Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 41/ Försäljning av Baggetorps skola Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen ges uppdraget att påbörja försäljningen av Baggetorps skola i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ( , 115). Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2009 ( , 41) att skolverksamheten i Baggetorp skulle läggas, bland annat med anledning av minskat elevunderlag. Kommunfullmäktige beslutade också ( , 115) att kommunstyrelsen skulle avvakta med en försäljning av skolbyggnaden i Baggetorp till dess att barnoch utbildningsnämndens utredning om Högsjö skola var klar, inför hösten Utredning är nu klar och förslaget från barn- och utbildningsnämnden ( , 36), vilket också är kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen, är att skolverksamheten behålls i Högsjö och att förskola/fritidshem integreras i skolans lokaler. Försäljningen av skolbyggnaden i Baggetorp kan därmed gå vidare. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden , 36 Kommunfullmäktige , 115 Kommunfullmäktige , 41 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesdatum! "#$!% Skolverksamhet i Högsjö Sida Barn- och utbildningsnämndens beslut +$+ ;<&; #$%$ +$=+ ( Beskrivning av ärendet ; ' A; >= ; ; >9("> ; #$%$(0; " + ; #$%$;&$" ; ;#$%$+$=( 5$ '';;;"( "+$+>:)( ")9+";; +#$%$ +$+ ;%''; ''+$;; ; ;#$%$+$=( +++$"( ";+" ;;+ ;&+; "( +(!"

3 Sammanträdesdatum +( "#$ +$; + +; &;%;++$(7 ;B &B*; #$%$ +$=+ (5$"C*C% + ;+$;( B*; #$%$ +$ + (7+$( 'BD;#$%$(5 +$" +$"(7" + %( Yrkanden 0* $+-*."&;34-52.& +$'+;;; + (/;;E' +; (/*-*."&;/#-0.& ;'( /*-*."++$( Propositionsordning F+$++$ '+;;;+ + ( F+$'''+$ + +$(0* $+-*. ;+$( +( Sida %!"

4 +( "#$ Sammanträdesdatum Sida ( Votering +$++$%;''&; BC7; $ ;$D%(C F$+$+$ $+$D%(5$ $ *+, -*.&/#-0.&/*-*.&0*1-. 2#-02.(5$D%$0* $+-* ( +$ +;<&; #$%$ +$=+ ( Reservation 0;34-52.(0* $+-*. ; ( Jäv F+$+ +$%;&; +$( Beslutsunderlag 6%+ +$;&9) GGGGG Expediering "!"

5 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf 115 Dnr 220/ Budget 2010 och flerårsplan Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Återremittera flerårsplan avseende driftbudget. Fastställa resultatmålet till 1 % av skatter och statsbidrag i genomsnitt under en treårsperiod. Ersätta det ekonomiska målet om pensionsavsättningar med att amortering av låneskulden görs med 500 tkr 2010 och 2011 samt med 1 mkr Ändra det ekonomiska målet för investeringar till lydelsen Investeringar ska till 100 % finansieras av egna medel. Undantag får göras vid synnerliga skäl. Fastställa verksamhetsmål enligt förslag. Fastställa nämndernas nettoramar enligt förslag nedan. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån på 20,0 mkr under Ge kommunstyrelsen rätt att under 2010 ingå borgen såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 82 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Ge kommunstyrelsen rätt att under 2010 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Ge kommunstyrelsen rätt att under 2010 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåker Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. Under 2010 låsa de förtroendevaldas arvoden till 2009 års nivå. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Erbjuda tio av kommunens byggklara tomter för ett pris av 1 krona till försäljning för åretruntboende/fritidsboende, under Priset omfattar byggklar tomt exklusive anslutningsavgifter till VA, bygglovsavgift samt övriga avgifter. Lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen. Bevilja bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga 1. Bevilja kultur- och fritidsnämnden utökat anslag på 50 tkr för att återställa driftbidraget för godkända samlingslokaler till 2009 års nivå. Finansiering sker genom att kommunstyrelsens resurs minskas med samma belopp. Fastställa borgensavgift för de kommunala bolagen till 0,2 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut. Fastställa den generella löneuppräkningen till 2 % för Under 2010 avsätta högst 1 mkr till sysselsättning för ungdomar genom exempelvis lärlingsplatser, feriearbete och praktik. Uppmuntra tekniska servicenämnden och socialnämnden till entreprenörskap. Uppdra till socialnämnden att se över möjligheten att utföra städ, tvätt och inköp till brukarna på annat sätt än i dag. Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att påskynda processen att minska rektorsbemanningen. Avvakta med försäljning av skolbyggnaden i Österåker till efter 2010 års utgång för utredning om friskola. Avvakta med försäljning av skolbyggnaden i Baggetorp till dess att barn- och utbildningsnämndens utredning om Högsjö skola är klar, inför höstterminen I övrigt godkänna driftbudget Bevilja tekniska servicenämnden anslag för investeringar i badhuset om 11 mkr, med hänsyn taget till synnerliga skäl. Avslå tekniska servicenämndens begäran om investeringsanslag för Humlegatan. I övrigt godkänna investeringsramar enligt bilaga 2. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Driftbudget Budgetkamrer Margareta Davidsson och enhetschef för Ekonomi Elin Höghielm presenterar driftutfallet fram till och med oktober, allmänna och under året förändrade planeringsförutsättningar, föreslagna budgetramar och utmaningar för framtiden. Efter presentationen inleds debatten med en partirunda. Under dagen ajourneras mötet för lunch, pauser och enskilda överläggningar. De budgetramar som fullmäktige i juni angav för kommande budget och planperiod innebär under 2010 en nerdragning på totalt ca 22 mkr. Av dessa är ca 7,3 mkr 2010, 7,5 mkr 2011 och 7,5 mkr 2012 ospecificerade besparingar, dvs. de har inte fördelats på nämnderna. Budgetberedningen enas om ett förslag till kommunstyrelsen om hur besparingskravet på ca 7,3 mkr ska uppnås under 2010, vilket innebär att besparingarna stannar vid drygt 3,8 mkr. En del av det statliga tillfälliga konjunkturstödet på ca 8,7 mkr används för att täcka upp resterande till 7,3 mkr. Det återstår då ytterligare åtgärder för att 2011 och 2012 kunna uppfylla besparingskravet. I förslaget till omfördelade ramar utökas tekniska servicenämndens ram med totalt tkr med hänsyn taget till att centralköket sedan sommaren förser förskolorna i centralorten med lagad mat, med hänsyn till utökade mattransporter till förskolorna i yttertätorterna samt som kompensation för försäljningen av Kabel-TV. Socialnämnden tillförs tkr i ramförstärkning från 2010, av vilken en stor del avser den intäkt skatteväxlingen medför med anledning av övertagande av hemsjukvården. Sedan budgetberedningen avslutat sitt arbete har förutsättningarna försämrats med sämre underlag för skatter och statsbidrag. Befolkningssiffran pekar på en kraftig minskning för Förvaltningen föreslår justering av budgetunderlaget baserad på en befolkning för 2010 på 8903 invånare, 2011 på 8871 invånare och 2012 på 8845 invånare, samt skatteutveckling enligt SKL:s senaste prognos (cirkulär 09:58). Detta innebär ett lägre budgeterat resultat för samtliga år inom planperioden. För att komma till samma resultat för 2011 och 2012 som vid budgetberedningens möte fodras besparingar med ytterligare 5,1 respektive 4,1 mkr. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avsätter högst 1 mkr till sysselsättning för ungdomar genom exempelvis lärlingsplatser, feriearbete och praktik. Med anledning av det har kommunstyrelsen beslutat för egen del att ge kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna att skapa sysselsättning för arbetslösa ungdomar. Med liggande förslag uppgår resultatet till 8,9 mkr 2010 innebärande ett resultat på 2,11 % av skatter och statsbidrag. Det genomsnittliga resultatet för hela perioden väntas bli 1,31 % av skatter och statsbidrag. Just. Budgetförslag Planförslag Planförslag budget Nämnderna Kommunstyrelsen Tekniska servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tillfälligt anslag, ungdomssysselsättning Ej fördelad besparing Nämndernas nettokostnader Finansiering Personalomkostnader Avskrivningar Justerat resultat/budgetöverskott Resultat som % av skatter o statsbidrag 2,00 % 2,11 % 0,79 % 1,05 % genomsnitt ,31 % forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Investeringsbudget Investeringsramarna för planperioden sätts till tkr under 2010, tkr under 2011 och tkr under I tekniska servicenämndens investeringsbudget planeras för investeringar på badhuset 2011 och 2012 om sammanlagt 11 mkr, samt investeringar på Humlegatan 2011 på 3 mkr. Dessa investeringar ligger utöver den planerade ramen på omkring 8,5 mkr. Arbetsutskottets förslag är att tekniska servicenämnden beviljas anslag för investeringar i badhuset om 11 mkr med hänsyn taget till synnerliga skäl. Som synnerliga skäl åberopas att investeringarna ger framtida minskade driftkostnader i form av energibesparing, men också att investeringarna är nödvändiga om badhuset ska kunna vara kvar. Nämndens begäran om anslag på investeringsbudgeten för Humlegatan avslås. Finansiella mål Resultatmål: Kommunens resultat ska i genomsnitt under planperioden uppgå till minst 1,0 % av skatter och generella statsbidrag. Investeringar: Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får göras vid synnerliga skäl. Amortering låneskuld: Årliga amorteringar av långfristiga lån ska göras med 500 tkr 2010, 500 tkr 2011 och med 1,0 mkr årligen från och med Verksamhetsmålen Befolkning - Vingåkers kommun ska verka för ett ökat kommuninvånarantal. Korttidsfrånvaro Vingåkers kommun ska verka för att kommunanställdas korttidsfrånvaro ska minskas med en dag per anställd och år. Ungdomsarbetslöshet Vingåkers kommun ska verka för att ungdomsarbetslösheten minskar med 2 procentenheter årligen under planperioden. Lokalöversyn Vingåkers kommun ska verka för bättre och effektivare lokalanvändning. Lokalbehovet ska anpassas till befolkningsförändringen. Logistiköversyn Vingåkers kommun ska verka för bättre och effektivare logistik, exempelvis när det gäller leasingbilar och transport av livsmedel och post. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Upphandling Vingåkers kommun ska verka för att inköpen så långt det är möjligt görs utifrån upprättade avtal, vilket innebär ökad avtalstrohet. Yrkanden Viking Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Björn Andersson (M) yrkar att flerårsplan återremitteras på grund av det ofördelade sparbetinget på 3,7 mkr 2011 och 4,7 mkr Andersson yrkar vidare att barn- och utbildningsnämnden uppmanas till att påskynda processen med att anpassa rektorsbemanningen utifrån fattade beslut. Anderssons båda yrkanden tillstyrks av av Martin Larsson (VTL), Gunnar Österberg (C), Lennart Andersson (KD), Margareta Karlsson (FP), Åke Tholin (V) och Jim Lindström (M). Viking Jonsson (S) tillstyrker förslaget angående rektorsbemanningen. Martin Larsson (VTL) yrkar följande: 1. Kostnaden för politisk verksamhet inom kommunen ska minskas med 300 tkr från och med Kommunens administrativa kostnader ska minskas med 300 tkr från och med Kostnaderna för fastighetsservice, måltidstjänster m.m. ska minskas med 400 tkr genom konkurrensutsättning och effektiviseringar från och med Nuvarande skolor ska behållas. 5. Kommunalt vårdnadsbidrag införs från och med Dagbarnvårdare ska finnas kvar som valalternativ tkr avsätts för en långsiktig utredning av badhusfrågan tkr avsätts för åtgärder mot ungdomsarbetslöshet tkr avsätts för utredning och eventuellt genomförande av medborgarförslag. Margareta Karlsson (FP) tillstyrker punkterna 1, 2, 3, 5 och 6 ovan. Viking Jonsson (S) yrkar avslag på VTLs samtliga yrkanden. Björn Andersson (M) och Olov Osmark (VTL) tillstyrker VTLs femte yrkande ovan. Hans Averheim (VTL) tillstyrker punkt 8 och 9 ovan. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Anneli Bengtsson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beviljas höjt anslag med 50 tkr för att återställa driftbidraget för godkända samlingslokaler till 2009 års nivå. Detta tillstyrks av Viking Jonsson (S) som föreslår att detta får belasta kommunstyrelsens resurs. Även Björn Blid (S), Lennart Andersson (KD) och Kjell Rosén (MP) tillstyrker Bengtssons yrkande. Åke Tholin (V) yrkar följande: A. Näringslivsnämnden läggs ner och besluten flyttas till kommunstyrelsen. B. Kultur- och fritidsnämnden läggs ner och besluten flyttas till kommunstyrelsen. C. Den totala kostnaden för arvoden sänks med 30 % på alla arvoderade politiker. D. Påskynda processen med att minska ledningsorganisationen i barn- och utbildningsnämnden. Viking Jonsson (S) yrkar avslag på Tholins yrkanden ovan förutom punkt D, vilket han tillstyrker. Viking Jonsson (S) yrkar att skolbyggnaden i Österåker inte säljs före 2010 års utgång så att frågan om friskola kan utredas. Jonsson yrkar vidare på att skolbyggnaden i Baggetorp inte säljs förrän dess att barn- och utbildningsnämndens utredning om Högsjö skola är klar inför höstterminen Björn Blid (S) tillstyrker Jonssons båda yrkanden. Jonssons förslag om Österåkers skola tillstyrks av Lennart Andersson (KD) och av Björn Andersson (M) som dock yrkar att båda skolorna undantas från försäljning t.o.m års utgång. Kjell Rosén (MP) yrkar att barn- och utbildningsnämndens ram ökas med 600 tkr och att detta med 500 tkr finansieras med medel ur kommunstyrelsens resurs samt genom att återbetalningen på lånen minskas med 1 mkr. Olle Olsson (S) och Viking Jonsson (S) yrkar avslag på Roséns yrkanden. Åke Tholin (V) tillstyrker däremot Roséns yrkanden. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Proposition Ordföranden ställer först proposition på Anderssons yrkande om återremiss av flerårsplanen och finner att ärendet ska avgöras under dagen. Votering begärs. Ordföranden ställer sedan proposition på Anderssons yrkande om påskyndad process av att minska rektorsbemanningen, och finner att fullmäktige beslutat enligt förslaget. Ordföranden ställer därefter proposition på Larssons yrkanden punkt 1-7 samt 9 och finner att fullmäktige avslår yrkandena. Ordföranden avvaktar med proposition på yrkandet om medel till ungdomsarbetslöshet. Votering begärs på punkterna 1, 2, 3, 5 och 6. Ordföranden ställer proposition på Tholins yrkanden om nedläggning av näringslivsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt om sänkning av arvoden. Ordföranden finner att fullmäktige beslutat avslå dessa tre yrkanden. Votering begärs. Sedan ställs proposition på Roséns yrkande om utökad ram för barn- och utbildningsnämnden, och ordföranden finner att fullmäktige avslår yrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på Jonssons yrkande om att avvakta med försäljning av Österåkers skola under 2010 och finner att fullmäktige beslutat enligt förslaget. Jonssons yrkande, om att avvakta med försäljning av Baggetorps skola till dess att utredningen om Högsjö skola är klar, ställs mot Anderssons yrkande om att avvakta med försäljning under Ordföranden finner att Jonssons yrkande vunnit bifall framför Anderssons. Votering begärs. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut ett i taget. Fullmäktige godkänner samtliga förslag, dock med viss justering av två punkter. Kommunstyrelsens förslag om att fastställa den generella löneuppräkningen till 2 % för 2010 och till 3 % för 2011 och 2012, ändras genom att bisatsen om 2011 och 2012 tas bort. Förslaget om att i övrigt godkänna driftbudget och flerårsplan ändras till att driftbudget för 2010 godkänns, som en konsekvens återremissen av flerårsplanen. Slutligen ställs Larssons yrkande om att avsätta 1,5 mkr till åtgärder mot ungdomsarbetslöshet mot kommunstyrelsens förslag om att avsätta 1 mkr för samma ändamål. Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs på ärendet om återremiss av flerårsplanen. Ordföranden ställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som anser att ärendet ska avgöras under dagen röstar Ja, den som anser att ärendet ska återremitteras röstar Nej. Omröstningen utfaller med 19 röster för Ja och 16 röster för Nej. Omröstningsprotokoll bilägges. Fullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet genom så kallad minoritetsåterremiss. Votering begärs på yrkandet om kostnadsminskning av politisk verksamhet. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 7 röster för Ja och 28 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om kostnadsminskning av administrationen. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 6 röster för Ja och 29 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Votering begärs på yrkandet om kostnadsminskning och konkurrensutsättning av fastighetsservice och måltidstjänster m.m. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 6 röster för Ja och 29 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om kommunalt vårdnadsbidrag. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 15 röster för Ja och 20 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om dagbarnvårdare. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 12 röster för Ja och 23 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om att lägga ner näringslivsnämnden. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 3 röster för Ja och 32 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om att lägga ner kultur- och fritidsnämnden. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 2 röster för Ja och 33 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. Votering begärs på yrkandet om sänkta arvoden. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller yrkandet röstar Ja, den som avslår röstar Nej. Omröstningen utfaller med 1 röst för Ja och 34 röster för Nej. Fullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet. Omröstningsprotokoll bilägges. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 115 Votering begärs på frågan om tiden för försäljning av Baggetorps skola. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner. Den som bifaller Viking Jonssons yrkande röstar Ja, den som bifaller Björn Anderssons yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 20 röster för Ja, 11 röster för Nej och 4 avstår från deltagande i beslutet. Fullmäktige har således beslutat att bifalla Jonssons yrkande. Omröstningsprotokoll bilägges. Reservation VTL lämnar reservation på besluten om avslag på partiets yrkanden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen, , 155 Kommunstyrelsen, , 138 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, Förhandlingsprotokoll central samverkan, Expediering Nämnder Ekonomienheten AB Vingåkershem Sörmland vatten och avfall AB Vingåker vatten och avfall AB Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf 41 Dnr 41/ Verksamhets- och lokaleffektivisering inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten för läsåret och vidta övriga åtgärder, i enlighet med alternativ C i barn- och utbildningsnämndens utredning, samlokalisera förskolor och fritidshem i såväl centralorten som ytterområdena med annan verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, se över den nuvarande lokalsituationen i centralorten med syfte att ta fram en långsiktigt hållbar lösning vad gäller lokaler för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, effektivisera fastighetsförvaltningen så att kostnaderna sänks till en relevant nivå. Beskrivning av ärendet Bakgrunden till verksamhets- och lokaleffektivisering inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är kommunens ekonomiskt bekymmersamma läge med minskat invånarantal, vilket medför minskade skatteintäkter. Elev- och barnantalet har minskat och prognoserna visar på fortsatt minskning. Detta ställer krav på effektivare resursutnyttjande för att uppfylla det pedagogiska uppdraget. Kommunfullmäktige fastställde i , 131 vid fastställande av budgetdirektiven för åren lokalöversyn som ett av sex verksamhetsmål kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning. Målet är att kommunen ska verka för bättre och effektivare lokalanvändning och att den totala lokalytan minskar. Nämnderna och förvaltningarna fick i uppdrag att göra inventeringar och analyser över den nuvarande lokalanvändningen. Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2008 anordnat dialogmöten och givit allmänheten möjlighet att lämna förslag och synpunkter avseende framtidens skola och barnomsorg. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Barn- och utbildningsförvaltningen har i bakgrundsmaterialet beskrivit tre olika alternativ och gett konsekvensanalyser. Förvaltningen har förordat alternativ C, vilket innebär att all verksamhet i skolbyggnaderna i Baggetorp och Österåker upphör. Baggetorpseleverna erbjuds skolgång på Hansjöskolan och österåkerseleverna erbjuds skolgång på Sävstaskolan. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 14 att överlämna ärendet med de tre alternativa förslagen till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen beslutade att anlita ett konsultföretag för en kompletterande utredning i ärendet. Konsulterna har tagit del av hela det underlag som finns i ärendet och har lämnat sin slutrapport. Konsulterna har utgått från ett utifrån- och in-perspektiv, alltså från vilka förändringar och realiteter som sker i omvärlden. De anser att det finns ett behov av effektiviseringar, och betonar den organisatoriska och den pedagogiska aspekten. Vidare betonas vikten av ett helhetsgrepp och att det därför inte går att isolera till ett uppdrag att se över lokalkostnader. En förändring i elevunderlag och nedläggning av skolor föranleder en översyn av ledningsstrukturen. Sammantaget anser konsulterna att det finns en mycket stor mängd väl underbyggt bakgrundsmaterial och att politikerna varit öppna i bemötandet av invånarnas åsikter. Slutsatsen är att det är rimligt och nödvändigt att fatta beslut om nedläggning av en eller flera landsortsskolor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker till starten för läsåret och att övriga åtgärder vidtas, i enlighet med alternativ C i barn- och utbildningsnämndens utredning. Kommunstyrelsen föreslår barn- och utbildningsnämnden att också skolverksamheten i Högsjö ska läggas ned. Nämnden har fått i uppdrag att ge elever från Baggetorp och Österåker valfrihet till skolskjuts inom kommunen med möjlighet att välja skola i Vingåker eller i Marmorbyn och även att presentera en konsekvensanalys med anledning av detta. Yrkanden Viking Jonsson (S) yrkar, med instämmande av Jim Lindström (M), Björn Blid (S), Björn Andersson (M), Tommy Persson (M), Lennart Andersson (KD), Olle Olsson (S), Camilla Anglemark (S) och Jörgen Larsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 41 Olov Osmark (VTL) ställer följande yrkanden: att nuvarande skolor, för årskurs 1-6, inom Vingåkers kommun behålls, att förskolor och fritidshem i såväl centralorten som ytterområdena samlokaliseras med annan verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, att den nuvarande lokalsituationen i centralorten ses över med syfte att ta fram en långsiktigt hållbar lösning vad gäller lokaler för verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltningens verksamhetsområde, att fastighetsförvaltningen effektiviseras så att kostnaderna sänks till en relevant nivå, att lokalförändringar genomförs från hösten Lennart Öhman (S) yrkar bifall till Osmarks ovanstående yrkanden. Lennart Öhman (S) yrkar med instämmande av Gunnar Österberg (C), Margareta Karlsson (FP), Martin Larsson (VTL), Åke Tholin (V), Kjell Rosén (MP), Alf Andersson (VTL) att ärendet återremitteras. Motiveringen och uppdraget med återremissen redovisas i sin helhet i en separat bilaga till denna paragraf. Viking Jonsson (S) yrkar avslag på förslaget om återremiss samt Osmarks samtliga yrkanden. Ajournering Sammanträdet ajourneras vid flera tillfällen för fika och presidiets överläggningar i ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras under dagen eller återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras under dagen. Votering begärs. Kommunstyrelsens förslag om nedläggelse ställs mot Osmarks yrkande att behålla skolorna, och ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 41 Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag om att nedläggelse verkställs med start läsåret 2009/2010 mot Osmarks yrkande om att skollokalförändringsbeslut verkställs tidigast hösten Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Slutligen ställer ordföranden proposition på Osmarks återstående tre yrkanden om samlokalisering, översyn av nuvarande lokalsituation i centralorten samt effektivisering av fastighetsförvaltningen. Mot dessa ställs Jonssons avslagsyrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutat bifalla Osmarks yrkanden i dessa tre delar. Votering Votering begärs på punkten om återremiss. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner: Den som anser att ärendet ska avgöras under dagen röstar Ja. Den som anser att ärendet ska återremitteras röstar Nej. Omröstningen utfaller med 24 röster för Ja och 11 röster för Nej. Omröstningsprotokoll bilägges. Kommunfullmäktige ska således avgöra ärendet under dagen. Votering begärs på punkten om kommunstyrelsens förslag om nedläggelse av skolor mot Osmarks yrkandet att behålla skolorna. Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Osmarks yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 24 röster för Ja och 11 röster för Nej. Omröstningsprotokoll bilägges. Kommunfullmäktige har således beslutat lägga ner skolverksamheten i Baggetorp och Österåker och vidta övriga åtgärder, i enlighet med alternativ C i barn- och utbildningsnämndens utredning. Votering begärs på tidpunkten för att verkställa beslutet, d.v.s. kommunstyrelsens förslag om att nedläggning sker med start av läsåret 2009/2010 mot Osmarks förslag om tidigast hösten Ordföranden framställer följande voteringsproposition, vilken fullmäktige godkänner: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller Osmarks yrkande röstar Nej. Omröstningen utfaller med 24 röster för Ja och 11 röster för Nej. Omröstningsprotokoll bilägges. Kommunfullmäktige har således beslutat att nedläggelse ska ske med start av läsåret 2009/2010. forts Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida forts Kf 41 Reservation Reservation lämnas från dem som röstat Nej i dessa voteringar. Inlägg I ärendet yttrar sig Viking Jonsson (S), Jim Lindström (M), Olov Osmark (VTL), Lennart Öhman (S), Gunnar Österberg (C), Margareta Karlsson (FP), Martin Larsson (VTL), Åke Tohlin (V), Björn Blid (S), Björn Andersson (M), Kjell Rosén (MP), Tommy Persson (M), Lennart Andersson (KD), Olle Olsson (S), Harald Olsson (S), Camilla Anglemark (S), Alf Andersson (VTL) och Jörgen Larsson (S). Beslutsunderlag KS: s arbetsutskott , 43 Delrapport, skolutredning Expediering Barn- och utbildningsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida Au 122 Dnr 183/ Remiss - Kalklinbanan Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att skriva remissvar. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen i Södermanlands län erbjuder berörda kommuner att inkomma med synpunkter och förslag gällande möjligheterna att bevara Kalklinbanan. Synpunkter skall vara inkomna senast 30 augusti. Representanter från Kalklinbanans vänner är inbjudna till arbetsutskottet för att delge och diskutera tankar och synpunkter kring länsstyrelsens remiss. Synpunkter som framkommer är bland annat att linbanan i perspektivet industriminne bör betraktas i sin helhet, att linbanans möjlighet att betraktas som industriellt kulturarv bör lyftas och diskuteras samt att ett bevarande bör ses i ett större perspektiv och sammankopplas med andra aktiviteter i regionen och runt Hjälmaren. Särskilt lyfts helhetsperspektivet fram där hela banan tillsammans med stationer för lastning och omlastning bör bevaras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Länsstyrelsen Kalklinbanan. Sammanställning och kulturhistorisk värdering, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 129/ Tydligt medlemsansvar, Kommuninvest Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Beskrivning av ärendet Vid den årliga stämman 2011 beslutade Kommuninvest ekonomiska förening enhälligt att medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden. Avtalen gäller förtydligat regressavtal samt avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. De två nya avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Tydligt medlemsansvar, frågor och svar. Tydligt medlemsansvar, sammanfattning på tio sidor. Avtal om regress Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

55 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till Kommunstyrelsen 1 (4) Tydligt medlemsansvar Kommuninvest Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Sammanfattning Vingåkers kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest skapades utifrån idén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre lånevillkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Grundförutsättningen är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap och vilken innebär att varje medlem svarar såsom för egen skuld för samtliga Kommuninvests förpliktelser idag och imorgon. Vid den årliga stämman 2011 har Kommuninvest ekonomisk förening beslutat att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

56 2 (4) Att ingå de nya avtalen är en förutsättning för att Vingåkers kommun och de kommunala bolagen även i framtiden ska kunna låna pengar från Kommuninvest. De nya avtalen innebär ett förtydligande gällande medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden och det inbördes ansvaret mellan medlemmarna samt hur detta ansvar ska fördelas. Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Syftet med dessa avtal är att tydliggöra medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. I bifogade bilagor framgår lydelserna i regressavtalet samt i garantiavtalet. Bifogat finns också information från Kommuninvest avseende frågor och svar gällande förtydligandet av medlemsansvaret genom de nya avtalen. Vingåkers kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Medlemskapet i Kommuninvest innebär en solidarisk borgen där medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut och medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.

57 3 (4) Kommuninvest gör bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Ett förtydligat regressavtal Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Ansvaret i regressavtalet avser den del av upplåningen (förfinansieringen) som Kommuninvest gjort och som ännu ej är utlånad och detta ansvar är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar pengar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. Ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt är gemensamt för alla medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu inte är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar som lånar pengar ansvariga. Ansvaret sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Medlemmars ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat har hittills reglerats i Kommuninvests lånereverser, men kommer att ersättas av det nya garantiavtalet så fort det blir gällande.

58 4 (4) Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut fattas om att ingå de nya avtalen med Kommuninvest, vilket är en förutsättning för att även i framtiden kunna låna pengar från Kommuninvest. Genom att alla medlemmar har tecknat solidarisk borgen för Kommuninvests förpliktelser, kan fordringsägaren vända sig till vilken eller vilka som helst av medlemmarna med krav på betalning av hela beloppet. De nya avtalen innebär ett förtydligande gällande medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden och det inbördes ansvaret mellan medlemmarna samt hur detta ansvar ska fördelas. Konsekvenser Genom att ingå avtalen uppnås en tydligare ansvarsfördelning mellan ingående medlemmar samt att Vingåkers kommun och de kommunala bolagen även i framtiden kan låna pengar från Kommuninvest. Bilagor Information från Kommuninvest Tydligt medlemsansvar frågor och svar Broschyr från Kommuninvest Tydligt medlemsansvar, en sammanfattning Avtal om regress m m Avtal om kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Helena Viklund Kommunchef Elin Höghielm Enhetschef Ekonomi

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 204/ Förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till ny förbundsordning godkänns. Beskrivning av ärendet Ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland har arbetats fram då tre av de nuvarande medlemskommunerna (Flen, Gnesta och Oxelösund) har beslutat lämna Vårdförbundet Beslut bör fattas under september månad inför den nya förbundsordningens ikraftträdande den 1 oktober Beslutsunderlag Missiv Vårdförbundet Sörmland, Förslag förbundsordning Vårdförbundet Sörmland Justerandes sign Utdragsbestyrkande

85

86

87

88

89

90

91

92

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-08-15 150 (173) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 15 augusti 2011, kl 10.00-15.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid &' ( ))( '(*+,+ Beslutande -&./0 1/20 /0 3/0 '!3 /0 )'!/0-3/0 24 5/0../0 678' /0 /80 9:/80!/0 :6/0 ;/0 < / 0

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-09-06

sammanträdesdatum 2011-09-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 5 (28) sammanträdesdatum 2011-09-06 188 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Dnr 2011/120 INLEDNING Kommuninvest ekonomisk förening har vid ordinarie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 130826.doc Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-08-26, kl. 13.00. Sammanträdet kan även ses på

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-10-17 200 (221) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 17 oktober 2011, kl 10.00-14.10 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-09-12 19 Sida Kf Dnr 41/2009 012 Skolverksamhet i Högsjö Kommunstyrelsen beslut Förslag till kommunfullmäktige I enlighet med barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216

Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-09-20 FALKENBERG 290 Tydligt medlemsansvar - Kommuninvest. Dnr KS 2011-216 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2011-02-14 1 (24) Plats och tid Åbrogården, Vingåker, måndagen den 14 februari 2011 kl 14.00-17.20 Beslutande Kristina Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Klara Björnlund(M), tjänstg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör,

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör, Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-06-05 Dnr KS 2016/0221 O Aterrapportering avseende uppdraget att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer