sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation"

Transkript

1 sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008

2 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet otillräcklig. Därför lever miljontals människor med bestående, och ibland tilltagande, funktionsnedsättningar. Akutsjukhusets kvalificerade insatser har räddat många av dessa personer från en förtida död, och läkemedel och/eller kirurgi begränsar ibland omfattningen av permanenta skador eller bromsar sjukdomens fortskridande. Icke desto mindre kommer konsekvenserna av sjukdomen eller skadan att utgöra hinder i det fortsatta dagliga livet. Uppgiften för neurologisk rehabilitering, både kliniskt och vetenskapligt, är att minimera de negativa konsekvenserna av sjukdom eller trauma som skadat nervsystemet. Men inte endast detta. Vi strävar även efter att möjliggöra för personen med ett funktionshinder att fokusera på sina förmågor och potentialer, att förbättra och bygga på kvarvarande funktionsförmåga och att återställa hälsa. Akutsjukvården hjälper personen att inte dö. Neurorehabilitering hjälper personen att vilja och kunna fortsätta leva ett bra liv i vardagen. Medical science aims at curing disease and healing injury. Unfortunately, both our knowledge and our ability is insufficient. Thus, millions of people live with permanent, and sometimes progressive, disability. Many of these suffer neurological dysfunction. Acute hospital management of high standard has saved many of these persons from premature death, and drug and/or surgical treatment sometimes prevent permanent damage or at least put a brake on disease progression. Nevertheless, the disease and/or the consequences of trauma may still pose major obstacles to daily life. The task of neurological rehabilitation, both clinically and in research, is to minimize the negative consequences of disease or trauma affecting the nervous system. But not only that. We also aim at empowering the person with a disability to focus on his or her residual abilities and potentials, to improve and build upon this capacity, and to restore health. Acute medicine helps the person survive. Neurorehabilitation helps the person regain the lust and the ability to live a good everyday life. Richard Levi

3 Forskning Research Så kallad grundforskning syftar till att kartlägga och påverka de fundamentala biologiska mekanismerna vid sjukdom och skada. Tillämpad (klinisk) forskning syftar till att kartlägga och påverka konsekvenserna av sjukdom och skada såsom de yttrar sig för patienten. Vårt fokus är personen med ett neurologiskt funktionshinder. Vi strävar efter att finna metoder här och nu för att förbättra funktionsförmågan, för att öka viljan och möjligheterna till delaktighet i familj, samhälle och arbetsliv, samt, ytterst, för att finna mening och tillfredsställelse i ett gott vardagsliv, även i avsaknad av en möjlighet till bot i nuläget. På så vis fastställs prioriteringen i vår forskningsinriktning av våra patienters vardagsverklighet. Sju slutförda och tre pågående doktorandprojekt belyser viktiga problem och möjligheter inom neurorehabilitering. Basic research aims at investigating and affecting the fundamental mechanisms of disease and trauma. Applied (clinical) research aims at investigating and affecting disease and trauma as it is expressed in the patient. Our focus is the person with a neurological disability. We aim to find methods here and now to improve function and ability, to increase the will and possibilities for participation in family, social and working life, and, ultimately, to find meaning and satisfaction in a good everyday life, even without a current prospect of being cured. Thus, the areas of priority for research are provided by the patients reallife situation. Seven completed and three on-going PhDprojects focus on central problems and possibilities within neurorehabilitation.

4 Klinisk verksamhet Sektionen för Neurorehabilitering vid Karolinska Institutet är lokaliserat tillsammans med vår klinik i Frösundavik, strax norr om Stockholms centrum. Delar av den kliniska verksamheten drivs av Rehab Station Stockholm (ett dotterbolag i Praktikertjänst, Sveriges största privata vårdgivare), och delar drivs av Spinaliskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi bedriver medicinsk rehabilitering i slutenvård, dagvård och öppenvård. De flesta av våra patienter är yngre, och de vanligaste diagnoserna är ryggmärgsskada (SCI), multipel skleros och multi-trauma. Vår rehabiliteringsfilosofi avspeglar sig i anläggningens arkitektur, och vår klinik har bl. a vunnit tävlingen Årets vårdbyggnad Personalen utgörs av specialistläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor/undersköterskor, kuratorer och andra specialister i våra team. Vi är särskilt stolta över våra rehabiliteringsinstruktörer, dvs. specialutbildade coacher och förebilder, vilka själva har funktionshinder. Clinical operations The Division of Neurorehabilitation at the Karolinska Institute is co-located with our clinical center in Frösundavik, just north of downtown Stockholm. Part of the clinical activities is operated by Rehab Station Stockholm (a subsidiary of Praktikertjänst, Sweden s largest privately-owned healthcare provider), and part is operated by the Spinalis Clinic of the Karolinska University Hospital. We provide in-patient, day care and out-patient treatment. Most of our patients are young, and the most common diagnoses are spinal cord injury (SCI), multiple sclerosis and multi-trauma. Our rehabilitation philosophy is reflected in the architecture of the clinic, and our center won the prize medical care building of the year Our staff comprises specialist physicians, physiotherapists, occupational therapists, nurses, social workers and other key professions working according to a team concept. We are particularly proud of our rehabilitation instructors, i.e. professionals with a disability, acting as role models and coaches for our patients.

5 Utveckling Development Sedan slutet av 1980-talet har vi utvecklat en heltäckande modell för rehabilitering, Spinaliskonceptet dök den unge narkosläkaren dr Claes Hultling på grunt vatten och blev permanent förlamad på grund av en ryggmärgsskada. Tack vare hans målmedvetenhet och viljestyrka kunde denna olycka bli startpunkten för en ännu idag pågående mission att revolutionera rehabiliteringsvården i allmänhet och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i synnerhet. Ovärderligt stöd har kommit från ett flertal personer och institutioner. I synnerhet ska nämnas professor Åke Seiger, neuroforskare, förste vetenskaplige chef för Miami Project to Cure Paralysis, och vår nuvarande prefekt vid Karolinska Institutet, samt Göran Lagerström, f.d. Europachef för IKEA och strategikonsult, vilka har bidragit till konceptet med kunskap och visdom, och fortsätter att göra så än idag. Såsom är fallet inom sjukvården i allmänhet, så blir vårt koncept endast så bra som våra medarbetare är. Vårt team är lika dedikerat åt forskning och utveckling som åt var och en av våra patienter. Vår förhoppning är att göra Spinaliskonceptet tillgängligt på andra platser och också för andra diagnosgrupper. Since the late 1980s, we have developed a comprehensive model for one-stop-rehabilitation, the Spinalis Concept. In 1984, Dr Claes Hultling, then a young anaesthesiologist, sustained a SCI in a diving accident, becoming permanently tetraplegic. Thanks to his determination and willpower, this catastrophic event became the starting point of a still-ongoing mission to revolutionize rehabilitation in general, and spinal cord injury rehabilitation in particular. Invaluable support has been given by several individuals and corporate sponsors. In particular, professor Åke Seiger, neuroscientist, first scientific Director of the Miami Project to Cure Paralysis, and current Head of our institution at the Karolinska Institute, and Mr Göran Lagerström, a former IKEA executive and business strategist, have added their knowledge and wisdom to the concept, and continues to do so to this day. As is the case in health care in general, however, our concept is only as good as our co-workers. Our team is as dedicated to research and development as to each individual patient. We wish to scale the Spinalis concept to other locations and also adapt it to other diagnostic groups.

6 Undervisning Education Flera medarbetare är aktiva som lärare och föreläsare såväl inom som utom akademin. Den kanske viktigaste pedagogiska insatsen utförs dock riktad mot våra patienter. Vi har skrivit ett antal böcker och annat undervisningsmaterial, vilka alla syftar till att möjliggöra för personer med funktionshinder att leva ett bättre vardagsliv. Att anamma en hälsosam livsstil är av avgörande betydelse för alla människor, och i än större omfattning för personer med neurologisk sjukdom och funktionshinder. Våra hälsocoacher ledda av sjukgymnasterna Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman, integrerar hälsopromotivt arbete enligt Spinalis Hälso Navigator i vårt kliniska rehabiliteringsprogram. Mer information finns på www. rehabstation.se och Several of our co-workers are engaged as teachers and lecturers within and outside academia. Perhaps the most important educational efforts, however, are directed towards our patients. We have produced a number of books and educational materials, all aiming at empowering the patient to be able to live a better everyday life. Adopting a healthier lifestyle is of paramount importance for everybody, and even more so for a person within neurological disease and disability. Our coaches, under the supervision of physiotherapists Anna-Carin Lagerström and Kerstin Wahman, integrate lifestyle management according to the Spinalis Health Navigator into our clinical rehabilitation programs. More information can be obtained at the websites and

7 NÅGRA PÅGÅENDE PROJEKT SOME CURRENT PROJECTS För en fullständig redovisning av tidigare och pågående forskning hänvisas till eller I det följande ska här lämnas en kort översikt över några spännande pågående projekt vid sektionen. Kontakta gärna respektive projektledare för mer information. For a complete listing of previous and current research, please refer to or The following provides just a brief summary of a few exciting and ongoing projects. Don t hesitate to contact the respective project leader for more information. RYGGMÄRGSSKADA OCH UROLOGISKA PROBLEM Även om modern ryggmärgsskadevård har medfört att urosepsis och njursvikt inte längre utgör ledande dödsorsaker bland dessa patienter, så innebär upprepade urinvägsinfektioner och inkontinens fortfarande allvarliga hälsoproblem för många personer. Ett pågående doktorandprojekt undersöker omfattningen av dessa problem i en regional ryggmärgsskadepopulation, och syftar till att identifiera förebyggbara eller behandlingsbara bakomliggande faktorer. Kontaktperson: Elisabeth Farrelly SCI AND UROLOGICAL DYSFUNCTION Although modern SCI care has diminished urosepsis and kidney failure as the leading causes of death among these patients, recurrent urinary tract infections and incontinence are still major nuisances to many patients. One current PhD project investigates the magnitude of these problems, and aims at identifying preventable or treatable underlying factors. Contact person: Elisabeth Farrelly KLINISK FILOSOFI OCH NEUROREHABILITERING Neurologiska sjukdomar och trauma mot nervsystemet leder ofta till påtaglig och permanent funktionsstörning. En sådan livshändelse som att drabbas av en neurologisk skada eller diagnostiseras med en kronisk neurologisk sjukdom utgör ett existentiellt hot som måste hanteras. Detta är inte uppenbarligen en uppgift för psykiatrin eller för klinisk psykologi, eftersom många dylika reaktioner inte är att betrakta som uttryck för psykisk sjukdom. Detta projekt syftar till att undersöka om filosofiska metoder för rådgivning kan utgöra ett värdefullt inslag i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Kontakperson: Richard Levi CLINICAL PHILOSOPHY AND NEUROREHABILITATION Neurological trauma and disease frequently leads to significant and permanent disability. The life event of sustaining such an injury or getting diagnosed with a chronic neurological condition poses an existential threat that has to be dealt with. This is not obviously a task for psychiatry or even clinical psychology, since most reactions are not reflecting psychopathology. This projects aims at investigating the possibility to utilize philosophical methods for counselling as part of rehabilitation. Contact person: Richard Levi

8 RYGGMÄRGSSKADA OCH KARDIO- VASKULÄRA OCH METABOLA PROBLEM Parallellt med förbättrad långtidsöverlevnad eller ryggmärgsskada har det kommit flera rapporter som indikerar en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes mellitus och lipidrubbningar hos personer med denna skada. Ett pågående doktorandprojekt undersöker detta, med syftet att kunna identifiera effektiva primär- och sekundärpreventiva åtgärder. Kontaktperson: Kerstin Wahman SCI AND CARDIOVASCULAR AND METABOLIC PROBLEMS With improved survival rates after spinal cord injury, several reports suggest an increased risk for cardiovascular disease, diabetes mellitus and dyslipidemia among these patients. One current PhD. project examines this, with the aim of finding adequate primary and secondary preventative measures. Contact person: Kerstin Wahman MS OCH KOGNITIV STÖRNING Multipel skleros påverkar nervvävnad i hjärnan och i ryggmärgen. Bland många kliniska manifestationer förekommer också kognitiva störningar. Dessa kan vara svåra att upptäcka, men kan icke desto mindre nedsätta funktionsförmågan i vardagen även i sjukdomens tidiga stadier. Det är därför av betydelse att kunna påvisa och hantera dessa problem så tidigt som möjligt. Detta projekt är inriktat på att definiera goda screeninginstrument och möjliga åtgärdsprogram. Kontaktperson: Catrine Träff MS AND COGNITIVE DYSFUNCTION Multiple sclerosis affects nervous tissue in the brain and spinal cord. Among its many possible clinical manifestations, cognitive dysfunction may be difficult to detect, but nevertheless impair everyday functioning even in early stages of the disease. Thus, it is of importance to be able to detect and manage such problems as soon as possible. The current project aims at finding adequate screening instruments and suggests rehabilitative measures. Contact person: Catrine Träff RYGGMÄRGSSKADOR I SVERIGE OCH GREKLAND För 60 år sedan hade ryggmärgsskador en i regel dödlig utgång över hela världen. Idag är förutsättningarna för överlevnad och ett meningsfullt liv efter skada, dramatiskt bättre i många länder, t ex. Sverige. Vissa rapporter indikerar emellertid att skillnaderna avseende epidemiologi och prognos är betydande även inom EU. Denna prospektiva studie innefattar samtliga nya fall av traumatisk ryggmärgsskada i Sverige och i Grekland, och kommer att belysa viktiga sakförhållanden avseende incidens, morbiditet, mortalitet och prognos. Kontaktperson: Anestis Divanoglou SPINAL CORD INJURY IN SWEDEN AND IN GREECE Sixty years ago, SCI was a lethal injury across the world. Today, prospects for survival and living a rich life are dramatically better in many countries, e.g. Sweden. However, even within the European Union, some reports suggest major differences as regards epidemiology and outcomes. This prospective study comprise all new cases of traumatic SCI within two comparable regions in Sweden and in Greece, and will pinpoint key areas such as incidence, causes of injury, initial management, mortality, morbidity and outcomes. Contact person: Anestis Divanoglou

9 Laget The Crew Rehabiliteringsmedicin är ett lagarbete. I olikhet med många andra medicinska specialiteter förutsätter rehabiliteringsmedicin patientens aktiva medverkan i behandlingen. Personal med vitt skilda och kompletterande kompetenser måste samordna sina insatser. Detta uppnås genom att definiera tydliga, mätbara och realistiska mål för behandlingen, och genom att lära känna och förstå varje patients unika sammanhang och livssituation. Rehabiliteringsmedicinens multi- och interdisciplinära inriktning avspeglas även i forskningen. De flesta av våra projekt planeras och genomförs i samarbete med andra sektioner och institutioner inom och utom Karolinska Institutet. Rehabilitation medicine is a team effort. Unlike most other areas of medicine, the active participation of the patient is of fundamental importance. Professionals with a wide variety of expertise have to synchronize their efforts. This is achieved by establishing clear, measurable and realistic goals of treatment, and by getting to know each patient in his or her unique context and life situation. The multi- and interdisciplinarity of rehabilitation medicine is also reflected in research. Most of our research projects are planned and performed in collaboration with other divisions and institutions within and outside of the Karolinska Institute. 1. Anna-Carin Lagerström projektledare Hälsonavigatorn 2. Richard Levi sektionschef Åke Seiger prefekt Elisabeth Farrelly doktorand 5. Claes Hultling postdoc 6. Kerstin Wahman doktorand Marika Augutis postdoc 8. Ninni Westgren postdoc 9. Elisabeth Gustafsson sektionssekreterare Rita Ehrenfors doktorand 11. Anestis Divanoglou doktorand

10 ORIGINAL PUBLICATIONS Tomson T, Nilsson B Y, Levi R Impaired visual contrast sensitivity in epileptic patients treated with carbamazepine. Arch Neurol vol 45, (Aug) 1988 The Sumatriptan Cluster Headache Group. Treatment of acute cluster headache with sumatriptan. New England Journal of Medicine, 325: (Aug 1), 1991 Levi R, Edman G, Ekbom K, Waldenlind E Episodic cluster headache (part one): Personality factors and neuropsychological characteristics in males. Headache 32: , 1992 Levi R, Edman G, Ekbom K, Waldenlind E Episodic cluster headache (part two): High alcohol and tobacco consumption in males. Headache 32: , 1992 Westgren N, Levi R Motherhood after traumatic spinal cord injury. Paraplegia 32: , 1994 Levi R, Hultling C, Westgren N Computer assisted follow-up systems for spinal cord injury patients. Paraplegia 32: , 1994 Hultling C, Levi R, Garoff L, Nylund L, Rosenborg L, Sjöblom P, Hillensjö T Assisted ejaculation combined with in vitro fertilisation an effective technique treating male infertility due to spinal cord injury. Paraplegia 32: , 1994 Levi R, Hultling C, Nash M, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 1. Medical problems in a regional SCI population. Paraplegia 33: , 1995 Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 2. Associations between clinical patient descriptors and post-acute medical problems Paraplegia 33: , 1995 Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 3. Health related issues of the Swedish annual level of living survey in SCI subjects and controls. Paraplegia 33: , 1995 Hultling C, Rosenlund B,. Tornblom M, Sjöblom P, Garoff L, Nyman C Hillensjö T. Transrectal electroejaculation in combination with in-vitro fertilization: an effective treatment of aneaculatory infertility after testicular cancer. Hum Reprod apr; 10 (4): 847) Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm Spinal Cord Injury Study: 4. Psychosocial and financial issues of the Swedish annual level of living survey in SCI subjects and controls. Paraplegia 34: , 1996 Hultling C. Paraplegi and fertility. Geburtshilfe Frauenheilkd Feb;56(2):X, XII. German. Levi R. The Stockholm Spinal Cord Injury Study: Medical, economical and psycho-social outcomes in a prevalence population. Karolinska Institutet. Doktorsavhandling: 1996 Hultling C, Rosenlund B, Levi R, Fridström M, Sjöblom P, Hillensjö T Assisted ejaculation and in vitro fertilisation in the treatment of infertile spinal cord injured men; the role of intracytoplasmic sperm injection. Human Reproduction 12: , 1997 Westgren N, Hultling C, Levi R, Seiger Å, Westgren M Sexuality in woman with traumatic spinal cord injury. Acta Obstet et Gyn Scand, 76 (10): , 1997 Falci S, Holtz A, Åkesson E, Azizi M, Ertzgaard P, Hultling C, Kjaeldgaard A, Levi R, Ringdén O, Westgren M, Lammertse D, Seiger Å Obliteration of a post-traumatic spinal cord cyst with human embryonic spinal cord grafts: First clinical attempt. J Neurotrauma Vol 14, 11: , 1997 Klefbeck B, Sternhag M, Weinberg J, Levi R, Hultling C, Borg J Obstructive sleep apneas in relation to severity of cervical spinal cord injury. Spinal Cord, 36: , 1998 Hultling C. Assisted reproduction technology in men with special reference to spinal cord injury. Karolinska Institutet. Doktorsavhandling: 1998 Westgren N, Levi R Quality-of-life and traumatic spinal cord injury. Arch Phys Med Rehab. 79: , 1998 Levi R, Ertzgaard P and the Swedish Spinal Cord Injury Council Quality indicators in spinal cord injury care: A Swedish collaborative project, Supplement No. 38. Scand J Rehab Med Suppl. 83: 1-80, 1998 Sköld, C, Harms-Ringdahl K, Hultling C, Levi R, Seiger Å Simultaneous Ashworth measurements and electromyographic recordings in tetraplegic patients. Arch Phys Med Rehab. 79: , 1998 Westgren N, Levi R Sexuality After Injury: Interviews with Women After Traumatic Spinal Cord Injury Sexuality and Disability, Vol. 17, No. 4, 1999 Sköld C, Levi R, Seiger Å Spasticity after traumatic spinal cord injury: nature, severity, and location. Arch Phys Med Rehab. 80: , 1999 Giuliano F, Hultling C, El Masry Ws, Smith MD, Osterloh IH, Orr M. Randomized trial of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction in spinal cord injury. Sildenafil Study Graoup. Ann Neurol 1999 Ju;46 (1): Hultling C. Partner s perceptions of the efficacy of sildenafil citrate (VIAGRA) in the treatment of erectile dysfunction Int J Clin Pract Suppl Jun; 102:16-8) Guiliano F, Hultling C, el Masry WS, Luchner E, Stien R, maytom MC, Orr M, Smith MD, Osterloh IH. Sildenafil citrate (VIAGRA): a novel oral treatment for erectile dysfunction caused by traumatic spinal cord injury. Injt J clin Pract Suppl Jun; 102:24-6. Hultling C, Giuliano F, Ouirk F, Pena B, Mishra A, Smith MD. Quality of life in patients with spinal cord injury receiving Viagra (sildenafil citrate) for the treatment of erectile dysfunction. Spinal Cord Jun; 38(6): Hultling C, Levi R, Åmark P, Sjöblom P Semen retrieval and analysis in men with myelomeningocelecologycele. Dev Med Child Neurol. 42: , 2000 Sköld C, Harms-Ringdahl K, Hultling C, Levi R, Lönn L, Nash M, Seiger Å Effects of functional electrical stimulation training for 6 months on body composition and spasticity in motor complete tetraplegic spinal cord injured individuals. Scand. J. Rehab. Med., 2002; 34: Alm M, Gutierrez E, Hultling C, Saraste H. Clinical evaluation of seating in persons with complete thoracic spinl cord injury. Spinal Cord 2003, Oct;41(10): C Norrbrink Budh, I Lund, C Hultling, R Levi, L Werhagen, P Ertzgaard and T Lundeberg Gender related differences in pain in spinal cord injured individuals. Spinal Cord 41: , 2003 Nordgren C, Levi R, Ljunggren G, Seiger Å Societal Services after Traumatic Spinal Cord Injury in Sweden J Rehabil Med 2003; 35: Augutis, M, Levi. R, et al. Pediatric spinal cord injury in Sweden; how to identify a cohort of rare events. Spinal Cord 41(6): Augutis, M. and Levi. R. Pediatric spinal cord injury in Sweden: incidence, etiology and outcome. Spinal Cord 41(6): Guiterreez EM, Alm M, Hultling C, Saraste H Measuring seating pressure, area, and asymmetry in persons with spinal cord injury. Eur Spine J Jul;13(4): Grigorenko A, Bjerkefors A, Rosdahl H, Hultling C, Alm M, Thorstensson A. Sitting balance and effects of kayak training in paraplegics. J Rehabil Med 2004 May;36 (3):110-6 Werhagen L, Budh CN, Hultling C, Molander C. Neuropathic pain after trumatic spinal cord injury relations to gender, spinal level, completeness, and age at the time of injury. Spinal Cord Dec;42(12): Norrbrink Budh C, Hultling C, Lundeberg T. Quality of sleep in individuals with spinal cord injury: a comparison between patients wih and without pain. Spinal Cord 2005 Feb;43(2): Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M, Abel R, Hultling C, Krogh K, Media S, Laurberg S. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal cord injured patients. Gastroenterology 2006 Sep;131(3): Werhagen L, Hultling C, Molander. The prevalence of neuropathic pain after non-traumatic spinal cord lesion. Spinal Cord. (2006), 1-7. Augutis M, Abel R, and Levi R. Pediatric Spinal Cord Injury in a subset of European countries. Spinal Cord 44, (2): Wahman K, G Biquet, B, and Levi R. What promotes physical activity after spinal cord injury? An interview study from a patient perspective. Disability and Rehabilitation, April 2006; 28 (8): Butler-Forsberg E, Granström A. Levi R. H Hirschfelt Transfer from table to wheelchair in men and women with spinal cord injury: Coordination of body movement and arm forces. Rehab Station Stockholm FoU/Karolinska Institutet,. Spinal Cord 45, (1): Augutis M, Levi R, Asplund K, Berg-Kelly K. Psychosocial aspects of traumatic spinal cord injury with onset during adolescence. J Spinal Cord Med 30 (Suppl 1): OTHER PU- BLICATIONS Levi R, Zetterström J Akut Diagnostik. (Lärobok) Natur & Kultur,1988. ISBN Levi R, Edman G, Ekbom K, Schalling D, Waldenlind E. Ur: New advances in headache research 2, kap Personality characteristics and addictive behaviour in cluster headache. Editor. F Clifford Rose, Smith-Gordon Levi R, Hultling C, von Holst H, Ekholm J Solbergaprojektet en ny kraft för skadad ryggmärg. Läkartidningen vol 89: 41, , 1992 Hultling C, kapitelförfattare Svenska Porträtt Sveriges Utbildningsradio AB. ISBN Hultling C, kapitelförfattare. Andrologi Almqvist & Wiksell Medicin. Liber utbildning. ISBN Tryckt Gummessons Tryckeri i Falköping Hultling C, Levi R, Lindholm M, Nylund L, Rosenborg L, Sjöblom P Elektroejakulation och provrörsbefruktning Metod mot barnlöshet vid spinalskada. Läkartidningen vol 91: 7, 1994 Levi R, Hultling C (redaktörer) Spinalishandboken 1994, ISBN: von Holst H, Levi R Quality Assurance in Spinal Cord Injury, Guidelines. Swedish National Board of Health and Welfare, 1995 Levi R, Seiger Å Ryggmärgsskador Törs vi börja hoppas? s Ur: En bok om hjärnan. 32 forskare om hjärnan och dess sjukdomar. Widén L, redaktör Tiden/Rabén Prisma. ISBN: Westgren M, Hultling C, Levi R, Westgren N Schwangerschaft und Entbindung nach traumatischer Verletzung des Rückenmarks, kapitel 34, s Ur: Neurogene Blasenfunktionsstörung Neurogene Sexualstörung. Springer Verlag, 1997 Levi R, Herlofson J Överlevnadsboken Handikappinstitutet, ISBN: Hultling C. kapitelförfattare. Till alla pappor 17 kända svenska män skriver om papparollen. ISBN Tryckt hos WSOY, Finland 1998 Levi R. Spinaliskliniken Sv. Rehabilitering nr 2/1999 Hultling C, Levi R. Spinalis Handbook a new front for injured backs. ISBN Tryckt Berlings Skogs AB, Trelleborg 1999 Hultling C, Rössner S. Kokbok för lama Tryck DELO Tiskarna genom Korotan Ljubljana, Slovenien ISBN Levi R Neurologi och försäkringsmedicin Sv. Rehabilitering: 4, 16-19, 2000 Levi R, Österåker A-L Patient Navigatorn Frösunda FoU/Karolinska Institutet, 2000 Levi, R Definiera spelreglerna Sv. Rehabilitering: 1, 38-41, 2001 Levi, R, Ann-Gret Dahlöf, Leif Stjernberg Ryggmärgsskador s Ur. Höök, O (red.) Rehabiliteringsmedicin. Liber förlag, 2001 ISBN: Hultling C, kapitelförfattare Analys och passion ISBN Tryck WS Bookwell, Juva 2001 Levi R När neurologi och psykiatri går omlott i rehabiliteringsprocessen Sv. Rehabilitering: 1, 2002 Levi R Psykosomatik och neurologisk rehabilitering Sv. Rehabilitering: 3, 2002 Levi R On Spinal cord Injury and Pain. Neuropathic Pain 2002:2 Levi R, Andersson F, Tulldahl M Patient Navigator: Ett modifierat balanserat styrkort i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Sv. Rehabilitering 1, 20-23, 2003 Levi R Rehabilitering Sv. Rehabilitering: 3, 2003 Levi R, Thunberg K, Adolphson Boxning i rullstol P B, ISBN: Levi R. Back to basics Sv. Rehabilitering: 4, 2004 Levi R. Spasticitet vän eller fiende? KICK (2004, 2) Levi R. Om urologiska problem efter ryggmärgsskada. KICK (2005, 2) Levi R, Hultling C Ett samtal mellan Richard Levi och Claes Hultling om ryggmärgsskador. Lärobok. Stiftelsen Spinalis. Stiftelsen för Teknisk hjälp åt handikappade ISBN: Holtz A. Levi R Ryggmärgsskador

11 Studentlitteratur (lärobok) ISBN Erzgaard P. Levi, R. Stjernberg, L. Gladh, G. Mattsson, S. Ryggmärgsskador och ryggmärgsbråck, s Ur: Borg J. et al. Rehabiliteringsmedicin. Teori och praktik. Studentlitteratur (lärobok) 2006 ISBN 13: ISBN 10: Levi R.(Red), Farrelly E., Nergaard Jensen D. F., Lexell J., Talseth T., Tyssvang T. Fokus på urinvägarna vid multipel skleros. Om de nedre urinvägarnas funktionsstörningar, utredning och behandling. Skrift. Astra Tech AB, Sweden Levi R. (Red), Farrelly E, Nergaard Jensen D.F. Lexell J., Talseth T., Tyssvang T. How multiple sclerosis affects the urinary system Astra Tech AB, Sweden 2006 Wahman K, Levi R. Hälsoboken en guide för dig som lever länge med ryggmärgsskador. RTP/Rehab Station Stockholm ISBN Levi R Livsstil och rehabilitering Sv. Rehabilitering 2006 Levi R, Carlberg L, Råsten M, C Träff, West S. 115 frågor och svar om MS (lärobok för patienter) Rehab Station Stockholm 2007 ISBN: Levi R. Alm M et al. Rullstolsburna och axelbesvär. Ur: Karlsson J. et al. (Red) Idrottsskador frontlinjen inom behandling och rehabilitering. Centrum för idrottsforskning, CIF ISBN X Levi R. Rehabilitering en fråga om etik. Ur: Alla är vi individer en tidning om funktionshinder. Svenska Dagbladet (bilaga) ABSTRACTS & PRESENTATIONS Levi R, von Holst H, Hultling C, Karlsson A-K, Sullivan L Riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom och diabetes hos ryggmärgsskadade män med särskild hänsyn till kroppssammansättning och fettvävsdistribution Presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 1992 Westgren N, Hultling C, Levi R, Westgren M Graviditet och förlossning hos kvinnor med traumatiska ryggmärgsskador i Sverige Svenska Läkaresällskapets Handlingar 289. Presenterad vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 1992 Hultling C. Measurement of body composition in spinal cord injuries and the relationships between body fat compartments and metabolic risk factors for CHD and diabetes II. International Medical Society of Paraplegia, Barcelona, Spanien, 1992 Hultling C. Assisted ejaculation in Combination with IVF a promising method for treatment male infertility due to spinal injury. 8th World Congress on In Vitro Fertilization alternate Assisted Reproduction Kyoto, Japan 1993 Westgren N, Hultling C, Levi R, Westgren M Pregnancy and delivery in women with a traumatic SCI in Sweden Presenterad vid Nordisk förening för obstetrik och gynekologi, Reykjavik 1992 och International Medical Society of Paraplegia, Gent, 1993 Levi R, Karlsson A-K, Hultling C, von Holst H, Sullivan L Body composition and metabolic risk factors for cardiovascular disease in SCI. Presenterad vid 19th annual meeting of American Spinal Injury Association, San Diego, 1993 Hultling C. Assisted ejaculation in combination with IVF. Presenterad at IMSOP Gent, Belgien 1993 Hultling C. Assisted ejaculation in combination with IVF a promising method for treatment of male infertility due to spinal injury Finland.SMSOP, 1993 Westgren N, Levi R Motherhood after traumatic SCI. Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia, Kobe, 1994 Hultling C. Spinal Cord Infertility, 20th American Spinal Injury Association (ASIA) möte Philadelphia, USA 1994 Hultling C. Transrectal electroejaculation and IVF in male anejaculatory infertility. 10:e Annual Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Bryssel. Belgien 1994 Westgren N, Levi R Female sexuality after SCI. Israel Rehabilitation Society Tel Aviv, International seminar on women and disability, 1995 Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å Sexuality after SCI., female perspective Presenterad vid Scandinavian Medical Society of Paraplegia, Oslo, 1995 Hultling C. Acute Exercise Metabolism and Conditioning in Tetraplegics Using Electrical Stimulation Cycling. SMSOP Oslo, Norge, 1995 Hultling C. The latest in fertility for spinal cord injured patients ICSI. IMSOP New Delhi, Indien Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å, Westgren M Sexuality in women after SCI. Presenterad vid 30th Congress of the Federation of Obstetrics and Gynaecology, Stockholm, 1996 Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å, Westgren M Sexual issues in women after traumatic spinal cord injury Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia, Atlanta, 1996 Hultling C, Broman L, Ekholm J, Levi R, Schüldt K, Törnqvist M Kroppstyngdsavlastning vid rullmatteträning hos patienter med partiell para-/tetraplegi. Presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 1996 Holtz A, Levi R, Seiger Å, Azizi M, Ertzgaard P, Falci S Neurosurgical interventions for acute and chronic SCI an update Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Sköld C, Hultling C, Levi R, Seiger Å Spasticity after spinal cord injury: quality, quantity and location Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Levi R, Ertzgaard P The national Swedish SCI database a collaboration towards the virtual SCI unit Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Herlofson J, Levi R, Falkborn A A psycho-educational program for patients with spinal cord injury Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Nordgren C, Hultling C, Levi R, Seiger Å The economical consequences of SCI. Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Hultling C, Levi R Fertility in men with myelomeningocele Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Zippis A, Hultling C, Levi R, Seiger Å Treadmill training with graded body weight support for incomplete SCI Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Hultling C. FES bicycling, SMSOP, Reykjavik Island Hultling C. Neurol and urodynamic session III. IMSOP Innsbruck, Österrike 1997 Levi R Medical, economical and psycho-social outcomes after SCI. Presenterad vid International Symposium on Spinal Cord Injury Repair II, Odense, 1998 Hultling C. The Scandinavian approach to experimental spinal cord research Presenterad vid. The International Symposium of Experimental Spinal Cord Injury Treatment., Brescia, Italien, 2000 Levi R, Azizi M, Ertzgaard P, Falci S, Holtz A, Hultling C Rehabilitative neurosurgery for chronic traumatic myelopathy: a report on 12 consecutive cases of multidisciplinary management Presenterad vid 9th National Congress of SO.M.I.Par. /Regional meeting of I.M.S.O.P. Florence October Augutis M, Levi R Pediatric Spinal Cord Injury in Sweden Presenterad i Palm Springs, USA Dec 1999 Augutis M, Levi R Pediatric Spinal Cord Injury in Sweden, Poster Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia 2000, Sydney, Australia Dec 2000 Budh C, Werhagen L, Hultling C, Levi R, Lundeberg T Spinal pain data base: Gender Differences. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Augutis M, Levi R Paediatric spinal cord injury in Sweden. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Augutis M, Levi R How to find and verify a rare event. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Hultling C. Erectile dysfunction IMSOP Notwill, Schweiz 2001 Hultling C. Erectile dysfunction XVI-Congress in Europe of Urology, Geneve, Schweiz, 2001 Levi R Information on the Nordic Spinal Cord Injury Registry Workshop. Presented at The American Spinal Injury and IMSOP meeting, Vancouver, Canada, May 2002 Levi R, Holtz A Rehabilitative neurosurgery for chronic traumatic spinal cord injury Presented at the 1st Founding and Scientific Meeting of Russian Spinal Cord Society, September 2002 Hultling C. Sex and infertility Presenterad vid. American Spinal Cord Injury congress, Vancover, USA, 2002 Österåker A-L, Levi R Indicators of psychological distress in post-acute SCI individuals Presenterad vid the 8th Congress of Nordic Medical Society of Paraplegia, September 2003 Hultling C. How much can be achieved through tender transplants in tetraplegics?. Presenterad vid 8th International Conference Upper limb Surgery for tetraplegia Nya Zeeland, 2003 Hultling C. Autonom dysfunction samt Sexology. Presented at ASIA, Denver, USA 2003 Hultling C. Autonom dysreflexi Presenterad vid NMSOP, Helsingfors, Finland 2004 Hultling C. Autonom dysfunction, Sexology ASIA, Denver, USA Hultling C. Intermittent catheterization and UTI:s. ISCOS, München, Tyskland, 2005 Hultling C. Inkontinens. MNSOP, Bergen, Norge 2005 Hultling C. Autonomia dysreflexia ASIA/IMSOP 2006 Hultling C. Intermittent cathetrization What s new XXIst Congress of European Ass of Urology, 2006 Hultling, C, Creasey G, Levi R, Weeks C; Wing P The future of spinal cord injury care: results of an international workshop Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Wahman K, Lagerström, A-C, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: a model. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland Augutis M, Levi R, Asplund K, Berg-Kelly K. Psychosocial aspects of traumatic spinal cord injury with onset during adolescence. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Wahman K, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: A patient s education manual for the aging spinal cord population. A model. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Lagerström, A-C, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: food, health and motivation a new patient education module. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/ 10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Divanoglou A. Levi R. Systems of care or traumatic spinal cord injuries in Thessaloniki/Greece and Stockholm/Sweden. Presented at 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOS- COS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Löfvenmark, I. Håkansson M. Westerberg H. Levi R. Clinical guideline for management of problematic spasticity in individuals with a spinal cord injury Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Werhagen L, Hultling C Neuropathic pain in traumatic incomplete Spinal cord injuries. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjaik, Iceland Pribe M, Strayer J, Aito S, Middleton F, Eriksson-Björling J, Wing P. SCI systems of care: A global model. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjavik, Iceland Werhagen L, Westgren N, Gabrielsson H. Adults with Spina Bifida in the greater Stockholm region follow-up study. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjaik, Iceland

12

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

62 neurologi i sverige nr 4 14

62 neurologi i sverige nr 4 14 62 neurologi i sverige nr 4 14 Att åldras med ryggmärgsskada I dag är det allt fler personer som har levt många år med en ryggmärgsskada. Här beskriver doktorand Ulrica Lundström en studie där man sökt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Chiropractic Maintenance Care of persistent or recurrent Low Back Pain. A randomized controlled trial with a 1- year follow up.

Chiropractic Maintenance Care of persistent or recurrent Low Back Pain. A randomized controlled trial with a 1- year follow up. Chiropractic Maintenance Care of persistent or recurrent Low Back Pain. A randomized controlled trial with a 1- year follow up. Iben Axén, DC, PhD Post Doc Spinecenter of Southern Denmark Hospital Lillebælt

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Rekonditionering av lungor

Rekonditionering av lungor Rekonditionering av lungor en resa från laboratoriet till kliniken Trygve Sjöberg, docent Avd för thoraxkirurgi Universitetssjukhuset Lund Kliniskt problem: Endast 6 timmars preservationstid Orsak: Suboptimal

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

C6 Measures for microsystem management

C6 Measures for microsystem management C6 Measures for microsystem management Mari Bergeling-Thorell Peter Kammerlind Qulturum Measures, microsystem and management Collaborative Access Balanced Scorecard Value Compass Statistical Process Control

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE

Nya tider nya möjligheter- MikroTESE Nya tider nya möjligheter- MikroTESE SFOG veckan Jönköping, 25 augusti, 2015 Göran Westlander Jag har inget jäv/intressekonflikt att deklarera Infertilitet i Sverige 10-15 % av alla par 30-40% manlig orsak

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Diagnostik av förlossningsskador

Diagnostik av förlossningsskador Diagnostik av förlossningsskador Eva Uustal MD, PhD Division of Obstetrics and Gynecology Department of Molecular and Clinical Medicine University Hospital of Linköping, Sweden 2014-08-27 2014-08-27 Vad

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Quality registries aiming to ensure high quality stroke care in Sweden

Quality registries aiming to ensure high quality stroke care in Sweden Quality registries aiming to ensure high quality stroke care in Sweden Katharina Stibrant Sunnerhagen MD, PhD Professor Rehabilitation Medicine Institute of Neuroscience and Physiology Gothenburg Uniervsity

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden

Landstingsdirektörens stab. Norrbotten County Council, Sweden Norrbotten County Council, Sweden The County Council's Activities Health Care Dental Care Regional Development Traffic and Infrastructure Economic Policy Education Culture Political Organisation Auditors

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Comparing apples and oranges Barone BMJ 2000;321:1569 70 Comparing

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth

Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth Characteristics, Associations and Consequences BAKGRUND Linda Jonsson Linköping University 2015 2015-05-05 2 2015 05 05 3 2015-05-05 4 Av 10 åringar använder

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress

Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet. Introduktion. Syfte. Dramapedagogik. Stress Aktiv avspänning eller avspänd aktivitet en pilot studie Charlotta Korths-Aspegren & Anna Sigrell Här har vi gjort en sammanfattning utav vår B- uppsats Hälsopuls- aktiv avspänning eller avspänd aktivitet

Läs mer