sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation"

Transkript

1 sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008

2 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet otillräcklig. Därför lever miljontals människor med bestående, och ibland tilltagande, funktionsnedsättningar. Akutsjukhusets kvalificerade insatser har räddat många av dessa personer från en förtida död, och läkemedel och/eller kirurgi begränsar ibland omfattningen av permanenta skador eller bromsar sjukdomens fortskridande. Icke desto mindre kommer konsekvenserna av sjukdomen eller skadan att utgöra hinder i det fortsatta dagliga livet. Uppgiften för neurologisk rehabilitering, både kliniskt och vetenskapligt, är att minimera de negativa konsekvenserna av sjukdom eller trauma som skadat nervsystemet. Men inte endast detta. Vi strävar även efter att möjliggöra för personen med ett funktionshinder att fokusera på sina förmågor och potentialer, att förbättra och bygga på kvarvarande funktionsförmåga och att återställa hälsa. Akutsjukvården hjälper personen att inte dö. Neurorehabilitering hjälper personen att vilja och kunna fortsätta leva ett bra liv i vardagen. Medical science aims at curing disease and healing injury. Unfortunately, both our knowledge and our ability is insufficient. Thus, millions of people live with permanent, and sometimes progressive, disability. Many of these suffer neurological dysfunction. Acute hospital management of high standard has saved many of these persons from premature death, and drug and/or surgical treatment sometimes prevent permanent damage or at least put a brake on disease progression. Nevertheless, the disease and/or the consequences of trauma may still pose major obstacles to daily life. The task of neurological rehabilitation, both clinically and in research, is to minimize the negative consequences of disease or trauma affecting the nervous system. But not only that. We also aim at empowering the person with a disability to focus on his or her residual abilities and potentials, to improve and build upon this capacity, and to restore health. Acute medicine helps the person survive. Neurorehabilitation helps the person regain the lust and the ability to live a good everyday life. Richard Levi

3 Forskning Research Så kallad grundforskning syftar till att kartlägga och påverka de fundamentala biologiska mekanismerna vid sjukdom och skada. Tillämpad (klinisk) forskning syftar till att kartlägga och påverka konsekvenserna av sjukdom och skada såsom de yttrar sig för patienten. Vårt fokus är personen med ett neurologiskt funktionshinder. Vi strävar efter att finna metoder här och nu för att förbättra funktionsförmågan, för att öka viljan och möjligheterna till delaktighet i familj, samhälle och arbetsliv, samt, ytterst, för att finna mening och tillfredsställelse i ett gott vardagsliv, även i avsaknad av en möjlighet till bot i nuläget. På så vis fastställs prioriteringen i vår forskningsinriktning av våra patienters vardagsverklighet. Sju slutförda och tre pågående doktorandprojekt belyser viktiga problem och möjligheter inom neurorehabilitering. Basic research aims at investigating and affecting the fundamental mechanisms of disease and trauma. Applied (clinical) research aims at investigating and affecting disease and trauma as it is expressed in the patient. Our focus is the person with a neurological disability. We aim to find methods here and now to improve function and ability, to increase the will and possibilities for participation in family, social and working life, and, ultimately, to find meaning and satisfaction in a good everyday life, even without a current prospect of being cured. Thus, the areas of priority for research are provided by the patients reallife situation. Seven completed and three on-going PhDprojects focus on central problems and possibilities within neurorehabilitation.

4 Klinisk verksamhet Sektionen för Neurorehabilitering vid Karolinska Institutet är lokaliserat tillsammans med vår klinik i Frösundavik, strax norr om Stockholms centrum. Delar av den kliniska verksamheten drivs av Rehab Station Stockholm (ett dotterbolag i Praktikertjänst, Sveriges största privata vårdgivare), och delar drivs av Spinaliskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi bedriver medicinsk rehabilitering i slutenvård, dagvård och öppenvård. De flesta av våra patienter är yngre, och de vanligaste diagnoserna är ryggmärgsskada (SCI), multipel skleros och multi-trauma. Vår rehabiliteringsfilosofi avspeglar sig i anläggningens arkitektur, och vår klinik har bl. a vunnit tävlingen Årets vårdbyggnad Personalen utgörs av specialistläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor/undersköterskor, kuratorer och andra specialister i våra team. Vi är särskilt stolta över våra rehabiliteringsinstruktörer, dvs. specialutbildade coacher och förebilder, vilka själva har funktionshinder. Clinical operations The Division of Neurorehabilitation at the Karolinska Institute is co-located with our clinical center in Frösundavik, just north of downtown Stockholm. Part of the clinical activities is operated by Rehab Station Stockholm (a subsidiary of Praktikertjänst, Sweden s largest privately-owned healthcare provider), and part is operated by the Spinalis Clinic of the Karolinska University Hospital. We provide in-patient, day care and out-patient treatment. Most of our patients are young, and the most common diagnoses are spinal cord injury (SCI), multiple sclerosis and multi-trauma. Our rehabilitation philosophy is reflected in the architecture of the clinic, and our center won the prize medical care building of the year Our staff comprises specialist physicians, physiotherapists, occupational therapists, nurses, social workers and other key professions working according to a team concept. We are particularly proud of our rehabilitation instructors, i.e. professionals with a disability, acting as role models and coaches for our patients.

5 Utveckling Development Sedan slutet av 1980-talet har vi utvecklat en heltäckande modell för rehabilitering, Spinaliskonceptet dök den unge narkosläkaren dr Claes Hultling på grunt vatten och blev permanent förlamad på grund av en ryggmärgsskada. Tack vare hans målmedvetenhet och viljestyrka kunde denna olycka bli startpunkten för en ännu idag pågående mission att revolutionera rehabiliteringsvården i allmänhet och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i synnerhet. Ovärderligt stöd har kommit från ett flertal personer och institutioner. I synnerhet ska nämnas professor Åke Seiger, neuroforskare, förste vetenskaplige chef för Miami Project to Cure Paralysis, och vår nuvarande prefekt vid Karolinska Institutet, samt Göran Lagerström, f.d. Europachef för IKEA och strategikonsult, vilka har bidragit till konceptet med kunskap och visdom, och fortsätter att göra så än idag. Såsom är fallet inom sjukvården i allmänhet, så blir vårt koncept endast så bra som våra medarbetare är. Vårt team är lika dedikerat åt forskning och utveckling som åt var och en av våra patienter. Vår förhoppning är att göra Spinaliskonceptet tillgängligt på andra platser och också för andra diagnosgrupper. Since the late 1980s, we have developed a comprehensive model for one-stop-rehabilitation, the Spinalis Concept. In 1984, Dr Claes Hultling, then a young anaesthesiologist, sustained a SCI in a diving accident, becoming permanently tetraplegic. Thanks to his determination and willpower, this catastrophic event became the starting point of a still-ongoing mission to revolutionize rehabilitation in general, and spinal cord injury rehabilitation in particular. Invaluable support has been given by several individuals and corporate sponsors. In particular, professor Åke Seiger, neuroscientist, first scientific Director of the Miami Project to Cure Paralysis, and current Head of our institution at the Karolinska Institute, and Mr Göran Lagerström, a former IKEA executive and business strategist, have added their knowledge and wisdom to the concept, and continues to do so to this day. As is the case in health care in general, however, our concept is only as good as our co-workers. Our team is as dedicated to research and development as to each individual patient. We wish to scale the Spinalis concept to other locations and also adapt it to other diagnostic groups.

6 Undervisning Education Flera medarbetare är aktiva som lärare och föreläsare såväl inom som utom akademin. Den kanske viktigaste pedagogiska insatsen utförs dock riktad mot våra patienter. Vi har skrivit ett antal böcker och annat undervisningsmaterial, vilka alla syftar till att möjliggöra för personer med funktionshinder att leva ett bättre vardagsliv. Att anamma en hälsosam livsstil är av avgörande betydelse för alla människor, och i än större omfattning för personer med neurologisk sjukdom och funktionshinder. Våra hälsocoacher ledda av sjukgymnasterna Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman, integrerar hälsopromotivt arbete enligt Spinalis Hälso Navigator i vårt kliniska rehabiliteringsprogram. Mer information finns på www. rehabstation.se och Several of our co-workers are engaged as teachers and lecturers within and outside academia. Perhaps the most important educational efforts, however, are directed towards our patients. We have produced a number of books and educational materials, all aiming at empowering the patient to be able to live a better everyday life. Adopting a healthier lifestyle is of paramount importance for everybody, and even more so for a person within neurological disease and disability. Our coaches, under the supervision of physiotherapists Anna-Carin Lagerström and Kerstin Wahman, integrate lifestyle management according to the Spinalis Health Navigator into our clinical rehabilitation programs. More information can be obtained at the websites and

7 NÅGRA PÅGÅENDE PROJEKT SOME CURRENT PROJECTS För en fullständig redovisning av tidigare och pågående forskning hänvisas till eller I det följande ska här lämnas en kort översikt över några spännande pågående projekt vid sektionen. Kontakta gärna respektive projektledare för mer information. For a complete listing of previous and current research, please refer to or The following provides just a brief summary of a few exciting and ongoing projects. Don t hesitate to contact the respective project leader for more information. RYGGMÄRGSSKADA OCH UROLOGISKA PROBLEM Även om modern ryggmärgsskadevård har medfört att urosepsis och njursvikt inte längre utgör ledande dödsorsaker bland dessa patienter, så innebär upprepade urinvägsinfektioner och inkontinens fortfarande allvarliga hälsoproblem för många personer. Ett pågående doktorandprojekt undersöker omfattningen av dessa problem i en regional ryggmärgsskadepopulation, och syftar till att identifiera förebyggbara eller behandlingsbara bakomliggande faktorer. Kontaktperson: Elisabeth Farrelly SCI AND UROLOGICAL DYSFUNCTION Although modern SCI care has diminished urosepsis and kidney failure as the leading causes of death among these patients, recurrent urinary tract infections and incontinence are still major nuisances to many patients. One current PhD project investigates the magnitude of these problems, and aims at identifying preventable or treatable underlying factors. Contact person: Elisabeth Farrelly KLINISK FILOSOFI OCH NEUROREHABILITERING Neurologiska sjukdomar och trauma mot nervsystemet leder ofta till påtaglig och permanent funktionsstörning. En sådan livshändelse som att drabbas av en neurologisk skada eller diagnostiseras med en kronisk neurologisk sjukdom utgör ett existentiellt hot som måste hanteras. Detta är inte uppenbarligen en uppgift för psykiatrin eller för klinisk psykologi, eftersom många dylika reaktioner inte är att betrakta som uttryck för psykisk sjukdom. Detta projekt syftar till att undersöka om filosofiska metoder för rådgivning kan utgöra ett värdefullt inslag i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Kontakperson: Richard Levi CLINICAL PHILOSOPHY AND NEUROREHABILITATION Neurological trauma and disease frequently leads to significant and permanent disability. The life event of sustaining such an injury or getting diagnosed with a chronic neurological condition poses an existential threat that has to be dealt with. This is not obviously a task for psychiatry or even clinical psychology, since most reactions are not reflecting psychopathology. This projects aims at investigating the possibility to utilize philosophical methods for counselling as part of rehabilitation. Contact person: Richard Levi

8 RYGGMÄRGSSKADA OCH KARDIO- VASKULÄRA OCH METABOLA PROBLEM Parallellt med förbättrad långtidsöverlevnad eller ryggmärgsskada har det kommit flera rapporter som indikerar en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes mellitus och lipidrubbningar hos personer med denna skada. Ett pågående doktorandprojekt undersöker detta, med syftet att kunna identifiera effektiva primär- och sekundärpreventiva åtgärder. Kontaktperson: Kerstin Wahman SCI AND CARDIOVASCULAR AND METABOLIC PROBLEMS With improved survival rates after spinal cord injury, several reports suggest an increased risk for cardiovascular disease, diabetes mellitus and dyslipidemia among these patients. One current PhD. project examines this, with the aim of finding adequate primary and secondary preventative measures. Contact person: Kerstin Wahman MS OCH KOGNITIV STÖRNING Multipel skleros påverkar nervvävnad i hjärnan och i ryggmärgen. Bland många kliniska manifestationer förekommer också kognitiva störningar. Dessa kan vara svåra att upptäcka, men kan icke desto mindre nedsätta funktionsförmågan i vardagen även i sjukdomens tidiga stadier. Det är därför av betydelse att kunna påvisa och hantera dessa problem så tidigt som möjligt. Detta projekt är inriktat på att definiera goda screeninginstrument och möjliga åtgärdsprogram. Kontaktperson: Catrine Träff MS AND COGNITIVE DYSFUNCTION Multiple sclerosis affects nervous tissue in the brain and spinal cord. Among its many possible clinical manifestations, cognitive dysfunction may be difficult to detect, but nevertheless impair everyday functioning even in early stages of the disease. Thus, it is of importance to be able to detect and manage such problems as soon as possible. The current project aims at finding adequate screening instruments and suggests rehabilitative measures. Contact person: Catrine Träff RYGGMÄRGSSKADOR I SVERIGE OCH GREKLAND För 60 år sedan hade ryggmärgsskador en i regel dödlig utgång över hela världen. Idag är förutsättningarna för överlevnad och ett meningsfullt liv efter skada, dramatiskt bättre i många länder, t ex. Sverige. Vissa rapporter indikerar emellertid att skillnaderna avseende epidemiologi och prognos är betydande även inom EU. Denna prospektiva studie innefattar samtliga nya fall av traumatisk ryggmärgsskada i Sverige och i Grekland, och kommer att belysa viktiga sakförhållanden avseende incidens, morbiditet, mortalitet och prognos. Kontaktperson: Anestis Divanoglou SPINAL CORD INJURY IN SWEDEN AND IN GREECE Sixty years ago, SCI was a lethal injury across the world. Today, prospects for survival and living a rich life are dramatically better in many countries, e.g. Sweden. However, even within the European Union, some reports suggest major differences as regards epidemiology and outcomes. This prospective study comprise all new cases of traumatic SCI within two comparable regions in Sweden and in Greece, and will pinpoint key areas such as incidence, causes of injury, initial management, mortality, morbidity and outcomes. Contact person: Anestis Divanoglou

9 Laget The Crew Rehabiliteringsmedicin är ett lagarbete. I olikhet med många andra medicinska specialiteter förutsätter rehabiliteringsmedicin patientens aktiva medverkan i behandlingen. Personal med vitt skilda och kompletterande kompetenser måste samordna sina insatser. Detta uppnås genom att definiera tydliga, mätbara och realistiska mål för behandlingen, och genom att lära känna och förstå varje patients unika sammanhang och livssituation. Rehabiliteringsmedicinens multi- och interdisciplinära inriktning avspeglas även i forskningen. De flesta av våra projekt planeras och genomförs i samarbete med andra sektioner och institutioner inom och utom Karolinska Institutet. Rehabilitation medicine is a team effort. Unlike most other areas of medicine, the active participation of the patient is of fundamental importance. Professionals with a wide variety of expertise have to synchronize their efforts. This is achieved by establishing clear, measurable and realistic goals of treatment, and by getting to know each patient in his or her unique context and life situation. The multi- and interdisciplinarity of rehabilitation medicine is also reflected in research. Most of our research projects are planned and performed in collaboration with other divisions and institutions within and outside of the Karolinska Institute. 1. Anna-Carin Lagerström projektledare Hälsonavigatorn 2. Richard Levi sektionschef Åke Seiger prefekt Elisabeth Farrelly doktorand 5. Claes Hultling postdoc 6. Kerstin Wahman doktorand Marika Augutis postdoc 8. Ninni Westgren postdoc 9. Elisabeth Gustafsson sektionssekreterare Rita Ehrenfors doktorand 11. Anestis Divanoglou doktorand

10 ORIGINAL PUBLICATIONS Tomson T, Nilsson B Y, Levi R Impaired visual contrast sensitivity in epileptic patients treated with carbamazepine. Arch Neurol vol 45, (Aug) 1988 The Sumatriptan Cluster Headache Group. Treatment of acute cluster headache with sumatriptan. New England Journal of Medicine, 325: (Aug 1), 1991 Levi R, Edman G, Ekbom K, Waldenlind E Episodic cluster headache (part one): Personality factors and neuropsychological characteristics in males. Headache 32: , 1992 Levi R, Edman G, Ekbom K, Waldenlind E Episodic cluster headache (part two): High alcohol and tobacco consumption in males. Headache 32: , 1992 Westgren N, Levi R Motherhood after traumatic spinal cord injury. Paraplegia 32: , 1994 Levi R, Hultling C, Westgren N Computer assisted follow-up systems for spinal cord injury patients. Paraplegia 32: , 1994 Hultling C, Levi R, Garoff L, Nylund L, Rosenborg L, Sjöblom P, Hillensjö T Assisted ejaculation combined with in vitro fertilisation an effective technique treating male infertility due to spinal cord injury. Paraplegia 32: , 1994 Levi R, Hultling C, Nash M, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 1. Medical problems in a regional SCI population. Paraplegia 33: , 1995 Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 2. Associations between clinical patient descriptors and post-acute medical problems Paraplegia 33: , 1995 Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 3. Health related issues of the Swedish annual level of living survey in SCI subjects and controls. Paraplegia 33: , 1995 Hultling C, Rosenlund B,. Tornblom M, Sjöblom P, Garoff L, Nyman C Hillensjö T. Transrectal electroejaculation in combination with in-vitro fertilization: an effective treatment of aneaculatory infertility after testicular cancer. Hum Reprod apr; 10 (4): 847) Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm Spinal Cord Injury Study: 4. Psychosocial and financial issues of the Swedish annual level of living survey in SCI subjects and controls. Paraplegia 34: , 1996 Hultling C. Paraplegi and fertility. Geburtshilfe Frauenheilkd Feb;56(2):X, XII. German. Levi R. The Stockholm Spinal Cord Injury Study: Medical, economical and psycho-social outcomes in a prevalence population. Karolinska Institutet. Doktorsavhandling: 1996 Hultling C, Rosenlund B, Levi R, Fridström M, Sjöblom P, Hillensjö T Assisted ejaculation and in vitro fertilisation in the treatment of infertile spinal cord injured men; the role of intracytoplasmic sperm injection. Human Reproduction 12: , 1997 Westgren N, Hultling C, Levi R, Seiger Å, Westgren M Sexuality in woman with traumatic spinal cord injury. Acta Obstet et Gyn Scand, 76 (10): , 1997 Falci S, Holtz A, Åkesson E, Azizi M, Ertzgaard P, Hultling C, Kjaeldgaard A, Levi R, Ringdén O, Westgren M, Lammertse D, Seiger Å Obliteration of a post-traumatic spinal cord cyst with human embryonic spinal cord grafts: First clinical attempt. J Neurotrauma Vol 14, 11: , 1997 Klefbeck B, Sternhag M, Weinberg J, Levi R, Hultling C, Borg J Obstructive sleep apneas in relation to severity of cervical spinal cord injury. Spinal Cord, 36: , 1998 Hultling C. Assisted reproduction technology in men with special reference to spinal cord injury. Karolinska Institutet. Doktorsavhandling: 1998 Westgren N, Levi R Quality-of-life and traumatic spinal cord injury. Arch Phys Med Rehab. 79: , 1998 Levi R, Ertzgaard P and the Swedish Spinal Cord Injury Council Quality indicators in spinal cord injury care: A Swedish collaborative project, Supplement No. 38. Scand J Rehab Med Suppl. 83: 1-80, 1998 Sköld, C, Harms-Ringdahl K, Hultling C, Levi R, Seiger Å Simultaneous Ashworth measurements and electromyographic recordings in tetraplegic patients. Arch Phys Med Rehab. 79: , 1998 Westgren N, Levi R Sexuality After Injury: Interviews with Women After Traumatic Spinal Cord Injury Sexuality and Disability, Vol. 17, No. 4, 1999 Sköld C, Levi R, Seiger Å Spasticity after traumatic spinal cord injury: nature, severity, and location. Arch Phys Med Rehab. 80: , 1999 Giuliano F, Hultling C, El Masry Ws, Smith MD, Osterloh IH, Orr M. Randomized trial of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction in spinal cord injury. Sildenafil Study Graoup. Ann Neurol 1999 Ju;46 (1): Hultling C. Partner s perceptions of the efficacy of sildenafil citrate (VIAGRA) in the treatment of erectile dysfunction Int J Clin Pract Suppl Jun; 102:16-8) Guiliano F, Hultling C, el Masry WS, Luchner E, Stien R, maytom MC, Orr M, Smith MD, Osterloh IH. Sildenafil citrate (VIAGRA): a novel oral treatment for erectile dysfunction caused by traumatic spinal cord injury. Injt J clin Pract Suppl Jun; 102:24-6. Hultling C, Giuliano F, Ouirk F, Pena B, Mishra A, Smith MD. Quality of life in patients with spinal cord injury receiving Viagra (sildenafil citrate) for the treatment of erectile dysfunction. Spinal Cord Jun; 38(6): Hultling C, Levi R, Åmark P, Sjöblom P Semen retrieval and analysis in men with myelomeningocelecologycele. Dev Med Child Neurol. 42: , 2000 Sköld C, Harms-Ringdahl K, Hultling C, Levi R, Lönn L, Nash M, Seiger Å Effects of functional electrical stimulation training for 6 months on body composition and spasticity in motor complete tetraplegic spinal cord injured individuals. Scand. J. Rehab. Med., 2002; 34: Alm M, Gutierrez E, Hultling C, Saraste H. Clinical evaluation of seating in persons with complete thoracic spinl cord injury. Spinal Cord 2003, Oct;41(10): C Norrbrink Budh, I Lund, C Hultling, R Levi, L Werhagen, P Ertzgaard and T Lundeberg Gender related differences in pain in spinal cord injured individuals. Spinal Cord 41: , 2003 Nordgren C, Levi R, Ljunggren G, Seiger Å Societal Services after Traumatic Spinal Cord Injury in Sweden J Rehabil Med 2003; 35: Augutis, M, Levi. R, et al. Pediatric spinal cord injury in Sweden; how to identify a cohort of rare events. Spinal Cord 41(6): Augutis, M. and Levi. R. Pediatric spinal cord injury in Sweden: incidence, etiology and outcome. Spinal Cord 41(6): Guiterreez EM, Alm M, Hultling C, Saraste H Measuring seating pressure, area, and asymmetry in persons with spinal cord injury. Eur Spine J Jul;13(4): Grigorenko A, Bjerkefors A, Rosdahl H, Hultling C, Alm M, Thorstensson A. Sitting balance and effects of kayak training in paraplegics. J Rehabil Med 2004 May;36 (3):110-6 Werhagen L, Budh CN, Hultling C, Molander C. Neuropathic pain after trumatic spinal cord injury relations to gender, spinal level, completeness, and age at the time of injury. Spinal Cord Dec;42(12): Norrbrink Budh C, Hultling C, Lundeberg T. Quality of sleep in individuals with spinal cord injury: a comparison between patients wih and without pain. Spinal Cord 2005 Feb;43(2): Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M, Abel R, Hultling C, Krogh K, Media S, Laurberg S. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal cord injured patients. Gastroenterology 2006 Sep;131(3): Werhagen L, Hultling C, Molander. The prevalence of neuropathic pain after non-traumatic spinal cord lesion. Spinal Cord. (2006), 1-7. Augutis M, Abel R, and Levi R. Pediatric Spinal Cord Injury in a subset of European countries. Spinal Cord 44, (2): Wahman K, G Biquet, B, and Levi R. What promotes physical activity after spinal cord injury? An interview study from a patient perspective. Disability and Rehabilitation, April 2006; 28 (8): Butler-Forsberg E, Granström A. Levi R. H Hirschfelt Transfer from table to wheelchair in men and women with spinal cord injury: Coordination of body movement and arm forces. Rehab Station Stockholm FoU/Karolinska Institutet,. Spinal Cord 45, (1): Augutis M, Levi R, Asplund K, Berg-Kelly K. Psychosocial aspects of traumatic spinal cord injury with onset during adolescence. J Spinal Cord Med 30 (Suppl 1): OTHER PU- BLICATIONS Levi R, Zetterström J Akut Diagnostik. (Lärobok) Natur & Kultur,1988. ISBN Levi R, Edman G, Ekbom K, Schalling D, Waldenlind E. Ur: New advances in headache research 2, kap Personality characteristics and addictive behaviour in cluster headache. Editor. F Clifford Rose, Smith-Gordon Levi R, Hultling C, von Holst H, Ekholm J Solbergaprojektet en ny kraft för skadad ryggmärg. Läkartidningen vol 89: 41, , 1992 Hultling C, kapitelförfattare Svenska Porträtt Sveriges Utbildningsradio AB. ISBN Hultling C, kapitelförfattare. Andrologi Almqvist & Wiksell Medicin. Liber utbildning. ISBN Tryckt Gummessons Tryckeri i Falköping Hultling C, Levi R, Lindholm M, Nylund L, Rosenborg L, Sjöblom P Elektroejakulation och provrörsbefruktning Metod mot barnlöshet vid spinalskada. Läkartidningen vol 91: 7, 1994 Levi R, Hultling C (redaktörer) Spinalishandboken 1994, ISBN: von Holst H, Levi R Quality Assurance in Spinal Cord Injury, Guidelines. Swedish National Board of Health and Welfare, 1995 Levi R, Seiger Å Ryggmärgsskador Törs vi börja hoppas? s Ur: En bok om hjärnan. 32 forskare om hjärnan och dess sjukdomar. Widén L, redaktör Tiden/Rabén Prisma. ISBN: Westgren M, Hultling C, Levi R, Westgren N Schwangerschaft und Entbindung nach traumatischer Verletzung des Rückenmarks, kapitel 34, s Ur: Neurogene Blasenfunktionsstörung Neurogene Sexualstörung. Springer Verlag, 1997 Levi R, Herlofson J Överlevnadsboken Handikappinstitutet, ISBN: Hultling C. kapitelförfattare. Till alla pappor 17 kända svenska män skriver om papparollen. ISBN Tryckt hos WSOY, Finland 1998 Levi R. Spinaliskliniken Sv. Rehabilitering nr 2/1999 Hultling C, Levi R. Spinalis Handbook a new front for injured backs. ISBN Tryckt Berlings Skogs AB, Trelleborg 1999 Hultling C, Rössner S. Kokbok för lama Tryck DELO Tiskarna genom Korotan Ljubljana, Slovenien ISBN Levi R Neurologi och försäkringsmedicin Sv. Rehabilitering: 4, 16-19, 2000 Levi R, Österåker A-L Patient Navigatorn Frösunda FoU/Karolinska Institutet, 2000 Levi, R Definiera spelreglerna Sv. Rehabilitering: 1, 38-41, 2001 Levi, R, Ann-Gret Dahlöf, Leif Stjernberg Ryggmärgsskador s Ur. Höök, O (red.) Rehabiliteringsmedicin. Liber förlag, 2001 ISBN: Hultling C, kapitelförfattare Analys och passion ISBN Tryck WS Bookwell, Juva 2001 Levi R När neurologi och psykiatri går omlott i rehabiliteringsprocessen Sv. Rehabilitering: 1, 2002 Levi R Psykosomatik och neurologisk rehabilitering Sv. Rehabilitering: 3, 2002 Levi R On Spinal cord Injury and Pain. Neuropathic Pain 2002:2 Levi R, Andersson F, Tulldahl M Patient Navigator: Ett modifierat balanserat styrkort i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Sv. Rehabilitering 1, 20-23, 2003 Levi R Rehabilitering Sv. Rehabilitering: 3, 2003 Levi R, Thunberg K, Adolphson Boxning i rullstol P B, ISBN: Levi R. Back to basics Sv. Rehabilitering: 4, 2004 Levi R. Spasticitet vän eller fiende? KICK (2004, 2) Levi R. Om urologiska problem efter ryggmärgsskada. KICK (2005, 2) Levi R, Hultling C Ett samtal mellan Richard Levi och Claes Hultling om ryggmärgsskador. Lärobok. Stiftelsen Spinalis. Stiftelsen för Teknisk hjälp åt handikappade ISBN: Holtz A. Levi R Ryggmärgsskador

11 Studentlitteratur (lärobok) ISBN Erzgaard P. Levi, R. Stjernberg, L. Gladh, G. Mattsson, S. Ryggmärgsskador och ryggmärgsbråck, s Ur: Borg J. et al. Rehabiliteringsmedicin. Teori och praktik. Studentlitteratur (lärobok) 2006 ISBN 13: ISBN 10: Levi R.(Red), Farrelly E., Nergaard Jensen D. F., Lexell J., Talseth T., Tyssvang T. Fokus på urinvägarna vid multipel skleros. Om de nedre urinvägarnas funktionsstörningar, utredning och behandling. Skrift. Astra Tech AB, Sweden Levi R. (Red), Farrelly E, Nergaard Jensen D.F. Lexell J., Talseth T., Tyssvang T. How multiple sclerosis affects the urinary system Astra Tech AB, Sweden 2006 Wahman K, Levi R. Hälsoboken en guide för dig som lever länge med ryggmärgsskador. RTP/Rehab Station Stockholm ISBN Levi R Livsstil och rehabilitering Sv. Rehabilitering 2006 Levi R, Carlberg L, Råsten M, C Träff, West S. 115 frågor och svar om MS (lärobok för patienter) Rehab Station Stockholm 2007 ISBN: Levi R. Alm M et al. Rullstolsburna och axelbesvär. Ur: Karlsson J. et al. (Red) Idrottsskador frontlinjen inom behandling och rehabilitering. Centrum för idrottsforskning, CIF ISBN X Levi R. Rehabilitering en fråga om etik. Ur: Alla är vi individer en tidning om funktionshinder. Svenska Dagbladet (bilaga) ABSTRACTS & PRESENTATIONS Levi R, von Holst H, Hultling C, Karlsson A-K, Sullivan L Riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom och diabetes hos ryggmärgsskadade män med särskild hänsyn till kroppssammansättning och fettvävsdistribution Presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 1992 Westgren N, Hultling C, Levi R, Westgren M Graviditet och förlossning hos kvinnor med traumatiska ryggmärgsskador i Sverige Svenska Läkaresällskapets Handlingar 289. Presenterad vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 1992 Hultling C. Measurement of body composition in spinal cord injuries and the relationships between body fat compartments and metabolic risk factors for CHD and diabetes II. International Medical Society of Paraplegia, Barcelona, Spanien, 1992 Hultling C. Assisted ejaculation in Combination with IVF a promising method for treatment male infertility due to spinal injury. 8th World Congress on In Vitro Fertilization alternate Assisted Reproduction Kyoto, Japan 1993 Westgren N, Hultling C, Levi R, Westgren M Pregnancy and delivery in women with a traumatic SCI in Sweden Presenterad vid Nordisk förening för obstetrik och gynekologi, Reykjavik 1992 och International Medical Society of Paraplegia, Gent, 1993 Levi R, Karlsson A-K, Hultling C, von Holst H, Sullivan L Body composition and metabolic risk factors for cardiovascular disease in SCI. Presenterad vid 19th annual meeting of American Spinal Injury Association, San Diego, 1993 Hultling C. Assisted ejaculation in combination with IVF. Presenterad at IMSOP Gent, Belgien 1993 Hultling C. Assisted ejaculation in combination with IVF a promising method for treatment of male infertility due to spinal injury Finland.SMSOP, 1993 Westgren N, Levi R Motherhood after traumatic SCI. Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia, Kobe, 1994 Hultling C. Spinal Cord Infertility, 20th American Spinal Injury Association (ASIA) möte Philadelphia, USA 1994 Hultling C. Transrectal electroejaculation and IVF in male anejaculatory infertility. 10:e Annual Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Bryssel. Belgien 1994 Westgren N, Levi R Female sexuality after SCI. Israel Rehabilitation Society Tel Aviv, International seminar on women and disability, 1995 Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å Sexuality after SCI., female perspective Presenterad vid Scandinavian Medical Society of Paraplegia, Oslo, 1995 Hultling C. Acute Exercise Metabolism and Conditioning in Tetraplegics Using Electrical Stimulation Cycling. SMSOP Oslo, Norge, 1995 Hultling C. The latest in fertility for spinal cord injured patients ICSI. IMSOP New Delhi, Indien Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å, Westgren M Sexuality in women after SCI. Presenterad vid 30th Congress of the Federation of Obstetrics and Gynaecology, Stockholm, 1996 Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å, Westgren M Sexual issues in women after traumatic spinal cord injury Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia, Atlanta, 1996 Hultling C, Broman L, Ekholm J, Levi R, Schüldt K, Törnqvist M Kroppstyngdsavlastning vid rullmatteträning hos patienter med partiell para-/tetraplegi. Presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 1996 Holtz A, Levi R, Seiger Å, Azizi M, Ertzgaard P, Falci S Neurosurgical interventions for acute and chronic SCI an update Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Sköld C, Hultling C, Levi R, Seiger Å Spasticity after spinal cord injury: quality, quantity and location Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Levi R, Ertzgaard P The national Swedish SCI database a collaboration towards the virtual SCI unit Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Herlofson J, Levi R, Falkborn A A psycho-educational program for patients with spinal cord injury Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Nordgren C, Hultling C, Levi R, Seiger Å The economical consequences of SCI. Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Hultling C, Levi R Fertility in men with myelomeningocele Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Zippis A, Hultling C, Levi R, Seiger Å Treadmill training with graded body weight support for incomplete SCI Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Hultling C. FES bicycling, SMSOP, Reykjavik Island Hultling C. Neurol and urodynamic session III. IMSOP Innsbruck, Österrike 1997 Levi R Medical, economical and psycho-social outcomes after SCI. Presenterad vid International Symposium on Spinal Cord Injury Repair II, Odense, 1998 Hultling C. The Scandinavian approach to experimental spinal cord research Presenterad vid. The International Symposium of Experimental Spinal Cord Injury Treatment., Brescia, Italien, 2000 Levi R, Azizi M, Ertzgaard P, Falci S, Holtz A, Hultling C Rehabilitative neurosurgery for chronic traumatic myelopathy: a report on 12 consecutive cases of multidisciplinary management Presenterad vid 9th National Congress of SO.M.I.Par. /Regional meeting of I.M.S.O.P. Florence October Augutis M, Levi R Pediatric Spinal Cord Injury in Sweden Presenterad i Palm Springs, USA Dec 1999 Augutis M, Levi R Pediatric Spinal Cord Injury in Sweden, Poster Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia 2000, Sydney, Australia Dec 2000 Budh C, Werhagen L, Hultling C, Levi R, Lundeberg T Spinal pain data base: Gender Differences. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Augutis M, Levi R Paediatric spinal cord injury in Sweden. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Augutis M, Levi R How to find and verify a rare event. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Hultling C. Erectile dysfunction IMSOP Notwill, Schweiz 2001 Hultling C. Erectile dysfunction XVI-Congress in Europe of Urology, Geneve, Schweiz, 2001 Levi R Information on the Nordic Spinal Cord Injury Registry Workshop. Presented at The American Spinal Injury and IMSOP meeting, Vancouver, Canada, May 2002 Levi R, Holtz A Rehabilitative neurosurgery for chronic traumatic spinal cord injury Presented at the 1st Founding and Scientific Meeting of Russian Spinal Cord Society, September 2002 Hultling C. Sex and infertility Presenterad vid. American Spinal Cord Injury congress, Vancover, USA, 2002 Österåker A-L, Levi R Indicators of psychological distress in post-acute SCI individuals Presenterad vid the 8th Congress of Nordic Medical Society of Paraplegia, September 2003 Hultling C. How much can be achieved through tender transplants in tetraplegics?. Presenterad vid 8th International Conference Upper limb Surgery for tetraplegia Nya Zeeland, 2003 Hultling C. Autonom dysfunction samt Sexology. Presented at ASIA, Denver, USA 2003 Hultling C. Autonom dysreflexi Presenterad vid NMSOP, Helsingfors, Finland 2004 Hultling C. Autonom dysfunction, Sexology ASIA, Denver, USA Hultling C. Intermittent catheterization and UTI:s. ISCOS, München, Tyskland, 2005 Hultling C. Inkontinens. MNSOP, Bergen, Norge 2005 Hultling C. Autonomia dysreflexia ASIA/IMSOP 2006 Hultling C. Intermittent cathetrization What s new XXIst Congress of European Ass of Urology, 2006 Hultling, C, Creasey G, Levi R, Weeks C; Wing P The future of spinal cord injury care: results of an international workshop Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Wahman K, Lagerström, A-C, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: a model. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland Augutis M, Levi R, Asplund K, Berg-Kelly K. Psychosocial aspects of traumatic spinal cord injury with onset during adolescence. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Wahman K, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: A patient s education manual for the aging spinal cord population. A model. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Lagerström, A-C, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: food, health and motivation a new patient education module. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/ 10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Divanoglou A. Levi R. Systems of care or traumatic spinal cord injuries in Thessaloniki/Greece and Stockholm/Sweden. Presented at 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOS- COS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Löfvenmark, I. Håkansson M. Westerberg H. Levi R. Clinical guideline for management of problematic spasticity in individuals with a spinal cord injury Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Werhagen L, Hultling C Neuropathic pain in traumatic incomplete Spinal cord injuries. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjaik, Iceland Pribe M, Strayer J, Aito S, Middleton F, Eriksson-Björling J, Wing P. SCI systems of care: A global model. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjavik, Iceland Werhagen L, Westgren N, Gabrielsson H. Adults with Spina Bifida in the greater Stockholm region follow-up study. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjaik, Iceland

12

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University www.cpf.se The CPF A collaboration between Region Skåne and Lund University Research on the front line Two primary study areas: Cardiovascular diseases: Lifestyle, migration, heredity and environment Mental

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Fler äldre-äldre i vården

Fler äldre-äldre i vården Fler äldre-äldre i vården Om behovet av att prioritera Mats Thorslund Aging Research Center Starting points More and more elderly people 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Men

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros Inst. för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng HT 2008 Författare: Linda Torsell Leg. arbetsterapeut

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Vårdval i primärvården

Vårdval i primärvården Vårdval i primärvården Modeller och utvecklingsbehov 1 Anders Anell Institutet för Ekonomisk Forskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 1 Rapport kan beställas på www.kefu.se Vårdval i primärvården

Läs mer

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk

2014-09-03. Why do we need to protect children? Children at risk Children at risk Steven Lucas, MD PhD Pediatrician Akademiska barnsjukhuset Uppsala Why do we need to protect children? 1. Children can t (and shouldn t need to) protect themselves from adults 2. Children

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Barn och läkemedelssäkerhet

Barn och läkemedelssäkerhet Barn och läkemedelssäkerhet ur ett svenskt och amerikanskt perspektiv Per Nydert Leg. Apotekare Neonatalverksamheten Karolinska Universitetssjukhuset LäkemedelsHANTering LäkemedelsFÖRsörjning USA Sverige

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Patientdiskussion: Neurologisk sjukdom

Patientdiskussion: Neurologisk sjukdom Patientdiskussion: Neurologisk sjukdom Hélène Pessah-Rasmussen överläkare, docent VO neurologi och rehabiliteringsmedicin Skånes universitetssjukhus 160316 Behovet av palliativ vård i livets slutskede

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

- GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE

- GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE Antaganden om olycksfall - GENERALISERBARHET FÖR PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE Varför lär man sig ibland inget - eller för lite från olycksutredningar? Hur påverkas utredningar av samma faktorer som orsakar

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Svenske jordemødre och professionens utveckling. Ingela Wiklund, Leg Barnmorska, Med Dr Næestformand i Sveriges Jordemoderforening

Svenske jordemødre och professionens utveckling. Ingela Wiklund, Leg Barnmorska, Med Dr Næestformand i Sveriges Jordemoderforening Svenske jordemødre och professionens utveckling Ingela Wiklund, Leg Barnmorska, Med Dr Næestformand i Sveriges Jordemoderforening Historia Maternal mortality in Sweden in relation to proportion of midwife-assisted

Läs mer

Medicin och Hälsa / Medicine and Health

Medicin och Hälsa / Medicine and Health Vetenskapsrådet Medicin och Hälsa / Medicine and Health KSLA 4 April 2011 En värld-en hälsa Sven Bergström www.vr.se Vetenskapsrådet Three main responsibilities: Research funding Main grant agency. Quality!

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer