Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010"

Transkript

1 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2010 Omsättningen andra kvartalet uppgick till Tkr (11 220) Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till Tkr (2 901) och resultatet per aktie andra kvartalet uppgick till -0,16 kr (0,14) OEM avtalet med Danfoss omvandlas till underleverantörsavtal, samtidigt har Danfoss fått en order på 200 CoolGuardsystem från Tyska Bofrost Samarbetsavtal med SELGA AB tecknat, första order om 2 Mkr mottagen Avtal om förlängning på 48 månader, av samtliga hyresavtal på CoolGuardsystem med RQS, tecknat med Scandic Hotels i Sverige Altero är ett teknikföretag som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv kontroll av bland annat energiförbrukning och arbetsprocesser inom livsmedels-, fastighets- och energisektorerna. Bolaget är sedan 2004 noterat på AktieTorget. Se mer på

2 VD-kommentar Den strategi där vi har lagt mycket av ansvaret för vår försäljning i händerna på stora samarbetspartners har inte gett det resultat vi hoppats på. Detta gäller främst inom områdena Egenkontroll och Fördelningsmätning. Under första halvåret har vi därför inriktat oss på att sälja genom distributörer och i egen regi. Under det andra kvartalet har vi sett de första spirande resultaten av denna nya strategi. Vi är övertygade om att nya distributionsmodeller där vi själva sitter i förarsätet kommer att ge oss bättre möjligheter i framtiden. Vi har redan sett de första resultaten av våra ansträngningar. Denna strategiska omställning ställer även nya och utökande krav på vår organisation. Arbetet med detta har redan påbörjats och kommer att fortsätta resten av året. Inom området Egenkontroll har samarbetet med Danfoss ännu inte gett det resultat vi förväntat och avtalet har omförhandlats under perioden. Huvudinnehållet är att nuvarande OEM avtal ersätts med ett underleverantörsavtal och att vi inte längre skall vara bundna av exklusivitet avseende försäljning till dagligvaruhandeln. Samtidigt kan nämnas att Danfoss har fått en order på 200 CoolGuardsystem från Tyska Bofrost, första hälften av ordern skall levereras från befintligt lager hos Danfoss, den andra delen skall Altero att leverera, denna kommer dock sannolikt inte att levereras förrän under Vi har börjat arbeta med att etablera nya marknadskanaler vilket har resulterat i ett antal intressanta offerter, både till Danmark och Sverige. Samarbetet med de nya distributörerna Bent Brandt och Diskteknik börjar så smått visa resultat, bland annat har Diskteknik till exempel sålt ett drygt tiotal RQS-system. Ett samarbete med Martin Olsson har inletts under kvartalet och efter perioden har även ett nytt avtal tecknats med Scandic Hotels där de förlänger samtliga sina hyresavtal. Inriktningen att sälja i egen regi har även börjat ge resultat inom området Fördelningsmätning. Samarbetet med SELGA är ett bra exempel på detta, vi har tecknat ett samarbetsavtal där SELGA AB, med aktivt stöd från oss, skall marknadsföra och sälja våra insatser till uttagshuvar. Samtidigt lägger SELGA en första beställning till ett värde av 2 Mkr. Ett annat spännande resultat av våra ansträngningar är samarbetet med SUST vid politikerveckan i Almedalen Här levererade vi intelligenta laddstolpar. SUST (Sustainable Innovation i Sverige AB) är ett nationellt center för energieffektivisering i vardagslivet. Från och med denna rapport har vi ändrat namn på affärsområdet Fjärravlänsning som numera heter Mätvärdesinsamling. Detta för att tydliggöra att erbjudandet är bredare än bara fjärravläsning. Vi kan hantera mätvärden som insamlats med allt från papper och penna till handdator eller med hjälp av vår läskamera MeterCam. Mätvärdena kan sedan integreras i kundens system eller presenteras enligt kundens önskemål, som till exempel förbrukningsdata, i en web-tjänst. I Alteros drift och underhållsystem V3i finns en modul för insamling och presentation av mätvärden. Vi kan notera fördröjningar i de stora projekten inom området, men samtidigt har projekten breddats och nya projekt har förts fram och nya offerter på stora volymer har lämnats, bland - 2 -

3 annat på undermätning av el, vatten samt larmfunktioner och system för tillträde (avancerade låssystem) för användning i fritidshus. Försäljningsmässigt har det första halvåret varit en besvikelse och året som helhet kommer sannolikt inte att bli så starkt som vi tidigare förväntat. Jag räknar dock med ett betydligt bättre andra halvår. Det viktigaste för Altero är nu att etablera och underhålla de nya marknadskanalerna, vi skall fortsätta att prioritera marknadsförings- och försäljningsarbetet. Vi vet att vi har ett starkt erbjudande inom områden med mycket stark potential för tillväxt och vi skall göra vårt yttersta för att ta tillvara på dessa möjligheter! Hans Ekman Augusti

4 Väsentliga händelser Koncernen För andra kvartalet 2010 uppgick omsättningen för Altero-koncernen till 3,2 Mkr (11,2). Rörelseresultatet för perioden var -3,2 Mkr (2,9). Alteros verksamhet är övergripande indelad i fyra verksamhetsområden: Egenkontroll, Fördelningsmätning, Mätvärdesinsamling samt Drift och underhåll. Från och med 2010 redovisas omsättning och rörelseresultat för Altero-koncernen per verksamhetsområde (segment). Egenkontroll Altero säljer egenkontrollsystem och trådlösa temperaturövervakningssystem under varumärkena CoolGuard och det webbaserade egenkontrollsystemet RQS. Systemen säljs framförallt till kunder inom livsmedelssektorn. Omsättningen under kvartalet har varit lägre än förväntat. Avtalet med Danfoss har omförhandlats och Altero fungerar nu som underleverantör. Danfoss har i kvartalet fått en order från Tyska Bofrost på 200 CoolGuardsystem. De nya distributörerna har börjat röra på sig, Bent Brandt har sålt in system till danska Vestas och Diskteknik har bland annat sålt ett drygt tiotal RQS-system i perioden. Ett samarbete med den klassiska grossisten Martin Olsson har inletts under kvartalet, CoolGuardsystem inklusive RQS har installerats hos Martin Olsson i Stockholm och vi diskuterar med kunden om hur samarbetet skall utvecklas på bästa sätt. Efter perioden har även ett nytt avtal tecknats med Scandic Hotels där de förlänger samtliga sina hyresavtal. Fördelningsmätning Altero Energy Solutions har utvecklat ett lägenhetssystem som mäter förbrukning av el-, varmoch kallvatten samt uppvärmning av respektive lägenhet i flerfamiljbostäder. Systemet kan också användas för att övervaka olika typer av larm till exempel fukt-, brand- och närvarolarm. Systemet kan även användas för styrning av till exempel motorvärmare. Alteros lägenhetssystem marknadsförs i Sverige av Schneider Electric Sverige som en del av konceptet TAC Home. Bolaget har vidare utvecklat system och komponenter för motorvärmare, dessa säljs huvudsakligen i egen regi. Bolaget har under kvartalet tecknat ett samarbetsavtal där SELGA AB om marknadsföring och försäljning av Alteros insatser till uttagshuvar. I samband med detta har SELGA lagt en första beställning till ett värde av 2 Mkr. Mätvärdesinsamling Alteros Energy Solutions system för mätvärdesinsamling heter MeterCam. Med MeterCam slipper kunden kostnaderna för inköp och installation av nya elmätare. Kunden får samma - 4 -

5 funktionalitet till en betydligt lägre kostnad. MeterCam används idag bland annat av det danska energibolaget Modström. Affärsområdet erbjuder även olika kommunikationslösningar för fjärravläsning. Drift och underhållsystemet V3i har även kompletterats med en modul för insamling och presentation av mätvärden. Från och med denna rapport har vi ändrat namn på affärsområdet Fjärravlänsning som numera heter Mätvärdesinsamling. Området är beroende av stora projekt och dessa har drabbats av förskjutningar. De aktuella projekten har dock breddats och offertförfrågningar på nya stora projekt har tillkommit. Drift och underhåll Altero Systems utvecklar och marknadsför drift- och underhållssystemet V3i. Systemet hjälper fastighetsägare att effektivisera förvaltningen samt reducera underhållskostnaderna. Altero Systems består av två avdelningar; projektavdelningen som hjälper stora kunder att inventera fastighetsobjekt med hjälp av V3i, och utvecklingsavdelningen som förvaltar systemet. Avdelningen utvecklar även specialanpassade applikationer efter kundernas önskemål. Affärsområdet har fortsatt att visa god orderingång och försäljning. Bolaget ser goda förutsättningar för fortsatt bra beläggning året ut. V3i systemet har kompletterats med en modul för mätvärdesinsamling vilket ger ytterligare integration mellan de olika affärsområdenas produkter. Omsättning och resultat Koncernens omsättning andra kvartalet 2010 uppgick till Tkr (11 220). Rörelseresultatet andra kvartalet 2010 uppgick till Tkr (2 901). Försäljningen är sämre än förväntat. Fortsatt prioritering av marknadsinsatserna kommer att ge ökad försäljning under andra halvåret. Resultat efter skatt andra kvartalet 2010 uppgick till (2 829), vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0,16 kr (0,14). Under kvartalet har utvecklingsutgifter uppgående till 101 Tkr aktiverats. Avskrivningarna under kvartalet uppgick till 191 Tkr. Finansiell ställning Kassaflöde andra kvartalet 2010 uppgick till -516 Tkr (2 427). Vid kvartalets utgång uppgick kassan till 745 Tkr och det egna kapitalet till Tkr, vilket motsvarar 61 procents soliditet. Under perioden har ett konvertibelt lån på nominellt 1,5 Mkr utgivits. Lånet löper med 5% ränta. Konverteringskursen är 4:50 Kr. Vid full konvertering ökar antalet aktier med stycken. För varje två konvertibler har även utgivits en teckningsoption med lösenkurs 6 Kr. Vid full teckning ökar antalet aktier med stycken. Konverterings- och teckningsperiod är mellan 1 jan 2012 och 29 februari Segment Från och med 1 januari 2010 analyserar ledningen i Alterokoncernen den externa omsättningen och rörelseresultatet fördelat på fyra segment. Tillgångar och skulder analyseras inte uppdelat per segment. Verksamhetsområdena i de fyra segmenten beskrivs på sidan

6 Legal struktur Koncernen består av moderbolaget Altero AB (publ), de helägda dotterbolagen CoolFast AB och Altero Systems AB samt Altero Energy Solutions AB som ägs till 99,6 procent. Personal Antalet medarbetare vid kvartalets utgång uppgick till 23 (22). Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Altero och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de finansiella risker som beskrivs i Alteros årsredovisning 2009 har inga ytterligare risker tillkommit. Aktien Alteros B-aktie är listad på AktieTorget sedan februari Per den 30 juni 2010 uppgick antalet aktier till stycken, varav utgör A-aktier med 10 röster per aktie och utgör B-aktier med en röst per aktie. Aktiekursen per var 2,12 kr. Moderbolaget Omsättningen andra kvartalet 2010 uppgick till (10 346) med ett resultat efter skatt på Tkr (2 196). Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar EG endorsed IFRS standard och delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. De redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen för Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.3 redovisning för juridiska personer. RFR 2.3 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen det vill säga IFRS i den omfattning som RFR 2.3 tillåter. Ett stort antal ändringar av befintliga standarder och nya standarder har trätt ikraft per den 1 januari Ingen av dessa ändringar har bedömts vara relevanta för utformningen av de finansiella rapporterna. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt ikraft per den 30 juni 2010 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter

7 Rapporteringstillfällen 2010 Kvartalsrapport kommer att offentliggöras den 27 augusti Kvartalsrapport kommer att offentliggöras den 18 november * * * Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö den 27 augusti 2010 ALTERO AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Hans Ekman, telefon

8 Granskning Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Altero AB (publ) för perioden 1 januari till den 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning. Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 30 juni 2010 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34. Helsingborg den 27 augusti 2010 Stefan Paulsson Auktoriserad revisor - 8 -

9 RESULTATRÄKNING (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-jun 2009 Jan-Dec 2009 Omsättning Övriga rörelseintäkter 262 Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt på årets resultat Periodens resultat Periodensresultat hänförligt till: Bolagets aktieägare Minoritet Reultat per aktie, före och efter utspädning (kr) -0,16 kr 0,14 kr -0,35 kr 0,25 kr -0,06 kr BALANSRÄKNING (Tkr) - Koncern TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och verktyg Summa materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager m.m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust Periodens resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Konvertibla lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skuld till kreditinstitut Avsättning för garantiåtagande Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 Avskrivningar Rearesultat m.m Erhållen ränta Betald ränta Betald skatt 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för utveckling Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring i checkkredit Upptagna lån (konvertibelt lån) Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 EGET KAPITAL (Tkr) - Koncernen Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Ingående Eget Kapital - majoriteten Nyemission 245 Pågående nyemission Minoritetens del av tillskott Periodens resultat Eget Kapital hänförligt till modebolagets aktieägare Ingående eget kapital - minoriteten Förvärvad minoritet Minoritetens del av tillskott Periodens resultat hänförligt till minoriteten Minoritetsintresse Summa eget kapital NYCKELTAL (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Vinstmarginal neg 25,2% neg 19,8% neg Räntabilitet eget kapital neg 5,8% neg 10,3% neg Soliditet 61% 72% 61% 72% 69% Kassalikviditet 40% 124% 40% 124% 75% Medelantal anställda DATA PER AKTIE Apr-Jun 2010 Apr-Jun 2009 Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie (kr) -0,16 kr 0,14 kr -0,35 kr 0,25 kr -0,06 kr Börskurs på balansdag (kr) 2,12 kr 3,68 kr 2,12 kr 3,68 kr 2,60 kr DEFINITIONER Vinstmarginal - Resultat efter finansiella poster / omsättning Räntabilitet på eget kapital - Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital Soliditet - Eget kapital / balansomslutning Kassalikviditet - Omsättningstillgångar minus varulager / kortfristiga skulder Resultat per aktie - Periodens resultat / genomsnittligt antal aktier RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT Egenkontroll Fördelnings- Mätvärdesinsamling Drift & TOTALT Januari - Juni 2010 mätning Underhåll Omsättning Rörelseresultat

12 RESULTATRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget Jan-Jun 2010 Jan-Jun 2009 Jan-Dec 2009 Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt på årets resultat Periodens resultat BALANSRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU etc Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och verktyg Summa materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager m.m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Fordringar på dotterbolag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Pågående emission Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad förlust Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Konvertibla lån Avsättning för garantiåtagande Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI Organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar efter ett svagt andra kvartal. För att möta lågkonjunkturen genomför Mobyson strukturella förändringar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer