Anvisning 11/ (14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning 11/2013 2 (14)"

Transkript

1 Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013

2 Anvisning 11/ (14) Innehåll 1. Instruktionens ändamål Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Allmänt Allmänna förutsättningar för utövning av yrke och lagstadgade säkerhetsåtgärder 4 3. Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd Utredningsmöjligheter Hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan, bedömning och betydelse Utförandet av undersökningen Den undersökta yrkesutbildade personens och den undersökande läkarens ställning Planeringen av undersökningen Inledningen av undersökningen Rätten att insamla uppgifter Undersökningens omfattning och genomförande Kostnader Utlåtande som ges utifrån undersökningen Allmänt Utlåtandets disposition Inledning Föruppgifter Undersökningsresultat Sammanfattning och slutsatser Underskrift... 14

3 Anvisning 11/ (14) Till den som utför undersökningen Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 1. Instruktionens ändamål Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira kan vid behov beordra undersökning av funktionsförmågan och hälsotillståndet hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Syftet med denna anvisning är att ge instruktioner om och harmonisera förfarandet vid utredning av funktionsförmågan och hälsotillståndet hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, då Valvira ålagt personen att genomgå läkarundersökning eller undersökningar på sjukhus. 2. Tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 2.1. Allmänt Ändamålet med tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är att befrämja patientsäkerheten och kvaliteten på tjänsterna inom hälso- och sjukvården. Bestämmelser om tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ges i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994, nedan lagen om yrkesutbildade personer). I enlighet med 24 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer styr och övervakar Valvira på riksnivå de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården. Regionförvaltningsverket leder och övervakar yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården inom verkets verksamhetsområde. Tillsynsmyndigheterna iakttar den arbetsfördelning som föreskrivs i paragrafens 3 moment. Enligt den behandlar Valvira bland annat ärenden som kan förutsätta säkerhetsåtgärder. Yrkesrättigheterna och delvis även de potentiella följderna inom tillsynen över yrkesutbildade personer avviker från varandra beroende på om det är fråga om en legitimerad yrkesutbildad person eller en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning. Legitimerade yrkesutbildade personer, dvs. personer som fått tillstånd att utöva yrke, är exempelvis läkare, sjukskötare och psykologer (totalt 17 grupper). Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning har ensamrätt att använda en bestämd yrkesbeteckning. Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning är exempelvis när-, primär- och hjälpskötare och psykoterapeuter (totalt 22 grupper). Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården antecknas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (det s.k. Terhikki-registret). Mer information om yrkesrättigheter finns på adressen

4 Anvisning 11/ (14) 2.2. Allmänna förutsättningar för utövning av yrke och lagstadgade säkerhetsåtgärder Yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård kräver tillräcklig yrkesskicklighet och tillräckliga yrkeskunskaper samt att den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och funktionsförmåga är sådana att han eller hon kan verka i sitt yrke. Om förutsättningarna för yrkesverksamhet visar sig vara otillräckliga och arbetsgivarens åtgärder inte är tillräckliga för att trygga patientsäkerheten kan Valvira vidta säkerhetsåtgärder. Syftet med säkerhetsåtgärderna är att trygga patient-säkerheten och förhindra farliga situationer. Valvira kan med stöd av 26 i lagen om yrkesutbildade personer bland annat begränsa eller frånta den rätt att utöva yrke som beviljats en legitimerad yrkes-utbildad person, förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda yrkesbeteckningen i fråga eller återkalla det tillstånd att utöva yrket som beviljats en yrkesutbildad person. Enligt 28 i lagen kan Valvira besluta om de åtgärder som avses i 26 också då en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på grund av sjukdom, rusmedelsmissbruk eller nedsatt funktionsförmåga eller annan motsvarande orsak eller på grund av annan giltigt konstaterad brist på yrkeskunnighet är oförmögen att verka som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Den säkerhetsåtgärd som nämns ovan kan med stöd av 29 i lagen också vidtas temporärt, tills den utredning exempelvis om personens hälsotillstånd eller yrkesmässig funktionsförmåga som behövs för att slutgiltigt avgöra ärendet har erhållits. Ärenden som gäller begränsande, fråntagande och återställande av hälsooch sjukvårdspersonalens yrkesutövningsrätt samt disciplinära ärenden behandlas och avgörs av nämnden för tillsyn över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen vid Valvira. 3. Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd 3.1. Utredningsmöjligheter Det är väsentligt med tanke på tillsynen att den övervakande myndigheten vid behov har möjlighet att utreda förmågan hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att verka i sitt yrke. Valvira har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få de upplysningar och utredningar som behövs för utförande av tillsynsuppgiften (6 i lagen om Tillståndsoch tillsynsverket för social- och hälsovården, 669/2008, och 40 i lagen om yrkesutbildade personer). En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är skyldig att förse Valvira med de rapporter, förklaringar och utredningar som Valvira begär (19 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer). Valvira kan för att utreda en yrkesutbildad persons hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga införskaffa bl.a. följande utredningar:

5 Anvisning 11/ (14) patientjournaler från verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och socialvården och av självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården utlåtande av vårdande läkare utlåtande av arbetsgivare receptutredning av läkemedel som expedierats till den yrkesutbildade personen eller av läkemedel som personen själv skrivit ut övriga handlingar från myndigheter eller samfund (t.ex. FPA) De utredningar som nämns ovan är inte alltid tillräckliga för att bedöma den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga. I sådana fall kan den yrkesutbildade personen åläggas att genomgå en undersökning. Enligt 25 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer kan Valvira ålägga en yrkesutbildad person inom hälsooch sjukvården att genomgå läkarunder-sökning eller undersökningar på sjukhus, om det finns grundad anledning att anta att han eller hon på grund av sjukdom, missbruk av rusmedel eller nedsatt funktionsförmåga eller annan motsvarande orsak är oförmögen att utöva sitt yrke. Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vägrar en utredning kan Valvira i syfte att säkerställa patientsäkerheten förbjuda en legitimerad yrkesutbildad person att utöva yrket eller återkalla tillståndet att utöva yrket eller förbjuda en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning att använda i förordning nämnd yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (25 5 mom. lagen om yrkesutbildade personer) Hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan, bedömning och betydelse Då man bedömer relevansen av en persons sjukdom, missbruk av berusningsmedel, ålder och andra motsvarande omständigheter för personens förmåga att utöva sitt yrke ska man ta hänsyn till hans eller hennes yrke och faktiska arbetsuppgifter. Yrken och arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården kräver olika grader av självständigt beslutsfattande, ansvarstagande och verksamhet. Den i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedda yrkesmässiga funktionsförmågan är inte liktydig exempelvis med den i pensionslagstiftningen avsedda arbetsförmågan. Vid utredning av förmågan att utöva ett yrke bedöms i synnerhet risken som den yrkesbildade personens sjukdom, missbruk av berusningsmedel, ålder eller andra faktorer utgör för patientsäkerheten. Vid utredningen överväger man huruvida och i vilken utsträckning den yrkesutbildade personen kan sköta sina uppgifter. Utredningen ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och ingående undersökning. Valvira avgör huruvida den yrkesutbildade personen enligt lagen helt eller delvis har blivit oförmögen att utöva sitt yrke. Bedömningen grundar sig på en utredning av den yrkesutbildade personens hälsotillstånd samt på en

6 Anvisning 11/ (14) utredning om den yrkesutbildade personens arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och arbetsprestationer. I sin bedömning är Valvira inte bunden av den undersökande läkarens slutsatser, men i praktiken har dock utlåtandet som avgetts utifrån undersökningen stor betydelse för Valviras avgörande. Ingrepp i rätten att utöva ett yrke är ingrepp i den i grundlagen tryggade rätten för var och en att skaffa sin försörjning med arbete, yrke eller näring som han eller hon valt. Därför kan man inte inkräkta på en persons rätt att utöva sitt yrke mer än vad som är nödvändigt för att säkra syftet med den säkerställande åtgärden. Hälsotillståndets inverkan på rätten att utöva yrket kan belysas med följande exempel: Exempel 1: En sjukskötare hade med ordinationer från flera olika läkare fått tillgång till stora mängder av PKV-läkemedel (psykofarmaka). Hennes arbetsförhållanden hade upprepade gånger upphört på grund av oklarheter i läkemedelshantering, oklarheter i samband med att patienters tillhörigheter förkommit och andra oklarheter. Utifrån en utredning av sjukskötarens hälsotillstånd ansågs det att hon var svårt beroende av berusningsmedel och att hon på grund av sitt missbruk inte kunde verka i sitt yrke som sjukskötare. Exempel 2: En läkare hade länge lidit av psykiska problem och narkotikaberoende. Efter terapi hade han dock blivit avvand från beroendet. Läkaren ansågs förmögen att utan risk för patientsäkerheten vara verksam t.ex. som allmänpraktiserande läkare under förutsättning att arbetsgivaren är medveten om hans situation. Läkarens rätt att utöva sitt yrke begränsades på så sätt att han endast fick vara verksam i en av ett offentligrättsligt samfund upprätthållen verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården under ledning och övervakning av en annan läkare som har rätt att självständigt utöva sitt yrke och som uttryckligen godkänts av Valvira. Exempel 3: En läkare som missbrukade berusningsmedel missbrukade sin rätt att ordinera PKV-läkemedel för eget bruk. Han ansågs vara förmögen att vara verksam i sitt yrke men hans yrkesutövningsrätt begränsades på så sätt att han endast hade rätt att ordinera PKV-läkemedel då han tjänstgjorde vid en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården och till patienter som han behandlade i denna uppgift. Vidare kan exempelvis svåra mentala störningar, som inte förknippas med missbruksproblem, eller minnessjukdomar utgöra hinder för att verka i ett yrke inom hälso- och sjukvården. 4. Utförandet av undersökningen 4.1. Den undersökta yrkesutbildade personens och den undersökande läkarens ställning Om en yrkesutbildad person trots Valviras föreläggande inte söker sig till undersökning eller om personen avbryter den, kan han eller hon inte tvingas till undersökningen. Denna vägran har dock betydelse då Valvira fattar sitt beslut om personens rätt att utöva yrke.

7 Anvisning 11/ (14) Den läkare som genomför undersökningen och avger sitt utlåtande gör detta i egenskap av sakkunnig. Läkaren som genomför undersökningen ska bevara sin opartiskhet. Han eller hon får inte börja driva den undersökta personens eller någon annans sak eller intresse. Vid eventuella frågor om jäv eller i andra oklara ärenden ska Valvira kontaktas Planeringen av undersökningen Valvira utfärdar till den yrkesutbildade personen ett beslut som ålägger honom eller henne att genomgå utredning av sitt hälsotillstånd. Den yrkesutbildade personen ska uppvisa beslutet med bilagor för överläkaren vid det sjukhus dit han eller hon söker sig för undersökning. Separat remiss behövs inte. I beslutet specificeras typen och nivån av det sjukhus eller den verksamhetsenhet där utredningen ska utföras. I beslutet specificeras även huruvida undersökningen ska baseras på observation på avdelning eller om det räcker med en poliklinisk utredning av hälsotillståndet. Vidare kan andra förutsättningar preciseras för undersökningen, undersökningsstället eller den som genomför undersökningen. Efter att ha mottagit beslutet ska överläkaren (den ansvariga läkaren) bedöma huruvida undersökningsstället uppfyller kraven. Till Valviras beslut om utredning av den yrkesmässiga funktionsförmågan och hälsotillståndet har i allmänhet bifogats handlingar om den yrkesutbildade personens hälsotillstånd och yrkesverksamhet. För att förhindra missbruk är bilagorna till beslutet vanligen försedda med Valviras stämpel. Undersökningsstället ska kräva att beslutet i sin helhet med alla bilagor ställs till dess förfogande innan undersökningen inleds. Utförandet av undersökningen ska planeras innan den inleds. I detta skede kan man ordna en s.k. förintervju med den som ska undersökas. I anslutning till detta ges den som ska undersökas information om den planerade tidpunkten för undersökningen och om genomförandet av undersökningen. Då undersökningen planeras ska man omsorgsfullt ta del av Valviras beslut och dess bilagor. I beslutet preciseras också de omständigheter som kräver särskild insyn. Undersökningen ska planeras på så sätt att den kan utföras och utlåtandet utifrån den kan lämnas till Valvira utan dröjsmål. Valvira meddelar i sitt beslut tidpunkten för när undersökningen av hälsotillståndet senast ska vara genomförd. Personen som ska undersökas kan själv avgöra den exakta tidpunkten då han eller hon söker sig till undersökning. Då undersökningen planeras ska den tidsfrist som Valvira har fastställt beaktas. Om undersökningen inte kan genomföras inom utsatt tid, ska tidsplanen diskuteras med den föredragande tjänstemannen i ärendet vid Valvira. Den yrkesutbildade personen har rätt att överklaga Valviras beslut om utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos förvaltningsdomstol. Beslutet ska trots överklagan verkställas omedelbart. Sökande av ändring förhindrar således inte att undersökningen utförs.

8 Anvisning 11/ (14) 4.3. Inledningen av undersökningen Överläkaren vid undersökningsstället ska meddela Valvira när undersökningen inleds, undersökningens sannolika längd samt den ansvariga för under-sökningens genomförande. Om undersökningen av någon anledning blir avbruten, ska överläkaren också meddela detta till Valvira. Till meddelandet ska bifogas den ansvariga läkarens utredning om de undersökningar som utförts dittills och om eventuella slutsatser som dragits utifrån dem. Innan undersökningen inleds eller under dess förlopp ska den som ska undersökas informeras om undersökningens natur. Personen ska också informeras om att allt vad han eller hon uppger kan komma att ingå i det utlåtande som lämnas till Valvira Rätten att insamla uppgifter Orsakerna till åläggandet att genomgå undersökning framgår av Valviras beslut och dess bilagor. Den undersökande läkaren ska ta del av dessa handlingar. Valvira strävar efter att bifoga de uppgifter som krävs för utredningen av ärendet till sitt beslut. Om den som ska utföra undersökningen bedömer att materialet är bristfälligt, ska han eller hon ta kontakt med den föredragande tjänstemannen i ärendet vid Valvira. Den som utför undersökningen kan vid behov anskaffa nya utredningar i ärendet under pågående undersökning. Anskaffning av ytterligare utredningar förutsätter dock den undersöktas samtycke. Uppgifter kan inbegäras till exempel från tidigare vårdinrättningar eller arbetsplatser eller av socialmyndigheterna Undersökningens omfattning och genomförande Utredningen av hälsotillståndet och den yrkesmässiga funktionsförmågan ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och ingående undersökning. Undersökningens omfattning och längd bedöms individuellt. Valvira anser att den approximativa längden för undersökning på avdelning är högst 3 veckor. I specialfall får denna tid överskridas i viss mån. I sådana situationer ska den som utför undersökningen ta kontakt med den föredragande i ärendet. Då undersökningar görs, bör man undvika "onödiga" dagar på avdelningen. Om det exempelvis inte är möjligt att utföra separata undersökningar genast efter bedömningsperioden, kan den undersökta skrivas ut mellan dem. Undersökningarna ska inte fortsättas på ett sätt som inte är ändamålsenligt i situationer i vilka det är möjligt att snabbt dra slutsatserna (t.ex. mycket svårt, aktuellt beroende av berusningsmedel eller akut psykos). I avsnittet om utlåtandet (kapitel 5) tas också ställning till undersökningens omfattning.

9 Anvisning 11/ (14) 4.6. Kostnader Kostnaderna för undersökningen betalas ur statens medel. Fakturan för kostnaderna ska dels vara specificerad, dels sammanställd på så sätt att alla utförda undersökningar finns på samma faktura. Om den undersökta har getts behandling eller vård före, under eller efter undersökningsperioden, kan kostnaderna inte till dessa delar faktureras av Valvira, utan personens hemkommun svarar för dessa vårdkostnader. Fakturan ska inte skickas till Valvira tillsammans med utlåtandet, utan det ska skickas separat som nätfaktura efter att utlåtandet har skickats. Något annat material får inte skickas tillsammans med fakturan. Faktureringsuppgifterna är: Adress för nätfaktura/edi-kod: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira FO-nummer: Momsnummer: FI E-faktureringsoperatör: Itella Information Oy Signum: Använd den föredragandes namn och diarienummer som beställningsreferens på fakturorna (dessa framgår av Valviras skriftliga förordnande). 5. Utlåtande som ges utifrån undersökningen 5.1. Allmänt Utifrån undersökningen ges ett utlåtande till Valvira. Utlåtandets omfattning bestäms individuellt. Utlåtandet ska grunda sig på en tillräckligt omfattande och grundlig medicinsk undersökning. Syftet med utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd är att ge en objektiv bild av den undersökta personen och om hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt i synnerhet att bedöma hans eller hennes förmåga att verka som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i uppgifter som motsvarar hans eller hennes utbildning. Exempelvis minnesfunktioner som fastställts utifrån genomsnittliga riktvärden för hela befolkningen räcker med hänsyn till patientsäkerheten i allmänhet inte till för att personen ska klara av sitt arbete som läkare eller skötare. Utlåtandet ska skrivas på ett klart språk. Ord på främmande språk ska undvikas. Om sådana används ska deras finsk- eller svenskspråkiga motsvarighet anges eller förklaras. Utlåtandet ska grunda sig på information vars tillförlitlighet läkaren själv är förvissad om. Utlåtandet och de slutsatser som presenteras i utlåtandet får således inte enbart stöda sig på uppgifter från den undersökta personen och Valvira, utan huvudsakligen på information som den som avger utlåtandet själv erhållit, på observationer som har gjorts i samband med undersökningen och på resultaten av undersökningar (bl.a. fynd i laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar samt i psykologiska och neuropsykologiska undersökningar).

10 Anvisning 11/ (14) I utlåtandet ska antecknas all information som är av vikt med tanke på slutsatserna. Då uppgifter antecknas i utlåtandet och deras betydelse bedöms ska man beakta och nämna varifrån och av vem uppgifterna härstammar. I utlåtandet ska man ta ställning till eventuella motstridigheter mellan patientens berättelse och uppgifter från andra källor. När Valvira fattar beslut beaktar den samtliga utredningar om den yrkesutbildade personen, och är nödvändigtvis inte bunden av de slutsatser som presenteras i utlåtandet. Utlåtandet skickas utan dröjsmål direkt till Valvira (Valvira, Registratorskontor, PB 210, Helsingfors). En kopia av utlåtandet ges till den undersökta personen såvida inte uppgifterna i utlåtandet medför allvarlig fara för hans eller hennes hälsa (27 2 mom. i personuppgiftslagen). Utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd ska ges inom den av Valvira utsatta tiden. Om den undersökande läkaren behöver mera tid för att avge utlåtandet, ska han eller hon kontakta den föredragande tjänstemannen vid Valvira som handlägger ärendet. Om överläkaren vid den undersökande enheten inte själv har genomfört undersökningen av hälsotillståndet eller medverkat i dess genomförande, ska han eller hon bifoga sitt eget utlåtande till den undersökande läkarens utlåtande. Till utlåtandet ska bifogas kopior av alla patienthandlingar som uppkommit under undersökningsperioden, inklusive anteckningar som gjorts av vårdpersonalen Utlåtandets disposition I utlåtandet om den undersökta personens hälsotillstånd används samma allmänna disposition som i läkarutlåtanden: 1) inledning 2) förhandsuppgifter (uppgifter som framgår av Valviras beslut samt specificerade förhandsuppgifter som den undersökta personen själv har gett och specificerade uppgifter som erhållits från andra källor) 3) observationerna från undersökningen (status) samt specialundersökningar och deras resultat 4) slutsatser 5) försäkran och underskrift/underskrifter Inledning Utlåtandet riktas till Valvira.

11 Anvisning 11/ (14) I inledningen uppges när och för vilken person Valvira förordnat utredning av hälsotillståndet, samt i ett separat stycke, när och var undersökningen har utförts (undersökningsperiodens begynnelse- och slutdatum eller, vid poliklinisk undersökning, undersökningsdagarna). Sättet på vilket den undersöktas identitet fastställts ska uppges Föruppgifter Uppgifter som framgår av Valviras utlåtande och bifogade handlingar I början av utlåtandet anges orsakerna till varför Valvira ålagt den undersökta personen att skaffa en utredning av sitt hälsotillstånd. Dessutom ska den undersökande läkaren redogöra för sådana uppgifter i Valviras beslut och dess bifogade handlingar, som är väsentliga för handläggningen av ärendet. Den undersökta personens egna uppgifter Utlåtandet ska ge tillräckliga anamnestiska uppgifter om den undersökta personens fysiska och psykiska sjukdomar, utan att glömma de läkemedel som han eller hon eventuellt använder. Uppgifter som den undersökta personen ger om sina livsskeden och levnads-förhållanden beskrivs i synnerhet då de kompletterar uppgifter från andra källor eller avviker från dessa. Förutom att räkna upp fakta ska man också ta hänsyn till den undersöktas egna erfarenheter, föreställningar och känslor, till karaktären av hans eller hennes människorelationer samt till hans eller hennes centrala problem och försök och metoder att lösa dem. Utredningar som införskaffats under undersökningens förlopp Då uppgifter presenteras, ska också deras källa anges. Särskilt ingående ska redogöras för de uppgifter och källor till uppgifter om den undersökta personens yrkesutövning som den undersökande läkaren har till sitt förfogande. Uppgifter om den undersökta personens uppväxtförhållanden, livsskeden, människo-relationer, sociala anpassning, eventuellt bruk av berusningsmedel eller droger och eventuella brott som personen begått ska beskrivas i den utsträckning som de har anknytning till eller inverkan på yrkesutövningen Undersökningsresultat Somatisk undersökning Vid undersökningen utförs sådana somatiska undersökningar som är nödvändiga för att utreda personens hälsotillstånd och yrkesmässiga funktionsförmåga. De somatiska undersökningarna utförs i den utsträckning som utredningen av den undersökta personens hälsotillstånd och yrkes-

12 Anvisning 11/ (14) mässiga funktionsförmåga förutsätter i varje enskilt fall. I utlåtandet ska redogöras för alla undersökningsresultat. I synnerhet bör man fästa uppmärksamhet vid att bedöma betydelsen av avvikande fynd. Vid behov bifogas utlåtanden från specialistläkare, såsom t.ex. specialist i invärtesmedicin eller neurologi, eller utlåtanden om diagnostiska röntgen- eller magnet-undersökningar eller EEG. Vid missbrukssjukdomar och organiska hjärnsjukdomar ska man fästa särskild uppmärksamhet vid de somatiska undersökningarnas omfattning. I många fall behövs upprepade läkemedels- och drogundersökningar som undersöks på ett behörigt sätt, och resultaten av dessa undersökningar ska beskrivas ingående. Utförda screening-undersökningar ska verifieras, och resultatet av verifieringen ska antecknas i utlåtandet. Observationer om den undersöktas psykiska tillstånd Observationer om den undersökta personens psykiska tillstånd beskrivs separat. I utlåtandet beskrivs bl.a. den undersökta personens inställning till undersökningen och till dem som genomför undersökningen. Dessutom beskrivs drag i den undersökta personens beteende och person samt upplevda och eventuellt förekommande psykiska symptom som tyder på psykiatrisk sjukdom. I utlåtandet beskrivs också den undersökta personens sjukdomsinsikt, sinnesstämning, emotionella störningar, attityder och kognitiva funktioner samt hans eller hennes förmåga att inse sina problem och att sätta sig in i andras situation. Vid bedömning av patientsäkerhetsrisken är det viktigt att beakta den undersökta personens tidigare sjukdomshistoria och sjukdomsinsikt i skeden då sjukdomen förvärrats, samt hans eller hennes förmåga att bedöma sina förutsättningar att utföra sitt arbete. I utlåtandet beskrivs observationer som personalen gjort under vårdperioden. Observationerna kan t.ex. gälla den undersökta personens sätt att klara sig och bete sig i olika situationer samt hans eller hennes inställning till andra patienter och anhöriga. Om den undersökta har exempelvis bensodiazepinmedicinering och bedömaren betraktar det som sannolikt att medicineringen har påverkat undersökningsresultaten i betydande omfattning, ska detta uttryckligen nämnas i utlåtandet. Psykologisk och neuropsykologisk undersökning Vid misstanke om att psykisk störning, missbruk av berusningsmedel, neurologisk sjukdom eller annan motsvarande orsak nedsätter den undersöktas yrkesmässiga funktionsförmåga, ska en psykologisk och neuropsykologisk undersökning i regel alltid utföras. Psykologens utlåtande ska särskilt bedöma den undersöktas förmåga att verka som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

13 Anvisning 11/ (14) I utlåtandet till Valvira ska ingå en av psykologen uppgjord sammanställning av de slutsatser som dragits av undersökningen. Utlåtandet ska ge en så klar beskrivning som möjligt av den bild som psykologen fått av den undersöktas centrala problemområden och personlighet och allvarlighetsgraden av eventuella fynd. Psykologens eller neuropsykologens utlåtande i sin helhet bifogas till utlåtandet Sammanfattning och slutsatser Sammanfattningen inleds med en kortfattad redovisning av de väsentliga omständigheter som framkommit under undersökningen: somatiska och psykiatriska diagnoser och andra deskriptiva beskrivningar av personens psykiska uppbyggnad, missbruk av läkemedel, berusningsmedel eller droger, sjukdomsinsikt, behandling och medicinering som sjukdomen kräver, brister i funktionsförmågan, arbetsoförmåga och eventuellt behov av fortsatt behandling. I sammanfattningen ska lämnas en bedömning av prognosen för den undersöktas sjukdom, störning eller problem. Därefter framförs medicinskt grundade ställningstaganden till de väsentliga frågorna. Sammanfattningsvis redogörs för hur de föreliggande omständigheterna påverkar personens förutsättningar för att verka i och klara av sina uppgifter som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, antingen självständigt eller under ledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Dessutom ges en uppskattning av den risk som den undersökta personens yrkesverksamhet kan medföra för patientsäkerheten. Vid behov ges en uppskattning av svårighetsgraden på sådana uppgifter som personen kan utföra utan att patientsäkerheten äventyras. Den läkare som genomför undersökningen ger sin motiverade uppfattning om den undersökta personens hälsotillstånd samt om huruvida den undersökta personen kan utöva sitt yrke inom hälso- och sjukvården utan risk för patientsäkerheten. De undersökande läkarna ska ta ställning till huruvida den eventuella risken för patientsäkerheten är permanent, tillfällig eller tidvis förekommande. Om risken för patientsäkerheten anknyter till särskilda omständigheter, såsom t.ex. joursituationer, ska detta nämnas separat. Vid gränsfall där man kan komma till mer än en slutsats, ska den undersökande läkaren framföra de föreliggande alternativen med motiveringar. Om det på grund av den undersökta personens vägran eller annan bristande information inte finns tillräckliga förutsättningar för att tillförlitligt bedöma den undersöktas hälsotillstånd eller hans eller hennes förmåga att utöva sitt yrke, ska detta konstateras i utlåtandet. Om möjligt, ska man därvid ta ställning till behovet av ytterligare undersökningar och till sättet att genomföra dem. I utlåtandet anges huruvida den undersökta personen i fortsättningen behöver psykiatrisk vård, missbrukarvård eller öppen somatisk eller sluten sjukhusvård. Behovet av vård ska motiveras. Eventuella arrangemang för

14 Anvisning 11/ (14) vård och behandling som redan överenskommits ska också antecknas i utlåtandet Underskrift Utlåtandet bestyrks i enlighet med 23 lagen om yrkesutbildade personer med orden ''vilket jag härmed på heder och samvete försäkrar''. Utlåtandet dateras, undertecknas och förses med namnförtydligande samt omnämnande av den undersökande läkarens specialkompetens och tjänsteställning.

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

Om journalhandlingar. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Om journalhandlingar. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira Om journalhandlingar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 1 Presentationens innehåll Journalhandlingar var ges bestämmelser om dem? definition syfte och allmänna principer

Läs mer

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter

Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter Denna broschyr riktar sig till dig som vårdas eller har fått psykiatrisk vård oberoende av din vilja. Broschyren

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Lag. om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) 15 och fogas till lagen ett nytt 2 a kap.

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 1 Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 Allmänt Enligt 10 (689/2005) i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska serviceproducenter årligen lämna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling. Patientjournallag SFS nr: 1985:562 Utfärdad: 1985-06-13 Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:298 Inledande bestämmelser 1 Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. Patientjournal

Läs mer

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar Lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar 1 Lagens tillämpningsområde Denna

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Valvira.fi @ValviraViestii Patientens rättigheter VARJE PATIENT HAR RÄTT TILL hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras.

Läs mer

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ANVISNING PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ALLMÄNT Enligt 10 i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005) ska serviceproducenter

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2015-12-31 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Rättsmedicinalverkets

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer

SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad

SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad 1 NEO Terveys OY SEKRETESSBESKRIVNING registerbeskrivning punkter 1 8 Skriven: 11.01.2011 informationsdokument punkter 9 11 Uppdaterad 01.01.2013 Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 1. Registeransvarig

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

om ändring av lagen om yrkesutbildning

om ändring av lagen om yrkesutbildning Lagförslag 1. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 27 2 mom., ändras 32, 35, 35 a och 42 44,

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Broschyrer 2002:8swe Patientens rättigheter För att förbättra patientens rättsskydd har man i Finland stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter. Lagen gäller hela hälso-

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggarstöd

Arbetsförmedlingens handläggarstöd Arbetsförmedlingens handläggarstöd AFHS 18/2011 Sida: 1 av 7 Gäller fr.o.m. 20141022 Beslutad av: Henrietta Stein Beslutsdatum: 20141022 Version: 3.0 Dnr: Af-2014/091296 Medicinska underlag Medicinska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm den 20 augusti 2008 KLAGANDE AA MOTPART Leg. läk. BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm beslut den 3 mars 2006 i mål nr 366-06 SAKEN Avvisad

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården

Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården Plan för egenkontroll inom den privata hälsovården 1 (8) 1 Uppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn Serviceproducentens FO-signum Verksamhetsställets namn Verksamhetsställets postadress

Läs mer

Anvisning 2/2013 1 (8)

Anvisning 2/2013 1 (8) Anvisning 2/2013 1 (8) Kommuner, samkommuner och kommunala samarbetsområden Privata enheter som dygnet runt erbjuder service inom handikappvården och vården för utvecklingsstörda samt psykisk hälsovård

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2011 951/2011 Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Läkarutlåtande om hälsotillstånd

Läkarutlåtande om hälsotillstånd Läkarutlåtande om hälsotillstånd 1 (3) Använd "Fortsättningsblad läkarutlåtande" (FK 3201) om utrymmet inte räcker. Om du inte känner patienten ska han eller hon styrka sin identitet genom legitimation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2012 1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita 2.Registeransvarig Karleby stad Social- och

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015)

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 INLEDNING Ett auktoriserat ombud ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag på

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder 244011 Inkom Migrationsverket Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder Dossiernummer Signatur Läkare som skriver utlåtanden eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1229/2013 Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER

REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER REVISIONSNÄMNDEN FÖR DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMIN ANVISNINGAR FÖR GODKÄNNANDE AV OCH TILLSYN ÖVER OFR-REVISORER Godkända i OFR-nämndens sammanträde den 28 januari 2009, 10 Förändringarna godkända

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning

Psykisk lämplighet hos personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet och psykologisk personbedömning 1 (7) TRAFI/8037/03.04.02.02/2011 Utfärdad: 10.05.2012 Träder i kraft: 15.05.2012 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet(1664/2009) 21 4 mom.

Läs mer

Förändringar i barnskyddet 2016

Förändringar i barnskyddet 2016 Förändringar i barnskyddet 2016 36 Stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård Utöver den socialservice som nämns i 3 kap. i socialvårdslagen, som hemservice, referensgruppsverksamhet, stödperson eller stödfamilj

Läs mer

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT

DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT DINA RÄTTIGHETER SOM KLIENT Social- och miljöavdelningen 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Klientens ställning och rättigheter... 3 Grundläggande fri- och rättigheter... 3 Rätt till gott bemötande och socialvård

Läs mer

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning:

Personen har tagits in för observation på sjukhus / Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning: Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) OBSERVATIONSUTLÅTANDE Blankett M2 (fyll i på blankettens språk) om person som föreslås bli intagen för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:27 (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 2 721/2012 Bilaga Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING

GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1(8) Fastställd av fakultetsrådet 16.2.2016 GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILD ALLMÄNLÄKARUTBILDNING 1. INLEDNING Den särskilda allmänläkarutbildningen grundar sig på EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 3 4 punkten, ändras 39 1 och 3 mom., det inledande stycket i 40 1 mom. och 1

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Beslut om begränsningsåtgärder inom specialomsorg om utvecklingsstörda

Beslut om begränsningsåtgärder inom specialomsorg om utvecklingsstörda 1 Beslut om begränsningsåtgärder inom specialomsorg om utvecklingsstörda Begränsningsåtgärderna som beskrivs i tabellen får användas inom specialomsorger som är oberoende av en persons vilja och specialomsorger

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsverket TRAFI/14951/03.04.02.11/2010 Järnvägsanvisning Utfärdats: 15.09.2010 Giltighetstid: 03.01.2011 tills vidare Upphäver: Anvisning om bedömning av hälsotillståndet hos personer som inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Lag. om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde

Lag. om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng. 1 kap. Allmänna bestämmelser. Tillämpningsområde Lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på sådan undersökning

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun

Riktlinjer för dokumentation och informationshantering inom hälsooch sjukvårdens område i Nyköpings kommun Riktlinjer utarbetade för: Vård och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson, Anna- Karin Tholerus Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Giltig

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol

Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Studiedag inom barnskyddsfrågor 14.5.2013 Behandlingen av barnskyddsärenden vid Vasa förvaltningsdomstol Jan-Erik Salo, Vasa förvaltningsdomstol Antal ärenden vid förvaltningsdomstolen Inkomna ansökan

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer