Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 41/ Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens förslag behålls skolverksamheten i Högsjö och förskola/fritidshem integreras i skolans lokaler. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 41 att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker. Kommunstyrelsen beslutade för egen del , 31 att föreslå barn och utbildningsnämnden att även lägga ned skolverksamheten i Högsjö. Barn- och utbildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen, efter utredning, att besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö skola tillsvidare samt göra en lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö, vilket kommunstyrelsen också beslutade. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den beslutade lokal- och verksamhetsutredningen. Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen har fått ärendet för yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och föreslår ett alternativ där skolverksamheten i Högsjö behålls och förskola/fritidshem integreras i skolans lokaler, alternativ A. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden , 36 Tjänsteutlåtande Utredning Högsjö 2011 Konsekvenser av en eventuell nedläggning av Högsjö skola, Vingåkers kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum! "#$!% Skolverksamhet i Högsjö Sida Barn- och utbildningsnämndens beslut +$+ ;<&; #$%$ +$=+ ( Beskrivning av ärendet ; ' A; >= ; ; >9("> ; #$%$(0; " + ; #$%$;&$" ; ;#$%$+$=( 5$ '';;;"( "+$+>:)( ")9+";; +#$%$ +$+ ;%''; ''+$;; ; ;#$%$+$=( +++$"( ";+" ;;+ ;&+; "( +(!"

3 Sammanträdesdatum +( "#$ +$; + +; &;%;++$(7 ;B &B*; #$%$ +$=+ (5$"C*C% + ;+$;( B*; #$%$ +$ + (7+$( 'BD;#$%$(5 +$" +$"(7" + %( Yrkanden 0* $+-*."&;34-52.& +$'+;;; + (/;;E' +; (/*-*."&;/#-0.& ;'( /*-*."++$( Propositionsordning F+$++$ '+;;;+ + ( F+$'''+$ + +$(0* $+-*. ;+$( +( Sida %!"

4 +( "#$ Sammanträdesdatum Sida ( Votering +$++$%;''&; BC7; $ ;$D%(C F$+$+$ $+$D%(5$ $ *+, -*.&/#-0.&/*-*.&0*1-. 2#-02.(5$D%$0* $+-* ( +$ +;<&; #$%$ +$=+ ( Reservation 0;34-52.(0* $+-*. ; ( Jäv F+$+ +$%;&; +$( Beslutsunderlag 6%+ +$;&9) GGGGG Expediering "!"

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Agneta Lundström , Barn- och utbildningsnämnden 1 (1) Skolverksamhet i Högsjö Förslag till beslut - Förvaltningen avstår från att lämna förslag till beslut. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade , 41 enligt kommunstyrelsens förslag att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten av läsåret 2009/2010 och vidta åtgärder i enlighet med alternativ C i Barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag daterat Kommunstyrelsen beslutade , 31 för egen del att föreslå Barn- och utbildningsnämnden att också skolverksamheten i Högsjö skulle läggas ner. Med anledning av Kommunstyrelsens beslut har Barn- och utbildningsnämnden berett frågan och beslutade , 37 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö tillsvidare, samt att göra en ny lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö inför läsåret 2011/2012. Förhoppningen var att trenden med vikande elevunderlag skulle brytas. Kommunstyrelsen tog det föreslagna beslutet i frågan Kommunstyrelsen beslutade att flytten av verksamheten från Högsjö förskolas lokaler till fritidshemmets nuvarande lokaler skjuts upp tills vidare samt att ärendet återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den av kommunstyrelsen , 85, beslutade lokal- och verksamhetsutredningen avseende Högsjö skola inför läsåret 2011/2012. VK101S v , TJANSTEUTLATANDEHogsjo11032 Ärendets beredning Barn- och utbildningsnämnden har som facknämnd fått ärendet för yttrande Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

6 Barn- och utbildningsnämndens yttrande är ett av flera yttranden som kommer att vara underlag vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, efter beredning av kommunstyrelsen. 2 (2) Avgränsning Vi vill betona att vårt yttrande är avgränsat till det som är barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt reglemente och statliga styrdokument. Samhällsperspektivet, en levande landsbygd, tätorten Högsjös utveckling och vad som är bäst för Vingåkers kommun som helhet ingår inte i denna bedömning. Däremot är dessa perspektiv viktiga vid kommunfullmäktiges beslut i frågan. Barn- och utbildningsnämndens roll Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden ansvarar också för Kulturskolan. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 Skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 9 Skollagen. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Förvaltningens ståndpunkt Med hänvisning till vår utredning i ärendet gör vi följande sammanfattning: - Utifrån elevperspektivet avseende utbildning inom befintlig budgetram anser vi att nuvarande elevantal och födelsetal i Högsjö är för lågt för att vi ska kunna förorda en skolverksamhet på orten

7 - Förväntningen vid förra skolutredningen om Högsjö var att elevutvecklingen skulle vända genom att barnfamiljer flyttar in i villor som säljs. Tyvärr ser vi att trenden med vikande elevunderlag fortsätter. 3 (3) - Den lärarresursförstärkning som kommer att behövas för att täcka in behov av extra stöd m m kommer att medföra att resurser behöver tas från annat håll inom förvaltningen, om inte kommunfullmäktige väljer att utöka nämndens ram för att kunna behålla en liten landsbygdsskola. - Det är kostsamt att upprätthålla standarden i t ex slöjdsalar med så få elever. - Det ställs mycket stora krav på lärarna på en skola med 5-7 elever per årskurs om de ska ha lärarlegitimation för skolformen och de ämnesbehörigheter i olika ämnen som krävs i den nya skolförordningen. - De flesta pedagoger har behov av kollegor att diskutera pedagogiska frågor och verksamhetsutveckling med. - Förskolan och fritidshemsverksamheten bör integreras i förskolans nuvarande lokaler. - En förändring av verksamheten bör förberedas i god tid för att negativa effekter ska undvikas. Vi föreslår att en förändring sker inför läsåret 2012/2013. Konsekvenser Vårt förslag kommer att göra det lättare att ge eleverna en undervisning anpassad efter kommande läro- och kursplaner. Vi förväntar oss en effektivare organisation, med mer samarbete avseende lokaler och personal, till gagn för eleverna. Ekonomiskt är det enligt prognoserna i dagsläget ingen större skillnad mellan de olika alternativen. A. All nuvarande verksamhet inryms i skolans lokaler, dvs även förskola och fritidshem. Ombyggnation fordras. B. Nuvarande lokaler och verksamhet behålls. C. Skolverksamheten läggs ner. Skolans och fritidshemmets lokaler avyttras. Förskola och fritidshem integreras i förskolans nuvarande lokaler (Skogsgläntan). En nackdel för eleverna är att de med vårt förslag kommer att behöva åka skolskjuts. Samråd med personalorganisationerna, föräldrafokusgrupper och klassråd kommer att ske inför och i samband med förändringar

8 Sammantaget kan vi inte utifrån Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och elevperspektivet se att fördelarna överväger nackdelarna med att behålla skolverksamheten i Högsjö. 4 (4) VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare Bilaga: Utredning daterad

9 Utredning_Hogsjo_2011 Utredning Högsjö 2011

10 1 Bakgrund Ärendets beredning Avgränsning Barn- och utbildningsnämndens roll Skollagen - Skolverkets kommentarer Aktuella förslag från regering och utbildnings-departementet Förutsättningar för vår verksamhet Barn- och elevunderlaget ger de ekonomiska förutsättningarna Pedagogiska förutsättningar Lokaler Skolskjutsar Ekonomi Övrigt Förvaltningens ståndpunkt Konsekvenser

11 1 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade , 41 enligt kommunstyrelsens förslag att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten av läsåret 2009/2010 och vidta åtgärder i enlighet med alternativ C i Barn- och utbildningsnämndens beslutsunderlag daterat Kommunstyrelsen beslutade , 31 för egen del att föreslå Barn- och utbildningsnämnden att också skolverksamheten i Högsjö skulle läggas ner. Med anledning av Kommunstyrelsens beslut har Barn- och utbildningsnämnden berett frågan och beslutade , 37 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att behålla skolverksamheten i Högsjö tillsvidare, samt att göra en ny lokal- och verksamhetsutredning avseende Högsjö inför läsåret 2011/2012. Kommunstyrelsen tog det föreslagna beslutet i frågan Kommunstyrelsen beslutade att flytten av verksamheten från Högsjö förskolas lokaler till fritidshemmets nuvarande lokaler skjuts upp tills vidare samt att ärendet återupptas under 2011 års första kvartal i samband med den av kommunstyrelsen , 85, beslutade lokal- och verksamhetsutredningen avseende Högsjö skola inför läsåret 2011/ Ärendets beredning Barn- och utbildningsnämnden har som facknämnd fått ärendet för yttrande. Barn- och utbildningsnämndens yttrande är ett av flera yttranden som kommer att vara underlag vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, efter beredning av kommunstyrelsen. 3 Avgränsning I vill betona att vårt yttrande är avgränsat till det som är barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt reglemente och statliga styrdokument. Samhällsperspektivet, en levande landsbygd, tätorten Högsjös utveckling och vad som är bäst för Vingåkers kommun som helhet ingår inte i denna bedömning. Däremot är dessa perspektiv viktiga vid kommunfullmäktiges beslut i frågan. 3.1 Barn- och utbildningsnämndens roll Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, samt förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden ansvarar också för Kulturskolan. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 Skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och

12 utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 9 Skollagen. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 4 Skollagen - Skolverkets kommentarer Om ledning enligt skollagen En skolenhet ska ha en rektor. En skolenhet är inte detsamma som en byggnad. En enhet kan ha flera byggnader som ligger nära varandra. Det finns inget förbud att inom en skolbyggnad organisera flera skolenheter. Varje enskild rektor måste dock ha det ansvar och de befogenheter som enligt skolförfattningarna ska samlas hos rektor. En person kan vara rektor för en eller flera skolenheter och förskolechef för en eller flera skolenheter. I så fall ska personen benämnas rektor tillika förskolechef. Rektor kommer att få rätt att delegera både beslut som rektor ska fatta enligt skollagen och andra författningar, om det inte särskilt framgår av den aktuella bestämmelsen att beslutet inte får delegeras. Däremot får en kommunal rektor inte delegera sådant som rektorn själv fått på delegation från den politiska nämnden. Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och att besluta i vissa frågor. Det anges tydligt i skollagen när rektor inte får delegera sina befogenheter. Det handlar t ex om beslut gällande anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp. Om det lokalt inrättas biträdande rektor funktioner får dessa inte benämnas på sådant sätt att det uppkommer någon tvekan om vem som innehar befattningen rektor

13 Om huvudmannen väljer att lägga kommunens ansvar för till exempel modersmålsundervisningen på rektorn vid en av skolenheterna blir denne arbetsledare för modersmålslärarna, men inte rektor för de elever från andra skolenheter som deltar. Om betyg Betyg i årskurs 6 och 7 kommer att sättas första gången höstterminen Årskurs 6 får betyg i alla ämnen utom språkval. Årskurs 7 får betyg i alla ämnen. Blockbetyg i NO och SO får sättas till och med årskurs 6 om undervisningen i huvudsak varit ämnesövergripande. Sammanfattande betyg får inte sättas i högre årskurser. Meritpoäng för moderna språk kommer att kunna läggas till som ett 17:e betyg vid beräkningen av meritvärdet från grundskolan vid urvalet till gymnasieskolan första gången vid ansökan till gymnasieskolan inför läsåret 2014/15. Om lärarutbildning och lärarlegitimation Endast legitimerade lärare kommer att få sätta betyg från och med år Behörighetsförordningen är ännu inte publicerad, men enligt information från Skolverket kommer alla lärare som enligt sitt examensbevis är behöriga att undervisa i ett ämne även att vara det fortsättningsvis, oavsett kraven i nya lärarutbildningen. Kraven för ämnesbehörighet i de nya lärarutbildningarna: Åk F högskolepoäng per ämne Åk högskolepoäng per ämne Åk högskolepoäng per ämne Gymnasiet högskolepoäng per ämne. 5 Aktuella förslag från regering och utbildningsdepartementet Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2011 stärkt undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik, fler lektionstimmar i matematik i grundskolan och en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Den garanterade undervisningstiden i matematik föreslås utökas med en timme i veckan under tre årskurser i grundskolan. Ett införande beräknas bli aktuellt hösten Ett förslag från utbildningsdepartementet om distansundervisning har remissbehandlats. Beslut kan i bästa fall tas våren Enligt förslaget ska

14 moderna språk under vissa förutsättningar kunna läsas på distans. Förslaget är intressant för skolor där behörig lärare i ämnet saknas. Kommuner är skyldiga att erbjuda minst två av språken tyska, franska och spanska. 6 Förutsättningar för vår verksamhet 6.1 Barn- och elevunderlaget ger de ekonomiska förutsättningarna Ekonomin i form av statsbidraget till kommunen är den springande punkten. Barn och elevunderlaget i det naturliga upptagningsområdet för Högsjö skola och förskola har minskat från drygt 80 elever i årskurs 1-6 under 90-talet till 40 detta läsår. Under år 2010 föddes 83 barn i kommunen av dessa bor: 31 st i Vingåkers centralort 8 st i Baggetorp 5 st i Marmorbyn 5 st i Högsjö 1 st i Österåker 1 st i Läppe 32 st på övrig landsbygd. Med nuvarande nyckeltal 0,073 lärartjänst per elev behövs ca 14 elever för en heltids lärartjänst. Med utgångspunkten att Högsjös verksamhet får budget enligt nyckeltal, på samma sätt som övriga enheter, får elevantalet på skolan inte understiga 7 elever per årskurs i genomsnitt. Det skulle då finnas utrymme för två lärartjänster i en F-3 skola, 2,5 tjänster i en F-4 skola, 3,0 tjänster i en F-5 skola och 3,5 tjänster i en F-6 skola. Speciallärarresurs och praktiskt estetiska ämnen ingår. De senaste åren har ytterskolorna fått ett extra strukturbidrag på kr per skola. I sammanhanget bör beaktas om ineffektivt lokalnyttjande inom kommunen är lämplig användning av skattemedel. Fristående skolor och andra kommuner får dessutom bidrag för elever folkbokförda i vår kommun utifrån samma grunder som våra kommunala skolor. Detta medför att om våra kostnader är höga blir även bidraget högt när våra elever väljer annan skola. Sedan tidigare finns beslut att Högsjö, Österåker, Baggetorp och Marmorbyn ska behålla förskole- och fritidshemsverksamhet. I Österåker och Baggetorp är verksamheterna integrerade

15 Högsjö elevprognos 1 År 10/11 År 11/12 År 12/13 År 13/14 År 14/15 År 15/16 Förskoleklass Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt Pedagogiska förutsättningar Den lärarutbildning som startar läsåret 2011/2012 skiljer på förskollärare, grundlärare inriktning fritidshem, inriktning förskoleklass år 3 och inriktning år 4-6. För årskurs 7-9 kommer att finnas ämneslärare. Grundlärarna i grundskolan kommer att ha en bredare ämnesbehörighet än nuvarande 1-7 och 4-9 lärare. Ämnena matematik, svenska och engelska kommer att vara obligatoriska för alla. Lärarlegitimation kommer att införas från och med höstterminen Betyg kommer att sättas från och med årskurs 6, frånsett moderna språk där betyg sätts först i årskurs 7. Förskola, fritidshem och grundskola ska ge våra barn och ungdomar goda kunskaper, föra kulturarvet vidare och stärka dem som människor. Skolan är ett demokratiprojekt och kunskaper om hur samhället och naturen fungerar är grunden. Läraren ska leda undervisningen med tydliga mål, mening, struktur och uppföljning. Även förskolans och fritidshemmets kvalitet bedöms utifrån hur aktiviteterna leds. Den pedagogiska forskningen visar inte entydigt att en viss typ av skolor skulle vara att föredra framför en annan. Den gemensamma nämnaren är vikten av bra pedagoger. Det behövs kunskapsfokus, trygghet, utmaningar och studiero. Vi upplever i dagens läge inga svårigheter att rekrytera pedagoger till de lägre årskurserna. Problem att skapa heltidstjänster med lämplig ämnesbehörighet finns i viss mån i vår årskurs 7-9 skola. Med lärarlegitimationen kommer de formella kraven att öka i alla årskurser. Vi ser det som möjligt utifrån skollagens krav att behålla skolverksamhet i Högsjö, efter resursförstärkning. 1 Högsjö skola får budget för 43 elever år

16 6.3 Lokaler Högsjö skola har en lokalyta på 2022 m 2 för skoldelen och 300 m 2 för fritidshemmet. Fastighetskostnaderna för skolan var år 2010 totalt 627 tkr eller 310 kr/m 2 och 46 tkr totalt eller 153 kr/m 2 för fritidshemmet. I skolan finns 6 vanliga klassrum, 5 mindre rum. Skolan har datasal och slöjdsalar. Biblioteksfilial finns i byggnaden. Fritidshemmet är inrymt i en separat byggnad och förfogar över 4 större och 3 mindre rum. Förskolebyggnadens lokalyta är på 302 m 2. Utfallet för fastighetskostnader blev år där kr/m 2 eller totalt 347 tkr. Alternativ A. Om all nuvarande verksamhet ska inrymmas i skolbyggnaden beräknas omställningskostnaderna bli cirka 3 miljoner kronor, vilket totalt sett kommer att medföra lägre drift- och underhållskostnader. Då byggs 336 m 2 av skolans yta om till förskola och fritidshem. De två första åren beräknas inget underhåll behövas där. År 2-5 räknar man med 20 kr/m 2. Därefter 100 kr/m 2. Denna summa räknar man med för alla fastigheter som är äldre än 5 år. Vid detta alternativ kan förskolebyggnaden Skogsgläntan säljas. Fritidshemmet skulle kunna användas till förråd eller i värsta fall rivas. Alternativ B. Nuvarande lokaler behålls. Samma som idag, underhåll 100 kr/m 2. (Större behov av vaktmästare, ekonomibiträde och lokalvårdare än för alternativ A och C.) Alternativ C. Bara barnomsorg (förskola och fritidshem). Skolbyggnaden och fritidshemslokalen säljs. Skolskjutskostnader tillkommer. Ekonomisk beräkning se avsnitt Skolskjutsar Detta läsår är det bara två elever i Högsjö skola som är berättigade till skolskjuts. Vid skolgång i centralorten tillkommer kostnad för skolskjuts. Kostnaden blir kr/elev med 2011 års priser om Länstrafikens befintliga bussar kan nyttjas, dvs totalt 340 tkr vid 40 elever. Bussarna mellan Högsjö och Vingåker på morgonen är välfyllda och högst en årskurs, ca 7 elever, ytterligare får plats. Detta medför att en extra morgontur kl behöver köpas för ca 610 tkr, även viss förstärkning på eftermiddagen, för uppskattningsvis 112 tkr kommer att behövs. Tillkommande skolskjutskostnad totalt enligt underlag från Länstrafiken blir tkr om alla elever åker till Vingåker. Om färre åker kan reducering ske med kr/elev. Från elevperspektiv är det en fördel, inte minst tidsmässigt, att inte vara beroende av skolskjuts. Med de relativt korta avstånd som finns i vår kommun ser vi det

17 dock inte som någon stor nackdel för eleven att behöva åka skolskjuts till sin skola. 6.5 Ekonomi 2 Alternativ A: Skolan behålls och förskola/fritidshem integreras Tillkommande årlig kostnad 1,0 extra lärarresurs pga få elever 423 tkr Ombyggnad 3 miljoner 270 tkr (vid ränta 5% och avskrivning 4%) Kostnader enl utfall tkr Enhetsbidrag till transporter, licenser etc 135 tkr (Viss yttre skötsel) tkr Alternativ B: Ingen förändring mot idag görs Lokalyta: skola 2022 m 2, fritidshem 300 m 2 och förskola 302 m 2. Fastighetskostnader utfall 2010: skola 627 tkr, fritidshem 46 tkr, förskola 347 tkr, (Yttre skötsel 300 tkr). Fastighetskostnader tkr Enhetsbidrag till extra transporter, licenser etc 135 tkr 1,0 extra lärarresurs på grund av få elever 423 tkr tkr Alternativ C: Nedläggning av Högsjö skola Tillkommande årlig kostnad skolskjuts tkr Kostnad Skogsgläntan enl utfall tkr (Viss yttre skötsel) tkr 6.6 Övrigt Eleverna har med sig sitt nyckeltal 0,073 lärartjänst per elev oavsett vilken skola de går på. De senaste åren har ytterskolorna fått 135 tkr för högre omkostnader (t ex ej telefon via kommunens växel, internet, olika licenser och avgifter, resor till centralorten.) Det finns fördelar ur vissa aspekter med att centralisera skolornas verksamhet till centralorten. Stora enheter med många elever skapar möjlighet till ökad flexibilitet för personalen, avseende grupperingar, olika typer av samarbete och nyttjande av spetskompetens. Det finns större möjligheter att vara kostnadseffektiv på en större enhet. Större enheter ställer större krav på verksamhetsledning. 2 BoU:s beräkningar utifrån underlag avseende fastigheterna från tekniska enheten

18 7 Förvaltningens ståndpunkt Utifrån elevperspektivet avseende utbildning inom befintlig budgetram anser vi att nuvarande elevantal och födelsetal i Högsjö är för lågt för att vi ska kunna förorda en skolverksamhet på orten. Förhoppningen vid förra skolutredningen om Högsjö var att elevutvecklingen skulle vända genom att barnfamiljer flyttar in i villor som säljs. Tyvärr ser vi att trenden med vikande elevunderlag fortsätter. Den lärarresursförstärkning som kommer att behövas för att täcka in behov av extra stöd m m kommer att medföra att resurser behöver tas från annat håll inom förvaltningen, om inte kommunfullmäktige väljer att utöka nämndens ram för att kunna behålla en liten landsbygdsskola. Det är kostsamt att upprätthålla standarden i t ex slöjdsalar med så få elever. Det ställs mycket stora krav på lärarna i en skola med 5-7 elever per årskurs om de ska ha lärarlegitimation för skolformen och de ämnesbehörigheter i olika ämnen som krävs i den nya skolförordningen. Det flesta pedagoger har behov av kollegor att diskutera pedagogiska frågor och verksamhetsutveckling med. Förskolan och fritidshemsverksamheten bör integreras i förskolans nuvarande lokaler. En förändring av verksamheten bör förberedas i god tid för att undvika negativa effekter. Vi föreslår att en förändring sker inför läsåret 2012/2013. Sammantaget kan vi inte utifrån Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och elevperspektivet se att fördelarna överväger nackdelarna med att behålla skolverksamheten i Högsjö. 8 Konsekvenser Vi förväntar oss inga negativa konsekvenser av förslaget utifrån barn- och utbildningsnämndens uppdrag, frånsett behovet av skolskjutsar. Oavsett vilket alternativ som kommer att genomföras görs förändringar i samråd med personalorganisationerna, föräldrafokusgrupp och klassråd. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare

19 konsekvenser_hogsjo2011 Konsekvenser av en eventuell nedläggning av Högsjö skola, Vingåkers kommun

20 1 Inledning Högsjö Voith Paper Fabrics Högsjö AB Konsekvensbeskrivning Rekrytering och inflyttning Service och aktiviteter Avslutning

21 1 Inledning Vingåkers kommun har som många andra kommuner ett vikande elevantal de kommande åren vilket givetvis påverkar skolverksamheten på en mängd olika sätt. Den aktuella frågan gäller en eventuell nedläggning av Högsjö skola där barn och utbildningsnämnden beslutat om att förorda det så kallade alternativ A enligt barn - och utbildningsförvaltningens utredning (se protokoll från ) I denna avgränsade utredning kommer resonemangen att fokusera på ett övergripande samhälleligt perspektiv av en eventuell nedläggning av skolan. 2 Högsjö Högsjö är ett mindre brukssamhälle med anor från 1500-talet med kvarnar och sågar vid vattenfallen. Verksamheten övergick till järnhantering i mitten av 1600 talet till slutet av 1800-talet. Efter det startade en textiltillverkning som i dag utvecklats till en högteknologisk industri för tillverkning av maskinbeklädnad för pappersindustrin, Voith Paper Fabrics Högsjö AB. 697 personer var skrivna i Högsjö den 31 december 2010 och under samma år föddes 5 barn i Högsjö. Prognosen för elevantal för kommande läsår finns angivet i barn - och utbildningsförvaltningens utredning. 2.1 Voith Paper Fabrics Högsjö AB Företaget har nu drygt 280 anställda och företaget är med det den största privata arbetsgivaren i Vingåkers kommun. Voith bidrar till mångas försörjning och till Högsjös utveckling generellt. Kompetensbehovet inom företaget sträcker sig från industriarbetare med vissa specialkunskaper till specialiserade högskoleingenjörer samt administrativ personal. Under kommande års rekryteringssituation där Voith sannolikt kommer att få söka medarbetare längre ifrån Högsjö aktualiserar återigen frågan kring Högsjös attraktion på potentiella medarbetare, vari möjlighet att erbjuda skolgång för eventuella inflyttande familjer på orten är av vikt. Givet Voiths unika position med ett så stort antal anställda och den utvecklingspåverkan företaget har på orten är det angeläget att beakta aspekter av en eventuell nedläggning av skolan och hur det skulle kunna påverka företaget. Företaget äger ett antal fastigheter i ett separat. En eventuell nedläggning av Voiths verksamhet skulle utan tvivel påverka skolans elevunderlag, detta eftersom vissa familjer skulle tvingas flytta till annan ort för att får fortsatt eller annan ny anställning. På samma sätt skulle säkerligen en nedläggning av skolan kunna hota 2

22 Voiths framtid som lokal arbetsgivare då deras rekryteringsmöjligheter skulle försämras. 3 Konsekvensbeskrivning Här nedan följer ett antal resonemang angående en eventuell nedläggning av Högsjö skola. Att med säkerhet kunna avgöra konsekvenserna av en nedläggning är i stort sett helt omöjligt. Däremot är det möjligt att resonera kring tänkta konsekvenser utifrån de förutsättningar som i dag råder. 3.1 Rekrytering och inflyttning Voith har kontinuerliga rekryteringsbehov och viss kompetens måste sökas externt, utanför Högsjö och utanför Vingåkers kommun. För Voith (och för Vingåkers kommun) är det givetvis att föredra om nyrekryterad personal väljer att flytta till kommunen eller allra helst Högsjö. I just liknande situationer är det förmodligen så att dessa nyrekryterade (förutsatt att de är barnfamiljer) skulle föredra att det finns en skola för de yngre åldrarna på orten. Självklart kan också tänkas att dessa personer inte har något emot att deras barn åker skolskjuts till en skola på annat ställe om det skulle vara en skola med hög och god pedagogisk kvalité. Generellt är slutsatsen att det ändå får förmodas vara så att en skola på orten underlättar nyrekrytering för Voith då ny personal kan se Högsjö som en plats att också flytta till med god samhällsservice och inte enbart en ort att pendla till för att arbeta i. 3.2 Service och aktiviteter Angående service och aktiviteter så kan det också i dessa fall antas att en så god service i form av mataffär och/eller en närbutik och ett aktivt föreningsliv kan vara omständigheter som skulle kunna påverka personer avseende att flytta till Högsjö eller inte. I Högsjö finns två matställen och en närbutik samt ett tiotal ideella föreningar som till exempel Högsjö kultur och teatergrupp. Folkets Hus finns också och har beviljats medel från kommunen till renovering av fastigheten. För närvarande bedrivs skolverksamhet med elever från 6 års ålder i noll-klass upp till och med årskurs 6. 3

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07

RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande...3 1. Informationsinhämtning....3

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Skolan mitt i byn. Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell nedläggning av en byskola

Skolan mitt i byn. Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell nedläggning av en byskola Skolan mitt i byn Diskussionsunderlag och checklista inför eventuell nedläggning av en byskola Glesbygdsverket är en kunskapsmyndighet som rapporterar om utvecklingen i Sveriges gles bygder, landsbygder

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer