Riktlinjerför PLANK & MUR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjerför PLANK & MUR"

Transkript

1 Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007

2 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller mur? Traditionellt sett byggde människan hägnader som skulle skydda mot inkräktare, och inte minst visa gränsen för byn eller boningen. Ett lika gammalt skäl var säkert att hålla boskapen ute från grönsaksodlingar och åkrar. Idag hägnar vi våra trädgårdar med plank och murar. Varför? Som inramning eller som skydd? Oavsett anledning är muren och planket det första man möts av som besökare. Inramningen står där, välkomnande eller avvisande. Faktum är att det de senaste åren kommit upp många långa enformiga och direkt fula inhägnader i form av plank, till stor skada för våra gemensamma gaturum. Den första frågan Du bör ställa dig är därför: Behöver jag verkligen bygga något plank eller någon mur? Kanske kan jag nöja mig med en häck eller ett enklare staket? Den här skriften har vi gjort för att hjälpa Dig med goda råd, när Du funderar på en inhägnad av något slag. Smidesstaket från 1960-talet förstärker husets karaktär och stilideal Definitioner m m Staket Inhängnad som består av trä eller smide med valfri täthet till högst 1,2 m höjd eller högre än 1,2 m om den i hela sin längd har en öppenhets- och genomsiktlighetsgrad på minst 50%. (Glas och plexi är inte öppet.) Inte bygglovpliktig. Stockrosor mot ett detaljutformat plank målat med traditionell slamfärg ger ett ombonat uttryck Plank Inhägnad högre än 1,2 m över mark/gata oavsett material, om den har en öppenhets- och genomsiktlighetsgrad som understiger 50%. Bygglovplikt. Undantag: vissa plank runt uteplats är lovbefriade - se sid 5. Mur Murad inhägnad högre än 40 cm. Bygglovplikt. Stödmur Mur oavsedd att ta upp en nivåskillnad på marken. Bygglovpliktig oavsett höjd. Pergola Öppet trädgårdsarrangemang. Inte bygglovpliktig. (Om andelen trä översiger 50% räknas den dock som plank.) Höjden på ett plank eller en mur räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Man har inte rätt att uppföra plank och murar på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Markeras vanligen som prickad mark. Skriften har utarbetats av Anna Thulin, konsulterande arkitekt, i samarbete med Christer Liljemark och Lennart Persson på Malmö stadsbyggnadskontor. Underlag utarbetat av Pia Nordström som praktiserade på stadsbyggnadskontoret sommaren 2000.

3 Riktlinjer för PLANK&MUR Anpassning och utseende Riktlinjer för murar och plank varierar beroende på hus och omgivning. Det är viktigt att man skapar ett sammanhang här emellan. När man väljer utformning av sin hägnad bör man välja form, färg eller material som återkommer i hus och omgivning. Hägnaden bör förstärka husets särprägel, d.v.s. är huset pittoreskt bör man uppföra en hägnad med ett liknande uttryck. Plank av traditionellt tryckimpregnerat virke passar t.ex. sällan in i stadsbilden och är dessutom miljöfarligt både i samband med tillverkningen och användandet. Fråga efter alternativa träskyddsbehandlingar när du handlar virke, så kan du även göra en insats för en giftfri miljö. Typen av trädgård kan också påverka utformningen. En mer formell trädgård kräver en strikt inramning medan en naturlik trädgård bör få en rustik sådan. Återhållsamhet är alltid en bra regel. Murar eller plank kan ha varierad höjd beroende på var på tomten man placerar dem. Mot granne kan man om man är överens med denne vanligtvis få bygglov för att uppföra en tät hägnad med en höjd på upp till 1,8 meter, eftersom hägnaden ofta vänder sig mot privata utrymmen som man vill insynsskydda. Mot gata eller allmän plats bör man däremot göra en låg hägnad som inte dominerar alltför mycket. Vid vissa fall, t.ex. avsevärda problem med insyn eller trafikbuller eller i befintliga stadsmiljöer där höga murar är en viktig del av områdets karaktär, kan det dock vara berättigat att gå upp i höjd, även om stadsbyggnadskontoret enligt vedertagen praxis även här håller 1,8 meter som en rimlig övre gräns. Utformning och material har betydelse i denna bedömning. Variation och växtlighet Om förutsättningar finns att uppföra plank eller murar utmed gatan bör dessa varieras för att skapa liv och förhindra en enahanda upplevelse. Plank och murar kan varieras på många olika sätt: Olika tjocklek och djup kan ge en vacker skuggning. Materialen kan vara massiva eller delvis genomsiktliga och i olika kombinationer. Kulören kan varieras. Man kan använda sig av fastighetens övriga, befintliga former eller detaljer. Både kala murar och plank ger ett enformigt uttryck. Detta kan då brytas av med växtlighet, vilket ger en mjukare och livfullare framtoning. I de flesta fall kan också en häck vara ett bättre alternativ än plank eller mur. Då växter även har goda vind- och ljudisolerande egenskaper, är dessa ett bra komplement till genomsiktliga plank. Man bör också tänka på att en träkonstruktion fordrar god stabilitet, dels för att stå emot hårt väder, dels för att bära upp tyngden av ev klättrande buskar. För att mjuka upp och göra en mur mer livfull, kan växter planteras. Är muren inte alltför hög, men tillräckligt bred, kan man kröna den med låga växter. Det är också möjligt att låta plantor växa i fickor på murens lodräta sida. Om planket eller muren inte görs lika på båda sidor ska den prydligaste sidan vändas mot gata eller granne! Även om det är din trädgård som ska ramas in av plank eller mur påverkas vårt gemensamma gaturum. Varierade nischer och fördjupningar ger lätthet åt en annars tung enformig mur Olika kulörer ger variation Ett långt enformigt plank varieras med fördel av spaljéöppningar Mur med stark anknytning till bostadshusets arkitektur, materialval, kulör och utformning Anpassa utformning efter omgivningens övriga karaktär och stilideal Undvik dominerande plank/mur mot gata Prydligaste sidan vänds mot gata eller granne Variation kan uppnås på flera sätt, även med växtlighet Häck kan ibland vara ett bättre alternativ än plank eller mur

4 Riktlinjer för PLANK&MUR Täthet nertill på mur och plank ger mest effektiv bullerreducering. Mur en bit in på tomten mellan garage och huvudbyggnad överensstämmer i karaktär med materialval i fjälltegel, fin murningsteknik och plåtarbeten i koppar Buller- och insynsskydd Ibland åberopas behovet av bullerdämpning eller insynsskydd. Varje enskilt fall bedöms separat men särskilda skäl enlig Vägverkets regler föreligger endast om bullernivåerna överskrider vissa riktvärden. För att uppnå bullerskydd ska muren eller planket göras tätt nertill där bullerdämpningen är som mest effektiv. Behovet av insynskydd kan anses vara befogat om en fastighet till exempel störs av besvärande ljuskäglor från förbipasserande bilar eller om en livligt använd gång- och cykelväg i angränsning till tomten ligger på en högre höjd än marknivån i trädgården. Hela trädgården behöver inte insynsskyddas. Gamla tiders kaffebersåer ersätts idag ofta av skyddade trädäck intill fastighetens huvudbyggnad. Trygghetsaspekt Murar och plank som avskärmar mot gator och cykel- och gångvägar kan skapa ökad känsla av otrygghet för dem som färdas där. Det är viktigt att försöka undvika att hela kvarter och områden blir inhängnade. Höjden på murar och plank har viss betydelse för funktionen men framför allt för utseendet. Lär mer i skriften Trygg Stadsmiljö, Malmö Stadsbyggnadskontor Siktförhållanden Vid utfarter från: parkering på fastighet ut mot gata gång- och cykelvägar ut mot gata gatukorsningar ställs krav på siktförhållanden för att uppnå god trafiksäkerhetsstandard enligt Vägverkets regler. Du som fastighetsägare har ansvar för att sikten vid din utfart är god. Har du dessutom hörntomt mot gata eller mot gång- och cykelväg får du anpassa din mur, ditt plank eller din häck till gällande bestämmelser. Inom sikttriangeln som illustreras här nedan kan plank, murar och häckar inte ha en högre höjd än 80 cm. Detta markeras särskilt på situationsplanen vid en bygglovansökan.

5 Riktlinjer för PLANK&MUR Vad säger Plan- och bygglagen, PBL? En sammanfattning av gällande paragrafer i PBL 8 kap 2 och PBL 3 kap 1 ger följande förutsättningar: Bygglov krävs för att uppföra murar och plank. De ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden. De ska också ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande med god helhetsverkan. Vilken byggrätt en fastighet har och var byggrätten är placerad finns angivet i gällande detaljplan för området. (Detaljplaner finns för alla tättbebyggda områden i staden, men vanligtvis inte på landsbygden.) I detaljplanen markeras dessutom vilka ytor som ska vara byggfri mark, där alltså inte plank och murar får uppföras. Ett rättsfall om ett plank som uppförts i tomtgräns på mark som inte fick bebyggas har förts ända upp till Regeringsrätten som fann att planket inte fick uppföras. I en stadsmässig miljö saknas förgårdsmark och de s.k. gatuhusen dominerar gatubilden. I villakvarter med trädgårdar markeras ofta förgårdsmark längs gatan framför husen som byggfri. Gaturummets karaktär blir då lummig och luftig. Ett högt plank eller en hög mur strider då mot planens syfte. Byggfri mark (även kallad prickad mark) gör att en bygglovansökan för plank och mur behandlas som en avvikelse från planen. Om den kan beviljas bedöms från fall till fall och förutsätter hörande av berörda grannar. I vissa fall är det särskilt viktigt att höra grannarna: Om planket eller muren ska byggas närmare tomtgräns än 4,5 m krävs hörande av angränsande berörda grannar. Om planket eller muren ska byggas mot gata och det strider mot detaljplanens bestämmelser krävs hörande av angränsande grannar och grannar på andra sidan gatan. Om planket eller muren placeras mot gatan och placeringen överensstämmer med detaljplanen krävs däremot inte att grannarna hörs. Om du är osäker på vilka grannar som är berörda eller på detaljplanens bestämmelser kan Stadsbyggnadskontoret informera dig om detta. Utan bygglov kan plank eller mur kring en uteplats uppföras på tomten om avståndet till fastighetsgräns är minst 4,5 m och höjden inte överstiger 1,8 m och planket eller muren inte bygger ut mer än 3,6 m från huset. Plank mellan gatuhus ger en stadsmässig karaktär Lågt plank med anslutande pergolakonstruktion klädd med vildvin Grannar Diskutera alltid med dina grannar så tidigt som möjligt och ta tillvara gemensamma önskemål. Tänk dessutom på att prydligaste sidan av plank och mur ska vända sig mot gatan eller grannen.

6

7

8 Sammanfattning av råd och riktlinjer Generellt Värna om trädgårdskvarterens lummiga karaktär. Undvik att planka eller mura in Din trädgård. Undvik dominerande plank eller murar mot gata. Tänk på att höjden på ett plank eller en mur räknas från marken på den lägsta sidan. Om Du ändå vill söka bygglov för mur eller plank tänk på att: variera med kulör, fördjupningar, detaljering och växtlighet anpassa till bebyggelsens arkitektur och tidstypiska stilideal buller- och insynsskydd kan inte åberopas om inte särskilda skäl kan påvisas siktförhållanden för god trafiksäkerhet ska alltid tillgodoses diskutera med dina grannar som berörs höjden på plank och murar görs så låg som möjligt, den ska aldrig utan synnerliga skäl överstiga 1,8 meter prydligaste sidan vänds mot gata eller grannfastighet plank och murar får inte utan särskild prövning uppföras på mark som ej får bebyggas Ansökan om bygglov För att få ditt plank eller din mur prövat för bygglov ska du lämna in en ansökningsblankett i 3 ex samt en ritning i format A3, som ska se ut i princip som exemplet på föregående sida visar. Malmö Stadsbyggnadskontor Postadress: Malmö Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1 E-post: Tel kunddisk: Tel växel:

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer Regler vid uppsättning av antennmaster av Föreningen Sveriges Sändareamatörer Med tillstånd av författaren, Karlsborg/Vårgårda den 16/9 2000. 1 Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, och

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008 Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11 Om kolonier i Malmö 2008 KOLONIUTREDNING 2008 Innehåll FÖRORD... 1 1 OM KOLONIER I MALMÖ... 3 2 MALMÖS OLIKA KATEGORIER AV KOLONIOMRÅDEN... 5 3 AVTAL KOMMUNEN-FÖRENINGEN-KOLONISTEN...

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

ANPASSNING TILL PLATSEN 1 Innehåll 1 KULTURLANDSKAPET 2 Västerbottensgården 3 Småbruket 4 Brukssamhället 5 Stationssamhället 6 Staden Skellefteå 8 Industrisamhället 9 ANPASSNING TILL OMGIVNINGEN 9Att finna

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer