Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 41/ Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens förslag behålls skolverksamheten i Högsjö och förskola/fritidshem integreras i skolans lokaler. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 41 att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker. Kommunstyrelsen beslutade för egen del , 31 att föreslå barn och utbildningsnämnden att även lägga ned skolverksamheten i Högsjö. Barn- och utbildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen, efter utredning, att besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö skola tillsvidare samt göra en lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö, vilket kommunstyrelsen också beslutade. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den beslutade lokal- och verksamhetsutredningen. Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen har fått ärendet för yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och föreslår ett alternativ där skolverksamheten i Högsjö behålls och förskola/fritidshem integreras i skolans lokaler, alternativ A. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden , 36 Tjänsteutlåtande Utredning Högsjö 2011 Konsekvenser av en eventuell nedläggning av Högsjö skola, Vingåkers kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum! "#$!% Skolverksamhet i Högsjö Sida Barn- och utbildningsnämndens beslut +$+ ;<&; #$%$ +$=+ ( Beskrivning av ärendet ; ' A; >= ; ; >9("> ; #$%$(0; " + ; #$%$;&$" ; ;#$%$+$=( 5$ '';;;"( "+$+>:)( ")9+";; +#$%$ +$+ ;%''; ''+$;; ; ;#$%$+$=( +++$"( ";+" ;;+ ;&+; "( +(!"

3 Sammanträdesdatum +( "#$ +$; + +; &;%;++$(7 ;B &B*; #$%$ +$=+ (5$"C*C% + ;+$;( B*; #$%$ +$ + (7+$( 'BD;#$%$(5 +$" +$"(7" + %( Yrkanden 0* $+-*."&;34-52.& +$'+;;; + (/;;E' +; (/*-*."&;/#-0.& ;'( /*-*."++$( Propositionsordning F+$++$ '+;;;+ + ( F+$'''+$ + +$(0* $+-*. ;+$( +( Sida %!"

4 +( "#$ Sammanträdesdatum Sida ( Votering +$++$%;''&; BC7; $ ;$D%(C F$+$+$ $+$D%(5$ $ *+, -*.&/#-0.&/*-*.&0*1-. 2#-02.(5$D%$0* $+-* ( +$ +;<&; #$%$ +$=+ ( Reservation 0;34-52.(0* $+-*. ; ( Jäv F+$+ +$%;&; +$( Beslutsunderlag 6%+ +$;&9) GGGGG Expediering "!"

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Agneta Lundström , Barn- och utbildningsnämnden 1 (1) Skolverksamhet i Högsjö Förslag till beslut - Förvaltningen avstår från att lämna förslag till beslut. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade , 41 enligt kommunstyrelsens förslag att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten av läsåret 2009/2010 och vidta åtgärder i enlighet med alternativ C i Barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag daterat Kommunstyrelsen beslutade , 31 för egen del att föreslå Barn- och utbildningsnämnden att också skolverksamheten i Högsjö skulle läggas ner. Med anledning av Kommunstyrelsens beslut har Barn- och utbildningsnämnden berett frågan och beslutade , 37 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö tillsvidare, samt att göra en ny lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö inför läsåret 2011/2012. Förhoppningen var att trenden med vikande elevunderlag skulle brytas. Kommunstyrelsen tog det föreslagna beslutet i frågan Kommunstyrelsen beslutade att flytten av verksamheten från Högsjö förskolas lokaler till fritidshemmets nuvarande lokaler skjuts upp tills vidare samt att ärendet återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den av kommunstyrelsen , 85, beslutade lokal- och verksamhetsutredningen avseende Högsjö skola inför läsåret 2011/2012. VK101S v , TJANSTEUTLATANDEHogsjo11032 Ärendets beredning Barn- och utbildningsnämnden har som facknämnd fått ärendet för yttrande Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

6 Barn- och utbildningsnämndens yttrande är ett av flera yttranden som kommer att vara underlag vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, efter beredning av kommunstyrelsen. 2 (2) Avgränsning Vi vill betona att vårt yttrande är avgränsat till det som är barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt reglemente och statliga styrdokument. Samhällsperspektivet, en levande landsbygd, tätorten Högsjös utveckling och vad som är bäst för Vingåkers kommun som helhet ingår inte i denna bedömning. Däremot är dessa perspektiv viktiga vid kommunfullmäktiges beslut i frågan. Barn- och utbildningsnämndens roll Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden ansvarar också för Kulturskolan. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 Skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 9 Skollagen. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Förvaltningens ståndpunkt Med hänvisning till vår utredning i ärendet gör vi följande sammanfattning: - Utifrån elevperspektivet avseende utbildning inom befintlig budgetram anser vi att nuvarande elevantal och födelsetal i Högsjö är för lågt för att vi ska kunna förorda en skolverksamhet på orten

7 - Förväntningen vid förra skolutredningen om Högsjö var att elevutvecklingen skulle vända genom att barnfamiljer flyttar in i villor som säljs. Tyvärr ser vi att trenden med vikande elevunderlag fortsätter. 3 (3) - Den lärarresursförstärkning som kommer att behövas för att täcka in behov av extra stöd m m kommer att medföra att resurser behöver tas från annat håll inom förvaltningen, om inte kommunfullmäktige väljer att utöka nämndens ram för att kunna behålla en liten landsbygdsskola. - Det är kostsamt att upprätthålla standarden i t ex slöjdsalar med så få elever. - Det ställs mycket stora krav på lärarna på en skola med 5-7 elever per årskurs om de ska ha lärarlegitimation för skolformen och de ämnesbehörigheter i olika ämnen som krävs i den nya skolförordningen. - De flesta pedagoger har behov av kollegor att diskutera pedagogiska frågor och verksamhetsutveckling med. - Förskolan och fritidshemsverksamheten bör integreras i förskolans nuvarande lokaler. - En förändring av verksamheten bör förberedas i god tid för att negativa effekter ska undvikas. Vi föreslår att en förändring sker inför läsåret 2012/2013. Konsekvenser Vårt förslag kommer att göra det lättare att ge eleverna en undervisning anpassad efter kommande läro- och kursplaner. Vi förväntar oss en effektivare organisation, med mer samarbete avseende lokaler och personal, till gagn för eleverna. Ekonomiskt är det enligt prognoserna i dagsläget ingen större skillnad mellan de olika alternativen. A. All nuvarande verksamhet inryms i skolans lokaler, dvs även förskola och fritidshem. Ombyggnation fordras. B. Nuvarande lokaler och verksamhet behålls. C. Skolverksamheten läggs ner. Skolans och fritidshemmets lokaler avyttras. Förskola och fritidshem integreras i förskolans nuvarande lokaler (Skogsgläntan). En nackdel för eleverna är att de med vårt förslag kommer att behöva åka skolskjuts. Samråd med personalorganisationerna, föräldrafokusgrupper och klassråd kommer att ske inför och i samband med förändringar

8 Sammantaget kan vi inte utifrån Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och elevperspektivet se att fördelarna överväger nackdelarna med att behålla skolverksamheten i Högsjö. 4 (4) VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare Bilaga: Utredning daterad

9 Utredning_Hogsjo_2011 Utredning Högsjö 2011

10 1 Bakgrund Ärendets beredning Avgränsning Barn- och utbildningsnämndens roll Skollagen - Skolverkets kommentarer Aktuella förslag från regering och utbildnings-departementet Förutsättningar för vår verksamhet Barn- och elevunderlaget ger de ekonomiska förutsättningarna Pedagogiska förutsättningar Lokaler Skolskjutsar Ekonomi Övrigt Förvaltningens ståndpunkt Konsekvenser

11 1 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade , 41 enligt kommunstyrelsens förslag att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten av läsåret 2009/2010 och vidta åtgärder i enlighet med alternativ C i Barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag daterat Kommunstyrelsen beslutade , 31 för egen del att föreslå Barn- och utbildningsnämnden att också skolverksamheten i Högsjö skulle läggas ner. Med anledning av Kommunstyrelsens beslut har Barn- och utbildningsnämnden berett frågan och beslutade , 37 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö tillsvidare, samt att göra en ny lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö inför läsåret 2011/2012. Kommunstyrelsen tog det föreslagna beslutet i frågan Kommunstyrelsen beslutade att flytten av verksamheten från Högsjö förskolas lokaler till fritidshemmets nuvarande lokaler skjuts upp tills vidare samt att ärendet återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den av kommunstyrelsen , 85, beslutade lokal- och verksamhetsutredningen avseende Högsjö skola inför läsåret 2011/ Ärendets beredning Barn- och utbildningsnämnden har som facknämnd fått ärendet för yttrande. Barn- och utbildningsnämndens yttrande är ett av flera yttranden som kommer att vara underlag vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, efter beredning av kommunstyrelsen. 3 Avgränsning I vill betona att vårt yttrande är avgränsat till det som är barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt reglemente och statliga styrdokument. Samhällsperspektivet, en levande landsbygd, tätorten Högsjös utveckling och vad som är bäst för Vingåkers kommun som helhet ingår inte i denna bedömning. Däremot är dessa perspektiv viktiga vid kommunfullmäktiges beslut i frågan. 3.1 Barn- och utbildningsnämndens roll Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden ansvarar också för Kulturskolan. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 Skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och

12 utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 9 Skollagen. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 4 Skollagen - Skolverkets kommentarer Om ledning enligt skollagen En skolenhet ska ha en rektor. En skolenhet är inte detsamma som en byggnad. En enhet kan ha flera byggnader som ligger nära varandra. Det finns inget förbud att inom en skolbyggnad organisera flera skolenheter. Varje enskild rektor måste dock ha det ansvar och de befogenheter som enligt skolförfattningarna ska samlas hos rektor. En person kan vara rektor för en eller flera skolenheter och förskolechef för en eller flera skolenheter. I så fall ska personen benämnas rektor tillika förskolechef. Rektor kommer att få rätt att delegera både beslut som rektor ska fatta enligt skollagen och andra författningar, om det inte särskilt framgår av den aktuella bestämmelsen att beslutet inte får delegeras. Däremot får en kommunal rektor inte delegera sådant som rektorn själv fått på delegation från den politiska nämnden. Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och att besluta i vissa frågor. Det anges tydligt i skollagen när rektor inte får delegera sina befogenheter. Det handlar t ex om beslut gällande anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp. Om det lokalt inrättas biträdande rektor funktioner får dessa inte benämnas på sådant sätt att det uppkommer någon tvekan om vem som innehar befattningen rektor

13 Om huvudmannen väljer att lägga kommunens ansvar för till exempel modersmålsundervisningen på rektorn vid en av skolenheterna blir denne arbetsledare för modersmålslärarna, men inte rektor för de elever från andra skolenheter som deltar. Om betyg Betyg i årskurs 6 och 7 kommer att sättas första gången höstterminen Årskurs 6 får betyg i alla ämnen utom språkval. Årskurs 7 får betyg i alla ämnen. Blockbetyg i NO och SO får sättas till och med årskurs 6 om undervisningen i huvudsak varit ämnesövergripande. Sammanfattande betyg får inte sättas i högre årskurser. Meritpoäng för moderna språk kommer att kunna läggas till som ett 17:e betyg vid beräkningen av meritvärdet från grundskolan vid urvalet till gymnasieskolan första gången vid ansökan till gymnasieskolan inför läsåret 2014/15. Om lärarutbildning och lärarlegitimation Endast legitimerade lärare kommer att få sätta betyg från och med år Behörighetsförordningen är ännu inte publicerad, men enligt information från Skolverket kommer alla lärare som enligt sitt examensbevis är behöriga att undervisa i ett ämne även att vara det fortsättningsvis, oavsett kraven i nya lärarutbildningen. Kraven för ämnesbehörighet i de nya lärarutbildningarna: Åk F högskolepoäng per ämne Åk högskolepoäng per ämne Åk högskolepoäng per ämne Gymnasiet högskolepoäng per ämne. 5 Aktuella förslag från regering och utbildningsdepartementet Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2011 stärkt undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik, fler lektionstimmar i matematik i grundskolan och en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Den garanterade undervisningstiden i matematik föreslås utökas med en timme i veckan under tre årskurser i grundskolan. Ett införande beräknas bli aktuellt hösten Ett förslag från utbildningsdepartementet om distansundervisning har remissbehandlats. Beslut kan i bästa fall tas våren Enligt förslaget ska

14 moderna språk under vissa förutsättningar kunna läsas på distans. Förslaget är intressant för skolor där behörig lärare i ämnet saknas. Kommuner är skyldiga att erbjuda minst två av språken tyska, franska och spanska. 6 Förutsättningar för vår verksamhet 6.1 Barn- och elevunderlaget ger de ekonomiska förutsättningarna Ekonomin i form av statsbidraget till kommunen är den springande punkten. Barn och elevunderlaget i det naturliga upptagningsområdet för Högsjö skola och förskola har minskat från drygt 80 elever i årskurs 1-6 under 90-talet till 40 detta läsår. Under år 2010 föddes 83 barn i kommunen av dessa bor: 31 st i Vingåkers centralort 8 st i Baggetorp 5 st i Marmorbyn 5 st i Högsjö 1 st i Österåker 1 st i Läppe 32 st på övrig landsbygd. Med nuvarande nyckeltal 0,073 lärartjänst per elev behövs ca 14 elever för en heltids lärartjänst. Med utgångspunkten att Högsjös verksamhet får budget enligt nyckeltal, på samma sätt som övriga enheter, får elevantalet på skolan inte understiga 7 elever per årskurs i genomsnitt. Det skulle då finnas utrymme för två lärartjänster i en F-3 skola, 2,5 tjänster i en F-4 skola, 3,0 tjänster i en F-5 skola och 3,5 tjänster i en F-6 skola. Speciallärarresurs och praktiskt estetiska ämnen ingår. De senaste åren har ytterskolorna fått ett extra strukturbidrag på kr per skola. I sammanhanget bör beaktas om ineffektivt lokalnyttjande inom kommunen är lämplig användning av skattemedel. Fristående skolor och andra kommuner får dessutom bidrag för elever folkbokförda i vår kommun utifrån samma grunder som våra kommunala skolor. Detta medför att om våra kostnader är höga blir även bidraget högt när våra elever väljer annan skola. Sedan tidigare finns beslut att Högsjö, Österåker, Baggetorp och Marmorbyn ska behålla förskole- och fritidshemsverksamhet. I Österåker och Baggetorp är verksamheterna integrerade

15 Högsjö elevprognos 1 År 10/11 År 11/12 År 12/13 År 13/14 År 14/15 År 15/16 Förskoleklass Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt Pedagogiska förutsättningar Den lärarutbildning som startar läsåret 2011/2012 skiljer på förskollärare, grundlärare inriktning fritidshem, inriktning förskoleklass år 3 och inriktning år 4-6. För årskurs 7-9 kommer att finnas ämneslärare. Grundlärarna i grundskolan kommer att ha en bredare ämnesbehörighet än nuvarande 1-7 och 4-9 lärare. Ämnena matematik, svenska och engelska kommer att vara obligatoriska för alla. Lärarlegitimation kommer att införas från och med höstterminen Betyg kommer att sättas från och med årskurs 6, frånsett moderna språk där betyg sätts först i årskurs 7. Förskola, fritidshem och grundskola ska ge våra barn och ungdomar goda kunskaper, föra kulturarvet vidare och stärka dem som människor. Skolan är ett demokratiprojekt och kunskaper om hur samhället och naturen fungerar är grunden. Läraren ska leda undervisningen med tydliga mål, mening, struktur och uppföljning. Även förskolans och fritidshemmets kvalitet bedöms utifrån hur aktiviteterna leds. Den pedagogiska forskningen visar inte entydigt att en viss typ av skolor skulle vara att föredra framför en annan. Den gemensamma nämnaren är vikten av bra pedagoger. Det behövs kunskapsfokus, trygghet, utmaningar och studiero. Vi upplever i dagens läge inga svårigheter att rekrytera pedagoger till de lägre årskurserna. Problem att skapa heltidstjänster med lämplig ämnesbehörighet finns i viss mån i vår årskurs 7-9 skola. Med lärarlegitimationen kommer de formella kraven att öka i alla årskurser. Vi ser det som möjligt utifrån skollagens krav att behålla skolverksamhet i Högsjö, efter resursförstärkning. 1 Högsjö skola får budget för 43 elever år

16 6.3 Lokaler Högsjö skola har en lokalyta på 2022 m 2 för skoldelen och 300 m 2 för fritidshemmet. Fastighetskostnaderna för skolan var år 2010 totalt 627 tkr eller 310 kr/m 2 och 46 tkr totalt eller 153 kr/m 2 för fritidshemmet. I skolan finns 6 vanliga klassrum, 5 mindre rum. Skolan har datasal och slöjdsalar. Biblioteksfilial finns i byggnaden. Fritidshemmet är inrymt i en separat byggnad och förfogar över 4 större och 3 mindre rum. Förskolebyggnadens lokalyta är på 302 m 2. Utfallet för fastighetskostnader blev år där kr/m 2 eller totalt 347 tkr. Alternativ A. Om all nuvarande verksamhet ska inrymmas i skolbyggnaden beräknas omställningskostnaderna bli cirka 3 miljoner kronor, vilket totalt sett kommer att medföra lägre drift- och underhållskostnader. Då byggs 336 m 2 av skolans yta om till förskola och fritidshem. De två första åren beräknas inget underhåll behövas där. År 2-5 räknar man med 20 kr/m 2. Därefter 100 kr/m 2. Denna summa räknar man med för alla fastigheter som är äldre än 5 år. Vid detta alternativ kan förskolebyggnaden Skogsgläntan säljas. Fritidshemmet skulle kunna användas till förråd eller i värsta fall rivas. Alternativ B. Nuvarande lokaler behålls. Samma som idag, underhåll 100 kr/m 2. (Större behov av vaktmästare, ekonomibiträde och lokalvårdare än för alternativ A och C.) Alternativ C. Bara barnomsorg (förskola och fritidshem). Skolbyggnaden och fritidshemslokalen säljs. Skolskjutskostnader tillkommer. Ekonomisk beräkning se avsnitt Skolskjutsar Detta läsår är det bara två elever i Högsjö skola som är berättigade till skolskjuts. Vid skolgång i centralorten tillkommer kostnad för skolskjuts. Kostnaden blir kr/elev med 2011 års priser om Länstrafikens befintliga bussar kan nyttjas, dvs totalt 340 tkr vid 40 elever. Bussarna mellan Högsjö och Vingåker på morgonen är välfyllda och högst en årskurs, ca 7 elever, ytterligare får plats. Detta medför att en extra morgontur kl behöver köpas för ca 610 tkr, även viss förstärkning på eftermiddagen, för uppskattningsvis 112 tkr kommer att behövs. Tillkommande skolskjutskostnad totalt enligt underlag från Länstrafiken blir tkr om alla elever åker till Vingåker. Om färre åker kan reducering ske med kr/elev. Från elevperspektiv är det en fördel, inte minst tidsmässigt, att inte vara beroende av skolskjuts. Med de relativt korta avstånd som finns i vår kommun ser vi det

17 dock inte som någon stor nackdel för eleven att behöva åka skolskjuts till sin skola. 6.5 Ekonomi 2 Alternativ A: Skolan behålls och förskola/fritidshem integreras Tillkommande årlig kostnad 1,0 extra lärarresurs pga få elever 423 tkr Ombyggnad 3 miljoner 270 tkr (vid ränta 5% och avskrivning 4%) Kostnader enl utfall tkr Enhetsbidrag till transporter, licenser etc 135 tkr (Viss yttre skötsel) tkr Alternativ B: Ingen förändring mot idag görs Lokalyta: skola 2022 m 2, fritidshem 300 m 2 och förskola 302 m 2. Fastighetskostnader utfall 2010: skola 627 tkr, fritidshem 46 tkr, förskola 347 tkr, (Yttre skötsel 300 tkr). Fastighetskostnader tkr Enhetsbidrag till extra transporter, licenser etc 135 tkr 1,0 extra lärarresurs på grund av få elever 423 tkr tkr Alternativ C: Nedläggning av Högsjö skola Tillkommande årlig kostnad skolskjuts tkr Kostnad Skogsgläntan enl utfall tkr (Viss yttre skötsel) tkr 6.6 Övrigt Eleverna har med sig sitt nyckeltal 0,073 lärartjänst per elev oavsett vilken skola de går på. De senaste åren har ytterskolorna fått 135 tkr för högre omkostnader (t ex ej telefon via kommunens växel, internet, olika licenser och avgifter, resor till centralorten.) Det finns fördelar ur vissa aspekter med att centralisera skolornas verksamhet till centralorten. Stora enheter med många elever skapar möjlighet till ökad flexibilitet för personalen, avseende grupperingar, olika typer av samarbete och nyttjande av spetskompetens. Det finns större möjligheter att vara kostnadseffektiv på en större enhet. Större enheter ställer större krav på verksamhetsledning. 2 BoU:s beräkningar utifrån underlag avseende fastigheterna från tekniska enheten

18 7 Förvaltningens ståndpunkt Utifrån elevperspektivet avseende utbildning inom befintlig budgetram anser vi att nuvarande elevantal och födelsetal i Högsjö är för lågt för att vi ska kunna förorda en skolverksamhet på orten. Förhoppningen vid förra skolutredningen om Högsjö var att elevutvecklingen skulle vända genom att barnfamiljer flyttar in i villor som säljs. Tyvärr ser vi att trenden med vikande elevunderlag fortsätter. Den lärarresursförstärkning som kommer att behövas för att täcka in behov av extra stöd m m kommer att medföra att resurser behöver tas från annat håll inom förvaltningen, om inte kommunfullmäktige väljer att utöka nämndens ram för att kunna behålla en liten landsbygdsskola. Det är kostsamt att upprätthålla standarden i t ex slöjdsalar med så få elever. Det ställs mycket stora krav på lärarna i en skola med 5-7 elever per årskurs om de ska ha lärarlegitimation för skolformen och de ämnesbehörigheter i olika ämnen som krävs i den nya skolförordningen. Det flesta pedagoger har behov av kollegor att diskutera pedagogiska frågor och verksamhetsutveckling med. Förskolan och fritidshemsverksamheten bör integreras i förskolans nuvarande lokaler. En förändring av verksamheten bör förberedas i god tid för att undvika negativa effekter. Vi föreslår att en förändring sker inför läsåret 2012/2013. Sammantaget kan vi inte utifrån Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och elevperspektivet se att fördelarna överväger nackdelarna med att behålla skolverksamheten i Högsjö. 8 Konsekvenser Vi förväntar oss inga negativa konsekvenser av förslaget utifrån barn- och utbildningsnämndens uppdrag, frånsett behovet av skolskjutsar. Oavsett vilket alternativ som kommer att genomföras görs förändringar i samråd med personalorganisationerna, föräldrafokusgrupp och klassråd. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare

19 konsekvenser_hogsjo2011 Konsekvenser av en eventuell nedläggning av Högsjö skola, Vingåkers kommun

20 1 Inledning Högsjö Voith Paper Fabrics Högsjö AB Konsekvensbeskrivning Rekrytering och inflyttning Service och aktiviteter Avslutning

21 1 Inledning Vingåkers kommun har som många andra kommuner ett vikande elevantal de kommande åren vilket givetvis påverkar skolverksamheten på en mängd olika sätt. Den aktuella frågan gäller en eventuell nedläggning av Högsjö skola där barn och utbildningsnämnden beslutat om att förorda det så kallade alternativ A enligt barn - och utbildningsförvaltningens utredning (se protokoll från ) I denna avgränsade utredning kommer resonemangen att fokusera på ett övergripande samhälleligt perspektiv av en eventuell nedläggning av skolan. 2 Högsjö Högsjö är ett mindre brukssamhälle med anor från 1500-talet med kvarnar och sågar vid vattenfallen. Verksamheten övergick till järnhantering i mitten av 1600 talet till slutet av 1800-talet. Efter det startade en textiltillverkning som i dag utvecklats till en högteknologisk industri för tillverkning av maskinbeklädnad för pappersindustrin, Voith Paper Fabrics Högsjö AB. 697 personer var skrivna i Högsjö den 31 december 2010 och under samma år föddes 5 barn i Högsjö. Prognosen för elevantal för kommande läsår finns angivet i barn - och utbildningsförvaltningens utredning. 2.1 Voith Paper Fabrics Högsjö AB Företaget har nu drygt 280 anställda och företaget är med det den största privata arbetsgivaren i Vingåkers kommun. Voith bidrar till mångas försörjning och till Högsjös utveckling generellt. Kompetensbehovet inom företaget sträcker sig från industriarbetare med vissa specialkunskaper till specialiserade högskoleingenjörer samt administrativ personal. Under kommande års rekryteringssituation där Voith sannolikt kommer att få söka medarbetare längre ifrån Högsjö aktualiserar återigen frågan kring Högsjös attraktion på potentiella medarbetare, vari möjlighet att erbjuda skolgång för eventuella inflyttande familjer på orten är av vikt. Givet Voiths unika position med ett så stort antal anställda och den utvecklingspåverkan företaget har på orten är det angeläget att beakta aspekter av en eventuell nedläggning av skolan och hur det skulle kunna påverka företaget. Företaget äger ett antal fastigheter i ett separat. En eventuell nedläggning av Voiths verksamhet skulle utan tvivel påverka skolans elevunderlag, detta eftersom vissa familjer skulle tvingas flytta till annan ort för att får fortsatt eller annan ny anställning. På samma sätt skulle säkerligen en nedläggning av skolan kunna hota 2

22 Voiths framtid som lokal arbetsgivare då deras rekryteringsmöjligheter skulle försämras. 3 Konsekvensbeskrivning Här nedan följer ett antal resonemang angående en eventuell nedläggning av Högsjö skola. Att med säkerhet kunna avgöra konsekvenserna av en nedläggning är i stort sett helt omöjligt. Däremot är det möjligt att resonera kring tänkta konsekvenser utifrån de förutsättningar som i dag råder. 3.1 Rekrytering och inflyttning Voith har kontinuerliga rekryteringsbehov och viss kompetens måste sökas externt, utanför Högsjö och utanför Vingåkers kommun. För Voith (och för Vingåkers kommun) är det givetvis att föredra om nyrekryterad personal väljer att flytta till kommunen eller allra helst Högsjö. I just liknande situationer är det förmodligen så att dessa nyrekryterade (förutsatt att de är barnfamiljer) skulle föredra att det finns en skola för de yngre åldrarna på orten. Självklart kan också tänkas att dessa personer inte har något emot att deras barn åker skolskjuts till en skola på annat ställe om det skulle vara en skola med hög och god pedagogisk kvalité. Generellt är slutsatsen att det ändå får förmodas vara så att en skola på orten underlättar nyrekrytering för Voith då ny personal kan se Högsjö som en plats att också flytta till med god samhällsservice och inte enbart en ort att pendla till för att arbeta i. 3.2 Service och aktiviteter Angående service och aktiviteter så kan det också i dessa fall antas att en så god service i form av mataffär och/eller en närbutik och ett aktivt föreningsliv kan vara omständigheter som skulle kunna påverka personer avseende att flytta till Högsjö eller inte. I Högsjö finns två matställen och en närbutik samt ett tiotal ideella föreningar som till exempel Högsjö kultur och teatergrupp. Folkets Hus finns också och har beviljats medel från kommunen till renovering av fastigheten. För närvarande bedrivs skolverksamhet med elever från 6 års ålder i noll-klass upp till och med årskurs 6. 3

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 43 Sida Ks Dnr 41/2009 012 Försäljning av Baggetorps skola Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 130826.doc Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-08-26, kl. 13.00. Sammanträdet kan även ses på

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente VK100S v1.0 040416, Flik 5.23 Skolskjutsreglemente 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.23 1 (7) Skolskjutsreglemente Riktlinjer för skolskjuts för Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasium Dokumentnamn Skolskjutsreglemente

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts.

Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri skolskjuts. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-05-19 GSN-2015/514.623 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av HKF 6410 riktlinjer för kostnadsfri

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 08:00 n Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse 2014-11-19 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-11 26. Plats: Tid: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer