Anvisning 11/ (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning 11/2013 2 (14)"

Transkript

1 Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013

2 Anvisning 11/ (14) Innehåll 1. Instruktionens ändamål Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Allmänt Allmänna förutsättningar för utövning av yrke och lagstadgade säkerhetsåtgärder 4 3. Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd Utredningsmöjligheter Hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan, bedömning och betydelse Utförandet av undersökningen Den undersökta yrkesutbildade personens och den undersökande läkarens ställning Planeringen av undersökningen Inledningen av undersökningen Rätten att insamla uppgifter Undersökningens omfattning och genomförande Kostnader Utlåtande som ges utifrån undersökningen Allmänt Utlåtandets disposition Inledning Föruppgifter Undersökningsresultat Sammanfattning och slutsatser Underskrift... 14

3 Anvisning 11/ (14) Till den som utför undersökningen Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 1. Instruktionens ändamål Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira kan vid behov beordra undersökning av funktionsförmågan och hälsotillståndet hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Syftet med denna anvisning är att ge instruktioner om och harmonisera förfarandet vid utredning av funktionsförmågan och hälsotillståndet hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, då Valvira ålagt personen att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus. 2. Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 2.1. Allmänt Ändamålet med tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är att befrämja patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna inom hälso- och sjukvården. Bestämmelser om tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ges i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994, nedan lagen om yrkesutbildade personer). I enlighet med 24 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer styr och övervakar Valvira på riksnivå de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården. Regionförvaltningsverket leder och övervakar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården inom verkets verksamhetsområde. Tillsynsmyndigheterna iakttar den arbetsfördelning som föreskrivs i paragrafens 3 moment. Enligt den behandlar Valvira bland annat ärenden som kan förutsätta säkerhetsåtgärder. Yrkesrättigheterna och delvis även de potentiella följderna inom tillsynen över yrkesutbildade personer avviker från varandra beroende på om det är fråga om en legitimerad yrkesutbildad person eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning. Legitimerade yrkesutbildade personer, dvs. personer som fått tillstånd att utöva yrke, är exempelvis läkare, sjukskötare och psykologer (totalt 17 grupper). Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning har ensamrätt att använda en bestämd yrkesbeteckning. Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är exempelvis när-, primär- och hjälpskötare och psykoterapeuter (totalt 22 grupper). Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården antecknas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (det s.k. Terhikki-registret). Mer information om yrkesrättigheter finns på adressen

4 Anvisning 11/ (14) 2.2. Allmänna förutsättningar för utövning av yrke och lagstadgade säkerhetsåtgärder Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård kräver tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckliga yrkeskunskaper samt att den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och funktionsförmåga är sådana att han eller hon kan verka i sitt yrke. Om förutsättningarna för yrkesverksamhet visar sig vara otillräckliga och arbetsgivarens åtgärder inte är tillräckliga för att trygga patientsäkerheten kan Valvira vidta säkerhetsåtgärder. Syftet med säkerhetsåtgärderna är att trygga patient-säkerheten och förhindra farliga situationer. Valvira kan med stöd av 26 i lagen om yrkesutbildade personer bland annat begränsa eller frånta den rätt att utöva yrke som beviljats en legitimerad yrkes-utbildad person, förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda yrkesbeteckningen i fråga eller återkalla det tillstånd att utöva yrket som beviljats en yrkesutbildad person. Enligt 28 i lagen kan Valvira besluta om de åtgärder som avses i 26 också då en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på grund av sjukdom, rusmedelsmissbruk eller nedsatt funktionsförmåga eller annan motsvarande orsak eller på grund av annan giltigt konstaterad brist på yrkeskunnighet är oförmögen att verka som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Den säkerhetsåtgärd som nämns ovan kan med stöd av 29 i lagen också vidtas temporärt, tills den utredning exempelvis om personens hälsotillstånd eller yrkesmässig funktionsförmåga som behövs för att slutgiltigt avgöra ärendet har erhållits. Ärenden som gäller begränsande, fråntagande och återställande av hälsooch sjukvårdspersonalens yrkesutövningsrätt samt disciplinära ärenden behandlas och avgörs av nämnden för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen vid Valvira. 3. Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd 3.1. Utredningsmöjligheter Det är väsentligt med tanke på tillsynen att den övervakande myndigheten vid behov har möjlighet att utreda förmågan hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att verka i sitt yrke. Valvira har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få de upplysningar och utredningar som behövs för utförande av tillsynsuppgiften (6 i lagen om Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården, 669/2008, och 40 i lagen om yrkesutbildade personer). En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att förse Valvira med de rapporter, förklaringar och utredningar som Valvira begär (19 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer). Valvira kan för att utreda en yrkesutbildad persons hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga införskaffa bl.a. följande utredningar:

5 Anvisning 11/ (14) patientjournaler från verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och socialvården och av självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården utlåtande av vårdande läkare utlåtande av arbetsgivare receptutredning av läkemedel som expedierats till den yrkesutbildade personen eller av läkemedel som personen själv skrivit ut övriga handlingar från myndigheter eller samfund (t.ex. FPA) De utredningar som nämns ovan är inte alltid tillräckliga för att bedöma den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga. I sådana fall kan den yrkesutbildade personen åläggas att genomgå en undersökning. Enligt 25 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer kan Valvira ålägga en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården att genomgå läkarunder-sökning eller undersökningar på sjukhus, om det finns grundad anledning att anta att han eller hon på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel eller nedsatt funktionsförmåga eller annan motsvarande orsak är oförmögen att utöva sitt yrke. Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vägrar en utredning kan Valvira i syfte att säkerställa patientsäkerheten förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person att utöva yrket eller återkalla tillståndet att utöva yrket eller förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda i förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (25 5 mom. lagen om yrkesutbildade personer) Hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan, bedömning och betydelse Då man bedömer relevansen av en persons sjukdom, missbruk av berusningsmedel, ålder och andra motsvarande omständigheter för personens förmåga att utöva sitt yrke ska man ta hänsyn till hans eller hennes yrke och faktiska arbetsuppgifter. Yrken och arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården kräver olika grader av självständigt beslutsfattande, ansvarstagande och verksamhet. Den i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedda yrkesmässiga funktionsförmågan är inte liktydig exempelvis med den i pensionslagstiftningen avsedda arbetsförmågan. Vid utredning av förmågan att utöva ett yrke bedöms i synnerhet risken som den yrkesbildade personens sjukdom, missbruk av berusningsmedel, ålder eller andra faktorer utgör för patientsäkerheten. Vid utredningen överväger man huruvida och i vilken utsträckning den yrkesutbildade personen kan sköta sina uppgifter. Utredningen ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och ingående undersökning. Valvira avgör huruvida den yrkesutbildade personen enligt lagen helt eller delvis har blivit oförmögen att utöva sitt yrke. Bedömningen grundar sig på en utredning av den yrkesutbildade personens hälsotillstånd samt på en

6 Anvisning 11/ (14) utredning om den yrkesutbildade personens arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och arbetsprestationer. I sin bedömning är Valvira inte bunden av den undersökande läkarens slutsatser, men i praktiken har dock utlåtandet som avgetts utifrån undersökningen stor betydelse för Valviras avgörande. Ingrepp i rätten att utöva ett yrke är ingrepp i den i grundlagen tryggade rätten för var och en att skaffa sin försörjning med arbete, yrke eller näring som han eller hon valt. Därför kan man inte inkräkta på en persons rätt att utöva sitt yrke mer än vad som är nödvändigt för att säkra syftet med den säkerställande åtgärden. Hälsotillståndets inverkan på rätten att utöva yrket kan belysas med följande exempel: Exempel 1: En sjukskötare hade med ordinationer från flera olika läkare fått tillgång till stora mängder av PKV-läkemedel (psykofarmaka). Hennes arbetsförhållanden hade upprepade gånger upphört på grund av oklarheter i läkemedelshantering, oklarheter i samband med att patienters tillhörigheter förkommit och andra oklarheter. Utifrån en utredning av sjukskötarens hälsotillstånd ansågs det att hon var svårt beroende av berusningsmedel och att hon på grund av sitt missbruk inte kunde verka i sitt yrke som sjukskötare. Exempel 2: En läkare hade länge lidit av psykiska problem och narkotikaberoende. Efter terapi hade han dock blivit avvand från beroendet. Läkaren ansågs förmögen att utan risk för patientsäkerheten vara verksam t.ex. som allmänpraktiserande läkare under förutsättning att arbetsgivaren är medveten om hans situation. Läkarens rätt att utöva sitt yrke begränsades på så sätt att han endast fick vara verksam i en av ett offentligrättsligt samfund upprätthållen verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården under ledning och övervakning av en annan läkare som har rätt att självständigt utöva sitt yrke och som uttryckligen godkänts av Valvira. Exempel 3: En läkare som missbrukade berusningsmedel missbrukade sin rätt att ordinera PKV-läkemedel för eget bruk. Han ansågs vara förmögen att vara verksam i sitt yrke men hans yrkesutövningsrätt begränsades på så sätt att han endast hade rätt att ordinera PKV-läkemedel då han tjänstgjorde vid en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården och till patienter som han behandlade i denna uppgift. Vidare kan exempelvis svåra mentala störningar, som inte förknippas med missbruksproblem, eller minnessjukdomar utgöra hinder för att verka i ett yrke inom hälso- och sjukvården. 4. Utförandet av undersökningen 4.1. Den undersökta yrkesutbildade personens och den undersökande läkarens ställning Om en yrkesutbildad person trots Valviras föreläggande inte söker sig till undersökning eller om personen avbryter den, kan han eller hon inte tvingas till undersökningen. Denna vägran har dock betydelse då Valvira fattar sitt beslut om personens rätt att utöva yrke.

7 Anvisning 11/ (14) Den läkare som genomför undersökningen och avger sitt utlåtande gör detta i egenskap av sakkunnig. Läkaren som genomför undersökningen ska bevara sin opartiskhet. Han eller hon får inte börja driva den undersökta personens eller någon annans sak eller intresse. Vid eventuella frågor om jäv eller i andra oklara ärenden ska Valvira kontaktas Planeringen av undersökningen Valvira utfärdar till den yrkesutbildade personen ett beslut som ålägger honom eller henne att genomgå utredning av sitt hälsotillstånd. Den yrkesutbildade personen ska uppvisa beslutet med bilagor för överläkaren vid det sjukhus dit han eller hon söker sig för undersökning. Separat remiss behövs inte. I beslutet specificeras typen och nivån av det sjukhus eller den verksamhetsenhet där utredningen ska utföras. I beslutet specificeras även huruvida undersökningen ska baseras på observation på avdelning eller om det räcker med en poliklinisk utredning av hälsotillståndet. Vidare kan andra förutsättningar preciseras för undersökningen, undersökningsstället eller den som genomför undersökningen. Efter att ha mottagit beslutet ska överläkaren (den ansvariga läkaren) bedöma huruvida undersökningsstället uppfyller kraven. Till Valviras beslut om utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan och hälsotillståndet har i allmänhet bifogats handlingar om den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och yrkesverksamhet. För att förhindra missbruk är bilagorna till beslutet vanligen försedda med Valviras stämpel. Undersökningsstället ska kräva att beslutet i sin helhet med alla bilagor ställs till dess förfogande innan undersökningen inleds. Utförandet av undersökningen ska planeras innan den inleds. I detta skede kan man ordna en s.k. förintervju med den som ska undersökas. I anslutning till detta ges den som ska undersökas information om den planerade tidpunkten för undersökningen och om genomförandet av undersökningen. Då undersökningen planeras ska man omsorgsfullt ta del av Valviras beslut och dess bilagor. I beslutet preciseras också de omständigheter som kräver särskild insyn. Undersökningen ska planeras på så sätt att den kan utföras och utlåtandet utifrån den kan lämnas till Valvira utan dröjsmål. Valvira meddelar i sitt beslut tidpunkten för när undersökningen av hälsotillståndet senast ska vara genomförd. Personen som ska undersökas kan själv avgöra den exakta tidpunkten då han eller hon söker sig till undersökning. Då undersökningen planeras ska den tidsfrist som Valvira har fastställt beaktas. Om undersökningen inte kan genomföras inom utsatt tid, ska tidsplanen diskuteras med den föredragande tjänstemannen i ärendet vid Valvira. Den yrkesutbildade personen har rätt att överklaga Valviras beslut om utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos förvaltningsdomstol. Beslutet ska trots överklagan verkställas omedelbart. Sökande av ändring förhindrar således inte att undersökningen utförs.

8 Anvisning 11/ (14) 4.3. Inledningen av undersökningen Överläkaren vid undersökningsstället ska meddela Valvira när undersökningen inleds, undersökningens sannolika längd samt den ansvariga för under-sökningens genomförande. Om undersökningen av någon anledning blir avbruten, ska överläkaren också meddela detta till Valvira. Till meddelandet ska bifogas den ansvariga läkarens utredning om de undersökningar som utförts dittills och om eventuella slutsatser som dragits utifrån dem. Innan undersökningen inleds eller under dess förlopp ska den som ska undersökas informeras om undersökningens natur. Personen ska också informeras om att allt vad han eller hon uppger kan komma att ingå i det utlåtande som lämnas till Valvira Rätten att insamla uppgifter Orsakerna till åläggandet att genomgå undersökning framgår av Valviras beslut och dess bilagor. Den undersökande läkaren ska ta del av dessa handlingar. Valvira strävar efter att bifoga de uppgifter som krävs för utredningen av ärendet till sitt beslut. Om den som ska utföra undersökningen bedömer att materialet är bristfälligt, ska han eller hon ta kontakt med den föredragande tjänstemannen i ärendet vid Valvira. Den som utför undersökningen kan vid behov anskaffa nya utredningar i ärendet under pågående undersökning. Anskaffning av ytterligare utredningar förutsätter dock den undersöktas samtycke. Uppgifter kan inbegäras till exempel från tidigare vårdinrättningar eller arbetsplatser eller av socialmyndigheterna Undersökningens omfattning och genomförande Utredningen av hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och ingående undersökning. Undersökningens omfattning och längd bedöms individuellt. Valvira anser att den approximativa längden för undersökning på avdelning är högst 3 veckor. I specialfall får denna tid överskridas i viss mån. I sådana situationer ska den som utför undersökningen ta kontakt med den föredragande i ärendet. Då undersökningar görs, bör man undvika "onödiga" dagar på avdelningen. Om det exempelvis inte är möjligt att utföra separata undersökningar genast efter bedömningsperioden, kan den undersökta skrivas ut mellan dem. Undersökningarna ska inte fortsättas på ett sätt som inte är ändamålsenligt i situationer i vilka det är möjligt att snabbt dra slutsatserna (t.ex. mycket svårt, aktuellt beroende av berusningsmedel eller akut psykos). I avsnittet om utlåtandet (kapitel 5) tas också ställning till undersökningens omfattning.

9 Anvisning 11/ (14) 4.6. Kostnader Kostnaderna för undersökningen betalas ur statens medel. Fakturan för kostnaderna ska dels vara specificerad, dels sammanställd på så sätt att alla utförda undersökningar finns på samma faktura. Om den undersökta har getts behandling eller vård före, under eller efter undersökningsperioden, kan kostnaderna inte till dessa delar faktureras av Valvira, utan personens hemkommun svarar för dessa vårdkostnader. Fakturan ska inte skickas till Valvira tillsammans med utlåtandet, utan det ska skickas separat som nätfaktura efter att utlåtandet har skickats. Något annat material får inte skickas tillsammans med fakturan. Faktureringsuppgifterna är: Adress för nätfaktura/edi-kod: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira FO-nummer: Momsnummer: FI E-faktureringsoperatör: Itella Information Oy Signum: Använd den föredragandes namn och diarienummer som beställningsreferens på fakturorna (dessa framgår av Valviras skriftliga förordnande). 5. Utlåtande som ges utifrån undersökningen 5.1. Allmänt Utifrån undersökningen ges ett utlåtande till Valvira. Utlåtandets omfattning bestäms individuellt. Utlåtandet ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och grundlig medicinsk undersökning. Syftet med utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd är att ge en objektiv bild av den undersökta personen och om hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt i synnerhet att bedöma hans eller hennes förmåga att verka som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i uppgifter som motsvarar hans eller hennes utbildning. Exempelvis minnesfunktioner som fastställts utifrån genomsnittliga riktvärden för hela befolkningen räcker med hänsyn till patientsäkerheten i allmänhet inte till för att personen ska klara av sitt arbete som läkare eller skötare. Utlåtandet ska skrivas på ett klart språk. Ord på främmande språk ska undvikas. Om sådana används ska deras finsk- eller svenskspråkiga motsvarighet anges eller förklaras. Utlåtandet ska grunda sig på information vars tillförlitlighet läkaren själv är förvissad om. Utlåtandet och de slutsatser som presenteras i utlåtandet får således inte enbart stöda sig på uppgifter från den undersökta personen och Valvira, utan huvudsakligen på information som den som avger utlåtandet själv erhållit, på observationer som har gjorts i samband med undersökningen och på resultaten av undersökningar (bl.a. fynd i laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt i psykologiska och neuropsykologiska undersökningar).

10 Anvisning 11/ (14) I utlåtandet ska antecknas all information som är av vikt med tanke på slutsatserna. Då uppgifter antecknas i utlåtandet och deras betydelse bedöms ska man beakta och nämna varifrån och av vem uppgifterna härstammar. I utlåtandet ska man ta ställning till eventuella motstridigheter mellan patientens berättelse och uppgifter från andra källor. När Valvira fattar beslut beaktar den samtliga utredningar om den yrkesutbildade personen, och är nödvändigtvis inte bunden av de slutsatser som presenteras i utlåtandet. Utlåtandet skickas utan dröjsmål direkt till Valvira (Valvira, Registratorskontor, PB 210, Helsingfors). En kopia av utlåtandet ges till den undersökta personen såvida inte uppgifterna i utlåtandet medför allvarlig fara för hans eller hennes hälsa (27 2 mom. i personuppgiftslagen). Utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd ska ges inom den av Valvira utsatta tiden. Om den undersökande läkaren behöver mera tid för att avge utlåtandet, ska han eller hon kontakta den föredragande tjänstemannen vid Valvira som handlägger ärendet. Om överläkaren vid den undersökande enheten inte själv har genomfört undersökningen av hälsotillståndet eller medverkat i dess genomförande, ska han eller hon bifoga sitt eget utlåtande till den undersökande läkarens utlåtande. Till utlåtandet ska bifogas kopior av alla patienthandlingar som uppkommit under undersökningsperioden, inklusive anteckningar som gjorts av vårdpersonalen Utlåtandets disposition I utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd används samma allmänna disposition som i läkarutlåtanden: 1) inledning 2) förhandsuppgifter (uppgifter som framgår av Valviras beslut samt specificerade förhandsuppgifter som den undersökta personen själv har gett och specificerade uppgifter som erhållits från andra källor) 3) observationerna från undersökningen (status) samt specialundersökningar och deras resultat 4) slutsatser 5) försäkran och underskrift/underskrifter Inledning Utlåtandet riktas till Valvira.

11 Anvisning 11/ (14) I inledningen uppges när och för vilken person Valvira förordnat utredning av hälsotillståndet, samt i ett separat stycke, när och var undersökningen har utförts (undersökningsperiodens begynnelse- och slutdatum eller, vid poliklinisk undersökning, undersökningsdagarna). Sättet på vilket den undersöktas identitet fastställts ska uppges Föruppgifter Uppgifter som framgår av Valviras utlåtande och bifogade handlingar I början av utlåtandet anges orsakerna till varför Valvira ålagt den undersökta personen att skaffa en utredning av sitt hälsotillstånd. Dessutom ska den undersökande läkaren redogöra för sådana uppgifter i Valviras beslut och dess bifogade handlingar, som är väsentliga för handläggningen av ärendet. Den undersökta personens egna uppgifter Utlåtandet ska ge tillräckliga anamnestiska uppgifter om den undersökta personens fysiska och psykiska sjukdomar, utan att glömma de läkemedel som han eller hon eventuellt använder. Uppgifter som den undersökta personen ger om sina livsskeden och levnads-förhållanden beskrivs i synnerhet då de kompletterar uppgifter från andra källor eller avviker från dessa. Förutom att räkna upp fakta ska man också ta hänsyn till den undersöktas egna erfarenheter, föreställningar och känslor, till karaktären av hans eller hennes människorelationer samt till hans eller hennes centrala problem och försök och metoder att lösa dem. Utredningar som införskaffats under undersökningens förlopp Då uppgifter presenteras, ska också deras källa anges. Särskilt ingående ska redogöras för de uppgifter och källor till uppgifter om den undersökta personens yrkesutövning som den undersökande läkaren har till sitt förfogande. Uppgifter om den undersökta personens uppväxtförhållanden, livsskeden, människo-relationer, sociala anpassning, eventuellt bruk av berusningsmedel eller droger och eventuella brott som personen begått ska beskrivas i den utsträckning som de har anknytning till eller inverkan på yrkesutövningen Undersökningsresultat Somatisk undersökning Vid undersökningen utförs sådana somatiska undersökningar som är nödvändiga för att utreda personens hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga. De somatiska undersökningarna utförs i den utsträckning som utredningen av den undersökta personens hälsotillstånd och yrkes-

12 Anvisning 11/ (14) mässiga funktionsförmåga förutsätter i varje enskilt fall. I utlåtandet ska redogöras för alla undersökningsresultat. I synnerhet bör man fästa uppmärksamhet vid att bedöma betydelsen av avvikande fynd. Vid behov bifogas utlåtanden från specialistläkare, såsom t.ex. specialist i invärtesmedicin eller neurologi, eller utlåtanden om diagnostiska röntgen- eller magnet-undersökningar eller EEG. Vid missbrukssjukdomar och organiska hjärnsjukdomar ska man fästa särskild uppmärksamhet vid de somatiska undersökningarnas omfattning. I många fall behövs upprepade läkemedels- och drogundersökningar som undersöks på ett behörigt sätt, och resultaten av dessa undersökningar ska beskrivas ingående. Utförda screening-undersökningar ska verifieras, och resultatet av verifieringen ska antecknas i utlåtandet. Observationer om den undersöktas psykiska tillstånd Observationer om den undersökta personens psykiska tillstånd beskrivs separat. I utlåtandet beskrivs bl.a. den undersökta personens inställning till undersökningen och till dem som genomför undersökningen. Dessutom beskrivs drag i den undersökta personens beteende och person samt upplevda och eventuellt förekommande psykiska symptom som tyder på psykiatrisk sjukdom. I utlåtandet beskrivs också den undersökta personens sjukdomsinsikt, sinnesstämning, emotionella störningar, attityder och kognitiva funktioner samt hans eller hennes förmåga att inse sina problem och att sätta sig in i andras situation. Vid bedömning av patientsäkerhetsrisken är det viktigt att beakta den undersökta personens tidigare sjukdomshistoria och sjukdomsinsikt i skeden då sjukdomen förvärrats, samt hans eller hennes förmåga att bedöma sina förutsättningar att utföra sitt arbete. I utlåtandet beskrivs observationer som personalen gjort under vårdperioden. Observationerna kan t.ex. gälla den undersökta personens sätt att klara sig och bete sig i olika situationer samt hans eller hennes inställning till andra patienter och anhöriga. Om den undersökta har exempelvis bensodiazepinmedicinering och bedömaren betraktar det som sannolikt att medicineringen har påverkat undersökningsresultaten i betydande omfattning, ska detta uttryckligen nämnas i utlåtandet. Psykologisk och neuropsykologisk undersökning Vid misstanke om att psykisk störning, missbruk av berusningsmedel, neurologisk sjukdom eller annan motsvarande orsak nedsätter den undersöktas yrkesmässiga funktionsförmåga, ska en psykologisk och neuropsykologisk undersökning i regel alltid utföras. Psykologens utlåtande ska särskilt bedöma den undersöktas förmåga att verka som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

13 Anvisning 11/ (14) I utlåtandet till Valvira ska ingå en av psykologen uppgjord sammanställning av de slutsatser som dragits av undersökningen. Utlåtandet ska ge en så klar beskrivning som möjligt av den bild som psykologen fått av den undersöktas centrala problemområden och personlighet och allvarlighetsgraden av eventuella fynd. Psykologens eller neuropsykologens utlåtande i sin helhet bifogas till utlåtandet Sammanfattning och slutsatser Sammanfattningen inleds med en kortfattad redovisning av de väsentliga omständigheter som framkommit under undersökningen: somatiska och psykiatriska diagnoser och andra deskriptiva beskrivningar av personens psykiska uppbyggnad, missbruk av läkemedel, berusningsmedel eller droger, sjukdomsinsikt, behandling och medicinering som sjukdomen kräver, brister i funktionsförmågan, arbetsoförmåga och eventuellt behov av fortsatt behandling. I sammanfattningen ska lämnas en bedömning av prognosen för den undersöktas sjukdom, störning eller problem. Därefter framförs medicinskt grundade ställningstaganden till de väsentliga frågorna. Sammanfattningsvis redogörs för hur de föreliggande omständigheterna påverkar personens förutsättningar för att verka i och klara av sina uppgifter som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, antingen självständigt eller under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Dessutom ges en uppskattning av den risk som den undersökta personens yrkesverksamhet kan medföra för patientsäkerheten. Vid behov ges en uppskattning av svårighetsgraden på sådana uppgifter som personen kan utföra utan att patientsäkerheten äventyras. Den läkare som genomför undersökningen ger sin motiverade uppfattning om den undersökta personens hälsotillstånd samt om huruvida den undersökta personen kan utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården utan risk för patientsäkerheten. De undersökande läkarna ska ta ställning till huruvida den eventuella risken för patientsäkerheten är permanent, tillfällig eller tidvis förekommande. Om risken för patientsäkerheten anknyter till särskilda omständigheter, såsom t.ex. joursituationer, ska detta nämnas separat. Vid gränsfall där man kan komma till mer än en slutsats, ska den undersökande läkaren framföra de föreliggande alternativen med motiveringar. Om det på grund av den undersökta personens vägran eller annan bristande information inte finns tillräckliga förutsättningar för att tillförlitligt bedöma den undersöktas hälsotillstånd eller hans eller hennes förmåga att utöva sitt yrke, ska detta konstateras i utlåtandet. Om möjligt, ska man därvid ta ställning till behovet av ytterligare undersökningar och till sättet att genomföra dem. I utlåtandet anges huruvida den undersökta personen i fortsättningen behöver psykiatrisk vård, missbrukarvård eller öppen somatisk eller sluten sjukhusvård. Behovet av vård ska motiveras. Eventuella arrangemang för

14 Anvisning 11/ (14) vård och behandling som redan överenskommits ska också antecknas i utlåtandet Underskrift Utlåtandet bestyrks i enlighet med 23 lagen om yrkesutbildade personer med orden ''vilket jag härmed på heder och samvete försäkrar''. Utlåtandet dateras, undertecknas och förses med namnförtydligande samt omnämnande av den undersökande läkarens specialkompetens och tjänsteställning.

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

Anvisningar om utfärdande av läkarintyg

Anvisningar om utfärdande av läkarintyg Anvisningar om utfärdande av läkarintyg INTYG OCH UTLÅTANDEN SKRIVNA AV LÄKARE GODKÄNT PÅ STYRELSENS MÖTE 9.12.2010 Intyg och utlåtanden skrivna av läkare Allteftersom samhället utvecklas behövs läkarintyg

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Läkarutlåtande om hälsotillstånd

Läkarutlåtande om hälsotillstånd Läkarutlåtande om hälsotillstånd 1 (3) Använd "Fortsättningsblad läkarutlåtande" (FK 3201) om utrymmet inte räcker. Om du inte känner patienten ska han eller hon styrka sin identitet genom legitimation

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (13) Ansvar för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Riktlinjer för delegering av enklare

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013

Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Rapport över patientombudsmannens verksamhet år 2013 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. PATIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder 244011 Inkom Migrationsverket Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder Dossiernummer Signatur Läkare som skriver utlåtanden eller

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25

DELEGERING. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (7) 2015-08-25 Sida 1 (7) 2015-08-25 DELEGERING MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

RP 335/2010 rd. I denna proposition föreslås att mentalvårdslagen ändras så att där räknas upp de beslut och avgöranden baserade på mentalvårdslagen

RP 335/2010 rd. I denna proposition föreslås att mentalvårdslagen ändras så att där räknas upp de beslut och avgöranden baserade på mentalvårdslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av mentalvårdslagen och av 8 i lagen om avbrytande av havandeskap PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Sid 1(6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - läkemedelsutbildning (inför delegering) Hälso- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 8 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 SÄRSKILD GRANSKNING AV KONKURSGÄLDENÄRENS VERKSAMHET 1 GRANSKNINGENS MÅLSÄTTNINGAR Avsikten med en särskild granskning av en konkursgäldenär

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter i kommunal hälso- och sjukvård Kommunerna i Kronobergs län Gäller från: 2012-06-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd

Läs mer

Anvisning 5/2012 1 (5)

Anvisning 5/2012 1 (5) Anvisning 5/2012 1 (5) Användning av ishockey som tema i reklam för alkoholdrycker Bestämmelser Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral STTV utfärdade den 1 september 1999 en anvisning om alkoholreklam

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer