ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen (M) Mauricio Sanchez (VP) Kamal Hathamuna Blyborg (S) Håkan Larsson (MP) ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) tj.ers.för R Barjosef (S) tj.ers.för M Lundborg (M) tj.ers.för R Eeberyd (C) tj.ers.för F Ottesen (SD) Övriga närvarande Nicklas Isaksson (S) Peter Sahlén (M) ersättare ersättare Ulrika Odénius Stefan Persson Lars Månsson Gunilla Larsson förvaltningschef förvaltningschef administrativ chef sekreterare

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (12) Utses att justera Håkan Larsson Paragrafer Justeringens plats och tid Kultur och Fritid 17 september, 2014, kl Sekreterare Ordförande Gunilla Larsson Karin Reinisch Justerande Håkan Larsson

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (12) Bevis om anslag Protokollet har justerats den 17 september Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sinstans, Eslövs kommun Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kultur och Fritid Gunilla Larsson

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (12) 65 Före mötet informerar Annelie Bengtsson Stenquist och Maria Andersson om bibliotekets nya utlåningsmaskiner och RFID. RFID-tekniken handlar om att identifiera böcker med hjälp av radiovågor i stället för med ljus som tekniken med streckkodsetiketter använder sig av. Detta är ett mycket snabbare och säkrare system. Detta system innebär även att vi i framtiden kan införa meröppna bibliotek. RFID har använts inom olika områden sedan 1970-talet, exempelvis i passersystem och säkerhetskontroller. Personalen kan vara mer flexibel och aktiv med utökat läsfrämjande, bokcirklar, internationell författarscen och även ett nytt projekt med föräldralediga pappor. Biblioteket laddar även ner eget material till våra talbokslåntagare. I oktober planeras en bokmässa tillsammans med daglig verksamhet där temat är lättlästa böcker. Marieholms bibliotek kommer troligtvis att bli kommunens första meröppna bibliotek Ordförande tackar för informationen.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (12) 66 KoF Budget 2015 med flerårsplan 2016 och 2017 samt investeringsbudget Ärendebeskrivning s driftsbudgetram är för ,0 miljoner kr ( ,9 miljoner kr). Det ökade utrymmet motsvaras av kompensation för löner samt hyreskompensation inklusive städ för internt förhyrda lokaler. Nämnden har även ett antal externa avtal med indexuppräkning, exempelvis bad och bowling, Bian samt Godsmagasinet. Eventuell hyreshöjning är i nuläget inte känd. Således ingår det ännu ingen motsvarande kompensation i befintlig ram. I likhet med 2014 så innehåller inte driftbudgetramen någon kompensation för allmänna prishöjningar av varor och tjänster. Därmed blir verksamhetsfördelningen till största delen oförändrad jämfört med Ett undantag är Medborgarhuset som utökar personalstyrkan till 8 heltidsanställda. Denna utökning möter en ökad efterfrågan och finansieras till viss del av utökade intäkter samt mindre kostnader för timanställda. Bad och bowlingverksamhetens fördelade budget för drift, såsom el, fjärrvärme mm består av uppskattade kostnader enligt hyreskontrakt. Detta innebär att Bad- och bowlingverksamheten för avviker mot verklig nettokostnad. Det är nämndens förhoppning att kompensation snarast erhålls för detta underskott. sunderlag Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 19 augusti Budgetförslag för 2015 med flerårsplan 2016 och Investeringsbudget antar driftsbudget för 2015 med flerårsplan 2016 och 2017 samt investeringsbudget Expediering Kommunfullmäktige

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (12) 67 KoF Överlåtande av ansvar för uppdrag som hyresvärd för Café Våfflan under 2015 Ärendebeskrivning Eslövs kommun har genom Kultur och Fritid ansvarat som hyresvärd för Café Våfflan med byggnader och tillhörande markområde. Arbete och Försörjning har via arbetsmarknadsprojekt ansvarat för verksamheten sunderlag Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 22 augusti Beredning Arbete och Försörjning har önskat att ansvara för verksamheten även för 2015 och därför föreslår att Arbete och Försörjning 2015 övertar ansvarsuppdraget som hyresvärd från Kultur och Fritid. - beslutar att under 2015 överlåta uppdraget som hyresvärd för Café Våfflan till Arbete och Försörjning. Expediering Arbete och Försörjning

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (12) 68 KoF Ansökan om bidrag för renovering av Hammarlunda Mölla Ärendebeskrivning Hammarlunda Mölleförening ansöker om anslag för projekt segelbana och vingar, det vill säga en omfattande renovering. Totala kostnaden för renoveringen är en knapp miljon. Bidrag har även sökts från Länsstyrelsen, samt Färs & Frosta Sparbanksstiftelse. sunderlag Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 26 augusti Ekonomisk rapport Kalkyl från länsstyrelsen Kostnadsförslag Redovisning kostnadsförslag Beredning Hammarlunda Mölleförening är en ideell förening som arbetar för att hålla Holländarmöllan i Hammarlunda i sådant skick att den går att visa för allmänheten. Kultur och Fritid har under några års tid avsatt kronor per år, och så även i år, för underhåll av möllan. Kostnaderna för segelbana överskrider dock med råge det anslaget varför ett extra bidrag på kronor förslås beviljas. - beviljar Hammarlunda Mölla ett bidrag på totalt kronor år 2014.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 (12) 69 KoF Anläggande av konstgräsplan Ärendebeskrivning Kultur och Fritid har tillsammans med Serviceförvaltningen gjort en utredning och undersökning av lämplig placering av en konstgräsplan i Eslövs kommun. I investeringsbudgeten är det budgeterat för anläggande av en konstgräsplan under sunderlag Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 22 augusti Beredning Kultur och Fritid och Serviceförvaltningen har undersökt lämplig idrottsplats att anlägga en ny konstgräsplan på. I bedömningen har tagits hänsyn till geografiskt läge, i närhet av en F-9 skola och att det finns möjlighet ytmässigt. Den idrottsplats som är lämpligast och som uppfyller dessa krav är träningsgräsplanen på Löberöds Idrottsplats. - Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå att en konstgräsplan anläggs på Löberöds Idrottsplats. Expediering Serviceförvaltningen

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 (12) 70 KoF Remissvar-motion med rubriken Eslöv behöver fler konstgräsplaner Ärendebeskrivning Daniel Rhodin (FP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med rubriken Eslöv behöver fler konstgräsplaner. Remiss har sänts till Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen. Frågan har aktualiserats av Löberöds IF, som i en skrivelse påpekat vikten av att Eslövs kommun följer med i utvecklingen. Folkpartiet föreslår att ge Kulturoch fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan och kostnadsunderlag för att uppgradera befintliga fotbollsplaner i Löberöd, Marieholm och Stehag till konstgräsplaner. sunderlag Kultur och Fritids tjänsteskrivelse 21 augusti Motion från Daniel Rhodin (FP), Remittering av motion, Kommunfullmäktige 60, Beredning I sin motion föreslår Daniel Rhodin (FP) att ta fram en plan och kostnadsunderlag för anläggande av konstgräsplaner i tre orter. Kultur och Fritid och Serviceförvaltningen undersöker för tillfället var det skall anläggas en konstgräsplan under Förslaget är att denna konstgräsplan läggs på Löberöds idrottsplats. Vad gäller kostnader för att anlägga konstgräsplaner framöver, så är det många parameterar som spelar in, hur mycket markarbete som behöver göras, nya strålkastare, nya vägar osv., vilket gör det svårt att göra ett kostnadsförslag utan en djupare analys. Motionens förslag att uppgradera planerna i Löberöd, Marieholm och Stehag är bra, men Kultur och Fritid vill utöka analys och plan till att gälla hela kommunens idrottplatser. Kultur och Fritid tar tillsammans med Serviceförvaltningen, fram en plan och kostnadsunderlag för anläggande av framtida konstgräsplaner i Eslövs kommun.

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10 (12) 70 forts. Yrkande Astrid Nilsson (FP) yrkar bifall till motionen. Khalid El Haj (S) med flera yrkar enligt förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Khalid El Haj,s (S) yrkande. - förslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vad som anförts i yttrande från Kultur och Fritid. Reservation Astrid Nilsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Expediering Kommunfullmäktige Serviceförvaltingen

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11 (12) 71 KoF Redovisning av delegeringsbeslut Ärendeskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas: Delegeringsbeslut fattade av förvaltningschef Stefan Persson. Frisksportklubben Tor ansöker om verksamhetsbidrag. Dnr.KoF Eslövs AI Bordtennis ansöker om SM-bidrag. Dnr.KoF Eslövs AI Friidrott ansöker om SM-bidrag. Dnr.KoF sunderlag Redovisning av delegeringsbeslut 22 augusti Förvaltningschef Stefan Persson - beslutar att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12 (12) 72 KoF Redovisning av anmälningar Ärendebeskrivning Följande anmälningar redovisas: Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 66. Information till Kommunfullmäktiges sammanträde i oktober angående medborgarförslag. sunderlag Redovisning av anmälningar 27 augusti 2014, nämndsekreterare Gunilla Larsson. - beslutar att godkänna redovisning av anmälningar.

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13 PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(49) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13.00 17.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S) Clas Frisk

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer