Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola"

Transkript

1 Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

2 Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller skydda egendom av något slag byn, bostaden, betesmarken, boskapet etc. Det som hägnas in är inte längre tillgängligt för allmänheten i lika stor utsträckning som tidigare beroende på hägnets karaktär. Det som händer vid uppförandet av hägnader är att även den fysiska miljön förändras och påverkar stadsbilden som delas av, och är av intresse för andra. Stadens rumslighet, siktlinjer, sol/skugga och liknande förändras i och med hägnadens uppförande. Den som bygger en hägnad påverkar således inte bara sig själv utan även människor runt omkring sig. Med detta sagt bör det dock understrykas att Falköpings kommun är positiva till hägnader av olika slag men menar att de bör byggas på ett lämpligt sätt för att bibehålla en god fysisk miljö för alla människor att leva i. Plan- och bygglagen är inte alltid praktisk att använda i dessa frågor och därför har Falköpings kommun genom byggnadsnämnden arbetat fram detta program för att förtydliga lagen och ge råd och tips till er som är intresserade av att bygga någon form av hägnad. Definitioner Plank Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att uppföra murar och plank. Lagen ger inga exakta beskrivningar av begreppen staket, murar och plank. I Falköpings kommun gäller följande definitioner: Ett plank är en inhägnad högre än 80 centimeter över mark/gata oavsett material, om den har en öppenhets- och genomsiktlighetsgrad som understiger 50% Staket Ett staket är en inhägnad i trä eller smide med valfri täthet till högst 80 centimeters höjd. Om inhägnaden har en öppenhets- och genomsiktlighetsgrad på minst 50% räknas den fortfarande som staket upp till 1,2 meters höjd. ej för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter Stödmur Mur högre än 50 centimeter avsedd att ta upp en nivåskillnad på marken Pergola, spaljé och stängsel En spaljé, stängsel eller pergola är en genomsiktlig inhägnad om andelen material understiger 25% Illustration 1: Genomsiktlighet 50% inte Transparenta material (tex. glas eller plexiglas) räknas inte som genomsiktliga. Mur Murad inhägnad som är högre än 50 centimeter. inte (Om andelen material överstiger 25% räknas den som plank) Höjden på plank, mur, pergola, spaljé och stängsel som definieras ovan räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Om dessa hägnader placeras bakom varandra i en sluttning eller liknande och den visuella eller tekniska effekten av hägnaderna överskrider kriterierna ovan krävs bygglov. Man har heller inte rätt att uppföra ovanstående på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas.

3 Anpassning till närmiljö Byggnadsnämndens bedömningar om bygglov angående hägnad varierar beroende på byggnadsverkets karaktär i förhållande till dess omgivning. Bedömningarna sker utifrån Plan- och bygglagen. Det innebär med andra ord att en fristående bedömning sker vid varje fall enligt svensk rättspraxis vilken inte påverkas av andra kriterier än det som står i lagstiftningen. Vad man bör tänka på när man vill bygga en hägnad oavsett om den kräver eller inte kräver bygglov är att först och främst titta på den aktuella detaljplanen och se vad som är tillåtet enligt denna. Om en hägnad är tillåten att bygga enligt detaljplanen är det också lämpligt att anpassa hägnaden till omgivningen för att inte föra in störande element i den byggda miljön. Ett tips från byggnadsnämnden är att gå runt i området som byggnadsverket är aktuellt för, och känna av vad som passar in i just den miljön. Intressenten kan exempelvis se hur grannar har byggt hägnader tidigare och försöka se vad som passar med den övriga bebyggelsen i området som ofta har en viss tidstypisk karaktär. Använd även material, färgval och/eller strukturer som återfinns i närmiljön din trädgård, närliggande byggnader, ditt eget hus etc. för ett enligt byggnadsnämnden bra resultat. Även trädgårdar, terräng och övrig vegetation kan ha stor betydelse för byggnadsnämndens bedömning. Dessa har betydelse för karaktären i området. Därför bör intressenten även ta med denna parameter i valet av hägnad. Ett annat tips är att rådfråga grannar och övrigt berörda om vad de tycker är lämpligt i frågan. Ni kanske har en gemensam vision med ert område? Om ni är överens med grannar i frågan är det positivt och skulle även underlätta bedömningen för byggnadsnämnden om bygglov krävs. Din trädgård och ditt hus är någon annans utsikt vilket tydligt illustrerar hur den byggda miljön inte bara berör dig själv utan även andra människor. Detta är något som byggnadsnämnden finner viktigt att beakta vid förändring av den fysiska miljön. En varierande fysisk miljö En anpassning till närmiljön innebär inte per automatik att en variation är olämplig. Ett plank eller en mur kan anpassas i färg- och materialval men samtidigt variera i förhållande till omgivning i struktur eller form. Detta skapar en intressant miljö som inte upplevs homogen. Ett slätt plank kan kännas enformigt och tråkigt men kan med små medel brytas av med växtlighet eller någon form av synlig konstruktion. Detta skapar ofta en visuell rytm eller dynamik som ofta gör att den enformiga upplevelsen av planket förändras. Växtlighet har även andra goda egenskaper. De är bullerdämpande, luftrenande, vindskyddande och magasinerar väta vilket gör dem än lämpligare att föra in i den fysiska miljön. Bild 1: Variation Bild 2: Struktur Varsamhet Det är viktigt att noga fundera över varför ni vill uppföra en hägnad. Fundera sedan på hur det är möjligt att uppnå syftet med minsta möjliga inverkan på närmiljön. Ett insynsskydd behöver inte alltid vara ett plank. Det kan vara en lättare konstruktion i form av en spaljé eller liknande. En egendomsgräns behöver inte alltid vara markerad med största möjliga medel för att informationen om gränsen skall gå fram till andra människor. Den kan markeras med små medel och ändå vara tydlig. Tänk på hur andra uppfattar din tomt. Ett högt plank i tomtgräns som avgränsar all offentlig insyn uppfattas ofta som icke välkomnande och är ofta negativa inslag i den offentliga miljön. En mer öppen tomtgräns är däremot ofta positivt för miljön utanför och ger ett varmare och mer välkomnande intryck. På grund av detta rekommenderar byggnadsnämnden största möjliga varsamhet i val av hägnad.

4 Buller- och insynsskydd Säkerhet Under vissa omständigheter kan en fastighetsägare vara i behov av buller- eller insynsskydd. I de fall Trafikverkets riktvärden för buller överskrids finns det således särskilda skäl för uppförande av bullerskydd. Tänk på att mjuk mark i form av gräs, skog och annan växtlighet dämpar buller och är lämpliga att anlägga mellan bullerkälla och mottagare. Trafikverket kan i vissa fall hjälpa till med tekniska åtgärder på ditt boende som skyddar mot buller så som tätning av fönster eller liknande. Om detta ändå inte räcker kan det vara lämpligt med någon form av bulleravskärmning. Att tänka på vid uppförande av bulleravskärmning är att göra det så tätt som möjligt hela vägen ner till marken. Bara en liten glipa gör att ljudnivån kan fördubblas i jämförelse med en helt tät avskärmning. Någon form av dubbel konstruktion med inbyggd spalt med luft eller annat mjukt material är också fördelaktigt. En sådan konstruktion dämpar ljudet bra eftersom vibrationerna i det fallet inte kan fotplanta sig genom hela konstruktionen och färdas ut på andra sidan. Om en fastighetsägare har problem med insyn kan det enligt byggnadsnämnden anses befogat att uppföra insynsskydd i särskilda fall. Problem som kan anses befogade är om fastigheten störs av ljuskäglor från trafik eller om en hårt trafikerad gång- och cykelväg leder strax utanför tomtgräns. För buller- och ljusåtgärder gäller i övrigt samma rekommendationer som för övriga hägnader. Hägnader är olämpliga där trafikanter behöver fri sikt för upprätthållandet av allmän säkerhet i trafiken. I samband med vägkorsningar, utfarter och skarpa kurvor är det olämpligt att skymma sikten med höga hägnader. En i dessa fall god bebyggd miljö innefattar således även trafikens säkerhet vid byggnadsnämndens bedömning. Hägnad från och med korsning, utfart eller skarp kurva bör ej överskrida 80 cm från marken. Denna höjd gäller i en så kallad sikttriangel, 10 m från och med aktuell trafiksituation. För utfart gäller enbart fri sikt 2,5 m från och med trafiksituationen. Illustration 2: Sikttriangel korsning Trygghet Hägnader av olika slag som avskärmar mot gata, gång- eller cykelväg kan skapa otrygghet för den som passerar beroende på hägnadens utformning. Även i detta fall gäller det att vara försiktig med hägnader som avskärmar helt och som ger en känsla av att vara instängd. Människan har en tendens att vilja ha flyktvägar till hands om en eventuell fara skulle dyka upp. Detta mänskliga behov kan inte uppfyllas om hägnaden är för hög, tät och löper en för lång sträcka. Illustration 3: Sikttriangel utfart Bild 3: Långt löpande, tät och hög hägnad Av både säkerhetsskäl och praktiska skäl är det också lämpligt att häckar och annan växtlighet planteras en bit in på fastigheten för att de inte skall växa ut över fastighetsgränsen och störa en eventuell gata, gång- och cykelväg eller liknande. Tänk på att

5 din planterade häck kommer att växa och bli större. Rekommenderat är att plantera häck minst 60cmoch träd minst 2m från från fastighetsgräns. Illustration 4: Planering Om växtlighet mot förmodan skulle växa ut över fastighetsgräns är det viktigt att beskära dessa. Gångbanor skall hållas fria upp till och med en höjd av 2,5 meter, cykelbanor 3,2 meter och körbanor 4,6 meter. Illustration 5: Beskära Vad det gäller säkerhet i övrigt är det ytterst lämpligt att även uppföra hägnad på ett korrekt sätt vad det gäller konstruktion och material. Hägnaden skall vara säker att vistas kring. Var noga med att staket, plank, murar, etc är stabila och inte riskerar att falla. Se även till att dina växter är av god fysisk kvalité av samma anledning. Bygglovsansökan Vid en ansökan om bygglov till kommunen är det lämpligt att vara tydlig med vad ansökan gäller. Situationsplan i skala 1:500, sektionsritning samt fasadritning i skala 1:100 är vanligt förekommande hjälpmedel för att förtydliga vad ansökan handlar om. Detta är också vad byggnadsnämnden rekommenderar för att en korrekt bedömning skall kunna ske. Vid ansökan behövs även en ifylld ansökningsblankett. En Bygglovsguide finns tillgänglig på kommunens hemsida som kan vara till hjälp. Exempel på situationsplan & sektioner för bygglovsansökan finns på nästa sida.

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer Regler vid uppsättning av antennmaster av Föreningen Sveriges Sändareamatörer Med tillstånd av författaren, Karlsborg/Vårgårda den 16/9 2000. 1 Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, och

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län.

Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län. Rapport 2001:01 2010:13 Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län. FÖRDJUPNINGSDEL I BOSTADSMARKNADSANALYSEN LÄGET I LÄNET: BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Landskapsunderlag gällande vindkraft i Rättviks kommun

Landskapsunderlag gällande vindkraft i Rättviks kommun Landskapsunderlag gällande vindkraft i Rättviks kommun 2010 09 07 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med landskapsunderlaget... 4 1.2 Avgränsning... 4 2. Rättviks kommuns landskapskaraktärer...

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer