Lägesrapport gällande Vasaparkens upprustning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesrapport gällande Vasaparkens upprustning"

Transkript

1 Norrmalms stadsdelsförvaltning B ESTÄLLARAVDELNINGEN E NHETEN GENERELL BESTÄLLNING OCH UPPFÖLJNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR /02 Handläggare: Mats Granath Tfn: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Lägesrapport gällande Vasaparkens upprustning Förslag till beslut Stadsdelsförvaltningen förslår att nämnden godkänner redogörelsen samt svar på medborgarmotion gällande byst föreställande Astrid Lindgren. Ylva Tengblad stadsdelsdirektör Yngve Lindström avdelningschef Sammanfattning Arbetet med Vasaparkens upprustning utifrån genomfört rådslag i stadsdelen, har pågått sedan Samarbetet med Gatu- och Fastighetskontoret och Idrottsförvaltningen är inlett sedan den 18 april. Tjänstemannagruppen har haft tre möten. Inriktningen i arbetet är att Vasaparken skall bevara sin karaktär av Engelsk park och upprustas till en aktivitetspark för allmänheten. Resultatet av genomfört rådslag i Norrmalm under september 2001 skall beaktas och vägas in i planeringen samt vara vägledande för det slutliga programförslaget. Den övergipande målsättningen med programarbetet är att Vasaparken skall bli trygg och tillgänglig och kunna erbjuda allmänheten ett varierande utbud av olika rekreationsmöjligheter året runt såsom bla skridskoåkning och bollaktiviteter. B OX 3128, S TOCKHOLM, B ESÖKSADRESS: TULEGATAN 13 T FN: , F AX:

2 SID 2 (5) Som svar på medborgarmotion om byst/ staty föreställande Astrid Lindgren anser förvaltningen att lekplatsen tillsvidare blir författarinnans minnesmonument och föreslår således inte att en staty/ byst reses. Ärendets beredning Ärendet har utarbetats på Enheten generell beställning inom Beställaravdelningen. Bakgrund Under september 2001 genomfördes ett rådslag bland medborgarna i Norrmalm gällande vilket behov av upprustning man ansåg att Vasaparken hade. Resultatet av rådslaget har behandlats av nämnden Resultatet visar att de deltagarna bla vill att parken får mer kulturella inslag, blir en aktivitetspark, blir mer barnvänlig samt blir en trygg plats att vistas på. Utifrån rådslaget och nämndens uppdrag till förvaltningen har förvaltningen uppdragit åt en projektledare att from samordna arbetet med upprustningen av Vasaparken och att bilda en tjänstemannagrupp bestående av Gatu och Fastighetskontoret (Gfk), Idrottsförvaltningen (Idf) i syfte att utarbeta ett programförslag till upprustning. I uppdraget ligger även att samordna resultatet av rådslaget samt olika intressenter, med tjänstemannagruppens arbete. Kommunstyrelsen har i Gfk;s budget angivit att; Utvecklingen av Sabbatsbergsområdet medför bl.a. ett stort tillskott av nya bostäder. Detta ställer krav på Vasaparken. Gatu- och fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnden för Norrmalm utreda ansvarsförhållandena för Vasaparken samt hur parken bättre kan möta de framtida behoven. Arbetet i tjänstemannagruppen påbörjades under april månad och den gemensamma inriktningen är att bevara Vasaparken karaktär av Engelsk park och att genomföra en upprustning så att parken kan användas av barn, ungdomar, vuxna och äldre, året runt samt att den kan fylla en funktion som en stimulerande aktivitetspark. Resultatet av rådslaget är ett viktigt underlag i den fortsatta processen. En grupp medborgares synpunkter, vilka angivit att de vill bidra till upprustningen, skall tillvaratas under arbetets gång. Ett första gemensamt möte är inplanerat till den 18 juni i Lilla Adolf Fredriks skola. Tidplan Målsättningen är att presentera ett programförslag efter sommaren så att investeringskostnader och drift kan tas med i stadens budgetarbete inför Gfk har sedan anlitat tre konsulter från Sycon Stockholms konsult AB som tillsammans med tjänstemannagruppen skall utarbeta programförslaget och göra beräkningar på investeringskostnader samt drift av Vasaparken.

3 SID 3 (5) Ambitionen är att ett första programförslag skall kunna presenteras efter sommaren och däremellan skall diskussioner föras med ett antal medborgare (60 sponsorer) i stadsdelen samt olika intressegrupper och remissinstanser. Gfk har för avsikt att efter sommaren presentera förslaget för Gfn. Tjänstemannagruppens arbete Inriktningen i den gemensamma planeringen är trygghet och tillgänglighet och att på gräsovalen anlägga konstgräs för bollaktiviteter med underliggande kylslingor för konstfrusen is samt upprätta omklädningsrum. Ytterligare diskuteras att anvisa en särskild plats med hårdgjord yta för kulturaktiviteter och evenemang såsom parkteater, julmarknad, midsommarfirande, Bondens marknad etc. Lekplatsen föreslås bli ett minnesmonument över författarinnan Astrid Lindgren med pedagogiskt utformade lekanordningar som stimulerar såväl barn, ungdomar som vuxnas sinnen. Lekplatsen bör renoveras med pedagogiskt stimulerande lekanordningar som appellerar till både vuxna och barn som tex rutschbana, lianträd och linbana. Säkerhet och nytänkande i barns lekbehov skall vara övergripande i planeringen. Fritidsenheten inom förvaltningen har utarbetat förslag med hänsyn taget till Astrid Lindgrens anhöriga (Carl Olof och Karin Nyman). Förbättringar av parkbelysningen är nödvändig i hela parken och skall ses över. Diskussion pågår med de två befintliga caféägarna. De är intresserade av att utveckla sina verksamheter till vinteröppen restaurang respektive vinteröppet café med möjligheter till tex korvgrillning. Intresset är stort från de två caféägarna och Kaffestugans Caféägare vid Odengatan, har intresse av att arrendera den gröna paviljongen som idag står mellan plaskdammen och Sabbatsbergsområdet, för restaurang ändamål. Diskussion om detta är redan påbörjad med Gfk och ritningsförslag är framtagna. Den befintliga plaskdammen i parkens sydvästra del är idag inte i bruk bla pga av översvämning i fastighet vid Sabbatsbergsområdet. Den efterfrågas emellertid av många medborgare och fyller en viktig funktion i parken som bla rekreationsplats. Dessutom ligger den i nära anslutning till lekplatsen och skulle kunna möjliggöra många ovärderliga lektillfällen för barn. Målsättningen är att den skall renoveras och sättas i bruk och att kostnader för reparationer och underhåll samt drift framtas. Dagens höga miljökrav på vatten och vattenrening i plaskdammar måste beaktas. Den västra parkdelen mellan lekplatsen och Torsgatan skall ses över. Målsättningen är att göra den delen av parken mer luftig och attraktiv att vistas i. Hundrastgården vid Torsgatan kan göras större i samband med att befintlig rastgård vid Odengatan eventuellt tas bort till förmån för eventuell boulebana.

4 SID 4 (5) Området innefattar även Eric Glemmes Spaniensinspirerade terrassgårdar från 1945 och målsättningen är att göra platsen mer tillgänglig och integrerad med övriga parken. Eftersom parken idag är hårt sliten och hårt belastad av människor från hela staden samt att många synpunkter och intressen har framkommit i bla rådslaget, kommer prioriteringar i programförslaget att behöva göras inför upprustningen. Helt beroende av hur mycket medel staden (Gfn och Idn samt Sabbatsbergsområdet) avsätter till upprustning och drift, kommer parken genom upprustningen att få nya användningsområden och bli en anrik och modern aktivitetspark året runt för såväl barn, unga, vuxna som äldre människor. Framtida huvudmannaskap Driftskostnader för isanläggning och bollytor, parkskötsel, renhållning skall utarbetas och inriktningen är att hela Vasaparken får en huvudman. Förvaltningen är positiva till att ansvara för hela parken under förutsättning att motsvarande medel tilldelas förvaltningen till kostnader för drift, reparationer, underhåll och personal. Hur detta skall lösas med eventuella underentreprenörer och olika kompetensområden diskuteras och förslag skall utarbetas i samband med att kostnadsberäkningar är framtagna. Utifrån nuvarande erfarenheter behöver klottersaneringen i parken samordnas bättre eller skötas av en huvudman med eventuell entreprenör. Tillsyn av ordningen i parken kan vägas in som en uppgift för de som arbetar i parken, framförallt som parkpersonal vilka arbetar med parkens trivsel och skötsel. Minnesmonument över Astrid Lindgren I samband med Astrid Lindgrens bortgång har flera medborgarförslag inkommit till förvaltningen om att på olika sätt hedra författarinnan. Förvaltningen har besvarat dessa förslag. Förvaltningen har avgivit ett remissyttrande till kommunstyrelsen gällande en skrivelse som inkommit från Norrmalms stadsdelsnämnds ordförande, Håkan Tenelius (Fp). Skrivelsen handlar om att lekplatsen i Vasaparken bör bli ett minnesmonument över författarinnan Astrid Lindgren. Förvaltningen har ställt sig positiv till förslaget och anser att lekplatsen för det ändamålet renoveras i samband med Vasaparkens upprustning. Ärendet hanterades i Norrmalms stadsdelsnämnd Medborgarförslag Ett inkommet medborgarförlag föreslår att en staty/ byst reses i parken, där hon promenerade regelbundet. Förvaltningen anser att lekplatsen tillsvidare blir författarinnans minnesmonument och föreslår således inte att en staty/ byst reses. Förvaltningen har erfarit att denna inriktning är i överensstämmelse med Astrid Lindgrens anhöriga.

5 SID 5 (5) Närpolisen City polismästardistrikt är positiva till att Vasaparken bli en aktivitetspark. De anser även att det är positivt med skateboard i parken. Inga större problem i parken i dag Vasaparken är en säker park. Naturlig medverkan med patrullering etc är en självklarhet. De tror inte på ordningsvakt i parken däremot parkarbetare på plats. Polisen kommer att bli remissinsatans när programförslaget är utarbetat. Hembygdsföreningen å Norrmalm Birgitta Smedberg, ordförande i föreningen, har informerats om projektet genom ett telefonsamtal. Sammanställning av rådslaget har översänts med tillhörande tjänsteutlåtande samt inbjudan att medverka. Föreningen kommer att bli remissinsatans när programförslaget är utarbetat. Företagare Företagarföreningen kommer att bli remissinstans när programförslaget är utarbetat. Caféägarna är villiga att bidra ekonomiskt med ombyggnationer av befintliga caféer till vinteröppna caféer och restaurang. Övriga eventuella företag som vill bidraga ekonomiskt skall undersökas vid mötet med sponsorerna. Nya medborgarsynpunkter Ytterligare förslag/ idéer har inkommit via telefon, e-post samt brev till förvaltningen vilka skall beaktas i den fortsatta planeringen; - Stor isbana för isshower mm - Staket runt isbanan för att hindra cyklar, barnvagnar samt att grus dras in på ovalen. - Öppna lungor i parken med mindre backar för bla rullstolar, rullator etc. - Stadsmuseet undrar om plaskdammen kommer igång. - Önskemål om öppna ytor (träd tas bort) och inflyttande av parkbänkar vid Torsgatan/ Odengatan. - Ytterligare önskemål om stora isytor för konståkningsuppvisning/ isshower. Remissinstanser När ett programförslag är framtaget som diskuterats med bidragsgivare och intressenter av parken, skall förslaget skickas för remissyttrande till olika intressegrupper. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslå att nämnden godkänner redovisningen och inriktningen i det fortsatta arbetet. Enligt tidplanen är målsättningen att ett första programförslag skall kunna presenteras vid nämndens sammanträde i augusti. Bilagor Barnchecklista

A B C D E. Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS. Vasaparken, fördjupat program västra delen - svar på remiss från trafikkontoret

A B C D E. Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS. Vasaparken, fördjupat program västra delen - svar på remiss från trafikkontoret A B C D E Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Victoria Zimmermann Grönros Tfn: 08-508 09 021 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2005-10-05 DNR: 305-640/2005 Till

Läs mer

ABCDE. Beställaravdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALT- Genomförandeplan för avveckling av Gustav Vasa Hemmet plan 4 och 5

ABCDE. Beställaravdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALT- Genomförandeplan för avveckling av Gustav Vasa Hemmet plan 4 och 5 Beställaravdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALT- NING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-11-20 DNR 530-907/02 Handläggare: Christina Österling Tfn: 08/508 09 527 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Genomförandeplan

Läs mer

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Inför genomförandet av stadens e-strategi. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-12-02 DNR 051-269/02 Handläggare: Riitta Sköld, 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Inför genomförandet

Läs mer

ABCDE. Dubbeldiagnosprojektet Team-ett, utvärdering och rapport. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Dubbeldiagnosprojektet Team-ett, utvärdering och rapport. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-09-02 DNR 510-597/02 Handläggare: Riitta Sköld Tfn: 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Dubbeldiagnosprojektet

Läs mer

Redovisning av förslag till "Vackra Stockholm

Redovisning av förslag till Vackra Stockholm Kungsholmens stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-04-30 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09330 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Förvaltningens

Läs mer

ABCDE. Stockholms Parkprogram yttrande till gatu- och fastighetskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Stockholms Parkprogram yttrande till gatu- och fastighetskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2003-03-15 Handläggare: Victoria Zimmermann Grönros Tfn: 508 09 021 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Stockholms

Läs mer

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH STÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-01-10 DNR 124-968/01 Handläggare: Lars B Strand Tfn: 50809023 Norrmalms stadsdelsnämnd "Vad är viktigt

Läs mer

Verksamhetsanpassning av skollokaler i Adolf Fredriks Musikklasser - genomförandeärende

Verksamhetsanpassning av skollokaler i Adolf Fredriks Musikklasser - genomförandeärende Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Berg Sällemark Tfn: 508 09 032 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-05-10 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsanpassning av skollokaler

Läs mer

ABCDE. stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH

ABCDE. stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH Norrmalms stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH STÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2002-01-07 DNR 530-751/01 Handläggare: Riitta Sköld Tfn: 08 508 09 307 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Granskning

Läs mer

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2003-10-18 DNR 124-681/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

ABCDE. Avveckling av Steget - öppenvård i egen regi för narkomaner. Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Avveckling av Steget - öppenvård i egen regi för narkomaner. Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 ( 5 ) 2002-10-25 DNR 513-818/02 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Norrmalms stadsdelsnämnd Avveckling

Läs mer

ABCDE. Stockholms klotterkommissions rapport yttrande till kommunstyrelsen

ABCDE. Stockholms klotterkommissions rapport yttrande till kommunstyrelsen ABCDE Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Gunilla Schedin Hahn / Elsa Lindberg Tfn: 508 09 015 / 508 09 059 Till Norrmalms stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende HÄGERSTEN - LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-04-29 Handläggare: Anna Ambjörn Telefon: 08-508 22 048 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-03 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Organisation och arbetsformer

Läs mer

Ny skatepark i norra innerstaden redovisning av förvaltningsuppdrag

Ny skatepark i norra innerstaden redovisning av förvaltningsuppdrag NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-05-20 Handläggare: Liselotte van den Tempel Telefon: 08-508 09 245 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ny skatepark

Läs mer

ABCDE. "Föräldrars samtycke till adoption, m.m." Yttrande över Ds 2001:53. Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Föräldrars samtycke till adoption, m.m. Yttrande över Ds 2001:53. Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Avdelningen för strategi och stöd N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2001-12-14 DNR 510-929/01 Handläggare: Lars B Strand Tfn: 50809023 Norrmalms stadsdelsnämnd "Föräldrars samtycke

Läs mer

ABCDE. stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH. Samverkansprojekt med Adolf Fredriks församling. Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH. Samverkansprojekt med Adolf Fredriks församling. Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms A VDELNINGEN FÖR STRATEGI OCH STÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE 003-965/01 SID 1 (5) 2001-12-17 Handläggare: Lars B Strand Tfn: 50809023 Norrmalms stadsdelsnämnd Samverkansprojekt med Adolf Fredriks församling

Läs mer

Svar på medborgarförslag om hundrastgård

Svar på medborgarförslag om hundrastgård Skärholmens stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-05-29 Handläggare Sara Heppling Trygg Telefon: 08-508 240 16 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut 1. Att

Läs mer

Östermalms stadsdelsförvaltning

Östermalms stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Rapport Sida 0 (4) 2017-01-11 Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Karlavägen 104, plan 6 Box 24 156 10451 Stockholm Telefon 08 508 10 063 Växel 08 508 10 000 Fax 08 508

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Östermalms stadsdelsförvaltning Kvalitetsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-24 Handläggare Carolina Bjurling Telefon: 08-50810052 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-09-21 Program för barnets

Läs mer

ABCDE. Bidrag till frivilligorganisationer. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Bidrag till frivilligorganisationer. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2003-05-05 DNR 671-248/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Återredovisning av uppdrag om pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna yttrande till kommunstyrelsen

Återredovisning av uppdrag om pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna yttrande till kommunstyrelsen Barn och Ungdom N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2004-10-07 DNR 400-609/2004 Handläggare: Annika Hellewell Tfn: 08-508 09 381 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Återredovisning av

Läs mer

Hundrastplatser och hundrastgårdar

Hundrastplatser och hundrastgårdar SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SAMHÄLLSSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR1.2.4/285-2010 SID 1 (6) 2010-11-26 Handläggare: Rune Ney Sophie Dahlberg Till Skärholmens stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till

Läs mer

Remissyttrande plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

Remissyttrande plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Sida 1 (6) 2015-11-03 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2015-11-26

Läs mer

STADSDELSFÖRVALTNING. Kontinuitets- och Avbrottsplan gällande IT-stödd verksamhet

STADSDELSFÖRVALTNING. Kontinuitets- och Avbrottsplan gällande IT-stödd verksamhet NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING P ERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2002-11-04 DNR 054-934/02 Handläggare: Barbro Broo, tel 08-508 09 049 Till Norrmalms Stadsdelsnämnd Kontinuitets- och Avbrottsplan

Läs mer

ABCDE. Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2004-03-02 DNR 000-36/2004 Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilliga organisationer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATION TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) SDN 2009-10-22 Handläggare: Elin Olaisson Telefon: 08 508 06 406 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar

Läs mer

Remiss av motion om renovering av Vanadisbadet och byggande av en fullstor idrottshall på Norrmalm

Remiss av motion om renovering av Vanadisbadet och byggande av en fullstor idrottshall på Norrmalm IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 2011/149 SID 1 (5) 2011-03-28 Nr 6 Handläggare: Ulf Sankell Telefon: 08-508 27 919 Till Idrottsnämnden 2011-04-12 Remiss av motion om renovering

Läs mer

Förtydligande av rutiner för medborgarförslag

Förtydligande av rutiner för medborgarförslag Sida 1 (5) 2019-05-02 Handläggare Kerstin Henningsson Telefon: 0850823016 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-05-23 Förtydligande av rutiner för medborgarförslag Förslag till beslut Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Mobbningsarbete i stadsdelens skolor - återremiss. Förslag till beslut Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Mobbningsarbete i stadsdelens skolor - återremiss. Förslag till beslut Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Barn och ungdomsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2004-09-13 DNR 400-428/2004 Handläggare: Annika Hellewell Tfn: 08-508 09 381 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Mobbningsarbete

Läs mer

Remiss om Modernisering av sociala system

Remiss om Modernisering av sociala system Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-05 Handläggare Karin Johansson Telefon: 08-50805097 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2018-03-08

Läs mer

Inkomna synpunkter i samband med öppet hus i Östberga november 2015 svar på hur synpunkterna har tagits om hand

Inkomna synpunkter i samband med öppet hus i Östberga november 2015 svar på hur synpunkterna har tagits om hand Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelningen för kultur, fritid och demokrati Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.-191/2016 Sida 1 (5) 2016-02-17 Handläggare Åsa Winfridsson Telefon: 08-508 14 152 Till

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

REMISS AVSEENDE PROGRAM FÖR BROMSTENS INDUSTRIOMRÅDE I STADSDELEN BROMSTEN, DNR

REMISS AVSEENDE PROGRAM FÖR BROMSTENS INDUSTRIOMRÅDE I STADSDELEN BROMSTEN, DNR IDROTTSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-29 Handläggare: Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden 2008-06-17 Nr. 10 REMISS AVSEENDE PROGRAM FÖR BROMSTENS INDUSTRIOMRÅDE I STADSDELEN

Läs mer

Hundrastgårdar i Hökarängen, Farsta och Farsta strand Inriktningsbeslut och svar på tre medborgarförslag

Hundrastgårdar i Hökarängen, Farsta och Farsta strand Inriktningsbeslut och svar på tre medborgarförslag Avdelningen för stadsutveckling Handläggare: Cecilia Rivard 08 508 18 048 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-03-08 Sida 1 (5) 2018-02-08 Hundrastgårdar i Hökarängen, Farsta och Farsta strand Inriktningsbeslut

Läs mer

stans stadsdelsförvaltning S TADSMILJÖAVDELNINGEN Till Stadsdelsnämnden Tfn: 08/ SDN

stans stadsdelsförvaltning S TADSMILJÖAVDELNINGEN Till Stadsdelsnämnden Tfn: 08/ SDN Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning S TADSMILJÖAVDELNINGEN ANMÄLAN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 305-120/2006 SID 1 (6) 2006-02-09 Handläggare: Monica Gahm Till Stadsdelsnämnden Tfn: 08/508 12 200 SDN 2006-03-30

Läs mer

Nytt idrottspolitiskt program arbetsprocess och tidsplan

Nytt idrottspolitiskt program arbetsprocess och tidsplan IDROTTSFÖRVALTNINGEN STABEN FÖR IDROTT OC H FOLKHÄLSA DNR 402/666/11 SID 1 (5) 2011-09-02 IDN 2011-09-22 Handläggare: Magnus Åkesson Telefon: 508 27 638 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag till

Läs mer

2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen.

2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar i miljökraven för att följa teknikutvecklingen. 2011-11-22 Hans Söderström Stadsmiljö 08-508 261 23 hans.soderstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-12-15 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Samarbete mellan

Läs mer

Konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP Inriktningsbeslut samt svar på skrivelse från Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP)

Konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP Inriktningsbeslut samt svar på skrivelse från Åsa Jernberg och Axel Nekham (båda MP) IDROTTSFÖRVALTNINGEN PLANERINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR412/7/12 DNR 017/905/11 SID 1 (6) 2012-03-07 IDN 2012-03-20 Handläggare: Jan Sågström Tel: 08-508 26 238 Hans Eriksson Tel: 08-508 26 754 Till

Läs mer

ABCDE. för administration och upphandling K ANSLIET F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING. Områdesutveckling i Hökarängen en insats inom Stadsdelsförnyelsen

ABCDE. för administration och upphandling K ANSLIET F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING. Områdesutveckling i Hökarängen en insats inom Stadsdelsförnyelsen Sektionen för administration och upphandling K ANSLIET F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2005-05-30 DNR 004-354/2005 Handläggare: Marie Eriksson Tfn: 08-508 18 004 Till stadsdelsnämnden

Läs mer

Medborgarbudget 2: Aktivitetsparken Måsen i Fagersjö

Medborgarbudget 2: Aktivitetsparken Måsen i Fagersjö Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (6) 2016-09-22 Handläggare: Beatriçe Hasani 08 508 18 095 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-10-20 Medborgarbudget 2: Aktivitetsparken Måsen i Fagersjö

Läs mer

Nyanläggning av naturlekplats i Svedmyraskogen i Tallkrogen

Nyanläggning av naturlekplats i Svedmyraskogen i Tallkrogen Avdelningen för stadsutveckling Sida 1 (6) 2018-08-28 Handläggare: Jan Ekman 08 508 18 033 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-09-20 Nyanläggning av naturlekplats i Svedmyraskogen i Tallkrogen Genomförandebeslut

Läs mer

Demokratimedel 2015 och

Demokratimedel 2015 och Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2015-09-29 Handläggare: Thomas Kultti 08 508 19 101 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-10-22 Demokratimedel 2015 och medborgarbudget i Fagersjö

Läs mer

STADSDELSFÖRNYELSEN I VANTÖR 2006 Upprustning av stugan i parken Dalbotten

STADSDELSFÖRNYELSEN I VANTÖR 2006 Upprustning av stugan i parken Dalbotten Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Anna Hörnsten Telefon: 08-508 20 061 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-08-03 SDN 2006-08-24 Dnr 015-275/2006 STADSDELSFÖRNYELSEN I VANTÖR

Läs mer

Ett Stockholm för alla Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett Stockholm för alla Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (5) 2017-12-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2018-02-01 Ett Stockholm för alla Program

Läs mer

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad äldreomsorg

Anhörig/närståendepolicy för Stockholms stad äldreomsorg SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORGEN OM ÄLDRE OC H STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Handläggare: Lena Alksten, Therese Lang Telefon: 08-508 24 551, 08-508 24 506 2010 Till Skärholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende hundförbud Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende hundförbud Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd Utlåtande 2010:46 RI (Dnr 667-2006/2009) Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende hundförbud Hemställan från Norrmalms stadsdelsnämnd Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Avdelningen för utveckling, lokaler och stadsmiljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-04-24 Handläggare Fredrik Holmgren Telefon: 08-50814050 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S)

Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S) Utlåtande 2012:159 RIII (Dnr 328-2034/2011) Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer

Anläggande av konstgräsplan vid Axelsbergs bollplan Utrednings- och inriktningsbeslut

Anläggande av konstgräsplan vid Axelsbergs bollplan Utrednings- och inriktningsbeslut Sida 1 (7) FSK Dnr 4.2-011/2016. IDF Dnr 08.03.01/1390/2015 2016-01-11 Handläggare fastighetskontoret Stefan Hagdahl Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 26 938 stefan.hagdahl@stockholm.se Handläggare

Läs mer

ABCDE. och omsorgsavdelningen beställare N ORRMALMS

ABCDE. och omsorgsavdelningen beställare N ORRMALMS Vård- och omsorgsavdelningen beställare N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 2004-06-11 DNR 300-446/2004 Handläggare: Christina Österling Tfn: 08/508 09 527 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Parkinvesteringar år

Parkinvesteringar år Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Dnr 3.2./036-2018 Sida 1 (5) 2018-01-15 Handläggare Love Örsan Telefon: 08-50824019 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Parkinvesteringar

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

ABCDE. Ny detaljplan för del av Sabbatsbergsområdet- yttrande till stadsbyggnadskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Ny detaljplan för del av Sabbatsbergsområdet- yttrande till stadsbyggnadskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2004-05-14 DNR: 302-287/2004 Handläggare: Patrik Ståhl Tfn: 508 09 021 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ny

Läs mer

Upprustning av parkleken Kristallen

Upprustning av parkleken Kristallen Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-02 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2013-08-29 Genomförandebeslut

Läs mer

Förslag att stänga av Tysta Marigången för allmän gångtrafik kvällar och nätter

Förslag att stänga av Tysta Marigången för allmän gångtrafik kvällar och nätter GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-02-17 Handläggare: Peter Granström Region Innerstad Markbyrån Tel: 508 265 12 peter.granstrom@gfk.stockholm.se Dnr 03-512-4052 2004-01-15 Till Gatu-

Läs mer

Upprustning och modernisering av Stadion Lägesrapport

Upprustning och modernisering av Stadion Lägesrapport Lilian Rosell Utvecklingsavdelningen 08-508 276 03 lilian.rosell@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-10-25 Upprustning och modernisering av Stadion 2010-2014. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden

Läs mer

A Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

A Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning A Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Stadsdelsmiljö- & Teknik Tom Thorell tfn 508 05 063 Dnr 040-410-2004 Sammanträde 25 januari 2005 Tjänsteutlåtande 27 december 2004 1(5) Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 2016-642-2.2.2. Sida 1 (4) 2016-11-20 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Återvinningsstationer under gatan och i nybyggda hus - svar på skrivelse från Anders Broberg (kd)

Återvinningsstationer under gatan och i nybyggda hus - svar på skrivelse från Anders Broberg (kd) Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2003-01-07 DNR 368-745/02 Handläggare: Liselotte van den Tempel Tfn: 08-508 09 245 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Parkeringsproblemet i Västertorps centrum Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22)

Parkeringsproblemet i Västertorps centrum Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22) Utlåtande 2005:101 RIII (Dnr 314-1789/2004) Parkeringsproblemet i Västertorps centrum Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Driftsansvar och avgränsningar för Kungsträdgården fr o m 1 oktober 2015

Driftsansvar och avgränsningar för Kungsträdgården fr o m 1 oktober 2015 Bilaga 3 Sida 1 (7) -02-04 Bilaga 3 Kungsträdgården fr o m 1 oktober Bakgrund: Den 1 oktober övertar staden ansvaret för drift och upplåtelse av Kungsträdgården. I skrivande stund pågår ett planeringsarbete

Läs mer

Utemiljön kring Humlanhuset

Utemiljön kring Humlanhuset Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Sida 1 (6) 2016-05-23 Handläggare Fredrik Ekroth Telefon: 08-508 09 307 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-06-15 Utemiljön kring

Läs mer

Modernisering av sociala system

Modernisering av sociala system Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-02-04 Handläggare Patricia Hamberg Telefon: 08-508 15 024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2018-03-08 Svar på remiss

Läs mer

Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag Avdelningen för kansli och medborgarkontor Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: Per-Eric S. Siljestam och Sirpa Alho Tfn: 508 03 276, 508 03 445 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-03-02 Dnr 232/06

Läs mer

Förslag till ändrade taxor 2014

Förslag till ändrade taxor 2014 Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-04 IDN 2013-06-18 Handläggare Susanne Olsson Telefon: 08-508 28 426 Till idrottsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Idrottsnämnden föreslår

Läs mer

Medborgarbudget. Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner att genomföra en medborgarbudget under 2016/2017 som ett pilotprojekt.

Medborgarbudget. Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner att genomföra en medborgarbudget under 2016/2017 som ett pilotprojekt. Sida 1 (5) Revision 1 2016-08-01 Handläggare Inger Cronlund Telefon: 0850803354 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Medborgarbudget Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner att genomföra

Läs mer

Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L)

Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L) Utlåtande 2017:129 RVII (Dnr 106-358/2016) Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L) Kommunstyrelsen

Läs mer

Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till remiss från stadsledningskontoret

Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till remiss från stadsledningskontoret NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLE- OCH FRITIDSAVDELNING EN SID 1 (8) 2012-09-10 Handläggare: Cecilia Oscarsson Telefon: 08-508 09 270 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Gemensam förskolekö och fördelningen

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB. Sida 1 (6) 2015-12-18 E2015-03810 Handläggare Kamilla Karlsson 08-508 266 34 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till JM AB.

Läs mer

Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, tilloch. nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real, Genomförandebeslut

Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, tilloch. nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real, Genomförandebeslut Utlåtande 2017:56 RI+RIV (Dnr 112-14/2017) Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, tilloch nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real Genomförandebeslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl. revidering av reglementen - remissvar

Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl. revidering av reglementen - remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE 006-294/2008 SID 1 (7) 2008-07-17 Handläggare: Marie Broberg Telefon: 508 14 050 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Handläggare Love Örsan Telefon: 08-508 24 019 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Grönare Stockholm- Förslag

Läs mer

Satsningar på ökad fysisk aktivitet för ungdomar i Järvaområdet

Satsningar på ökad fysisk aktivitet för ungdomar i Järvaområdet Idrottsförvaltningen Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning IDF Dnr 03.01/199/2015 R-K SDF Dnr 5.-104-2015 S-T SDF Dnr 1.2.5-104/2015 Sida 1 (6) 2015-02-26 Handläggare IDF

Läs mer

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017

Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Utlåtande 2016:153 RI (Dnr 170-1307/2016) Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Äldrenämnden ska ansvara för genomförande

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2007-03-23 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 Förslag

Läs mer

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm

Kultur i ögonhöjd för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur i Stockholm HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRS KOLA, FRITID OCH KUL TUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Anna Magnfors Telefon: 08-508 05073 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Hemtjänst för äldre - kvalitet och rättsäkerhet för den enskilde - svar på remiss från revisionskontoret

Hemtjänst för äldre - kvalitet och rättsäkerhet för den enskilde - svar på remiss från revisionskontoret Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-04-12 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Hemtjänst för äldre - kvalitet

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2005-12-17 Dnr:610-05-500 SDN:2005-01-24 Handläggare: Eija Ghamsary Tfn: 08-508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd Föreskrifter

Läs mer

Beredning Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Beredning Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carlsson Ingemar Forsell Tommy Datum 2018-04-18 Diarienummer KSN-2016-2360 KSN-2017-2014 Kommunfullmäktige Motion av Stefan Hanna (C) om fler parkbänkar för äldre samt

Läs mer

Matning av vildfåglar på Strömmen - svar på skrivelse från ordföranden Jan Valeskog (s)

Matning av vildfåglar på Strömmen - svar på skrivelse från ordföranden Jan Valeskog (s) Stadsmiljöavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Monica Fredriksson Tfn: 08-508 09 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-09-25 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Matning av vildfåglar på Strömmen

Läs mer

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-07 Handläggare Lisa Svensson Telefon: 08-50847980 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 september 2017 Ärende

Läs mer

Etapp två av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

Etapp två av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut Dnr Sida 1 (6) 2017-10-10 Handläggare Richard Hultman 08-508 262 31 Till Trafiknämnden 2017-11-23 Etapp två av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner förslag

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK

PROJEKT PRESENTATION: VASAPARKEN, STOCKHOLM. FÖRNYELSE AV EN INNERSTADSPARK En förnyad lekplats ligger centralt i parken. Ett berg av gummi integrerar oilka typer av lek och fungerar som ett landmärke i parken mot omgivande stad. 1(8) Det artificiella gummiberget är en tolkning

Läs mer

Markanvisning för kinesiskt generalkonsulat väster om Stora Torp, inom stadsdelen Torp samt ansökan om planbesked

Markanvisning för kinesiskt generalkonsulat väster om Stora Torp, inom stadsdelen Torp samt ansökan om planbesked Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-12- diarienummer 04/03 Martin Öbo telefon 031-8 11 29 e-post: martin.obo@fastighet.goteborg.se Markanvisning för kinesiskt generalkonsulat väster om Stora Torp,

Läs mer

REDOVISNING AV KOSTNADER AVSEENDE FÖRBEREDELSE FÖR PLANVÄRME PÅ HJORTHAGENS IDROTTSPLATS, ÅTERREMISS

REDOVISNING AV KOSTNADER AVSEENDE FÖRBEREDELSE FÖR PLANVÄRME PÅ HJORTHAGENS IDROTTSPLATS, ÅTERREMISS IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2007-09-05 DNR 412/967/06 Handläggare: Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden 2007-09-18 REDOVISNING AV KOSTNADER AVSEENDE FÖRBEREDELSE FÖR PLANVÄRME PÅ HJORTHAGENS

Läs mer

Offentliga rum förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

Offentliga rum förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin 5 Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-11-22 Handläggare Erik Jondelius Telefon: 508 12 098 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-12-14 Offentliga rum

Läs mer

Ny lekplats på sportfältet

Ny lekplats på sportfältet Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-27 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-02-02

Läs mer

Fixartjänst för rörelsehindrade Hemställan från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Fixartjänst för rörelsehindrade Hemställan från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd PM 2013:76 RVII (Dnr 326-2396/2011) Fixartjänst för rörelsehindrade Hemställan från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Hemställan

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Parkskötseln på Östermalm lägesredovisning

Parkskötseln på Östermalm lägesredovisning ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-01-26 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd Parkskötseln

Läs mer

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp)

Psykisk ohälsa hos äldre, ett bortglömt kapitel - svar på skrivelse från vice ordföranden Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-05-24 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Psykisk ohälsa hos äldre, ett

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för utveckling av alkohol- och drogförebyggande insatser

Ansökan om statsbidrag för utveckling av alkohol- och drogförebyggande insatser Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-02-27 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ansökan om statsbidrag för utveckling

Läs mer

Upprustning av parkleken Vippan svar på medborgarförslag och skrivelse från (S) och (V)

Upprustning av parkleken Vippan svar på medborgarförslag och skrivelse från (S) och (V) HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2011-11-24 DNR 446-2011-3.1 460-2011-1.2.4

Läs mer

Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster Skarpnäck stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-04-20 Handläggare Åsa Örnevik Telefon: 08-50815000 Inger Bogne Telefon: 08 50815450 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd

Läs mer

Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken

Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-12 Handläggare Christina Pettersson Telefon: 08-508 103 20 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2018-03-15 Stockholms stads

Läs mer