Skånes vindkraftsakademi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se"

Transkript

1 En seminarieserie om vindkraft Skånes vindkraftsakademi

2 Om seminarieserien: I samband med att de reviderade riksintressena för vindkraft presenteras, bjöd Skånes vindkraftsakademi, med stöd från Energimyndigheten och i samarbete med Energikontoret Skåne genom EU-projektet RES-Chains, in de skånska kommunerna till en seminarieserie om vindkraft. Seminarieserien syftade till att vara kunskapshöjande och fokusera på kommunikation kring vindkraft. Vi började med att titta närmare på hur svensk energiförsörjning ser ut, även efter 2020, och vilken roll vindkraft kan spela. Vi tog upp förutsättningar för vindkraft i de skånska kommunerna, Boverkets arbete med översiktsplaner och Sveriges mål för vindkraft. Kan vindkraft hjälpa till att göra medborgaren involverad i energisystemet? Vilken är kommunens roll gentemot medborgaren i den demokratiska processen kring vindkraft? Hur bildas attityder och hur uppfattar vi förändringar? Detta är exempel på frågeställningar som seminarieserien lyfter. Vi avslutade med att bjuda in olika intresseorganisationer och lät samtalet med dem bli ett avstamp för det fortsatta arbetet. Ett kortfattat PM finns att ladda ner på PM:et är en sammanställning eller direktanvändning av föreläsarnas presentationer. Eventuella fel i återgivelsen av presentationerna ansvarar Skånes vindkraftsakademi för, och vi ber på förhand om ursäkt om några sådana finns. Seminarieserien är delfinansierad av: 1(14)

3 PM från seminarium 1 av 4: Vad bestämmer om vi behöver vindkraft? Hässleholm 24 april 2013 Program 12:00 13:00 Registrering 12:15 Lunch för den som önskar 13:00 Introduktion Joakim Nordqvist, Skånes vindkraftsakademi/miljöförvaltningen Malmö stad 13:10 Utmaningar inom energi och planering i kommunerna Anders Nylander, Energikontoret Skåne 13:20 Energisystemet efter 2020 vilken roll kan havsbaserad vindkraft ha Staffan Jacobsson, Chalmers 13:45 Planeringsstödets betydelse Anne-Lie Mårtensson, Sweco 14:05 Hur står sig vindbruksplanerna vid beslut? Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne 14:30 Paus 14:55 Vad innebär de reviderade riksintressena för vindbruk? Matilda Schön, Energimyndigheten 15:20 Reflektion över de skånska riksintressena Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne 15:35 Man dör av vindkraft, eller, låt oss cementera hela Norrland Stand-up: Elin Nordén, norrlänning som bor i Skåne 16:00 Avslutning 2(14)

4 Genom samhällsplaneringen ska Sverige skapa förutsättningar för en årlig produktion av el från vindkraft. Kommunerna har bestämmanderätten för mark- och vattenanvändningen inom kommunens gränser, men de ska också, med insyn från Länsstyrelsen, tillgodose riksintresseområden i sin översiktliga planering. 1. Vad bestämmer om vi behöver vindkraft? - Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening som sedan 2009 arbetar med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen försöker arbeta på ett balanserat med vindkraftsfrågan genom att anordna bl.a. seminarier där olika intressenter får tillfälle att höras. Via brev framför föreningens ordförande, Joakim Nordqvist, sina reflektioner i vindkraftsfrågan. Han framhåller bland annat att vindkraften kan bidra till den lokala arbetsmarknaden, speciellt i glesbyggda områden och att den bidrar till lokal hållbarhet genom produktionen av förnybar energi. Vidare pekar han på att Skåne har goda förhållanden för vindkraft och att det är viktigt att frågan diskuteras på ett sakligt sätt och över kommungränserna. Anna visar sedan en karta över var vindkraftverken står i Skåne. Befintliga vindkraftverk är ojämnt placerade i Skåne och det finns i dagsläget stora skillnader mellan antalet verk i olika kommuner. 2. Utmaningar inom energi och planering i kommunerna Anders Nylander, Energikontoret Skåne (moderator) Vindkraftfrågan är laddad, men det är en viktig fråga som behöver lyftas. Speciellt eftersom vi står inför stora utmaningar inom energiområdet. Fossilbränslefritt Skåne 2020 är en utmaning som 11 skånska kommuner redan har skrivit på, det innebär att de ska jobba mot att bli fria från fossila bränslen i elanvändningen, transporter och energianvändning till (14)

5 Kommuner behöver se över sin energianvändning och energitillförsel. Det är dock viktigt att kommuner inte ser sin energibalans som en isolerad enhet, utan ser att den är ihopkopplad med andra kommuner, län och länder. Det är också dags att seriöst fundera över hur våra beslut påverkar i ett större perspektiv, t.ex. påverkan på naturen, tredje världen och den ofödda generationen. I den här typen av frågor är det viktigt att väga in alla intressenter i frågan. Det är också viktigt att väga de olika argumenten mot varandra. Vindkraft kan bidra till lokal lönsamhet och bidra till ett hållbart samhälle, samtidigt som det väcker många känslor. Det är viktigt att se vilka intressen de olika intressenterna har i frågan och hur de påverkas. Samtidigt är det viktigt att tänka på hur olika argument värderas i förhållande till varandra. Frågor Kan du ge ett exempel på lokal lönsamhet? Kan man inte se bygdepeng som en muta? Upplever ni i kommunerna att bygdepengsfrågan är något som behöver diskuteras mer? 3. Energisystemet efter 2020 vilken roll kan havsbaserad vindkraft ha? - Staffan Jacobsson, Chalmers EU:s mål är att vi till 2050 ska ha minskat våra utsläpp av växthusgaser med 95 %. Detta innebär att alla utsläpp från kraftproduktion måste bort och att vi samtidigt måste ersätta vår användning av naturgas. Om vi inte blir väldigt duktiga på att energieffektivisera kommer behovet av andra typer av elproduktion vara väldigt stort. Kärnkraft är en del av EU:s plan för att klara elproduktion utan fossila bränslen. Framtiden för kärnkraftverk är dock tveksam, många verk är gamla och kommer att pensioneras inom de närmaste decennierna. Samtidigt som intresset för att bygga nya är litet. Vi står alltså inför en stor utmaning att klara av att fylla det elproduktionsgap som kommer uppstå och behöver redan nu börja bygga för att klara av det. Havsbaserad vindkraft kan bidra till att fylla produktionsgapet. Det kan byggas till ett rimligt pris och möjliggör produktion av stora mängder el, uppskattningsvis 115 TWh. Förutom den ökade produktionen av el kan havsbaserad vindkraft också leda till tillväxt i näringslivet, genom nya jobb men också genom bland annat utveckling av ny och förbättrad teknik. Vi behöver starta nu! Vi behöver en vision, samt gå igenom vilka problem som finns. Det behövs också en allians med företag, kommuner etc. som kan driva frågan politiskt. Vidare behöver kapitaltillgångar säkras och tillståndsprocessen måste kraftigt kortas ner. 4(14)

6 Frågor Till vem ska du rikta det här budskapet med havsbaserad vindkraft? Hur ska havsbaserad vindkraft finansieras? 4. Planeringsstödets betydelse - Anne-Lie Mårtensson, Sweco 75 % av alla svenska kommuner sökte boverkets stöd till planeringsinsatser för vindkraft. Stödet har främst använts för att ta fram översiktplaner och planeringsunderlag. Resultatet visade bland annat att kommunerna kan bygga vindkraft som producerar 100 TWh. Vid en utvärdering av planeringsstödets betydelse har vindkraftsbranschen, landets miljöprövningsdelegationer samt kommunerna tillfrågats om hur användbara de framtagna översiktsplanerna är vid planering och etablering av vindkraft. Sammanfattningsvis kom man bland annat fram till att planeringsstödet har varit effektivt, men kvalitén på översiktsplanerna har varit varierad, samma sak gäller de utpekade områdena. Tyvärr har inte vindkraftsexploatörerna varit involverade i kommunernas vindkraftsplaner i någon större utsträckning. Övriga slutsatser som har dragits är exempelvis att det kommunala intresset för vindkraft är avgörande och att kommunernas kompetens inom området har ökat, men behöver fortfarande ökas ytterligare. Vidare behöver översiktsplanens status tydliggöras och en bättre planering av elnätet behövs. Inte bara på regional nivå utan också på en europeisk nivå. Frågor: Hur många kommuner har blandat in intressenterna i sina vindkraftsplaner? Känner ni att det gav er fördelar att ni involverade intressenter när ni väl skulle dra igång utbyggnaden? Vilka problem med landbaserad vindkraft tror du blir mest akuta med tanke på planeringen som har gjorts? 5. Hur står sig vindbruksplanerna vid beslut? - Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne Väldigt många olika faktorer styr om det blir vindkraft eller inte. Planeringen är långt ifrån allt, det finns många tillstånd för vindkraft i Skåne som inte är utbyggda än. Marknadskrafter och beslut från staten styr mycket. Översiktsplanen är till för att avväga olika delar. För att den ska fungera behöver den redovisa olika intressen och sen ska den ge vägledning. Det finns rättsfall som visar att en väl underbyggd översiktsplan har stor betydelse vid prövning. Har man däremot en översiktsplan utan bra argument har den mindre betydelse. Även med en bra underbyggd översiktsplan kan 5(14)

7 det ändå dyka upp försvårande omständigheter i senare skeden som exempelvis skyddade arter. 6. Vad innebär de reviderade riksintressena för vindbruk? - Bengt Gustavsson, Energimyndigheten Energimyndigheten har studerat var det finns bra förutsättningar för vindkraft. Första gången det kom ett utpekande av riksintressen för vindbruk var 2004, det kom en ny uppdatering Av de utpekade riksintressena för vindbruk förväntas en tredjedel fungera i slutänden efter att man har gått igenom tillståndsprocessen. Processen inleds med att lämpliga områden märks ut, sedan plockas olika buffertzoner bort t.ex. för bebyggelse, kyrkor och nationalparker. Närheten till elnät vägs också in. Elnätskriteriet är problematiskt, om stora vindkraftsparker byggs kan det vara befogat att bygga ut elnätet i det området. I den senaste revideringen har vissa förändringar gjorts; höjdkriteriet har ändarts eftersom det nu är möjligt att bygga på högre höjd, buffertzonen till bebyggelse har utökats vilket gör att visa ytor nu faller bort och bottendjupet för havsbaserad vindkrafts har ökat 5 m vilket gör att detta område har utökats. Fråga: Hur väger man konkurerande intressen? 7. Reflektion över de skånska riksintressena - Karin Kallioniemi, Länsstyrelsen Skåne Det finns olika typer av problematik vid olika typer av riksintressen. Tar man t.ex. bort kulturhistoriska byggnader eller biologiskt intressanta områden är de borta, de kan inte återfinnas på ett annat ställe. När det gäller vindbruk ser man till summan för hela landet. Om man har alla verk placerade på ett ställe eller på många olika platser spelar i detta fall inte samma roll. Frågor: Kan du fördjupa ditt resonemang om olika typer av riksintressen? Om det är så att översiktsplanen är det bästa verktyget vad blir länsstyrelsens roll mot kommunerna? Vilka är era viktigaste verktyg för att främja skydd av naturintressen? Problem med att försvarsmakten spelar med dolda kort 6(14)

8 Karin Kallioniemi från Länsstyrelsen i Skåne reflekterar över de skånska riksintressena. Alla presentationer finns att ladda ner i PDF-format på 7(14)

9 PM från seminarium 2 av 4: Kan energi skapa engagemang? Lund 14 maj 2013 Program 12:00 13:00 Registrering 12:00 Lunch för den som önskar (Specificera detta vid anmälan) 13:00 Introduktion Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne 13:15 Att intressera medborgare för sopsortering Christina Rydholm, kommunikatör VA Syd 13:45 Samsø energiön som bygger på engagemang Søren Hermansen, VD Samsø Energiakademi 14:30 Paus med kaffe och fika 15:00 Vindkraftsengagemang i Malmö stad Joakim Nordqvist, Miljöförvaltningen Malmö stad 15:30 Vindkraftsläget i Skåne Lennart Värmby, Nationell vindkraftssamordnare Näringsdepartementet 15:55 Avslutning 8(14)

10 Beteenden påverkar hur vårt framtida energisystem ser ut. Men hur får vi medborgare att intressera sig för något som vi inte kan se eller som vi tar för givet? 1. Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne - Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi Seminariet arrangeras av Skånes vindkraftsakademi, och Energikontorets EU-projekt RES- Chains. Skånes vinkraftsakademi bildades 2009 och är en ideell förening som ska verka för att på ett balanserat sätt öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Föreningen har idag 30 medlemmar och fungerar som en plattform för diskussioner kring vindkraft i Skåne. Målet är att samla intressenter för att tillsammans skapa ett rationellt samtal om vindkraften så att den kan utvecklas i samverkan med dem. Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som bildades 1998, med ekonomiskt stöd från EU. Verksamheten är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och ska verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i energisystemet. RES Chains är ett Södra Östersjöregionen - projekt och ett EU-projekt med partners från Danmark, Litauen, Tyskland, Polen och Sverige. Projektets ambition är att öka andelen förnybar energiproduktion i regionen, genom studieresor, workshops, utställningar och studier av anläggningar. Dagens träff tar upp: Beteenden påverkar hur vårt framtida energisystem ser ut. Men hur får vi medborgare att intressera sig för något som vi inte kan se eller som vi tar för givet? Anna citerar Skånes vindkraftsakademis ordförande Joakim Nordqvist från Malmö stad: Det är av betydelse att samtalen och resonemangen kan föras tillsammans, över kommungränserna, med länet som helhet i blickfånget. Förståelse och samordning är viktig, även om vi inte nödvändigtvis ska eftersträva samsyn i allt. En komplikation utgörs av att frågor om vindkraft hos många personer har en tendens att slå an starkt emotionella strängar. Därför tenderar sakligheten som horisontlinje lätt att tappas ur sikte i en allmän diskussion. Förmågan att lyfta tillbaka en diskussion, ett samtal, en diskurs till ett sakligt plan blir då en extra svår uppgift för de tjänstemän som har att hantera frågan. Den kräver goda kunskaper och förtrogenhet med de olika perspektiven. 9(14)

11 Den här seminarieserien syftar till att vara kunskapshöjande och fokuserar på kommunikation kring vindkraft. För tre veckor sedan tittade flera av oss närmare på hur svensk energiförsörjning ser ut, även efter 2020, och vilken roll vindkraft kan spela. Vi tog upp förutsättningar för vindkraft i de skånska kommunerna, Boverkets arbete med översiktsplaner och Länsstyrelsens samt Sveriges mål för vindkraft. Artiklar om vindkraft syns flera gånger per vecka i olika tidningar. Det är inte ovanligt att artiklarna speglar negativa åsikter eller är byggda på dem. Givetvis finns det undantag och positiva åsikter om vindkraft speglas också. Exempel på tidningsrubriker är Vindkraften möter massivt motstånd, Vi kommer att slåss för vår bygd eller Vill ha ännu mer vindkraft. Exempel på artiklar ur Norra Skåne, Sydsvenska Dagblad, Trelleborgs Allehanda, Skånska Dagbladet, Ystads Allehanda, Helsingborgs Dagblad. Vi har mycket vindkraft i Skåne och vi vet om att det finns mycket negativt engagemang. Men kan vi skapa positivt engagemang kring vindkraft? Vad kan vi lära oss från sopsorteringskampanjer? Dagens fyra föreläsare är här för att inspirera oss. 2. Att intressera medborgare för sopsortering - Christina Rydholm, VA SYD För 1,5 år sedan infördes obligatorisk matinsamling i Malmö. VA SYD inför matsortering i en stadsdel i taget och målet är att 40 % av matavfallet ska samlas in till I dagsläget ligger det på 22 %. Attityden till att sortera matavfall är positiv, med det är svårt att göra mätningar eftersom alla invånare inte har börjat sortera än. Sorteringsstarten en uppdelat i områden och startdatumen är mellan maj 2012 september En genomsnittlig Malmö- eller Burlövsbo lämnar 507 kg avfall per år. Det finns forskning som pekar på att mängderna kommer att tredubblas till år Nationellt sett så går drygt hälften 10(14)

12 till energiåtervinning, ca en tredjedel materialåtervinns och ca 15 % går till biologisk återvinning. VA SYD har kommunicerat ut information om matsortering på en mängd olika sätt och på olika språk då befolkningsgruppen de ska nå ut till är väldigt varierad. De har tagit fram en kommunikationsplan för hur informationsarbetet ska gå till. Informationssätten som de har använt är alltifrån direktreklam och artiklar i lokaltidningar till event och torgmöten. Direktreklamen Sorterat kommer ut åtta gånger per år, och visar hur man kan slänga avfall på rätt sätt, öppettider för återvinningscentralerna och hur mycket matavfall som har sorterats in. Direktreklamen Sorterat. Bild från VA SYD VA SYD har kommit fram till att det är bra att kommunicera ut sitt budskap i många olika typer av media. Samt att informationsbehovet aldrig tar slut. De behöver fortsätta att informera hela tiden. Informationen ska gå snabbt att hitta och vara enkel att förstå, särskilt på hemsidan. VA SYD försöker svara på alla tidningsinsändare och frågor kring matsorteringen. 11(14)

13 Information om sortering ska vara enkel och lättillgänglig. Bild från VA SYDs hemsida. Genom samarbeten med andra organisationer, t.ex. MKB, lyckas VA SYD nå ut till en bredare publik. De upplever att de har haft mycket hjälp i och med att beslutet om att börja matsortera är ett politiskt beslut och att det är obligatoriskt. Christina Rydholm poängterar hur viktigt det är att följa upp hur arbetet går och att kommunicera ut det. Det är också viktigt att så tidigt som möjligt entusiasmera och engagera hela den egna organisationen, från insamlingspersonal till ledning och beslutsfattare. Dessutom kan det vara en god idé att kartlägga nyckelpersoner och organisationer som kan vara viktiga att samarbeta/kommunicera med. Grunden är viktigt för en lyckad matinsamling, likaså en väl förankrad målsättning. Frågor: - Ser ni att det finns behov av olika typer av kommunikation till olika områden? - Ser ni vikten av pengar som incitament? - Information om vindkraft är ofta svårtillgänglig på kommuners hemsidor. Kan man som kommun använda sig av samma tankesätt som VA SYD fast vid kommunikation om vindkraft på den egna kommunhemsidan? - Är det en idé att kommunen blir mer tillgänglig i kommunikationen kring vilken typ av vindkraft och var den finns i kommunen? 12(14)

14 3. Samsø energiön som bygger på engagemang - Sören Hermansen, VD Samsö Energiakademi Samsø är en dansk ö som idag är helt självförsörjande och enbart använder förnybar energi. Denna förändring skulle ske på 10 år. Som samhälle gjorde de det för att överleva, för att skapa fler jobb, för den lokala ekonomin och för självständigheten det innebar. Sören Hermansen framhåller vikten av kommunikation och gemenskap. Ingen på bygden på Samsø kände ansvar för energiförbrukningen, innan förändringsarbetet påbörjades. I Danmark var det generellt svårt att få folk engagerade för energifrågor, och känslan var att man inte ville ta ansvar för någon annans elanvändning och elproduktion. På Samsø hade den lokala demokratin svårigheter eftersom det fanns tillhörighet till en viss del av ön trots mycket korta avstånd. Sören framhåller att det inte alltid fungerar med de stora intellektuella argumenten om varför vi behöver investera i förnybar energi. Det är viktigt att ta med de mer primitiva argumenten i diskussioner. Angår det mig? Kostar det något för mig? Får jag något för det? På Samsø bestämdes det att de skulle satsa på 100 % egen förnybar produktion. Först började man småskaligt, bl.a. med närvärmeanläggningar, för att sedan satsa på större produktion. Sören menar att man på så sätt undvek folkstorm. För att lyckas engagera kommuninvånarna i större investeringar i kommunen samlade man medborgarna kring idén att alla skulle vara med och äga en andel i vindkraftverken som sattes upp. Alla invånare tillfrågades. Andelarna i vindkraftverken skapade en känsla av tillhörighet. Sören understryker att det är viktigt att inte göra de första projekten för stora utan att börja med små steg och små projekt. Då samlar man på sig självförtroende på vägen och när man sedan kommer till de stora projekten har man med sig självförtroende och kunskap och de projekten känns inte så oövervinnerliga längre. Inför lokala möten är det viktigt att hitta smeden i byn, dvs. den som har en stark röst och som andra lyssnar på. Den personen behöver man föra en dialog med. På lokala möten behöver man också visa upp kostnadsbilden och jämföra investeringskostnader och löpande kostnader med andra förnybara energislag. Återigen är det viktigt att fokusera på frågorna: Angår det mig? Kostar det något för mig? Får jag något för det? 13(14)

15 Bakgrund och organisering inför förändringsarbetet på Samsö. Bild från Samsö Energiakademi Den lokala planen för hur förändringsarbetet skulle gå till väga. Bild från Samsö Energiakademi. 420 miljoner danska kronor har investerats i energiutveckling under 10 år. Av dessa kommer 360 miljoner från privata hushåll, företag och Samsö kommun. 60 miljoner är bidrag från EU. 14(14)

16 Lokala ägare lokala hjältar. Bild från Samsö Energiakademi. Idag på Samsö talar de som fått jobb inom förnybar energi väldigt positivt och förändringsarbetet på Samsö. Frågor: - Ni är ju en kommun, mycket måste vara eftersatt som det är för alla. Hur hanterar ni det samtidigt? - Hur många personer bor på Samsø? - Hur stor är den totala energiförbrukningen? - Tror ni inte att ni kommer behöva tillföra mer energiproduktion? - Är det fler kommuner i Danmark som är på väg åt samma håll som er? 4. Vindkraftsengagemang i Malmö Stad - Joakim Nordqvist, Miljöförvaltningen Malmö stad Det finns politiskt beslut om att Malmö ska äga vindkraft och producera för eget bruk. Malmö är en stor energianvändare och de resonerar att det finns mycket pengar att spara genom att producera egen el. Det finns ett stort vindkraftengagemang inom vissa delar av kommunen, men de flesta i befolkningen har troligtvis inget engagemang. Malmö stad har ett brett politiskt förankrat miljöprogram. Programmet säger att till 2030 ska stadens energiförsörjning komma från förnybar energi, samt att så stor del som möjligt ska vara lokalproducerad. Det är dessutom viktigt att miljöprogrammet är spritt till alla förvaltningar i kommunen så att alla känner till hur kommunen jobbar med miljöfrågor. Det 15(14)

17 kan ibland vara svårt att förankra olika program i hela verksamheten, det gäller i de flesta stora kommuner. Joakim Nordqvist jobbar med utbyggnadsområdet i Hyllie. De har satt sig ner med E.ON och VA SYD och har tillsammans tecknat en gemensam överenskommelse som säger att ska nå 2030-målen för Hyllie redan I och med detta hoppas de att Hyllie kan var en förebild för resten av Malmö. Precis som Samsø är i Danmark. Malmö stad har räknat på potentialen för förnybar energi i Malmö, med speciellt fokus på el. Vindkraft var det som visade sig ha störst potential. De har därför gjort ett planeringsunderlag för vindkraft, där lämpliga områden för vindkraft har markerat ut på den nya översiktsplanen. Samtliga vindkraftverk kan dock inte stå i Malmö stad, utan behöver spridas ut geografiskt över Sverige. På så sätt undviker man att elen genereras samtidigt, och att produktionen blir större än konsumtionen vilket annars skulle leda till att kommunen blir energiproducent, och det är inte tanken. Frågor: - Är det inte rätt dyrt att bygga vindkraft? Någon sa att det kostar runt 30mkr för ett 2 MW verk. - Det finns en skillnad mellan Malmö och Samsø. Invånarna är involverade på Samsø. - Vindkraftverket till Hyllie, kommer det att vara Malmö stads? - Hur tänker man kring solel, eller uppvärmning med geoenergi etc.? Kvarstår ändå behovet av vindkraft? - Hur mkt energieffektivisering av det kommunala beståndet funderar man på? 5. Vindkraftsläget i Skåne - Lennart Värmby, Nationell vindkraftssamordnare Näringsdepartementet Riksdagens energipolitik syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. De 16 miljökvalitetsmålen ger en tydlig signal till alla samhällets aktörer om vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken. Arbetet involverar olika aktörer i hela samhället och kallas ibland med rätta för Sveriges största samarbetsprojekt. 16(14)

18 De 16 miljökvalitetsmålen. Bild från Näringsdepartementet. Sveriges mål för energioch klimatpolitik. Bild från Näringsdepartementet. 17(14)

19 Avgörande för ny investering i elproduktion är elpriset, och därtill för förnybar elproduktion priset på elcertifikat. För vindkraften spelar dessutom vindläge, nätuppkopplingsmöjlighet, tillstånd och kapitalbehov roll. Om man tittar på vindkraften idag så finns de flesta verken i södra Sverige, men stora planer för utbyggnad finns i Norrland. I dagsläget finns den största installerade effekten vindkraft i Västra Götaland, med Skåne som nummer två. Planeringsramen för vindkraft i Sverige är 30 TWh, dvs. ca MW. Antal planerade/förfrågningar på vindkraftsprojekt är MW dvs. ca 112 TWh fanns det MW installerad vattenkraft (66 TWh) i Sverige och MW installerad kärnkraft (58 TWh). På Vindbrukskollen.se kan man följa hur totalsumman av ärendehandläggning av vindkraft, samt vilken fas de är i (exv. antal samrådsärenden, förhandsbesked) ändras. Svenska Kraftnät kommer under de kommande åren att göra omfattande utbyggnad och förstärkning av stamnätet. Svenska Kraftnäts stora utbyggnadsprojekt (planerad drifttagning). Bild från Näringsdepartementet. Ska vi investera i vindkraft? Vinden är en naturlig resurs liksom sol, vatten och biomassa. Miljöoch energiomställningen är nödvändig. Vi ska självklart energieffektivisera, men vi kommer fortsatt ha ett behov av energi. Förutom miljöaspekten finns det en fördel med att man har mer småskalighet vid produktionen av förnybar energi. Vid utspridning av produktionen 18(14)

20 sprider man också ut riskerna. Det finns ett stort problem med storskalig produktion av energi som med kärnkraft, man får väldiga problem den dagen som det inte fungerar. Man bör titta på var elkonsumtion och produktion skiljer sig åt och bygga flest nya verk där. Dessvärre finns det mindre utrymme i söder och motståndet mot vindkraft upplevs också som större. Försvaret är också en stor motståndare till vindkraft på många ställen. Trots detta finns det i Sverige flera kommuner som investerar i egen vindkraft. Tankesmedjan Timbro gjorde nyligen en rapport som beskrev ett urval av de svenska kommunernas vindkraftsinvesteringar. Slutsatsen i rapporten var att vindkraft var en mycket tveksam investering att försvara för en kommun. Strax efter rapporten gick Upplands-Väsby, Sigtuna och Sollentuna ut och försvarade sina vindkraftinvesteringar i tidningen Dagens Samhälle. Lokalt vindkraftsengagemang hittar man också bland de medlemmarna som finns i kooperativa vindkraftföreningar. Andelsföreningar, kooperativ och lokala bolag ger möjlighet för medborgarna att få del av vinsterna. Ett exempel är Vallerstad, Värnamo. Blekinge Offshore har engagerat svensk industri. Anläggningen förväntas producera lika mycket som Barsebäck gjorde på årsbasis. Parken har fått tillstånd från miljödomstolen och nu är det upp till regeringen att behandla ärendet. För att kommuner ska kunna sprida ut sin elproduktion från vindkraft, så som Joakim Nordqvist nämner, så kan kanske kommunerna köpa in sig i en vindkraftspark, som Blekinge Offshore. Alla presentationer finns att ladda ner i PDF-format på 19(14)

21 PM från seminarium 3 av 4: Vi uppfattar saker på olika sätt, men hur och varför? Malmö 8 oktober 2013 Program Facilitator: Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling 09:00 Introduktion Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne Workshop Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling Vindkraft, planering och attityder Jamil Khan, Miljö- och energisystem, Lunds universitet Erfarenheter från kommunikation av Hallandsås-projektet och vindkraft Mattias Hennius, E.ON Workshop Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling 11:45 Avslutning 20(14)

22 En förändring i vår närhet kan ge upphov till starka känslor hos oss människor. Varje persons uppfattning är unik och bygger på erfarenhet och kunskap, och vilken relation personen har till landskapet. 1. Inledning Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne Seminariet arrangeras av Skånes vindkraftsakademi med bidrag från Energimyndigheten, i samarbete med Energikontoret Skånes EU-projekt RES-Chains. Skånes vindkraftsakademi bildades 2009 och är en ideell förening som ska verka för att på ett balanserat sätt öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Föreningen har idag 30 medlemmar och fungerar som en plattform för diskussioner kring vindkraft i Skåne. Målet är att samla intressenter för att tillsammans skapa ett rationellt samtal om vindkraften så att den kan utvecklas i samverkan med dem. Energikontoret Skåne är ett regionalt energikontor som bildades 1998, med ekonomiskt stöd från EU. Verksamheten är en enhet inom Kommunförbundet Skåne och ska verka för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i energisystemet. RES Chains är ett Södra Östersjöregionen-projekt med partners från Danmark, Litauen, Tyskland, Polen och Sverige. Projektets ambition är att öka andelen förnybar energiproduktion i regionen, genom studieresor, workshops, utställningar och studier av anläggningar. Vid årsskiftet 2012 hade Skåne län 377 vindkraftverk med en installerad effekt på knappt 490 MW. Länet har därmed näst mest installerad effekt bland alla svenska län, störst installerad effekt fanns i Västra Götaland. Totalt produceras GWh el från vindkraft, jämfört med GWh under Skåne län har därmed nästan 14 % av den installerade effekten i Sverige år 2012 och 16,5 % av den totala elproduktionen från vindkraft. År 2011 hade Skåne län över 16 % av den installerade effekten och 17,7 % av den totala elproduktionen från vindkraft. Flest vindkraftverk fanns fortsatt i Malmö stad, tätt följt av Eslövs kommun och därefter Kristianstad kommun. 48 av Malmö stads 50 vindkraftverk finns i vindkraftsparken Lillgrund i Öresund. 21(14)

23 Totalt under 2012 byggdes 25 nya vindkraftverk i Skåne. De hade en totalt installerad effekt på 38 MW. Bjuv, Höganäs, Klippan, Landskrona, Simrishamn, Staffanstorp, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Trelleborg, Svedala och Kristianstad tog nya vindkraftverk i bruk under I Örkelljunga, Vellinge, Perstorp, Osby, Lomma, Burlöv och Bromölla fanns inga vindkraftverk (som är anslutna till elcertifikatsystemet.) år Svensk vindkraft producerade i slutet av september 2012 för första gången över 7 TWh vindkraft. Så här ser det ut i Skånsk media varje vecka. Tidningsartiklar fulla med information om vindkraft. Det är engagerade människor som går samman, det är stora organisationer som trycker på eller kämpar emot. Det som framförallt kommer fram i skånsk media är de som går samman för att berätta att vindkraften inte passar in. Vindkraften möter massivt motstånd, Vi kommer att slåss för vår byggd är bara två exempel. Men ibland dyker positiva röster från engagerade individer som vill inspirera till mer vindkraft upp som artikeln Vill ha ännu mer vindkraft I allt detta sitter handläggare runt om i Skåne och handlägger vindkraftsärenden. Det sitter politiker och överlägger vindbruksplaner. Och strateger som funderar på hur deras kommun ska bidra till att stoppa klimatförändringarna. Så här ser det ut på Energimyndighetens karttjänst Vindbrukskollen. De gula prickarna är vindkraftverk som handläggs. Hur navigerar man genom alla åsikter? 22(14)

24 Det här projektet började med att det var svårt att hitta information om vindkraft på kommunernas hemsidor. Policys, antal verk, planerade verk, kontaktperson. Ja allt var svårt att hitta. Men några kommuner stack ut, bl.a. Hörby kommun. Under fliken Bo och Bygga hittar man enkelt en vindkraftsflik. I Hörby kommun finns 8 vindkraftverk. Kommunen handlägger ungefär 2 ärenden per år. De får en hel del samtal om vindkraft. På deras hemsida finns information om prövning enligt Miljöbalken och enligt Plan- och bygglagen. Vindbrukspolicyn finns upplagd och likaså information om vad en ärendeanmälan ska innehålla. I en separat flik hittar man pågående ärenden. Där lägger de ut alla handlingar gällande ärendet, och kan därför skicka ut ett enkelt brev till berörda då de får in ärenden till handläggning. Enligt kommun sparar detta tid och på miljön, och de kan enkelt hänvisa telefonsamtal till hemsidan. De får förmodligen in fler kommentarer kring nya vindkraftsärenden eftersom ärendena är mer tillgängliga, men Hörby kommun tycker att det främjar demokratin kring vindkraft. Vindkraftshemsidor kanske är något för din kommun? 2. Workshop Anna Ranger, Reflekta Verksamhetsutveckling En förändring i vår närhet kan ge upphov till starka känslor hos oss människor, varje persons uppfattning är unik och bygger på erfarenhet och kunskap, och vilken relation personen har till landskapet. Vi ska gemensamt identifiera hur känslor och kommunikation hänger ihop när vi jobbar med vindkraft. Vi ska lyssna på Jamil Khan, forskare vid LTH och till Mattias Hennius, 23(14)

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Regelförenkling för vindkraft

Regelförenkling för vindkraft MISSIV Datum Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regelförenkling för vindkraft Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Vindkraftens påverkan på lokalsamhället

Vindkraftens påverkan på lokalsamhället Vindkraftens påverkan på lokalsamhället - En fallstudie Kandidatarbete i landsbygdsutveckling institutionen för stad och land Carl Wiking Uppsala 2011-07-03 1 SLU, institutionen för stad och land i Uppsala,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Inriktning mot Management HT-2011

Inriktning mot Management HT-2011 1 D-uppsats Inriktning mot Management HT-2011 Konflikterande intressen, rationaliteter och organisatoriska logiker vid storskalig vindkraftanläggning - En hermeneutisk studie om möjligheter och risker

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft den naturliga energin

Vindkraft den naturliga energin Ägir konsult AB S Engström Vindkraft den naturliga energin Referat Nationella Vindkraftskonferensen 2009 arrangerad den 7-8 maj i Kalmar av Regionförbundet i Kalmar län. Konferensarrangören Göran S Eriksson

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer