Anvisning 11/ (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning 11/2013 2 (14)"

Transkript

1 Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013

2 Anvisning 11/ (14) Innehåll 1. Instruktionens ändamål Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Allmänt Allmänna förutsättningar för utövning av yrke och lagstadgade säkerhetsåtgärder 4 3. Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd Utredningsmöjligheter Hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan, bedömning och betydelse Utförandet av undersökningen Den undersökta yrkesutbildade personens och den undersökande läkarens ställning Planeringen av undersökningen Inledningen av undersökningen Rätten att insamla uppgifter Undersökningens omfattning och genomförande Kostnader Utlåtande som ges utifrån undersökningen Allmänt Utlåtandets disposition Inledning Föruppgifter Undersökningsresultat Sammanfattning och slutsatser Underskrift... 14

3 Anvisning 11/ (14) Till den som utför undersökningen Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 1. Instruktionens ändamål Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira kan vid behov beordra undersökning av funktionsförmågan och hälsotillståndet hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Syftet med denna anvisning är att ge instruktioner om och harmonisera förfarandet vid utredning av funktionsförmågan och hälsotillståndet hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, då Valvira ålagt personen att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus. 2. Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 2.1. Allmänt Ändamålet med tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är att befrämja patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna inom hälso- och sjukvården. Bestämmelser om tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ges i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994, nedan lagen om yrkesutbildade personer). I enlighet med 24 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer styr och övervakar Valvira på riksnivå de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården. Regionförvaltningsverket leder och övervakar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården inom verkets verksamhetsområde. Tillsynsmyndigheterna iakttar den arbetsfördelning som föreskrivs i paragrafens 3 moment. Enligt den behandlar Valvira bland annat ärenden som kan förutsätta säkerhetsåtgärder. Yrkesrättigheterna och delvis även de potentiella följderna inom tillsynen över yrkesutbildade personer avviker från varandra beroende på om det är fråga om en legitimerad yrkesutbildad person eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning. Legitimerade yrkesutbildade personer, dvs. personer som fått tillstånd att utöva yrke, är exempelvis läkare, sjukskötare och psykologer (totalt 17 grupper). Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning har ensamrätt att använda en bestämd yrkesbeteckning. Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är exempelvis när-, primär- och hjälpskötare och psykoterapeuter (totalt 22 grupper). Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården antecknas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (det s.k. Terhikki-registret). Mer information om yrkesrättigheter finns på adressen

4 Anvisning 11/ (14) 2.2. Allmänna förutsättningar för utövning av yrke och lagstadgade säkerhetsåtgärder Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård kräver tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckliga yrkeskunskaper samt att den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och funktionsförmåga är sådana att han eller hon kan verka i sitt yrke. Om förutsättningarna för yrkesverksamhet visar sig vara otillräckliga och arbetsgivarens åtgärder inte är tillräckliga för att trygga patientsäkerheten kan Valvira vidta säkerhetsåtgärder. Syftet med säkerhetsåtgärderna är att trygga patient-säkerheten och förhindra farliga situationer. Valvira kan med stöd av 26 i lagen om yrkesutbildade personer bland annat begränsa eller frånta den rätt att utöva yrke som beviljats en legitimerad yrkes-utbildad person, förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda yrkesbeteckningen i fråga eller återkalla det tillstånd att utöva yrket som beviljats en yrkesutbildad person. Enligt 28 i lagen kan Valvira besluta om de åtgärder som avses i 26 också då en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på grund av sjukdom, rusmedelsmissbruk eller nedsatt funktionsförmåga eller annan motsvarande orsak eller på grund av annan giltigt konstaterad brist på yrkeskunnighet är oförmögen att verka som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Den säkerhetsåtgärd som nämns ovan kan med stöd av 29 i lagen också vidtas temporärt, tills den utredning exempelvis om personens hälsotillstånd eller yrkesmässig funktionsförmåga som behövs för att slutgiltigt avgöra ärendet har erhållits. Ärenden som gäller begränsande, fråntagande och återställande av hälsooch sjukvårdspersonalens yrkesutövningsrätt samt disciplinära ärenden behandlas och avgörs av nämnden för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen vid Valvira. 3. Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd 3.1. Utredningsmöjligheter Det är väsentligt med tanke på tillsynen att den övervakande myndigheten vid behov har möjlighet att utreda förmågan hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att verka i sitt yrke. Valvira har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få de upplysningar och utredningar som behövs för utförande av tillsynsuppgiften (6 i lagen om Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården, 669/2008, och 40 i lagen om yrkesutbildade personer). En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att förse Valvira med de rapporter, förklaringar och utredningar som Valvira begär (19 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer). Valvira kan för att utreda en yrkesutbildad persons hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga införskaffa bl.a. följande utredningar:

5 Anvisning 11/ (14) patientjournaler från verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och socialvården och av självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården utlåtande av vårdande läkare utlåtande av arbetsgivare receptutredning av läkemedel som expedierats till den yrkesutbildade personen eller av läkemedel som personen själv skrivit ut övriga handlingar från myndigheter eller samfund (t.ex. FPA) De utredningar som nämns ovan är inte alltid tillräckliga för att bedöma den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga. I sådana fall kan den yrkesutbildade personen åläggas att genomgå en undersökning. Enligt 25 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer kan Valvira ålägga en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården att genomgå läkarunder-sökning eller undersökningar på sjukhus, om det finns grundad anledning att anta att han eller hon på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel eller nedsatt funktionsförmåga eller annan motsvarande orsak är oförmögen att utöva sitt yrke. Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vägrar en utredning kan Valvira i syfte att säkerställa patientsäkerheten förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person att utöva yrket eller återkalla tillståndet att utöva yrket eller förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda i förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (25 5 mom. lagen om yrkesutbildade personer) Hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan, bedömning och betydelse Då man bedömer relevansen av en persons sjukdom, missbruk av berusningsmedel, ålder och andra motsvarande omständigheter för personens förmåga att utöva sitt yrke ska man ta hänsyn till hans eller hennes yrke och faktiska arbetsuppgifter. Yrken och arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården kräver olika grader av självständigt beslutsfattande, ansvarstagande och verksamhet. Den i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedda yrkesmässiga funktionsförmågan är inte liktydig exempelvis med den i pensionslagstiftningen avsedda arbetsförmågan. Vid utredning av förmågan att utöva ett yrke bedöms i synnerhet risken som den yrkesbildade personens sjukdom, missbruk av berusningsmedel, ålder eller andra faktorer utgör för patientsäkerheten. Vid utredningen överväger man huruvida och i vilken utsträckning den yrkesutbildade personen kan sköta sina uppgifter. Utredningen ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och ingående undersökning. Valvira avgör huruvida den yrkesutbildade personen enligt lagen helt eller delvis har blivit oförmögen att utöva sitt yrke. Bedömningen grundar sig på en utredning av den yrkesutbildade personens hälsotillstånd samt på en

6 Anvisning 11/ (14) utredning om den yrkesutbildade personens arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och arbetsprestationer. I sin bedömning är Valvira inte bunden av den undersökande läkarens slutsatser, men i praktiken har dock utlåtandet som avgetts utifrån undersökningen stor betydelse för Valviras avgörande. Ingrepp i rätten att utöva ett yrke är ingrepp i den i grundlagen tryggade rätten för var och en att skaffa sin försörjning med arbete, yrke eller näring som han eller hon valt. Därför kan man inte inkräkta på en persons rätt att utöva sitt yrke mer än vad som är nödvändigt för att säkra syftet med den säkerställande åtgärden. Hälsotillståndets inverkan på rätten att utöva yrket kan belysas med följande exempel: Exempel 1: En sjukskötare hade med ordinationer från flera olika läkare fått tillgång till stora mängder av PKV-läkemedel (psykofarmaka). Hennes arbetsförhållanden hade upprepade gånger upphört på grund av oklarheter i läkemedelshantering, oklarheter i samband med att patienters tillhörigheter förkommit och andra oklarheter. Utifrån en utredning av sjukskötarens hälsotillstånd ansågs det att hon var svårt beroende av berusningsmedel och att hon på grund av sitt missbruk inte kunde verka i sitt yrke som sjukskötare. Exempel 2: En läkare hade länge lidit av psykiska problem och narkotikaberoende. Efter terapi hade han dock blivit avvand från beroendet. Läkaren ansågs förmögen att utan risk för patientsäkerheten vara verksam t.ex. som allmänpraktiserande läkare under förutsättning att arbetsgivaren är medveten om hans situation. Läkarens rätt att utöva sitt yrke begränsades på så sätt att han endast fick vara verksam i en av ett offentligrättsligt samfund upprätthållen verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården under ledning och övervakning av en annan läkare som har rätt att självständigt utöva sitt yrke och som uttryckligen godkänts av Valvira. Exempel 3: En läkare som missbrukade berusningsmedel missbrukade sin rätt att ordinera PKV-läkemedel för eget bruk. Han ansågs vara förmögen att vara verksam i sitt yrke men hans yrkesutövningsrätt begränsades på så sätt att han endast hade rätt att ordinera PKV-läkemedel då han tjänstgjorde vid en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården och till patienter som han behandlade i denna uppgift. Vidare kan exempelvis svåra mentala störningar, som inte förknippas med missbruksproblem, eller minnessjukdomar utgöra hinder för att verka i ett yrke inom hälso- och sjukvården. 4. Utförandet av undersökningen 4.1. Den undersökta yrkesutbildade personens och den undersökande läkarens ställning Om en yrkesutbildad person trots Valviras föreläggande inte söker sig till undersökning eller om personen avbryter den, kan han eller hon inte tvingas till undersökningen. Denna vägran har dock betydelse då Valvira fattar sitt beslut om personens rätt att utöva yrke.

7 Anvisning 11/ (14) Den läkare som genomför undersökningen och avger sitt utlåtande gör detta i egenskap av sakkunnig. Läkaren som genomför undersökningen ska bevara sin opartiskhet. Han eller hon får inte börja driva den undersökta personens eller någon annans sak eller intresse. Vid eventuella frågor om jäv eller i andra oklara ärenden ska Valvira kontaktas Planeringen av undersökningen Valvira utfärdar till den yrkesutbildade personen ett beslut som ålägger honom eller henne att genomgå utredning av sitt hälsotillstånd. Den yrkesutbildade personen ska uppvisa beslutet med bilagor för överläkaren vid det sjukhus dit han eller hon söker sig för undersökning. Separat remiss behövs inte. I beslutet specificeras typen och nivån av det sjukhus eller den verksamhetsenhet där utredningen ska utföras. I beslutet specificeras även huruvida undersökningen ska baseras på observation på avdelning eller om det räcker med en poliklinisk utredning av hälsotillståndet. Vidare kan andra förutsättningar preciseras för undersökningen, undersökningsstället eller den som genomför undersökningen. Efter att ha mottagit beslutet ska överläkaren (den ansvariga läkaren) bedöma huruvida undersökningsstället uppfyller kraven. Till Valviras beslut om utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan och hälsotillståndet har i allmänhet bifogats handlingar om den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och yrkesverksamhet. För att förhindra missbruk är bilagorna till beslutet vanligen försedda med Valviras stämpel. Undersökningsstället ska kräva att beslutet i sin helhet med alla bilagor ställs till dess förfogande innan undersökningen inleds. Utförandet av undersökningen ska planeras innan den inleds. I detta skede kan man ordna en s.k. förintervju med den som ska undersökas. I anslutning till detta ges den som ska undersökas information om den planerade tidpunkten för undersökningen och om genomförandet av undersökningen. Då undersökningen planeras ska man omsorgsfullt ta del av Valviras beslut och dess bilagor. I beslutet preciseras också de omständigheter som kräver särskild insyn. Undersökningen ska planeras på så sätt att den kan utföras och utlåtandet utifrån den kan lämnas till Valvira utan dröjsmål. Valvira meddelar i sitt beslut tidpunkten för när undersökningen av hälsotillståndet senast ska vara genomförd. Personen som ska undersökas kan själv avgöra den exakta tidpunkten då han eller hon söker sig till undersökning. Då undersökningen planeras ska den tidsfrist som Valvira har fastställt beaktas. Om undersökningen inte kan genomföras inom utsatt tid, ska tidsplanen diskuteras med den föredragande tjänstemannen i ärendet vid Valvira. Den yrkesutbildade personen har rätt att överklaga Valviras beslut om utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos förvaltningsdomstol. Beslutet ska trots överklagan verkställas omedelbart. Sökande av ändring förhindrar således inte att undersökningen utförs.

8 Anvisning 11/ (14) 4.3. Inledningen av undersökningen Överläkaren vid undersökningsstället ska meddela Valvira när undersökningen inleds, undersökningens sannolika längd samt den ansvariga för under-sökningens genomförande. Om undersökningen av någon anledning blir avbruten, ska överläkaren också meddela detta till Valvira. Till meddelandet ska bifogas den ansvariga läkarens utredning om de undersökningar som utförts dittills och om eventuella slutsatser som dragits utifrån dem. Innan undersökningen inleds eller under dess förlopp ska den som ska undersökas informeras om undersökningens natur. Personen ska också informeras om att allt vad han eller hon uppger kan komma att ingå i det utlåtande som lämnas till Valvira Rätten att insamla uppgifter Orsakerna till åläggandet att genomgå undersökning framgår av Valviras beslut och dess bilagor. Den undersökande läkaren ska ta del av dessa handlingar. Valvira strävar efter att bifoga de uppgifter som krävs för utredningen av ärendet till sitt beslut. Om den som ska utföra undersökningen bedömer att materialet är bristfälligt, ska han eller hon ta kontakt med den föredragande tjänstemannen i ärendet vid Valvira. Den som utför undersökningen kan vid behov anskaffa nya utredningar i ärendet under pågående undersökning. Anskaffning av ytterligare utredningar förutsätter dock den undersöktas samtycke. Uppgifter kan inbegäras till exempel från tidigare vårdinrättningar eller arbetsplatser eller av socialmyndigheterna Undersökningens omfattning och genomförande Utredningen av hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och ingående undersökning. Undersökningens omfattning och längd bedöms individuellt. Valvira anser att den approximativa längden för undersökning på avdelning är högst 3 veckor. I specialfall får denna tid överskridas i viss mån. I sådana situationer ska den som utför undersökningen ta kontakt med den föredragande i ärendet. Då undersökningar görs, bör man undvika "onödiga" dagar på avdelningen. Om det exempelvis inte är möjligt att utföra separata undersökningar genast efter bedömningsperioden, kan den undersökta skrivas ut mellan dem. Undersökningarna ska inte fortsättas på ett sätt som inte är ändamålsenligt i situationer i vilka det är möjligt att snabbt dra slutsatserna (t.ex. mycket svårt, aktuellt beroende av berusningsmedel eller akut psykos). I avsnittet om utlåtandet (kapitel 5) tas också ställning till undersökningens omfattning.

9 Anvisning 11/ (14) 4.6. Kostnader Kostnaderna för undersökningen betalas ur statens medel. Fakturan för kostnaderna ska dels vara specificerad, dels sammanställd på så sätt att alla utförda undersökningar finns på samma faktura. Om den undersökta har getts behandling eller vård före, under eller efter undersökningsperioden, kan kostnaderna inte till dessa delar faktureras av Valvira, utan personens hemkommun svarar för dessa vårdkostnader. Fakturan ska inte skickas till Valvira tillsammans med utlåtandet, utan det ska skickas separat som nätfaktura efter att utlåtandet har skickats. Något annat material får inte skickas tillsammans med fakturan. Faktureringsuppgifterna är: Adress för nätfaktura/edi-kod: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira FO-nummer: Momsnummer: FI E-faktureringsoperatör: Itella Information Oy Signum: Använd den föredragandes namn och diarienummer som beställningsreferens på fakturorna (dessa framgår av Valviras skriftliga förordnande). 5. Utlåtande som ges utifrån undersökningen 5.1. Allmänt Utifrån undersökningen ges ett utlåtande till Valvira. Utlåtandets omfattning bestäms individuellt. Utlåtandet ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och grundlig medicinsk undersökning. Syftet med utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd är att ge en objektiv bild av den undersökta personen och om hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt i synnerhet att bedöma hans eller hennes förmåga att verka som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i uppgifter som motsvarar hans eller hennes utbildning. Exempelvis minnesfunktioner som fastställts utifrån genomsnittliga riktvärden för hela befolkningen räcker med hänsyn till patientsäkerheten i allmänhet inte till för att personen ska klara av sitt arbete som läkare eller skötare. Utlåtandet ska skrivas på ett klart språk. Ord på främmande språk ska undvikas. Om sådana används ska deras finsk- eller svenskspråkiga motsvarighet anges eller förklaras. Utlåtandet ska grunda sig på information vars tillförlitlighet läkaren själv är förvissad om. Utlåtandet och de slutsatser som presenteras i utlåtandet får således inte enbart stöda sig på uppgifter från den undersökta personen och Valvira, utan huvudsakligen på information som den som avger utlåtandet själv erhållit, på observationer som har gjorts i samband med undersökningen och på resultaten av undersökningar (bl.a. fynd i laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt i psykologiska och neuropsykologiska undersökningar).

10 Anvisning 11/ (14) I utlåtandet ska antecknas all information som är av vikt med tanke på slutsatserna. Då uppgifter antecknas i utlåtandet och deras betydelse bedöms ska man beakta och nämna varifrån och av vem uppgifterna härstammar. I utlåtandet ska man ta ställning till eventuella motstridigheter mellan patientens berättelse och uppgifter från andra källor. När Valvira fattar beslut beaktar den samtliga utredningar om den yrkesutbildade personen, och är nödvändigtvis inte bunden av de slutsatser som presenteras i utlåtandet. Utlåtandet skickas utan dröjsmål direkt till Valvira (Valvira, Registratorskontor, PB 210, Helsingfors). En kopia av utlåtandet ges till den undersökta personen såvida inte uppgifterna i utlåtandet medför allvarlig fara för hans eller hennes hälsa (27 2 mom. i personuppgiftslagen). Utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd ska ges inom den av Valvira utsatta tiden. Om den undersökande läkaren behöver mera tid för att avge utlåtandet, ska han eller hon kontakta den föredragande tjänstemannen vid Valvira som handlägger ärendet. Om överläkaren vid den undersökande enheten inte själv har genomfört undersökningen av hälsotillståndet eller medverkat i dess genomförande, ska han eller hon bifoga sitt eget utlåtande till den undersökande läkarens utlåtande. Till utlåtandet ska bifogas kopior av alla patienthandlingar som uppkommit under undersökningsperioden, inklusive anteckningar som gjorts av vårdpersonalen Utlåtandets disposition I utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd används samma allmänna disposition som i läkarutlåtanden: 1) inledning 2) förhandsuppgifter (uppgifter som framgår av Valviras beslut samt specificerade förhandsuppgifter som den undersökta personen själv har gett och specificerade uppgifter som erhållits från andra källor) 3) observationerna från undersökningen (status) samt specialundersökningar och deras resultat 4) slutsatser 5) försäkran och underskrift/underskrifter Inledning Utlåtandet riktas till Valvira.

11 Anvisning 11/ (14) I inledningen uppges när och för vilken person Valvira förordnat utredning av hälsotillståndet, samt i ett separat stycke, när och var undersökningen har utförts (undersökningsperiodens begynnelse- och slutdatum eller, vid poliklinisk undersökning, undersökningsdagarna). Sättet på vilket den undersöktas identitet fastställts ska uppges Föruppgifter Uppgifter som framgår av Valviras utlåtande och bifogade handlingar I början av utlåtandet anges orsakerna till varför Valvira ålagt den undersökta personen att skaffa en utredning av sitt hälsotillstånd. Dessutom ska den undersökande läkaren redogöra för sådana uppgifter i Valviras beslut och dess bifogade handlingar, som är väsentliga för handläggningen av ärendet. Den undersökta personens egna uppgifter Utlåtandet ska ge tillräckliga anamnestiska uppgifter om den undersökta personens fysiska och psykiska sjukdomar, utan att glömma de läkemedel som han eller hon eventuellt använder. Uppgifter som den undersökta personen ger om sina livsskeden och levnads-förhållanden beskrivs i synnerhet då de kompletterar uppgifter från andra källor eller avviker från dessa. Förutom att räkna upp fakta ska man också ta hänsyn till den undersöktas egna erfarenheter, föreställningar och känslor, till karaktären av hans eller hennes människorelationer samt till hans eller hennes centrala problem och försök och metoder att lösa dem. Utredningar som införskaffats under undersökningens förlopp Då uppgifter presenteras, ska också deras källa anges. Särskilt ingående ska redogöras för de uppgifter och källor till uppgifter om den undersökta personens yrkesutövning som den undersökande läkaren har till sitt förfogande. Uppgifter om den undersökta personens uppväxtförhållanden, livsskeden, människo-relationer, sociala anpassning, eventuellt bruk av berusningsmedel eller droger och eventuella brott som personen begått ska beskrivas i den utsträckning som de har anknytning till eller inverkan på yrkesutövningen Undersökningsresultat Somatisk undersökning Vid undersökningen utförs sådana somatiska undersökningar som är nödvändiga för att utreda personens hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga. De somatiska undersökningarna utförs i den utsträckning som utredningen av den undersökta personens hälsotillstånd och yrkes-

12 Anvisning 11/ (14) mässiga funktionsförmåga förutsätter i varje enskilt fall. I utlåtandet ska redogöras för alla undersökningsresultat. I synnerhet bör man fästa uppmärksamhet vid att bedöma betydelsen av avvikande fynd. Vid behov bifogas utlåtanden från specialistläkare, såsom t.ex. specialist i invärtesmedicin eller neurologi, eller utlåtanden om diagnostiska röntgen- eller magnet-undersökningar eller EEG. Vid missbrukssjukdomar och organiska hjärnsjukdomar ska man fästa särskild uppmärksamhet vid de somatiska undersökningarnas omfattning. I många fall behövs upprepade läkemedels- och drogundersökningar som undersöks på ett behörigt sätt, och resultaten av dessa undersökningar ska beskrivas ingående. Utförda screening-undersökningar ska verifieras, och resultatet av verifieringen ska antecknas i utlåtandet. Observationer om den undersöktas psykiska tillstånd Observationer om den undersökta personens psykiska tillstånd beskrivs separat. I utlåtandet beskrivs bl.a. den undersökta personens inställning till undersökningen och till dem som genomför undersökningen. Dessutom beskrivs drag i den undersökta personens beteende och person samt upplevda och eventuellt förekommande psykiska symptom som tyder på psykiatrisk sjukdom. I utlåtandet beskrivs också den undersökta personens sjukdomsinsikt, sinnesstämning, emotionella störningar, attityder och kognitiva funktioner samt hans eller hennes förmåga att inse sina problem och att sätta sig in i andras situation. Vid bedömning av patientsäkerhetsrisken är det viktigt att beakta den undersökta personens tidigare sjukdomshistoria och sjukdomsinsikt i skeden då sjukdomen förvärrats, samt hans eller hennes förmåga att bedöma sina förutsättningar att utföra sitt arbete. I utlåtandet beskrivs observationer som personalen gjort under vårdperioden. Observationerna kan t.ex. gälla den undersökta personens sätt att klara sig och bete sig i olika situationer samt hans eller hennes inställning till andra patienter och anhöriga. Om den undersökta har exempelvis bensodiazepinmedicinering och bedömaren betraktar det som sannolikt att medicineringen har påverkat undersökningsresultaten i betydande omfattning, ska detta uttryckligen nämnas i utlåtandet. Psykologisk och neuropsykologisk undersökning Vid misstanke om att psykisk störning, missbruk av berusningsmedel, neurologisk sjukdom eller annan motsvarande orsak nedsätter den undersöktas yrkesmässiga funktionsförmåga, ska en psykologisk och neuropsykologisk undersökning i regel alltid utföras. Psykologens utlåtande ska särskilt bedöma den undersöktas förmåga att verka som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

13 Anvisning 11/ (14) I utlåtandet till Valvira ska ingå en av psykologen uppgjord sammanställning av de slutsatser som dragits av undersökningen. Utlåtandet ska ge en så klar beskrivning som möjligt av den bild som psykologen fått av den undersöktas centrala problemområden och personlighet och allvarlighetsgraden av eventuella fynd. Psykologens eller neuropsykologens utlåtande i sin helhet bifogas till utlåtandet Sammanfattning och slutsatser Sammanfattningen inleds med en kortfattad redovisning av de väsentliga omständigheter som framkommit under undersökningen: somatiska och psykiatriska diagnoser och andra deskriptiva beskrivningar av personens psykiska uppbyggnad, missbruk av läkemedel, berusningsmedel eller droger, sjukdomsinsikt, behandling och medicinering som sjukdomen kräver, brister i funktionsförmågan, arbetsoförmåga och eventuellt behov av fortsatt behandling. I sammanfattningen ska lämnas en bedömning av prognosen för den undersöktas sjukdom, störning eller problem. Därefter framförs medicinskt grundade ställningstaganden till de väsentliga frågorna. Sammanfattningsvis redogörs för hur de föreliggande omständigheterna påverkar personens förutsättningar för att verka i och klara av sina uppgifter som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, antingen självständigt eller under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Dessutom ges en uppskattning av den risk som den undersökta personens yrkesverksamhet kan medföra för patientsäkerheten. Vid behov ges en uppskattning av svårighetsgraden på sådana uppgifter som personen kan utföra utan att patientsäkerheten äventyras. Den läkare som genomför undersökningen ger sin motiverade uppfattning om den undersökta personens hälsotillstånd samt om huruvida den undersökta personen kan utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården utan risk för patientsäkerheten. De undersökande läkarna ska ta ställning till huruvida den eventuella risken för patientsäkerheten är permanent, tillfällig eller tidvis förekommande. Om risken för patientsäkerheten anknyter till särskilda omständigheter, såsom t.ex. joursituationer, ska detta nämnas separat. Vid gränsfall där man kan komma till mer än en slutsats, ska den undersökande läkaren framföra de föreliggande alternativen med motiveringar. Om det på grund av den undersökta personens vägran eller annan bristande information inte finns tillräckliga förutsättningar för att tillförlitligt bedöma den undersöktas hälsotillstånd eller hans eller hennes förmåga att utöva sitt yrke, ska detta konstateras i utlåtandet. Om möjligt, ska man därvid ta ställning till behovet av ytterligare undersökningar och till sättet att genomföra dem. I utlåtandet anges huruvida den undersökta personen i fortsättningen behöver psykiatrisk vård, missbrukarvård eller öppen somatisk eller sluten sjukhusvård. Behovet av vård ska motiveras. Eventuella arrangemang för

14 Anvisning 11/ (14) vård och behandling som redan överenskommits ska också antecknas i utlåtandet Underskrift Utlåtandet bestyrks i enlighet med 23 lagen om yrkesutbildade personer med orden ''vilket jag härmed på heder och samvete försäkrar''. Utlåtandet dateras, undertecknas och förses med namnförtydligande samt omnämnande av den undersökande läkarens specialkompetens och tjänsteställning.

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer