Håkan Andersson enhetschef Kristina Warming styrelseledamot. Marianne Svensson (s) Arbete och Försörjning Den 20 februari 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håkan Andersson enhetschef Kristina Warming styrelseledamot. Marianne Svensson (s) Arbete och Försörjning Den 20 februari 2013."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Arbete och Försörjning, Östergatan 8, ande Krister Göransson (s) ordförande Christine Melinder (m) vice ordförande Bernt Nilsson (s) tjg ers för Claudia Nilsson Marianne Svensson (s) tjg ers för Karin Reinisch Lesley Holmberg (fp) ledamot Ersättare Anders Molin (c) ersättare Övriga närvarande Josef Johansson förvaltningschef Marinel Vezok nämndsekreterare Karin Larsson ekonom Håkan Andersson enhetschef Kristina Warming styrelseledamot Jenny Svensson bostadskoordinator Felipe Sanchez praktikant Anmält förhinder Claudia Nilsson (s) ledamot Karin Reinisch (m) ledamot Catharina Malmborg (m) ersättare Fredrik Lundström (m) ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Marianne Svensson (s) Arbete och Försörjning Den 20 februari 2013 Paragrafer 1-10 Sekreterare. Marinel Vezok Ordförande. Krister Göransson Justerande. Marianne Svensson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (14) Bevis om anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sinstans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet, Eslövs kommun Datum för anslags nedtagande Arbete och Försörjning, Östergatan 8 Underskrift Marinel Vezok

3 Sammanträdesprotokoll 3 (14) 1 AoF Presentation av Företags-Mix I s mål mandatperioden ingår att utveckla samarbetet med sociala företag, däribland Företags-Mix i Eslöv. sunderlag - Kristina Warming, styrelseledamot för Företags-Mix ger en nulägesrapport av den ekonomiska föreningens arbete och utvecklingsmöjligheter Arbete och Försörjning har under verksamhetsåret bland annat samarbetat med Företags-Mix när det gäller samhällsinformation till nyanlända flyktingar samt kompetenshöjande insatser såsom Mixklubben, ett samarbete där även Studiefrämjandet ingår. Styrelseledamot Kristina Warming presenterar Företags - Mix arbete. Företags-Mix är ett arbetsintegrerande socialt företag som strävar efter att skapa en ekonomisk, social, ekologisk hållbar verksamhet med mångfald, integration och självförsörjning i fokus. Företags-Mix erbjuder: - MIX-klubben har program för alla veckans dagar för dem som behöver komma ut och träna språk/matte, få insikter i hushållsekonomi mm - handledning och färdighetsträning inför praktik, arbete etc - coaching enligt avtal med AF - kortkurser som t ex BO-skola och språkträning, läxhjälp, rådgivning och ledarutbildning i sammarbete med Studiefrämjandet - stöd i starta eget process med möjlighet till mikrolån - tillverkning och försäljning samt servering vid uthyrning Föreningen drivs helt ideellt av en styrelse med hjälp av volontärer, en anställd administratör och ett antal personer som gör olika typer av arbetspraktik. Under år 2012 har AoF haft 11 personer inskrivna, några överförda från 2011, AF låtit 10 arbetspröva (överskrivna från 2011) och 18 nyinskrivits under 2012 (av dem 5 med Företags-Mix som personligt biträde och 13 rena coachuppdrag). 21 personer har fått diverse stöd efter personligt besök och ett antal ungdomar har gått ledarutbildning LEIA och 5 ungdomar har fått hjälp att söka sommarjobb. Företags-Mix ingått avtal med AF om coaching samt har påbörjat processen att skapa ett lots-avtal.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (14) Företags-Mix samarbetar med: - Arbetsförmedlingen - AoF - Försäkringskassan - Frivilligorganisationer och företag i företagets nätverk - Studiefrämjandet - Somali Information and Business Centre - Färs och Frosta Sparbank Under år 2013 planerar Företags-Mix att utöka verksamheten med: - att fortsätta med MIX-klubben med tillägg av BAS-matte - mer av alfabetisering i språkgrupperna - kontinuerligt inslag: se, skriva, läsa, lyssna, räkna - produktion av tjänster, textilhantverk och konservering - utveckla coaching och lotsning - fortsätta samverkan med Somalicentre info & business - fortsatt samverkan med AoF med tillägg av Munsve och AF - fortsatt samverkan med det lokala nätverket - fler insatser för blivande små- eller mikroföretagare - öka inslaget av volontärer och rekrytera vänfamiljer - tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (14) 2 AoF Slutrapport angående förvaltningsövergripande projekt avseende bostadsfrågan inom socialtjänsten Hemlöshetsproblematiken hanteras inom den sammanhållna kommunala socialtjänsten i Eslöv. Under senare år har det blivit allt svårare för socialtjänstens målgrupper att få och behålla egna hyreskontrakt. Trångboddheten ökar och fler människor än tidigare bor runt hos vänner och bekanta utan en fast punkt i tillvaron, vilket medför ökade risker för långvarigt socialt utanförskap. Under hösten 2011 beslutade ansvariga nämnder och utskott om ett ettårigt projekt för att inom budgetram ta fram organisation och metod för att hantera bostadsfrågan inom socialtjänsten. sunderlag - Skriftlig slutrapport och förslag på fortsatt organisation avseende förvaltningsövergripande projekt gällande bostadsfrågan - Statistik perioden En för förvaltningarna gemensam boendekoordinator anställdes från mitten av februari En bostadsgrupp med placering inom Arbete och Försörjnings organisation, Praktik och Arbete, startades samtidigt upp. Förslaget för den framtida organisationen av boendefrågan i Eslövs kommun innebär att tjänsten boendekoordinator permanentas med nuvarande placering inom Arbete och Försörjning utifrån en fortsatt god samverkan mellan de förvaltningarna som ansvarar för socialtjänsten i Eslövs kommun. Organisationslösningen innebär ett avsteg från den ursprungliga tanken att ansvaret för hanteringen av andrahandskontrakten ska läggas över på Service och Teknik. Arbetsuppgifterna kommer även i fortsättningen att hanteras av ansvariga förvaltningar, enligt framtagna rutiner, inom den sammanhållna socialtjänsten. Kostnaderna finanseras inom budgetram för AoF, VoO samt BoF som delar på kostnaderna för tjänsten. Ärendet hanteras därför parallellt i utskottet och nämnderna för förvaltningarna. - godkänner bostadsgruppens rapport angående boendefrågan samt förslag om att inom budgetram för AoF, VoO och BoF permanenta tjänsten boendekoordinator inom nuvarande organisationslösning samt

6 Sammanträdesprotokoll 6 (14) översänder det till kommunstyrelsen under förutsättningar att de berörda nämnderna ställer sig bakom förslaget. Expediering Kommunstyrelsen Förvaltningen för Barn och Familj Förvaltningen för Vård och Omsorg

7 Sammanträdesprotokoll 7 (14) 3 AoF Årsredovisning 2012, Arbete och Försörjning Verksamhetsåret avslutas med att förvaltningarna sammanfattar sin budgetoch verksamhetsuppföljning i årsredovisning som sedan behandlas i respektive nämnd, utskott och kommunstyrelse. s verksamhetsmål för mandatperioden är utgångspunkt i ärendet. sunderlag - Förvaltningens bokslutsrapport 2012 samt förvaltningschefens kommentarer till och kommunstyrelsen - Statistik försörjningsstöd Bokslutet visar att förvaltningen gör ett underskott mot budget med 2,6 mkr. Höga försörjningsstödskostnader är huvudorsak till underskottet. - godkänner förvaltningens årsredovisning och översänder den till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen

8 Sammanträdesprotokoll 8 (14) 4 AoF Internbudget 2013 Förvaltningen har upprättat förslag till internbudget för år Budgeten presenteras per ansvar och verksamhet. sunderlag - Ram för Arbete och försörjning Resultatbudget Driftbudget Arbete och försörjnings förslag till internbudget för 2013 Under 2013 kommer Arbete och försörjning att betala hyresvärdarna direkt för de lägenheter som det finns kontrakt för. Faktureringen kommer att ske på förvaltningen direkt till klienterna. En uppskattning är att ca fem till sju procent av fakturorna blir osäkra fodringar. Kostnaden för detta kommer att belasta verksamhetsområdet förvaltningsledning. Inom verksamhetsområdet Arbetsmarknadsåtgärder ökar kostnaden för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ett led i att nå målet att få klienter i självförsörjning. - beslutar att godkänna upprättat förslag till internbudget för år Expediering Kommunstyrelsen

9 Sammanträdesprotokoll 9 (14) 5 AoF Uppföljning, Jobb föder Jobb I utskottet för arbete och försörjnings mål för mandatperioden ingår att Arbete och Försörjning ska välja ut och anställa upp till 10 familjeförsörjare som har eller riskerar att uppbära försörjningsstöd under längre tid. Förvaltningen redovisar löpande till utskottet hur insatsen faller ut. Ärendet ska ses som en del av förvaltningens årsredovisning. Enhetschef Håkan Andersson informerar utskottet om arbetsgången för att eventuellt ansöka om alkoholtillstånd för Våfflan. sunderlag - Enhetschefen för Praktik och Arbete, Håkan Andersson föredrar den skriftliga uppföljningsrapporten Den initiala merkostnaden för anställningarna inom Jobb föder Jobb vägs i huvudsak upp av minskade försörjningsstödskostnader. Arbetsgången för att ansöka om alkoholtillstånd för Våfflan innebär i korta drag att tillståndshandläggaren på VoO kontaktas och får en redogörelse om verksamheten och dess utrustning. Därefter gör handläggaren en förhandsbedömning om det finns några möjligheter att en ansökan skulle beviljas. - godkänner uppföljningsrapporten av Jobb föder Jobb och översänder den till kommunstyrelen. tackar för informationen om Våfflan. Expediering Kommunstyrelsen

10 Sammanträdesprotokoll 10 (14) 6 AoF Budget- och skuldrådgivningens verksamhetsrapport 2012 Som en del av förvaltningens återkommande redovisning av verksamheten till delges Budget- och skuldrådgivningens verksamhetsrapport för sunderlag - Skriftlig rapport för 2012 föredras av förvaltningschef Josef Johansson Rapporten beskriver och redogör för verksamhetsårets specifika händelser samt statistik. I Budget- och skuldrådgivningens verksamhetsområde ingår Eslöv, Höör och Hörbys kommuner. Från och med 2013 kommer Höörs kommun att bedriva Budget- och skuldrådgivning i egen regi. - godkänner Budget- och skuldrådgivningens verksamhetsrapport för 2012 och lägger ärendet till handlingarna.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (14) 7 AoF Krisorganisation, Arbete och Försörjning I enlighet med Eslövs kommuns övergripande krishanteringsplan ska varje förvaltning fastställa sin egen krisorganisation. sunderlag - Förslag på ny krisorganisation för Arbete och Försörjning Arbete och Försörjnings nuvarande krisorganisation fastställdes Därefter har mindre förändringar gjorts. Mot bakgrund av att organisationen för Arbete och Försörjning har förändrats behöver en ny krisorganisation fastställas. - antar förvaltningsledningens förslag på ny krisorganisation för förvaltningen och översänder den till kommunstyrelsen för information Expediering Kommunstyrelsen

12 Sammanträdesprotokoll 12 (14) 8 AoF Granskning av internkontroll 2012 samt plan för internkontroll 2013 Enligt kommunens reglemente för internkontroll skall nämnderna årligen rapportera utförda internkontrollåtgärder till kommunstyrelsen och kommunrevisionen samt upprätta en plan för kommande års internkontrollpunkter. sunderlag - Rapport gällande uppföljning av internkontroll Rapport för plan till internkontroll 2013 I bilaga 1 redovisas i sammandrag hur den interna kontrollen för 2012 har genomförts och det resultat som redovisas. Kontrollpunkterna har åtgärdats för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet. - För effektivisering av arbetet och för att säkerställa uppföljning och prognoser har beslutats att överta alla arbetsmarknadspolitiska anställningar för de personer som förvaltningen har budget för - Delegering av arbetsmiljöansvaret genom att förvaltningschefer undertecknat ett avtal om detta I bilaga 2 redovisas punkterna för internkontroll Översyn och hantering av rekvisitioner - Kundfakturering och kravrutin för andrahandslägenheter - Översyn av förvaltningens hemsida - Utveckling av relevanta nyckeltal för uppföljning av ekonomiskt bistånd - Uppföljning av personalens kompetensutveckling - beslutar att godkänna rapporten avseende internkontroll 2012 samt plan för internkontroll 2013 samt att översända dessa till kommunstyrelsen. Expediering Kommunstyrelsen

13 Sammanträdesprotokoll 13 (14) 9 Ändring av tid för utskottsmöte samt fastställande av tider för utbildningsdagar ändrar tidpunkten för det planerade utskottsmötet torsdagen den 11 april 2013 till torsdagen den 18 april 2013, kl Presidieberedningen till mötet den 18 april 2013 kommer att äga rum måndagen den 8 april, kl kommer dessutom att hålla två utbildningsdagar. Den första utbildningsdagen kommer att äga rum torsdagen den 4 april 2013, klockan Om tid och plats återkommes. Den andra utbildningsdagen kommer att äga rum torsdagen den 10 oktober 2013, klockan på Salliusgymnasiet - beslutar att ändra tiden för utskottsmötet torsdagen den 11 april 2013 till torsdagen den 18 april 2013, klockan Utskottet beslutar dessutom om två utbildningsdagar: en heldag mellan kl torsdagen den 4 april 2013 samt en halvdag mellan torsdagen den 10 oktober 2013 på Salliusgymnasiet.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (14) 10 AoF Anmälningar Anmälan av: - Yttrande från Socialstyrelsen - Inkomna domar Protokoll från RHT Utskottet för Arbete och Försörjning beslutar att lägga Yttrande från Socialstyrelsen Inkomna domar Protokoll från RHT med godkännande till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer