Sjölunda. Arkeologisk utredning vid en gropkeramisk boplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjölunda. Arkeologisk utredning vid en gropkeramisk boplats"

Transkript

1 Sjölunda Arkeologisk utredning vid en gropkeramisk boplats Fornlämning Fellingsbro 291:1, Sjömo 1:21, Fellingsbro sn, Lindesbergs kn, Västmanland, Örebro län SAU rapport 2017:5 Fredrik Andersson

2

3 Sjölunda Arkeologisk utredning vid en gropkeramisk boplats Fornlämning Fellingsbro 291:1, Sjömo 1:21, Fellingsbro sn, Lindesbergs kn, Västmanland, Örebro län SAU rapport 2017:5 Fredrik Andersson

4 SAU rapporter 2017:5 ISSN SAU 2017 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica Upsaliensis Thunbergsvägen 5B, Uppsala TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Länsstyrelsens dnr och datum för tillstånd: , SAU:s projektbeteckning: 1176 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Belägenhet LANDSKAP: Västmanland LÄN: Örebro KOMMUN: Lindesberg SOCKEN: Fellingsbro FASTIGHET: Sjömo 1:21 FORNLÄMNING: Fellingsbro 291:1 FASTIGHETSKARTBLAD: 65F8DS Alväng KOORDINATER: N , E HÖJD: m ö h Undersökningen TYP AV UNDERSÖKNING: Arkeologisk utredning DATUM I FÄLT: KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 HÖJDSYSTEM: RH 2000 INMÄTNINGSSYSTEM: RTK-GPS Personal: Fredrik Andersson (projektledare), Rudolf Gustavsson Fynd och arkivmaterial förvaras: I SAU:s lokaler i väntan på fyndfördelningsbeslut Omslagsbild: Rudolf Gustavsson sållar. Foto från norr: Fredrik Andersson Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Medgivande MS2007/04080 Digitala planer: Fredrik Andersson Lektör: Niklas Stenbäck Layout: ord & form, Gudbrand Klæstad Tryck: KPH Trycksaksbolaget AB, Uppsala

5 Innehåll Sammanfattning 4 Inledning 5 Antikvarisk bakgrund 6 Topografi och kulturlandskap 6 Fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar 6 Undersökningen 8 Metod och genomförande 8 Undersökningsresultat 10 Fynd 11 Keramik 11 Kvarts 12 Övrig sten 13 Ben och övrigt organsikt material 14 Analyser C-analys 14 Slutsatser 15 Referenser 16 Bilagor 17 Bilaga 1. Fyndlista, keramik 17 Bilaga 2. Fyndlista, sten 19 Bilaga 3. Fyndlista, ben 20 Bilaga 4. Fyndlista, övriga 21 Bilaga 5. Rutlista 22 Bilaga 6. Provstickslista 23 Bilaga 7. Osteologisk analys 24 Bilaga C-analys 25 Bilaga 9. Arkivmaterial (ATA Inv 20455) 27

6 50 Sammanfattning Societas Archaeologia Upsaliensis (SAU) har genomfört en arkeologisk utredning intill en gropkeramisk boplats vid Sjölunda i Lindesbergs kommun, Örebro län. Anledningen till utredningen var att en planerad avloppsanläggning riskerar att beröra fornlämningen. Utredningens syfte var att undersöka om och hur den planerade byggnationen kommer att påverka fornlämningen. Vid utredningen grävdes ett antal provstick för att utreda boplatsen utbredning samt i området för det planerade avloppet grävdes två kvartsmeterrutor med syfte att undersöka kulturlagrets omfattning. Resultatet visar att fornlämningen är större än vad som tidigare var registrerat. Utredningen kunde också konstatera att där anläggningsarbetet är planerat består boplatslämningen av ett 0,35 m djupt fyndförande kulturlager med relativt stora mängder keramik och bearbetad sten. Keramiken kan typologiskt klassificeras till största del som äldre gropkeramik (Fagervik II). En 14 C-datering på ett bränt ben till intervallet f Kr faller väl in med keramikens relativa datering till mellanneolitikum A. 30 bro allet Ässingholm Reningsverk 20 Eksta Fellingsbro Ängeby Skola 249 Hälla Vattenverk Korrvike Västvalla Gravfält Västersätter Eke Karlslund Lund Risängsb. Ytterekeby Ekeby Varu Skogstorpet Sörtorpet V Sörby Vårby Bäjby Stenslund Bostället Gravfält Vretlunda 24 Ängtorp 20 Oppegården 21 Berga Nederby Ö Sörby Åvik Borgå 249 Ålsäng Å Orrkilen Nederbylöt 20 Ekholmen Å Björklund Hoberg Lång- mossen Uggelkilen Roshaga 40 Eriksholm Sjömo Sjöhagen Eksta Sjölunda 0 2 Km 45 Torp Gropen Hornudden Sjömosjön Örnsberget 50 Sättergärdet Gåsbäcken Fornborg Urvalla- Alväng mossen Larstorp Furuhall Urvalla Arbogaån Torpstång Ringelshagen Skogshall Haga Västtorp Högsätter Nyhagen Motorbana FIGUR 1. Figur 1. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningsområdet markerat i rött. Skala 1: Kristinelund Stångtorp Lillängen 60 Västa Västlunda Väs berg 65 Ängto 4 SAU RAPPORT 2017:5

7 Inledning Societas Archaeologia Upsaliensis (SAU) har efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län genomfört en arkeologisk utredning vid Sjölunda, Sjömo, Lindesbergs kommun. Anledningen till utredningen var att en planerad avloppsanläggning till fastigheten Sjömo 1:21 riskerar att beröra en registrerad fornlämning, Fellingsbro 291:1. Fornlämningen utgörs av en boplatslämning från yngre stenålder (gropkeramisk kultur) och som dokumenterades av Ivar Schnell på 1930-talet. Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra huruvida det förekom fornlämning i området som berörs av den planerade byggnationen. Utredningsresultaten ska på så sätt bidra till ett bättre underlag inför den fortsatta planeringen av anläggande av avlopp inom fastigheten. Detta skulle ske genom att utreda huruvida fornlämningens utbredning i FMIS, som bygger på Schnells mycket begränsade provundersökning, stämde; samt bedöma hur fornlämningen påverkas av de olika alternativa lägena för avloppsanläggningen. Fältarbetet genomfördes under en septemberdag FIGUR 2. Undersökningsområdet från öster med den före detta potatisåkern i förgrunden där flera neolitiska fynd tidigare har gjorts. Foto: Fredrik Andersson. SAU RAPPORT 2017:5 5

8 Antikvarisk bakgrund Topografi och kulturlandskap Utredningsområdet ligger vid Sjömo, ca 4 kilometer sydost om Fellingsbro, i nordöstra delen av Käglanområdet, den skogsbeklädda högplatån som utgör gränstrakten mellan Närke och Västmanland. Arbogaån rinner i öst västlig riktning norr om området och blir vid Sjömo närmast till en sjö. I söder och väster om utredningsområdet löper en bäckravin i nord sydlig riktning. Under yngre stenåldern då havsnivån var ca m högre än idag har platsen haft ett markant läge vid utloppet av ett vattendrag i det dåvarande Mälarhavet (Figur 13). Utredningsområdet är belägget intill torpet Sjölunda. Torpet går att spåra tillbaka till talet och låg på Sjömos ägor. Marken utgörs idag av tomtmark, ej brukad åkermark samt barrskog. En stenmur löper genom utredningsområdet och har avgränsat åkermarken. Det är på endera sidan av muren som det planerade avloppet är tänkt att byggas. Fornlämningsmiljö och tidigare undersökningar Stenåldersboplatsen Fellingsbro 291:1 upptäcktes av Ivar Schnell sommaren 1933 då han noterade keramikskärvor i potatisåkern tillhörande torpet Sjölunda (ATA Inv 20455, se Bilaga 9). Fyndet gjorde att han genomförde en mindre provundersökning på platsen. Undersökningen bestod i att boplatsens höjd över havet mättes in samt att en fosfatkartering genomfördes. Fosfatvärdena uppmättes som högst till 900. Schnell grävde en meterruta där fosfatvärdet var som högst. Rutgrävningen resulterade i att 2,5 kilo keramik togs tillvara tillammans med flintspetsar. Det fyndförande lagret noterades vara cm djupt. Senare har keramiken bedömts som gropkeramik och klassificerats som Fagervik II (äldre gropkeramik) (von Hackwitz, 2009, s. 77f). Förutom Fellingsbro 291:1 finns det noterat två yxfynd från Sjömo. Det rör sig om dels en trindyxa i grönsten och dels en fyrsidig grönstensyxa. Fyndplatserna för de båda fynden är inte närmare angivna än vid stenig mark på bergshöjd vid Sjömo (SHM inv nr 12988). Typologiskt skulle dessa yxor kunna vara samtida med keramiken från Sjölunda. I övrigt domineras den kända fornlämningsmiljön i närområdet av sentida lämningar (Figur 3). Det rör sig om tre torplämningar (Götlunda 190:1, 191:1 och 192:1), en husgrund (Fellingsbro 276:2) och en stenmur (Fellingsbro 359:1). Även lämningarna efter en tjärdal (Fellingsbro 503:1) och en lintorkningsugn (Fellingsbro 454:1) bör dateras till historisk tid. Från förhistorisk tid finns det vid Sjömo en stensättning (Fellingsbro 276:1) och ett gravfält med stensättningar och högar (Fellingsbro 277:1) registrerat. Dessa dateras traditionellt till yngre järnåldern. När det gäller andra gropkeramiska lokaler i närområdet undersökte Ivar Schnell ytterligare en boplats, två kilometer öster om Sjölunda, i grannbyn Urvalla (Götlunda 27:1, se Figur 13). I en åker påträffades keramikskärvor i ett poröst gods (en del med gropornering), stenyxor, samt fragment av skifferknivar och skifferspetsar. Ytterligare stenföremål har hittats av markägare på platsen (von Hackwitz, 2009, s. 78f). Boplatsen vid Urvalla har ett liknande topografiskt läge som den vid Sjölunda, om än några meter lägre (ca m ö h). Höjden över havet talar för att Urvalla lokalen kan vara något yngre än den i Sjölunda, vilket även den porösa keramiken skulle kunna indikera. Det finns ytterligare två kända gropkeramiska lokaler på den norra sidan av Käglan. Den ena är Körartorpet (Fellingsbro 288:1), ca 4 km nordväst om Sjölunda, där stora mängder bearbetad skiffer, flinta och porös keramik (Fagervik III och IV) har samlats in genom åren (von Hackwitz, 2009, s. 76; Nyberg, 1987). Den andra lokalen är Gärdselbäcken (Arboga 87) som ligger 8 km öster om Sjölunda. Lokalen undersöktes 1998 i samband med E18/E20 projektet och bestod av ett kulturlager med fynd av framför allt bearbetad kvarts och keramik (Holm & Runesson, 2001). Keramiken utgörs helt av ett fast, bergartsmagrat, gods, typologiskt bedömt att tillhöra Fagervik II. En 14 C-analys av kol gav en datering till perioden f Kr, dvs mellanneolitikum A. 6 SAU RAPPORT 2017:5

9 Fellingsbro 503:1 Fellingsbro 276:1 Fellingsbro 276:2 Fellingsbro 277:1 Fellingsbro 359:1 Fellingsbro 360:1 Fellingsbro 454:1 Fellingsbro 291:1 Götlunda 24:1 Götlunda 24: m 1: Götlunda 192:1 Götlunda 191:1 Götlunda 190:1 FIGUR 3. Fornlämningsmiljön i närområdet kring Fellingsbro 291:1 enligt FMIS mot bakgrund av fastighetskartan och en topografisk höjdrelief. Skala 1: SAU RAPPORT 2017:5 7

10 Undersökningen Metod och genomförande De olika fältmomenten vid utredningen bestod av inventering och grävande av provstick och rutor. Inventeringen syftade till att få en överblick över området och att efter samtal med fastighetsägaren identifiera i plan de olika alternativa dragningarna för avloppet i anslutning till en befintlig stenmur. Med utgångspunkt från den befintliga avgränsningen av fornlämningen, samt området för de tänkta markingreppen, grävdes därefter ett antal provstick med syfte att undersöka fornlämningens utbredning. Sammanlagt grävdes 16 provstick (ca 0,25 x 0,25 m stora) med spade ner till att fornlämningsindikerande fynd gjordes. Slutligen grävdes två kvartsmeterrutor (0,5 x 0,5 m) ner till fyndtom nivå på var sin sida om stenmuren med syfte att undersöka kulturlagrets djup och omfattning vid de olika avloppsdragningsalternativen. FIGUR 4. Två kvartsmeterrutor grävdes på var sida om den stenmur där den tänkta avloppsanläggningen planeras. Foto från norr: Fredrik Andersson. Vid provgrops- och rutgrävningen torrsållades jorden i 4mm-såll. Rutor och provgropar mättes in med RTK-GPS och registrerades i Intrasis för vidare bearbetning i GIS-miljö (ArcGIS). För utredningen meningsbärande topografiska objekt, samt störningar mättes även in. Fynd samlades in och relaterades till respektive provgrop/ruta. Fyndmaterialet basregistrerades sedan i Intrasis med material, sakord, vikt och antal. För keramikmaterialet noterades även gods, dekorelement samt mynningsbitar. Det osteologiska materialet gicks igenom översiktligt av osteolog Rudolf Gustavsson, SAU. Ett bränt ben skickades för datering till 14 C-analys vid Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet. 8 SAU RAPPORT 2017:5

11 PS239 PS241 PS243 PS101 Avlopp, förslag 1 Avlopp, förslag 2 Provstick 05x05 Ruta Stenmur Fellingsbro 291:1 (FMIS) PS238 PS244 PS234 PS248 PS236 PS200 R247 R246 PS232 PS202 PS203 PS205 PS102 PS207 PS100 PS227 PS m 1: FIGUR 5. Plan över de provstick och provrutor som grävdes, samt de två olika alternativa förslagna ledningsdragningarna. Skala 1:600. SAU RAPPORT 2017:5 9

12 Undersökningsresultat Fältarbetet resulterade i att mellanneolitiska boplatslämningar i form av fynd av keramik, bearbetad sten och brända djurben kunde konstateras inom båda de alternativa sträckningarna för avloppsanläggningen. Lämningen kunde också följas utanför fornlämningens nuvarande utbredning i FMIS. Västerut påträffades förhistoriska fynd framtill fastighetsgränsen. Några provstick grävdes inte på andra sidan fastighetsgränsen. Även norr om den registrerade fornlämningen påträffades förhistoriskt material. Påförda gruslager tyder dock på att marken här har påverkats i området mellan de befintliga husen. Hur stora ingrepp som har skett i marken var dock svårbedömt utifrån utredningens begränsade insats. Båda provrutorna innehöll relativt stora mängder keramik (delvis dekorerad) och bearbetad sten samt enstaka brända ben. Det fyndförande kulturlagret uppmättes i båda rutorna till 0,30 0,35 m djup. På den östra sidan om stenmuren, där marken har brukats som åker var dock kulturlagret omrört och bland de förhistoriska fynden återfanns även recent material såsom tegel, fönster glas och porslin ner till den naturliga undergrunden Keramik (g) 0,8-25,0 25,1-250,0 250,1-1052,1 Bearbetad sten (st) Brända ben (g) 0,7-2,2 Fornlämning, nyutbredning Fellingsbro 291:1 (FMIS) m 1: FIGUR 6. Plan över fyndspridningen samt ny utbredning för fornlämning Fellingsbro 291:1, Skala 1: SAU RAPPORT 2017:5

13 Fynd Vid utredningen samlades 834 fynd in fördelade på 95 fyndposter. Majoriteten av fynden utgjordes av keramik och bearbetad kvarts. Små mängder av brända ben, flinta samt skiffer gjordes också, samt brända hasselnötsskal. TABELL 1. Sammanställning utifrån material av de fynd som togs tillvara vid utredningen. Material Antal Vikt (g) Fyndposter Keramik ,9 56 Kvarts ,9 29 Bränt ben 6 2,9 4 Flinta 3 3,3 3 Organiskt material 2 0,5 1 Skiffer 2 7,1 1 Kvartsit 1 1,8 1 Totalsumma ,4 95 Keramik Sammanlagt togs drygt 1,3 kilo keramik tillvara varav drygt ett kilo påträffades i kvartsmeterrutan (R247) väster om muren. 200 gram framkom i den andra kvartsmeterrutan på östra sidan om muren och resterande ca 100 gram samlades in vid provsticksundersökningen (i 10 av 19 provstick). Majoriteten av keramiken (84 %) utgörs av ett fast gods som är bergartsmagrat (med bl a kvarts och fältspat). Den övriga keramiken (16 %) utgörs av ett poröst kalkmagrat gods. Sjutton skärvor har dekor på kärlväggen. Det rör sig om gropornering (10 st), streck (5 st), linjer (1) och kamstämpel (1). Dekorplaceringen är ofta strax under mynningen. Tre utav de dekorerade skärvorna har även dekor på själva mynningskanten. Det finns ytterligare två skärvor som endast har dekor på mynningen. Mynningskantsdekorer består av streck och linjer förutom i ett fall av kamstämpelsdekor. I det insamlade keramikmaterialet har 18 mynningsbitar registrerats. Alla utom en påträffades i R247. Ser man till likheter och olikheter bland mynningsbitarna så representerar materialet från R247 minst åtta olika kärl. Vilket får anses som anmärkningsvärt för en så begränsad yta. Det finns en variation bland kärlformer från små kärl till större krukor. TABELL 2. Sammanställning av keramikmaterialet utifrån godstyp. Keramik (samtliga) Mynningsbitar Ornerade skärvor Godstyp Vikt (g) Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) Antal Fast 1117, , ,7 16 Porös 217, ,4 2 18,1 3 Totalsumma 1334, , ,8 19 Sammanfattningsvis bör keramiken till största del typologiskt klassificeras som gropkeramik Fager vik II på grund av det övervägande fasta godset och dekorelementen. Kärlens profilform, som också är ett karaktäristika vid klassificering av gropkeramik, är inte helt enkelt att utläsa i det fragmentariska materialet. Men på de skärvor där det går att ana profilformen verkar det rör sig om S-form eller kärl med en konkav hals. Former som är vanliga i den tidiga gropkeramiken (Fager vik II). Det finns dock enstaka skärvor som skulle kunna tillhöra Fagervik III och indikera att platsen har nyttjats under en längre tid under mellanneolitikum. SAU RAPPORT 2017:5 11

14 FIGUR 7. Exempel på keramik från utredningen. Från vänster: F71, skärva med gropdekor och streckornerad mynning; F62, streckornering under mynningen (och även på mynningskanten); F70, streckornering under och på mynningen; F61, mynningsskärva. Foto: Fredrik Andersson. Kvarts Fynd av bearbetad kvarts gjordes i 13 av 19 provstick samt i de båda kvartsmeterrutorna. Sammanlagt tillvaratogs 60 bitar kvarts. Det rör sig till största delen av avslag och avslagsfragment. En bipolär kärna och ett kärnfragment samlades också in. Det finns inga uppenbara verktyg eller andra artefakter bland materialet utan det mesta bör vara spår efter tillverkning av verktyg. Mängden kvarts som påträffades trots den begränsade undersökningen kan indikera att kvartsbearbetningen har varit relativt omfattande på platsen. TABELL 3. Sammanställning av kvartsmaterielet utifrån föremålskategori. Sakord Antal Vikt Avslag ,2 Avslagsfragment 14 29,3 Kärna 1 21 Kärnfragment 1 54,4 Summa ,9 FIGUR 8: Foto på kvartsfynd. Till vänster F 40, en kärna och till höger F94, ett avslag. Foto: Fredrik Andersson. 12 SAU RAPPORT 2017:5

15 Övrig sten Tre fynd av flinta gjordes vid utredningen. Samtliga påträffades i kvartsmeterrutorna. F43 är ett spånliknade avslagsfragment som är bränt. F66 är också ett avslagsfragment i sydskandinavisk flinta. F90 är ett litet avslag med möjlig slipyta vilket skulle kunna tyda på att det är slaget från en flintyxa. Ett fynd av delar av en skifferspets gjordes i R247. Fyndet består av två bitar med passning. Spetsen har rombiskt tvärsnitt och tydliga tvärhak eller hullingar. Typologiskt hör spetsen hemma i den gropkeramiska kulturen (Taffinder, 1998, s. 107f). I R247 framkom också ett spånlikande avslagsfragment i kvartsit. FIGUR 9. De tre fynden av flinta från utredningen. Från väster: F43, ett bränt spånliknade avslag; F66, ett avslagsfragment; F90, ett litet avslag med en eventuell slipyta. Foto: Fredrik Andersson. FIGUR 10. F58 delar av en skifferspets som framkom vid utredningen. Foto: Fredrik Andersson. FIGUR 11. F76, ett spånlikande avslag i kvartsit. Foto: Fredrik Andersson. SAU RAPPORT 2017:5 13

16 Ben och övrigt organiskt material Sammanlagt togs sex fragment av bränt ben tillvara. Benen har analyserats av Rudolf Gustavsson, SAU (se Bilaga 7). Materialet var litet och fragmenterat och inga ben har gått att artbestämmas närmare förutom två som kommer från ett mellanstort hovdjur (får, get, rådjur eller svin). I R247 framkom även två fragment av bränt hasselnötsskal som kan vara spår efter matlagning. Analyser 14 C-analys Ett utav de brända benen har 14 C-analyserats av Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet (Bilaga 8). Dateringen blev 4396BP, vilket ger en kalibrerad datering till f Kr med 93,2 % sannolikhet. 14 C-dateringen stämmer väl överens med fyndmaterialets typologiska hemvist i mellanneolitikum A (3300 f Kr 2800 f Kr). FIGUR 12. Kalibreringskurvan för det 14 C-analyserade brända benet. 14 SAU RAPPORT 2017:5

17 Slutsatser Resultaten från utredningen visar att fornlämningen Fellingsbro 291:1 är större än det tidigare registrerade boplatsområdet. Även fortsättningsvis får dock fornlämningen anses ha en oklar utbredning eftersom inga ytor utan förhistoriskt material undersöktes vid utredningen. Boplatsen har dock ett topografiskt markant läge vilket gör att en ny avgränsning utifrån fyndförekomst och topografi ändå kan presenteras. Utredningen visar att fornlämningen består av ett fyndförande kulturlager med keramik, bearbetad sten och brända ben. Kulturlagret är upp till 0,35 m djupt. Den östra delen av fornlämningen har påverkats av odling och de förhistoriska kulturlagren är här uppblandade med recent material. Om de två alternativen för avloppet kvarstår bedöms därför dragningen öster om stenmuren vara det alternativ som gör minst påverkan på fornlämningen; även om sannolikt relativt stora mängder förhistoriskt fyndmaterial finns bevarat även där. Den aktuella utredningens begränsade fältinsats resulterade i stora mängder fyndmaterial vilket gör att boplatsen får bedömas ha ett stort antikvariskt och arkeologiskt värde. Antalet undersökta neolitiska lokaler i regionen är fortfarande få och varje ny undersökning kommer att bidra med ytterligare information. När det gäller gropkeramiska lokaler finns det flera undersökta platser längre österut medan kunskapen om den gropkeramiska kulturen i västra Mälardalen fortfarande är begränsad och därför kan en plats som Sjölunda kunna komma att bidra till historieskrivningen. Området för Sjölundaboplatsen borde ha utgjort ett gynnsamt topografiskt läge under en längre tid vilket kan medföra att platsen kan innehålla spår efter en längre neolitisk historia både före och efter 3000 f Kr. Sjölunda Urvalla Meter 1: FIGUR 13. Sjölundaboplatsen topografiska läge ca 3000 f Kr med en tänkt strandlinje 34 m ö h. Även den gropkeramiska lokalen vid Urvalla är markerad. Skala 1: SAU RAPPORT 2017:5 15

18 Referenser Holm, J., & Runesson, H. (2001). Gärdselbäcken. Gropkeramisk boplats, skogsbrukslämningar från järnålder och en massa kvarts.uv Bergslagen 2001:3. Örebro: Riksantikvarieämbetet. Nyberg, E. (1987). Körartorpet en gropkeramisk lokal i nordöstra mellansverige. C-uppsats i Arkeologi, ssk noreuropeisk vid Uppsala universitet. Uppsala: Uppsala universitet. Taffinder, J. (1998). The allure of the exotic. The socail use of non-local raw materials during the Stone Age in Sweden. Uppsala: Depatment of Archaeology and Ancient History, Uppsala University. von Hackwitz, K. (2009). Längs med Hjälmarens stränder och förbi relationen mellan den gropkeramiska kulturen och båtyxekulturen. Stockholm: Institutionen för arkeologi och antik kultur, Stockholms universitet. 16 SAU RAPPORT 2017:5

19 Bilagor Bilaga 1. Fyndlista, keramik Kärlväggsdekor Mynning Fnr Material Sakord Antal Vikt Stick Godstyp Mynningskantsdekor Övrigt Kontext 1 Keramik Fragment 8 17,5 Porös Keramik Fragment 1 0,9 Fast Keramik Fragment 1 1,4 Fast Keramik Fragment 1 1,2 Fast Endast gropornering Keramik Fragment 27 18,4 Fast Keramik Fragment 1 0,8 Fast Keramik Fragment 1 1 Porös Keramik Fragment 1 1,9 Fast Keramik Fragment 1 3,6 Fast Endast gropornering Keramik Fragment 3 3,7 Fast Keramik Fragment 1 6,1 Fast Endast gropornering Keramik Fragment 33 25,2 Fast Keramik Fragment Porös Keramik Skärva 1 7,6 2 Porös Kam- el tandstämpel (flertandad) X Keramik Fragment 10 9,9 2 Porös Keramik Fragment 23 46,9 2 Fast Keramik Skärva 1 4,5 2 Fast Endast gropornering Keramik Fragment 5 13,3 3 Porös Keramik Fragment 19 35,6 3 Fast Keramik Skärva 1 8,5 4 Fast Endast gropornering Keramik Fragment 16 26,2 4 Fast Keramik Fragment 9 14,3 4 Porös Keramik Skärva 1 7,7 5 Porös Endast gropornering 51 Keramik Skärva 1 2,6 5 Fast Linjer, vertikala el horisontella Keramik Fragment 8 18,8 5 Fast Keramik Fragment 2 2,2 5 Porös Keramik Fragment 30 19,4 1 Fast Keramik Fragment 4 3,5 1 Porös Keramik Fragment 20 31,1 2 Fast Keramik Skärva 53 89,9 3 Fast Keramik Skärva 1 8,6 4 Fast X 247 SAU RAPPORT 2017:5 17

20 Kärlväggsdekor Mynning Fnr Material Sakord Antal Vikt Stick Godstyp Mynningskantsdekor Övrigt Kontext 62 Keramik Skärva Fast Streck X Linje tvärs över kanten Keramik Fragment ,2 4 Fast Keramik Fragment 31 41,8 4 Porös Keramik Skärva 1 16,7 4 Fast Endast gropornering Keramik Fragment 1 2,8 5 Porös X Keramik Skärva 1 6,7 5 Fast X Keramik Skärva 1 4,8 5 Fast Streck X Streck, raka Keramik Skärva 1 25,5 5 Fast Endast gropornering X Linje tvärs över kanten Keramik Fragment ,1 5 Fast Keramik Fragment 31 50,6 5 Porös Keramik Skärva 2 6,1 5 Fast X Keramik Skärva 2 14,9 5 Fast Endast gropornering X Keramik Skärva ,9 6 Fast Keramik Skärva 17 31,9 6 Porös Keramik Skärva 2 4,8 6 Fast X Keramik Skärva 1 7,7 6 Fast X Linje tvärs över kanten 83 Keramik Skärva Fast X Kam- el tandstämpel Keramik Skärva 2 11,6 6 Fast Streck Keramik Skärva 1 2,8 6 Porös Streck Keramik Skärva 1 7,9 6 Fast C-profil? Keramik Skärva 2 2,5 6 Fast X Keramik Fragment 4 2,5 6 Fast Sekundärbränd Keramik Fragment 41 53,5 7 Fast Keramik Fragment 5 7,6 7 Porös Keramik Fragment 1 0,7 7 Fast X SAU RAPPORT 2017:5

21 Bilaga 2. Fyndlista, sten Fnr Material Sakord Typ Antal Vikt Notering Stick Bränd Cortex/ Utsida Kontext 2 Kvarts Avslagsfragment 4 2, Kvarts Avslagsfragment 2 0, Kvarts Avslagsfragment 1 0, Kvarts Avslag 2 8,5 X Kvarts Avslagsfragment 2 0, Kvarts Avslagsfragment 1 0, Kvarts Avslag 1 0, Kvarts Avslagsfragment 2 5, Kvarts Avslag 1 1, Kvarts Avslag 1 2, Kvarts Avslagsfragment 1 1, Kvarts Avslag 1 3, Kvarts Avslag 1 1, Kvarts Avslag 2 57, Kvarts Avslag 2 17, Kvarts Avslag 3 3, Kvarts Kärnfragment 1 54, Kvarts Avslag 5 6, Kvarts Avslag 1 5,5 2 X Kvarts Avslag 5 8, Kvarts Kärna Kärnrest Flinta Avslagsfragment Spån-liknande 1 2,3 4 X Kvarts Avslag 2 16, Kvarts Avslagsfragment 1 18, Kvarts Avslag 1 0, Skiffer Föremål Spets 2 7,1 Passning Kvarts Avslag 1 0, Flinta Avslagsfragment 1 0, Kvarts Avslag Kvartsit Avslag Spånliknande avslag 1 1, Kvarts Avslag 8 9, Kvarts Avslag 2 1, Flinta Avslag 1 0,2 Slipyta? 6 X Kvarts Avslag 1 1, SAU RAPPORT 2017:5 19

22 Bilaga 3. Fyndlista, ben Fnr Material Sakord Antal Fyndstatus Vikt Stick Notering Kontext 38 Bränt ben Bränt ben 1 0, Bränt ben Bränt ben 1 0, Bränt ben Bränt ben 1 1,7 6 Till 14C-analys Bränt ben Bränt ben 3 0, SAU RAPPORT 2017:5

23 Bilaga 4. Fyndlista, övriga Fnr Material Sakord Antal Vikt Stick Kontext 96 Organiskt material Hasselnötskal 2 0, SAU RAPPORT 2017:5 21

24 Bilaga 5. Rutlista Rnr Typ Stick Djup Beskrivning 246 Ruta 0,5 x 0,5 7 0,4 0 0,1 (Stick 1). Grästorv 0,1 0,3 (Stick 2 5). Brun sandjord. Matjordslager med neolitiska fynd blandat med järnspik, tegel, porslin och glas. 0,3 0,4 Ljus silitig sand. 247 Ruta 0,5 x 0,5 7 0,4 0 0,5 (Stick 1). Torv. Förhistorisk keramik direkt i torven samt recent material (tegel, glas) 0,5 0,15 (Stick 2 3). Brun sand. Neolitiska fynd. 0,15 0,20 (Stick 4). Rödbrun finsand med småsten. Neolitiska fynd. 0,20 0,35 (Stick 5 7). Kol och sotblandad sand. Neolitiska fynd. 0,35 0,4. Sterilen. Gråvit siltig sand. 22 SAU RAPPORT 2017:5

25 Bilaga 6. Provstickslista Id Subclass Djup Notering 100 Provstick 0 0,1 Manuellt inprickad 101 Provstick 0 0,1 Keramikfnyk, ej tillvarataget 102 Provstick 0 0,2 200 Provstick 0 0, Provstick 0 0,1 Sten 0,1 ner 203 Provstick 0 0, Provstick 0 0,3 Även recenta fynd (järn, gummislula) 207 Provstick 0 0,35 Järnspik 209 Provstick 0 0,3 227 Provstick 0 0, Provstick 0 0,1 Rödsand 234 Provstick 0 0,1 236 Provstick 0 0,2 238 Provstick Påfört grus 239 Provstick 0,2 0,4 Påfört grus 0 0,2 241 Provstick 0 0,2 243 Provstick Keramikfnyk, ej tillvarataget. Berghäll 0,1 ner. Jorden över kan vara från husbygget 244 Provstick 0 0,3 248 Provstick 0 0,1 SAU RAPPORT 2017:5 23

26 Bilaga 7. Osteologisk analys SAU 2017:3 O Osteologisk analys Brända ben ur gropkeramiska kulturlager från Sjölunda, fornlämning Fellingsbro 291:1 på fastighet Sjömo 1:21 i Lindesbergs kommun, Örebro län. Vid en arkeologisk utredning på lokalen sommaren 2016 grävdes 19 provstick och två kvartsmeterrutor. Från ett av provsticken och en av kvartsmeterrutorna kom fynd av ben. Totalt påträffades sex fragment bränt ben med en sammanlagd vikt på 2,66 gram. TABELL 1. Benlista Fnr Kx Art Element Del Antal Vikt, g. Förbränning Kommentar Mesoungulat Ve. lumb. Proc art inf 1 0,30 vit möjligen svin Mesoungulat Costa Corpus 1 0,31 vit Mesomammalia Ossa longa Diafys 1 1,70 Till 14C-analys Mesomammalia Ossa longa Diafys 1 0,06 vit Mammalia Costa corpus 1 0,11 vit Mammalia Indet 1 0,18 Vit med inslag av svart Tjock cortex, oklar bentyp Inga fragment har kunnat bestämmas till art, men två fragment från kontext 246 har kunnat snävas in till artgruppen mellanstora hovdjur. Dessa ben är fragment av en ländkota och ett revben och kommer sannolikt från får, get eller svin. Inga ben av fisk eller fågel finns i materialet. Rudolf Gustavsson 24 SAU RAPPORT 2017:5

27 Bilaga C-analys SAU RAPPORT 2017:5 25

28 26 SAU RAPPORT 2017:5

29 Bilaga 9. Arkivmaterial (ATA Inv 20455) SAU RAPPORT 2017:5 27

30 28 SAU RAPPORT 2017:5

31 SAU RAPPORT 2017:5 29

32 30 SAU RAPPORT 2017:5

33

34

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Örsingsbo. Arkeologisk förundersökning. Örsingsbo 1:3, Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanlands Län. SAU rapport 2016:8

Örsingsbo. Arkeologisk förundersökning. Örsingsbo 1:3, Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanlands Län. SAU rapport 2016:8 Örsingsbo Arkeologisk förundersökning Örsingsbo 1:3, Västerfärnebo socken, Sala kommun, Västmanlands Län SAU rapport 2016:8 Michel Guinard & Emelie Svenman SAU rapporter 2016:8 ISSN 1652-9448 SAU 2016

Läs mer

Torpunga. Särskild arkeologisk utredning steg II. Torpa 101, 102, Torpunga 1:5, Torpa socken, Kungsör kommun, Västmanland. SAU rapport 2010:20

Torpunga. Särskild arkeologisk utredning steg II. Torpa 101, 102, Torpunga 1:5, Torpa socken, Kungsör kommun, Västmanland. SAU rapport 2010:20 Torpunga Särskild arkeologisk utredning steg II Torpa 101, 102, Torpunga 1:5, Torpa socken, Kungsör kommun, Västmanland SAU rapport 2010:20 Susanna Eklund SAU rapporter 2010:20 ISSN SAU 2010 UTGIVNING

Läs mer

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby

Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Undersökning av en härd och odlingslager i Åby Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarntorp 7:3, Kvillinge socken, Norrköping kommun, Östergötland SAU rapport 2014:27 Fredrik Andersson SAU rapporter 2014:27

Läs mer

Grindstugan. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Uppsala 524:1, Fastighet Kåbo 1:1, Uppsala kommun, Uppsala Län. SAU rapport 2016:9

Grindstugan. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Uppsala 524:1, Fastighet Kåbo 1:1, Uppsala kommun, Uppsala Län. SAU rapport 2016:9 Grindstugan Arkeologisk förundersökning Fornlämning Uppsala 524:1, Fastighet Kåbo 1:1, Uppsala kommun, Uppsala Län SAU rapport 2016:9 Mattias Ahlbeck SAU rapporter 2016:9 ISSN 1652-9448 SAU 2016 UTGIVNING

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P 4057 ANTIKVARISK KONTROLL med anledning av schaktningsarbete för åtgärd i samband med avlopp Invid hus C4:115 och C4:117 i Ultuna, Fastighet: Ultuna 2:23 Bondkyrko socken, Uppland Av Helena Hulth & Jens

Läs mer

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist Ultuna, hus C4:24 Antikvarisk kontroll Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:17 Ann Lindkvist SAU rapporter 2010:17 ISSN 1404-8493 SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas

Läs mer

En nyupptäckt stenåldersboplats i

En nyupptäckt stenåldersboplats i En nyupptäckt stenåldersboplats i Åviken Arkeologisk utredning Åviken 1:1, Askersund socken och kommun, Närke, Örebro län SAU rapport 2016:1 Kerstin Westrin SAU rapporter 2016:1 ISSN 1652-9448 SAU 2016

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB Västerhaninge 477:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av boplats Västerhaninge 477:1 inom fastigheten Årsta 1:4, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK

Läs mer

Fjälkinge 183:1, fornlämning 130

Fjälkinge 183:1, fornlämning 130 Arkeologisk förundersökning 2018 Fjälkinge 183:1, fornlämning 130 HUSBYGGE Fjälkinge socken, Kristianstads kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2018:33 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2018 Fjälkinge

Läs mer

Skogs-Ekeby, Tungelsta

Skogs-Ekeby, Tungelsta Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:15 Skogs-Ekeby, Tungelsta Avgränsning av gravfältet Västerhaninge 82:1 Arkeologisk förundersökning RAÄ 82:1 Skogs-Ekeby 6:116 Västerhaninge sn Haninge kommun Södermanland

Läs mer

Stavgård. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2010:19

Stavgård. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2010:19 Stavgård Arkeologisk förundersökning Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland SAU rapport 2010:19 Elisabet Pettersson SAU rapporter 2010:19 ISSN 1404-8493 SAU

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås

En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:46 En gång- och cykelväg i Norra Vallby, Västerås Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 636:1 6 Västerås 4:86 Västerås (f.d. Skerike) socken Västerås kommun

Läs mer

Ny dagvattendamm i Vaksala

Ny dagvattendamm i Vaksala Arkeologisk förundersökning Ny dagvattendamm i Vaksala I anslutning till Österledens nya sträckning Fornlämning 113 Vaksala 1:1 Vaksala socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson 2 Arkeologisk förundersökning

Läs mer

glömstavägen Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid

glömstavägen Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid Rapport 2013:04 En schaktkontroll vid glömstavägen Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid boplatsen RAÄ Huddinge 328:1, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Tina Mathiesen Läs rapporten

Läs mer

Avlopp vid Väsby Gård

Avlopp vid Väsby Gård Avlopp vid Väsby Gård Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning Kumla 172 Fastighet Väsby 2:32, Kumla socken, Sala kommun, Västmanland, Västmanlands län SAU rapport 2017:20

Läs mer

Under Rocklundas bollplaner

Under Rocklundas bollplaner Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:36 Under Rocklundas bollplaner Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 34:1 m.fl. Rocklunda Skerike socken Västerås kommun Västmanland Ulf Alström

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL P 4061 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete: nedläggning av bredbandskabel vid Stiftelsen Ultuna studentbostäder Ultuna 1:17 och 2:3 Bondkyrko socken, Uppsala Lst dnr: 220-5596-02 Av Helena Hulth & Jens

Läs mer

Axberg Åby. Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Anne Naumanen

Axberg Åby. Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke. Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:41 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Axberg Åby Utredning inom fastigheten 7:1, Axbergs socken, Örebro kommun, Örebro län, Närke Anne Naumanen ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Götala. Särskild arkeologisk förundersökning Götala 3:1, raä 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland. sau rapport 2009:8.

Götala. Särskild arkeologisk förundersökning Götala 3:1, raä 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland. sau rapport 2009:8. Götala Särskild arkeologisk förundersökning Götala 3:1, raä 44, Styra socken, Motala kommun, Östergötland sau rapport 2009:8 Marcus Eriksson Götala Särskild arkeologisk förundersökning Götala 3:1, raä

Läs mer

Ekbolanda. Impediment med boplatslämningar och skärvstenlager Arkeologisk utredning. Hagby 166:1, Ekbolanda 1:1, Hagby socken, Uppsala, Uppland

Ekbolanda. Impediment med boplatslämningar och skärvstenlager Arkeologisk utredning. Hagby 166:1, Ekbolanda 1:1, Hagby socken, Uppsala, Uppland Ekbolanda Impediment med boplatslämningar och skärvstenlager Arkeologisk utredning Hagby 166:1, Ekbolanda 1:1, Hagby socken, Uppsala, Uppland SAU rapport 2012:17 Fredrik Andersson SAU rapporter 2012:17

Läs mer

Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens

Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens UV VÄST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Förhistoriska boplatslämningar vid gården Bosens Halland, Tvååkers socken, Tvååker-Ås 2:8 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT 2005:4 ARKEOLOGISK UTREDNING Förhistoriska

Läs mer

Kabelförläggning invid två gravfält

Kabelförläggning invid två gravfält Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:62 Kabelförläggning invid två gravfält Förundersökning Fornlämning Ekeby 3:1 och Ekeby 9:1 Rista 4:4, Fornbro 5:2 och Blacksta 1:11 Ekeby socken Östhammars kommun

Läs mer

PM utredning i Fullerö

PM utredning i Fullerö PM utredning i Fullerö Länsstyrelsens dnr: 431-5302-2009 Fastighet: Fullerö 21:66 m fl Undersökare: SAU Projektledare: Ann Lindkvist Inledning Utredningen i Fullerö utfördes under perioden 15 oktober -

Läs mer

Bohusläns museum RAPPORT 2018:12

Bohusläns museum RAPPORT 2018:12 Bohusläns museum RAPPORT 2018:12 Arkeologisk förundersökning av del av Ljung 92 Arkeologisk förundersökning RAÄ Ljung 92:1, Korsviken 2:33, 2:34 Ljungs socken, Uddevalla kommun Oscar Ortman Bohusläns

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län

Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län Lst Dnr: 431-4894-14 SAU Projektnr: 4127 Arkivrapport SAU Rapport 2014:23 Arkeologisk schaktningsövervakning för anläggande av infiltrationsanläggning på fastigheten Fullerö 17:13, Uppsala stad, Uppsala

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

En GC-väg vid Sjukarby, Tierp

En GC-väg vid Sjukarby, Tierp Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2018:14 En GC-väg vid Sjukarby, Tierp Schaktning intill en försvunnen gravhög Arkeologisk utredning Fornlämning Tolfta 36:1 Sjukarby 4:41 och 4:42 Tolfta socken Tierps

Läs mer

Marielund 3:2. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi

Marielund 3:2. Särskild utredning. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi Marielund 3:2 Särskild utredning Nättraby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2013:22 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och fornlämningsmiljö... 2 Fältarbetets genomförande...

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Ett boplatsläge i utkanten av Bålsta

Ett boplatsläge i utkanten av Bålsta Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:38 Ett boplatsläge i utkanten av Bålsta Undersökning inför uppförande av en mobilmast Arkeologisk utredning, etapp 2 Bista 4:5 Håtuna socken Håbo kommun Uppland

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Fiberkabel i Flodabygden

Fiberkabel i Flodabygden Fiberkabel i Flodabygden Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningsområde till fornlämning Floda 21:1 & 242:1 samt arkeologisk utredning intill fornlämningarna Floda 203:1

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Lindås 1:3 och 1:133. Arkeologisk utredning. Karin Olsson

Askims socken, Göteborgs kommun. Lindås 1:3 och 1:133. Arkeologisk utredning. Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133 Askims socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133, Askims socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning Karin Olsson Lindås 1:3 och 1:133, Askims

Läs mer

Tremansbacken i Rottneros

Tremansbacken i Rottneros ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:52 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Tremansbacken i Rottneros Arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Rottneros 1:11 i Sunne kommun, Värmland Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Strömsholm. Intill boplatsen Sofielund. Arkeologisk förundersökning

Strömsholm. Intill boplatsen Sofielund. Arkeologisk förundersökning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:76 Strömsholm Intill boplatsen Sofielund Arkeologisk förundersökning Fornlämning boplats Kolbäck 380 Strömsholm 8:60 Kolbäcks socken Hallstahammars kommun Västmanlands

Läs mer

Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna

Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:44 Fiberdragning i kvarteret Koppardosan, Sigtuna Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Sigtuna 195:1 Koppardosan 2 Sigtuna socken

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövå. ård Rapport 2012:35. Fornlämning. Ripsa 127 2:6 Ripsa socken

Stiftelsen Kulturmiljövå. ård Rapport 2012:35. Fornlämning. Ripsa 127 2:6 Ripsa socken Stiftelsen Kulturmiljövå ård Rapport 2012:35 Ett schakt för elkabel vid Tova, Ripsa Arkeologisk förundersökning Fornlämning Ripsa 127 Ripsa-Edeby 2:6 Ripsa socken Södermanland Jonas Ros Innehåll Inledning...

Läs mer

ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT

ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, BADELUNDA SOCKEN (RAÄ 179), VÄSTERÅS KOMMUN, VÄSTMANLAND ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORTER FRÅN ARKEOLOGIKONSULT 2009:2346 BJÖRN HJULSTRÖM

Läs mer

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28

Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Arkeologisk schaktkontroll Häle 1 :9, 1:10 Kebene 1:7, 1 :23 Siröd 1 :28 Stenkyrka socken Tjörns kommun Rapport 1999:1 Agneta Gustafsson Antikvarisk schaktkontroll HAle 1:9, 1:10 Kebene 1 :7, 1 :23 Siröd

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4074 ANTIKVARISK KONTROLL vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-6811-05 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

Optokabel vid Majstorp

Optokabel vid Majstorp RAPPORT 2015:53 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Optokabel vid Majstorp Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken Majstorp 2:8 Dnr 3.1.1-03366-2014 (RAÄ) Dnr 5.1.1-00387-2015

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Härd vid gravfältet Västerhaninge 53:1

Härd vid gravfältet Västerhaninge 53:1 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:59 Härd vid gravfältet Västerhaninge 53:1 Schaktkontroll i Tungelsta Lillgården Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västerhaninge 53:1 Stav 1:38 Västerhaninge

Läs mer

Lilla Råby 18:38 m. fl.

Lilla Råby 18:38 m. fl. UV SYD RAPPORT 2006:3 ARKEOLOGISK UTREDNING 2005 Lilla Råby 18:38 m. fl. Neolitiska lämningar Skåne, Lunds stad, Lilla Råby 18:38 m. fl. utbyggnadsområde 07 Jöns Petter Borg, RAÄ 61:2, Lunds kommun Anna

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN RAPPORT 2017:13 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN INVID RAÄ 21:1 OCH 24:1 STEN 6:1 OCH 8:1 VÄSTRA STENBY SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Edsvikenstråket. En planerad gång- och cykelväg utmed väg 262. Arkeologisk utredning etapp 2. Väg 262 Danderyds socken Danderyds kommun Uppland

Edsvikenstråket. En planerad gång- och cykelväg utmed väg 262. Arkeologisk utredning etapp 2. Väg 262 Danderyds socken Danderyds kommun Uppland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:92 Edsvikenstråket En planerad gång- och cykelväg utmed väg 262 Arkeologisk utredning etapp 2 Väg 262 Danderyds socken Danderyds kommun Uppland Jan Ählström Edsvikenstråket

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

En ledningsförläggning inom ett gravfält i Sollentuna

En ledningsförläggning inom ett gravfält i Sollentuna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:47 En ledningsförläggning inom ett gravfält i Sollentuna Schaktningsövervakning Fornlämning Sollentuna 268:1 Vinättikan 5 Sollentuna socken Sollentuna kommun Uppland

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län har CMB Uppdragsarkeologi AB genomfört en arkeologisk undersökning. Anledningen var att

Läs mer

Ny transformatorstation i Östertälje. Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning

Ny transformatorstation i Östertälje. Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning Ny transformatorstation i Östertälje Rapport 2019:9 Arkeologisk förundersökning Stockholms län, Södermanland, Södertälje kommun, Östertälje socken, fastigheterna Östertälje 1:15 och Karleby 2:7, fornlämning

Läs mer

En kabelförläggning vid Årke, Uppland

En kabelförläggning vid Årke, Uppland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2017:4 En kabelförläggning vid Årke, Uppland Arkeologisk kontroll Fornlämning Gryta 135:1 Årke 1:4 Gryta socken Enköpings kommun Uppland Jan Ählström En kabelförläggning

Läs mer

En minneslund vid Mosjö kyrka

En minneslund vid Mosjö kyrka Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:31 En minneslund vid Mosjö kyrka Arkeologisk förundersökning Fornlämning Mosjö nr 58 Mosås 6:21, 6:38 Mosjö socken Närke Karin Nordström Innehåll Inledning... 1

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23

Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23 Figurbilaga till UV Mitt, Dokumentation av fältarbetsfasen 2005:23 Dnr 421-2619-1997 och 421-4445-1997 Kart- och ritmaterial: Henrik Pihl, UV Syd och Franciska Sieurin-Lönnqvist, Arkeobild Kartor ur allmänt

Läs mer

VA-ledning Sandviken - etapp I

VA-ledning Sandviken - etapp I VA-ledning Sandviken - etapp I Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Särskild utredning Blekinge museum rapport 2010:12 Mikael Henriksson Bakgrund Sölvesborgs kommuns planer på att anlägga VA-ledning från

Läs mer

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete längs Ultunaallén Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-12850-4 Av Per Falkenström & Helena Hulth SAU Rapport 2005:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7

Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:76 Ny brunnskammare till fastigheten Svista 1:7 Schakt inom gravfält RAÄ Lid 42:1 Förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Lid 42:1 Fastighet

Läs mer

Utkanten av en mesolitisk boplats

Utkanten av en mesolitisk boplats UV VÄST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Utkanten av en mesolitisk boplats Halland, Torpa socken, Torpa-Kärra 7:28, 8:2, RAÄ 74 Ewa Ryberg UV VÄST RAPPORT 2007:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Rapport av utförd arkeologisk undersökning

Rapport av utförd arkeologisk undersökning Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-14565-2006 Eget Dnr NOK 263-2006 Kontonr A 252 Socken/stad Skee Sn/stadsnr 1595 Fornl.nr 307 Landskap Bohuslän Län Västra Götaland

Läs mer

Crugska gården i Arboga

Crugska gården i Arboga Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57 Crugska gården i Arboga Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Fältskären 2 Arboga stadsförsamling Västmanlands

Läs mer

arkivrapport Rapport 2016:15

arkivrapport Rapport 2016:15 Rapport 2016:15 arkivrapport Fornlämningarna Torshälla 8:1, 7:1 & 7:2. Roxnäs 3:169, 3:179 & 3:178, Torshälla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning.

Läs mer

Rosersberg. Avgränsande av tre boplatser. Arkeologisk utredning

Rosersberg. Avgränsande av tre boplatser. Arkeologisk utredning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:93 Rosersberg Avgränsande av tre boplatser Arkeologisk utredning Fornlämning Norrsunda 168:1, 291 och en oregistrerad fornlämning Rosersberg 11:15 och 10:262 Norrsunda

Läs mer

Sunnersta kyrktomt. Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län. sau rapport 2009:3

Sunnersta kyrktomt. Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län. sau rapport 2009:3 Sunnersta kyrktomt Förundersökningundersökning Bondkyrko socken, Sunnersta 154:1, Fornlämning Uppsala 408:1, Uppsala län sau rapport 2009:3 Tony Engström sau rapporter 2009:3 issn 1404-8493 sau 2009 utgivning

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:10 Vrå Hölö Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning RAÄ-nr Hölö 287:1 2 Vrå 5:1 Hölö socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland Britta

Läs mer

Kränglan 1. En gropkeramisk lokal utanför Örebro. Arkeologisk förundersökning. Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke. SAU rapport 2015:6

Kränglan 1. En gropkeramisk lokal utanför Örebro. Arkeologisk förundersökning. Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke. SAU rapport 2015:6 Kränglan 1 En gropkeramisk lokal utanför Örebro Arkeologisk förundersökning Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke SAU rapport 2015:6 Fredrik Andersson SAU rapporter 2015:6 ISSN 1652-9448 SAU

Läs mer

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30 Torshälla Gång- och cykelväg längs Ringvägen Arkeologisk utredning Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning 3

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander

UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING. Talja. Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Karin Neander UV MITT, RAPPORT 2006:1 ARKEOLOGISK UTREDNING Talja Södermanland, Mellösa socken, Talja 1:5 Dnr

Läs mer

Malmölandet, Norrköping

Malmölandet, Norrköping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:44 Malmölandet, Norrköping Arkeologisk utredning etapp 2 Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 Kvillinge socken Östergötland Jan Ählström Malmölandet, Norrköping Arkeologisk

Läs mer

Gilltuna där man följde traditionen

Gilltuna där man följde traditionen Gilltuna där man följde traditionen Den första storskaligt undersökta tuna-gården Särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder till vikingatid. Fornlämningar Västerås

Läs mer

BOPLATS SOLBERG I NORRALA

BOPLATS SOLBERG I NORRALA Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:08 BOPLATS SOLBERG I NORRALA Arkeologisk efterundersökning Åkre 1:4 RAÄ 182 Norrala socken Söderhamns kommun Hälsingland 2017 Inga Blennå BOPLATS SOLBERG I NORRALA Arkeologisk

Läs mer

Fiberkabel vid Västerås slott

Fiberkabel vid Västerås slott Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:8 Fiberkabel vid Västerås slott Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Kv. Olympia Västerås stadsförsamling Västerås

Läs mer

Schaktningsövervakning i Rotbrunna

Schaktningsövervakning i Rotbrunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:33 Schaktningsövervakning i Rotbrunna Arkeologisk förundersökning Härnevi 109:1 Rotbrunna 7:1 Härnevi socken Enköpings kommun Uppland Christian Gatti Schaktningsövervakning

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

Bergvärmeschakt vid Ängsö slott

Bergvärmeschakt vid Ängsö slott Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:22 Bergvärmeschakt vid Ängsö slott Antikvarisk kontroll RAÄ 4:1 Ängsö gård 2:1 Ängsö socken Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd

Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utreding vid Prästgården i Bollebygd Arkeologisk utredning Bollebygd prästgård 1 :2 Bollebygd socken och kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :8 Västarvet

Läs mer

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:08 LEUVENIUS HAGE Frivillig arkeologisk utredning Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck LEUVENIUS HAGE Frivillig utredning Fredrikskans

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

En förhistorisk boplats i Rosersberg

En förhistorisk boplats i Rosersberg Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:49 En förhistorisk boplats i Rosersberg Inför uppförande av en telemast Arkeologisk förundersökning Rosersberg 11:15 Norrsunda socken Sigtuna kommun Uppland Jan

Läs mer

Boplats och åker intill Toketorp

Boplats och åker intill Toketorp uv öst rapport 2008:54 arkeologisk förundersökning Boplats och åker intill Toketorp RAÄ 238, Norrberga 1:294 Vists socken, Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-4623-2007 Katarina Sköld uv öst rapport

Läs mer

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan

Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:19 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232:1 Kv. Kol 15, Sturegatan Västerås domkyrkoförsamling

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:86 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 560, sträckan Årsta havsbad Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 560 Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland Jan Ählström

Läs mer

Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås

Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:64 Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Sturegatan Västerås

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer