p I ö2i- o 't1\ r6.~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "p I ö2i- o 't1\ r6.~"

Transkript

1 0: I I. I c=j NG Buffu t ~ I Stora le 11 - I I /I )Uf"r.n Stvff.. Strw /. - \ ' L \_ atfilt Stor. It JJ I! I I ~~Åt \~\,~~ rrrmproo: Q'f"\f". WilJ DIJJ r " f Ol'I or n R p-p~, [iijll ~.,~ ~ ~ r.,oe1 """ ~ ~.. ~ p 10-1,... ~ ~,,, - "[~]~ 1 rll 1 11lTim - - Bt- xp hvnde,,,i>f o~ ",.') !!- I l 1 tl 800 pt i ~ >. w s {,,W'f\\~ I '""''I ~.,.v 'l( - lloiport \,, K I G F E...,., D..._ C B 6 r "" ; j ~- 1 l~ ! I!!J fj \n :;: i :::;:~?a.rk A 126x40' Po.rk B 252x40' Po.r k C1 252x40' PClrk D 252x40' Pa.rk E 252x40' PClrk F 252x40' Pa.rk G 252x40' Pa.rk H 64x40' Pa.rk J1 96x"40' Pa.rk K1 192x40' Pa.r k Li 24 Pla. tser Sll'la. 1 32x 40' Tol'l-ll'IP' 312x40' Jvg-Buffert 168x'40' l l'lo 1 51 Pla. tser Ta.nk-11'101 s Platser Kylpa.rk 1 44x40' 1 = Kunc:Jtjtlnst 2 = Avl. Bil F"led Ga.ffe l 11 1 p I ö2i- o 't1\ r6.~ -- r-. :=:;::::::;n {)rr'(' V'- Pa.rkp l crn~ring 6[

2 .. Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BUDGET 1989 /_~ l l 2; Flik 5 1. Allmänt Budgeterat resultat för Göteborgs hamn koncernen uppgår till - ~Mkr för verksamhetsåret 1989, en förbättring med knappt 3 Mkr jämfört med prognos för I resultatet har hänsyn tagits till en inflation på 6 \ vid avräkning mot SPP. Ett genomgående problem för verksamheten är kostnadsutvecklingen jämfört med våra konkurrenter. Nivån är betydligt högre än på kontinenten. För att inte ytterligare försämra resultatet måste kostnaderna över hela linjen sänkas i storleksordningen, 3-5 \. 2. MARKNAD/PRODUKTION/RESULTAT I resultatet som redovisas i budget -89 har vissa principer ändrats jämfört med Det som tidigare redovisats under projekt budgeteras av respektive resultatenhet som ansvarar för projektet ifråga. Dett~ innebär att kostnader för järnvägsfärjan och ADB-projekt i huvudsak har budgeterats av hamnarna. Volymerna för såväl torrlasthamnar som oljehamnar beräknas öka under 1989 jämfört med prognos -88. För olja är ökningen +1,5%. Hantering av torrlaster ökar för GHAB med anledning av Stora/Tor Line-affären. Den procentuella ökningen av volymer som Torterminalen svarar för framgår av följande, där jämförelsen är i förhållande till prognos -88. Andel av Hantering %-förändring stuveriomsättning LO/LO + 1 % 38 % RO/RO % 24 % Bilar + 64 % 5 % Lösgods + 6 % 26 % Stuff /Stripp + 60 % 7 % Den totala omsättningen beräknas öka med 6 %. Stuverihanteringen ökar med 18 \. Hamnar Det totala resultatet för hamnarna beräknas till - 24,1 Mkr (prognos 88: -12,5). I resultatet ingår kostnader på ca -7,5 Mkr som tidigare redovisats under projekt. I

3 Resultat för oljehamnen budgeteras till +46,1 Mkr (+43,0). Volymer beräknas till 15,3 mton (15,0) för Normalt är det svårt att skatta framtida volymer. Det finns en rad svårbedömda faktorer som oljepris, energipolitik, miljöavgifter, konkurrenssituation. Den budgeterade volymutvecklingen förutsätter ett oljepris under 17 a 18 USD. För närvarande ligger priset betydligt lägre. Vi är utsatta för konkurrens frln slväl Nor9e, med utökad raffinaderikapacitet, som Finland med oljeprodukter till ostkusten. Budgeterat resultat i Innerhamnen är -6,0 Mkr (-5,0). Volymerna beräknas minska, vilket plverkar omsättningen med - 8 \. Anledningen är minskad lagringsverksamhet samt bedömning att vi inte har flishantering under Dessutom ändrar vissa citrusimportörer sitt transportmönster vilket kan innebära att vi förlorar godset. I budgeten ingår förändring av Innerhamnens organisation och dimensionering, där effekten har beaktats för senare delen av Resultatförbättting av denna!tgärd beräknas för 1989 till +4,2 Mkr. 1 Järnvägsfärjan beräknas öka mängden gqds (papper och stål) och därmed ge ett bättre resultat 1989, vilket innebär - 3,0 Mkr (5,0). ; Någon jämförelse med prognos -88 för varje enskild resultatenhet i Ytterhamnen är mycket.svår att göra~ I budget -89 har stora delar av Landterminalens verksamhet organisatoriskt överförts till Skandia/Älvsborg. Resultatenheten har budgeterat ett resultat på -49,3 Mkr (-39,5). I budgeten har produktivitetsökningar på 5-10 \ inarbetats. Problemet för Skandia/Älvsborg är bl a höga kostnader med anledning av att grenslehanteringssystemet inte är fullt utbyggt. Landterminalens (Dagab) resultat på - 3,0 Mkr (-6,0) innebär en resultatförbättring p! + 3,0 Mkr med bl a som en följd av investering i nytt skjul. Torterminalen resultat på -5,9 Mkr innehåller en hel del fördelade kostnader. Huvudprincipen i GHAB är att alla kostnader utöver centrala avdelningar skall fördelas eller debiteras på resultatenheter. I Torterminalen ingår kostnader som vi hade haft kvar även om terminalen inte hade tillkommit. Totalt har ca 22 Mkr fördelats. Affären Stora/Ter Line har inneburit att förräntningskravet på gjorda investeringar uppfyllts. Under första året har vi budgeterat en lägre produktivitet jämfört med kalkyl, eftersom det troligen finns en del inkörningsproblem att ta hänsyn till. Efter en inkörningsperiod beräknas produktiviteten successivt förbättras och efter ett Ar, dvs 1990, ge resultatförbättringar i storleksordningen 3-6 Mkr. Skandia öst består än så länge av kostnader för fastigheter och markanläggningar. Enheten är den del av ytterhamnen som Tor Line lämnar och som vi ännu inte har funnit n!gon alternativ användning för. Budgeten uppgår till -3,0 Mkr. ' 2.

4 '. 3. Avdelningar Det totala resultatet för serviceavdelningar har budgeterats till +21,8 Mkr (+27,1 Mkr). Fastighetsavdelningens resultatminskning är främst en följd av att Tar Lines verksamhet ändrar karaktär och överförs till Torterminalen. HT-bygg har under 1988 haft större intäkter än normalt med anledning av avräkning mot kanalverket. övriga avdelningar budgeterar en kostnad uppgående till -30,4 Mkr (-50,6). Den största skillnaden mellan budget och prognos -88 består i att gruppen projekt inte redovisas centralt. Skulle vi redovisat projekt enligt tidigare princip skulle budgeten sluta på ca -12 Mkr att jämföra med prognos -15,8 Mkr. Skillnaden är projektkostnader under 1988 för Stora och Torline, som var av engångskaraktär för att starta upp den nya organisationen. Dotterbolag? HT-Data budgeterar ett resultat pl +2,5 (+2,6). Lönsamhet har återställts efter de problem som bolaget brottades med under Merparten av försäljning sker till moderbolaget (88%). Scanport Insurance beräknas upprätthålla en god lönsamhet. Budget -89 beräknas ti~l +3,0 Mkr (+4,0) Resultat och balansräkning (koncernen) Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 680,9 Mkr (644,3), vilket är en ökning med 6%. Rörelsens kostnader har budgeterats till 703,1 Mkr (679,0). Ökningen är 3,5% jämfört med prognos -88. Effektivisering, produktivitetsförbättring och utökad verksamhet har totalt inneburit att en kostnadsanpassning har skett. Största kostnadsposten utgörs av personalkostnader (56%). Storleken på leasingkostnader är 131,1 Mkr varav leasingavgiften till SPP är 89,2 Mkr. Den totala leasingavgiften 1988 är 111,5 Mkr. Avskrivningar uppgår till 31,9 Mkr (26,8). Investeringsverksamheten beräknas ligga på en lägre nivå för Däremot har investeringsverksamheten varit omfattande under 1988, vilket ger full genomslagskraft för slväl leasing som avskrivningar under Finansnettot som är +27,2 Mkr (+29,5) består dels av ränteintäkter 53,0 Mkr (55,7) dels av räntekostnader -25,8 Mkr (-26,2). Den totala balansomslutningen i koncernen uppgår i budget -89 till 734 Mkr (748) varav anläggningstillgångar utgör 550 Mkr (523). 3 INVESTERINGAR Den totala investeringsvolymerna beräknas uppgå till 75,S Mkr. Beviljade investeringar tom novembe~ 1988 är 130,8 Mkr. Investeringsprogrammet för snabbare varuflöde (SKT 90) behandlas separat.

5 , PERSONAL Som framgår av bilagda personalbudget beräknas antalet tjänster öka från dagsläget 1233,1 till 1265,6. Främst bidrar uppstart av Torterminalen med ett tillskott av tjänster och då på arbetsledarsidan. 5. KÄNSLIGHETSANALYS Hur mycket resultatet påverkas när vi ändrar förutsättningarna framgår av följande uppställning. Förändring Mkr * Löner 1 \ 4 * Inflation 1 % (ej några intäktsökningar - 10 * Stuveriintäkter 1 % :+ 4 * Kapitalvolym 1 \ Bo ~/' An reasson BJarne Tveitan

6 5.. ' BIDRAGSSPECIFIJtATION (Mkr) Budget -89 Prognos -88 Inner hamnen Järnvägsfärja Skandia/Älvsborg Land terminalen Torterminalen Skandia öst Oljehamnen SUMMA HAMNAR -6,0-3,0-49,3-3,0-5,9-3,0 +46,1. -24,1-5 ' 0-5,0-39,5-6,0 +43,0-12,5 Fastighetsavdelning HT-Bygg Tekniska avdelningen Sjötrafik SUMMA SERVICEAVDELNINGAR +25,3 +3,5-7,9 +0,9 +21,8 +27,3 +4,5-5,7 +1,0 +27,1 Direktion Staber Ekonomiavdelning Marknadsavdelning Personalavdelning Finans och f öretagsgem Projekt SUMMA AVDELNINGAR -10,4-3,3-10,0-7,6-20,6 +21,5-30,4-11,8-1,4-9,0-11,4-21,1 +19,9-15,8-50,6 RESULTAT GHAB -32,7-36,0 PGC HT-Data Scanport Insurance +2,5 +3,0-0, 6. +2,6 +4,0 RESULTAT KONCERNEN -27,2-30,0 Delägda bolag PDI (50 \r 4,7 5,1

7 , ' VOLYMER 6. Skh/Äbh LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (ton) Budget Prognos Land term Mottagning (ton) Lagring (pall) Torterminalen LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (ton) Inner hamnen Lösgods (ton) Landarb/Lagr (ton) Oljehamnen (Kton) Järnvägsfärjan (ton)

8 8. 7. INVESTERINGSBUDGET -89 (Mk.r) ltoncernen Mark och Maskiner och Fastigheter Inventarier Totalt Beviljat l. ) 1988 '-. / Oljehamnen 2,1 2,1 Skandia/Älvsb 16,1 16,1 Torterminalen 0,6 0,1 0,7 Land terminalen Innerhamnen Tekniska avd 2~8 2,8 HT-Bygg 1,0 1,0 Sjötrafik 0,7 0,7 Fastighetsavd 52,1 52,1 övrigt GHAB 52,7 22,8 75,5 1,4 22,4 26,7 3,1 2,5 0,2 4,0 69,7 0,8 130,8 HT-Data 4,3 4,3 5,1 1 > Beviljat per 8811 y

9 ,, 0 ~di~ LÖh \{~~ /)~ c.\\evi~~-~'/ Ons\4y C'f't spec, 'J.ll~10"" t.1011 lirbl T J~ ~u~"a...

10 Sty~elsemöte Göteborgs Hamn AB Budget Allmänt Budgeterat- resultat för Göteborgs Hamn-koncernen uppgår till -17, 6 Mkr för verksamhetsåret 1990, en förbättring med nära - -, :.- i: lo Mkr jämfört med prognosen för För moderbolaget budge- ' : te ras. en. -f pr.lust på 28, 1 Mkr vilket är en förbättring på ca 5 Mkr. 2. Förutsättningar Det budgeterade resultatet för 1990 bygger på följande antag- ~.,- anden om för företaget väsentliga parametrar i omvärlden: - Inflationen beräknas uppgå till 7%. '. - Räntenivåerna bedöms bli sarruna som hösten ;.. '!' Lönekostnaderna förutsätts öka i enlighet med tidigare ingånge~ 2-års avtal. 3. Volymutveckling,. -Under för.utses inga volymökningar för företaget totalt. -,;,,. i 1 För Oljehamnen beräknas en svag nedgång på 0,9% jämfört med prognos , :.I, För verksamheten inom Skandia/Älvsborgshamnarna förutses J. " I'' en kraftig volymminskning avseende lösgods, delvis beroende av övergång till enhetslaster. Totalt för Skandia/Älvborgshamnarna beräknas dock volymminskningen bli måttlig GS/LL

11 r. För såväl verksamheten Tor-Line som Stora förutses volymuppgångar medan verksamheten i Innerhamnen bedöms bli fortsatt stabil. Den totala omsättningen beräknas öka med 9,8\. Detta beror främst på prisökningar i hamntaxan (7,5%) och för stuverioperationerna (4%). 4. Hamnverksamheten. De-. totala resultatet för hamnverksarnheten beräknas till r..-:- c-. :-2, 6 Mkr (prognos , 0 Mkr) Den stora förbättringen :.;,,.j :~~.., ~.:. : i: harnnv:erksamheten avser huvudsakligen tre hamndelar, Inner- -'~ 'l-.. ': 11. hamnen, Torterminalen och Skandiahamnen....-i;.r:t _;.. :;.-;_: r'i Innerhamnenc-' förutses en fortsatt positiv trend som ett J_;;:.;.t _.-:.. ;... - "' _:::,,.,:::Trestt).tat:..av den - nu genomförda kostnadsanpassningen samt för '\i.:: :-:< -.-:;_ 1 ;:,jipdrad kundstruktur. Resultatförbättringen uppgår till 6, 5 Mkr... ' ;!<.< acli Innerhamnen beräknas ge ett överskott på 3 I 0 Mkr :-- ::. - -t -".,... _,.: För Torterminalen har insatt åtgärdprogram redan åstadkommit '- en förbättring förutses en kraftig resultatförbättring.... ~ :. \lppgående till 12, 4 Mkr j.ämfört med augustiprognosen. Resultatförbättringen åstadkomrns främst genom följande åtgärder: t!..,,: :-- I, I ' t... - Under hösten 1989 har betydande produktivitetsökningar åstad.. kommits genom ökade volymer, bättre planering samt jämnare godsflöde förutses en bibehållen hög produktivitet. - Betydande ansträngningar har vidtagits för att åstadkomma kostnadsanpassning avseende såväl f astighetskostnader som allmänna omkostnader. ~ Inkörningskostnader har belastat 1989 års resultat. - För: Skandiahamnen förutses en resultatförbättring på 2, 9 Mkr främst beroende på produktivitetsökningar då det nya grenslehanteringssystemet under budgetåret helt installeras. Produk tivitetshöjningen beräknas till ca 10% under de två sista tertialen Fastighets- och byggnadsverksamheten i. '.., '. överskottet inom fastighets- och byggnadsverksamheten beräknas minska : med 5, 7 :.Mkr jämfört med årets prognos och kommer för verksamhetsåret 1990 att uppgå till 24,9 Mkr GS/LL

12 3. '... Resultatminskningen för fastighetsrörelsen har främst följande orsaker: - Amerikaskjulet färdigställs i början av året vilket medför kraftigt ökande drifts- och kapitalkostnader. Hyresintäkterna kommer ej kunna täcka kostnaderna för Amerika skjulet beroende på att detta endast beräknas bli uthyrt till i genomsnitt 50% under 1990 samt att kapital- och driftskost-, Var{Do- <=-) nader ej bedöms kunna täckas av inkommande hyror. :.::-f«st ~ 1 ' ~ - Beroende på höjd ränteniva drabbas fastighetsrörelsen av.,., -'.':. c ~\t '. _,.. cen ökad kapitalkostnad uppgaende till 3' 3 Mkr. ""' 'r-,: -;":... För _byggnadsröj:'elsen förutses en fort satt positiv utveckling. 6. Avdelningar.. ~ ~-'.:;-, t :.i. -:::,t~-:..r ::.övrig.a avdeln.i ngar inom företaget.. ligge_r kvar på en fortsatt ;~~.. :r...:.,~.stabil nivå'. '"efte:r genomförda omstruktureringar och kostnadsanpassningar. -~ : r -~.:... G.enom en redovisningsförändring har dock resultatet för Sjötrafik försämrats med nära 6 Mkr vilket i motsvarande mån tillgodoräknats hamnverksamheten. 'Extraordinära intäkter, d. v. s ersättning från SAF, som tillgodoförts Direktionen under 1989 kan ej förutses under Extra rabatter till större kunder kommer även 1990 att belasta Direktionen. 7. Finans. i-.. överskottet på. finanssidan beräknas minska med drygt 5 Mkr : \ :, jämfört med: prognos 1989 och ge ett överskott på 10, 7 Mkr, 1990_. Resultatförsämringen beror främst på ökade kostnader :, för ~ntesw~ (ca l Mkr), samt försämrat räntenetto. 8. Dotterbolag?. ~- _ ~ ~ ~.\...,,_ \. HT,-Data och Scanport Insurance budgeterar fortsatt positiv resultatutveckling. För 1990 bugeteras även PDI Försäljnings AB: sås om.ingående i koncernen och beräknas få ett positivt resultat på 4 Mkr. 9. Koncernens resultat- och balansräkning Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 777, 8 Mkr /"?. vilket är en ökning med 9,8%. Rörelsens totala kostnader / uppgår till ru,s Mkr. ':\. '":\-'i,\~ GS/LL

13 O> fil " g: > CD ( CD 9 "' " ~ X rtro1 ;_Jttt1 I ~ CfDvOG!- -- ~ -- ~ j ~.A01 -- G 1«5 7 s~ ig /;J;?J17Jff s: ~. ~ ;r o ~ b1 ~ "' hpb2>~-fe!j_ ; ; ::.~-_--_.._._._--_-P _-. - //.//"/?, ~ -_._....._._._._.._._._._._.._._. -_.._._._._._._.._._._._._.._._.._.._._.._._._._._._ ~~---- vr~-... -~ t),0-,,;;;;y o-n-')-.--; ; \ _// ~f/'yt!7 -/T / V :.~.:.~:.:::.-.~ ;.. ~~ ~ ::-==,... ~... - ==---: \ ~~!,::~~~~: ><~!i~~:ii ~:/:~~~::: :~~~ r.;/ (, '"' --' -~ ;::;; _~...!... ~; -v~ )' ; \./~ '7,h -~ 7 : -- :. -- ; :r ('V,5'?;t:.:.: ~ ~ P'"~- J ~;:!- :~ ::: :;:~'if;~f ::::::: :9::.:fie.:...:d 1=uo0~ r---0_uo4-Td0..:...::10l.=--' l.-'-q 4-'-l!"'-'-lle~ea WOJ_:j Ol. 911!1 WJO_:j_J Y::ISY

14 4. De största kostnadsslagen fördelar sig enligt följande: - Personalkostnader 396 Mkr (50%)!!alf~;..., l 0 '""kd',~ - Leasingkostnader inkl. SPP - övriga räntekostnader 160 Mkr (20%) 35 Mkr ( 4%) ' Den totala balansomslutningen uppgår i budget 1990 till 742" Mkr varav anläggningstillgångar utgör 543 Mkr. 10. Investeringar '('<\ \'I ~'r< rok '". 4 :~.,:;;;:-,.:.:;.,;:; \,,,' ' : Budgeterad investeringsvolyrn avseende nya objekt beräknas :.. s._ : --,~~; :!_ uppgå. till' 44 mkr. Beviljade investeringar 1989 prognosticeras bli 77 Mkr. 11. Personal +",,::.y ;:..:-;-~-~--i~ Antalet1., afis.tällda inom moderbolaget beräknas under budgetåret ' 1 - :.:...~,..:_:;_; _._. minska med: 22 befattningar varav 15 tjänstemän. Totala antalet anställda bedöms vid budgetårets slut uppgå till personer. 12. Sannanfattning och Åtgärder!,., ~ r Budgeterat resultat för Göteborgs Hamn-koncernen på -17,6 Mkr 1 ~' < ti:. innebär :en förbättring med nära 10 Mkr jämfört med prognosen, för "''.,. ' ' 1 Under: kommer en underhållsmuddring att genomföras. Denna har kostnadsberäknats till 8,0 Mkr vilket belastar budgeterat resultat. Ett antal åtgärder som initerats under 1989 har gett avsett resultet.. Flera. av dessa är dock av långsiktig karaktär och.-.. kommer ge '. positiva effekter även framledes. Av de åtgärder som vidtagits eller är planerade har bl.a följande påverkat 1990 års budgeterande resultat: - Projekt för snabbare varuflöden - Åtgärdsprogram i Torterminalen - Begränsning av investeringar "i. Begränsning av nyanställningarl '"'- ""'"s~ Den nya arbetsledqrorganisationen kommer att påverka resultatet positivt GS/LL

15 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BIDRAGSSPECIFIKATION (Mk.r) bo\~ LM'- pe"' ~o.v- f 0 Budget -90 Prognos -89 s. J Inner hamnen Järnvägsfärja Skandia Q ~ \ " {. Älvsbo:r.g -.<n.n(. ~o4~~" '''-'_ ~ li- a.\'jcnk. ~bu.~\-... ~\ k. Torterminalen... Dagab. Skandia öst ; _i,.,; ' _plj ehamnen SUMMA HAMNAR + 3,0-2,2-15,5-24, ,5-3,~ - 3,8 +45,9-2,6 / - 3, ,6-18,4-23,l -14,9 t/o' -~ - 4,3-3,6 +46,4-24,0 Fastighetsavdelning HT-Bygg Tekniska avdelningen.sjö.t..rafik : "Il-'~ 5 ~... :. SUMMA SERVI CEA ypelningar +21,0 + 3,9-6,5-4,6 +13,8 +27,1 + 3,5-7,4 - OLl +23,1 Ekonomiavdelning ~arknadsavdelning Personalavdelning..,v... )\ v\\~i _Finans SUMMA AVDELNINGAR - 8,0-4,7-21,8 +10 I 7, -39,3-13,1-8,8-4,8-21,1 +16i0-31,8 RESULTAT GHAB I. -32,7 HT-Data ' -.J <>Vf-. I 'o' \. ' r ' \ Scanport Insuranc.e Y..u.... \"'1<. v..,. s'"' \U"l.,. \ ~ \\ c.~ <; p<-c; 1- - PDI Försäljnings AB + 3,8 + 2,7 + 4,0 + 3,4 + 2,1 RESULTAT KONCERNEN -17,6-27,2 Delägda bolag PDI Försäljnings AB Resultat före skatt 9, LL

16 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB VOLYMER Budget -90 Prognos -89 Skh/Äbh LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (tofi) Dagab Mottagning (ton). - -förl11s~ l\i'k., j+ 0.,._ Lagring (pall) Torterminalen LO/LO (enh) RO/RO ( enh) '; Bilar (st}. Stuff/Stripp (ton' ooo Innerhamnen Lösgods (ton)' Landarb/Lagir (ton). Bilar (st) Oljehamnen (Kton) Järnvägsfärjan (ton) LL

17 ,.. I Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB i ~.,, I.' INVESTERINGSBUDGET ,. ; -: Resutatenheter Prognos -89 Äskanden (KKR) Budget -90 (KKR) Oljehamnen Fastighetesavd Älvsborgsharnnen ~ Skandiaharnnen Torterminalen Tekniska avd S p/o~ol #~Bl 7 fjyo.. llu~~ Sjötrafik Inner hamnen 195 övriga 703 Summa: i LL

18 ,. '... :. ).., ' - ~. ~ty~p.lsemöte i Göteboras Hamn AB ,,. t. ' ": '\.-,.. INVESTERINGSBUDGET 1990 (... ' Utbetalningsplan ~ : ~~ "J Resutatenheter Prognos för utbetalningar -89 Budgeterade utbetalningar 1990 Utbetalningar 1991 och senare (KKR) (KKR) (KKR) -. " -.. Oljehamnen Fastighetesavd 'l Älvsborgshamnen Skandiahamnen Torterminalen lf ': Tekniska avd Sjötrafik Inner hamnen övriga Summa: BM Court

19 . i I,. ' styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB PERSONM.BUDGET PER I ' '.. Nuläge per '. Tj"änstemän -.Arbetsledare Budget Nuläge Budget Nuläge Kollektivanst Budget Nuläge -Totalt Budget Nuläge Oljehamnen ; ' 22,9 22, 9sos 1,0 1, 0 /3t Skandia/Älvsborg 65,2 66, , 5 1 q 90,5 ~3~ Torterminalen 14,6 14,6,,,, is,o ~J. 25to'Zl Dagab 1,0 1, 0 g 2, I 0 JS Innerhamnen 16,3 15 I J ID 26,5 /S' 27 I 5 St>t1 Tekniska avd ~ 29, ,7 10 I 0 I/ 11,0 t:t Sjötrafik.:it 11,9 23,9 - - HT-Bygg ' 21, ,0 14, S H 14,5 :)'3 Direktion/Staber 12,0 13,0 - - E;konomi 20,6 20,1 - - Personal ' 20,9 21,1 - - Personalprojekt. 5,0 5,0 - - Marknad 8,2 8,2 - - TOTALT GHAB 250 I 22'1.~ 265 I o :i~ 167,5 ~ 172,5 1'{ HT Data 30,0 28, ,5 6,5 31,4 30,4 382,5 382,5 536,2 539', 2 89,5 89,5 129,1 129,1 ~ 13,0 13,0 16,0 17,0 ~ls2 s _l SJ c; / 195,3 194,3 _,,.,,,..., ,5 81, ,Z- rz:r, ' ""'- 2,0 2,0 13,9 25,9 63,5 65,5 99,9 102, ,0 13,0 2,0 2,0 22,6 22,1 9,0 11,0. 29, 9 32, ,0 5, ,2 8,2 802,0 o:j 1 lo 804, ,7 1,242,0 ~ ' ,0 28,1!h M-i.J.s k~ µ..: '\ P '/o<~ ""i,kv 3~ k.f(l.fli't ~ TOTALT KONCERNEN 280,2 293,l 167,5 172,5 802,0 804, , ,1 \Jt\\t> r:-s ~u\ ~ \.-r o-e\\u. 'De.\ll.~\.~ \~-w. odl o~'v-b.s\yltris~bkt(i"' so a.h \){\. ~'~~\.~ p.;..\l~"r~t"< Tesv\+o,\J.. p(j' b \~ \ k)'"" /JIJ~... woll :: I Jci~s ~"""'.,... ~ ~ 0

20 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB RESULTATRÄKNING (Mkr) KONCERNEN BUDGET 1990 PROGNOS 1989 Rörelsens intäkter 778,4 707,9!)... ~"I Yl'l t. ~ -=J-0' \ Rörelsens kostnader -790l8-723,1 ~ 1,'\ RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR - 12,4-15,2 - RÖRELSERESULTAT Avs_~t~ vningar - 24il - 31i6 EFTER AVSKRIVNINGAR - 36,5-46,8 Finansnetto + 18l9 + 19l6 RÖRELSERESULTAT. EFTER FINANSNETTO - 17,6-27,2 Extra ordinärt I ' RESULTAT - 17,6-27,2 \lhj Ci.v -t~ ".>..._ ti\o MT

21 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BALANSRÄKNING (Mkr) KONCERNEN OMSÄ'ITNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Kundfordringar övr fordringar Varulager ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier och värdepapper Reversfordran övr långfristiga fordringar Pågående nyanläggningar Maskiner och inventarier SUMMA TILLGÅNGAR KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder övr kortfristiga skulder Mer\o~ ~o.. H>, a... Lo'"'"91L. i ""~ ~ ~ LÅNGFRISTIGA SKULDER BUDGET v " 199 lo J PROGNOS Långfristiga skulder Avsatt till pensioner OBESKATI'ADE RESERVER Resultatutjämningsfond Ack. avskrivning över plan EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Arets resultat SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

22 ( r-. -..

23 1-- 7.CJ 2 6'J'\:- ~>t.): r".,, )} 'h f.' (\ os il ~I z;, - ~,~.S\, ii l"\<1 """.' \\'d ).\Cl t~~:p\lt;~ >'\. '1"il1'\ ~.l s _L_ it\~ ~~ ~1 9 \\ ""-'(\ 1. 1i '\'~:..L y-.~o 111vv 1.~o '!) -~~~~ s _l. ' Ob 11\"\s -ia "~ b --\'>'\~ AiJ. ~'l'lh1l(} A M(A 10 (\ ; _i._ '"".' \.( "' "'' '>1 'lrio/. 11~' ~ \3 ; ~ - o " J Å Yf C;1 w 'b ( f ouf50yj ö>~~ 7 r--rrnq...

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Göte bor~ Hamn AB. 1986-09- 11 kl 10.30 N:a Hamngatan 8, 4:e våningen SS/ EE. Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE

Göte bor~ Hamn AB. 1986-09- 11 kl 10.30 N:a Hamngatan 8, 4:e våningen SS/ EE. Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE Handaggare Göte bor~ Vårt datum/our date 1986-09-04 Ert datum/your date Vår referens/our relerence SS/ EE Er relerens/your relerence Svenska Ham narbetarförbundet avd 4 Box 9005 400 70 GÖTEBORG KALLELSE

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer