Skånes vindkraftsakademi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se"

Transkript

1 En seminarieserie om vindkraft Skånes vindkraftsakademi

2 Om seminarieserien: I samband med att de reviderade riksintressena för vindkraft presenteras, bjöd Skånes vindkraftsakademi, med stöd från Energimyndigheten och i samarbete med Energikontoret Skåne genom EU-projektet RES-Chains, in de skånska kommunerna till en seminarieserie om vindkraft. Seminarieserien syftade till att vara kunskapshöjande och fokusera på kommunikation kring vindkraft. Vi började med att titta närmare på hur svensk energiförsörjning ser ut, även efter 2020, och vilken roll vindkraft kan spela. Vi tog upp förutsättningar för vindkraft i de skånska kommunerna, Boverkets arbete med översiktsplaner och Sveriges mål för vindkraft. Kan vindkraft hjälpa till att göra medborgaren involverad i energisystemet? Vilken är kommunens roll gentemot medborgaren i den demokratiska processen kring vindkraft? Hur bildas attityder och hur uppfattar vi förändringar? Detta är exempel på frågeställningar som seminarieserien lyfter. Vi avslutade med att bjuda in olika intresseorganisationer och lät samtalet med dem bli ett avstamp för det fortsatta arbetet. Ett kortfattat PM finns att ladda ner på PM:et är en sammanställning eller direktanvändning av föreläsarnas presentationer. Eventuella fel i återgivelsen av presentationerna ansvarar Skånes vindkraftsakademi för, och vi ber på förhand om ursäkt om några sådana finns. Seminarieserien är delfinansierad av: 1(14)

3 PM från seminarium 1 av 4: Vad bestämmer om vi behöver vindkraft? Hässleholm 24 april 2013 Program 12:00 13:00 Registrering 12:15 Lunch för den som önskar 13:00 Introduktion Joakim Nordqvist, Skånes vindkraftsakademi/miljöförvaltningen Malmö stad 13:10 Utmaningar inom energi och planering i kommunerna Anders Nylander, Energikontoret Skåne 13:20 Energisystemet efter 2020 vilken roll kan havsbaserad vindkraft ha Staffan Jacobsson, Chalmers 13:45 Planeringsstödets betydelse Anne-Lie Mårtensson, Sweco 14:05 Hur står sig vindbruksplanerna vid beslut? Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne 14:30 Paus 14:55 Vad innebär de reviderade riksintressena för vindbruk? Matilda Schön, Energimyndigheten 15:20 Reflektion över de skånska riksintressena Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne 15:35 Man dör av vindkraft, eller, låt oss cementera hela Norrland Stand-up: Elin Nordén, norrlänning som bor i Skåne 16:00 Avslutning 2(14)

4 Genom samhällsplaneringen ska Sverige skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från vindkraft. Kommunerna har bestämmanderätten för mark- och vattenanvändningen inom kommunens gränser, men de ska också, med insyn från Länsstyrelsen, tillgodose riksintresseområden i sin översiktliga planering. 1. Vad bestämmer om vi behöver vindkraft? - Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening som sedan 2009 arbetar med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen försöker arbeta på ett balanserat med vindkraftsfrågan genom att anordna bl.a. seminarier där olika intressenter får tillfälle att höras. Via brev framför föreningens ordförande, Joakim Nordqvist, sina reflektioner i vindkraftsfrågan. Han framhåller bland annat att vindkraften kan bidra till den lokala arbetsmarknaden, speciellt i glesbyggda områden och att den bidrar till lokal hållbarhet genom produktionen av förnybar energi. Vidare pekar han på att Skåne har goda förhållanden för vindkraft och att det är viktigt att frågan diskuteras på ett sakligt sätt och över kommungränserna. Anna visar sedan en karta över var vindkraftverken står i Skåne. Befintliga vindkraftverk är ojämnt placerade i Skåne och det finns i dagsläget stora skillnader mellan antalet verk i olika kommuner. 2. Utmaningar inom energi och planering i kommunerna Anders Nylander, Energikontoret Skåne (moderator) Vindkraftfrågan är laddad, men det är en viktig fråga som behöver lyftas. Speciellt eftersom vi står inför stora utmaningar inom energiområdet. Fossilbränslefritt Skåne 2020 är en utmaning som 11 skånska kommuner redan har skrivit på, det innebär att de ska jobba mot att bli fria från fossila bränslen i elanvändningen, transporter och energianvändning till (14)

5 Kommuner behöver se över sin energianvändning och energitillförsel. Det är dock viktigt att kommuner inte ser sin energibalans som en isolerad enhet, utan ser att den är ihopkopplad med andra kommuner, län och länder. Det är också dags att seriöst fundera över hur våra beslut påverkar i ett större perspektiv, t.ex. påverkan på naturen, tredje världen och den ofödda generationen. I den här typen av frågor är det viktigt att väga in alla intressenter i frågan. Det är också viktigt att väga de olika argumenten mot varandra. Vindkraft kan bidra till lokal lönsamhet och bidra till ett hållbart samhälle, samtidigt som det väcker många känslor. Det är viktigt att se vilka intressen de olika intressenterna har i frågan och hur de påverkas. Samtidigt är det viktigt att tänka på hur olika argument värderas i förhållande till varandra. Frågor Kan du ge ett exempel på lokal lönsamhet? Kan man inte se bygdepeng som en muta? Upplever ni i kommunerna att bygdepengsfrågan är något som behöver diskuteras mer? 3. Energisystemet efter 2020 vilken roll kan havsbaserad vindkraft ha? - Staffan Jacobsson, Chalmers EU:s mål är att vi till 2050 ska ha minskat våra utsläpp av växthusgaser med 95 %. Detta innebär att alla utsläpp från kraftproduktion måste bort och att vi samtidigt måste ersätta vår användning av naturgas. Om vi inte blir väldigt duktiga på att energieffektivisera kommer behovet av andra typer av elproduktion vara väldigt stort. Kärnkraft är en del av EU:s plan för att klara elproduktion utan fossila bränslen. Framtiden för kärnkraftverk är dock tveksam, många verk är gamla och kommer att pensioneras inom de närmaste decennierna. Samtidigt som intresset för att bygga nya är litet. Vi står alltså inför en stor utmaning att klara av att fylla det elproduktionsgap som kommer uppstå och behöver redan nu börja bygga för att klara av det. Havsbaserad vindkraft kan bidra till att fylla produktionsgapet. Det kan byggas till ett rimligt pris och möjliggör produktion av stora mängder el, uppskattningsvis 115 TWh. Förutom den ökade produktionen av el kan havsbaserad vindkraft också leda till tillväxt i näringslivet, genom nya jobb men också genom bland annat utveckling av ny och förbättrad teknik. Vi behöver starta nu! Vi behöver en vision, samt gå igenom vilka problem som finns. Det behövs också en allians med företag, kommuner etc. som kan driva frågan politiskt. Vidare behöver kapitaltillgångar säkras och tillståndsprocessen måste kraftigt kortas ner. 4(14)

6 Frågor Till vem ska du rikta det här budskapet med havsbaserad vindkraft? Hur ska havsbaserad vindkraft finansieras? 4. Planeringsstödets betydelse - Anne-Lie Mårtensson, Sweco 75 % av alla svenska kommuner sökte boverkets stöd till planeringsinsatser för vindkraft. Stödet har främst använts för att ta fram översiktplaner och planeringsunderlag. Resultatet visade bland annat att kommunerna kan bygga vindkraft som producerar 100 TWh. Vid en utvärdering av planeringsstödets betydelse har vindkraftsbranschen, landets miljöprövningsdelegationer samt kommunerna tillfrågats om hur användbara de framtagna översiktsplanerna är vid planering och etablering av vindkraft. Sammanfattningsvis kom man bland annat fram till att planeringsstödet har varit effektivt, men kvalitén på översiktsplanerna har varit varierad, samma sak gäller de utpekade områdena. Tyvärr har inte vindkraftsexploatörerna varit involverade i kommunernas vindkraftsplaner i någon större utsträckning. Övriga slutsatser som har dragits är exempelvis att det kommunala intresset för vindkraft är avgörande och att kommunernas kompetens inom området har ökat, men behöver fortfarande ökas ytterligare. Vidare behöver översiktsplanens status tydliggöras och en bättre planering av elnätet behövs. Inte bara på regional nivå utan också på en europeisk nivå. Frågor: Hur många kommuner har blandat in intressenterna i sina vindkraftsplaner? Känner ni att det gav er fördelar att ni involverade intressenter när ni väl skulle dra igång utbyggnaden? Vilka problem med landbaserad vindkraft tror du blir mest akuta med tanke på planeringen som har gjorts? 5. Hur står sig vindbruksplanerna vid beslut? - Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne Väldigt många olika faktorer styr om det blir vindkraft eller inte. Planeringen är långt ifrån allt, det finns många tillstånd för vindkraft i Skåne som inte är utbyggda än. Marknadskrafter och beslut från staten styr mycket. Översiktsplanen är till för att avväga olika delar. För att den ska fungera behöver den redovisa olika intressen och sen ska den ge vägledning. Det finns rättsfall som visar att en väl underbyggd översiktsplan har stor betydelse vid prövning. Har man däremot en översiktsplan utan bra argument har den mindre betydelse. Även med en bra underbyggd översiktsplan kan 5(14)

7 det ändå dyka upp försvårande omständigheter i senare skeden som exempelvis skyddade arter. 6. Vad innebär de reviderade riksintressena för vindbruk? - Bengt Gustavsson, Energimyndigheten Energimyndigheten har studerat var det finns bra förutsättningar för vindkraft. Första gången det kom ett utpekande av riksintressen för vindbruk var 2004, det kom en ny uppdatering Av de utpekade riksintressena för vindbruk förväntas en tredjedel fungera i slutänden efter att man har gått igenom tillståndsprocessen. Processen inleds med att lämpliga områden märks ut, sedan plockas olika buffertzoner bort t.ex. för bebyggelse, kyrkor och nationalparker. Närheten till elnät vägs också in. Elnätskriteriet är problematiskt, om stora vindkraftsparker byggs kan det vara befogat att bygga ut elnätet i det området. I den senaste revideringen har vissa förändringar gjorts; höjdkriteriet har ändarts eftersom det nu är möjligt att bygga på högre höjd, buffertzonen till bebyggelse har utökats vilket gör att visa ytor nu faller bort och bottendjupet för havsbaserad vindkrafts har ökat 5 m vilket gör att detta område har utökats. Fråga: Hur väger man konkurerande intressen? 7. Reflektion över de skånska riksintressena - Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne Det finns olika typer av problematik vid olika typer av riksintressen. Tar man t.ex. bort kulturhistoriska byggnader eller biologiskt intressanta områden är de borta, de kan inte återfinnas på ett annat ställe. När det gäller vindbruk ser man till summan för hela landet. Om man har alla verk placerade på ett ställe eller på många olika platser spelar i detta fall inte samma roll. Frågor: Kan du fördjupa ditt resonemang om olika typer av riksintressen? Om det är så att översiktsplanen är det bästa verktyget vad blir länsstyrelsens roll mot kommunerna? Vilka är era viktigaste verktyg för att främja skydd av naturintressen? Problem med att försvarsmakten spelar med dolda kort 6(14)

8 Karin Kallioniemi från Länsstyrelsen i Skåne reflekterar över de skånska riksintressena. Alla presentationer finns att ladda ner i PDF-format på 7(14)

9 PM från seminarium 2 av 4: Kan energi skapa engagemang? Lund 14 maj 2013 Program 12:00 13:00 Registrering 12:00 Lunch för den som önskar (Specificera detta vid anmälan) 13:00 Introduktion Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne 13:15 Att intressera medborgare för sopsortering Christina Rydholm, kommunikatör VA Syd 13:45 Samsø energiön som bygger på engagemang Søren Hermansen, VD Samsø Energiakademi 14:30 Paus med kaffe och fika 15:00 Vindkraftsengagemang i Malmö stad Joakim Nordqvist, Miljöförvaltningen Malmö stad 15:30 Vindkraftsläget i Skåne Lennart Värmby, Nationell vindkraftssamordnare Näringsdepartementet 15:55 Avslutning 8(14)

10 Beteenden påverkar hur vårt framtida energisystem ser ut. Men hur får vi medborgare att intressera sig för något som vi inte kan se eller som vi tar för givet? 1. Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne - Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi Seminariet arrangeras av Skånes vindkraftsakademi, och Energikontorets EU-projekt RES- Chains. Skånes vinkraftsakademi bildades 2009 och är en ideell förening som ska verka för att på ett balanserat sätt öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Föreningen har idag 30 medlemmar och fungerar som en plattform för diskussioner kring vindkraft i Skåne. Målet är att samla intressenter för att tillsammans skapa ett rationellt samtal om vindkraften så att den kan utvecklas i samverkan med dem. Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som bildades 1998, med ekonomiskt stöd från EU. Verksamheten är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och ska verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i energisystemet. RES Chains är ett Södra Östersjöregionen - projekt och ett EU-projekt med partners från Danmark, Litauen, Tyskland, Polen och Sverige. Projektets ambition är att öka andelen förnybar energiproduktion i regionen, genom studieresor, workshops, utställningar och studier av anläggningar. Dagens träff tar upp: Beteenden påverkar hur vårt framtida energisystem ser ut. Men hur får vi medborgare att intressera sig för något som vi inte kan se eller som vi tar för givet? Anna citerar Skånes vindkraftsakademis ordförande Joakim Nordqvist från Malmö stad: Det är av betydelse att samtalen och resonemangen kan föras tillsammans, över kommungränserna, med länet som helhet i blickfånget. Förståelse och samordning är viktig, även om vi inte nödvändigtvis ska eftersträva samsyn i allt. En komplikation utgörs av att frågor om vindkraft hos många personer har en tendens att slå an starkt emotionella strängar. Därför tenderar sakligheten som horisontlinje lätt att tappas ur sikte i en allmän diskussion. Förmågan att lyfta tillbaka en diskussion, ett samtal, en diskurs till ett sakligt plan blir då en extra svår uppgift för de tjänstemän som har att hantera frågan. Den kräver goda kunskaper och förtrogenhet med de olika perspektiven. 9(14)

11 Den här seminarieserien syftar till att vara kunskapshöjande och fokuserar på kommunikation kring vindkraft. För tre veckor sedan tittade flera av oss närmare på hur svensk energiförsörjning ser ut, även efter 2020, och vilken roll vindkraft kan spela. Vi tog upp förutsättningar för vindkraft i de skånska kommunerna, Boverkets arbete med översiktsplaner och Länsstyrelsens samt Sveriges mål för vindkraft. Artiklar om vindkraft syns flera gånger per vecka i olika tidningar. Det är inte ovanligt att artiklarna speglar negativa åsikter eller är byggda på dem. Givetvis finns det undantag och positiva åsikter om vindkraft speglas också. Exempel på tidningsrubriker är Vindkraften möter massivt motstånd, Vi kommer att slåss för vår bygd eller Vill ha ännu mer vindkraft. Exempel på artiklar ur Norra Skåne, Sydsvenska Dagblad, Trelleborgs Allehanda, Skånska Dagbladet, Ystads Allehanda, Helsingborgs Dagblad. Vi har mycket vindkraft i Skåne och vi vet om att det finns mycket negativt engagemang. Men kan vi skapa positivt engagemang kring vindkraft? Vad kan vi lära oss från sopsorteringskampanjer? Dagens fyra föreläsare är här för att inspirera oss. 2. Att intressera medborgare för sopsortering - Christina Rydholm, VA SYD För 1,5 år sedan infördes obligatorisk matinsamling i Malmö. VA SYD inför matsortering i en stadsdel i taget och målet är att 40 % av matavfallet ska samlas in till I dagsläget ligger det på 22 %. Attityden till att sortera matavfall är positiv, med det är svårt att göra mätningar eftersom alla invånare inte har börjat sortera än. Sorteringsstarten en uppdelat i områden och startdatumen är mellan maj 2012 september En genomsnittlig Malmö- eller Burlövsbo lämnar 507 kg avfall per år. Det finns forskning som pekar på att mängderna kommer att tredubblas till år Nationellt sett så går drygt hälften 10(14)

12 till energiåtervinning, ca en tredjedel materialåtervinns och ca 15 % går till biologisk återvinning. VA SYD har kommunicerat ut information om matsortering på en mängd olika sätt och på olika språk då befolkningsgruppen de ska nå ut till är väldigt varierad. De har tagit fram en kommunikationsplan för hur informationsarbetet ska gå till. Informationssätten som de har använt är alltifrån direktreklam och artiklar i lokaltidningar till event och torgmöten. Direktreklamen Sorterat kommer ut åtta gånger per år, och visar hur man kan slänga avfall på rätt sätt, öppettider för återvinningscentralerna och hur mycket matavfall som har sorterats in. Direktreklamen Sorterat. Bild från VA SYD VA SYD har kommit fram till att det är bra att kommunicera ut sitt budskap i många olika typer av media. Samt att informationsbehovet aldrig tar slut. De behöver fortsätta att informera hela tiden. Informationen ska gå snabbt att hitta och vara enkel att förstå, särskilt på hemsidan. VA SYD försöker svara på alla tidningsinsändare och frågor kring matsorteringen. 11(14)

13 Information om sortering ska vara enkel och lättillgänglig. Bild från VA SYDs hemsida. Genom samarbeten med andra organisationer, t.ex. MKB, lyckas VA SYD nå ut till en bredare publik. De upplever att de har haft mycket hjälp i och med att beslutet om att börja matsortera är ett politiskt beslut och att det är obligatoriskt. Christina Rydholm poängterar hur viktigt det är att följa upp hur arbetet går och att kommunicera ut det. Det är också viktigt att så tidigt som möjligt entusiasmera och engagera hela den egna organisationen, från insamlingspersonal till ledning och beslutsfattare. Dessutom kan det vara en god idé att kartlägga nyckelpersoner och organisationer som kan vara viktiga att samarbeta/kommunicera med. Grunden är viktigt för en lyckad matinsamling, likaså en väl förankrad målsättning. Frågor: - Ser ni att det finns behov av olika typer av kommunikation till olika områden? - Ser ni vikten av pengar som incitament? - Information om vindkraft är ofta svårtillgänglig på kommuners hemsidor. Kan man som kommun använda sig av samma tankesätt som VA SYD fast vid kommunikation om vindkraft på den egna kommunhemsidan? - Är det en idé att kommunen blir mer tillgänglig i kommunikationen kring vilken typ av vindkraft och var den finns i kommunen? 12(14)

14 3. Samsø energiön som bygger på engagemang - Sören Hermansen, VD Samsö Energiakademi Samsø är en dansk ö som idag är helt självförsörjande och enbart använder förnybar energi. Denna förändring skulle ske på 10 år. Som samhälle gjorde de det för att överleva, för att skapa fler jobb, för den lokala ekonomin och för självständigheten det innebar. Sören Hermansen framhåller vikten av kommunikation och gemenskap. Ingen på bygden på Samsø kände ansvar för energiförbrukningen, innan förändringsarbetet påbörjades. I Danmark var det generellt svårt att få folk engagerade för energifrågor, och känslan var att man inte ville ta ansvar för någon annans elanvändning och elproduktion. På Samsø hade den lokala demokratin svårigheter eftersom det fanns tillhörighet till en viss del av ön trots mycket korta avstånd. Sören framhåller att det inte alltid fungerar med de stora intellektuella argumenten om varför vi behöver investera i förnybar energi. Det är viktigt att ta med de mer primitiva argumenten i diskussioner. Angår det mig? Kostar det något för mig? Får jag något för det? På Samsø bestämdes det att de skulle satsa på 100 % egen förnybar produktion. Först började man småskaligt, bl.a. med närvärmeanläggningar, för att sedan satsa på större produktion. Sören menar att man på så sätt undvek folkstorm. För att lyckas engagera kommuninvånarna i större investeringar i kommunen samlade man medborgarna kring idén att alla skulle vara med och äga en andel i vindkraftverken som sattes upp. Alla invånare tillfrågades. Andelarna i vindkraftverken skapade en känsla av tillhörighet. Sören understryker att det är viktigt att inte göra de första projekten för stora utan att börja med små steg och små projekt. Då samlar man på sig självförtroende på vägen och när man sedan kommer till de stora projekten har man med sig självförtroende och kunskap och de projekten känns inte så oövervinnerliga längre. Inför lokala möten är det viktigt att hitta smeden i byn, dvs. den som har en stark röst och som andra lyssnar på. Den personen behöver man föra en dialog med. På lokala möten behöver man också visa upp kostnadsbilden och jämföra investeringskostnader och löpande kostnader med andra förnybara energislag. Återigen är det viktigt att fokusera på frågorna: Angår det mig? Kostar det något för mig? Får jag något för det? 13(14)

15 Bakgrund och organisering inför förändringsarbetet på Samsö. Bild från Samsö Energiakademi Den lokala planen för hur förändringsarbetet skulle gå till väga. Bild från Samsö Energiakademi. 420 miljoner danska kronor har investerats i energiutveckling under 10 år. Av dessa kommer 360 miljoner från privata hushåll, företag och Samsö kommun. 60 miljoner är bidrag från EU. 14(14)

16 Lokala ägare lokala hjältar. Bild från Samsö Energiakademi. Idag på Samsö talar de som fått jobb inom förnybar energi väldigt positivt och förändringsarbetet på Samsö. Frågor: - Ni är ju en kommun, mycket måste vara eftersatt som det är för alla. Hur hanterar ni det samtidigt? - Hur många personer bor på Samsø? - Hur stor är den totala energiförbrukningen? - Tror ni inte att ni kommer behöva tillföra mer energiproduktion? - Är det fler kommuner i Danmark som är på väg åt samma håll som er? 4. Vindkraftsengagemang i Malmö Stad - Joakim Nordqvist, Miljöförvaltningen Malmö stad Det finns politiskt beslut om att Malmö ska äga vindkraft och producera för eget bruk. Malmö är en stor energianvändare och de resonerar att det finns mycket pengar att spara genom att producera egen el. Det finns ett stort vindkraftengagemang inom vissa delar av kommunen, men de flesta i befolkningen har troligtvis inget engagemang. Malmö stad har ett brett politiskt förankrat miljöprogram. Programmet säger att till 2030 ska stadens energiförsörjning komma från förnybar energi, samt att så stor del som möjligt ska vara lokalproducerad. Det är dessutom viktigt att miljöprogrammet är spritt till alla förvaltningar i kommunen så att alla känner till hur kommunen jobbar med miljöfrågor. Det 15(14)

17 kan ibland vara svårt att förankra olika program i hela verksamheten, det gäller i de flesta stora kommuner. Joakim Nordqvist jobbar med utbyggnadsområdet i Hyllie. De har satt sig ner med E.ON och VA SYD och har tillsammans tecknat en gemensam överenskommelse som säger att ska nå 2030-målen för Hyllie redan I och med detta hoppas de att Hyllie kan var en förebild för resten av Malmö. Precis som Samsø är i Danmark. Malmö stad har räknat på potentialen för förnybar energi i Malmö, med speciellt fokus på el. Vindkraft var det som visade sig ha störst potential. De har därför gjort ett planeringsunderlag för vindkraft, där lämpliga områden för vindkraft har markerat ut på den nya översiktsplanen. Samtliga vindkraftverk kan dock inte stå i Malmö stad, utan behöver spridas ut geografiskt över Sverige. På så sätt undviker man att elen genereras samtidigt, och att produktionen blir större än konsumtionen vilket annars skulle leda till att kommunen blir energiproducent, och det är inte tanken. Frågor: - Är det inte rätt dyrt att bygga vindkraft? Någon sa att det kostar runt 30mkr för ett 2 MW verk. - Det finns en skillnad mellan Malmö och Samsø. Invånarna är involverade på Samsø. - Vindkraftverket till Hyllie, kommer det att vara Malmö stads? - Hur tänker man kring solel, eller uppvärmning med geoenergi etc.? Kvarstår ändå behovet av vindkraft? - Hur mkt energieffektivisering av det kommunala beståndet funderar man på? 5. Vindkraftsläget i Skåne - Lennart Värmby, Nationell vindkraftssamordnare Näringsdepartementet Riksdagens energipolitik syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. De 16 miljökvalitetsmålen ger en tydlig signal till alla samhällets aktörer om vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken. Arbetet involverar olika aktörer i hela samhället och kallas ibland med rätta för Sveriges största samarbetsprojekt. 16(14)

18 De 16 miljökvalitetsmålen. Bild från Näringsdepartementet. Sveriges mål för energioch klimatpolitik. Bild från Näringsdepartementet. 17(14)

19 Avgörande för ny investering i elproduktion är elpriset, och därtill för förnybar elproduktion priset på elcertifikat. För vindkraften spelar dessutom vindläge, nätuppkopplingsmöjlighet, tillstånd och kapitalbehov roll. Om man tittar på vindkraften idag så finns de flesta verken i södra Sverige, men stora planer för utbyggnad finns i Norrland. I dagsläget finns den största installerade effekten vindkraft i Västra Götaland, med Skåne som nummer två. Planeringsramen för vindkraft i Sverige är 30 TWh, dvs. ca MW. Antal planerade/förfrågningar på vindkraftsprojekt är MW dvs. ca 112 TWh fanns det MW installerad vattenkraft (66 TWh) i Sverige och MW installerad kärnkraft (58 TWh). På Vindbrukskollen.se kan man följa hur totalsumman av ärendehandläggning av vindkraft, samt vilken fas de är i (exv. antal samrådsärenden, förhandsbesked) ändras. Svenska Kraftnät kommer under de kommande åren att göra omfattande utbyggnad och förstärkning av stamnätet. Svenska Kraftnäts stora utbyggnadsprojekt (planerad drifttagning). Bild från Näringsdepartementet. Ska vi investera i vindkraft? Vinden är en naturlig resurs liksom sol, vatten och biomassa. Miljöoch energiomställningen är nödvändig. Vi ska självklart energieffektivisera, men vi kommer fortsatt ha ett behov av energi. Förutom miljöaspekten finns det en fördel med att man har mer småskalighet vid produktionen av förnybar energi. Vid utspridning av produktionen 18(14)

20 sprider man också ut riskerna. Det finns ett stort problem med storskalig produktion av energi som med kärnkraft, man får väldiga problem den dagen som det inte fungerar. Man bör titta på var elkonsumtion och produktion skiljer sig åt och bygga flest nya verk där. Dessvärre finns det mindre utrymme i söder och motståndet mot vindkraft upplevs också som större. Försvaret är också en stor motståndare till vindkraft på många ställen. Trots detta finns det i Sverige flera kommuner som investerar i egen vindkraft. Tankesmedjan Timbro gjorde nyligen en rapport som beskrev ett urval av de svenska kommunernas vindkraftsinvesteringar. Slutsatsen i rapporten var att vindkraft var en mycket tveksam investering att försvara för en kommun. Strax efter rapporten gick Upplands-Väsby, Sigtuna och Sollentuna ut och försvarade sina vindkraftinvesteringar i tidningen Dagens Samhälle. Lokalt vindkraftsengagemang hittar man också bland de medlemmarna som finns i kooperativa vindkraftföreningar. Andelsföreningar, kooperativ och lokala bolag ger möjlighet för medborgarna att få del av vinsterna. Ett exempel är Vallerstad, Värnamo. Blekinge Offshore har engagerat svensk industri. Anläggningen förväntas producera lika mycket som Barsebäck gjorde på årsbasis. Parken har fått tillstånd från miljödomstolen och nu är det upp till regeringen att behandla ärendet. För att kommuner ska kunna sprida ut sin elproduktion från vindkraft, så som Joakim Nordqvist nämner, så kan kanske kommunerna köpa in sig i en vindkraftspark, som Blekinge Offshore. Alla presentationer finns att ladda ner i PDF-format på 19(14)

21 PM från seminarium 3 av 4: Vi uppfattar saker på olika sätt, men hur och varför? Malmö 8 oktober 2013 Program Facilitator: Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling 09:00 Introduktion Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne Workshop Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling Vindkraft, planering och attityder Jamil Khan, Miljö- och energisystem, Lunds universitet Erfarenheter från kommunikation av Hallandsås-projektet och vindkraft Mattias Hennius, E.ON Workshop Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling 11:45 Avslutning 20(14)

22 En förändring i vår närhet kan ge upphov till starka känslor hos oss människor. Varje persons uppfattning är unik och bygger på erfarenhet och kunskap, och vilken relation personen har till landskapet. 1. Inledning Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne Seminariet arrangeras av Skånes vindkraftsakademi med bidrag från Energimyndigheten, i samarbete med Energikontoret Skånes EU-projekt RES-Chains. Skånes vindkraftsakademi bildades 2009 och är en ideell förening som ska verka för att på ett balanserat sätt öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Föreningen har idag 30 medlemmar och fungerar som en plattform för diskussioner kring vindkraft i Skåne. Målet är att samla intressenter för att tillsammans skapa ett rationellt samtal om vindkraften så att den kan utvecklas i samverkan med dem. Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som bildades 1998, med ekonomiskt stöd från EU. Verksamheten är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och ska verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i energisystemet. RES Chains är ett Södra Östersjöregionen-projekt med partners från Danmark, Litauen, Tyskland, Polen och Sverige. Projektets ambition är att öka andelen förnybar energiproduktion i regionen, genom studieresor, workshops, utställningar och studier av anläggningar. Vid årsskiftet 2012 hade Skåne län 377 vindkraftverk med en installerad effekt på knappt 490 MW. Länet har därmed näst mest installerad effekt bland alla svenska län, störst installerad effekt fanns i Västra Götaland. Totalt produceras GWh el från vindkraft, jämfört med GWh under Skåne län har därmed nästan 14 % av den installerade effekten i Sverige år 2012 och 16,5 % av den totala elproduktionen från vindkraft. År 2011 hade Skåne län över 16 % av den installerade effekten och 17,7 % av den totala elproduktionen från vindkraft. Flest vindkraftverk fanns fortsatt i Malmö stad, tätt följt av Eslövs kommun och därefter Kristianstad kommun. 48 av Malmö stads 50 vindkraftverk finns i vindkraftsparken Lillgrund i Öresund. 21(14)

23 Totalt under 2012 byggdes 25 nya vindkraftverk i Skåne. De hade en totalt installerad effekt på 38 MW. Bjuv, Höganäs, Klippan, Landskrona, Simrishamn, Staffanstorp, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Trelleborg, Svedala och Kristianstad tog nya vindkraftverk i bruk under I Örkelljunga, Vellinge, Perstorp, Osby, Lomma, Burlöv och Bromölla fanns inga vindkraftverk (som är anslutna till elcertifikatsystemet.) år Svensk vindkraft producerade i slutet av september 2012 för första gången över 7 TWh vindkraft. Så här ser det ut i Skånsk media varje vecka. Tidningsartiklar fulla med information om vindkraft. Det är engagerade människor som går samman, det är stora organisationer som trycker på eller kämpar emot. Det som framförallt kommer fram i skånsk media är de som går samman för att berätta att vindkraften inte passar in. Vindkraften möter massivt motstånd, Vi kommer att slåss för vår byggd är bara två exempel. Men ibland dyker positiva röster från engagerade individer som vill inspirera till mer vindkraft upp som artikeln Vill ha ännu mer vindkraft I allt detta sitter handläggare runt om i Skåne och handlägger vindkraftsärenden. Det sitter politiker och överlägger vindbruksplaner. Och strateger som funderar på hur deras kommun ska bidra till att stoppa klimatförändringarna. Så här ser det ut på Energimyndighetens karttjänst Vindbrukskollen. De gula prickarna är vindkraftverk som handläggs. Hur navigerar man genom alla åsikter? 22(14)

24 Det här projektet började med att det var svårt att hitta information om vindkraft på kommunernas hemsidor. Policys, antal verk, planerade verk, kontaktperson. Ja allt var svårt att hitta. Men några kommuner stack ut, bl.a. Hörby kommun. Under fliken Bo och Bygga hittar man enkelt en vindkraftsflik. I Hörby kommun finns 8 vindkraftverk. Kommunen handlägger ungefär 2 ärenden per år. De får en hel del samtal om vindkraft. På deras hemsida finns information om prövning enligt Miljöbalken och enligt Plan- och bygglagen. Vindbrukspolicyn finns upplagd och likaså information om vad en ärendeanmälan ska innehålla. I en separat flik hittar man pågående ärenden. Där lägger de ut alla handlingar gällande ärendet, och kan därför skicka ut ett enkelt brev till berörda då de får in ärenden till handläggning. Enligt kommun sparar detta tid och på miljön, och de kan enkelt hänvisa telefonsamtal till hemsidan. De får förmodligen in fler kommentarer kring nya vindkraftsärenden eftersom ärendena är mer tillgängliga, men Hörby kommun tycker att det främjar demokratin kring vindkraft. Vindkraftshemsidor kanske är något för din kommun? 2. Workshop Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling En förändring i vår närhet kan ge upphov till starka känslor hos oss människor, varje persons uppfattning är unik och bygger på erfarenhet och kunskap, och vilken relation personen har till landskapet. Vi ska gemensamt identifiera hur känslor och kommunikation hänger ihop när vi jobbar med vindkraft. Vi ska lyssna på Jamil Khan, forskare vid LTH och till Mattias Hennius, 23(14)

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Vision och verklighet

Vision och verklighet Vision och verklighet Falköping 2010-02-19 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö Energis

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) jáäà Ñ êî~äíåáåöéå Datum 2006-01-17 Handläggare Olle Nordell olle.nordell@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Planeringsunderlag för utbyggnad

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Med- och motvind Chalmers, Göteborg 2010-12-09 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06)

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering

Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Strukturplan för Skåne Nordväst - Gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering Skåne Nordväst Syfte och mål Uttrycker samsyn kring gemensamma fysiska utvecklingsfrågor och ställningstaganden.

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Bygglov vara klart på 10 veckor vid särskilda skäl 20 veckor. Men inga sanktioner finns för den som bryter mot lagen!

Bygglov vara klart på 10 veckor vid särskilda skäl 20 veckor. Men inga sanktioner finns för den som bryter mot lagen! Tillståndsprocessen för vindkraft Temaseminarium 2010-12-01 Barbro Larson Kriterierna för BMP (betydande miljöpåverkan) är bara svammel och det kommunala vetot är jäkligt underligt. Måns Hagberg, fd stadsarkitekt

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.

ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd. Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu. ERFARENHETER AV VINDKRAFTSETABLERING Förankring, acceptans och motstånd Åsa Waldo Sociologiska institutionen, Lunds universitet asa.waldo@soc.lu.se NATIONELLA VINDKRAFTSKONFERENSEN 2009 7-8 maj i Kalmar

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU.

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU. Första mötet med Havsvindform Den 22 augusti träffades intresserade aktörer i det nationella nätverket för havsbaserad vindkraft hos Västra Götalandsregionen, som är en av initiativtagarna till Havsvindforum.

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Vindkraftens påverkan på människors intressen. Marianne Henningsson Miljöpsykolog Marianne.henningsson@lnu.se

Vindkraftens påverkan på människors intressen. Marianne Henningsson Miljöpsykolog Marianne.henningsson@lnu.se Vindkraftens påverkan på människors intressen Marianne Henningsson Miljöpsykolog Marianne.henningsson@lnu.se Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö Nytt universitet 2010-01-01 2 campus, Kalmar och Växjö 35.000

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se

Boverket. vindkraft - M2015/2349/Ee. Yttrande. Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Boverket Yttrande Datum 2015-07-07 Diarienummer 1793/2015 1(5) Myndigheten för semhattsptanermq, byggande oct, boende Miljö- och energidepartementet m.registrator(o regeringskansliet.se Remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Kommunal tillstyrkan i praktiken

Kommunal tillstyrkan i praktiken Kommunal tillstyrkan i praktiken Enkätundersökning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap. 4 miljöbalken ER 2014:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer