Socialdemokraterna 1(12) Borlänge. Styrelsens förslag till. Valprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraterna 1(12) Borlänge. Styrelsens förslag till. Valprogram 2010-03-15"

Transkript

1 Socialdemokraterna 1(12) Styrelsens förslag till Valprogram

2 Socialdemokraterna 2(12) är och ska vara en framtidsinriktad kommun. Ett brett utbud av arbetstillfällen ska kombineras med en väl fungerande utbildningssektor med många valmöjligheter. Arbete och utbildning som grund för kommunens utveckling är den hävstång som ska leda till fler bor och ökade resurser för trygghet och omsorg. Vi sätter jobben först. Det är grunden för Möjligheternas. Möjligheternas är en framtidsvision som gäller alla bor. I finns flera olika kulturer, språk och erfarenheter representerade. Vårt mål är att skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva ett bra och värdigt liv. Vi ska se till det som förenar och inte det som skiljer. På så sätt skapar vi en styrka att möta framtidens utmaningar och problem. Kravet på arbete är det viktigaste eftersom det skapar grunden för den egna försörjningen och delaktigheten i samhället. ska vara en kommun där vi säger ja till några viktiga huvudlinjer för utvecklingen: Arbete. Vi ska arbeta för att stärka och utveckla s redan starka näringsliv. Kombinationen av kvalificerad basindustri inom papper och stål, en expanderande handelssektor, ett kraftfullt företagskluster som Teknikdalen, Sveriges administrativa transportcentrum och en lång rad framtidsinriktade små- och medelstora företag gör att har många ben att stå på. En offensiv näringspolitik som syftar till nyetablering och start av företag ska stå i centrum. Det ska finnas ett brett utbud av arbetstillfällen. Vi ska arbeta aktivt med nya industri- och företagsområden. ska vara näringslivskommunen nummer ett i Dalarna! Utbildning. Det livslånga lärandet ska prägla utbildningssystemet. God kvalitet inom förskola, grundskola och gymnasium är avgörande för varje elevs framtid. Det innebär att resurser till lärare och övrig personal måste vara prioriterade. Inom gymnasieskolan ska det finnas ett brett utbud av valmöjligheter. Den kommunala vuxenutbildningen och högskolan liksom den folkbildning som bedrivs av studieförbunden måste ha en stark bas i. Utbildning ska vara en möjlighet i livets olika skeden. Ett väl fungerande näringsliv kräver möjligheter till nytänkande, tillskott av ny kompetens och vidareutbildning. ska vara en stark utbildnings- och skolkommun. Boende. ska vara en plats för attraktivt boende. Ett brett utbud av boendemöjligheter med hyresrätter, bostadsrätter, småhus och villor i olika miljöer ska skapa största möjliga valfrihet. Ensamhushåll, studenters, familjers och äldre- och handikappades olika behov är sådant som måste tillfredsställas. Boende i närhet till natur och friluftsliv ska kunna erbjudas. Men också boenden i centrala lägen. Vårt bostadspolitiska arbete ska lägga grunden för en befolkningsökning för att nå innevånare under perioden För att stödja detta så ska ett särskilt inflyttningskontor som arbetar med information och service åt nya bor inrättas. Vård- och omsorg. Äldre, handikappade och sjuka ska erbjudas en väl fungerande vård och omsorg. Det kräver ett brett utbud av boenden men också en personalbemanning som gör att kvaliteten i vardagen fungerar. Bygge av ett nytt

3 Socialdemokraterna 3(12) äldreboende i Kvarnsveden, förstärkt anhörigstöd, fler avlastningsplatser och ett sjukhus med sådana resurser att det kan vara navet i det lokala sjukvårdssystemet är några viktiga ambitioner inför framtiden. Vården ska ges efter behov och inte efter plånbokens tjocklek är den princip som ska gälla. För att klara framtida personalrekrytering så gäller devisen Heltid en rättighet deltid en möjlighet. Miljö- och natur. ska vara ett samhälle där vi värnar den rena luften, bevarar vårt rena dricksvatten, arbetar offensivt med fjärrvärme avfall och återvinning minskar utsläpp och buller och tar de miljö- och klimatpolitiska utmaningarna på det djupaste allvar. Redan inom förskola och skola börjar detta arbete med att engagerar barnen och eleverna i utvecklingsarbete med miljöinriktning. Energis profil som ett progressivt miljö- och energiföretag förstärks. Låga taxor kombineras med användande av teknik som minskar utsläpp. Företaget ska delta aktivt i vindkraftsutbyggnaden i länet. Kommunen fortsätter sitt aktiva arbete med naturreservat och rekreationsområden. Fritid- och kultur. s rika och omfattande fritids- och kulturliv ska stödjas. Det skapar en nerv i kommunen som ger upplevelser, gemenskap och engagemang. Händelser och event som Dalecarlia Cup, Peace and Love festivalen, stora kultur- och idrottsarrangemang är sådant som ska stimuleras och utvecklas. Den starkt ungdomsfostrande roll som kultur- och idrottslivet i har måste värnas. Kommunens stöd till barn- och ungdomsaktiviteter ska vara prioriterat. Musikskolan ska även i framtiden ha en hög profil eftersom den lägger grunden för både ett rikt kulturliv, men också exempelvis Boom Towns verksamhet som banar vägen för etableringar inom musikindustrin i. är och ska även i framtiden vara ett framtidsinriktat samhälle. Vi ska satsa på både nya jobb och en solidariskt fungerande trygghet. Det handlar om både och, inte antingen eller. Vi vill göra till ett möjligheternas samhälle där alla ska kunna leva ett rikt och verksamt liv.

4 Socialdemokraterna 4(12) Arbete åt alla Näringsliv. Full sysselsättning och arbete åt alla är vår viktigaste målsättning. ska vara en kommun med ett brett utbud av arbetsplatser och företag. Det skapar möjligheternas. Basnäringar inom papper och stål ska kombineras med en växande handelssektor och ett brett utbud av små- och medelstora företag. ska vara länets näringslivskommun nummer ett. Vårt mål är att skapa 2000 nya jobb i under mandatperioden Vi arbetar för: * Kommunen ska ha en god samverkan med SSAB och Stora Enso Kvarnsveden för att stärka basindustrins utvecklingsförutsättningar. Ett konkurrenskraftigt elpris är avgörande. * ska vara ett regionalt centrum för transport och kommunikation. ska också satsa på utbyggnad av en kombiterminal. * Det nya Transportverkets förutsättningar att utvecklas och fördjupas i ska vara en prioriterad kommunal uppgift. * ska vara ett starkt regionalt centrum när det gäller handel. Etableringen av IKEA är nu ett viktigt steg för en fortsatt framtida expansion. * Fortsatt satsning på Teknikdalen. Etablering av nya fastigheter och företag vid Vattenparken. * Utveckla som evenemangskommun med aktivt arbete för att genomföra stora kongresser och mässor, stora idrottsarrangemang, kulturarrangemang av modell Peace and Lovefestivalen. * ska samverka med Falun och andra närliggande kommuner i syfte att bl. a skapa en starkare gemensam arbetsmarknad. * Stöd till verkstadsindustrins och de små- och medelstora företagens möjlighet till utveckling och etablering i. * Fortsatt stöd till arbetet med landsbygdsutveckling och arbete i samtliga kommundelar.

5 Socialdemokraterna 5(12) Kommunikationer. ska vara en kommun i centrum. Det kräver goda kommunikationer till- och från. Flyg, bil och tåg är kommunikationssätt som ska komplettera varandra. Både för näringslivets utveckling och för privatpersoners möjlighet till arbete, studier och fritid så är kommunikationerna av central betydelse. som knutpunkt för godstrafik på järnväg måste stärkas. ska också vara en kommun där vi hela tiden utvecklar kollektivtrafiken, bl.a. genom utökad flexbusstrafik. Vi arbetar för: Fortsatta förbättringar av den s.k. Bergslagsdiagonalen som går genom Ludvika och Falun upp till Söderhamn. Fortsatt arbete för att upprätta en Europaväg mellan Gävle Falun Malung Torsby Kongsvinger och Oslo, det s.k. E 16 projektet. Fortsatta förbättringar av vägen Enköping Mora Idre. Satsning på dalabanan som innebär att målet om en restid Stockholm på 1 tim och 40 min. uppnås. Dubbelspår på järnvägen mellan Falun och. Förstärkningar på godsstråket Ludvika Kil- Ställdalen. Förnyelse av resecentrum och en uthållig satsning på s profil som en nationellt viktig godsbangård. Fortsatt stöd till Dalaflyget vilket säkrar både den reguljära trafiken och chartertrafiken från Dala Airport. Att utöka flexbusssystemet med Skräddarbacken och Romme. Att förbättra busstrafiken i våra ytterområden och byar Arbetsmarknad. I ska arbetsmarknadspolitiken vara nära anknuten till näringslivets utveckling. Kommunen och näringslivet måste tillsammans markera vikten av att ungdomar ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. En stor gemensam satsning på sommarjobb måste därför genomföras. Människor som hamnar i långvarig arbetslöshet måste erbjudas olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Långtidsarbetslöshet ska kraftfullt bekämpas. Integrationen av invandrare måste knytas till inslussning in på arbetsmarknaden. Alla arbetsmarknadsåtgärder ska ytterst syfta till målet, ett eget jobb.

6 Socialdemokraterna 6(12) Vi arbetar för: En ungdomsgaranti där alla som går ut årskurs 9 i grundskolan och sista gymnasieåret erbjuds minst tre veckors sommarjobb till avtalsenlig lön. En utökad satsning på lönebidrag och rehabiliteringsinsatser i kommunen och föreningslivet. Långtidsarbetslöshet ska bekämpas via arbetsmarknadsinsatser. Det kräver bl. a ökade statliga resurser. Kommunen och näringslivet måste tillsammans arbeta för integration av invandrare direkt i arbetslivet. Detta ska vara målet med olika projekt, undervisning i svenska och övriga aktiviteter. Arbetsmarknadspolitiken ska utformas så att det minskar behovet av försörjningsstöd vid socialnämnden. Bostaden en rättighet inte en handelsvara! ska vara en kommun med attraktiva boendemöjligheter som stimulerar till inflyttning och befolkningsökning. Målet är en befolkningsökning på 1000 personer under Det kräver att nya bostadsområden byggs som kan tillfredsställa såväl ensamhushåll, studerande, familjers, äldre- och handikappades behov. Bostäderna ska svara mot de långsiktiga behoven i livets olika skeden och finnas i olika upplåtelseformer, såsom hyresrätt, bostadsrätt och villor. Vi vill slå vakt om Tunabyggen som en stark aktör på den lokala bostadsmarknaden. Vi säger nej till privatisering av Tunabyggen! Vi arbetar för: Bygge av nya bostäder i centrum, bl. a på de s.k. brända tomterna efter Målargatan. Anpassa bostadsområden för livets olika skeden. Bygga Kungsljuset, (30 lägenheter) Lisselhagen, (78 lägenheter) varav x lägenheter i trygghets och omsorgsboende och innovativa experimentbyggen. Lek, sport och rekreation ska blandas i miljöer med hyresrätt, bostadsrätt och villor. Bygge av fler bostäder i miljöer nära vatten och natur. Fortsättningsvis garantera en god tillgång på studentbostäder. Satsa på fler alternativ när det gäller trygghets- och seniorboende. Tillförsäkra alla rätten till ett bra boende genom bl. a upprättande av s.k. bostadssociala kontrakt. Inrättandet av ett särskilt inflyttningskontor som lotsar nya bor till boende, förskola, skola och övrig service. Bra kvalitet på bostäder som kan efterfrågas till ett rimligt pris och god tillgänglighet.

7 Socialdemokraterna 7(12) Allas lika rätt till en bra utbildning. Det livslånga lärandet är basen för s utbildningssystem som börjar med förskolan och går över grund- och gymnasieskola till högskola och olika former av vuxenutbildning. En god kvalitet med en hög lärartillgänglighet och en tydlig inriktning på goda resultat ska prägla utbildningssystemet i. Skolan ska stödja näringslivets utveckling och behov, men också lägga grunden för individens egen utveckling. Eleverna ska motiveras att studera vidare och se olika möjligheter till utveckling som ett sätt att utvecklas. I den kommunala budgeten ska skolan vara förstahandsprioriterad. ska vara en stark utbildnings- och skolkommun. En väl fungerande skola är grunden för ett väl fungerande samhälle. Även den folkbildning som bedrivs av studieförbund och på folkhögskolor är omistlig för det livslånga lärandet. Här handlar det om allas tillträde och en garanti för det demokratiska samtalet vilket gynnar alla bor Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor. Vi vill förhindra att gemensamma medel försvinner bort till privata vinstintressen, vid avknoppning eller utförsäljning av skolor och förskolor Vi arbetar för En ökad personaltäthet inom förskolan i syfte att kunna möta olika barns behov och över tid ha en bra stabilitet i organisationen. Alltid prioritera full behovstäckning inom förskolan Solidarisk taxa med avgiftsfri förskola för de med de lägsta inkomsterna. Satsning på fortbildning av samtliga personalkategorier inom skola och förskola. Vi behöver ha forskning kopplat till undervisning på våra skolor. En ökad lärartillgänglighet med mer personal kan ge mindre undervisningsgrupper och skapar goda förutsättningar för att upprätthålla en god ordning och bra studiemiljö. Detta kräver ökade statliga medel direkt riktade till skolan. I skolans undervisning prioriteras barn- och ungdomars förmåga till grundläggande färdigheter när det gäller förmåga att läsa, skriva och räkna. Satsning på barn till invandrare och flyktingar i syfte att förbättra kunskaperna i svenska språket. Gymnasieskolan ska omfatta ett brett utbud av valmöjligheter vilket garanterar stora valmöjligheter till olika yrkesinriktningar.

8 Socialdemokraterna 8(12) Successivt öka möjligheten att använda IT i skolans undervisning, det kräver fler datorer eftersom fler elever bör ha egen bärbar dator under skoltiden. Miljö- och hållbar samhällsutveckling måste vara en viktig grund i förskolan och skolans undervisning. Öka flexibiliteten inom vuxenutbildningen. Stödja utvecklingen av ett lokalt lärcentrum. Vuxenutbildningen måste ge individen nya chanser och vägar när så behövs i livets olika skeenden Kommunen som arbetsgivare skall ha en hög ambitionsnivå i kompetensutveckling av den egna personalen. Fortsatt stöd till folkbildningen och studieförbundens viktiga verksamhet Värna om högskolans resurser och utveckling i. Kommunen och högskolan samverkar för att utveckla god kvalitet men också ett brett utbud i. Gymnastiksalen vid Ornäs skola byggs och Soltorgsskolan renoveras. Det är två viktiga investeringar för framtiden. Fortsatt stöd till Barnkulturcentrum Asken och musikskolan. Barnens säkerhet måste prioriteras. Åtgärder för att skapa säkra skolvägar måste skapas. Ett starkt skyddsnät för alla. Socialnämndens verksamhet handlar om att erbjuda samhällets yttersta skyddsnät i olika kritiska situationer i livet. Tillsammans med åtgärder inom bl. a förskola, skola, sjukvård, polis, fritidssektor, näringsliv och arbetsmarknad så syftar den sociala verksamheten till att bryta psykisk ohälsa, kriminalitet, våld, missbruk och sociala problem. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma barn och ungdomars uppväxtvillkor. Den ökande barnfattigdomen måste brytas. Vi arbetar för: Bostadssociala kontrakt som garanterar alla rätten till ett boende. Vi ska satsa på anpassade boenden. Erbjudande om individuellt stöd till hemlösa syftande till boende. Stöd till RIA, Verdandi och andra organisationer som arbetar med bl. a hemlösa och sociala problem. Omedelbar hjälp till att bryta missbruk när en person är motiverad. Varje missbrukare behöver att en individuell vårdplan som upprättas för sysselsättning, bostad, vård och nya sociala nätverk. Det är av stor vikt att de strukturer som befäster våld i nära relationer synliggörs. Fortsatt stöd till de som arbetar mot våld och kränkningar, exempelvis kvinnojouren och Barnahus. Åtgärdsplaner för ungdomar med psykiska problem. Skapandet av en särskild ungdomshälsa i.

9 Socialdemokraterna 9(12) Vi ska upprätta och genomföra handlingsplaner för familjer och barn med extra behov så fort problem har identifierats. Nej till sänkt försörjningsstöd i! Vi ska utifrån varje individ se över möjligheterna till stöd åt oss bor som har blivit utförsäkrade från försäkringskassan Miljöfrågorna i centrum skall vi även i framtiden vara en kommun där miljöfrågorna står i centrum. Vi skall värna den rena luften, vårt dricksvatten och arbeta offensivt för miljö- och energilösningar som minskar utsläpp och buller. energi skall vara ägt av borlängeborna och kombinera låga taxor med användande och utveckling av miljövänlig teknik. Vi skall samverka med andra kommuner och vara en aktiv aktör på vindkraftsområdet i länet. Vi skall värna den biologiska mångfalden och bland annat satsa på kommunens naturreservat Vi arbetar för att Energi skall även i fortsättningen vara ett helägt kommunalt bolag som ägs av borlängeborna att genom fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen samt samverkan med det lokala näringslivet sträva efter minskade utsläpp i luften. bevarande av vårt rena dricksvatten förnybar energi till lägsta möjliga kostnad bra system för omhändertagande av avfall och återvinning livsmedelskontroll för bra produkter i butiker och restauranger minskade koldioxidutsläpp i fordon för offentlig verksamhet minskat buller i bostadsområden och alla offentliga miljöer arbeta för smarta trafiklösningar som minskar utsläppen av skadliga ämnen arbeta med och genomföra en klimatstrategi syftande till att skapa ett hållbart samhälle. Allas rätt till en god vård och omsorg Äldre och handikappomsorgen i skall styras av den enskildes behov, inte av plånbokens tjocklek. Taxorna skall vara solidariska och utbudet av boende- och vårdalternativ skall vara stort. Vi sätter kvalitetsfrågorna i centrum. Vi prioriterar bygget av nya äldre- och seniorboenden. Resurserna inom äldre- och handikappomsorgen skall vara sådana att tryggheten och stabiliteten i organisationen värnas och utvecklas.

10 Socialdemokraterna 10(12) Vi arbetar för: Nytt äldreboende (Kungsljuset) byggs med 30 platser i Kvarnsveden fler gruppboenden/stödboenden för funktionshindrade. fler platser för avlastning och korttidsvård. utöka/vidareutveckla anhörighetsstödet. utöka/vidareutveckla demensteamen till att omfatta hela kommunen. Kontinuerlig översyn av personaltätheten inom vård- och omsorg syftande till att åstadkomma bästa möjliga kvalitet för den enskilde vårdbehövande. Återinförande av hörsel- och syninstruktör samt informatör. Alternativa maträtter inom våra äldreboenden. Utveckla Tunets bad som ett handikapp- och rehabiliteringsbad. Utveckla fler dagverksamheter Rekrytera flerspråkig personal Satsa på en levande fritids- och kultursektor Ett framtidsinriktad kräver ett brett kultur- och fritidsliv. Det är att betrakta som en av kommunens kärnverksamheter. Kommunen skall stödja de ideella krafter som bär upp föreningslivet. Barn och ungdomsaktiviteter skall särskilt prioriteras evenemang som Dalecarlia cup och Peace & lovefestivalen är ett uttryck för den styrka som finns i kommunen. Mellsta camping, äventyrsbadet och Romme Alpin är några exempel på viktiga träffpunkter nu och i framtiden för fritid och rekreation. Vi socialdemokrater vill: Även i fortsättningen stödja och verka för en positiv utveckling av föreningslivet Ha en stor mångfald inom kultur- och fritidssektorn I samverkan med föreningar och näringsliv skapa nya intressanta mötesplatser Erbjuda kulturaktiviteter på våra äldreboenden Utvecklar en biblioteksverksamhet som når alla människor och är en del av det livslånga lärandet. Fortsätta att erbjuda förskolebarnen barnteater

11 Socialdemokraterna 11(12) Arbeta för ett attraktivt utbud på Maximteatern Värna om och utveckla vår musikskola. Fortsatt stöd till rockhuset Cozmoz. Fortsatt arbete för konsertlokal i Hagaskolans aula och upprustning av Maximteatern Vi vill utveckla Tunets bad till att vara ett handikapp och rehabiliteringskomplement till äventyrsbadet i Maserhallen AB. Att undersöka möjligheterna att göra Tunetområdet till ett försöksområde för energisparprojekt. Upprusta scenen och dansbanan i Mellstaparken. Att Wasabryggeriet skall vara en viktig del av s kulturliv. Personalpolitik för stolthet och delaktighet. Att arbeta i kommun ska vara förenat med en stolthet över den egna arbetsinsatsen och dess betydelse. De anställda i kommunen ska kunna utvecklas i sitt arbete och känna delaktighet. Likvärdiga villkor, ordning och reda och rättvisa ska prägla personalpolitiken. Ledarskapet ska präglas av både fasthet, lyhördhet och en vilja till dialog. Genom att stimulera arbetsglädjen och stoltheten så ska kvaliteten i kommunens verksamhet utvecklas och förbättras Vi socialdemokrater arbetar för: - Heltid en rättighet deltid en möjlighet. - Bort med s.k. delade turer, fortsatt arbete för kombinationstjänster. - Kontinuerlig satsning på fortbildning och kompetensutveckling av personalen. - Utveckla en arbetsorganisation som stimulerar delaktighet och ansvar. - Ett öppet ledarskap som präglas av fasthet, lyhördhet och dialog. - Att skapa stabilitet och långsiktighet i kommunens personalförsörjning. Hälso- och sjukvård Vi skall arbeta för att ytterligare förbättra samverkan mellan vårdgivare, så att patienten inte drabbas av avbrott i vårdkedjan Sjukhus skall vara navet i det lokala sjukvårdssystemet, och ha ett underlag så man klarar bornas behov av geriatrik, rehab och vissa specialistfunktioner. Verka för att vidareutveckla den psykosociala kompetensen ute på vårdcentralerna, framför allt riktat mot barn och ungdomar. Verka för en gemensam vårdavdelning kommun/landsting i anslutning till geriatriken. Ungdomsmottagningen är en verksamhet som fungerar utomordentligt, men kan vidareutvecklas så att den även i framtiden täcker våra ungdomars behov. Vi skall även verka för att åldersgränsen utökas eftersom ungdomarna går allt längre i skolan. I mötet mellan landstingets personal och patienten avgörs upplevelsen av kvalitet, det är därför viktigt att personalen ges stöd i form av återkommande handledning och kompetensutveckling.

12 Socialdemokraterna 12(12) Vi socialdemokrater arbetar för: Höja kvaliteten i vården och genomföra förbättringar för de mest sjuka äldre. Öka kunskapen om den åldrande människans sjukdomar i den nära vården. Ge barn och ungdomar förutsättningar till ett hälsosammare liv. Se till patientens bästa. Tillgodose bornas behov av geriatrik, rehab samt speciella specialistfunktioner. Fortsatt satsning på hemrehabilitering och närsjukhusansluten vård. Vidareutveckla ungdomsmottagningen. Vidareutveckla samverkan mellan olika vårdgivare. Vidareutveckla den psykosociala kompetensen ute på vårdcentralerna. Förbättra tillgängligheten. Jouren kvar på Domnarvets vårdcentral, Verka för att landsting och kommun gemensamt startar upp en vårdavdelning i anslutning till geriatriken.

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

MERAL. Jobb och bostäder främst i Borlänge ALLA KANDIDATER. Välj (S) 19 september! Ny på (S)-valsedeln i Borlänge TILL ALLA HUSHÅLL

MERAL. Jobb och bostäder främst i Borlänge ALLA KANDIDATER. Välj (S) 19 september! Ny på (S)-valsedeln i Borlänge TILL ALLA HUSHÅLL Rosen TILL ALLA HUSHÅLL Tidning för Socialdemokraterna i Borlänge Nr 3 2010 www.s-info.se MERAL Ny på (S)-valsedeln i Borlänge Jobb och bostäder främst i Borlänge Välj (S) 19 september! Se ALLA KANDIDATER

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Socialdemokraterna Alingsås

Socialdemokraterna Alingsås Kommunalt handlingsprogram 2011 2014 Socialdemokraterna Alingsås Möjligheternas Alingsås Vi vill att Alingsås ska vara möjligheternas kommun i möjligheternas land. Vi menar att solidaritet och jämlikhet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Rättvik möjligheternas kommun

Rättvik möjligheternas kommun Rättvik möjligheternas kommun Rösta på Socialdemokraterna till Riksdag Landsting Kommun Jan Dahlquist Kommunalrådskandidat Rättvik - Möjligheternas kommun Vi behöver bli fler Rättvik är verkligen de många

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Valprogram 2006 Socialdemokraterna i Partille

Valprogram 2006 Socialdemokraterna i Partille Valprogram 2006 Socialdemokraterna i Partille Arbete - Bostad Kommunikation Alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet eller klassbakgrund är demokratiskt viktigt. En allt större rörlighet

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Möjligheternas Lidköping

Möjligheternas Lidköping 1 Möjligheternas Lidköping Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Kommunen är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg och har ett ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete är

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer