Stadsbyggnadsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING Bygglov krävs enligt Plan- och bygglagen för att uppföra murar och plank. De skaplacerasochutformaspåettsättsomärlämpligtmedhänsyntillstads-och landskapsbilden.deskaocksåhaenyttreformochfärgsomärestetiskt tilltalande med god helhetsverkan. Bygglov krävs för: 1. Plank vid bostadsfastigheter som har en höjd över 1,20 meter. 2. Plank utförda av glas, plast samt annat tätt fyllnadsmaterial som har en höjd över 1,20 meter. 3. Stängsel(nätstaket) vid bostadsfastigheter som har en höjd över 1,20 meter. 4. Stödmursomminstharenhöjdpå0,5meterellerhögre. 5. Mursomminstharenhöjdpå0,5meterellerhögre. Bygglov krävs inte för: 1. Enligt9kap.4 Plan-ochbygglagen,fören-ochtvåbostadshusinom detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att medenmurellerettplankanordnaenskyddaduteplatsinom3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8meterochinteplacerasnärmaregränsenän4,5meter.En murellerettplankfårvidtasnärmaregränsenän4,5meter,om de grannar som berörs medger det. 2. Enligt 9 kap. 6 Plan- och bygglagen, för en- och tvåbostadshus utanför ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att uppföraenmurellerettplankiomedelbarnärhetav bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.enmurellerettplankfårvidtasnärmaregränsenän4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Postgiro Org.nr

2 2(9) 3. Staketsommaximaltharenhöjdpå1,20meter. 4. Nätstaket vid industrifastigheter. Enligt gällande rättspraxis är dessa inte att betrakta som plank och således inte bygglovspliktiga. 5. Spaljé/Pergola som har 80% luftighet, dvs. maximalt 20% material. Konstruktionen ska vara gles samt upplevas och användas som en spaljé/pergola och inte som ett plank. Genomsiktligheten ska framgå tydligt. Kontakta alltid stadsbyggnadsförvaltningen för bedömning. Höjder Höjden för mur och plank mäts från befintlig mark på konstruktionens utsida (mot gata och/eller grannfastighet) till konstruktionens högsta del, innefattande avtäckning med plåt, takpannor etc. Enkel överliggare placerad fritt från den tätaredelenräknasintemedihöjden.vidsluttandemarkräknasdenivarjesnitt högsta höjden, medelmarknivå. Om det i ett enskilt ärende bedöms lämpligt kan annan referensnivå överenskommas, t.ex. gatunivå framför fastigheten. Godtagbara höjder på plank och murar i Landskrona Stad är: Placering mot parker, gång- och cykelstråk, grönområden och andra allmänna ytor maximal höjd på 1,50 meter Placering mot grannfastighet maximal höjd på 1,80 meter. Placering mot gata maximal höjd på 1,40 meter(trafiksäkerhet vid korsningar och utfarter skall beaktas) Placering vid korsningar och utfarter maximal höjd 0,80 meter över gatans nivå.

3 3(9) Trafiksäkerhet Vid gatukorsningar, korsningar mellan gata och cykelväg samt vid tomtutfarter kan mur och plank försämra sikten och därmed trafiksäkerheten. Inom sikttrianglar enligt nedanstående figur får mur, plank och staket uppföras till högst 0,80 meter över gatans nivå. Utformning, anpassning och kulturhistoriska värden Mur och plank ska enligt lag anpassas till förutsättningarna på platsen samt utformas på ett sätt som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Plank och murar skall anpassas till bebyggelsens arkitektur och tidstypiska stilideal. Murar och plank kan ibland upplevas som främmande element i vissa miljöer. Vissa områden har i Landskrona stads bevarandeplan utpekats med särskilda bevarandevärden. Plank och murar i dessa kulturmiljöer kan efter en bedömning i varje enskilt fall omfattas av särskilda utformningskrav, som kan medföra att högsta godtagbara höjder bör sänkas. Murar och plank som avskärmas mot gator och cykel- och gångvägar kan skapa ökadkänslaavotrygghetfördemsomfärdasdär.detärdärförviktigtatt försöka undvika att hela kvarter och områden blir inhägnade. Särskild hänsyn kan komma att tas vid förfrågningar som gäller akuta åtgärder för murar i lägen som är särskilt utsatta för storm- och översvämningsskador.

4 4(9) Buller- och insynsskydd Ibland åberopas behovet av bullerdämpning. Varje enskilt fall ska bedömas utifrån särskilda skäl på den aktuella platsen. För att uppnå bullerskydd ska muren eller planket göras tätt nertill där bullerdämpningen är som mest effektiv. Behovet av insynskydd kan anses vara befogat om en fastighet till exempel störs av besvärande ljuskäglor från förbipasserande bilar eller om en livligt använd gång-ochcykelvägiangränsningtilltomtenliggerpåenhögrehöjdän marknivån i trädgården. Detaljplan och grannar Vilken byggrätt en fastighet har och var byggrätten är placerad finns angivet i gällande detaljplan för området. I de flesta detaljplaner finns bestämmelser om attvissdelavtomtintefårbebyggas,t.ex.förgårdsmarkutmotgata.genomen dom i Regeringsrätten har det konstaterats att uppförande av mur och plank omfattas av sådan planbestämmelse och måste därför prövas om de är förenliga med syftet i detaljplanen som kan vara en liten avvikelse. Vid en planavvikelse skall berörda grannar beredas tillfälle att yttra sig före beslut. Diskutera alltid med dina grannar så tidigt som möjligt och ta tillvara genensamma önskemål. Tänk dessutom på att den prydligaste sidan av ett plank ochmurskavändasigmotgatan.ävenomåtgärdenintekräverbygglovmen placeras i tomtgräns eller närmre gräns än 4,50 meter skall grannen ha gett sitt medgivande för att undvika konflikt.

5 5(9) Träd och buskar på tomter intill gatan Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv. Träd och annan växtlighet får inte skymma sikten eller vägmärken, och gående samt cyklister ska inte behöva få grenar i ansiktet. Därförmåstedutabortkvistarochgrenarupptill2,5meterövergång-och cykelvägar samt 5 meter över körbanor. Se bilden nedan. Harduenhäckvidenutfartellerhörntomtbördusetillatthäckeninteärhögre än 80 cm över gatunivån enligt bilden nedan.

6 6(9) Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor. Entomtskahållasivårdatskickochskötassåattriskenförolycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.pbl8kap15. Tänkocksåpåatt barnochrullstolsburnaintesynsomdinhäckärförhögelleromditt staket,plankellermurärförhögt rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns

7 Exempel på ritningar som krävs vid ansökan 1. Situationsplan i skala 1:400 7(9)

8 8(9) 2. Fasadritningar i skala 1:50 Källa:EndelavbildernaärhämtadefrånMalmöStadsriktlinjerförplankochmurpolicy.

9 9(9) FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att anta ovannämnda riktlinjer för utformning av murar och plank i Landskrona stad. Stadsbyggnadsförvaltningen Linda Warming Biträdande Stadsarkitekt

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer Regler vid uppsättning av antennmaster av Föreningen Sveriges Sändareamatörer Med tillstånd av författaren, Karlsborg/Vårgårda den 16/9 2000. 1 Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, och

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN

BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Kfge 23.10.2013 Bilaga A-49 BYGGNADSORDNING FÖR LEMLANDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Lemland den 23.10.2013 49 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MYNDIGHETER 1.1 Tillämpningsområde 1.2 Syfte I Lemlands

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer