Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)"

Transkript

1 Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges beslut 81/2010 Tierps kommun TIERP Telefon:

2 Innehållsförteckning SYFTE MED RIKTLINJEN... 4 JÄMSTÄLLD SOCIALTJÄNST... 4 VÄRDEGRUNDEN I SOCIALTJÄNSTENS OMSORG OM ÄLDRE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION OCH VÄRDEGRUND I TIERPS KOMMUN... 5 VÄRDEGRUND I TIERPS KOMMUN, ÄLDRE Trygghet... 5 Respekt för den enskildes integritet... 5 Värdigt bemötande av den enskilde... 5 Inflytande... 5 Kontinuitet... 5 Tillgänglighet... 6 Jämlikhet... 6 Delaktighet... 6 KVALITET... 6 LEX SARAH... 6 SEKRETESS... 6 ANSVARIG KOMMUN... 7 ANSÖKAN I ANNAN KOMMUN... 7 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 7 ANSÖKAN... 7 UTREDNING... 8 BEHOVSBEDÖMNING... 8 ALLMÄNNA PRINCIPER VID BEDÖMNING... 8 STÖD TILL ANHÖRIGA... 9 SKÄLIG LEVNADSNIVÅ... 9 BESLUT... 9 AVSLAG... 9 ÖVERKLAGAN... 9 UPPFÖLJNING AV BESLUT VALFRIHET VERKSTÄLLIGHET GENOMFÖRANDEPLAN INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN KAN VARA SERVICEINSATSER STÄDNING TVÄTT INKÖP, POST, BANK- OCH APOTEKSÄRENDEN, ÖVRIGA INKÖP LÄSA POST FÖR SYNSKADADE RENGÖRING AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL MATDISTRIBUTION PERSONLIG OMVÅRDNAD HJÄLP VID MÅLTID DUBBELBEMANNING HJÄLP MED EGENVÅRD BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP NATTETID LEDSAGNING AKTIVITET/SOCIAL SAMVARO TRYGGHETSLARM TRYGGHETSRINGNING TRYGGHETSBESÖK KORTTIDSVISTELSE

3 HEMTJÄNSTINSATSER I KORTTIDSVISTELSE AVLASTNING/ VÄXELVÅRD KORTTIDSVISTELSE VID SOCIAL SVIKT I ORDINÄRT BOENDE KORTTIDSVISTELSE EFTER SJUKHUSVÅRD OCH EFTER SOCIAL SVIKT I ORDINÄRT BOENDE VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE STÖD TILL ANHÖRIGA SOM VÅRDAR OCH STÖDJER NÄRSTÅENDE AVLÖSARSERVICE DAGVERKSAMHET FÖR PERSONER MED DEMENS- ELLER MINNESPROBLEMATIK KONTAKTPERSON BOENDESTÖD/ STÖD I BOENDET (LSS)

4 Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) antagna av kommunfullmäktige 11 juni att gälla fr.o.m. 1 juli 2013, att upphäva kommunfullmäktiges beslut 81/2010 Syfte med riktlinjen Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i arbetet med en rättssäker och likvärdig utredning och vid individuell behovsbedömning. Beslut om insatser ska fattas enligt samma bedömningsgrunder, oavsett vem som fattar beslutet. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan utan utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen. Insatserna ska präglas av helhetssyn, kontinuitet samt att den enskildes egna resurser ska tas tillvara. Den enskilde erbjuds en individuell planering genom en genomförandeplan. I genomförandeplanen ska beslut överföras till konkreta insatser för den enskilde. Insatserna följs upp kontinuerligt och dokumenteras. Varje beslut ska vara baserat på den enskilde individens behov. Nationella mål för äldrepolitiken De nationella målen för äldrepolitiken innebär att äldre ska Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende Bemötas med respekt Ha tillgång till god omsorg Om de äldre är i behov av vård och omsorg, ska den utformas i nära samverkan med den äldre och om den enskilde så önskar även med dennes anhöriga. Detta ska bidra till att förstärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. Enligt 5 kap. 4 SoL ska omsorgen om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Äldre personer ska enligt 5 kap. 5 tredje stycket SoL, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Jämställd socialtjänst Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. I all myndighetsutövning och i genomförandet av beslut ska hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning 1 Värdegrunden omfattar Offentligt driven verksamhet Individuellt beslutade insatser och allmänt inriktade insatser för äldre personer enligt SoL Handläggning av ärenden och utförande av insatserna. 1 5 kapitlet 4 Socialtjänstlag (2001:453) 4

5 Övergripande vision och värdegrund i Tierps kommun Att leva ett gott liv är den övergripande visionen för livet som äldre i Tierps kommun. Tierp kommuns beslutade värdegrund för äldreomsorgen bygger på värdebegreppen: trygghet, respekt för den enskildes integritet, värdigt bemötande av den enskilde, inflytande kontinuitet, tillgänglighet, jämlikhet och delaktighet. Andra viktiga utgångspunkter för Tierps kommun är en god hushållning med tillgängliga resurser. Värdegrund i Tierps kommun, Äldre Allt arbete med omsorg och vård av äldre kräver en medvetenhet hos alla medarbetare, om arbetets personliga och känsliga innehåll och den enskildes utsatthet. En sådan medvetenhet kräver både kunskaper och en känslomässig insikt om frågorna. En gemensam värdegrund skapas bland annat genom samtal där personal i olika yrkeskategorier och ansvariga deltar och delar sina tankar och känslor inför arbetet med de äldre. Samtal med den enskilde och dennes närstående är också av stor vikt för samsyn kring en gemensam värdegrund. Följande värdeord ska utgöra grunden för all service, omsorg och vård av äldre. Trygghet Trygghet är att veta att man får hjälp och stöd när man är i behov av det. Trygghet är att känna sig trygg i hemmet. Trygghet är att veta vem som kommer hem och ger hjälp och att den personen har rätt kompetens och utbildning. Trygghet är att ha möjlighet att välja bort ensamhet genom att delta i en social gemenskap. Respekt för den enskildes integritet Respekt för den enskildes personliga integritet är ett grundläggande värde i en demokrati. Ju mer en människa är beroende av andras stöd och hjälp, desto mer hänsyn behöver tas till den enskildes integritet. Vård och omsorg innebär ofta att överskrida andra människors integritetsgränser inom deras privata sfär. Respekten för den enskildes personliga integritet är därför särskilt viktig. Kontakter och möten ska präglas av lyhördhet, ödmjukhet och respekt för den enskildes verklighet och särskilda förutsättningar. Respekt ska visas personer oavsett livsåskådning, religion, språkgrupp, hudfärg, kön eller sexuell läggning. Värdigt bemötande av den enskilde Alla människor har ett likt värde. Det är viktigt att det finns en respekt i mötet med den enskilde som grundas på hur den enskilde vill bli bemött. Den som på olika sätt arbetar med äldre ska vara väl förtrogen med vad det finns för förhållningssätt. Inflytande Var och en ska ha möjlighet till inflytande över sitt liv, situation och vardag. Kontinuitet Kontinuitet är ur alla perspektiv viktigt för att personer ska känna sig trygga. Har man omfattande vårdbehov och individualiserade insatser är det angeläget med kontinuitet i relationerna med vårdgivaren. 2 Äldre 2020, ett gott liv som äldre i Tierps kommun html 5

6 Tillgänglighet Tillgänglighet innebär att samhällets tjänster är tillgängliga för äldre på samma villkor som för övriga medborgare. Tillgänglighet handlar om möjligheten att få information och kontakt med personer som arbetar med äldre inom olika områden. Jämlikhet Alla personer är lika mycket värda. Alla ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Delaktighet Vi slutar inte att vara unika individer för att vi blir äldre. Det är viktigt att det finns möjligheter att påverka innehållet i vardagen. Det är särskilt viktigt att personer som har svårt att företräda sig själva får stöd, så att de själva eller via andra kan uttrycka sina önskemål och sin vilja. Kvalitet Enligt socialtjänstlagen 3 ska sociala tjänster vara av god kvalitet, vilket innebär Att tjänsten ska vara likvärdig oavsett var den enskilde bor och oavsett vem som utför omvårdnadsinsatserna, kommunala eller privata utförare Att personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet Att utförandet av insatser ska utgå från den enskildes behov och önskemål Att alla ska bemötas med individuellt anpassade insatser efter sina behov och förutsättningar- oavsett livsåskådning, religion, språkgrupp, hudfärg, kön eller sexuell läggning. Lex Sarah SOSFS 2011:5 (S) Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 3 SoL, ska avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Se vidare lokala riktlinjer för anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och personer med funktionsnedsättning (Lex Sarah). Sekretess Sekretess inom socialtjänsten betyder att det är förbud att avslöja eller lämna vidare uppgifter vare sig det sker muntligt eller genom att en handling lämnas ut eller det sker på annat sätt, 1kap1 offentlighet och sekretesslagen 4. Sekretess gäller mot såväl enskilda som myndigheter om inte annat anges i lag eller förordning, 8 kap 1 offentlighet och sekretesslagen kap 3 Socialtjänstlagen 2001:453 4 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 5 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 6

7 Ansvarig kommun Den kommun där den enskilde är bosatt, bosättningskommun, är ansvarig för stöd och hjälp som den enskilde behöver under tillfällig vistelse i annan kommun, vistelsekommun. Hjälp vid akuta situationer ansvarar vistelsekommunen för. 6 När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp och att verkställa bosättningskommunens beslut. Om en bosättningskommun har begärt att vistelsekommunen ska verkställa beslutet, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser 7. Ansökan i annan kommun En person som vill flytta till en annan kommun, men på grund av hög ålder, funktionsnedsättning, eller allvarlig sjukdom och har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omvårdnadsinsatser får ansöka om sådana insatser i den kommunen. Ansökan ska behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen. Detta gäller även för personer som på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver ges i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan. 8 Handläggning av ärenden Ansökan Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt, ansökan kan göras av den enskilde eller legal företrädare. Om det inte tydligt framgår av ansökan vad den avser ska handläggare hjälpa den enskilde att precisera och komplettera ansökan. Om den enskilde ger samtycke, muntligt eller skriftligt, ska anhöriga och/eller närstående ges möjlighet att delta i biståndsutredningen. När en ansökan har inkommit till kommunen kontaktas den sökande inom fem vardagar av myndigheten. Utredningstiden bör inte överskrida tre veckor med undantag för ansökan om plats på vård- och omsorgsboende där tiden för utredning kan bli längre. Insatser av akut karaktär ska utredas omgående. 6 2a kap 1-5 Socialtjänstlagen 2001: a kap 6-7 Socialtjänstlagen 2001: a kap 8-9 Socialtjänstlagen 2001:453 7

8 Utredning Utredningen ska inledas utan dröjsmål, genomföras skyndsamt och leda till beslut i rimlig tid. Myndigheten ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har framkommit till myndighetens kännedom genom ansökan. Utredning får ej inledas mot den enskildes vilja. Den enskildes samtycke ska finnas för kontakter utanför den egna myndigheten. En utredning ska leda till ett sakligt och korrekt beslut. Vid handläggningen ska möjligheten att inhämta upplysningar och yttrande från andra myndigheter och yrkesgrupper som är relevanta för utredningen beaktas. Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Den enskilde har rätt att ta del av allt det utredningsmaterial som tillförts ett ärende. 9 Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts 10. Behovsbedömning Behovsbedömning är den process som föregår och leder till ett beslut om bistånd. Behovsbedömningsprocessen ska fokusera på individens behov. Utredningarna ska präglas av ett förhållningssätt som stödjer den enskilde att få ett liv med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. För att höja eller bibehålla funktionsnivån ska ett rehabiliterande synsätt genomsyra utredningarna. Allmänna principer vid bedömning Den enskilde som på grund av fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. All bedömning enligt socialtjänstlagen är individuell, och rätten att beviljas hjälp är inte knuten till enskilde i vissa åldrar eller situationer. Bedömningen ska ske utifrån jämförelse med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. Biståndet ska ges med respekt för den enskildes självbestämmande, delaktighet, inflytande och integritet. Myndighetsutövningen ska bland annat präglas av en helhetssyn som beaktar individens totala situation och omgivning. Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid handläggning av ett enskilt ärende. Det innebär att det är den enskilde själv som bestämmer om han eller hon ska ta emot erbjudande om en viss insats. Till socialtjänstens uppgifter hör dock att på olika sätt försöka motivera den enskilde att ta emot hjälp eller en insats. Som ett led i behovsbedömningen prövas om behovet kan avhjälpas eller minskas genom generella insatser t ex. bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel eller bostadsbyte. Insatserna ska, så långt det är möjligt, utformas tillsammans med den enskilde. Även anhörigas önskemål ska, med den enskildes samtycke, beaktas. Insatserna ska utformas så att de bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt Förvaltningslag 1986: Förvaltningslag 1986:223 8

9 Stöd till anhöriga Enligt socialtjänstlagen 11 ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättningar. Stödet kan utformas på olika sätt. Det kan vara riktat till den som vårdas och indirekt innebära ett stöd för den som vårdar. Det ska i utredning framgå på vilket sätt en anhörigs behov tillgodosetts, eller på annat sätt framgå hur hänsyn tagits till en anhörigs behov. Anhöriga kan alltid ansöka om insatser enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen för sin livsföring i övrigt. Skälig levnadsnivå Begreppet skälig levnadsnivå finns inte definierad i någon bestämmelse. Vad som är skäligt kan variera utifrån person, tid och situation. Vid bedömningen av vad som är skäligt görs en sammantagen individuell bedömning av den enskilde personens totala behov. Hänsyn tas till hur livssituationen kan se ut för personer i jämförbar ålder. Bedömningen av vad som är skäligt avser i första hand rätten till insats och omfattning av stöd och hjälp. Beslut Beslutet ska vara lättförståeligt och tydligt så att den enskilde ska kunna förstå vilken hjälp som är beviljad. Beslutet ska vara tillräckligt preciserat så att utföraren vet vad den ska göra så att det går att följa upp insatserna. I beslut ska det anges utifrån vilket lagrum beslutet är fattat samt om beslutet är tidsbegränsat eller tillsvidare med förbehåll. Beslut som fattas till följd av en vårdplanering är normalt tidsbegränsat till högst tre veckor. Avslag Vid bedömning av rätten till insats enligt Socialtjänstlagen ska prövas om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Avslag ska inte ges på andra grunder än utifrån bedömning av den enskildes behov. Avslagsbeslut ska motiveras och åtföljas av en besvärshänvisning. Överklagan Alla biståndsbeslut som fattas enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen kan överklagas om beslut om den sökta insatsen avslagits helt eller att delar av ansökan avslagits. Den enskilde och/eller dennes legale företrädare ska informeras om sin möjlighet att överklaga beslut genom förvaltningslagen. Beslut får endast överklagas av den enskilde eller dennes legale företrädare. Ett beslut överklagas skriftligt inom tre veckor från att den enskilde delgivits beslutet. I skrivelsen anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. Om den enskilde vill ha hjälp med att överklaga har biståndshandläggare en skyldighet att hjälpa den enskilde. Överklagandet sänds till Kommunstyrelsen, Tierps kommun. Det är alltid Förvaltningsrätten som prövar om beslutet går att överklaga och om klagandens besvärsrätt kap 10 Socialtjänstlagen 2001: Förvaltningslag 1986:223 9

10 Uppföljning av beslut Alla beslut om insatser ska vara målformulerade och uppföljningsbara. Syftet med en uppföljning är att kontrollera om målet med insatsen uppnås, om det var rätt insats som beviljades, hur insatsen fungerar, om insatsen behöver förstärkas eller förminskas, om insatsen är överflödig, om är det rätt kvalitet på insatsen och beslutet. Uppföljning av beslut ska göras minst en gång per år. Behov av tätare uppföljning kan dock förekomma och ska då framgå i beslutet. Om den enskilde avsäger sig insats görs detta skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare som ska dokumentera i social journal. Valfrihet I Tierps kommun tillämpas valfrihetssystem 13, det innebär att den enskilde själv har rätt att välja utförare. Information om möjlighet att välja utförare ges till den enskilde i samband med att en ansökan inkommit. Information om valfrihetssystemet ska ges av biståndshandläggare på ett neutralt och sakligt sätt. Om den enskilde inte kan eller vill välja utförare utförs insatsen av det så kallade ickevalsalternativet. Byte av utförare kan ske närhelst den enskilde önskar. Verkställighet Den enskilde ska så långt det är möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i sitt boende samt annan lättåtkomlig service ska ges inom ramen för de beslutade insatserna. Beslut om insatser i det ordinära boendet verkställs senast inom en vecka från det datum biståndshandläggare har fattat beslut. Beslut om boendestöd verkställs inom tre månader. Trygghetslarm verkställs inom en vecka (förutsatt att den enskilde tillhandahåller telefonabonnemang och nycklar). Behov av akuta insatser verkställs omgående. Kommunen har en skyldighet att rapportera beslut som inte är verkställt inom tre månader till Socialstyrelsen 14. Genomförandeplan Insatser enligt Socialtjänstlagen är beviljade utifrån den enskildes individuella behov. Den enskilde vet själv bäst vad han eller hon vill ha hjälp med i vardagen, möjligheterna för den enskilde att påverka utförandet av insatserna i vardagen är viktig. Biståndsbeslutet anger ramarna för den beviljade tiden och ligger till grund för planeringen. En genomförandeplan tar tillvara den enskildes önskemål om hur de beviljade insatserna ska utföras. Planen ska upprättas inom 14 dagar efter det att insatsen verkställts. Genomförandeplanen ska undertecknas av den enskilde (eller av den enskildes företrädare) och utföraren för att stärka inflytande och delaktighet för den enskilde. En kopia av genomförandeplanen ska skickas till biståndshandläggare. Genomförandeplanen ska innehålla uppgift om hur ofta den ska följas upp. 13 Lagen (2008:962) om valfrihet, LOV 14 Socialtjänstlagen 16 kap 6f kommunens ansvar att rapportera inte verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL 10

11 Insatser enligt socialtjänstlagen kan vara Serviceinsatser Omvårdnadsinsatser Korttidsvistelse Vård- och omsorgsboende Stöd till anhöriga Kontaktperson Boendestöd Socialtjänstlagen ger den enskilde rätt att ansöka om vad som helst som kan anses utgöra behov för att uppnå en skälig levnadsnivå. Insatserna syftar till att stödja och hjälpa äldre personer och personer med funktionsnedsättning att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Om den enskilde är beviljad hjälp i hemmet inkluderar det sophantering och att ta in tidning och post. Källsortering ingår om miljöstation finns i bostadsområdet. Serviceinsatser Serviceinsatser kan utföras vardagar mellan Insatsen ska bedömas utifrån ett individuellt behov men en normaltid per insats är angiven som stöd vid bedömningen. Insatsen ska omprövas vid förändrat behov. Städning Tiden för städning är beräknad för två rum, kök, hall, badrum/toalett per städtillfälle. Normal beviljad tid för städning är 60 minuter varannan vecka. Storstädning beviljas inte. Tvätt Normal beviljad tid för tvätt är 30 minuter varannan vecka. I tvätt ingår tvätta, hänga tvätt, vika och plocka in i skåp. Inköp, post, bank- och apoteksärenden, övriga inköp I insatsen ingår inköp av dagliga varor, planering av inköp, att skriva inköpslista och att plocka in varorna i skåp. Normal beviljad tid för inköp är 45 minuter inom tätort eller 60 minuter utanför tätort en till två gånger per vecka. Vid ytterligare ärenden till exempel post, bank och apotek får ett individuellt tidstillägg göras. Kartor med tätortsavgränsning finns på Tierps kommuns webbplats, I följande tätorter finns affärer för inköp av dagligvaror, Tierps köping, Söderfors, Månkarbo, Örbyhus, Skärplinge, Karlholm. Dagligvaror kan även levereras genom hemsändningsbidrag från en del av livsmedelsbutikerna i kommunen, den enskilde kontaktar själv livsmedelsbutiken. Läsa post för synskadade För personer med grava synskador som inte på egen hand kan läsa post finns möjlighet att få hjälp med att öppna och läsa post. Normal beviljad tid för att läsa post för synskadade är 45 minuter per vecka. 11

12 Rengöring av tekniska hjälpmedel Vid behov beviljas tid för rengöring av individuellt utprovade tekniska hjälpmedel. Normal beviljad tid för rengöring av tekniska hjälpmedel är 30 minuter per månad. Matdistribution Om den enskilde inte på egen hand klarar att tillaga mat kan matlåda levereras. Normal beviljad tid för leverans av matlåda är 15 minuter per tillfälle. Den enskilde betalar en fast månadskostnad för leverans av matlåda. Behov av matdistribution ingår inte i kommunens valfrihetssystem (LOV). Omvårdnadsinsatser Omvårdnadsinsatser kan utföras dag, kväll och helg mellan klockan Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp med att äta och dricka, förflytta sig, sköta personlig hygien och klä sig samt bryta isolering och få tillsyn för att känna sig trygg och säker. Insatserna ska bedömas utifrån ett individuellt behov och omprövas vid förändrat behov. Finns behov av förflyttningshjälp ingår det i den beviljade insatsen. Personlig omvårdnad Personlig omvårdnad kan vara behov av hjälp med personlig hygien, rakning/kamning, munvård, toalettbesök och/eller byte av inkontinenshjälpmedel, på- och avklädning och dusch. Det samlade individuella behovet bedöms utifrån den enskildes behov av personlig omvårdnad morgon, lunch och kväll. Hjälp vid måltid I insatsen ingår att värma mat, duka och diska kärl/ redskap, samt vid behov stöd och hjälp under själva måltiden. Stöd och hjälp under måltiden kan även vara delegerad sondmatning eller motivationsarbete. Dubbelbemanning Har den enskilde behov av dubbelbemanning vid förflyttning och/eller personlig omvårdnad ska tid för dessa moment beviljas och anges i beslutet av biståndshandläggare, under förutsättning att behoven inte kan tillgodoses genom hjälpmedel och/eller bostadsanpassning. En funktionsbedömning ska genomföras av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Är behovet utifrån ett arbetsmiljöperspektiv ska det inte hanteras av biståndshandläggare utan är ett ansvar för enhetschef att besluta om. Hjälp med egenvård En ansökan om bistånd för hjälp med egenvård räknas som personlig omvårdnad. En bedömning av hjälp med egenvård från legitimerad personal ska medfölja ansökan. Det är legitimerad personal som bedömer om det är egenvård. Biståndshandläggare beslutar om det föreligger rätt till bistånd. Insatsen är tidsbegränsad och ska omprövas var 6: e månad. Detta för att säkra att det fortfarande är fråga om hjälp med egenvård. Tid för dubbelbemanning utgår ej. Behov av stöd och hjälp nattetid Om den enskilde är i behov av personlig omvårdad nattetid ska det framgå av beslutet. Stöd och hjälp nattetid utförs mellan klockan Behov av stöd och hjälp nattetid ingår inte i kommunens valfrihetssystem (LOV). 12

13 Ledsagning Insatsen syftar till att den enskilde ska kunna delta i samhällslivet och förebygga social isolering. Insatsen innebär att personen får stöd eller hjälp att ta sig till eller från aktiviteter eller ledsagning i samband med inköp etc. Det ska framgå av beslutet om den enskilde är i behov av hjälp med på- och avklädning, sällskap vid måltid och toalettbesök under aktiviteten. Vid ledsagning av tillfällig karaktär, exempelvis läkarbesök, ansöks insatsen inför varje tillfälle. Aktivitet/social samvaro Insatsen kan beviljas till enskilda som har få sociala kontakter och har behov av att bryta isolering. Insatsen ska utformas individuellt och i samråd med den enskilde. Aktivitet/social samvaro beviljas normalt med 4 timmar per månad. Trygghetslarm Enskild som upplever otrygghetskänsla, oro eller har behov av att kunna påkalla hjälp dygnet runt kan beviljas trygghetslarm om den enskilde bor i ordinärt boende eller seniorboende. Insatsen ingår inte i kommunens valfrihetssystem (LOV). Trygghetsringning Enskild som upplever otrygghetskänsla kan beviljas trygghetsringning vilket innebär att utförare ringer hem till den enskilde. Den enskilde betalar en fast månadskostnad för trygghetsringning. Trygghetstillsyn Om den enskilde är i behov av tillsyn vid till exempel oro, otrygghet, sjukdom kan trygghetstillsyn beviljas. Insatsen beviljas inte om behovet av trygghet kan tillgodoses genom trygghetslarm eller genom trygghetsringning. Korttidsvistelse Korttidsvistelse innebär en tillfällig vistelse som innefattar omvårdnad, service, aktivering, funktionsbevarande insatser samt stimulans. Korttidsvistelse kan vara avlastning/växelvård, korttidsvistelse efter slutenvård eller korttidsvistelse vid social svikt. Den enskilde ska beviljas två beslut, ett beslut som avser korttidsvistelse och ett beslut som avser de hemtjänstinsatser som den enskilde behöver under korttidsvistelsen. Insatserna ska bedömas utifrån ett individuellt behov och omprövas vid förändrat behov. Insatserna ingår inte i kommunens valfrihetssystem (LOV). Hemtjänstinsatser i korttidsvistelse Utifrån en individuell bedömning ska den enskildes behov av service- och omvårdnadsinsatser dygnet om bedömas. Insatserna ska bedömas utifrån ett individuellt behov och omprövas vid förändrat behov. Beslutet ska vara lättförståeligt och tydligt så att den enskilde ska kunna förstå vilken hjälp som är beviljad. Beslutet ska vara tillräckligt preciserat så att utföraren vet vad den ska göra och att det går att följa upp insatserna. Hemtjänstinsatser i korttidsvistelse ska inte anges i tid (timmar). Serviceinsatser i korttidsvistelse kan till exempel vara hjälp med tvätt och rengöring av hjälpmedel. Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp med att äta och dricka, förflytta sig, sköta personlig hygien och klä sig och få tillsyn för att känna sig trygg och säker. 13

14 Avlastning/ växelvård Regelbunden korttidsvistelse i form av avlastning/ växelvård kan beviljas för att erbjuda personer som vårdas eller får stöd av nära anhörig i hemmet avlastning. Insatsen är av stor betydelse för att anhörig ska få möjlighet till behövlig vila. Korttidsvistelsen utgör också ett stöd för den enskilde att bo kvar i den ordinarie bostaden. Normalt beviljas upp till 14 dygn per månad. Korttidsvistelse vid social svikt i ordinärt boende Korttidsvistelse vid social svikt i ordinärt boende kan beviljas enskilda som bor i ordinärt boende. Social svikt i ordinärt boende kan vara att någon som vårdar en anhörig i hemmet hastigt insjuknar eller annan oförberedd händelse. Om vid social svikt i ordinärt boende inträffar utanför kontorstid Nattetid, kvällar och helger görs bedömningen av kommunens tjänstgörande sjuksköterska. Sjuksköterskan ska säkerställa att behovet inte grundar sig på sviktande/förändrat hälsotillstånd som föranleder behov av slutenvård. Beslut om korttidsvistelse vid social svikt i ordinärt boende fattas utav Socialjouren i Uppsala utifrån kommunens tjänstgörande sjuksköterskas bedömning. Beslutet är tidsbegränsat till och med nästkommande helgfria vardag. Beslut om behov av fortsatt korttidsvistelse fattas nästkommande helgfria vardag av biståndshandläggare. Om vid social svikt i ordinärt boende inträffar inom kontorstid, helgfria vardagar Beslut om behov av korttidsvistelse utifrån social svikt i ordinärt boende fattas av biståndshandläggare Korttidsvistelse efter sjukhusvård och efter social svikt i ordinärt boende Skäl att bevilja korttidsvistelse kan vara följande: Att det behövs ytterligare utredning för att bedöma om personen kan återgå till det egna hemmet eller behöver ett vård- och omsorgsboende, Att bostaden är otillgänglig och att korttidsvistelse beviljas i avvaktan på bostadsanpassning, Att den enskilde har en tillfällig funktionsnedsättning. Målet med korttidvistelse är att den enskilde ska återvända till ordinärt boende. Normalt beviljas upp till tre veckors korttidsvistelse och beslutet förlängs endast i undantagsfall. 14

15 Vård- och omsorgsboende När behovet av omvårdnad eller tillsyn eller trygghet dygnet runt inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan den enskilde ansöka om ett vård- och omsorgsboende enligt 5 kap 5 socialtjänstlagen. Bedömningen av behov av vård- och omsorgsboende ska grunda sig på En helhetsbedömning där den enskildes situation sammanvägs med fysiska, sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov 15. Den enskildes omvårdnads- och medicinska behov över hela dygnet, När hemtjänstinsatserna och tillgången till sjuksköterska och/eller annan personal inte kan tillgodoses i det ordinära boendet. Den enskilde ska beviljas två beslut, ett beslut som avser vård- och omsorgsboende och ett beslut som avser de hemtjänstinsatser som den enskilde behöver i det vård- och omsorgsboendet. Beslut om vård- och omsorgsboende ska också innehålla insatser i form av kost och förbrukningsmaterial. Den enskilde har dock möjlighet att själv stå för kost och förbrukningsartiklar i det vård- och omsorgsboendet. Insatserna ska bedömas utifrån ett individuellt behov och omprövas vid förändrat behov. Insatserna ingår inte i kommunens valfrihetssystem (LOV). Hemtjänstinsatser i det vård- och omsorgsboendet Utifrån en individuell bedömning ska den enskildes behov av service- och omvårdnadsinsatser dygnet om bedömas. Insatserna ska bedömas utifrån ett individuellt behov och omprövas vid förändrat behov. Beslutet ska vara lättförståeligt och tydligt så att den enskilde ska kunna förstå vilken hjälp som är beviljad. Beslutet ska vara tillräckligt preciserat så att utföraren vet vad den ska göra och att det går att följa upp insatserna. Hemtjänstinsatser i vård- och omsorgsboende ska inte anges i tid (timmar). Serviceinsatser i det vård- och omsorgsboendet kan till exempel vara hjälp med hemmet skötsel, tvätt och rengöring av hjälpmedel. Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp med att äta och dricka, förflytta sig, sköta personlig hygien och klä sig samt bryta isolering och få tillsyn för att känna sig trygg och säker. Ansökan om namngivet boende Om den enskilde har ansökan om ett namngivet boende ska det framkomma i utredningen. Om inte kommunen kan tillgodose ansökan om namngivet boende ska den enskilde få ett delavslag på sin ansökan. Delavslaget avser det namngivna boendet och bifallet avser insatsen vård- och omsorgsboende. Utskrivningsklara vid slutenvård Huvudregeln är att beslut om vård- och omsorgsboende inte fattas i samband med vårdplanering vid slutenvård. Detta då tidpunktens faktiska behov av vård- och omsorgsboende kan förändras efter hemgång. Korttidsvistelse Huvudregeln är att beslut om vård- och omsorgsboende inte fattas när enskild vistas på korttidsvistelse. Detta då tidpunktens faktiska behov av vård- och omsorgsboende kan förändras under vistelsen. Om den enskilde i särskilda fall får ett beslut om vård- och 15 Regeringsrättens dom 21 december, 2007 mål

16 omsorgsboende under korttidsvistelsen är huvudregeln att den enskilde accepterar erbjudande om vård- och omsorgsboende men ges möjlighet att ställa sig i en internkö för flytt till önskat boende. Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende Om den enskilde bor i ordinärt boende och inte accepterat kommunens erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende kan individen tacka nej till ett erbjudande. Orsaken till att den enskilde tackar nej ska journalföras av myndigheten. Det ska även framgå av journalanteckningen hur biståndshandläggaren i samråd med den enskilde försökt finna en lösning på att tillgodose behovet. Om den enskilde tackar nej vid två tillfällen ska biståndshandläggare genomföra en ny behovsbedömning av den enskildes behov. Äkta makar/ sammanboende För enskild som har beviljats ett vård- och omsorgsboende ska det ingå i skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med sin maka/make eller sambo, oavsett om makan/maken eller sambon har behov av vård- och omsorgsboende. Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett vård- och omsorgsboende. Om en partner blir beviljad ett vård- och omsorgsboende och makarna/ sammanboende framför önskemål om att bo tillsammans finns några lägenheter på kommunens särskilda boende som passar för detta. Om den enskilde som blivit beviljad vård- och omsorgsboende avlider ska den efterlevande partnern ansöka hos biståndshandläggare om vård- och omsorgsboende. Om den efterlevande partnern beviljas plats på vård- och omsorgsboende kan plats på annat vård- och omsorgsboende erbjudas inom kommunen. Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Till den som vårdar en nära anhörig i hemmet finns olika former av insatser och stöd. Med anhörig menas den som inom familje- eller släktkretsen, grannar eller vänner bistår en närstående och med närstående menas den som tar emot stödet. Insatser i form av avlastning och växelvård ingår som ett stöd till anhöriga och står beskrivet under rubrik Korttidsvistelse. Insatserna ska bedömas utifrån ett individuellt behov och omprövas vid förändrat behov. Avlösarservice Insatsen kan beviljas till enskilda som vårdas av nära anhörig i hemmet i syfte att ge anhörig avlastning. Upp till 10 timmar per månad är insatsen avgiftsfri för den enskilde. Avlösarservice över 10 timmar per månad är avgiftsbelagd. Dagverksamhet för personer med demens- eller minnesproblematik Den enskilde kan ha behov av att bryta isolering. Insatsen kan också ses som en avlastning för anhöriga och ge möjlighet till förlängt kvarboende i hemmet. Den som beviljas dagverksamhet ska bo i ordinärt boende och ska ha en dokumenterad demens- eller minnesproblematik. Dagverksamhet beviljas från en upp till fem dagar per vecka, utifrån individuellt behov. Insatsen ingår inte i kommunens valfrihetssystem (LOV). Kontaktperson Kontaktperson kan beviljas till enskilda som har behov av stöd som rör hans/hennes personliga angelägenheter, att bryta social isolering och att få en medmänsklig kontakt. Syftet är att förebygga och främja sociala kontakter och människors utveckling. Kontaktpersonen uppmuntrar till fritidsaktiviteter, är ett personligt stöd för den enskilde att 16

17 bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende och att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Insatsen ingår inte i kommunens valfrihetssystem (LOV). För uppdraget utgår arvode och ersättning för omkostnader enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. I ett avtal mellan kommunen och kontaktpersonen ska uppdragets omfattning och ersättning regleras. Tillförordnande av en kontaktperson ska alltid föregås av en utredning av den tilltänkta uppdragstagarens förutsättningar att klara uppdraget. Kontroll i polis- och socialregister ska ske regelmässigt. Boendestöd/ Stöd i boendet (LSS) Insatsen beviljas enskilda från 18 år som har en varaktigt psykisk funktionsnedsättning eller omfattas av LSS personkrets. Den enskilde ska utifrån sin förmåga vara delaktig i stödet. Stödet kan bestå av hjälp med att få struktur i vardagen, till exempel att planera inköp, få rutiner runt hemmets skötsel, eller att upprätta ett socialt nätverk. Beslutet anges i timmar per månad. Insatsen ingår inte i kommunens valfrihetssystem (LOV). 17

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2015-03-24 Gäller från och med: 2015-05-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 2013-12-XX (Med giltighet fr.o.m. 2014-XX-XX) RIKTLINJER

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 84 2014-06-12 (Med giltighet fr.o.m. 2014-06-16) RIKTLINJER

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter,

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM SOCIALPSYKIATRIN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM SOCIALPSYKIATRIN RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN INOM SOCIALPSYKIATRIN SYFTE Syftet med riktlinjerna är att ge en likartad service och omvårdnad till alla som är i behov av och efterfrågar bistånd.

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg

Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg Socialnämnden 2010-02-23 Sidan 1 av 6 Töreboda kommuns riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorg Giltighet fr. o. m 2010-04-01 Socialtjänstlagen 1

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ISSN 2000-043X HebyFS 2014:06 Infördes i författningssamlingen den 24 februari 2014 Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorg Beredningen

Läs mer

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER

ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND VÄRDIGHETSGARANTIER ÄLDREOMSORGENS NATIONELLA VÄRDEGRUND 1 januari 2011 infördes äldreomsorgens nationella värdegrund i Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstens omsorg

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer