFA Trygghetsförsäkring, organisationsnummer ) får härmed lämna delårsrapport för tiden 1 januari 31 augusti 2016. Ägarförhållande och organisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AFA SJUKFÖRSÄKRING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21 VINSTDISPOSITION 30 RESULTATRÄKNING 32 BALANSRÄKNING 34 KASSAFLÖDESANALYS 38 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 40 FEMÅRSÖVERSIKT 42 NOTUPPLYSNINGAR 44 UNDERSKRIFTER

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. VERKSAMHET Försäkringstagare och försäkrade Antalet försäkringsavtal i AFA Livförsäkring var vid utgången av år:

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. VERKSAMHET Försäkringstagare och försäkrade Antalet försäkringsavtal i AFA Livförsäkring var vid utgången av år: AFA LIVFÖRSÄKRING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 145 VINSTDISPOSITION 150 RESULTATRÄKNING 152 BALANSRÄKNING 154 KASSAFLÖDESANALYS 156 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 157 FEMÅRSÖVERSIKT 158 NOTUPPLYSNINGAR 160

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer