p I ö2i- o 't1\ r6.~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "p I ö2i- o 't1\ r6.~"

Transkript

1 0: I I. I c=j NG Buffu t ~ I Stora le 11 - I I /I )Uf"r.n Stvff.. Strw /. - \ ' L \_ atfilt Stor. It JJ I! I I ~~Åt \~\,~~ rrrmproo: Q'f"\f". WilJ DIJJ r " f Ol'I or n R p-p~, [iijll ~.,~ ~ ~ r.,oe1 """ ~ ~.. ~ p 10-1,... ~ ~,,, - "[~]~ 1 rll 1 11lTim - - Bt- xp hvnde,,,i>f o~ ",.') !!- I l 1 tl 800 pt i ~ >. w s {,,W'f\\~ I '""''I ~.,.v 'l( - lloiport \,, K I G F E...,., D..._ C B 6 r "" ; j ~- 1 l~ ! I!!J fj \n :;: i :::;:~?a.rk A 126x40' Po.rk B 252x40' Po.r k C1 252x40' PClrk D 252x40' Pa.rk E 252x40' PClrk F 252x40' Pa.rk G 252x40' Pa.rk H 64x40' Pa.rk J1 96x"40' Pa.rk K1 192x40' Pa.r k Li 24 Pla. tser Sll'la. 1 32x 40' Tol'l-ll'IP' 312x40' Jvg-Buffert 168x'40' l l'lo 1 51 Pla. tser Ta.nk-11'101 s Platser Kylpa.rk 1 44x40' 1 = Kunc:Jtjtlnst 2 = Avl. Bil F"led Ga.ffe l 11 1 p I ö2i- o 't1\ r6.~ -- r-. :=:;::::::;n {)rr'(' V'- Pa.rkp l crn~ring 6[

2 .. Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BUDGET 1989 /_~ l l 2; Flik 5 1. Allmänt Budgeterat resultat för Göteborgs hamn koncernen uppgår till - ~Mkr för verksamhetsåret 1989, en förbättring med knappt 3 Mkr jämfört med prognos för I resultatet har hänsyn tagits till en inflation på 6 \ vid avräkning mot SPP. Ett genomgående problem för verksamheten är kostnadsutvecklingen jämfört med våra konkurrenter. Nivån är betydligt högre än på kontinenten. För att inte ytterligare försämra resultatet måste kostnaderna över hela linjen sänkas i storleksordningen, 3-5 \. 2. MARKNAD/PRODUKTION/RESULTAT I resultatet som redovisas i budget -89 har vissa principer ändrats jämfört med Det som tidigare redovisats under projekt budgeteras av respektive resultatenhet som ansvarar för projektet ifråga. Dett~ innebär att kostnader för järnvägsfärjan och ADB-projekt i huvudsak har budgeterats av hamnarna. Volymerna för såväl torrlasthamnar som oljehamnar beräknas öka under 1989 jämfört med prognos -88. För olja är ökningen +1,5%. Hantering av torrlaster ökar för GHAB med anledning av Stora/Tor Line-affären. Den procentuella ökningen av volymer som Torterminalen svarar för framgår av följande, där jämförelsen är i förhållande till prognos -88. Andel av Hantering %-förändring stuveriomsättning LO/LO + 1 % 38 % RO/RO % 24 % Bilar + 64 % 5 % Lösgods + 6 % 26 % Stuff /Stripp + 60 % 7 % Den totala omsättningen beräknas öka med 6 %. Stuverihanteringen ökar med 18 \. Hamnar Det totala resultatet för hamnarna beräknas till - 24,1 Mkr (prognos 88: -12,5). I resultatet ingår kostnader på ca -7,5 Mkr som tidigare redovisats under projekt. I

3 Resultat för oljehamnen budgeteras till +46,1 Mkr (+43,0). Volymer beräknas till 15,3 mton (15,0) för Normalt är det svårt att skatta framtida volymer. Det finns en rad svårbedömda faktorer som oljepris, energipolitik, miljöavgifter, konkurrenssituation. Den budgeterade volymutvecklingen förutsätter ett oljepris under 17 a 18 USD. För närvarande ligger priset betydligt lägre. Vi är utsatta för konkurrens frln slväl Nor9e, med utökad raffinaderikapacitet, som Finland med oljeprodukter till ostkusten. Budgeterat resultat i Innerhamnen är -6,0 Mkr (-5,0). Volymerna beräknas minska, vilket plverkar omsättningen med - 8 \. Anledningen är minskad lagringsverksamhet samt bedömning att vi inte har flishantering under Dessutom ändrar vissa citrusimportörer sitt transportmönster vilket kan innebära att vi förlorar godset. I budgeten ingår förändring av Innerhamnens organisation och dimensionering, där effekten har beaktats för senare delen av Resultatförbättting av denna!tgärd beräknas för 1989 till +4,2 Mkr. 1 Järnvägsfärjan beräknas öka mängden gqds (papper och stål) och därmed ge ett bättre resultat 1989, vilket innebär - 3,0 Mkr (5,0). ; Någon jämförelse med prognos -88 för varje enskild resultatenhet i Ytterhamnen är mycket.svår att göra~ I budget -89 har stora delar av Landterminalens verksamhet organisatoriskt överförts till Skandia/Älvsborg. Resultatenheten har budgeterat ett resultat på -49,3 Mkr (-39,5). I budgeten har produktivitetsökningar på 5-10 \ inarbetats. Problemet för Skandia/Älvsborg är bl a höga kostnader med anledning av att grenslehanteringssystemet inte är fullt utbyggt. Landterminalens (Dagab) resultat på - 3,0 Mkr (-6,0) innebär en resultatförbättring p! + 3,0 Mkr med bl a som en följd av investering i nytt skjul. Torterminalen resultat på -5,9 Mkr innehåller en hel del fördelade kostnader. Huvudprincipen i GHAB är att alla kostnader utöver centrala avdelningar skall fördelas eller debiteras på resultatenheter. I Torterminalen ingår kostnader som vi hade haft kvar även om terminalen inte hade tillkommit. Totalt har ca 22 Mkr fördelats. Affären Stora/Ter Line har inneburit att förräntningskravet på gjorda investeringar uppfyllts. Under första året har vi budgeterat en lägre produktivitet jämfört med kalkyl, eftersom det troligen finns en del inkörningsproblem att ta hänsyn till. Efter en inkörningsperiod beräknas produktiviteten successivt förbättras och efter ett Ar, dvs 1990, ge resultatförbättringar i storleksordningen 3-6 Mkr. Skandia öst består än så länge av kostnader för fastigheter och markanläggningar. Enheten är den del av ytterhamnen som Tor Line lämnar och som vi ännu inte har funnit n!gon alternativ användning för. Budgeten uppgår till -3,0 Mkr. ' 2.

4 '. 3. Avdelningar Det totala resultatet för serviceavdelningar har budgeterats till +21,8 Mkr (+27,1 Mkr). Fastighetsavdelningens resultatminskning är främst en följd av att Tar Lines verksamhet ändrar karaktär och överförs till Torterminalen. HT-bygg har under 1988 haft större intäkter än normalt med anledning av avräkning mot kanalverket. övriga avdelningar budgeterar en kostnad uppgående till -30,4 Mkr (-50,6). Den största skillnaden mellan budget och prognos -88 består i att gruppen projekt inte redovisas centralt. Skulle vi redovisat projekt enligt tidigare princip skulle budgeten sluta på ca -12 Mkr att jämföra med prognos -15,8 Mkr. Skillnaden är projektkostnader under 1988 för Stora och Torline, som var av engångskaraktär för att starta upp den nya organisationen. Dotterbolag? HT-Data budgeterar ett resultat pl +2,5 (+2,6). Lönsamhet har återställts efter de problem som bolaget brottades med under Merparten av försäljning sker till moderbolaget (88%). Scanport Insurance beräknas upprätthålla en god lönsamhet. Budget -89 beräknas ti~l +3,0 Mkr (+4,0) Resultat och balansräkning (koncernen) Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 680,9 Mkr (644,3), vilket är en ökning med 6%. Rörelsens kostnader har budgeterats till 703,1 Mkr (679,0). Ökningen är 3,5% jämfört med prognos -88. Effektivisering, produktivitetsförbättring och utökad verksamhet har totalt inneburit att en kostnadsanpassning har skett. Största kostnadsposten utgörs av personalkostnader (56%). Storleken på leasingkostnader är 131,1 Mkr varav leasingavgiften till SPP är 89,2 Mkr. Den totala leasingavgiften 1988 är 111,5 Mkr. Avskrivningar uppgår till 31,9 Mkr (26,8). Investeringsverksamheten beräknas ligga på en lägre nivå för Däremot har investeringsverksamheten varit omfattande under 1988, vilket ger full genomslagskraft för slväl leasing som avskrivningar under Finansnettot som är +27,2 Mkr (+29,5) består dels av ränteintäkter 53,0 Mkr (55,7) dels av räntekostnader -25,8 Mkr (-26,2). Den totala balansomslutningen i koncernen uppgår i budget -89 till 734 Mkr (748) varav anläggningstillgångar utgör 550 Mkr (523). 3 INVESTERINGAR Den totala investeringsvolymerna beräknas uppgå till 75,S Mkr. Beviljade investeringar tom novembe~ 1988 är 130,8 Mkr. Investeringsprogrammet för snabbare varuflöde (SKT 90) behandlas separat.

5 , PERSONAL Som framgår av bilagda personalbudget beräknas antalet tjänster öka från dagsläget 1233,1 till 1265,6. Främst bidrar uppstart av Torterminalen med ett tillskott av tjänster och då på arbetsledarsidan. 5. KÄNSLIGHETSANALYS Hur mycket resultatet påverkas när vi ändrar förutsättningarna framgår av följande uppställning. Förändring Mkr * Löner 1 \ 4 * Inflation 1 % (ej några intäktsökningar - 10 * Stuveriintäkter 1 % :+ 4 * Kapitalvolym 1 \ Bo ~/' An reasson BJarne Tveitan

6 5.. ' BIDRAGSSPECIFIJtATION (Mkr) Budget -89 Prognos -88 Inner hamnen Järnvägsfärja Skandia/Älvsborg Land terminalen Torterminalen Skandia öst Oljehamnen SUMMA HAMNAR -6,0-3,0-49,3-3,0-5,9-3,0 +46,1. -24,1-5 ' 0-5,0-39,5-6,0 +43,0-12,5 Fastighetsavdelning HT-Bygg Tekniska avdelningen Sjötrafik SUMMA SERVICEAVDELNINGAR +25,3 +3,5-7,9 +0,9 +21,8 +27,3 +4,5-5,7 +1,0 +27,1 Direktion Staber Ekonomiavdelning Marknadsavdelning Personalavdelning Finans och f öretagsgem Projekt SUMMA AVDELNINGAR -10,4-3,3-10,0-7,6-20,6 +21,5-30,4-11,8-1,4-9,0-11,4-21,1 +19,9-15,8-50,6 RESULTAT GHAB -32,7-36,0 PGC HT-Data Scanport Insurance +2,5 +3,0-0, 6. +2,6 +4,0 RESULTAT KONCERNEN -27,2-30,0 Delägda bolag PDI (50 \r 4,7 5,1

7 , ' VOLYMER 6. Skh/Äbh LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (ton) Budget Prognos Land term Mottagning (ton) Lagring (pall) Torterminalen LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (ton) Inner hamnen Lösgods (ton) Landarb/Lagr (ton) Oljehamnen (Kton) Järnvägsfärjan (ton)

8 8. 7. INVESTERINGSBUDGET -89 (Mk.r) ltoncernen Mark och Maskiner och Fastigheter Inventarier Totalt Beviljat l. ) 1988 '-. / Oljehamnen 2,1 2,1 Skandia/Älvsb 16,1 16,1 Torterminalen 0,6 0,1 0,7 Land terminalen Innerhamnen Tekniska avd 2~8 2,8 HT-Bygg 1,0 1,0 Sjötrafik 0,7 0,7 Fastighetsavd 52,1 52,1 övrigt GHAB 52,7 22,8 75,5 1,4 22,4 26,7 3,1 2,5 0,2 4,0 69,7 0,8 130,8 HT-Data 4,3 4,3 5,1 1 > Beviljat per 8811 y

9 ,, 0 ~di~ LÖh \{~~ /)~ c.\\evi~~-~'/ Ons\4y C'f't spec, 'J.ll~10"" t.1011 lirbl T J~ ~u~"a...

10 Sty~elsemöte Göteborgs Hamn AB Budget Allmänt Budgeterat- resultat för Göteborgs Hamn-koncernen uppgår till -17, 6 Mkr för verksamhetsåret 1990, en förbättring med nära - -, :.- i: lo Mkr jämfört med prognosen för För moderbolaget budge- ' : te ras. en. -f pr.lust på 28, 1 Mkr vilket är en förbättring på ca 5 Mkr. 2. Förutsättningar Det budgeterade resultatet för 1990 bygger på följande antag- ~.,- anden om för företaget väsentliga parametrar i omvärlden: - Inflationen beräknas uppgå till 7%. '. - Räntenivåerna bedöms bli sarruna som hösten ;.. '!' Lönekostnaderna förutsätts öka i enlighet med tidigare ingånge~ 2-års avtal. 3. Volymutveckling,. -Under för.utses inga volymökningar för företaget totalt. -,;,,. i 1 För Oljehamnen beräknas en svag nedgång på 0,9% jämfört med prognos , :.I, För verksamheten inom Skandia/Älvsborgshamnarna förutses J. " I'' en kraftig volymminskning avseende lösgods, delvis beroende av övergång till enhetslaster. Totalt för Skandia/Älvborgshamnarna beräknas dock volymminskningen bli måttlig GS/LL

11 r. För såväl verksamheten Tor-Line som Stora förutses volymuppgångar medan verksamheten i Innerhamnen bedöms bli fortsatt stabil. Den totala omsättningen beräknas öka med 9,8\. Detta beror främst på prisökningar i hamntaxan (7,5%) och för stuverioperationerna (4%). 4. Hamnverksamheten. De-. totala resultatet för hamnverksarnheten beräknas till r..-:- c-. :-2, 6 Mkr (prognos , 0 Mkr) Den stora förbättringen :.;,,.j :~~.., ~.:. : i: harnnv:erksamheten avser huvudsakligen tre hamndelar, Inner- -'~ 'l-.. ': 11. hamnen, Torterminalen och Skandiahamnen....-i;.r:t _;.. :;.-;_: r'i Innerhamnenc-' förutses en fortsatt positiv trend som ett J_;;:.;.t _.-:.. ;... - "' _:::,,.,:::Trestt).tat:..av den - nu genomförda kostnadsanpassningen samt för '\i.:: :-:< -.-:;_ 1 ;:,jipdrad kundstruktur. Resultatförbättringen uppgår till 6, 5 Mkr... ' ;!<.< acli Innerhamnen beräknas ge ett överskott på 3 I 0 Mkr :-- ::. - -t -".,... _,.: För Torterminalen har insatt åtgärdprogram redan åstadkommit '- en förbättring förutses en kraftig resultatförbättring.... ~ :. \lppgående till 12, 4 Mkr j.ämfört med augustiprognosen. Resultatförbättringen åstadkomrns främst genom följande åtgärder: t!..,,: :-- I, I ' t... - Under hösten 1989 har betydande produktivitetsökningar åstad.. kommits genom ökade volymer, bättre planering samt jämnare godsflöde förutses en bibehållen hög produktivitet. - Betydande ansträngningar har vidtagits för att åstadkomma kostnadsanpassning avseende såväl f astighetskostnader som allmänna omkostnader. ~ Inkörningskostnader har belastat 1989 års resultat. - För: Skandiahamnen förutses en resultatförbättring på 2, 9 Mkr främst beroende på produktivitetsökningar då det nya grenslehanteringssystemet under budgetåret helt installeras. Produk tivitetshöjningen beräknas till ca 10% under de två sista tertialen Fastighets- och byggnadsverksamheten i. '.., '. överskottet inom fastighets- och byggnadsverksamheten beräknas minska : med 5, 7 :.Mkr jämfört med årets prognos och kommer för verksamhetsåret 1990 att uppgå till 24,9 Mkr GS/LL

12 3. '... Resultatminskningen för fastighetsrörelsen har främst följande orsaker: - Amerikaskjulet färdigställs i början av året vilket medför kraftigt ökande drifts- och kapitalkostnader. Hyresintäkterna kommer ej kunna täcka kostnaderna för Amerika skjulet beroende på att detta endast beräknas bli uthyrt till i genomsnitt 50% under 1990 samt att kapital- och driftskost-, Var{Do- <=-) nader ej bedöms kunna täckas av inkommande hyror. :.::-f«st ~ 1 ' ~ - Beroende på höjd ränteniva drabbas fastighetsrörelsen av.,., -'.':. c ~\t '. _,.. cen ökad kapitalkostnad uppgaende till 3' 3 Mkr. ""' 'r-,: -;":... För _byggnadsröj:'elsen förutses en fort satt positiv utveckling. 6. Avdelningar.. ~ ~-'.:;-, t :.i. -:::,t~-:..r ::.övrig.a avdeln.i ngar inom företaget.. ligge_r kvar på en fortsatt ;~~.. :r...:.,~.stabil nivå'. '"efte:r genomförda omstruktureringar och kostnadsanpassningar. -~ : r -~.:... G.enom en redovisningsförändring har dock resultatet för Sjötrafik försämrats med nära 6 Mkr vilket i motsvarande mån tillgodoräknats hamnverksamheten. 'Extraordinära intäkter, d. v. s ersättning från SAF, som tillgodoförts Direktionen under 1989 kan ej förutses under Extra rabatter till större kunder kommer även 1990 att belasta Direktionen. 7. Finans. i-.. överskottet på. finanssidan beräknas minska med drygt 5 Mkr : \ :, jämfört med: prognos 1989 och ge ett överskott på 10, 7 Mkr, 1990_. Resultatförsämringen beror främst på ökade kostnader :, för ~ntesw~ (ca l Mkr), samt försämrat räntenetto. 8. Dotterbolag?. ~- _ ~ ~ ~.\...,,_ \. HT,-Data och Scanport Insurance budgeterar fortsatt positiv resultatutveckling. För 1990 bugeteras även PDI Försäljnings AB: sås om.ingående i koncernen och beräknas få ett positivt resultat på 4 Mkr. 9. Koncernens resultat- och balansräkning Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 777, 8 Mkr /"?. vilket är en ökning med 9,8%. Rörelsens totala kostnader / uppgår till ru,s Mkr. ':\. '":\-'i,\~ GS/LL

13 O> fil " g: > CD ( CD 9 "' " ~ X rtro1 ;_Jttt1 I ~ CfDvOG!- -- ~ -- ~ j ~.A01 -- G 1«5 7 s~ ig /;J;?J17Jff s: ~. ~ ;r o ~ b1 ~ "' hpb2>~-fe!j_ ; ; ::.~-_--_.._._._--_-P _-. - //.//"/?, ~ -_._....._._._._.._._._._._.._._. -_.._._._._._._.._._._._._.._._.._.._._.._._._._._._ ~~---- vr~-... -~ t),0-,,;;;;y o-n-')-.--; ; \ _// ~f/'yt!7 -/T / V :.~.:.~:.:::.-.~ ;.. ~~ ~ ::-==,... ~... - ==---: \ ~~!,::~~~~: ><~!i~~:ii ~:/:~~~::: :~~~ r.;/ (, '"' --' -~ ;::;; _~...!... ~; -v~ )' ; \./~ '7,h -~ 7 : -- :. -- ; :r ('V,5'?;t:.:.: ~ ~ P'"~- J ~;:!- :~ ::: :;:~'if;~f ::::::: :9::.:fie.:...:d 1=uo0~ r---0_uo4-Td0..:...::10l.=--' l.-'-q 4-'-l!"'-'-lle~ea WOJ_:j Ol. 911!1 WJO_:j_J Y::ISY

14 4. De största kostnadsslagen fördelar sig enligt följande: - Personalkostnader 396 Mkr (50%)!!alf~;..., l 0 '""kd',~ - Leasingkostnader inkl. SPP - övriga räntekostnader 160 Mkr (20%) 35 Mkr ( 4%) ' Den totala balansomslutningen uppgår i budget 1990 till 742" Mkr varav anläggningstillgångar utgör 543 Mkr. 10. Investeringar '('<\ \'I ~'r< rok '". 4 :~.,:;;;:-,.:.:;.,;:; \,,,' ' : Budgeterad investeringsvolyrn avseende nya objekt beräknas :.. s._ : --,~~; :!_ uppgå. till' 44 mkr. Beviljade investeringar 1989 prognosticeras bli 77 Mkr. 11. Personal +",,::.y ;:..:-;-~-~--i~ Antalet1., afis.tällda inom moderbolaget beräknas under budgetåret ' 1 - :.:...~,..:_:;_; _._. minska med: 22 befattningar varav 15 tjänstemän. Totala antalet anställda bedöms vid budgetårets slut uppgå till personer. 12. Sannanfattning och Åtgärder!,., ~ r Budgeterat resultat för Göteborgs Hamn-koncernen på -17,6 Mkr 1 ~' < ti:. innebär :en förbättring med nära 10 Mkr jämfört med prognosen, för "''.,. ' ' 1 Under: kommer en underhållsmuddring att genomföras. Denna har kostnadsberäknats till 8,0 Mkr vilket belastar budgeterat resultat. Ett antal åtgärder som initerats under 1989 har gett avsett resultet.. Flera. av dessa är dock av långsiktig karaktär och.-.. kommer ge '. positiva effekter även framledes. Av de åtgärder som vidtagits eller är planerade har bl.a följande påverkat 1990 års budgeterande resultat: - Projekt för snabbare varuflöden - Åtgärdsprogram i Torterminalen - Begränsning av investeringar "i. Begränsning av nyanställningarl '"'- ""'"s~ Den nya arbetsledqrorganisationen kommer att påverka resultatet positivt GS/LL

15 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BIDRAGSSPECIFIKATION (Mk.r) bo\~ LM'- pe"' ~o.v- f 0 Budget -90 Prognos -89 s. J Inner hamnen Järnvägsfärja Skandia Q ~ \ " {. Älvsbo:r.g -.<n.n(. ~o4~~" '''-'_ ~ li- a.\'jcnk. ~bu.~\-... ~\ k. Torterminalen... Dagab. Skandia öst ; _i,.,; ' _plj ehamnen SUMMA HAMNAR + 3,0-2,2-15,5-24, ,5-3,~ - 3,8 +45,9-2,6 / - 3, ,6-18,4-23,l -14,9 t/o' -~ - 4,3-3,6 +46,4-24,0 Fastighetsavdelning HT-Bygg Tekniska avdelningen.sjö.t..rafik : "Il-'~ 5 ~... :. SUMMA SERVI CEA ypelningar +21,0 + 3,9-6,5-4,6 +13,8 +27,1 + 3,5-7,4 - OLl +23,1 Ekonomiavdelning ~arknadsavdelning Personalavdelning..,v... )\ v\\~i _Finans SUMMA AVDELNINGAR - 8,0-4,7-21,8 +10 I 7, -39,3-13,1-8,8-4,8-21,1 +16i0-31,8 RESULTAT GHAB I. -32,7 HT-Data ' -.J <>Vf-. I 'o' \. ' r ' \ Scanport Insuranc.e Y..u.... \"'1<. v..,. s'"' \U"l.,. \ ~ \\ c.~ <; p<-c; 1- - PDI Försäljnings AB + 3,8 + 2,7 + 4,0 + 3,4 + 2,1 RESULTAT KONCERNEN -17,6-27,2 Delägda bolag PDI Försäljnings AB Resultat före skatt 9, LL

16 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB VOLYMER Budget -90 Prognos -89 Skh/Äbh LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (tofi) Dagab Mottagning (ton). - -förl11s~ l\i'k., j+ 0.,._ Lagring (pall) Torterminalen LO/LO (enh) RO/RO ( enh) '; Bilar (st}. Stuff/Stripp (ton' ooo Innerhamnen Lösgods (ton)' Landarb/Lagir (ton). Bilar (st) Oljehamnen (Kton) Järnvägsfärjan (ton) LL

17 ,.. I Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB i ~.,, I.' INVESTERINGSBUDGET ,. ; -: Resutatenheter Prognos -89 Äskanden (KKR) Budget -90 (KKR) Oljehamnen Fastighetesavd Älvsborgsharnnen ~ Skandiaharnnen Torterminalen Tekniska avd S p/o~ol #~Bl 7 fjyo.. llu~~ Sjötrafik Inner hamnen 195 övriga 703 Summa: i LL

18 ,. '... :. ).., ' - ~. ~ty~p.lsemöte i Göteboras Hamn AB ,,. t. ' ": '\.-,.. INVESTERINGSBUDGET 1990 (... ' Utbetalningsplan ~ : ~~ "J Resutatenheter Prognos för utbetalningar -89 Budgeterade utbetalningar 1990 Utbetalningar 1991 och senare (KKR) (KKR) (KKR) -. " -.. Oljehamnen Fastighetesavd 'l Älvsborgshamnen Skandiahamnen Torterminalen lf ': Tekniska avd Sjötrafik Inner hamnen övriga Summa: BM Court

19 . i I,. ' styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB PERSONM.BUDGET PER I ' '.. Nuläge per '. Tj"änstemän -.Arbetsledare Budget Nuläge Budget Nuläge Kollektivanst Budget Nuläge -Totalt Budget Nuläge Oljehamnen ; ' 22,9 22, 9sos 1,0 1, 0 /3t Skandia/Älvsborg 65,2 66, , 5 1 q 90,5 ~3~ Torterminalen 14,6 14,6,,,, is,o ~J. 25to'Zl Dagab 1,0 1, 0 g 2, I 0 JS Innerhamnen 16,3 15 I J ID 26,5 /S' 27 I 5 St>t1 Tekniska avd ~ 29, ,7 10 I 0 I/ 11,0 t:t Sjötrafik.:it 11,9 23,9 - - HT-Bygg ' 21, ,0 14, S H 14,5 :)'3 Direktion/Staber 12,0 13,0 - - E;konomi 20,6 20,1 - - Personal ' 20,9 21,1 - - Personalprojekt. 5,0 5,0 - - Marknad 8,2 8,2 - - TOTALT GHAB 250 I 22'1.~ 265 I o :i~ 167,5 ~ 172,5 1'{ HT Data 30,0 28, ,5 6,5 31,4 30,4 382,5 382,5 536,2 539', 2 89,5 89,5 129,1 129,1 ~ 13,0 13,0 16,0 17,0 ~ls2 s _l SJ c; / 195,3 194,3 _,,.,,,..., ,5 81, ,Z- rz:r, ' ""'- 2,0 2,0 13,9 25,9 63,5 65,5 99,9 102, ,0 13,0 2,0 2,0 22,6 22,1 9,0 11,0. 29, 9 32, ,0 5, ,2 8,2 802,0 o:j 1 lo 804, ,7 1,242,0 ~ ' ,0 28,1!h M-i.J.s k~ µ..: '\ P '/o<~ ""i,kv 3~ k.f(l.fli't ~ TOTALT KONCERNEN 280,2 293,l 167,5 172,5 802,0 804, , ,1 \Jt\\t> r:-s ~u\ ~ \.-r o-e\\u. 'De.\ll.~\.~ \~-w. odl o~'v-b.s\yltris~bkt(i"' so a.h \){\. ~'~~\.~ p.;..\l~"r~t"< Tesv\+o,\J.. p(j' b \~ \ k)'"" /JIJ~... woll :: I Jci~s ~"""'.,... ~ ~ 0

20 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB RESULTATRÄKNING (Mkr) KONCERNEN BUDGET 1990 PROGNOS 1989 Rörelsens intäkter 778,4 707,9!)... ~"I Yl'l t. ~ -=J-0' \ Rörelsens kostnader -790l8-723,1 ~ 1,'\ RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR - 12,4-15,2 - RÖRELSERESULTAT Avs_~t~ vningar - 24il - 31i6 EFTER AVSKRIVNINGAR - 36,5-46,8 Finansnetto + 18l9 + 19l6 RÖRELSERESULTAT. EFTER FINANSNETTO - 17,6-27,2 Extra ordinärt I ' RESULTAT - 17,6-27,2 \lhj Ci.v -t~ ".>..._ ti\o MT

21 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BALANSRÄKNING (Mkr) KONCERNEN OMSÄ'ITNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Kundfordringar övr fordringar Varulager ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier och värdepapper Reversfordran övr långfristiga fordringar Pågående nyanläggningar Maskiner och inventarier SUMMA TILLGÅNGAR KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder övr kortfristiga skulder Mer\o~ ~o.. H>, a... Lo'"'"91L. i ""~ ~ ~ LÅNGFRISTIGA SKULDER BUDGET v " 199 lo J PROGNOS Långfristiga skulder Avsatt till pensioner OBESKATI'ADE RESERVER Resultatutjämningsfond Ack. avskrivning över plan EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Arets resultat SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

22 ( r-. -..

23 1-- 7.CJ 2 6'J'\:- ~>t.): r".,, )} 'h f.' (\ os il ~I z;, - ~,~.S\, ii l"\<1 """.' \\'d ).\Cl t~~:p\lt;~ >'\. '1"il1'\ ~.l s _L_ it\~ ~~ ~1 9 \\ ""-'(\ 1. 1i '\'~:..L y-.~o 111vv 1.~o '!) -~~~~ s _l. ' Ob 11\"\s -ia "~ b --\'>'\~ AiJ. ~'l'lh1l(} A M(A 10 (\ ; _i._ '"".' \.( "' "'' '>1 'lrio/. 11~' ~ \3 ; ~ - o " J Å Yf C;1 w 'b ( f ouf50yj ö>~~ 7 r--rrnq...

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Budgetramar 2015-2017

Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651 Dpl 10 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-12-09 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2015-2017 Dnr KS-2013-651

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer