sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation"

Transkript

1 sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008

2 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet otillräcklig. Därför lever miljontals människor med bestående, och ibland tilltagande, funktionsnedsättningar. Akutsjukhusets kvalificerade insatser har räddat många av dessa personer från en förtida död, och läkemedel och/eller kirurgi begränsar ibland omfattningen av permanenta skador eller bromsar sjukdomens fortskridande. Icke desto mindre kommer konsekvenserna av sjukdomen eller skadan att utgöra hinder i det fortsatta dagliga livet. Uppgiften för neurologisk rehabilitering, både kliniskt och vetenskapligt, är att minimera de negativa konsekvenserna av sjukdom eller trauma som skadat nervsystemet. Men inte endast detta. Vi strävar även efter att möjliggöra för personen med ett funktionshinder att fokusera på sina förmågor och potentialer, att förbättra och bygga på kvarvarande funktionsförmåga och att återställa hälsa. Akutsjukvården hjälper personen att inte dö. Neurorehabilitering hjälper personen att vilja och kunna fortsätta leva ett bra liv i vardagen. Medical science aims at curing disease and healing injury. Unfortunately, both our knowledge and our ability is insufficient. Thus, millions of people live with permanent, and sometimes progressive, disability. Many of these suffer neurological dysfunction. Acute hospital management of high standard has saved many of these persons from premature death, and drug and/or surgical treatment sometimes prevent permanent damage or at least put a brake on disease progression. Nevertheless, the disease and/or the consequences of trauma may still pose major obstacles to daily life. The task of neurological rehabilitation, both clinically and in research, is to minimize the negative consequences of disease or trauma affecting the nervous system. But not only that. We also aim at empowering the person with a disability to focus on his or her residual abilities and potentials, to improve and build upon this capacity, and to restore health. Acute medicine helps the person survive. Neurorehabilitation helps the person regain the lust and the ability to live a good everyday life. Richard Levi

3 Forskning Research Så kallad grundforskning syftar till att kartlägga och påverka de fundamentala biologiska mekanismerna vid sjukdom och skada. Tillämpad (klinisk) forskning syftar till att kartlägga och påverka konsekvenserna av sjukdom och skada såsom de yttrar sig för patienten. Vårt fokus är personen med ett neurologiskt funktionshinder. Vi strävar efter att finna metoder här och nu för att förbättra funktionsförmågan, för att öka viljan och möjligheterna till delaktighet i familj, samhälle och arbetsliv, samt, ytterst, för att finna mening och tillfredsställelse i ett gott vardagsliv, även i avsaknad av en möjlighet till bot i nuläget. På så vis fastställs prioriteringen i vår forskningsinriktning av våra patienters vardagsverklighet. Sju slutförda och tre pågående doktorandprojekt belyser viktiga problem och möjligheter inom neurorehabilitering. Basic research aims at investigating and affecting the fundamental mechanisms of disease and trauma. Applied (clinical) research aims at investigating and affecting disease and trauma as it is expressed in the patient. Our focus is the person with a neurological disability. We aim to find methods here and now to improve function and ability, to increase the will and possibilities for participation in family, social and working life, and, ultimately, to find meaning and satisfaction in a good everyday life, even without a current prospect of being cured. Thus, the areas of priority for research are provided by the patients reallife situation. Seven completed and three on-going PhDprojects focus on central problems and possibilities within neurorehabilitation.

4 Klinisk verksamhet Sektionen för Neurorehabilitering vid Karolinska Institutet är lokaliserat tillsammans med vår klinik i Frösundavik, strax norr om Stockholms centrum. Delar av den kliniska verksamheten drivs av Rehab Station Stockholm (ett dotterbolag i Praktikertjänst, Sveriges största privata vårdgivare), och delar drivs av Spinaliskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi bedriver medicinsk rehabilitering i slutenvård, dagvård och öppenvård. De flesta av våra patienter är yngre, och de vanligaste diagnoserna är ryggmärgsskada (SCI), multipel skleros och multi-trauma. Vår rehabiliteringsfilosofi avspeglar sig i anläggningens arkitektur, och vår klinik har bl. a vunnit tävlingen Årets vårdbyggnad Personalen utgörs av specialistläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor/undersköterskor, kuratorer och andra specialister i våra team. Vi är särskilt stolta över våra rehabiliteringsinstruktörer, dvs. specialutbildade coacher och förebilder, vilka själva har funktionshinder. Clinical operations The Division of Neurorehabilitation at the Karolinska Institute is co-located with our clinical center in Frösundavik, just north of downtown Stockholm. Part of the clinical activities is operated by Rehab Station Stockholm (a subsidiary of Praktikertjänst, Sweden s largest privately-owned healthcare provider), and part is operated by the Spinalis Clinic of the Karolinska University Hospital. We provide in-patient, day care and out-patient treatment. Most of our patients are young, and the most common diagnoses are spinal cord injury (SCI), multiple sclerosis and multi-trauma. Our rehabilitation philosophy is reflected in the architecture of the clinic, and our center won the prize medical care building of the year Our staff comprises specialist physicians, physiotherapists, occupational therapists, nurses, social workers and other key professions working according to a team concept. We are particularly proud of our rehabilitation instructors, i.e. professionals with a disability, acting as role models and coaches for our patients.

5 Utveckling Development Sedan slutet av 1980-talet har vi utvecklat en heltäckande modell för rehabilitering, Spinaliskonceptet dök den unge narkosläkaren dr Claes Hultling på grunt vatten och blev permanent förlamad på grund av en ryggmärgsskada. Tack vare hans målmedvetenhet och viljestyrka kunde denna olycka bli startpunkten för en ännu idag pågående mission att revolutionera rehabiliteringsvården i allmänhet och rehabiliteringen av ryggmärgsskadade i synnerhet. Ovärderligt stöd har kommit från ett flertal personer och institutioner. I synnerhet ska nämnas professor Åke Seiger, neuroforskare, förste vetenskaplige chef för Miami Project to Cure Paralysis, och vår nuvarande prefekt vid Karolinska Institutet, samt Göran Lagerström, f.d. Europachef för IKEA och strategikonsult, vilka har bidragit till konceptet med kunskap och visdom, och fortsätter att göra så än idag. Såsom är fallet inom sjukvården i allmänhet, så blir vårt koncept endast så bra som våra medarbetare är. Vårt team är lika dedikerat åt forskning och utveckling som åt var och en av våra patienter. Vår förhoppning är att göra Spinaliskonceptet tillgängligt på andra platser och också för andra diagnosgrupper. Since the late 1980s, we have developed a comprehensive model for one-stop-rehabilitation, the Spinalis Concept. In 1984, Dr Claes Hultling, then a young anaesthesiologist, sustained a SCI in a diving accident, becoming permanently tetraplegic. Thanks to his determination and willpower, this catastrophic event became the starting point of a still-ongoing mission to revolutionize rehabilitation in general, and spinal cord injury rehabilitation in particular. Invaluable support has been given by several individuals and corporate sponsors. In particular, professor Åke Seiger, neuroscientist, first scientific Director of the Miami Project to Cure Paralysis, and current Head of our institution at the Karolinska Institute, and Mr Göran Lagerström, a former IKEA executive and business strategist, have added their knowledge and wisdom to the concept, and continues to do so to this day. As is the case in health care in general, however, our concept is only as good as our co-workers. Our team is as dedicated to research and development as to each individual patient. We wish to scale the Spinalis concept to other locations and also adapt it to other diagnostic groups.

6 Undervisning Education Flera medarbetare är aktiva som lärare och föreläsare såväl inom som utom akademin. Den kanske viktigaste pedagogiska insatsen utförs dock riktad mot våra patienter. Vi har skrivit ett antal böcker och annat undervisningsmaterial, vilka alla syftar till att möjliggöra för personer med funktionshinder att leva ett bättre vardagsliv. Att anamma en hälsosam livsstil är av avgörande betydelse för alla människor, och i än större omfattning för personer med neurologisk sjukdom och funktionshinder. Våra hälsocoacher ledda av sjukgymnasterna Anna-Carin Lagerström och Kerstin Wahman, integrerar hälsopromotivt arbete enligt Spinalis Hälso Navigator i vårt kliniska rehabiliteringsprogram. Mer information finns på www. rehabstation.se och Several of our co-workers are engaged as teachers and lecturers within and outside academia. Perhaps the most important educational efforts, however, are directed towards our patients. We have produced a number of books and educational materials, all aiming at empowering the patient to be able to live a better everyday life. Adopting a healthier lifestyle is of paramount importance for everybody, and even more so for a person within neurological disease and disability. Our coaches, under the supervision of physiotherapists Anna-Carin Lagerström and Kerstin Wahman, integrate lifestyle management according to the Spinalis Health Navigator into our clinical rehabilitation programs. More information can be obtained at the websites and

7 NÅGRA PÅGÅENDE PROJEKT SOME CURRENT PROJECTS För en fullständig redovisning av tidigare och pågående forskning hänvisas till eller I det följande ska här lämnas en kort översikt över några spännande pågående projekt vid sektionen. Kontakta gärna respektive projektledare för mer information. For a complete listing of previous and current research, please refer to or The following provides just a brief summary of a few exciting and ongoing projects. Don t hesitate to contact the respective project leader for more information. RYGGMÄRGSSKADA OCH UROLOGISKA PROBLEM Även om modern ryggmärgsskadevård har medfört att urosepsis och njursvikt inte längre utgör ledande dödsorsaker bland dessa patienter, så innebär upprepade urinvägsinfektioner och inkontinens fortfarande allvarliga hälsoproblem för många personer. Ett pågående doktorandprojekt undersöker omfattningen av dessa problem i en regional ryggmärgsskadepopulation, och syftar till att identifiera förebyggbara eller behandlingsbara bakomliggande faktorer. Kontaktperson: Elisabeth Farrelly SCI AND UROLOGICAL DYSFUNCTION Although modern SCI care has diminished urosepsis and kidney failure as the leading causes of death among these patients, recurrent urinary tract infections and incontinence are still major nuisances to many patients. One current PhD project investigates the magnitude of these problems, and aims at identifying preventable or treatable underlying factors. Contact person: Elisabeth Farrelly KLINISK FILOSOFI OCH NEUROREHABILITERING Neurologiska sjukdomar och trauma mot nervsystemet leder ofta till påtaglig och permanent funktionsstörning. En sådan livshändelse som att drabbas av en neurologisk skada eller diagnostiseras med en kronisk neurologisk sjukdom utgör ett existentiellt hot som måste hanteras. Detta är inte uppenbarligen en uppgift för psykiatrin eller för klinisk psykologi, eftersom många dylika reaktioner inte är att betrakta som uttryck för psykisk sjukdom. Detta projekt syftar till att undersöka om filosofiska metoder för rådgivning kan utgöra ett värdefullt inslag i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Kontakperson: Richard Levi CLINICAL PHILOSOPHY AND NEUROREHABILITATION Neurological trauma and disease frequently leads to significant and permanent disability. The life event of sustaining such an injury or getting diagnosed with a chronic neurological condition poses an existential threat that has to be dealt with. This is not obviously a task for psychiatry or even clinical psychology, since most reactions are not reflecting psychopathology. This projects aims at investigating the possibility to utilize philosophical methods for counselling as part of rehabilitation. Contact person: Richard Levi

8 RYGGMÄRGSSKADA OCH KARDIO- VASKULÄRA OCH METABOLA PROBLEM Parallellt med förbättrad långtidsöverlevnad eller ryggmärgsskada har det kommit flera rapporter som indikerar en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes mellitus och lipidrubbningar hos personer med denna skada. Ett pågående doktorandprojekt undersöker detta, med syftet att kunna identifiera effektiva primär- och sekundärpreventiva åtgärder. Kontaktperson: Kerstin Wahman SCI AND CARDIOVASCULAR AND METABOLIC PROBLEMS With improved survival rates after spinal cord injury, several reports suggest an increased risk for cardiovascular disease, diabetes mellitus and dyslipidemia among these patients. One current PhD. project examines this, with the aim of finding adequate primary and secondary preventative measures. Contact person: Kerstin Wahman MS OCH KOGNITIV STÖRNING Multipel skleros påverkar nervvävnad i hjärnan och i ryggmärgen. Bland många kliniska manifestationer förekommer också kognitiva störningar. Dessa kan vara svåra att upptäcka, men kan icke desto mindre nedsätta funktionsförmågan i vardagen även i sjukdomens tidiga stadier. Det är därför av betydelse att kunna påvisa och hantera dessa problem så tidigt som möjligt. Detta projekt är inriktat på att definiera goda screeninginstrument och möjliga åtgärdsprogram. Kontaktperson: Catrine Träff MS AND COGNITIVE DYSFUNCTION Multiple sclerosis affects nervous tissue in the brain and spinal cord. Among its many possible clinical manifestations, cognitive dysfunction may be difficult to detect, but nevertheless impair everyday functioning even in early stages of the disease. Thus, it is of importance to be able to detect and manage such problems as soon as possible. The current project aims at finding adequate screening instruments and suggests rehabilitative measures. Contact person: Catrine Träff RYGGMÄRGSSKADOR I SVERIGE OCH GREKLAND För 60 år sedan hade ryggmärgsskador en i regel dödlig utgång över hela världen. Idag är förutsättningarna för överlevnad och ett meningsfullt liv efter skada, dramatiskt bättre i många länder, t ex. Sverige. Vissa rapporter indikerar emellertid att skillnaderna avseende epidemiologi och prognos är betydande även inom EU. Denna prospektiva studie innefattar samtliga nya fall av traumatisk ryggmärgsskada i Sverige och i Grekland, och kommer att belysa viktiga sakförhållanden avseende incidens, morbiditet, mortalitet och prognos. Kontaktperson: Anestis Divanoglou SPINAL CORD INJURY IN SWEDEN AND IN GREECE Sixty years ago, SCI was a lethal injury across the world. Today, prospects for survival and living a rich life are dramatically better in many countries, e.g. Sweden. However, even within the European Union, some reports suggest major differences as regards epidemiology and outcomes. This prospective study comprise all new cases of traumatic SCI within two comparable regions in Sweden and in Greece, and will pinpoint key areas such as incidence, causes of injury, initial management, mortality, morbidity and outcomes. Contact person: Anestis Divanoglou

9 Laget The Crew Rehabiliteringsmedicin är ett lagarbete. I olikhet med många andra medicinska specialiteter förutsätter rehabiliteringsmedicin patientens aktiva medverkan i behandlingen. Personal med vitt skilda och kompletterande kompetenser måste samordna sina insatser. Detta uppnås genom att definiera tydliga, mätbara och realistiska mål för behandlingen, och genom att lära känna och förstå varje patients unika sammanhang och livssituation. Rehabiliteringsmedicinens multi- och interdisciplinära inriktning avspeglas även i forskningen. De flesta av våra projekt planeras och genomförs i samarbete med andra sektioner och institutioner inom och utom Karolinska Institutet. Rehabilitation medicine is a team effort. Unlike most other areas of medicine, the active participation of the patient is of fundamental importance. Professionals with a wide variety of expertise have to synchronize their efforts. This is achieved by establishing clear, measurable and realistic goals of treatment, and by getting to know each patient in his or her unique context and life situation. The multi- and interdisciplinarity of rehabilitation medicine is also reflected in research. Most of our research projects are planned and performed in collaboration with other divisions and institutions within and outside of the Karolinska Institute. 1. Anna-Carin Lagerström projektledare Hälsonavigatorn 2. Richard Levi sektionschef Åke Seiger prefekt Elisabeth Farrelly doktorand 5. Claes Hultling postdoc 6. Kerstin Wahman doktorand Marika Augutis postdoc 8. Ninni Westgren postdoc 9. Elisabeth Gustafsson sektionssekreterare Rita Ehrenfors doktorand 11. Anestis Divanoglou doktorand

10 ORIGINAL PUBLICATIONS Tomson T, Nilsson B Y, Levi R Impaired visual contrast sensitivity in epileptic patients treated with carbamazepine. Arch Neurol vol 45, (Aug) 1988 The Sumatriptan Cluster Headache Group. Treatment of acute cluster headache with sumatriptan. New England Journal of Medicine, 325: (Aug 1), 1991 Levi R, Edman G, Ekbom K, Waldenlind E Episodic cluster headache (part one): Personality factors and neuropsychological characteristics in males. Headache 32: , 1992 Levi R, Edman G, Ekbom K, Waldenlind E Episodic cluster headache (part two): High alcohol and tobacco consumption in males. Headache 32: , 1992 Westgren N, Levi R Motherhood after traumatic spinal cord injury. Paraplegia 32: , 1994 Levi R, Hultling C, Westgren N Computer assisted follow-up systems for spinal cord injury patients. Paraplegia 32: , 1994 Hultling C, Levi R, Garoff L, Nylund L, Rosenborg L, Sjöblom P, Hillensjö T Assisted ejaculation combined with in vitro fertilisation an effective technique treating male infertility due to spinal cord injury. Paraplegia 32: , 1994 Levi R, Hultling C, Nash M, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 1. Medical problems in a regional SCI population. Paraplegia 33: , 1995 Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 2. Associations between clinical patient descriptors and post-acute medical problems Paraplegia 33: , 1995 Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm SCI Study: 3. Health related issues of the Swedish annual level of living survey in SCI subjects and controls. Paraplegia 33: , 1995 Hultling C, Rosenlund B,. Tornblom M, Sjöblom P, Garoff L, Nyman C Hillensjö T. Transrectal electroejaculation in combination with in-vitro fertilization: an effective treatment of aneaculatory infertility after testicular cancer. Hum Reprod apr; 10 (4): 847) Levi R, Hultling C, Seiger Å The Stockholm Spinal Cord Injury Study: 4. Psychosocial and financial issues of the Swedish annual level of living survey in SCI subjects and controls. Paraplegia 34: , 1996 Hultling C. Paraplegi and fertility. Geburtshilfe Frauenheilkd Feb;56(2):X, XII. German. Levi R. The Stockholm Spinal Cord Injury Study: Medical, economical and psycho-social outcomes in a prevalence population. Karolinska Institutet. Doktorsavhandling: 1996 Hultling C, Rosenlund B, Levi R, Fridström M, Sjöblom P, Hillensjö T Assisted ejaculation and in vitro fertilisation in the treatment of infertile spinal cord injured men; the role of intracytoplasmic sperm injection. Human Reproduction 12: , 1997 Westgren N, Hultling C, Levi R, Seiger Å, Westgren M Sexuality in woman with traumatic spinal cord injury. Acta Obstet et Gyn Scand, 76 (10): , 1997 Falci S, Holtz A, Åkesson E, Azizi M, Ertzgaard P, Hultling C, Kjaeldgaard A, Levi R, Ringdén O, Westgren M, Lammertse D, Seiger Å Obliteration of a post-traumatic spinal cord cyst with human embryonic spinal cord grafts: First clinical attempt. J Neurotrauma Vol 14, 11: , 1997 Klefbeck B, Sternhag M, Weinberg J, Levi R, Hultling C, Borg J Obstructive sleep apneas in relation to severity of cervical spinal cord injury. Spinal Cord, 36: , 1998 Hultling C. Assisted reproduction technology in men with special reference to spinal cord injury. Karolinska Institutet. Doktorsavhandling: 1998 Westgren N, Levi R Quality-of-life and traumatic spinal cord injury. Arch Phys Med Rehab. 79: , 1998 Levi R, Ertzgaard P and the Swedish Spinal Cord Injury Council Quality indicators in spinal cord injury care: A Swedish collaborative project, Supplement No. 38. Scand J Rehab Med Suppl. 83: 1-80, 1998 Sköld, C, Harms-Ringdahl K, Hultling C, Levi R, Seiger Å Simultaneous Ashworth measurements and electromyographic recordings in tetraplegic patients. Arch Phys Med Rehab. 79: , 1998 Westgren N, Levi R Sexuality After Injury: Interviews with Women After Traumatic Spinal Cord Injury Sexuality and Disability, Vol. 17, No. 4, 1999 Sköld C, Levi R, Seiger Å Spasticity after traumatic spinal cord injury: nature, severity, and location. Arch Phys Med Rehab. 80: , 1999 Giuliano F, Hultling C, El Masry Ws, Smith MD, Osterloh IH, Orr M. Randomized trial of sildenafil for the treatment of erectile dysfunction in spinal cord injury. Sildenafil Study Graoup. Ann Neurol 1999 Ju;46 (1): Hultling C. Partner s perceptions of the efficacy of sildenafil citrate (VIAGRA) in the treatment of erectile dysfunction Int J Clin Pract Suppl Jun; 102:16-8) Guiliano F, Hultling C, el Masry WS, Luchner E, Stien R, maytom MC, Orr M, Smith MD, Osterloh IH. Sildenafil citrate (VIAGRA): a novel oral treatment for erectile dysfunction caused by traumatic spinal cord injury. Injt J clin Pract Suppl Jun; 102:24-6. Hultling C, Giuliano F, Ouirk F, Pena B, Mishra A, Smith MD. Quality of life in patients with spinal cord injury receiving Viagra (sildenafil citrate) for the treatment of erectile dysfunction. Spinal Cord Jun; 38(6): Hultling C, Levi R, Åmark P, Sjöblom P Semen retrieval and analysis in men with myelomeningocelecologycele. Dev Med Child Neurol. 42: , 2000 Sköld C, Harms-Ringdahl K, Hultling C, Levi R, Lönn L, Nash M, Seiger Å Effects of functional electrical stimulation training for 6 months on body composition and spasticity in motor complete tetraplegic spinal cord injured individuals. Scand. J. Rehab. Med., 2002; 34: Alm M, Gutierrez E, Hultling C, Saraste H. Clinical evaluation of seating in persons with complete thoracic spinl cord injury. Spinal Cord 2003, Oct;41(10): C Norrbrink Budh, I Lund, C Hultling, R Levi, L Werhagen, P Ertzgaard and T Lundeberg Gender related differences in pain in spinal cord injured individuals. Spinal Cord 41: , 2003 Nordgren C, Levi R, Ljunggren G, Seiger Å Societal Services after Traumatic Spinal Cord Injury in Sweden J Rehabil Med 2003; 35: Augutis, M, Levi. R, et al. Pediatric spinal cord injury in Sweden; how to identify a cohort of rare events. Spinal Cord 41(6): Augutis, M. and Levi. R. Pediatric spinal cord injury in Sweden: incidence, etiology and outcome. Spinal Cord 41(6): Guiterreez EM, Alm M, Hultling C, Saraste H Measuring seating pressure, area, and asymmetry in persons with spinal cord injury. Eur Spine J Jul;13(4): Grigorenko A, Bjerkefors A, Rosdahl H, Hultling C, Alm M, Thorstensson A. Sitting balance and effects of kayak training in paraplegics. J Rehabil Med 2004 May;36 (3):110-6 Werhagen L, Budh CN, Hultling C, Molander C. Neuropathic pain after trumatic spinal cord injury relations to gender, spinal level, completeness, and age at the time of injury. Spinal Cord Dec;42(12): Norrbrink Budh C, Hultling C, Lundeberg T. Quality of sleep in individuals with spinal cord injury: a comparison between patients wih and without pain. Spinal Cord 2005 Feb;43(2): Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M, Abel R, Hultling C, Krogh K, Media S, Laurberg S. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal cord injured patients. Gastroenterology 2006 Sep;131(3): Werhagen L, Hultling C, Molander. The prevalence of neuropathic pain after non-traumatic spinal cord lesion. Spinal Cord. (2006), 1-7. Augutis M, Abel R, and Levi R. Pediatric Spinal Cord Injury in a subset of European countries. Spinal Cord 44, (2): Wahman K, G Biquet, B, and Levi R. What promotes physical activity after spinal cord injury? An interview study from a patient perspective. Disability and Rehabilitation, April 2006; 28 (8): Butler-Forsberg E, Granström A. Levi R. H Hirschfelt Transfer from table to wheelchair in men and women with spinal cord injury: Coordination of body movement and arm forces. Rehab Station Stockholm FoU/Karolinska Institutet,. Spinal Cord 45, (1): Augutis M, Levi R, Asplund K, Berg-Kelly K. Psychosocial aspects of traumatic spinal cord injury with onset during adolescence. J Spinal Cord Med 30 (Suppl 1): OTHER PU- BLICATIONS Levi R, Zetterström J Akut Diagnostik. (Lärobok) Natur & Kultur,1988. ISBN Levi R, Edman G, Ekbom K, Schalling D, Waldenlind E. Ur: New advances in headache research 2, kap Personality characteristics and addictive behaviour in cluster headache. Editor. F Clifford Rose, Smith-Gordon Levi R, Hultling C, von Holst H, Ekholm J Solbergaprojektet en ny kraft för skadad ryggmärg. Läkartidningen vol 89: 41, , 1992 Hultling C, kapitelförfattare Svenska Porträtt Sveriges Utbildningsradio AB. ISBN Hultling C, kapitelförfattare. Andrologi Almqvist & Wiksell Medicin. Liber utbildning. ISBN Tryckt Gummessons Tryckeri i Falköping Hultling C, Levi R, Lindholm M, Nylund L, Rosenborg L, Sjöblom P Elektroejakulation och provrörsbefruktning Metod mot barnlöshet vid spinalskada. Läkartidningen vol 91: 7, 1994 Levi R, Hultling C (redaktörer) Spinalishandboken 1994, ISBN: von Holst H, Levi R Quality Assurance in Spinal Cord Injury, Guidelines. Swedish National Board of Health and Welfare, 1995 Levi R, Seiger Å Ryggmärgsskador Törs vi börja hoppas? s Ur: En bok om hjärnan. 32 forskare om hjärnan och dess sjukdomar. Widén L, redaktör Tiden/Rabén Prisma. ISBN: Westgren M, Hultling C, Levi R, Westgren N Schwangerschaft und Entbindung nach traumatischer Verletzung des Rückenmarks, kapitel 34, s Ur: Neurogene Blasenfunktionsstörung Neurogene Sexualstörung. Springer Verlag, 1997 Levi R, Herlofson J Överlevnadsboken Handikappinstitutet, ISBN: Hultling C. kapitelförfattare. Till alla pappor 17 kända svenska män skriver om papparollen. ISBN Tryckt hos WSOY, Finland 1998 Levi R. Spinaliskliniken Sv. Rehabilitering nr 2/1999 Hultling C, Levi R. Spinalis Handbook a new front for injured backs. ISBN Tryckt Berlings Skogs AB, Trelleborg 1999 Hultling C, Rössner S. Kokbok för lama Tryck DELO Tiskarna genom Korotan Ljubljana, Slovenien ISBN Levi R Neurologi och försäkringsmedicin Sv. Rehabilitering: 4, 16-19, 2000 Levi R, Österåker A-L Patient Navigatorn Frösunda FoU/Karolinska Institutet, 2000 Levi, R Definiera spelreglerna Sv. Rehabilitering: 1, 38-41, 2001 Levi, R, Ann-Gret Dahlöf, Leif Stjernberg Ryggmärgsskador s Ur. Höök, O (red.) Rehabiliteringsmedicin. Liber förlag, 2001 ISBN: Hultling C, kapitelförfattare Analys och passion ISBN Tryck WS Bookwell, Juva 2001 Levi R När neurologi och psykiatri går omlott i rehabiliteringsprocessen Sv. Rehabilitering: 1, 2002 Levi R Psykosomatik och neurologisk rehabilitering Sv. Rehabilitering: 3, 2002 Levi R On Spinal cord Injury and Pain. Neuropathic Pain 2002:2 Levi R, Andersson F, Tulldahl M Patient Navigator: Ett modifierat balanserat styrkort i rehabiliteringsmedicinsk verksamhet. Sv. Rehabilitering 1, 20-23, 2003 Levi R Rehabilitering Sv. Rehabilitering: 3, 2003 Levi R, Thunberg K, Adolphson Boxning i rullstol P B, ISBN: Levi R. Back to basics Sv. Rehabilitering: 4, 2004 Levi R. Spasticitet vän eller fiende? KICK (2004, 2) Levi R. Om urologiska problem efter ryggmärgsskada. KICK (2005, 2) Levi R, Hultling C Ett samtal mellan Richard Levi och Claes Hultling om ryggmärgsskador. Lärobok. Stiftelsen Spinalis. Stiftelsen för Teknisk hjälp åt handikappade ISBN: Holtz A. Levi R Ryggmärgsskador

11 Studentlitteratur (lärobok) ISBN Erzgaard P. Levi, R. Stjernberg, L. Gladh, G. Mattsson, S. Ryggmärgsskador och ryggmärgsbråck, s Ur: Borg J. et al. Rehabiliteringsmedicin. Teori och praktik. Studentlitteratur (lärobok) 2006 ISBN 13: ISBN 10: Levi R.(Red), Farrelly E., Nergaard Jensen D. F., Lexell J., Talseth T., Tyssvang T. Fokus på urinvägarna vid multipel skleros. Om de nedre urinvägarnas funktionsstörningar, utredning och behandling. Skrift. Astra Tech AB, Sweden Levi R. (Red), Farrelly E, Nergaard Jensen D.F. Lexell J., Talseth T., Tyssvang T. How multiple sclerosis affects the urinary system Astra Tech AB, Sweden 2006 Wahman K, Levi R. Hälsoboken en guide för dig som lever länge med ryggmärgsskador. RTP/Rehab Station Stockholm ISBN Levi R Livsstil och rehabilitering Sv. Rehabilitering 2006 Levi R, Carlberg L, Råsten M, C Träff, West S. 115 frågor och svar om MS (lärobok för patienter) Rehab Station Stockholm 2007 ISBN: Levi R. Alm M et al. Rullstolsburna och axelbesvär. Ur: Karlsson J. et al. (Red) Idrottsskador frontlinjen inom behandling och rehabilitering. Centrum för idrottsforskning, CIF ISBN X Levi R. Rehabilitering en fråga om etik. Ur: Alla är vi individer en tidning om funktionshinder. Svenska Dagbladet (bilaga) ABSTRACTS & PRESENTATIONS Levi R, von Holst H, Hultling C, Karlsson A-K, Sullivan L Riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom och diabetes hos ryggmärgsskadade män med särskild hänsyn till kroppssammansättning och fettvävsdistribution Presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 1992 Westgren N, Hultling C, Levi R, Westgren M Graviditet och förlossning hos kvinnor med traumatiska ryggmärgsskador i Sverige Svenska Läkaresällskapets Handlingar 289. Presenterad vid Svenska Läkarsällskapets Riksstämma, Stockholm 1992 Hultling C. Measurement of body composition in spinal cord injuries and the relationships between body fat compartments and metabolic risk factors for CHD and diabetes II. International Medical Society of Paraplegia, Barcelona, Spanien, 1992 Hultling C. Assisted ejaculation in Combination with IVF a promising method for treatment male infertility due to spinal injury. 8th World Congress on In Vitro Fertilization alternate Assisted Reproduction Kyoto, Japan 1993 Westgren N, Hultling C, Levi R, Westgren M Pregnancy and delivery in women with a traumatic SCI in Sweden Presenterad vid Nordisk förening för obstetrik och gynekologi, Reykjavik 1992 och International Medical Society of Paraplegia, Gent, 1993 Levi R, Karlsson A-K, Hultling C, von Holst H, Sullivan L Body composition and metabolic risk factors for cardiovascular disease in SCI. Presenterad vid 19th annual meeting of American Spinal Injury Association, San Diego, 1993 Hultling C. Assisted ejaculation in combination with IVF. Presenterad at IMSOP Gent, Belgien 1993 Hultling C. Assisted ejaculation in combination with IVF a promising method for treatment of male infertility due to spinal injury Finland.SMSOP, 1993 Westgren N, Levi R Motherhood after traumatic SCI. Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia, Kobe, 1994 Hultling C. Spinal Cord Infertility, 20th American Spinal Injury Association (ASIA) möte Philadelphia, USA 1994 Hultling C. Transrectal electroejaculation and IVF in male anejaculatory infertility. 10:e Annual Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Bryssel. Belgien 1994 Westgren N, Levi R Female sexuality after SCI. Israel Rehabilitation Society Tel Aviv, International seminar on women and disability, 1995 Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å Sexuality after SCI., female perspective Presenterad vid Scandinavian Medical Society of Paraplegia, Oslo, 1995 Hultling C. Acute Exercise Metabolism and Conditioning in Tetraplegics Using Electrical Stimulation Cycling. SMSOP Oslo, Norge, 1995 Hultling C. The latest in fertility for spinal cord injured patients ICSI. IMSOP New Delhi, Indien Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å, Westgren M Sexuality in women after SCI. Presenterad vid 30th Congress of the Federation of Obstetrics and Gynaecology, Stockholm, 1996 Westgren N, Levi R, Hultling C, Seiger Å, Westgren M Sexual issues in women after traumatic spinal cord injury Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia, Atlanta, 1996 Hultling C, Broman L, Ekholm J, Levi R, Schüldt K, Törnqvist M Kroppstyngdsavlastning vid rullmatteträning hos patienter med partiell para-/tetraplegi. Presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 1996 Holtz A, Levi R, Seiger Å, Azizi M, Ertzgaard P, Falci S Neurosurgical interventions for acute and chronic SCI an update Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Sköld C, Hultling C, Levi R, Seiger Å Spasticity after spinal cord injury: quality, quantity and location Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Levi R, Ertzgaard P The national Swedish SCI database a collaboration towards the virtual SCI unit Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Herlofson J, Levi R, Falkborn A A psycho-educational program for patients with spinal cord injury Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Nordgren C, Hultling C, Levi R, Seiger Å The economical consequences of SCI. Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Hultling C, Levi R Fertility in men with myelomeningocele Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Zippis A, Hultling C, Levi R, Seiger Å Treadmill training with graded body weight support for incomplete SCI Presenterad vid 5th Scientific meeting of Scandinavian Medical Association of Paraplegia, Reykjavik, 1997 Hultling C. FES bicycling, SMSOP, Reykjavik Island Hultling C. Neurol and urodynamic session III. IMSOP Innsbruck, Österrike 1997 Levi R Medical, economical and psycho-social outcomes after SCI. Presenterad vid International Symposium on Spinal Cord Injury Repair II, Odense, 1998 Hultling C. The Scandinavian approach to experimental spinal cord research Presenterad vid. The International Symposium of Experimental Spinal Cord Injury Treatment., Brescia, Italien, 2000 Levi R, Azizi M, Ertzgaard P, Falci S, Holtz A, Hultling C Rehabilitative neurosurgery for chronic traumatic myelopathy: a report on 12 consecutive cases of multidisciplinary management Presenterad vid 9th National Congress of SO.M.I.Par. /Regional meeting of I.M.S.O.P. Florence October Augutis M, Levi R Pediatric Spinal Cord Injury in Sweden Presenterad i Palm Springs, USA Dec 1999 Augutis M, Levi R Pediatric Spinal Cord Injury in Sweden, Poster Presenterad vid International Medical Society of Paraplegia 2000, Sydney, Australia Dec 2000 Budh C, Werhagen L, Hultling C, Levi R, Lundeberg T Spinal pain data base: Gender Differences. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Augutis M, Levi R Paediatric spinal cord injury in Sweden. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Augutis M, Levi R How to find and verify a rare event. Presenterad vid Nordic Medical Society of Paraplegia 7th Scientific meeting, Solna, June 2001 Hultling C. Erectile dysfunction IMSOP Notwill, Schweiz 2001 Hultling C. Erectile dysfunction XVI-Congress in Europe of Urology, Geneve, Schweiz, 2001 Levi R Information on the Nordic Spinal Cord Injury Registry Workshop. Presented at The American Spinal Injury and IMSOP meeting, Vancouver, Canada, May 2002 Levi R, Holtz A Rehabilitative neurosurgery for chronic traumatic spinal cord injury Presented at the 1st Founding and Scientific Meeting of Russian Spinal Cord Society, September 2002 Hultling C. Sex and infertility Presenterad vid. American Spinal Cord Injury congress, Vancover, USA, 2002 Österåker A-L, Levi R Indicators of psychological distress in post-acute SCI individuals Presenterad vid the 8th Congress of Nordic Medical Society of Paraplegia, September 2003 Hultling C. How much can be achieved through tender transplants in tetraplegics?. Presenterad vid 8th International Conference Upper limb Surgery for tetraplegia Nya Zeeland, 2003 Hultling C. Autonom dysfunction samt Sexology. Presented at ASIA, Denver, USA 2003 Hultling C. Autonom dysreflexi Presenterad vid NMSOP, Helsingfors, Finland 2004 Hultling C. Autonom dysfunction, Sexology ASIA, Denver, USA Hultling C. Intermittent catheterization and UTI:s. ISCOS, München, Tyskland, 2005 Hultling C. Inkontinens. MNSOP, Bergen, Norge 2005 Hultling C. Autonomia dysreflexia ASIA/IMSOP 2006 Hultling C. Intermittent cathetrization What s new XXIst Congress of European Ass of Urology, 2006 Hultling, C, Creasey G, Levi R, Weeks C; Wing P The future of spinal cord injury care: results of an international workshop Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Wahman K, Lagerström, A-C, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: a model. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland Augutis M, Levi R, Asplund K, Berg-Kelly K. Psychosocial aspects of traumatic spinal cord injury with onset during adolescence. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Wahman K, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: A patient s education manual for the aging spinal cord population. A model. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Lagerström, A-C, Levi R. Health promotion in spinal cord rehabilitation: food, health and motivation a new patient education module. Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/ 10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Divanoglou A. Levi R. Systems of care or traumatic spinal cord injuries in Thessaloniki/Greece and Stockholm/Sweden. Presented at 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOS- COS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Löfvenmark, I. Håkansson M. Westerberg H. Levi R. Clinical guideline for management of problematic spasticity in individuals with a spinal cord injury Presenterad vid The 46th ISCOS annual scientific meeting/10th NOSCOS Congress, June 2007, Reykjavik, Iceland. Werhagen L, Hultling C Neuropathic pain in traumatic incomplete Spinal cord injuries. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjaik, Iceland Pribe M, Strayer J, Aito S, Middleton F, Eriksson-Björling J, Wing P. SCI systems of care: A global model. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjavik, Iceland Werhagen L, Westgren N, Gabrielsson H. Adults with Spina Bifida in the greater Stockholm region follow-up study. Presenterad vid 46th ISCOS annual scientific meeting, 10th Noscos congress, 2007, Reykjaik, Iceland

12

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Fördjupad beskrivning av Itrims program

Fördjupad beskrivning av Itrims program Fördjupad beskrivning av Itrims program - för kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om viktminskningskedjan Itrim. Dokumentet beskriver Itrim-programmet och dess

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer

Definitioner, modeller, perspektiv, prediktorer, riskfaktorer FORSKNING PÅGÅR Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se SAMMANFATTNING Arbetsförmåga har blivit högaktuellt i samhället, såväl politiskt som för den enskilde. Begreppet är komplext och kan sammanfattas

Läs mer

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se

Sjukhusfysikern. Nr 3. SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9. www.sjukhusfysiker.se Sjukhusfysikern Information från Svenska Sjukhusfysikerförbundet (SSFF) Sektion inom Naturvetarna Medlem i EFOMP Nr 3 SEPTEMBER 2010 SSM: Rekommendationer om ultraljud för gravida 9 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT 1 INLEDNING Huvudsökande: Kjell Asplund Projektnummer (Vinnvård): A2009-002 Projekttitel: InUt: Att införa nya och utmönstra förlegade metoder. Vad fungerar

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar en litteraturöversikt Fredrik Fäldth Oskar Krantz FoU-rapport 2014:1 ISBN 978-91-86631-21-5 Stadskontoret Förord Denna FoU-rapport tar upp ett mycket

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet En kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet Johan Faskunger statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Den byggda miljöns

Läs mer

Aktiviteters betydelse i vardagen för personer med stroke

Aktiviteters betydelse i vardagen för personer med stroke Aktiviteters betydelse i vardagen för personer med stroke Av Susanne Guidetti, Lisa Ekstam, Ulla Johansson og Kerstin Tham Sammanfattning Susanne Guidetti med dr, leg arbetsterapeut, Karolinska Institutet.

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer