Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 41/ Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens förslag behålls skolverksamheten i Högsjö och förskola/fritidshem integreras i skolans lokaler. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 41 att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker. Kommunstyrelsen beslutade för egen del , 31 att föreslå barn och utbildningsnämnden att även lägga ned skolverksamheten i Högsjö. Barn- och utbildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen, efter utredning, att besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö skola tillsvidare samt göra en lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö, vilket kommunstyrelsen också beslutade. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den beslutade lokal- och verksamhetsutredningen. Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen har fått ärendet för yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och föreslår ett alternativ där skolverksamheten i Högsjö behålls och förskola/fritidshem integreras i skolans lokaler, alternativ A. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden , 36 Tjänsteutlåtande Utredning Högsjö 2011 Konsekvenser av en eventuell nedläggning av Högsjö skola, Vingåkers kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum! "#$!% Skolverksamhet i Högsjö Sida Barn- och utbildningsnämndens beslut +$+ ;<&; #$%$ +$=+ ( Beskrivning av ärendet ; ' A; >= ; ; >9("> ; #$%$(0; " + ; #$%$;&$" ; ;#$%$+$=( 5$ '';;;"( "+$+>:)( ")9+";; +#$%$ +$+ ;%''; ''+$;; ; ;#$%$+$=( +++$"( ";+" ;;+ ;&+; "( +(!"

3 Sammanträdesdatum +( "#$ +$; + +; &;%;++$(7 ;B &B*; #$%$ +$=+ (5$"C*C% + ;+$;( B*; #$%$ +$ + (7+$( 'BD;#$%$(5 +$" +$"(7" + %( Yrkanden 0* $+-*."&;34-52.& +$'+;;; + (/;;E' +; (/*-*."&;/#-0.& ;'( /*-*."++$( Propositionsordning F+$++$ '+;;;+ + ( F+$'''+$ + +$(0* $+-*. ;+$( +( Sida %!"

4 +( "#$ Sammanträdesdatum Sida ( Votering +$++$%;''&; BC7; $ ;$D%(C F$+$+$ $+$D%(5$ $ *+, -*.&/#-0.&/*-*.&0*1-. 2#-02.(5$D%$0* $+-* ( +$ +;<&; #$%$ +$=+ ( Reservation 0;34-52.(0* $+-*. ; ( Jäv F+$+ +$%;&; +$( Beslutsunderlag 6%+ +$;&9) GGGGG Expediering "!"

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Agneta Lundström , Barn- och utbildningsnämnden 1 (1) Skolverksamhet i Högsjö Förslag till beslut - Förvaltningen avstår från att lämna förslag till beslut. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade , 41 enligt kommunstyrelsens förslag att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten av läsåret 2009/2010 och vidta åtgärder i enlighet med alternativ C i Barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag daterat Kommunstyrelsen beslutade , 31 för egen del att föreslå Barn- och utbildningsnämnden att också skolverksamheten i Högsjö skulle läggas ner. Med anledning av Kommunstyrelsens beslut har Barn- och utbildningsnämnden berett frågan och beslutade , 37 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö tillsvidare, samt att göra en ny lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö inför läsåret 2011/2012. Förhoppningen var att trenden med vikande elevunderlag skulle brytas. Kommunstyrelsen tog det föreslagna beslutet i frågan Kommunstyrelsen beslutade att flytten av verksamheten från Högsjö förskolas lokaler till fritidshemmets nuvarande lokaler skjuts upp tills vidare samt att ärendet återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den av kommunstyrelsen , 85, beslutade lokal- och verksamhetsutredningen avseende Högsjö skola inför läsåret 2011/2012. VK101S v , TJANSTEUTLATANDEHogsjo11032 Ärendets beredning Barn- och utbildningsnämnden har som facknämnd fått ärendet för yttrande Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

6 Barn- och utbildningsnämndens yttrande är ett av flera yttranden som kommer att vara underlag vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, efter beredning av kommunstyrelsen. 2 (2) Avgränsning Vi vill betona att vårt yttrande är avgränsat till det som är barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt reglemente och statliga styrdokument. Samhällsperspektivet, en levande landsbygd, tätorten Högsjös utveckling och vad som är bäst för Vingåkers kommun som helhet ingår inte i denna bedömning. Däremot är dessa perspektiv viktiga vid kommunfullmäktiges beslut i frågan. Barn- och utbildningsnämndens roll Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden ansvarar också för Kulturskolan. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 Skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 9 Skollagen. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Förvaltningens ståndpunkt Med hänvisning till vår utredning i ärendet gör vi följande sammanfattning: - Utifrån elevperspektivet avseende utbildning inom befintlig budgetram anser vi att nuvarande elevantal och födelsetal i Högsjö är för lågt för att vi ska kunna förorda en skolverksamhet på orten

7 - Förväntningen vid förra skolutredningen om Högsjö var att elevutvecklingen skulle vända genom att barnfamiljer flyttar in i villor som säljs. Tyvärr ser vi att trenden med vikande elevunderlag fortsätter. 3 (3) - Den lärarresursförstärkning som kommer att behövas för att täcka in behov av extra stöd m m kommer att medföra att resurser behöver tas från annat håll inom förvaltningen, om inte kommunfullmäktige väljer att utöka nämndens ram för att kunna behålla en liten landsbygdsskola. - Det är kostsamt att upprätthålla standarden i t ex slöjdsalar med så få elever. - Det ställs mycket stora krav på lärarna på en skola med 5-7 elever per årskurs om de ska ha lärarlegitimation för skolformen och de ämnesbehörigheter i olika ämnen som krävs i den nya skolförordningen. - De flesta pedagoger har behov av kollegor att diskutera pedagogiska frågor och verksamhetsutveckling med. - Förskolan och fritidshemsverksamheten bör integreras i förskolans nuvarande lokaler. - En förändring av verksamheten bör förberedas i god tid för att negativa effekter ska undvikas. Vi föreslår att en förändring sker inför läsåret 2012/2013. Konsekvenser Vårt förslag kommer att göra det lättare att ge eleverna en undervisning anpassad efter kommande läro- och kursplaner. Vi förväntar oss en effektivare organisation, med mer samarbete avseende lokaler och personal, till gagn för eleverna. Ekonomiskt är det enligt prognoserna i dagsläget ingen större skillnad mellan de olika alternativen. A. All nuvarande verksamhet inryms i skolans lokaler, dvs även förskola och fritidshem. Ombyggnation fordras. B. Nuvarande lokaler och verksamhet behålls. C. Skolverksamheten läggs ner. Skolans och fritidshemmets lokaler avyttras. Förskola och fritidshem integreras i förskolans nuvarande lokaler (Skogsgläntan). En nackdel för eleverna är att de med vårt förslag kommer att behöva åka skolskjuts. Samråd med personalorganisationerna, föräldrafokusgrupper och klassråd kommer att ske inför och i samband med förändringar

8 Sammantaget kan vi inte utifrån Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och elevperspektivet se att fördelarna överväger nackdelarna med att behålla skolverksamheten i Högsjö. 4 (4) VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare Bilaga: Utredning daterad

9 Utredning_Hogsjo_2011 Utredning Högsjö 2011

10 1 Bakgrund Ärendets beredning Avgränsning Barn- och utbildningsnämndens roll Skollagen - Skolverkets kommentarer Aktuella förslag från regering och utbildnings-departementet Förutsättningar för vår verksamhet Barn- och elevunderlaget ger de ekonomiska förutsättningarna Pedagogiska förutsättningar Lokaler Skolskjutsar Ekonomi Övrigt Förvaltningens ståndpunkt Konsekvenser

11 1 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade , 41 enligt kommunstyrelsens förslag att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten av läsåret 2009/2010 och vidta åtgärder i enlighet med alternativ C i Barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag daterat Kommunstyrelsen beslutade , 31 för egen del att föreslå Barn- och utbildningsnämnden att också skolverksamheten i Högsjö skulle läggas ner. Med anledning av Kommunstyrelsens beslut har Barn- och utbildningsnämnden berett frågan och beslutade , 37 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö tillsvidare, samt att göra en ny lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö inför läsåret 2011/2012. Kommunstyrelsen tog det föreslagna beslutet i frågan Kommunstyrelsen beslutade att flytten av verksamheten från Högsjö förskolas lokaler till fritidshemmets nuvarande lokaler skjuts upp tills vidare samt att ärendet återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den av kommunstyrelsen , 85, beslutade lokal- och verksamhetsutredningen avseende Högsjö skola inför läsåret 2011/ Ärendets beredning Barn- och utbildningsnämnden har som facknämnd fått ärendet för yttrande. Barn- och utbildningsnämndens yttrande är ett av flera yttranden som kommer att vara underlag vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, efter beredning av kommunstyrelsen. 3 Avgränsning I vill betona att vårt yttrande är avgränsat till det som är barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt reglemente och statliga styrdokument. Samhällsperspektivet, en levande landsbygd, tätorten Högsjös utveckling och vad som är bäst för Vingåkers kommun som helhet ingår inte i denna bedömning. Däremot är dessa perspektiv viktiga vid kommunfullmäktiges beslut i frågan. 3.1 Barn- och utbildningsnämndens roll Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden ansvarar också för Kulturskolan. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 Skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och

12 utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 9 Skollagen. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 4 Skollagen - Skolverkets kommentarer Om ledning enligt skollagen En skolenhet ska ha en rektor. En skolenhet är inte detsamma som en byggnad. En enhet kan ha flera byggnader som ligger nära varandra. Det finns inget förbud att inom en skolbyggnad organisera flera skolenheter. Varje enskild rektor måste dock ha det ansvar och de befogenheter som enligt skolförfattningarna ska samlas hos rektor. En person kan vara rektor för en eller flera skolenheter och förskolechef för en eller flera skolenheter. I så fall ska personen benämnas rektor tillika förskolechef. Rektor kommer att få rätt att delegera både beslut som rektor ska fatta enligt skollagen och andra författningar, om det inte särskilt framgår av den aktuella bestämmelsen att beslutet inte får delegeras. Däremot får en kommunal rektor inte delegera sådant som rektorn själv fått på delegation från den politiska nämnden. Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och att besluta i vissa frågor. Det anges tydligt i skollagen när rektor inte får delegera sina befogenheter. Det handlar t ex om beslut gällande anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp. Om det lokalt inrättas biträdande rektor funktioner får dessa inte benämnas på sådant sätt att det uppkommer någon tvekan om vem som innehar befattningen rektor

13 Om huvudmannen väljer att lägga kommunens ansvar för till exempel modersmålsundervisningen på rektorn vid en av skolenheterna blir denne arbetsledare för modersmålslärarna, men inte rektor för de elever från andra skolenheter som deltar. Om betyg Betyg i årskurs 6 och 7 kommer att sättas första gången höstterminen Årskurs 6 får betyg i alla ämnen utom språkval. Årskurs 7 får betyg i alla ämnen. Blockbetyg i NO och SO får sättas till och med årskurs 6 om undervisningen i huvudsak varit ämnesövergripande. Sammanfattande betyg får inte sättas i högre årskurser. Meritpoäng för moderna språk kommer att kunna läggas till som ett 17:e betyg vid beräkningen av meritvärdet från grundskolan vid urvalet till gymnasieskolan första gången vid ansökan till gymnasieskolan inför läsåret 2014/15. Om lärarutbildning och lärarlegitimation Endast legitimerade lärare kommer att få sätta betyg från och med år Behörighetsförordningen är ännu inte publicerad, men enligt information från Skolverket kommer alla lärare som enligt sitt examensbevis är behöriga att undervisa i ett ämne även att vara det fortsättningsvis, oavsett kraven i nya lärarutbildningen. Kraven för ämnesbehörighet i de nya lärarutbildningarna: Åk F högskolepoäng per ämne Åk högskolepoäng per ämne Åk högskolepoäng per ämne Gymnasiet högskolepoäng per ämne. 5 Aktuella förslag från regering och utbildningsdepartementet Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2011 stärkt undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik, fler lektionstimmar i matematik i grundskolan och en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Den garanterade undervisningstiden i matematik föreslås utökas med en timme i veckan under tre årskurser i grundskolan. Ett införande beräknas bli aktuellt hösten Ett förslag från utbildningsdepartementet om distansundervisning har remissbehandlats. Beslut kan i bästa fall tas våren Enligt förslaget ska

14 moderna språk under vissa förutsättningar kunna läsas på distans. Förslaget är intressant för skolor där behörig lärare i ämnet saknas. Kommuner är skyldiga att erbjuda minst två av språken tyska, franska och spanska. 6 Förutsättningar för vår verksamhet 6.1 Barn- och elevunderlaget ger de ekonomiska förutsättningarna Ekonomin i form av statsbidraget till kommunen är den springande punkten. Barn och elevunderlaget i det naturliga upptagningsområdet för Högsjö skola och förskola har minskat från drygt 80 elever i årskurs 1-6 under 90-talet till 40 detta läsår. Under år 2010 föddes 83 barn i kommunen av dessa bor: 31 st i Vingåkers centralort 8 st i Baggetorp 5 st i Marmorbyn 5 st i Högsjö 1 st i Österåker 1 st i Läppe 32 st på övrig landsbygd. Med nuvarande nyckeltal 0,073 lärartjänst per elev behövs ca 14 elever för en heltids lärartjänst. Med utgångspunkten att Högsjös verksamhet får budget enligt nyckeltal, på samma sätt som övriga enheter, får elevantalet på skolan inte understiga 7 elever per årskurs i genomsnitt. Det skulle då finnas utrymme för två lärartjänster i en F-3 skola, 2,5 tjänster i en F-4 skola, 3,0 tjänster i en F-5 skola och 3,5 tjänster i en F-6 skola. Speciallärarresurs och praktiskt estetiska ämnen ingår. De senaste åren har ytterskolorna fått ett extra strukturbidrag på kr per skola. I sammanhanget bör beaktas om ineffektivt lokalnyttjande inom kommunen är lämplig användning av skattemedel. Fristående skolor och andra kommuner får dessutom bidrag för elever folkbokförda i vår kommun utifrån samma grunder som våra kommunala skolor. Detta medför att om våra kostnader är höga blir även bidraget högt när våra elever väljer annan skola. Sedan tidigare finns beslut att Högsjö, Österåker, Baggetorp och Marmorbyn ska behålla förskole- och fritidshemsverksamhet. I Österåker och Baggetorp är verksamheterna integrerade

15 Högsjö elevprognos 1 År 10/11 År 11/12 År 12/13 År 13/14 År 14/15 År 15/16 Förskoleklass Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt Pedagogiska förutsättningar Den lärarutbildning som startar läsåret 2011/2012 skiljer på förskollärare, grundlärare inriktning fritidshem, inriktning förskoleklass år 3 och inriktning år 4-6. För årskurs 7-9 kommer att finnas ämneslärare. Grundlärarna i grundskolan kommer att ha en bredare ämnesbehörighet än nuvarande 1-7 och 4-9 lärare. Ämnena matematik, svenska och engelska kommer att vara obligatoriska för alla. Lärarlegitimation kommer att införas från och med höstterminen Betyg kommer att sättas från och med årskurs 6, frånsett moderna språk där betyg sätts först i årskurs 7. Förskola, fritidshem och grundskola ska ge våra barn och ungdomar goda kunskaper, föra kulturarvet vidare och stärka dem som människor. Skolan är ett demokratiprojekt och kunskaper om hur samhället och naturen fungerar är grunden. Läraren ska leda undervisningen med tydliga mål, mening, struktur och uppföljning. Även förskolans och fritidshemmets kvalitet bedöms utifrån hur aktiviteterna leds. Den pedagogiska forskningen visar inte entydigt att en viss typ av skolor skulle vara att föredra framför en annan. Den gemensamma nämnaren är vikten av bra pedagoger. Det behövs kunskapsfokus, trygghet, utmaningar och studiero. Vi upplever i dagens läge inga svårigheter att rekrytera pedagoger till de lägre årskurserna. Problem att skapa heltidstjänster med lämplig ämnesbehörighet finns i viss mån i vår årskurs 7-9 skola. Med lärarlegitimationen kommer de formella kraven att öka i alla årskurser. Vi ser det som möjligt utifrån skollagens krav att behålla skolverksamhet i Högsjö, efter resursförstärkning. 1 Högsjö skola får budget för 43 elever år

16 6.3 Lokaler Högsjö skola har en lokalyta på 2022 m 2 för skoldelen och 300 m 2 för fritidshemmet. Fastighetskostnaderna för skolan var år 2010 totalt 627 tkr eller 310 kr/m 2 och 46 tkr totalt eller 153 kr/m 2 för fritidshemmet. I skolan finns 6 vanliga klassrum, 5 mindre rum. Skolan har datasal och slöjdsalar. Biblioteksfilial finns i byggnaden. Fritidshemmet är inrymt i en separat byggnad och förfogar över 4 större och 3 mindre rum. Förskolebyggnadens lokalyta är på 302 m 2. Utfallet för fastighetskostnader blev år där kr/m 2 eller totalt 347 tkr. Alternativ A. Om all nuvarande verksamhet ska inrymmas i skolbyggnaden beräknas omställningskostnaderna bli cirka 3 miljoner kronor, vilket totalt sett kommer att medföra lägre drift- och underhållskostnader. Då byggs 336 m 2 av skolans yta om till förskola och fritidshem. De två första åren beräknas inget underhåll behövas där. År 2-5 räknar man med 20 kr/m 2. Därefter 100 kr/m 2. Denna summa räknar man med för alla fastigheter som är äldre än 5 år. Vid detta alternativ kan förskolebyggnaden Skogsgläntan säljas. Fritidshemmet skulle kunna användas till förråd eller i värsta fall rivas. Alternativ B. Nuvarande lokaler behålls. Samma som idag, underhåll 100 kr/m 2. (Större behov av vaktmästare, ekonomibiträde och lokalvårdare än för alternativ A och C.) Alternativ C. Bara barnomsorg (förskola och fritidshem). Skolbyggnaden och fritidshemslokalen säljs. Skolskjutskostnader tillkommer. Ekonomisk beräkning se avsnitt Skolskjutsar Detta läsår är det bara två elever i Högsjö skola som är berättigade till skolskjuts. Vid skolgång i centralorten tillkommer kostnad för skolskjuts. Kostnaden blir kr/elev med 2011 års priser om Länstrafikens befintliga bussar kan nyttjas, dvs totalt 340 tkr vid 40 elever. Bussarna mellan Högsjö och Vingåker på morgonen är välfyllda och högst en årskurs, ca 7 elever, ytterligare får plats. Detta medför att en extra morgontur kl behöver köpas för ca 610 tkr, även viss förstärkning på eftermiddagen, för uppskattningsvis 112 tkr kommer att behövs. Tillkommande skolskjutskostnad totalt enligt underlag från Länstrafiken blir tkr om alla elever åker till Vingåker. Om färre åker kan reducering ske med kr/elev. Från elevperspektiv är det en fördel, inte minst tidsmässigt, att inte vara beroende av skolskjuts. Med de relativt korta avstånd som finns i vår kommun ser vi det

17 dock inte som någon stor nackdel för eleven att behöva åka skolskjuts till sin skola. 6.5 Ekonomi 2 Alternativ A: Skolan behålls och förskola/fritidshem integreras Tillkommande årlig kostnad 1,0 extra lärarresurs pga få elever 423 tkr Ombyggnad 3 miljoner 270 tkr (vid ränta 5% och avskrivning 4%) Kostnader enl utfall tkr Enhetsbidrag till transporter, licenser etc 135 tkr (Viss yttre skötsel) tkr Alternativ B: Ingen förändring mot idag görs Lokalyta: skola 2022 m 2, fritidshem 300 m 2 och förskola 302 m 2. Fastighetskostnader utfall 2010: skola 627 tkr, fritidshem 46 tkr, förskola 347 tkr, (Yttre skötsel 300 tkr). Fastighetskostnader tkr Enhetsbidrag till extra transporter, licenser etc 135 tkr 1,0 extra lärarresurs på grund av få elever 423 tkr tkr Alternativ C: Nedläggning av Högsjö skola Tillkommande årlig kostnad skolskjuts tkr Kostnad Skogsgläntan enl utfall tkr (Viss yttre skötsel) tkr 6.6 Övrigt Eleverna har med sig sitt nyckeltal 0,073 lärartjänst per elev oavsett vilken skola de går på. De senaste åren har ytterskolorna fått 135 tkr för högre omkostnader (t ex ej telefon via kommunens växel, internet, olika licenser och avgifter, resor till centralorten.) Det finns fördelar ur vissa aspekter med att centralisera skolornas verksamhet till centralorten. Stora enheter med många elever skapar möjlighet till ökad flexibilitet för personalen, avseende grupperingar, olika typer av samarbete och nyttjande av spetskompetens. Det finns större möjligheter att vara kostnadseffektiv på en större enhet. Större enheter ställer större krav på verksamhetsledning. 2 BoU:s beräkningar utifrån underlag avseende fastigheterna från tekniska enheten

18 7 Förvaltningens ståndpunkt Utifrån elevperspektivet avseende utbildning inom befintlig budgetram anser vi att nuvarande elevantal och födelsetal i Högsjö är för lågt för att vi ska kunna förorda en skolverksamhet på orten. Förhoppningen vid förra skolutredningen om Högsjö var att elevutvecklingen skulle vända genom att barnfamiljer flyttar in i villor som säljs. Tyvärr ser vi att trenden med vikande elevunderlag fortsätter. Den lärarresursförstärkning som kommer att behövas för att täcka in behov av extra stöd m m kommer att medföra att resurser behöver tas från annat håll inom förvaltningen, om inte kommunfullmäktige väljer att utöka nämndens ram för att kunna behålla en liten landsbygdsskola. Det är kostsamt att upprätthålla standarden i t ex slöjdsalar med så få elever. Det ställs mycket stora krav på lärarna i en skola med 5-7 elever per årskurs om de ska ha lärarlegitimation för skolformen och de ämnesbehörigheter i olika ämnen som krävs i den nya skolförordningen. Det flesta pedagoger har behov av kollegor att diskutera pedagogiska frågor och verksamhetsutveckling med. Förskolan och fritidshemsverksamheten bör integreras i förskolans nuvarande lokaler. En förändring av verksamheten bör förberedas i god tid för att undvika negativa effekter. Vi föreslår att en förändring sker inför läsåret 2012/2013. Sammantaget kan vi inte utifrån Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och elevperspektivet se att fördelarna överväger nackdelarna med att behålla skolverksamheten i Högsjö. 8 Konsekvenser Vi förväntar oss inga negativa konsekvenser av förslaget utifrån barn- och utbildningsnämndens uppdrag, frånsett behovet av skolskjutsar. Oavsett vilket alternativ som kommer att genomföras görs förändringar i samråd med personalorganisationerna, föräldrafokusgrupp och klassråd. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare

19 konsekvenser_hogsjo2011 Konsekvenser av en eventuell nedläggning av Högsjö skola, Vingåkers kommun

20 1 Inledning Högsjö Voith Paper Fabrics Högsjö AB Konsekvensbeskrivning Rekrytering och inflyttning Service och aktiviteter Avslutning

21 1 Inledning Vingåkers kommun har som många andra kommuner ett vikande elevantal de kommande åren vilket givetvis påverkar skolverksamheten på en mängd olika sätt. Den aktuella frågan gäller en eventuell nedläggning av Högsjö skola där barn och utbildningsnämnden beslutat om att förorda det så kallade alternativ A enligt barn - och utbildningsförvaltningens utredning (se protokoll från ) I denna avgränsade utredning kommer resonemangen att fokusera på ett övergripande samhälleligt perspektiv av en eventuell nedläggning av skolan. 2 Högsjö Högsjö är ett mindre brukssamhälle med anor från 1500-talet med kvarnar och sågar vid vattenfallen. Verksamheten övergick till järnhantering i mitten av 1600 talet till slutet av 1800-talet. Efter det startade en textiltillverkning som i dag utvecklats till en högteknologisk industri för tillverkning av maskinbeklädnad för pappersindustrin, Voith Paper Fabrics Högsjö AB. 697 personer var skrivna i Högsjö den 31 december 2010 och under samma år föddes 5 barn i Högsjö. Prognosen för elevantal för kommande läsår finns angivet i barn - och utbildningsförvaltningens utredning. 2.1 Voith Paper Fabrics Högsjö AB Företaget har nu drygt 280 anställda och företaget är med det den största privata arbetsgivaren i Vingåkers kommun. Voith bidrar till mångas försörjning och till Högsjös utveckling generellt. Kompetensbehovet inom företaget sträcker sig från industriarbetare med vissa specialkunskaper till specialiserade högskoleingenjörer samt administrativ personal. Under kommande års rekryteringssituation där Voith sannolikt kommer att få söka medarbetare längre ifrån Högsjö aktualiserar återigen frågan kring Högsjös attraktion på potentiella medarbetare, vari möjlighet att erbjuda skolgång för eventuella inflyttande familjer på orten är av vikt. Givet Voiths unika position med ett så stort antal anställda och den utvecklingspåverkan företaget har på orten är det angeläget att beakta aspekter av en eventuell nedläggning av skolan och hur det skulle kunna påverka företaget. Företaget äger ett antal fastigheter i ett separat. En eventuell nedläggning av Voiths verksamhet skulle utan tvivel påverka skolans elevunderlag, detta eftersom vissa familjer skulle tvingas flytta till annan ort för att får fortsatt eller annan ny anställning. På samma sätt skulle säkerligen en nedläggning av skolan kunna hota 2

22 Voiths framtid som lokal arbetsgivare då deras rekryteringsmöjligheter skulle försämras. 3 Konsekvensbeskrivning Här nedan följer ett antal resonemang angående en eventuell nedläggning av Högsjö skola. Att med säkerhet kunna avgöra konsekvenserna av en nedläggning är i stort sett helt omöjligt. Däremot är det möjligt att resonera kring tänkta konsekvenser utifrån de förutsättningar som i dag råder. 3.1 Rekrytering och inflyttning Voith har kontinuerliga rekryteringsbehov och viss kompetens måste sökas externt, utanför Högsjö och utanför Vingåkers kommun. För Voith (och för Vingåkers kommun) är det givetvis att föredra om nyrekryterad personal väljer att flytta till kommunen eller allra helst Högsjö. I just liknande situationer är det förmodligen så att dessa nyrekryterade (förutsatt att de är barnfamiljer) skulle föredra att det finns en skola för de yngre åldrarna på orten. Självklart kan också tänkas att dessa personer inte har något emot att deras barn åker skolskjuts till en skola på annat ställe om det skulle vara en skola med hög och god pedagogisk kvalité. Generellt är slutsatsen att det ändå får förmodas vara så att en skola på orten underlättar nyrekrytering för Voith då ny personal kan se Högsjö som en plats att också flytta till med god samhällsservice och inte enbart en ort att pendla till för att arbeta i. 3.2 Service och aktiviteter Angående service och aktiviteter så kan det också i dessa fall antas att en så god service i form av mataffär och/eller en närbutik och ett aktivt föreningsliv kan vara omständigheter som skulle kunna påverka personer avseende att flytta till Högsjö eller inte. I Högsjö finns två matställen och en närbutik samt ett tiotal ideella föreningar som till exempel Högsjö kultur och teatergrupp. Folkets Hus finns också och har beviljats medel från kommunen till renovering av fastigheten. För närvarande bedrivs skolverksamhet med elever från 6 års ålder i noll-klass upp till och med årskurs 6. 3

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 23 Sida Ks Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 43 Sida Ks Dnr 41/2009 012 Försäljning av Baggetorps skola Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans

Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans 1(2) 33 Dnr 2016-000195 Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans Beslut rekommenderar att Kommunstyrelsen utreder och lämnar förslag

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-12-12 Handläggare: Anahitta Shaghoie Telefon: 08 508 33 664 Till Utbildningsnämnden 2013-01-17 Fritidspedagogers, speciallärares

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet

Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet Göteborgsregionens kommunalförbund FÖRSLAG TILL YTTRANDE Box 5073 2003-06-19 402 22 Göteborg Betänkande SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet Bakgrundsinformation Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S)

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-29 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) Dnr: UN 16/015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-21 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-508 336 07 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 En försöksverksamhet med betyg från

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Sid 1 (9) Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Sammanfattning Skolinspektionen

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011)

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) Hur återspeglas statens åtgärder för att lösa brister i styrsystemet?

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) YTTRANDE 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se Reg.nr Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 310 Upphävande av beslut om F-9-skolor samt uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå ansökan från Förskolan Minitrollet AB om godkännande att bedriva förskola enligt skollagen

Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå ansökan från Förskolan Minitrollet AB om godkännande att bedriva förskola enligt skollagen Utbildningsförvaltningen Tillhandahållaravdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.8.1-1868/2014 Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Kristofer Wallin Telefon: 08-50833621 Till Utbildningsnämnden 2014-04-10 Yttrande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande 2013-05-02 1 (5) Dnr:02-2013:1030 Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) U2012/6322/S

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = & @,?%,:,: =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC!

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S)

Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S) Utlåtande 2012: RIV (322-258/2012) Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Handläggare: Agneta Palmqvist Telefon: 08-508 33 006 Till Utbildningsnämnden 2008 04 17 Ökad likvärdighet för elever

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU )

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU ) Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-9766/2016 Sida 1 (8) 2017-01-13 Handläggare Jörgen Ödalen Telefon: 08-508 33 161 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02

Läs mer

Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder

Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder Utlåtande 2003:60 RIV (Dnr 322-1206/2002) Förändring av grundskolornas upptagningsområde mellan stadsdelsnämnderna Maria-Gamla stan och Katarina Sofia Hemställan från berörda stadsdelsnämnder Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet på Fårö.

Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet på Fårö. 1 (1) Handläggare Karin Sandberg Täpp Telefon +46 (0)498 26 94 63 E-post karin.sandberg-tapp@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-05-04 Tjänsteutlåtande Ansökan om godkännande att bedriva enskild förskoleverksamhet

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Utbildningssektionen Bodil Båvner En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att de förväntade

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet

1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet 1 (8) 1. Möjligheter och hinder inom utbildningsområdet I denna PM uppehåller vi oss huvudsakligen kring enskild bidragsberättigad verksamhet och talar om den främst i termer av fristående förskolor och

Läs mer

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 9 Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS 2016-439 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-18 23 Innehållsförteckning Ärende 18 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner... 25 19 Information från Hagabodaskolan F-5... 26 20 Ekonomisk månadsrapport... 27 21

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning PM 2010:134 RIV (Dnr 001-1976/2010) Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan Remiss från Utbildningsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer