Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 41/ Försäljning av Baggetorps skola Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen ges uppdraget att påbörja försäljningen av Baggetorps skola i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ( , 115). Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2009 ( , 41) att skolverksamheten i Baggetorp skulle läggas, bland annat med anledning av minskat elevunderlag. Kommunfullmäktige beslutade också ( , 115) att kommunstyrelsen skulle avvakta med en försäljning av skolbyggnaden i Baggetorp till dess att barnoch utbildningsnämndens utredning om Högsjö skola var klar, inför hösten Utredning är nu klar och förslaget från barn- och utbildningsnämnden ( , 36), vilket också är kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen, är att skolverksamheten behålls i Högsjö och att förskola/fritidshem integreras i skolans lokaler. Försäljningen av skolbyggnaden i Baggetorp kan därmed gå vidare. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden , 36 Kommunfullmäktige , 115 Kommunfullmäktige , 41 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum! "#$!% Skolverksamhet i Högsjö Sida Barn- och utbildningsnämndens beslut +$+ ;<&; #$%$ +$=+ ( Beskrivning av ärendet ; ' A; >= ; ; >9("> ; #$%$(0; " + ; #$%$;&$" ; ;#$%$+$=( 5$ '';;;"( "+$+>:)( ")9+";; +#$%$ +$+ ;%''; ''+$;; ; ;#$%$+$=( +++$"( ";+" ;;+ ;&+; "( +(!"

3 Sammanträdesdatum +( "#$ +$; + +; &;%;++$(7 ;B &B*; #$%$ +$=+ (5$"C*C% + ;+$;( B*; #$%$ +$ + (7+$( 'BD;#$%$(5 +$" +$"(7" + %( Yrkanden 0* $+-*."&;34-52.& +$'+;;; + (/;;E' +; (/*-*."&;/#-0.& ;'( /*-*."++$( Propositionsordning F+$++$ '+;;;+ + ( F+$'''+$ + +$(0* $+-*. ;+$( +( Sida %!"

4 +( "#$ Sammanträdesdatum Sida ( Votering +$++$%;''&; BC7; $ ;$D%(C F$+$+$ $+$D%(5$ $ *+, -*.&/#-0.&/*-*.&0*1-. 2#-02.(5$D%$0* $+-* ( +$ +;<&; #$%$ +$=+ ( Reservation 0;34-52.(0* $+-*. ; ( Jäv F+$+ +$%;&; +$( Beslutsunderlag 6%+ +$;&9) GGGGG Expediering "!"

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf 115 Dnr 220/ Budget 2010 och flerårsplan Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Återremittera flerårsplan avseende driftbudget. Fastställa resultatmålet till 1 % av skatter och statsbidrag i genomsnitt under en treårsperiod. Ersätta det ekonomiska målet om pensionsavsättningar med att amortering av låneskulden görs med 500 tkr 2010 och 2011 samt med 1 mkr Ändra det ekonomiska målet för investeringar till lydelsen Investeringar ska till 100 % finansieras av egna medel. Undantag får göras vid synnerliga skäl. Fastställa verksamhetsmål enligt förslag. Fastställa nämndernas nettoramar enligt förslag nedan. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån på 20,0 mkr under Ge kommunstyrelsen rätt att under 2010 ingå borgen såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 82 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Ge kommunstyrelsen rätt att under 2010 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Ge kommunstyrelsen rätt att under 2010 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Under 2010 låsa de förtroendevaldas arvoden till 2009 års nivå. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Erbjuda tio av kommunens byggklara tomter för ett pris av 1 krona till försäljning för åretruntboende/fritidsboende, under Priset omfattar byggklar tomt exklusive anslutningsavgifter till VA, bygglovsavgift samt övriga avgifter. Lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen. Bevilja bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga 1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden utökat anslag på 50 tkr för att återställa driftbidraget för godkända samlingslokaler till 2009 års nivå. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens resurs minskas med samma belopp. Fastställa borgensavgift för de kommunala bolagen till 0,2 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut. Fastställa den generella löneuppräkningen till 2 % för Under 2010 avsätta högst 1 mkr till sysselsättning för ungdomar genom exempelvis lärlingsplatser, feriearbete och praktik. Uppmuntra tekniska servicenämnden och socialnämnden till entreprenörskap. Uppdra till socialnämnden att se över möjligheten att utföra städ, tvätt och inköp till brukarna på annat sätt än i dag. Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att påskynda processen att minska rektorsbemanningen. Avvakta med försäljning av skolbyggnaden i Österåker till efter 2010 års utgång för utredning om friskola. Avvakta med försäljning av skolbyggnaden i Baggetorp till dess att barn- och utbildningsnämndens utredning om Högsjö skola är klar, inför höstterminen I övrigt godkänna driftbudget Bevilja tekniska servicenämnden anslag för investeringar i badhuset om 11 mkr, med hänsyn taget till synnerliga skäl. Avslå tekniska servicenämndens begäran om investeringsanslag för Humlegatan. I övrigt godkänna investeringsramar enligt bilaga 2. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Driftbudget Budgetkamrer Margareta Davidsson och enhetschef för Ekonomi Elin Höghielm presenterar driftutfallet fram till och med oktober, allmänna och under året förändrade planeringsförutsättningar, föreslagna budgetramar och utmaningar för framtiden. Efter presentationen inleds debatten med en partirunda. Under dagen ajourneras mötet för lunch, pauser och enskilda överläggningar. De budgetramar som fullmäktige i juni angav för kommande budget och planperiod innebär under 2010 en nerdragning på totalt ca 22 mkr. Av dessa är ca 7,3 mkr 2010, 7,5 mkr 2011 och 7,5 mkr 2012 ospecificerade besparingar, dvs. de har inte fördelats på nämnderna. Budgetberedningen enas om ett förslag till kommunstyrelsen om hur besparingskravet på ca 7,3 mkr ska uppnås under 2010, vilket innebär att besparingarna stannar vid drygt 3,8 mkr. En del av det statliga tillfälliga konjunkturstödet på ca 8,7 mkr används för att täcka upp resterande till 7,3 mkr. Det återstår då ytterligare åtgärder för att 2011 och 2012 kunna uppfylla besparingskravet. I förslaget till omfördelade ramar utökas tekniska servicenämndens ram med totalt tkr med hänsyn taget till att centralköket sedan sommaren förser förskolorna i centralorten med lagad mat, med hänsyn till utökade mattransporter till förskolorna i yttertätorterna samt som kompensation för försäljningen av Kabel-TV. Socialnämnden tillförs tkr i ramförstärkning från 2010, av vilken en stor del avser den intäkt skatteväxlingen medför med anledning av övertagande av hemsjukvården. Sedan budgetberedningen avslutat sitt arbete har förutsättningarna försämrats med sämre underlag för skatter och statsbidrag. Befolkningssiffran pekar på en kraftig minskning för Förvaltningen föreslår justering av budgetunderlaget baserad på en befolkning för 2010 på 8903 invånare, 2011 på 8871 invånare och 2012 på 8845 invånare, samt skatteutveckling enligt SKL:s senaste prognos (cirkulär 09:58). Detta innebär ett lägre budgeterat resultat för samtliga år inom planperioden. För att komma till samma resultat för 2011 och 2012 som vid budgetberedningens möte fodras besparingar med ytterligare 5,1 respektive 4,1 mkr. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avsätter högst 1 mkr till sysselsättning för ungdomar genom exempelvis lärlingsplatser, feriearbete och praktik. Med anledning av det har kommunstyrelsen beslutat för egen del att ge kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att skapa sysselsättning för arbetslösa ungdomar. Med liggande förslag uppgår resultatet till 8,9 mkr 2010 innebärande ett resultat på 2,11 % av skatter och statsbidrag. Det genomsnittliga resultatet för hela perioden väntas bli 1,31 % av skatter och statsbidrag. Just. Budgetförslag Planförslag Planförslag budget Nämnderna Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tillfälligt anslag, ungdomssysselsättning Ej fördelad besparing Nämndernas nettokostnader Finansiering Personalomkostnader Avskrivningar Justerat resultat/budgetöverskott Resultat som % av skatter o statsbidrag 2,00 % 2,11 % 0,79 % 1,05 % genomsnitt ,31 % forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Investeringsbudget Investeringsramarna för planperioden sätts till tkr under 2010, tkr under 2011 och tkr under I tekniska servicenämndens investeringsbudget planeras för investeringar på badhuset 2011 och 2012 om sammanlagt 11 mkr, samt investeringar på Humlegatan 2011 på 3 mkr. Dessa investeringar ligger utöver den planerade ramen på omkring 8,5 mkr. Arbetsutskottets förslag är att tekniska servicenämnden beviljas anslag för investeringar i badhuset om 11 mkr med hänsyn taget till synnerliga skäl. Som synnerliga skäl åberopas att investeringarna ger framtida minskade driftkostnader i form av energibesparing, men också att investeringarna är nödvändiga om badhuset ska kunna vara kvar. Nämndens begäran om anslag på investeringsbudgeten för Humlegatan avslås. Finansiella mål Resultatmål: Kommunens resultat ska i genomsnitt under planperioden uppgå till minst 1,0 % av skatter och generella statsbidrag. Investeringar: Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får göras vid synnerliga skäl. Amortering låneskuld: Årliga amorteringar av långfristiga lån ska göras med 500 tkr 2010, 500 tkr 2011 och med 1,0 mkr årligen från och med Verksamhetsmålen Befolkning - Vingåkers kommun ska verka för ett ökat kommuninvånarantal. Korttidsfrånvaro Vingåkers kommun ska verka för att kommunanställdas korttidsfrånvaro ska minskas med en dag per anställd och år. Ungdomsarbetslöshet Vingåkers kommun ska verka för att ungdomsarbetslösheten minskar med 2 procentenheter årligen under planperioden. Lokalöversyn Vingåkers kommun ska verka för bättre och effektivare lokalanvändning. Lokalbehovet ska anpassas till befolkningsförändringen. Logistiköversyn Vingåkers kommun ska verka för bättre och effektivare logistik, exempelvis när det gäller leasingbilar och transport av livsmedel och post. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Upphandling Vingåkers kommun ska verka för att inköpen så långt det är möjligt görs utifrån upprättade avtal, vilket innebär ökad avtalstrohet. Yrkanden Viking Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Björn Andersson (M) yrkar att flerårsplan återremitteras på grund av det ofördelade sparbetinget på 3,7 mkr 2011 och 4,7 mkr Andersson yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden uppmanas till att påskynda processen med att anpassa rektorsbemanningen utifrån fattade beslut. Anderssons båda yrkanden tillstyrks av av Martin Larsson (VTL), Gunnar Österberg (C), Lennart Andersson (KD), Margareta Karlsson (FP), Åke Tholin (V) och Jim Lindström (M). Viking Jonsson (S) tillstyrker förslaget angående rektorsbemanningen. Martin Larsson (VTL) yrkar följande: 1. Kostnaden för politisk verksamhet inom kommunen ska minskas med 300 tkr från och med Kommunens administrativa kostnader ska minskas med 300 tkr från och med Kostnaderna för fastighetsservice, måltidstjänster m.m. ska minskas med 400 tkr genom konkurrensutsättning och effektiviseringar från och med Nuvarande skolor ska behållas. 5. Kommunalt vårdnadsbidrag införs från och med Dagbarnvårdare ska finnas kvar som valalternativ tkr avsätts för en långsiktig utredning av badhusfrågan tkr avsätts för åtgärder mot ungdomsarbetslöshet tkr avsätts för utredning och eventuellt genomförande av medborgarförslag. Margareta Karlsson (FP) tillstyrker punkterna 1, 2, 3, 5 och 6 ovan. Viking Jonsson (S) yrkar avslag på VTLs samtliga yrkanden. Björn Andersson (M) och Olov Osmark (VTL) tillstyrker VTLs femte yrkande ovan. Hans Averheim (VTL) tillstyrker punkt 8 och 9 ovan. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Anneli Bengtsson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beviljas höjt anslag med 50 tkr för att återställa driftbidraget för godkända samlingslokaler till 2009 års nivå. Detta tillstyrks av Viking Jonsson (S) som föreslår att detta får belasta kommunstyrelsens resurs. Även Björn Blid (S), Lennart Andersson (KD) och Kjell Rosén (MP) tillstyrker Bengtssons yrkande. Åke Tholin (V) yrkar följande: A. Näringslivsnämnden läggs ner och besluten flyttas till kommunstyrelsen. B. Kultur- och fritidsnämnden läggs ner och besluten flyttas till kommunstyrelsen. C. Den totala kostnaden för arvoden sänks med 30 % på alla arvoderade politiker. D. Påskynda processen med att minska ledningsorganisationen i barn- och utbildningsnämnden. Viking Jonsson (S) yrkar avslag på Tholins yrkanden ovan förutom punkt D, vilket han tillstyrker. Viking Jonsson (S) yrkar att skolbyggnaden i Österåker inte säljs före 2010 års utgång så att frågan om friskola kan utredas. Jonsson yrkar vidare på att skolbyggnaden i Baggetorp inte säljs förrän dess att barn- och utbildningsnämndens utredning om Högsjö skola är klar inför höstterminen Björn Blid (S) tillstyrker Jonssons båda yrkanden. Jonssons förslag om Österåkers skola tillstyrks av Lennart Andersson (KD) och av Björn Andersson (M) som dock yrkar att båda skolorna undantas från försäljning t.o.m års utgång. Kjell Rosén (MP) yrkar att barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 600 tkr och att detta med 500 tkr finansieras med medel ur kommunstyrelsens resurs samt genom att återbetalningen på lånen minskas med 1 mkr. Olle Olsson (S) och Viking Jonsson (S) yrkar avslag på Roséns yrkanden. Åke Tholin (V) tillstyrker däremot Roséns yrkanden. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Proposition Ordföranden ställer först proposition på Anderssons yrkande om återremiss av flerårsplanen och finner att ärendet ska avgöras under dagen. Votering begärs. Ordföranden ställer sedan proposition på Anderssons yrkande om påskyndad process av att minska rektorsbemanningen, och finner att fullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordföranden ställer därefter proposition på Larssons yrkanden punkt 1-7 samt 9 och finner att fullmäktige avslår yrkandena. Ordföranden avvaktar med proposition på yrkandet om medel till ungdomsarbetslöshet. Votering begärs på punkterna 1, 2, 3, 5 och 6. Ordföranden ställer proposition på Tholins yrkanden om nedläggning av näringslivsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt om sänkning av arvoden. Ordföranden finner att fullmäktige beslutat avslå dessa tre yrkanden. Votering begärs. Sedan ställs proposition på Roséns yrkande om utökad ram för barn- och utbildningsnämnden, och ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på Jonssons yrkande om att avvakta med försäljning av Österåkers skola under 2010 och finner att fullmäktige beslutat enligt förslaget. Jonssons yrkande, om att avvakta med försäljning av Baggetorps skola till dess att utredningen om Högsjö skola är klar, ställs mot Anderssons yrkande om att avvakta med försäljning under Ordföranden finner att Jonssons yrkande vunnit bifall framför Anderssons. Votering begärs. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut ett i taget. Fullmäktige godkänner samtliga förslag, dock med viss justering av två punkter. Kommunstyrelsens förslag om att fastställa den generella löneuppräkningen till 2 % för 2010 och till 3 % för 2011 och 2012, ändras genom att bisatsen om 2011 och 2012 tas bort. Förslaget om att i övrigt godkänna driftbudget och flerårsplan ändras till att driftbudget för 2010 godkänns, som en konsekvens återremissen av flerårsplanen. Slutligen ställs Larssons yrkande om att avsätta 1,5 mkr till åtgärder mot ungdomsarbetslöshet mot kommunstyrelsens förslag om att avsätta 1 mkr för samma ändamål. Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs på ärendet om återremiss av flerårsplanen. Ordföranden ställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som anser att ärendet ska avgöras under dagen röstar Ja, den som anser att ärendet ska återremitteras röstar Nej. Omröstningen utfaller med 19 röster för Ja och 16 röster för Nej. Omröstningsprotokoll bilägges. Fullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet genom så kallad minoritetsåterremiss. Votering begärs på yrkandet om kostnadsminskning av politisk verksamhet. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 7 röster för Ja och 28 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om kostnadsminskning av administrationen. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 6 röster för Ja och 29 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Votering begärs på yrkandet om kostnadsminskning och konkurrensutsättning av fastighetsservice och måltidstjänster m.m. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 6 röster för Ja och 29 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om kommunalt vårdnadsbidrag. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 15 röster för Ja och 20 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om dagbarnvårdare. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 12 röster för Ja och 23 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om att lägga ner näringslivsnämnden. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 3 röster för Ja och 32 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om att lägga ner kultur- och fritidsnämnden. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 2 röster för Ja och 33 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om sänkta arvoden. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 1 röst för Ja och 34 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Votering begärs på frågan om tiden för försäljning av Baggetorps skola. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller Viking Jonssons yrkande röstar Ja, den som bifaller Björn Anderssons yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 20 röster för Ja, 11 röster för Nej och 4 avstår från deltagande i beslutet. Fullmäktige har således beslutat att bifalla Jonssons yrkande. Omröstningsprotokoll bilägges. Reservation VTL lämnar reservation på besluten om avslag på partiets yrkanden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen, , 155 Kommunstyrelsen, , 138 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Förhandlingsprotokoll central samverkan, Expediering Nämnder Ekonomienheten AB Vingåkershem Sörmland vatten och avfall AB Vingåker vatten och avfall AB Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf 41 Dnr 41/ Verksamhets- och lokaleffektivisering inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten för läsåret och vidta övriga åtgärder, i enlighet med alternativ C i barn- och utbildningsnämndens utredning, samlokalisera förskolor och fritidshem i såväl centralorten som ytterområdena med annan verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, se över den nuvarande lokalsituationen i centralorten med syfte att ta fram en långsiktigt hållbar lösning vad gäller lokaler för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, effektivisera fastighetsförvaltningen så att kostnaderna sänks till en relevant nivå. Beskrivning av ärendet Bakgrunden till verksamhets- och lokaleffektivisering inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är kommunens ekonomiskt bekymmersamma läge med minskat invånarantal, vilket medför minskade skatteintäkter. Elev- och barnantalet har minskat och prognoserna visar på fortsatt minskning. Detta ställer krav på effektivare resursutnyttjande för att uppfylla det pedagogiska uppdraget. Kommunfullmäktige fastställde i , 131 vid fastställande av budgetdirektiven för åren lokalöversyn som ett av sex verksamhetsmål kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning. Målet är att kommunen ska verka för bättre och effektivare lokalanvändning och att den totala lokalytan minskar. Nämnderna och förvaltningarna fick i uppdrag att göra inventeringar och analyser över den nuvarande lokalanvändningen. Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2008 anordnat dialogmöten och givit allmänheten möjlighet att lämna förslag och synpunkter avseende framtidens skola och barnomsorg. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Barn- och utbildningsförvaltningen har i bakgrundsmaterialet beskrivit tre olika alternativ och gett konsekvensanalyser. Förvaltningen har förordat alternativ C, vilket innebär att all verksamhet i skolbyggnaderna i Baggetorp och Österåker upphör. Baggetorpseleverna erbjuds skolgång på Hansjöskolan och österåkerseleverna erbjuds skolgång på Sävstaskolan. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 14 att överlämna ärendet med de tre alternativa förslagen till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen beslutade att anlita ett konsultföretag för en kompletterande utredning i ärendet. Konsulterna har tagit del av hela det underlag som finns i ärendet och har lämnat sin slutrapport. Konsulterna har utgått från ett utifrån- och in-perspektiv, alltså från vilka förändringar och realiteter som sker i omvärlden. De anser att det finns ett behov av effektiviseringar, och betonar den organisatoriska och den pedagogiska aspekten. Vidare betonas vikten av ett helhetsgrepp och att det därför inte går att isolera till ett uppdrag att se över lokalkostnader. En förändring i elevunderlag och nedläggning av skolor föranleder en översyn av ledningsstrukturen. Sammantaget anser konsulterna att det finns en mycket stor mängd väl underbyggt bakgrundsmaterial och att politikerna varit öppna i bemötandet av invånarnas åsikter. Slutsatsen är att det är rimligt och nödvändigt att fatta beslut om nedläggning av en eller flera landsortsskolor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten för läsåret och att övriga åtgärder vidtas, i enlighet med alternativ C i barn- och utbildningsnämndens utredning. Kommunstyrelsen föreslår barn- och utbildningsnämnden att också skolverksamheten i Högsjö ska läggas ned. Nämnden har fått i uppdrag att ge elever från Baggetorp och Österåker valfrihet till skolskjuts inom kommunen med möjlighet att välja skola i Vingåker eller i Marmorbyn och även att presentera en konsekvensanalys med anledning av detta. Yrkanden Viking Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Jim Lindström (M), Björn Blid (S), Björn Andersson (M), Tommy Persson (M), Lennart Andersson (KD), Olle Olsson (S), Camilla Anglemark (S) och Jörgen Larsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 41 Olov Osmark (VTL) ställer följande yrkanden: att nuvarande skolor, för årskurs 1-6, inom Vingåkers kommun behålls, att förskolor och fritidshem i såväl centralorten som ytterområdena samlokaliseras med annan verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, att den nuvarande lokalsituationen i centralorten ses över med syfte att ta fram en långsiktigt hållbar lösning vad gäller lokaler för verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, att fastighetsförvaltningen effektiviseras så att kostnaderna sänks till en relevant nivå, att lokalförändringar genomförs från hösten Lennart Öhman (S) yrkar bifall till Osmarks ovanstående yrkanden. Lennart Öhman (S) yrkar med instämmande av Gunnar Österberg (C), Margareta Karlsson (FP), Martin Larsson (VTL), Åke Tholin (V), Kjell Rosén (MP), Alf Andersson (VTL) att ärendet återremitteras. Motiveringen och uppdraget med återremissen redovisas i sin helhet i en separat bilaga till denna paragraf. Viking Jonsson (S) yrkar avslag på förslaget om återremiss samt Osmarks samtliga yrkanden. Ajournering Sammanträdet ajourneras vid flera tillfällen för fika och presidiets överläggningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras under dagen eller återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras under dagen. Votering begärs. Kommunstyrelsens förslag om nedläggelse ställs mot Osmarks yrkande att behålla skolorna, och ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 41 Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag om att nedläggelse verkställs med start läsåret 2009/2010 mot Osmarks yrkande om att skollokalförändringsbeslut verkställs tidigast hösten Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Slutligen ställer ordföranden proposition på Osmarks återstående tre yrkanden om samlokalisering, översyn av nuvarande lokalsituation i centralorten samt effektivisering av fastighetsförvaltningen. Mot dessa ställs Jonssons avslagsyrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutat bifalla Osmarks yrkanden i dessa tre delar. Votering Votering begärs på punkten om återremiss. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner: Den som anser att ärendet ska avgöras under dagen röstar Ja. Den som anser att ärendet ska återremitteras röstar Nej. Omröstningen utfaller med 24 röster för Ja och 11 röster för Nej. Omröstningsprotokoll bilägges. Kommunfullmäktige ska således avgöra ärendet under dagen. Votering begärs på punkten om kommunstyrelsens förslag om nedläggelse av skolor mot Osmarks yrkandet att behålla skolorna. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Osmarks yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 24 röster för Ja och 11 röster för Nej. Omröstningsprotokoll bilägges. Kommunfullmäktige har således beslutat lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker och vidta övriga åtgärder, i enlighet med alternativ C i barn- och utbildningsnämndens utredning. Votering begärs på tidpunkten för att verkställa beslutet, d.v.s. kommunstyrelsens förslag om att nedläggning sker med start av läsåret 2009/2010 mot Osmarks förslag om tidigast hösten Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Osmarks yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 24 röster för Ja och 11 röster för Nej. Omröstningsprotokoll bilägges. Kommunfullmäktige har således beslutat att nedläggelse ska ske med start av läsåret 2009/2010. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 41 Reservation Reservation lämnas från dem som röstat Nej i dessa voteringar. Inlägg I ärendet yttrar sig Viking Jonsson (S), Jim Lindström (M), Olov Osmark (VTL), Lennart Öhman (S), Gunnar Österberg (C), Margareta Karlsson (FP), Martin Larsson (VTL), Åke Tohlin (V), Björn Blid (S), Björn Andersson (M), Kjell Rosén (MP), Tommy Persson (M), Lennart Andersson (KD), Olle Olsson (S), Harald Olsson (S), Camilla Anglemark (S), Alf Andersson (VTL) och Jörgen Larsson (S). Beslutsunderlag KS: s arbetsutskott , 43 Delrapport, skolutredning Expediering Barn- och utbildningsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida Au 122 Dnr 183/ Remiss - Kalklinbanan Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att skriva remissvar. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen i Södermanlands län erbjuder berörda kommuner att inkomma med synpunkter och förslag gällande möjligheterna att bevara Kalklinbanan. Synpunkter skall vara inkomna senast 30 augusti. Representanter från Kalklinbanans vänner är inbjudna till arbetsutskottet för att delge och diskutera tankar och synpunkter kring länsstyrelsens remiss. Synpunkter som framkommer är bland annat att linbanan i perspektivet industriminne bör betraktas i sin helhet, att linbanans möjlighet att betraktas som industriellt kulturarv bör lyftas och diskuteras samt att ett bevarande bör ses i ett större perspektiv och sammankopplas med andra aktiviteter i regionen och runt Hjälmaren. Särskilt lyfts helhetsperspektivet fram där hela banan tillsammans med stationer för lastning och omlastning bör bevaras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Länsstyrelsen Kalklinbanan. Sammanställning och kulturhistorisk värdering, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 129/ Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Beskrivning av ärendet Vid den årliga stämman 2011 beslutade Kommuninvest ekonomiska förening enhälligt att medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden. Avtalen gäller förtydligat regressavtal samt avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. De två nya avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Tydligt medlemsansvar, frågor och svar. Tydligt medlemsansvar, sammanfattning på tio sidor. Avtal om regress Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

55 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till Kommunstyrelsen 1 (4) Tydligt medlemsansvar Kommuninvest Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Sammanfattning Vingåkers kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest skapades utifrån idén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre lånevillkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Grundförutsättningen är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap och vilken innebär att varje medlem svarar såsom för egen skuld för samtliga Kommuninvests förpliktelser idag och imorgon. Vid den årliga stämman 2011 har Kommuninvest ekonomisk förening beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

56 2 (4) Att ingå de nya avtalen är en förutsättning för att Vingåkers kommun och de kommunala bolagen även i framtiden ska kunna låna pengar från Kommuninvest. De nya avtalen innebär ett förtydligande gällande medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden och det inbördes ansvaret mellan medlemmarna samt hur detta ansvar ska fördelas. Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. I bifogade bilagor framgår lydelserna i regressavtalet samt i garantiavtalet. Bifogat finns också information från Kommuninvest avseende frågor och svar gällande förtydligandet av medlemsansvaret genom de nya avtalen. Vingåkers kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Medlemskapet i Kommuninvest innebär en solidarisk borgen där medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut och medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.

57 3 (4) Kommuninvest gör bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Ett förtydligat regressavtal Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Ansvaret i regressavtalet avser den del av upplåningen (förfinansieringen) som Kommuninvest gjort och som ännu ej är utlånad och detta ansvar är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar pengar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. Ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt är gemensamt för alla medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu inte är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar som lånar pengar ansvariga. Ansvaret sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Medlemmars ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat har hittills reglerats i Kommuninvests lånereverser, men kommer att ersättas av det nya garantiavtalet så fort det blir gällande.

58 4 (4) Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut fattas om att ingå de nya avtalen med Kommuninvest, vilket är en förutsättning för att även i framtiden kunna låna pengar från Kommuninvest. Genom att alla medlemmar har tecknat solidarisk borgen för Kommuninvests förpliktelser, kan fordringsägaren vända sig till vilken eller vilka som helst av medlemmarna med krav på betalning av hela beloppet. De nya avtalen innebär ett förtydligande gällande medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden och det inbördes ansvaret mellan medlemmarna samt hur detta ansvar ska fördelas. Konsekvenser Genom att ingå avtalen uppnås en tydligare ansvarsfördelning mellan ingående medlemmar samt att Vingåkers kommun och de kommunala bolagen även i framtiden kan låna pengar från Kommuninvest. Bilagor Information från Kommuninvest Tydligt medlemsansvar frågor och svar Broschyr från Kommuninvest Tydligt medlemsansvar, en sammanfattning Avtal om regress m m Avtal om kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Helena Viklund Kommunchef Elin Höghielm Enhetschef Ekonomi

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 204/ Förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till ny förbundsordning godkänns. Beskrivning av ärendet Ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland har arbetats fram då tre av de nuvarande medlemskommunerna (Flen, Gnesta och Oxelösund) har beslutat lämna Vårdförbundet Beslut bör fattas under september månad inför den nya förbundsordningens ikraftträdande den 1 oktober Beslutsunderlag Missiv Vårdförbundet Sörmland, Förslag förbundsordning Vårdförbundet Sörmland Justerandes sign Utdragsbestyrkande

85

86

87

88

89

90

91

92

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2012-10-01, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda,

Förvaltningshuset ihaparanda, SammanhädesdaNm 1 Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) till 32, kl 16 Peter Juntti (M) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

HÅBO 2011-08-22 2011-09-05 KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE KOMMUN

HÅBO 2011-08-22 2011-09-05 KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE KOMMUN HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRÄDE 2011-08-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 2011-09-05 HÅBO KOMMUN KALLELSE Datum 2011-08-05 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset, Borgholm 2011-08-22 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-05-22 96 (138) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 22 maj 2012, kl 15.00-17.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf. Jörgen Larsson (S) Anneli Bengtsson (S) Thommy Gustafsson

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-08-23 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 31 augusti 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer