p I ö2i- o 't1\ r6.~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "p I ö2i- o 't1\ r6.~"

Transkript

1 0: I I. I c=j NG Buffu t ~ I Stora le 11 - I I /I )Uf"r.n Stvff.. Strw /. - \ ' L \_ atfilt Stor. It JJ I! I I ~~Åt \~\,~~ rrrmproo: Q'f"\f". WilJ DIJJ r " f Ol'I or n R p-p~, [iijll ~.,~ ~ ~ r.,oe1 """ ~ ~.. ~ p 10-1,... ~ ~,,, - "[~]~ 1 rll 1 11lTim - - Bt- xp hvnde,,,i>f o~ ",.') !!- I l 1 tl 800 pt i ~ >. w s {,,W'f\\~ I '""''I ~.,.v 'l( - lloiport \,, K I G F E...,., D..._ C B 6 r "" ; j ~- 1 l~ ! I!!J fj \n :;: i :::;:~?a.rk A 126x40' Po.rk B 252x40' Po.r k C1 252x40' PClrk D 252x40' Pa.rk E 252x40' PClrk F 252x40' Pa.rk G 252x40' Pa.rk H 64x40' Pa.rk J1 96x"40' Pa.rk K1 192x40' Pa.r k Li 24 Pla. tser Sll'la. 1 32x 40' Tol'l-ll'IP' 312x40' Jvg-Buffert 168x'40' l l'lo 1 51 Pla. tser Ta.nk-11'101 s Platser Kylpa.rk 1 44x40' 1 = Kunc:Jtjtlnst 2 = Avl. Bil F"led Ga.ffe l 11 1 p I ö2i- o 't1\ r6.~ -- r-. :=:;::::::;n {)rr'(' V'- Pa.rkp l crn~ring 6[

2 .. Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BUDGET 1989 /_~ l l 2; Flik 5 1. Allmänt Budgeterat resultat för Göteborgs hamn koncernen uppgår till - ~Mkr för verksamhetsåret 1989, en förbättring med knappt 3 Mkr jämfört med prognos för I resultatet har hänsyn tagits till en inflation på 6 \ vid avräkning mot SPP. Ett genomgående problem för verksamheten är kostnadsutvecklingen jämfört med våra konkurrenter. Nivån är betydligt högre än på kontinenten. För att inte ytterligare försämra resultatet måste kostnaderna över hela linjen sänkas i storleksordningen, 3-5 \. 2. MARKNAD/PRODUKTION/RESULTAT I resultatet som redovisas i budget -89 har vissa principer ändrats jämfört med Det som tidigare redovisats under projekt budgeteras av respektive resultatenhet som ansvarar för projektet ifråga. Dett~ innebär att kostnader för järnvägsfärjan och ADB-projekt i huvudsak har budgeterats av hamnarna. Volymerna för såväl torrlasthamnar som oljehamnar beräknas öka under 1989 jämfört med prognos -88. För olja är ökningen +1,5%. Hantering av torrlaster ökar för GHAB med anledning av Stora/Tor Line-affären. Den procentuella ökningen av volymer som Torterminalen svarar för framgår av följande, där jämförelsen är i förhållande till prognos -88. Andel av Hantering %-förändring stuveriomsättning LO/LO + 1 % 38 % RO/RO % 24 % Bilar + 64 % 5 % Lösgods + 6 % 26 % Stuff /Stripp + 60 % 7 % Den totala omsättningen beräknas öka med 6 %. Stuverihanteringen ökar med 18 \. Hamnar Det totala resultatet för hamnarna beräknas till - 24,1 Mkr (prognos 88: -12,5). I resultatet ingår kostnader på ca -7,5 Mkr som tidigare redovisats under projekt. I

3 Resultat för oljehamnen budgeteras till +46,1 Mkr (+43,0). Volymer beräknas till 15,3 mton (15,0) för Normalt är det svårt att skatta framtida volymer. Det finns en rad svårbedömda faktorer som oljepris, energipolitik, miljöavgifter, konkurrenssituation. Den budgeterade volymutvecklingen förutsätter ett oljepris under 17 a 18 USD. För närvarande ligger priset betydligt lägre. Vi är utsatta för konkurrens frln slväl Nor9e, med utökad raffinaderikapacitet, som Finland med oljeprodukter till ostkusten. Budgeterat resultat i Innerhamnen är -6,0 Mkr (-5,0). Volymerna beräknas minska, vilket plverkar omsättningen med - 8 \. Anledningen är minskad lagringsverksamhet samt bedömning att vi inte har flishantering under Dessutom ändrar vissa citrusimportörer sitt transportmönster vilket kan innebära att vi förlorar godset. I budgeten ingår förändring av Innerhamnens organisation och dimensionering, där effekten har beaktats för senare delen av Resultatförbättting av denna!tgärd beräknas för 1989 till +4,2 Mkr. 1 Järnvägsfärjan beräknas öka mängden gqds (papper och stål) och därmed ge ett bättre resultat 1989, vilket innebär - 3,0 Mkr (5,0). ; Någon jämförelse med prognos -88 för varje enskild resultatenhet i Ytterhamnen är mycket.svår att göra~ I budget -89 har stora delar av Landterminalens verksamhet organisatoriskt överförts till Skandia/Älvsborg. Resultatenheten har budgeterat ett resultat på -49,3 Mkr (-39,5). I budgeten har produktivitetsökningar på 5-10 \ inarbetats. Problemet för Skandia/Älvsborg är bl a höga kostnader med anledning av att grenslehanteringssystemet inte är fullt utbyggt. Landterminalens (Dagab) resultat på - 3,0 Mkr (-6,0) innebär en resultatförbättring p! + 3,0 Mkr med bl a som en följd av investering i nytt skjul. Torterminalen resultat på -5,9 Mkr innehåller en hel del fördelade kostnader. Huvudprincipen i GHAB är att alla kostnader utöver centrala avdelningar skall fördelas eller debiteras på resultatenheter. I Torterminalen ingår kostnader som vi hade haft kvar även om terminalen inte hade tillkommit. Totalt har ca 22 Mkr fördelats. Affären Stora/Ter Line har inneburit att förräntningskravet på gjorda investeringar uppfyllts. Under första året har vi budgeterat en lägre produktivitet jämfört med kalkyl, eftersom det troligen finns en del inkörningsproblem att ta hänsyn till. Efter en inkörningsperiod beräknas produktiviteten successivt förbättras och efter ett Ar, dvs 1990, ge resultatförbättringar i storleksordningen 3-6 Mkr. Skandia öst består än så länge av kostnader för fastigheter och markanläggningar. Enheten är den del av ytterhamnen som Tor Line lämnar och som vi ännu inte har funnit n!gon alternativ användning för. Budgeten uppgår till -3,0 Mkr. ' 2.

4 '. 3. Avdelningar Det totala resultatet för serviceavdelningar har budgeterats till +21,8 Mkr (+27,1 Mkr). Fastighetsavdelningens resultatminskning är främst en följd av att Tar Lines verksamhet ändrar karaktär och överförs till Torterminalen. HT-bygg har under 1988 haft större intäkter än normalt med anledning av avräkning mot kanalverket. övriga avdelningar budgeterar en kostnad uppgående till -30,4 Mkr (-50,6). Den största skillnaden mellan budget och prognos -88 består i att gruppen projekt inte redovisas centralt. Skulle vi redovisat projekt enligt tidigare princip skulle budgeten sluta på ca -12 Mkr att jämföra med prognos -15,8 Mkr. Skillnaden är projektkostnader under 1988 för Stora och Torline, som var av engångskaraktär för att starta upp den nya organisationen. Dotterbolag? HT-Data budgeterar ett resultat pl +2,5 (+2,6). Lönsamhet har återställts efter de problem som bolaget brottades med under Merparten av försäljning sker till moderbolaget (88%). Scanport Insurance beräknas upprätthålla en god lönsamhet. Budget -89 beräknas ti~l +3,0 Mkr (+4,0) Resultat och balansräkning (koncernen) Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 680,9 Mkr (644,3), vilket är en ökning med 6%. Rörelsens kostnader har budgeterats till 703,1 Mkr (679,0). Ökningen är 3,5% jämfört med prognos -88. Effektivisering, produktivitetsförbättring och utökad verksamhet har totalt inneburit att en kostnadsanpassning har skett. Största kostnadsposten utgörs av personalkostnader (56%). Storleken på leasingkostnader är 131,1 Mkr varav leasingavgiften till SPP är 89,2 Mkr. Den totala leasingavgiften 1988 är 111,5 Mkr. Avskrivningar uppgår till 31,9 Mkr (26,8). Investeringsverksamheten beräknas ligga på en lägre nivå för Däremot har investeringsverksamheten varit omfattande under 1988, vilket ger full genomslagskraft för slväl leasing som avskrivningar under Finansnettot som är +27,2 Mkr (+29,5) består dels av ränteintäkter 53,0 Mkr (55,7) dels av räntekostnader -25,8 Mkr (-26,2). Den totala balansomslutningen i koncernen uppgår i budget -89 till 734 Mkr (748) varav anläggningstillgångar utgör 550 Mkr (523). 3 INVESTERINGAR Den totala investeringsvolymerna beräknas uppgå till 75,S Mkr. Beviljade investeringar tom novembe~ 1988 är 130,8 Mkr. Investeringsprogrammet för snabbare varuflöde (SKT 90) behandlas separat.

5 , PERSONAL Som framgår av bilagda personalbudget beräknas antalet tjänster öka från dagsläget 1233,1 till 1265,6. Främst bidrar uppstart av Torterminalen med ett tillskott av tjänster och då på arbetsledarsidan. 5. KÄNSLIGHETSANALYS Hur mycket resultatet påverkas när vi ändrar förutsättningarna framgår av följande uppställning. Förändring Mkr * Löner 1 \ 4 * Inflation 1 % (ej några intäktsökningar - 10 * Stuveriintäkter 1 % :+ 4 * Kapitalvolym 1 \ Bo ~/' An reasson BJarne Tveitan

6 5.. ' BIDRAGSSPECIFIJtATION (Mkr) Budget -89 Prognos -88 Inner hamnen Järnvägsfärja Skandia/Älvsborg Land terminalen Torterminalen Skandia öst Oljehamnen SUMMA HAMNAR -6,0-3,0-49,3-3,0-5,9-3,0 +46,1. -24,1-5 ' 0-5,0-39,5-6,0 +43,0-12,5 Fastighetsavdelning HT-Bygg Tekniska avdelningen Sjötrafik SUMMA SERVICEAVDELNINGAR +25,3 +3,5-7,9 +0,9 +21,8 +27,3 +4,5-5,7 +1,0 +27,1 Direktion Staber Ekonomiavdelning Marknadsavdelning Personalavdelning Finans och f öretagsgem Projekt SUMMA AVDELNINGAR -10,4-3,3-10,0-7,6-20,6 +21,5-30,4-11,8-1,4-9,0-11,4-21,1 +19,9-15,8-50,6 RESULTAT GHAB -32,7-36,0 PGC HT-Data Scanport Insurance +2,5 +3,0-0, 6. +2,6 +4,0 RESULTAT KONCERNEN -27,2-30,0 Delägda bolag PDI (50 \r 4,7 5,1

7 , ' VOLYMER 6. Skh/Äbh LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (ton) Budget Prognos Land term Mottagning (ton) Lagring (pall) Torterminalen LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (ton) Inner hamnen Lösgods (ton) Landarb/Lagr (ton) Oljehamnen (Kton) Järnvägsfärjan (ton)

8 8. 7. INVESTERINGSBUDGET -89 (Mk.r) ltoncernen Mark och Maskiner och Fastigheter Inventarier Totalt Beviljat l. ) 1988 '-. / Oljehamnen 2,1 2,1 Skandia/Älvsb 16,1 16,1 Torterminalen 0,6 0,1 0,7 Land terminalen Innerhamnen Tekniska avd 2~8 2,8 HT-Bygg 1,0 1,0 Sjötrafik 0,7 0,7 Fastighetsavd 52,1 52,1 övrigt GHAB 52,7 22,8 75,5 1,4 22,4 26,7 3,1 2,5 0,2 4,0 69,7 0,8 130,8 HT-Data 4,3 4,3 5,1 1 > Beviljat per 8811 y

9 ,, 0 ~di~ LÖh \{~~ /)~ c.\\evi~~-~'/ Ons\4y C'f't spec, 'J.ll~10"" t.1011 lirbl T J~ ~u~"a...

10 Sty~elsemöte Göteborgs Hamn AB Budget Allmänt Budgeterat- resultat för Göteborgs Hamn-koncernen uppgår till -17, 6 Mkr för verksamhetsåret 1990, en förbättring med nära - -, :.- i: lo Mkr jämfört med prognosen för För moderbolaget budge- ' : te ras. en. -f pr.lust på 28, 1 Mkr vilket är en förbättring på ca 5 Mkr. 2. Förutsättningar Det budgeterade resultatet för 1990 bygger på följande antag- ~.,- anden om för företaget väsentliga parametrar i omvärlden: - Inflationen beräknas uppgå till 7%. '. - Räntenivåerna bedöms bli sarruna som hösten ;.. '!' Lönekostnaderna förutsätts öka i enlighet med tidigare ingånge~ 2-års avtal. 3. Volymutveckling,. -Under för.utses inga volymökningar för företaget totalt. -,;,,. i 1 För Oljehamnen beräknas en svag nedgång på 0,9% jämfört med prognos , :.I, För verksamheten inom Skandia/Älvsborgshamnarna förutses J. " I'' en kraftig volymminskning avseende lösgods, delvis beroende av övergång till enhetslaster. Totalt för Skandia/Älvborgshamnarna beräknas dock volymminskningen bli måttlig GS/LL

11 r. För såväl verksamheten Tor-Line som Stora förutses volymuppgångar medan verksamheten i Innerhamnen bedöms bli fortsatt stabil. Den totala omsättningen beräknas öka med 9,8\. Detta beror främst på prisökningar i hamntaxan (7,5%) och för stuverioperationerna (4%). 4. Hamnverksamheten. De-. totala resultatet för hamnverksarnheten beräknas till r..-:- c-. :-2, 6 Mkr (prognos , 0 Mkr) Den stora förbättringen :.;,,.j :~~.., ~.:. : i: harnnv:erksamheten avser huvudsakligen tre hamndelar, Inner- -'~ 'l-.. ': 11. hamnen, Torterminalen och Skandiahamnen....-i;.r:t _;.. :;.-;_: r'i Innerhamnenc-' förutses en fortsatt positiv trend som ett J_;;:.;.t _.-:.. ;... - "' _:::,,.,:::Trestt).tat:..av den - nu genomförda kostnadsanpassningen samt för '\i.:: :-:< -.-:;_ 1 ;:,jipdrad kundstruktur. Resultatförbättringen uppgår till 6, 5 Mkr... ' ;!<.< acli Innerhamnen beräknas ge ett överskott på 3 I 0 Mkr :-- ::. - -t -".,... _,.: För Torterminalen har insatt åtgärdprogram redan åstadkommit '- en förbättring förutses en kraftig resultatförbättring.... ~ :. \lppgående till 12, 4 Mkr j.ämfört med augustiprognosen. Resultatförbättringen åstadkomrns främst genom följande åtgärder: t!..,,: :-- I, I ' t... - Under hösten 1989 har betydande produktivitetsökningar åstad.. kommits genom ökade volymer, bättre planering samt jämnare godsflöde förutses en bibehållen hög produktivitet. - Betydande ansträngningar har vidtagits för att åstadkomma kostnadsanpassning avseende såväl f astighetskostnader som allmänna omkostnader. ~ Inkörningskostnader har belastat 1989 års resultat. - För: Skandiahamnen förutses en resultatförbättring på 2, 9 Mkr främst beroende på produktivitetsökningar då det nya grenslehanteringssystemet under budgetåret helt installeras. Produk tivitetshöjningen beräknas till ca 10% under de två sista tertialen Fastighets- och byggnadsverksamheten i. '.., '. överskottet inom fastighets- och byggnadsverksamheten beräknas minska : med 5, 7 :.Mkr jämfört med årets prognos och kommer för verksamhetsåret 1990 att uppgå till 24,9 Mkr GS/LL

12 3. '... Resultatminskningen för fastighetsrörelsen har främst följande orsaker: - Amerikaskjulet färdigställs i början av året vilket medför kraftigt ökande drifts- och kapitalkostnader. Hyresintäkterna kommer ej kunna täcka kostnaderna för Amerika skjulet beroende på att detta endast beräknas bli uthyrt till i genomsnitt 50% under 1990 samt att kapital- och driftskost-, Var{Do- <=-) nader ej bedöms kunna täckas av inkommande hyror. :.::-f«st ~ 1 ' ~ - Beroende på höjd ränteniva drabbas fastighetsrörelsen av.,., -'.':. c ~\t '. _,.. cen ökad kapitalkostnad uppgaende till 3' 3 Mkr. ""' 'r-,: -;":... För _byggnadsröj:'elsen förutses en fort satt positiv utveckling. 6. Avdelningar.. ~ ~-'.:;-, t :.i. -:::,t~-:..r ::.övrig.a avdeln.i ngar inom företaget.. ligge_r kvar på en fortsatt ;~~.. :r...:.,~.stabil nivå'. '"efte:r genomförda omstruktureringar och kostnadsanpassningar. -~ : r -~.:... G.enom en redovisningsförändring har dock resultatet för Sjötrafik försämrats med nära 6 Mkr vilket i motsvarande mån tillgodoräknats hamnverksamheten. 'Extraordinära intäkter, d. v. s ersättning från SAF, som tillgodoförts Direktionen under 1989 kan ej förutses under Extra rabatter till större kunder kommer även 1990 att belasta Direktionen. 7. Finans. i-.. överskottet på. finanssidan beräknas minska med drygt 5 Mkr : \ :, jämfört med: prognos 1989 och ge ett överskott på 10, 7 Mkr, 1990_. Resultatförsämringen beror främst på ökade kostnader :, för ~ntesw~ (ca l Mkr), samt försämrat räntenetto. 8. Dotterbolag?. ~- _ ~ ~ ~.\...,,_ \. HT,-Data och Scanport Insurance budgeterar fortsatt positiv resultatutveckling. För 1990 bugeteras även PDI Försäljnings AB: sås om.ingående i koncernen och beräknas få ett positivt resultat på 4 Mkr. 9. Koncernens resultat- och balansräkning Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 777, 8 Mkr /"?. vilket är en ökning med 9,8%. Rörelsens totala kostnader / uppgår till ru,s Mkr. ':\. '":\-'i,\~ GS/LL

13 O> fil " g: > CD ( CD 9 "' " ~ X rtro1 ;_Jttt1 I ~ CfDvOG!- -- ~ -- ~ j ~.A01 -- G 1«5 7 s~ ig /;J;?J17Jff s: ~. ~ ;r o ~ b1 ~ "' hpb2>~-fe!j_ ; ; ::.~-_--_.._._._--_-P _-. - //.//"/?, ~ -_._....._._._._.._._._._._.._._. -_.._._._._._._.._._._._._.._._.._.._._.._._._._._._ ~~---- vr~-... -~ t),0-,,;;;;y o-n-')-.--; ; \ _// ~f/'yt!7 -/T / V :.~.:.~:.:::.-.~ ;.. ~~ ~ ::-==,... ~... - ==---: \ ~~!,::~~~~: ><~!i~~:ii ~:/:~~~::: :~~~ r.;/ (, '"' --' -~ ;::;; _~...!... ~; -v~ )' ; \./~ '7,h -~ 7 : -- :. -- ; :r ('V,5'?;t:.:.: ~ ~ P'"~- J ~;:!- :~ ::: :;:~'if;~f ::::::: :9::.:fie.:...:d 1=uo0~ r---0_uo4-Td0..:...::10l.=--' l.-'-q 4-'-l!"'-'-lle~ea WOJ_:j Ol. 911!1 WJO_:j_J Y::ISY

14 4. De största kostnadsslagen fördelar sig enligt följande: - Personalkostnader 396 Mkr (50%)!!alf~;..., l 0 '""kd',~ - Leasingkostnader inkl. SPP - övriga räntekostnader 160 Mkr (20%) 35 Mkr ( 4%) ' Den totala balansomslutningen uppgår i budget 1990 till 742" Mkr varav anläggningstillgångar utgör 543 Mkr. 10. Investeringar '('<\ \'I ~'r< rok '". 4 :~.,:;;;:-,.:.:;.,;:; \,,,' ' : Budgeterad investeringsvolyrn avseende nya objekt beräknas :.. s._ : --,~~; :!_ uppgå. till' 44 mkr. Beviljade investeringar 1989 prognosticeras bli 77 Mkr. 11. Personal +",,::.y ;:..:-;-~-~--i~ Antalet1., afis.tällda inom moderbolaget beräknas under budgetåret ' 1 - :.:...~,..:_:;_; _._. minska med: 22 befattningar varav 15 tjänstemän. Totala antalet anställda bedöms vid budgetårets slut uppgå till personer. 12. Sannanfattning och Åtgärder!,., ~ r Budgeterat resultat för Göteborgs Hamn-koncernen på -17,6 Mkr 1 ~' < ti:. innebär :en förbättring med nära 10 Mkr jämfört med prognosen, för "''.,. ' ' 1 Under: kommer en underhållsmuddring att genomföras. Denna har kostnadsberäknats till 8,0 Mkr vilket belastar budgeterat resultat. Ett antal åtgärder som initerats under 1989 har gett avsett resultet.. Flera. av dessa är dock av långsiktig karaktär och.-.. kommer ge '. positiva effekter även framledes. Av de åtgärder som vidtagits eller är planerade har bl.a följande påverkat 1990 års budgeterande resultat: - Projekt för snabbare varuflöden - Åtgärdsprogram i Torterminalen - Begränsning av investeringar "i. Begränsning av nyanställningarl '"'- ""'"s~ Den nya arbetsledqrorganisationen kommer att påverka resultatet positivt GS/LL

15 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BIDRAGSSPECIFIKATION (Mk.r) bo\~ LM'- pe"' ~o.v- f 0 Budget -90 Prognos -89 s. J Inner hamnen Järnvägsfärja Skandia Q ~ \ " {. Älvsbo:r.g -.<n.n(. ~o4~~" '''-'_ ~ li- a.\'jcnk. ~bu.~\-... ~\ k. Torterminalen... Dagab. Skandia öst ; _i,.,; ' _plj ehamnen SUMMA HAMNAR + 3,0-2,2-15,5-24, ,5-3,~ - 3,8 +45,9-2,6 / - 3, ,6-18,4-23,l -14,9 t/o' -~ - 4,3-3,6 +46,4-24,0 Fastighetsavdelning HT-Bygg Tekniska avdelningen.sjö.t..rafik : "Il-'~ 5 ~... :. SUMMA SERVI CEA ypelningar +21,0 + 3,9-6,5-4,6 +13,8 +27,1 + 3,5-7,4 - OLl +23,1 Ekonomiavdelning ~arknadsavdelning Personalavdelning..,v... )\ v\\~i _Finans SUMMA AVDELNINGAR - 8,0-4,7-21,8 +10 I 7, -39,3-13,1-8,8-4,8-21,1 +16i0-31,8 RESULTAT GHAB I. -32,7 HT-Data ' -.J <>Vf-. I 'o' \. ' r ' \ Scanport Insuranc.e Y..u.... \"'1<. v..,. s'"' \U"l.,. \ ~ \\ c.~ <; p<-c; 1- - PDI Försäljnings AB + 3,8 + 2,7 + 4,0 + 3,4 + 2,1 RESULTAT KONCERNEN -17,6-27,2 Delägda bolag PDI Försäljnings AB Resultat före skatt 9, LL

16 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB VOLYMER Budget -90 Prognos -89 Skh/Äbh LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (tofi) Dagab Mottagning (ton). - -förl11s~ l\i'k., j+ 0.,._ Lagring (pall) Torterminalen LO/LO (enh) RO/RO ( enh) '; Bilar (st}. Stuff/Stripp (ton' ooo Innerhamnen Lösgods (ton)' Landarb/Lagir (ton). Bilar (st) Oljehamnen (Kton) Järnvägsfärjan (ton) LL

17 ,.. I Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB i ~.,, I.' INVESTERINGSBUDGET ,. ; -: Resutatenheter Prognos -89 Äskanden (KKR) Budget -90 (KKR) Oljehamnen Fastighetesavd Älvsborgsharnnen ~ Skandiaharnnen Torterminalen Tekniska avd S p/o~ol #~Bl 7 fjyo.. llu~~ Sjötrafik Inner hamnen 195 övriga 703 Summa: i LL

18 ,. '... :. ).., ' - ~. ~ty~p.lsemöte i Göteboras Hamn AB ,,. t. ' ": '\.-,.. INVESTERINGSBUDGET 1990 (... ' Utbetalningsplan ~ : ~~ "J Resutatenheter Prognos för utbetalningar -89 Budgeterade utbetalningar 1990 Utbetalningar 1991 och senare (KKR) (KKR) (KKR) -. " -.. Oljehamnen Fastighetesavd 'l Älvsborgshamnen Skandiahamnen Torterminalen lf ': Tekniska avd Sjötrafik Inner hamnen övriga Summa: BM Court

19 . i I,. ' styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB PERSONM.BUDGET PER I ' '.. Nuläge per '. Tj"änstemän -.Arbetsledare Budget Nuläge Budget Nuläge Kollektivanst Budget Nuläge -Totalt Budget Nuläge Oljehamnen ; ' 22,9 22, 9sos 1,0 1, 0 /3t Skandia/Älvsborg 65,2 66, , 5 1 q 90,5 ~3~ Torterminalen 14,6 14,6,,,, is,o ~J. 25to'Zl Dagab 1,0 1, 0 g 2, I 0 JS Innerhamnen 16,3 15 I J ID 26,5 /S' 27 I 5 St>t1 Tekniska avd ~ 29, ,7 10 I 0 I/ 11,0 t:t Sjötrafik.:it 11,9 23,9 - - HT-Bygg ' 21, ,0 14, S H 14,5 :)'3 Direktion/Staber 12,0 13,0 - - E;konomi 20,6 20,1 - - Personal ' 20,9 21,1 - - Personalprojekt. 5,0 5,0 - - Marknad 8,2 8,2 - - TOTALT GHAB 250 I 22'1.~ 265 I o :i~ 167,5 ~ 172,5 1'{ HT Data 30,0 28, ,5 6,5 31,4 30,4 382,5 382,5 536,2 539', 2 89,5 89,5 129,1 129,1 ~ 13,0 13,0 16,0 17,0 ~ls2 s _l SJ c; / 195,3 194,3 _,,.,,,..., ,5 81, ,Z- rz:r, ' ""'- 2,0 2,0 13,9 25,9 63,5 65,5 99,9 102, ,0 13,0 2,0 2,0 22,6 22,1 9,0 11,0. 29, 9 32, ,0 5, ,2 8,2 802,0 o:j 1 lo 804, ,7 1,242,0 ~ ' ,0 28,1!h M-i.J.s k~ µ..: '\ P '/o<~ ""i,kv 3~ k.f(l.fli't ~ TOTALT KONCERNEN 280,2 293,l 167,5 172,5 802,0 804, , ,1 \Jt\\t> r:-s ~u\ ~ \.-r o-e\\u. 'De.\ll.~\.~ \~-w. odl o~'v-b.s\yltris~bkt(i"' so a.h \){\. ~'~~\.~ p.;..\l~"r~t"< Tesv\+o,\J.. p(j' b \~ \ k)'"" /JIJ~... woll :: I Jci~s ~"""'.,... ~ ~ 0

20 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB RESULTATRÄKNING (Mkr) KONCERNEN BUDGET 1990 PROGNOS 1989 Rörelsens intäkter 778,4 707,9!)... ~"I Yl'l t. ~ -=J-0' \ Rörelsens kostnader -790l8-723,1 ~ 1,'\ RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR - 12,4-15,2 - RÖRELSERESULTAT Avs_~t~ vningar - 24il - 31i6 EFTER AVSKRIVNINGAR - 36,5-46,8 Finansnetto + 18l9 + 19l6 RÖRELSERESULTAT. EFTER FINANSNETTO - 17,6-27,2 Extra ordinärt I ' RESULTAT - 17,6-27,2 \lhj Ci.v -t~ ".>..._ ti\o MT

21 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BALANSRÄKNING (Mkr) KONCERNEN OMSÄ'ITNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Kundfordringar övr fordringar Varulager ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier och värdepapper Reversfordran övr långfristiga fordringar Pågående nyanläggningar Maskiner och inventarier SUMMA TILLGÅNGAR KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder övr kortfristiga skulder Mer\o~ ~o.. H>, a... Lo'"'"91L. i ""~ ~ ~ LÅNGFRISTIGA SKULDER BUDGET v " 199 lo J PROGNOS Långfristiga skulder Avsatt till pensioner OBESKATI'ADE RESERVER Resultatutjämningsfond Ack. avskrivning över plan EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Arets resultat SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

22 ( r-. -..

23 1-- 7.CJ 2 6'J'\:- ~>t.): r".,, )} 'h f.' (\ os il ~I z;, - ~,~.S\, ii l"\<1 """.' \\'d ).\Cl t~~:p\lt;~ >'\. '1"il1'\ ~.l s _L_ it\~ ~~ ~1 9 \\ ""-'(\ 1. 1i '\'~:..L y-.~o 111vv 1.~o '!) -~~~~ s _l. ' Ob 11\"\s -ia "~ b --\'>'\~ AiJ. ~'l'lh1l(} A M(A 10 (\ ; _i._ '"".' \.( "' "'' '>1 'lrio/. 11~' ~ \3 ; ~ - o " J Å Yf C;1 w 'b ( f ouf50yj ö>~~ 7 r--rrnq...

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010

Delårsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 26 augusti 2010 Göteborg, Sverige Delårsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - juni 2010 * Nettoomsättning för perioden 10,4 Mkr (5,6 Mkr) * Resultat efter finansnetto -3,2 Mkr (-2,6 Mkr) *

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Kvartalsrapport Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Kvartalsrapport 2009-01-01 2009-03-31 Tre månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % och uppgick till 36 909 tkr (41 500 tkr). Rörelseresultatet (EBITDA) minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer