Socialdemokraterna 1(12) Borlänge. Styrelsens förslag till. Valprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraterna 1(12) Borlänge. Styrelsens förslag till. Valprogram 2010-03-15"

Transkript

1 Socialdemokraterna 1(12) Styrelsens förslag till Valprogram

2 Socialdemokraterna 2(12) är och ska vara en framtidsinriktad kommun. Ett brett utbud av arbetstillfällen ska kombineras med en väl fungerande utbildningssektor med många valmöjligheter. Arbete och utbildning som grund för kommunens utveckling är den hävstång som ska leda till fler bor och ökade resurser för trygghet och omsorg. Vi sätter jobben först. Det är grunden för Möjligheternas. Möjligheternas är en framtidsvision som gäller alla bor. I finns flera olika kulturer, språk och erfarenheter representerade. Vårt mål är att skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva ett bra och värdigt liv. Vi ska se till det som förenar och inte det som skiljer. På så sätt skapar vi en styrka att möta framtidens utmaningar och problem. Kravet på arbete är det viktigaste eftersom det skapar grunden för den egna försörjningen och delaktigheten i samhället. ska vara en kommun där vi säger ja till några viktiga huvudlinjer för utvecklingen: Arbete. Vi ska arbeta för att stärka och utveckla s redan starka näringsliv. Kombinationen av kvalificerad basindustri inom papper och stål, en expanderande handelssektor, ett kraftfullt företagskluster som Teknikdalen, Sveriges administrativa transportcentrum och en lång rad framtidsinriktade små- och medelstora företag gör att har många ben att stå på. En offensiv näringspolitik som syftar till nyetablering och start av företag ska stå i centrum. Det ska finnas ett brett utbud av arbetstillfällen. Vi ska arbeta aktivt med nya industri- och företagsområden. ska vara näringslivskommunen nummer ett i Dalarna! Utbildning. Det livslånga lärandet ska prägla utbildningssystemet. God kvalitet inom förskola, grundskola och gymnasium är avgörande för varje elevs framtid. Det innebär att resurser till lärare och övrig personal måste vara prioriterade. Inom gymnasieskolan ska det finnas ett brett utbud av valmöjligheter. Den kommunala vuxenutbildningen och högskolan liksom den folkbildning som bedrivs av studieförbunden måste ha en stark bas i. Utbildning ska vara en möjlighet i livets olika skeden. Ett väl fungerande näringsliv kräver möjligheter till nytänkande, tillskott av ny kompetens och vidareutbildning. ska vara en stark utbildnings- och skolkommun. Boende. ska vara en plats för attraktivt boende. Ett brett utbud av boendemöjligheter med hyresrätter, bostadsrätter, småhus och villor i olika miljöer ska skapa största möjliga valfrihet. Ensamhushåll, studenters, familjers och äldre- och handikappades olika behov är sådant som måste tillfredsställas. Boende i närhet till natur och friluftsliv ska kunna erbjudas. Men också boenden i centrala lägen. Vårt bostadspolitiska arbete ska lägga grunden för en befolkningsökning för att nå innevånare under perioden För att stödja detta så ska ett särskilt inflyttningskontor som arbetar med information och service åt nya bor inrättas. Vård- och omsorg. Äldre, handikappade och sjuka ska erbjudas en väl fungerande vård och omsorg. Det kräver ett brett utbud av boenden men också en personalbemanning som gör att kvaliteten i vardagen fungerar. Bygge av ett nytt

3 Socialdemokraterna 3(12) äldreboende i Kvarnsveden, förstärkt anhörigstöd, fler avlastningsplatser och ett sjukhus med sådana resurser att det kan vara navet i det lokala sjukvårdssystemet är några viktiga ambitioner inför framtiden. Vården ska ges efter behov och inte efter plånbokens tjocklek är den princip som ska gälla. För att klara framtida personalrekrytering så gäller devisen Heltid en rättighet deltid en möjlighet. Miljö- och natur. ska vara ett samhälle där vi värnar den rena luften, bevarar vårt rena dricksvatten, arbetar offensivt med fjärrvärme avfall och återvinning minskar utsläpp och buller och tar de miljö- och klimatpolitiska utmaningarna på det djupaste allvar. Redan inom förskola och skola börjar detta arbete med att engagerar barnen och eleverna i utvecklingsarbete med miljöinriktning. Energis profil som ett progressivt miljö- och energiföretag förstärks. Låga taxor kombineras med användande av teknik som minskar utsläpp. Företaget ska delta aktivt i vindkraftsutbyggnaden i länet. Kommunen fortsätter sitt aktiva arbete med naturreservat och rekreationsområden. Fritid- och kultur. s rika och omfattande fritids- och kulturliv ska stödjas. Det skapar en nerv i kommunen som ger upplevelser, gemenskap och engagemang. Händelser och event som Dalecarlia Cup, Peace and Love festivalen, stora kultur- och idrottsarrangemang är sådant som ska stimuleras och utvecklas. Den starkt ungdomsfostrande roll som kultur- och idrottslivet i har måste värnas. Kommunens stöd till barn- och ungdomsaktiviteter ska vara prioriterat. Musikskolan ska även i framtiden ha en hög profil eftersom den lägger grunden för både ett rikt kulturliv, men också exempelvis Boom Towns verksamhet som banar vägen för etableringar inom musikindustrin i. är och ska även i framtiden vara ett framtidsinriktat samhälle. Vi ska satsa på både nya jobb och en solidariskt fungerande trygghet. Det handlar om både och, inte antingen eller. Vi vill göra till ett möjligheternas samhälle där alla ska kunna leva ett rikt och verksamt liv.

4 Socialdemokraterna 4(12) Arbete åt alla Näringsliv. Full sysselsättning och arbete åt alla är vår viktigaste målsättning. ska vara en kommun med ett brett utbud av arbetsplatser och företag. Det skapar möjligheternas. Basnäringar inom papper och stål ska kombineras med en växande handelssektor och ett brett utbud av små- och medelstora företag. ska vara länets näringslivskommun nummer ett. Vårt mål är att skapa 2000 nya jobb i under mandatperioden Vi arbetar för: * Kommunen ska ha en god samverkan med SSAB och Stora Enso Kvarnsveden för att stärka basindustrins utvecklingsförutsättningar. Ett konkurrenskraftigt elpris är avgörande. * ska vara ett regionalt centrum för transport och kommunikation. ska också satsa på utbyggnad av en kombiterminal. * Det nya Transportverkets förutsättningar att utvecklas och fördjupas i ska vara en prioriterad kommunal uppgift. * ska vara ett starkt regionalt centrum när det gäller handel. Etableringen av IKEA är nu ett viktigt steg för en fortsatt framtida expansion. * Fortsatt satsning på Teknikdalen. Etablering av nya fastigheter och företag vid Vattenparken. * Utveckla som evenemangskommun med aktivt arbete för att genomföra stora kongresser och mässor, stora idrottsarrangemang, kulturarrangemang av modell Peace and Lovefestivalen. * ska samverka med Falun och andra närliggande kommuner i syfte att bl. a skapa en starkare gemensam arbetsmarknad. * Stöd till verkstadsindustrins och de små- och medelstora företagens möjlighet till utveckling och etablering i. * Fortsatt stöd till arbetet med landsbygdsutveckling och arbete i samtliga kommundelar.

5 Socialdemokraterna 5(12) Kommunikationer. ska vara en kommun i centrum. Det kräver goda kommunikationer till- och från. Flyg, bil och tåg är kommunikationssätt som ska komplettera varandra. Både för näringslivets utveckling och för privatpersoners möjlighet till arbete, studier och fritid så är kommunikationerna av central betydelse. som knutpunkt för godstrafik på järnväg måste stärkas. ska också vara en kommun där vi hela tiden utvecklar kollektivtrafiken, bl.a. genom utökad flexbusstrafik. Vi arbetar för: Fortsatta förbättringar av den s.k. Bergslagsdiagonalen som går genom Ludvika och Falun upp till Söderhamn. Fortsatt arbete för att upprätta en Europaväg mellan Gävle Falun Malung Torsby Kongsvinger och Oslo, det s.k. E 16 projektet. Fortsatta förbättringar av vägen Enköping Mora Idre. Satsning på dalabanan som innebär att målet om en restid Stockholm på 1 tim och 40 min. uppnås. Dubbelspår på järnvägen mellan Falun och. Förstärkningar på godsstråket Ludvika Kil- Ställdalen. Förnyelse av resecentrum och en uthållig satsning på s profil som en nationellt viktig godsbangård. Fortsatt stöd till Dalaflyget vilket säkrar både den reguljära trafiken och chartertrafiken från Dala Airport. Att utöka flexbusssystemet med Skräddarbacken och Romme. Att förbättra busstrafiken i våra ytterområden och byar Arbetsmarknad. I ska arbetsmarknadspolitiken vara nära anknuten till näringslivets utveckling. Kommunen och näringslivet måste tillsammans markera vikten av att ungdomar ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. En stor gemensam satsning på sommarjobb måste därför genomföras. Människor som hamnar i långvarig arbetslöshet måste erbjudas olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Långtidsarbetslöshet ska kraftfullt bekämpas. Integrationen av invandrare måste knytas till inslussning in på arbetsmarknaden. Alla arbetsmarknadsåtgärder ska ytterst syfta till målet, ett eget jobb.

6 Socialdemokraterna 6(12) Vi arbetar för: En ungdomsgaranti där alla som går ut årskurs 9 i grundskolan och sista gymnasieåret erbjuds minst tre veckors sommarjobb till avtalsenlig lön. En utökad satsning på lönebidrag och rehabiliteringsinsatser i kommunen och föreningslivet. Långtidsarbetslöshet ska bekämpas via arbetsmarknadsinsatser. Det kräver bl. a ökade statliga resurser. Kommunen och näringslivet måste tillsammans arbeta för integration av invandrare direkt i arbetslivet. Detta ska vara målet med olika projekt, undervisning i svenska och övriga aktiviteter. Arbetsmarknadspolitiken ska utformas så att det minskar behovet av försörjningsstöd vid socialnämnden. Bostaden en rättighet inte en handelsvara! ska vara en kommun med attraktiva boendemöjligheter som stimulerar till inflyttning och befolkningsökning. Målet är en befolkningsökning på 1000 personer under Det kräver att nya bostadsområden byggs som kan tillfredsställa såväl ensamhushåll, studerande, familjers, äldre- och handikappades behov. Bostäderna ska svara mot de långsiktiga behoven i livets olika skeden och finnas i olika upplåtelseformer, såsom hyresrätt, bostadsrätt och villor. Vi vill slå vakt om Tunabyggen som en stark aktör på den lokala bostadsmarknaden. Vi säger nej till privatisering av Tunabyggen! Vi arbetar för: Bygge av nya bostäder i centrum, bl. a på de s.k. brända tomterna efter Målargatan. Anpassa bostadsområden för livets olika skeden. Bygga Kungsljuset, (30 lägenheter) Lisselhagen, (78 lägenheter) varav x lägenheter i trygghets och omsorgsboende och innovativa experimentbyggen. Lek, sport och rekreation ska blandas i miljöer med hyresrätt, bostadsrätt och villor. Bygge av fler bostäder i miljöer nära vatten och natur. Fortsättningsvis garantera en god tillgång på studentbostäder. Satsa på fler alternativ när det gäller trygghets- och seniorboende. Tillförsäkra alla rätten till ett bra boende genom bl. a upprättande av s.k. bostadssociala kontrakt. Inrättandet av ett särskilt inflyttningskontor som lotsar nya bor till boende, förskola, skola och övrig service. Bra kvalitet på bostäder som kan efterfrågas till ett rimligt pris och god tillgänglighet.

7 Socialdemokraterna 7(12) Allas lika rätt till en bra utbildning. Det livslånga lärandet är basen för s utbildningssystem som börjar med förskolan och går över grund- och gymnasieskola till högskola och olika former av vuxenutbildning. En god kvalitet med en hög lärartillgänglighet och en tydlig inriktning på goda resultat ska prägla utbildningssystemet i. Skolan ska stödja näringslivets utveckling och behov, men också lägga grunden för individens egen utveckling. Eleverna ska motiveras att studera vidare och se olika möjligheter till utveckling som ett sätt att utvecklas. I den kommunala budgeten ska skolan vara förstahandsprioriterad. ska vara en stark utbildnings- och skolkommun. En väl fungerande skola är grunden för ett väl fungerande samhälle. Även den folkbildning som bedrivs av studieförbund och på folkhögskolor är omistlig för det livslånga lärandet. Här handlar det om allas tillträde och en garanti för det demokratiska samtalet vilket gynnar alla bor Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor. Vi vill förhindra att gemensamma medel försvinner bort till privata vinstintressen, vid avknoppning eller utförsäljning av skolor och förskolor Vi arbetar för En ökad personaltäthet inom förskolan i syfte att kunna möta olika barns behov och över tid ha en bra stabilitet i organisationen. Alltid prioritera full behovstäckning inom förskolan Solidarisk taxa med avgiftsfri förskola för de med de lägsta inkomsterna. Satsning på fortbildning av samtliga personalkategorier inom skola och förskola. Vi behöver ha forskning kopplat till undervisning på våra skolor. En ökad lärartillgänglighet med mer personal kan ge mindre undervisningsgrupper och skapar goda förutsättningar för att upprätthålla en god ordning och bra studiemiljö. Detta kräver ökade statliga medel direkt riktade till skolan. I skolans undervisning prioriteras barn- och ungdomars förmåga till grundläggande färdigheter när det gäller förmåga att läsa, skriva och räkna. Satsning på barn till invandrare och flyktingar i syfte att förbättra kunskaperna i svenska språket. Gymnasieskolan ska omfatta ett brett utbud av valmöjligheter vilket garanterar stora valmöjligheter till olika yrkesinriktningar.

8 Socialdemokraterna 8(12) Successivt öka möjligheten att använda IT i skolans undervisning, det kräver fler datorer eftersom fler elever bör ha egen bärbar dator under skoltiden. Miljö- och hållbar samhällsutveckling måste vara en viktig grund i förskolan och skolans undervisning. Öka flexibiliteten inom vuxenutbildningen. Stödja utvecklingen av ett lokalt lärcentrum. Vuxenutbildningen måste ge individen nya chanser och vägar när så behövs i livets olika skeenden Kommunen som arbetsgivare skall ha en hög ambitionsnivå i kompetensutveckling av den egna personalen. Fortsatt stöd till folkbildningen och studieförbundens viktiga verksamhet Värna om högskolans resurser och utveckling i. Kommunen och högskolan samverkar för att utveckla god kvalitet men också ett brett utbud i. Gymnastiksalen vid Ornäs skola byggs och Soltorgsskolan renoveras. Det är två viktiga investeringar för framtiden. Fortsatt stöd till Barnkulturcentrum Asken och musikskolan. Barnens säkerhet måste prioriteras. Åtgärder för att skapa säkra skolvägar måste skapas. Ett starkt skyddsnät för alla. Socialnämndens verksamhet handlar om att erbjuda samhällets yttersta skyddsnät i olika kritiska situationer i livet. Tillsammans med åtgärder inom bl. a förskola, skola, sjukvård, polis, fritidssektor, näringsliv och arbetsmarknad så syftar den sociala verksamheten till att bryta psykisk ohälsa, kriminalitet, våld, missbruk och sociala problem. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma barn och ungdomars uppväxtvillkor. Den ökande barnfattigdomen måste brytas. Vi arbetar för: Bostadssociala kontrakt som garanterar alla rätten till ett boende. Vi ska satsa på anpassade boenden. Erbjudande om individuellt stöd till hemlösa syftande till boende. Stöd till RIA, Verdandi och andra organisationer som arbetar med bl. a hemlösa och sociala problem. Omedelbar hjälp till att bryta missbruk när en person är motiverad. Varje missbrukare behöver att en individuell vårdplan som upprättas för sysselsättning, bostad, vård och nya sociala nätverk. Det är av stor vikt att de strukturer som befäster våld i nära relationer synliggörs. Fortsatt stöd till de som arbetar mot våld och kränkningar, exempelvis kvinnojouren och Barnahus. Åtgärdsplaner för ungdomar med psykiska problem. Skapandet av en särskild ungdomshälsa i.

9 Socialdemokraterna 9(12) Vi ska upprätta och genomföra handlingsplaner för familjer och barn med extra behov så fort problem har identifierats. Nej till sänkt försörjningsstöd i! Vi ska utifrån varje individ se över möjligheterna till stöd åt oss bor som har blivit utförsäkrade från försäkringskassan Miljöfrågorna i centrum skall vi även i framtiden vara en kommun där miljöfrågorna står i centrum. Vi skall värna den rena luften, vårt dricksvatten och arbeta offensivt för miljö- och energilösningar som minskar utsläpp och buller. energi skall vara ägt av borlängeborna och kombinera låga taxor med användande och utveckling av miljövänlig teknik. Vi skall samverka med andra kommuner och vara en aktiv aktör på vindkraftsområdet i länet. Vi skall värna den biologiska mångfalden och bland annat satsa på kommunens naturreservat Vi arbetar för att Energi skall även i fortsättningen vara ett helägt kommunalt bolag som ägs av borlängeborna att genom fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen samt samverkan med det lokala näringslivet sträva efter minskade utsläpp i luften. bevarande av vårt rena dricksvatten förnybar energi till lägsta möjliga kostnad bra system för omhändertagande av avfall och återvinning livsmedelskontroll för bra produkter i butiker och restauranger minskade koldioxidutsläpp i fordon för offentlig verksamhet minskat buller i bostadsområden och alla offentliga miljöer arbeta för smarta trafiklösningar som minskar utsläppen av skadliga ämnen arbeta med och genomföra en klimatstrategi syftande till att skapa ett hållbart samhälle. Allas rätt till en god vård och omsorg Äldre och handikappomsorgen i skall styras av den enskildes behov, inte av plånbokens tjocklek. Taxorna skall vara solidariska och utbudet av boende- och vårdalternativ skall vara stort. Vi sätter kvalitetsfrågorna i centrum. Vi prioriterar bygget av nya äldre- och seniorboenden. Resurserna inom äldre- och handikappomsorgen skall vara sådana att tryggheten och stabiliteten i organisationen värnas och utvecklas.

10 Socialdemokraterna 10(12) Vi arbetar för: Nytt äldreboende (Kungsljuset) byggs med 30 platser i Kvarnsveden fler gruppboenden/stödboenden för funktionshindrade. fler platser för avlastning och korttidsvård. utöka/vidareutveckla anhörighetsstödet. utöka/vidareutveckla demensteamen till att omfatta hela kommunen. Kontinuerlig översyn av personaltätheten inom vård- och omsorg syftande till att åstadkomma bästa möjliga kvalitet för den enskilde vårdbehövande. Återinförande av hörsel- och syninstruktör samt informatör. Alternativa maträtter inom våra äldreboenden. Utveckla Tunets bad som ett handikapp- och rehabiliteringsbad. Utveckla fler dagverksamheter Rekrytera flerspråkig personal Satsa på en levande fritids- och kultursektor Ett framtidsinriktad kräver ett brett kultur- och fritidsliv. Det är att betrakta som en av kommunens kärnverksamheter. Kommunen skall stödja de ideella krafter som bär upp föreningslivet. Barn och ungdomsaktiviteter skall särskilt prioriteras evenemang som Dalecarlia cup och Peace & lovefestivalen är ett uttryck för den styrka som finns i kommunen. Mellsta camping, äventyrsbadet och Romme Alpin är några exempel på viktiga träffpunkter nu och i framtiden för fritid och rekreation. Vi socialdemokrater vill: Även i fortsättningen stödja och verka för en positiv utveckling av föreningslivet Ha en stor mångfald inom kultur- och fritidssektorn I samverkan med föreningar och näringsliv skapa nya intressanta mötesplatser Erbjuda kulturaktiviteter på våra äldreboenden Utvecklar en biblioteksverksamhet som når alla människor och är en del av det livslånga lärandet. Fortsätta att erbjuda förskolebarnen barnteater

11 Socialdemokraterna 11(12) Arbeta för ett attraktivt utbud på Maximteatern Värna om och utveckla vår musikskola. Fortsatt stöd till rockhuset Cozmoz. Fortsatt arbete för konsertlokal i Hagaskolans aula och upprustning av Maximteatern Vi vill utveckla Tunets bad till att vara ett handikapp och rehabiliteringskomplement till äventyrsbadet i Maserhallen AB. Att undersöka möjligheterna att göra Tunetområdet till ett försöksområde för energisparprojekt. Upprusta scenen och dansbanan i Mellstaparken. Att Wasabryggeriet skall vara en viktig del av s kulturliv. Personalpolitik för stolthet och delaktighet. Att arbeta i kommun ska vara förenat med en stolthet över den egna arbetsinsatsen och dess betydelse. De anställda i kommunen ska kunna utvecklas i sitt arbete och känna delaktighet. Likvärdiga villkor, ordning och reda och rättvisa ska prägla personalpolitiken. Ledarskapet ska präglas av både fasthet, lyhördhet och en vilja till dialog. Genom att stimulera arbetsglädjen och stoltheten så ska kvaliteten i kommunens verksamhet utvecklas och förbättras Vi socialdemokrater arbetar för: - Heltid en rättighet deltid en möjlighet. - Bort med s.k. delade turer, fortsatt arbete för kombinationstjänster. - Kontinuerlig satsning på fortbildning och kompetensutveckling av personalen. - Utveckla en arbetsorganisation som stimulerar delaktighet och ansvar. - Ett öppet ledarskap som präglas av fasthet, lyhördhet och dialog. - Att skapa stabilitet och långsiktighet i kommunens personalförsörjning. Hälso- och sjukvård Vi skall arbeta för att ytterligare förbättra samverkan mellan vårdgivare, så att patienten inte drabbas av avbrott i vårdkedjan Sjukhus skall vara navet i det lokala sjukvårdssystemet, och ha ett underlag så man klarar bornas behov av geriatrik, rehab och vissa specialistfunktioner. Verka för att vidareutveckla den psykosociala kompetensen ute på vårdcentralerna, framför allt riktat mot barn och ungdomar. Verka för en gemensam vårdavdelning kommun/landsting i anslutning till geriatriken. Ungdomsmottagningen är en verksamhet som fungerar utomordentligt, men kan vidareutvecklas så att den även i framtiden täcker våra ungdomars behov. Vi skall även verka för att åldersgränsen utökas eftersom ungdomarna går allt längre i skolan. I mötet mellan landstingets personal och patienten avgörs upplevelsen av kvalitet, det är därför viktigt att personalen ges stöd i form av återkommande handledning och kompetensutveckling.

12 Socialdemokraterna 12(12) Vi socialdemokrater arbetar för: Höja kvaliteten i vården och genomföra förbättringar för de mest sjuka äldre. Öka kunskapen om den åldrande människans sjukdomar i den nära vården. Ge barn och ungdomar förutsättningar till ett hälsosammare liv. Se till patientens bästa. Tillgodose bornas behov av geriatrik, rehab samt speciella specialistfunktioner. Fortsatt satsning på hemrehabilitering och närsjukhusansluten vård. Vidareutveckla ungdomsmottagningen. Vidareutveckla samverkan mellan olika vårdgivare. Vidareutveckla den psykosociala kompetensen ute på vårdcentralerna. Förbättra tillgängligheten. Jouren kvar på Domnarvets vårdcentral, Verka för att landsting och kommun gemensamt startar upp en vårdavdelning i anslutning till geriatriken.

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lycksele 2015 2018

Valmanifest för Socialdemokraterna i Lycksele 2015 2018 Valmanifest för Socialdemokraterna i 2015 2018 Foto: Maria Wallin Möjligheternas Kommun -, en kommun med framåtanda Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun. Politiska riktlinjer 2010-2014. Människan är målet

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun. Politiska riktlinjer 2010-2014. Människan är målet 1 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun Politiska riktlinjer 2010-2014 Människan är målet För oss socialdemokrater är det människan som är målet. Det är människans frigörelse politiken syftar till. Det

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Handlingsprogram. Socialdemokraterna i Kungsbacka

Handlingsprogram. Socialdemokraterna i Kungsbacka Handlingsprogram Socialdemokraterna i Kungsbacka Mandatperioden 2007-2010 Alla skall med så enkelt är det. Med detta handlingsprogram visar vi socialdemokrater vad vi vill Arbeta för i Kungsbacka kommun,

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Karlstads kommun i backspegeln 2012

Karlstads kommun i backspegeln 2012 Karlstads kommun i backspegeln 2012 I kommunen arbetar vi enligt en strategisk plan för att se till att vi gör rätt saker för pengarna. Det är ett spännande och utmanande arbete och det är glädjande att

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig

Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig Du gör skillnad! Miljöpartiet behöver Dig U För medlemskap eller kontakt med miljöpartiet lokalt. www.mp.se www.mp.se/harryda Kontakt: Birgitta Olsson Mail: judith.olsson@telia.com Återbruk När du läst

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa.

För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. För Ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun och landstinget. Satsningar på barn och ungdomar i Uppsala kommun. Ett Uppsala

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer