Chefspolicy. Ledningsfilosofi för Landstinget Blekinge finns i separat dokument from enl beslut i LF , 60

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefspolicy. Ledningsfilosofi för Landstinget Blekinge finns i separat dokument from 2011-07-01 enl beslut i LF 2011-06-13, 60"

Transkript

1 Chefspolicy Ledningsfilosofi för Landstinget Blekinge finns i separat dokument from enl beslut i LF , 60

2 Innehållsförteckning Chefspolicy för Landstinget Blekinge... 3 Chefen och etik... 3 Chefen och organisationen... 4 Chefen och ledarskapet... 5 Chefen och den sociala kompetensen... 6 Chefens rätt till stöd... 7 Chefen och privatlivet... 8 Chefen och visionen... 8 Chefskap i förändring

3 Chefspolicy för Landstinget Blekinge Syftet med en policy inom landstinget är att landstinget vill klargöra sin uppfattning eller syn på en fråga som är oreglerad och där frågan består av en idé eller ett synsätt som skall omsättas i ett handlande inom landstinget som organisation. "Policy... på principer grundat handlande eller tillvägagångssätt i ett företag o d " Sv. Akademiens ordlista Med denna chefspolicy vill landstinget framhålla vissa specifika kunskaper och egenskaper som enligt landstingets uppfattning är viktiga för det ledarskap som utövas av landstingets chefer. Vidare vill landstinget klargöra sin uppfattning i vissa frågor som allmänt bedöms vara relevanta för en chef inom Landstinget Blekinge. Nyckelord i denna chefspolicy är etik, organisation, ledarskap, social kompetens, stöd, privatliv, vision och ledarskap i förändring. Landstingets fyra chefsnivåer: Landstingsdirektör Förvaltningschef Basenhetschef/Verksamhetschef Första linjens chef Chefen och etik En chef företräder landstinget som arbetsgivare. Landstinget förväntar sig därför att en chefs förhållningssätt i olika situationer är representativt för den hållning eller det synsätt som landstinget har uttalat eller kan förväntas företräda. Som allmän vägledning för ett sådant förhållningssätt gäller följande etiska normer inom landstinget Blekinge: Landstinget anser att en chef - som accepterat att bli chef inom landstinget under givna förutsättningar - skall utöva sitt chefskap på ett sådant sätt, att de uttalade värderingar, normer eller riktlinjer - talade eller skrivna - som landstinget anser skall ligga till grund för sin verksamhet beaktas. Landstinget anser att en chef - i frågor där uttalade värderingar, normer eller riktlinjer saknas inom landstinget, skall utöva sitt chefskap på ett sådan sätt, att det dels står i samklang med landstingets uppfattning om gott chefskap enligt denna chefspolicy dels är bra för landstingets verksamhet. Landstinget anser att en chef skall utöva sitt chefskap på ett sådant sätt, att det kan tjäna som föredöme för andra. Landstinget anser att en chef skall utöva sitt chefskap på ett sådan sätt, att det i förekommande fall råder samklang mellan sättet att representera landstinget och arbetsgivaransvaret. Landstinget anser att en chef inte skall utnyttja sin ställning eller resurser tillhörande landstinget för egen vinning. Landstinget anser att en chef skall vara lojal mot fattade beslut. 3

4 Chefen och organisationen Att vara chef i organisationen Landstinget Blekinge innebär dels ett ansvara för verksamheten inom en begränsad del av landstingets samlade verksamhet - en del som också är en organisation, dels ett ansvar för en helhetssyn beträffande landstinget mål. Chefens ansvar kan sammanfattas i följande fyra viktiga huvudområden Verksamhetsansvar Arbetsgivaransvar Resursansvar Utvecklingsansvar Gemensamt för varje organisation är att den består av en samling människor som hör ihop genom att de ständigt är i kontakt med varandra, samarbetar och bildar en grupp. Därför är det viktigt att en chef är insatt i och förstår de olika mekanismer som syftar till att hålla samman en organisation och att få organisationen att fungera. "... en organisation utgörs av en grupp individer, som medvetet bedriver samarbete för att nå gemensamma mål." Landstingets organisation är utformad med utgångspunkt från en helhetssyn på de uppgifter som skall utföras inom landstingets olika funktioner och sättet att utföra dessa på. I formell mening är landstingets organisation en linje- stabsorganisation. Ett kännetecken för den organisationsformen är att varje medarbetare endast har en chef. Varje chef måste ha kunskap om ansvar och befogenheter i dels den egna chefsrollen dels hur ansvar och befogenheter är fördelade i organisationen i övrigt. Beträffande ansvar och befogenheter är landstingets linje- stabsorganisation decentraliserad vilket innebär att ett stort ansvar och stora befogenheter för planering, styrning och uppföljning av verksamheten finns på basenhetsnivå och avdelningsnivå Uppgiften att samordna och leda förvaltningens samlade verksamheter finns på förvaltningsnivå. Landstinget styr sin verksamhet med hjälp av en planeringsmodell som bygger på principen om "målstyrning" respektive "ramstyrning". Utifrån den planeringsmodell som landstinget har fastställt, ingår det i en chefs ansvar att styra verksamheten inom sitt ansvarsområde så, att man uppnår ett fastställt mål. Viktiga delar i landstingets planeringsmodell är budgetdirektiv, budget, verksamhetsplan, prognoser, bokslutsanvisningar och årsredovisning inkl. verksamhetsberättelse. En förutsättning för att landstingets planeringsmodell skall kunna fungera, är att landstingets chefer är lojala mot av landstingsfullmäktige fastställda mål och fastställda ramar. Vidare är det nödvändigt att varje chef har goda kunskaper om innebörden av principen "målstyrning och ramstyrning" och sambandet som finns mellan de olika delarna i planeringsmodellen - t ex begrepp och uttryck som används, hur man formulerar och utvärderar mål, processen som leder fram till förslag till ram och hur man arbetar med de ekonomiska frågorna efter det att den ekonomiska ramen blivit fastställd. Kunskapen om och lojaliteten med målen, samt förmågan att på alla nivåer i organisationen kunna tolka målen och omsätta dem i rätt handling för den aktuella situationen, är den grund på vilken 4

5 allt ledningsarbete måste vila. Varje chef har därför ansvar för att medarbetare inom sitt ansvarsområde har kunskap om landstingets organisation och planeringsmodell. Organisationsutveckling med syfte att öka patientfokuseringen är en naturlig del i landstingets verksamhetsutveckling. Vårdprocesser, inom och mellan kliniker och förvaltningar samt mellan olika vårdgivare utvecklas med syfte att ge en optimal vård. Chefer på alla nivåer har ett ansvar för att stödja och att aktivt arbeta för utvecklingen av vårdprocesser. Litteraturhänvisning: Av respektive förvaltning utsedd lämplig litteratur i organisationslära samt kompendium om landstingets planeringsmodell och organisationsform. Chefen och ledarskapet Det är viktigt att en chef är medveten om skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare. En chef tillsätts genom ett formellt beslut. "Ledarskap" är sättet att utöva chefskapet. Ledarskap handlar om ett ömsesidigt förhållande mellan ledare och medarbetare. Det rör sig om ett samarbete där ledaren är mer eller mindre accepterad av gruppen. Att vara ledare innebär alltså att nå resultat via andra människor. De skiftande förhållanden och olika krav som präglar arbetssituation för landstingets chefer, kräver att ledarskapet anpassas till den aktuella situationen. "Den dominerande principen i en organisation är inte längre chefsverksamhet för att kontrollera verksamheten utan ledarskap för att ta fram det bästa hos människor och reagera snabbt på förändringar." Naisbett & Aburdene Landstinget anser att medarbetarnas egenskaper, inställning till arbetet och kunskaper är exempel på faktorer som på ett avgörande sätt påverkar ledarbeteendet och hur en chef lyckas i sitt ledarskap. En annan viktig faktor som påverkar en chefs ledarbeteende är hur andra i organisationen närstående chefer beter sig. Överordnad chef bör därför vara medveten om sin egen inverkan på underordnad chefs ledarbeteende. Ledarskapets kretslopp kompetenta och engagerade medarbetare ökar förutsättningen för att en chef skall lyckas i sitt ledarskap. mindre kompetenta och/eller oengagerade medarbetare ökar risken för att en chef inte skall lyckas i sitt ledarskap. möjligheten att underordnad chef skall lyckas i sitt ledarskap ökar om överordnad chef har ett bra ledarbeteende. risken att underordnad chef skall misslyckas i sitt ledarskap ökar om en överordnad chef har ett dåligt ledarbeteende. Landstinget önskar ett ledarskap som är format utifrån uppfattningen att medarbetarna är landstingets främsta resurs och att ledarskapet är en relation - chefen litar på sina medarbetare, lyssnar uppmärksamt, berömmer initiativ och vägleder. Av de båda huvudinriktningarna för 5

6 ledarskapsbeteende - auktoritärt ledarskap respektive demokratiskt ledarskap - skall det demokratiska ledarskapet vara vägledande för det ledarskap som landstingets chefer skall utöva. Landstinget anser att ett bra och demokratiskt ledarskap... bygger på respekt för individen och på förtroendefulla relationer inom och utanför det egna ansvarsområdet. är att tillsammans eller genom medarbetarna lösa uppgifter och försöka nå gemensamma mål präglas av tydlighet - tydligt ställningstagande, tydligt handlande, tydliga direktiv, tydlig uppmuntran och tydlig kritik. är att vara engagerad i medarbetarnas utveckling. innebär att en chef är beredd att i kommunikation och i närhet till sina medarbetare både påverka och påverkas. innebär att en chef delegerar arbetsuppgifter till sina medarbetare - under hänsynstagande till deras förmåga att bära ansvar. innebär att en chef informerar sina medarbetare så att de fortlöpande är uppdaterade i frågor de är berörda av eller som i övrigt är aktuella inom chefens ansvarsområde. innebär att en chef stimulerar initiativ och förslag från medarbetarna. innebär att en chef motiverar sina medarbetare till goda prestationer - inte genom press och utövande av formella maktbefogenheter - utan genom att engagera och intressera medarbetarna för arbetsuppgifterna. Viktiga förutsättningar för ett bra chefskap/ledarskap är att en chef tycker om sina arbetsuppgifter, har tid för sitt chefskap/ledarskap, finner dem meningsfulla samt att det råder harmoni mellan chefen som människa, arbetsuppgifterna och omgivningen. Chefen och den sociala kompetensen Ledarskapet består till en stor del av att hantera arbetsrelationer. När en chef lyckas som ledare beror det i de flesta fall på att hon/han kan "läsa" gruppens behov, förstår vad som försiggår bland medarbetarna, tolkar budskap och avsikter, har förmåga att utnyttja de resurser som finns i gruppen och kan genomdriva beslut. Hon/han förmår även att utveckla positiva normer i gruppen och att skapa ett gott klimat. Utifrån landstingets uppfattning att medarbetarna är landstingets viktigaste resurs, är det viktigt att en chef inom landstinget har god social kompetens - intresse för andra människor och deras arbetsuppgifter, förmåga att bemöta människor av olika karaktär med olika intressen, intresse för samspelet mellan människor, förmåga att kunna leva sig in i omgivningens behov av ens insatser samt att kunna kommunicera d v s lyssna, uppfatta, meddela, förklara och informera. Social kompetens innefattar också förmågan att ta itu med konflikter och våga formulera smärtsamma sanningar. "Kommunikation kan liknas vid en bro. Fästena på bron utgörs av sändare resp. mottagare av information. Information är det som fraktas fram och tillbaka över bron." Landstinget Blekinge: Policy för arbete med information. 6

7 Inom området för social kompetens markeras särskilt vikten av förmågan att kommunicera. Kommunikation är den viktigaste motorn för verksamheten och all förändring. Dessutom är kommunikation viktig för att den utvecklar kunskap. Att samtala är ett oöverträffat sätt att få och ge information, att ta reda på vad t ex medarbetarna tycker och tänker om arbetet, definiera och lösa problem, förklara och motivera samt att kontrollera att ett budskap uppfattats på rätt sätt. Landstinget är av den uppfattningen, att en chef som har god förmåga att kommunicera inom det egna ansvarsområdet och med omvärlden, har bättre förutsättning att leda verksamheten mot fastställt mål. Eftersom fördelarna med en öppen och effektiv kommunikation är stora, är det viktigt att varje chef arbetar för att undanröja de hinder som eventuellt kan finnas för en väl fungerande kommunikation. En chef inom landstinget ansvarar därför bl a för att det talade och skriftliga språket inom ansvarsområdet tillämpas på ett enligt svenskt språkbruk vedertaget sätt. Varje chef ansvarar också för att "facktermer" används på ett enhetligt sätt och att dessa förstås av medarbetarna inom ansvarsområdet. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot nya uttryck som börjar användas parallellt med uttryck som redan tillämpas för att beskriva viss situation eller funktion. Kommunikation på arbetsplatsen förutsätter också att vi förstår varandra - och inte minst - att vi vill förstå och ta till oss den information som lämnas. Det faktum att landstinget har både kvinnliga och manliga medarbetare och att kvinnor och män kommunicerar på olika sätt - " talar olika språk"-, innebär att en chef i landstinget skall ha kunskap i kvinnors respektive mäns sätt att kommunicera. En chef i landstinget skall också ha kunskap i de skillnader som föreligger mellan olika generationers sätt att kommunicera och hur olika kulturer kan påverka medarbetares sätt att kommunicera. Litteraturhänvisning : Av respektive förvaltning utsedd lämplig litteratur i kommunikation och i kvinnligt och manligt språk. Chefens rätt till stöd Landstinget är medvetet om att ett chefskap kan ge rika tillfällen till stimulans och personlig utveckling. Men det kan också periodvis i vissa situationer vara påfrestande och upplevas som ensamt, slitsamt och tungt. Enligt landstingets uppfattning är det viktigt att en chef kan känna trygghet i sitt chefskap. Utifrån egna upplevelser och behov skall en chef i landstinget därför alltid ha rätt till stöd från överordnad chef eller andra chefer inom samma organisatoriska enhet. I vissa avgränsade och särskilda situationer -beroende på organisationens utformning vad avser befogenheter och ansvar - har chef också rätt till rådgivande samtal med annan överordnad chef inom linjeorganisationen än den närmaste. Förutom de normala uppgifter som åvilar en ledningsgrupp, är det enligt landstingets uppfattning viktigt att samspelet mellan cheferna i en ledningsgrupp fungerar på ett sådant sätt, att varje chef kan uppfatta ledningsgruppen som ett forum som ger stöd och trygghet åt chefskapet. Landstinget anser att tanken och meningen med mentorskap är riktig. Om önskemål föreligger skall därför varje chef inom landstinget ha möjlighet till mentor. 7

8 Landstinget framhåller också det naturliga i att varje chef har rätt att få stöd av medarbetare inom ansvarsområdet. Landstinget är av den uppfattningen att det finns ett samband mellan graden av sådant stöd och hur chefen utvecklar sitt ledarskap. Normgivande stöd för sitt arbete har landstingets chefer i "Ledningsfilosofi för Landstinget Blekinge" samt i de olika policydokumenten. Chefen och privatlivet Att vara chef innebär ofta, att man har en arbetssituation som på olika sätt påverkar privatlivet - både positivt och negativt. Landstinget anser att förutsättningarna att kombinera ett gott chefskap med privatliv skall utvecklas genom samverkan mellan överordnad chef och respektive chef inom ansvarsområdet. Grunden för sådan samverkan är att varje chef är medveten om hur ledningsansvaret - ofta i förändring - kan påverka livet utanför organisationen. Medvetenhet om detta bidrar till att en chef får möjlighet att - utifrån sin egen situation - planera för en tillfredsställande balans mellan sitt eget chefskap och sitt privatliv. Grunden för samverkan är vidare att överordnad chef - utifrån sitt planeringsansvar för verksamheten - utvecklar förutsättningarna för chefskap inom sitt ansvarsområde på ett sådan sätt, att organisatoriska förutsättningar finns för att kombinera chefskap och privatliv. Dessa förutsättningar är ständigt utsatta för förändring. Chefen och visionen Överenskommelse om chefskap inom landstinget vilar på den grunden, att chefens primära uppgift är att ansvara för att verksamheten bedrivs på det sätt som anges i verksamhetsplaner och att fastställt mål nås. Vid sidan av den verksamhet som bedrivs i vår närtid, är det också viktigt för landstingets framtida verksamhet, att vi inom organisationen har tankar på den tid som ligger långt framför oss - bortom närtiden. Landstinget vill därför i denna chefspolicy föra in visionen som en naturlig inriktning på en chefs framsynthet. Idéer och tankar om framtiden - som vilar på en inte alltför orealistisk grund - är bra för landstinget därför att de bidrar till verksamheten på ett positivt sätt. Landstinget anser att deltagande i dialogen kring förändringsarbete kan bidra till visionärt tänkande. Chefskap i förändring Valet av chef påverkas av att landstinget har behov av ledarskap utifrån förutsättningar som gäller vid tidpunkten för beslutet om tillsättning. Beroende på att förutsättningarna för landstingets verksamhet ständigt är utsatta för förändring, kan också förutsättningarna ändras för det ledarskap som landstinget eftersträvar från en tid till annan. När en person väljer att tillträda en chefsfunktion, så beror det på faktorer som är kopplade till personliga behov och förväntningar. Olika faktorer styr alltså landstingets och individens ställningstagande till ett chefskap. I likhet med vad som gäller för landstinget, påverkas också en chef av de förändringar som ständigt sker - både i privatlivet och arbetslivet. Dessa förändringar 8

9 kan ibland upplevas på ett sådant sätt, att en chef kommer till insikt om att den ursprungliga förutsättningen att tillgodose personliga behov och att uppfylla egna eller organisationens förväntningar inte längre föreligger. Ett väl fungerande ledarskap är en grundförutsättning för att det fastställda målet för verksamheten skall kunna nås och för att verksamheten skall kunna bedrivas enligt fastställda verksamhetsplaner. Enligt landstingets uppfattning är det därför viktigt att det är samklang mellan landstingets behov av ett bra ledarskap och hur en chef upplever möjligheten att tillgodose personliga behov och förväntningar i en chefsroll. Landstingets verksamheter präglas av ständiga förbättringsprocesser. Framtidens förutsättningar kommer att vara olika dagens. För att kunna öka patientfokuseringen, höja förmågan att hantera kunskaps- och verksamhetsutveckling där medarbetarnas kompetens och idéer tas till vara fullt ut krävs ledare med kompetens att förverkliga detta. I en ständigt föränderlig värld är det därför naturligt att ett chefskap omprövas. Landstinget Blekinge har fattat beslut om att chefsuppdrag på alla nivåer skall vara tidsbegränsade samt att en chef skall ha sin anställningstrygghet reglerad genom särskild tillsvidareanställning - skild från chefsuppdraget - varom överenskommelse träffats. Landstinget beslutar från fall till fall vilken chefsnivå - och i förekommande fall vilka chefer på sådan nivå - som skall omfattas av tidsbegränsat chefsuppdrag. Vid nyanställning tillämpas chefstitulatur endast vid anställning/förordnande i linjeorganisationen. 9

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384

Chefspolicy. Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Antaget av kommunstyrelsen 2012-10-08 384 Chefspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Chefspolicy

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING

LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING Antagen av fullmäktige 2009-12-14 LEDARSKAPSPOLICY LEDARSKAPSUTVECKLING LEDARSKAPSPOLICY Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig, att kunna

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Beslut delegerade till förvaltningschefen. kommentar. Allmän administration. Ekonomi och finanser. Ledning och styrning.

Beslut delegerade till förvaltningschefen. kommentar. Allmän administration. Ekonomi och finanser. Ledning och styrning. Beslut delegerade till förvaltningschefen Vidaredelegeras till Anmärkning/ kommentar Allmän administration Att avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. Att inom

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans.

All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Några tankar om ledarskap All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Piet Mondrian i Circle, 1937. Med chef menar vi i denna policy en person

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Landstingets chefsmodell

Landstingets chefsmodell Landstingets chefsmodell www.lio.se Anteckningar Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Allmänläkare som verksamhetschef

Allmänläkare som verksamhetschef llmänläkare som verksamhetschef Är det något som vi allmänläkare skall ägna oss åt eller skall vi överlåta det till andra? Ledarskapets betydelse för verksamheten har varit föremål för mycket diskussion

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst

I det offentligas tjänst: Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag. Chefsbarometer 2007 delrapport 2. I det offentligas tjänst : Tuffa chefsvillkor värdefulla uppdrag Chefsbarometer 2007 delrapport 2 Våga välja offentlig sektor! Under min karriär har jag träffat på några av de mest hängivna och kompetenta medarbetarna under mina

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer