Socialdemokraterna 1(12) Borlänge. Styrelsens förslag till. Valprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraterna 1(12) Borlänge. Styrelsens förslag till. Valprogram 2010-03-15"

Transkript

1 Socialdemokraterna 1(12) Styrelsens förslag till Valprogram

2 Socialdemokraterna 2(12) är och ska vara en framtidsinriktad kommun. Ett brett utbud av arbetstillfällen ska kombineras med en väl fungerande utbildningssektor med många valmöjligheter. Arbete och utbildning som grund för kommunens utveckling är den hävstång som ska leda till fler bor och ökade resurser för trygghet och omsorg. Vi sätter jobben först. Det är grunden för Möjligheternas. Möjligheternas är en framtidsvision som gäller alla bor. I finns flera olika kulturer, språk och erfarenheter representerade. Vårt mål är att skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva ett bra och värdigt liv. Vi ska se till det som förenar och inte det som skiljer. På så sätt skapar vi en styrka att möta framtidens utmaningar och problem. Kravet på arbete är det viktigaste eftersom det skapar grunden för den egna försörjningen och delaktigheten i samhället. ska vara en kommun där vi säger ja till några viktiga huvudlinjer för utvecklingen: Arbete. Vi ska arbeta för att stärka och utveckla s redan starka näringsliv. Kombinationen av kvalificerad basindustri inom papper och stål, en expanderande handelssektor, ett kraftfullt företagskluster som Teknikdalen, Sveriges administrativa transportcentrum och en lång rad framtidsinriktade små- och medelstora företag gör att har många ben att stå på. En offensiv näringspolitik som syftar till nyetablering och start av företag ska stå i centrum. Det ska finnas ett brett utbud av arbetstillfällen. Vi ska arbeta aktivt med nya industri- och företagsområden. ska vara näringslivskommunen nummer ett i Dalarna! Utbildning. Det livslånga lärandet ska prägla utbildningssystemet. God kvalitet inom förskola, grundskola och gymnasium är avgörande för varje elevs framtid. Det innebär att resurser till lärare och övrig personal måste vara prioriterade. Inom gymnasieskolan ska det finnas ett brett utbud av valmöjligheter. Den kommunala vuxenutbildningen och högskolan liksom den folkbildning som bedrivs av studieförbunden måste ha en stark bas i. Utbildning ska vara en möjlighet i livets olika skeden. Ett väl fungerande näringsliv kräver möjligheter till nytänkande, tillskott av ny kompetens och vidareutbildning. ska vara en stark utbildnings- och skolkommun. Boende. ska vara en plats för attraktivt boende. Ett brett utbud av boendemöjligheter med hyresrätter, bostadsrätter, småhus och villor i olika miljöer ska skapa största möjliga valfrihet. Ensamhushåll, studenters, familjers och äldre- och handikappades olika behov är sådant som måste tillfredsställas. Boende i närhet till natur och friluftsliv ska kunna erbjudas. Men också boenden i centrala lägen. Vårt bostadspolitiska arbete ska lägga grunden för en befolkningsökning för att nå innevånare under perioden För att stödja detta så ska ett särskilt inflyttningskontor som arbetar med information och service åt nya bor inrättas. Vård- och omsorg. Äldre, handikappade och sjuka ska erbjudas en väl fungerande vård och omsorg. Det kräver ett brett utbud av boenden men också en personalbemanning som gör att kvaliteten i vardagen fungerar. Bygge av ett nytt

3 Socialdemokraterna 3(12) äldreboende i Kvarnsveden, förstärkt anhörigstöd, fler avlastningsplatser och ett sjukhus med sådana resurser att det kan vara navet i det lokala sjukvårdssystemet är några viktiga ambitioner inför framtiden. Vården ska ges efter behov och inte efter plånbokens tjocklek är den princip som ska gälla. För att klara framtida personalrekrytering så gäller devisen Heltid en rättighet deltid en möjlighet. Miljö- och natur. ska vara ett samhälle där vi värnar den rena luften, bevarar vårt rena dricksvatten, arbetar offensivt med fjärrvärme avfall och återvinning minskar utsläpp och buller och tar de miljö- och klimatpolitiska utmaningarna på det djupaste allvar. Redan inom förskola och skola börjar detta arbete med att engagerar barnen och eleverna i utvecklingsarbete med miljöinriktning. Energis profil som ett progressivt miljö- och energiföretag förstärks. Låga taxor kombineras med användande av teknik som minskar utsläpp. Företaget ska delta aktivt i vindkraftsutbyggnaden i länet. Kommunen fortsätter sitt aktiva arbete med naturreservat och rekreationsområden. Fritid- och kultur. s rika och omfattande fritids- och kulturliv ska stödjas. Det skapar en nerv i kommunen som ger upplevelser, gemenskap och engagemang. Händelser och event som Dalecarlia Cup, Peace and Love festivalen, stora kultur- och idrottsarrangemang är sådant som ska stimuleras och utvecklas. Den starkt ungdomsfostrande roll som kultur- och idrottslivet i har måste värnas. Kommunens stöd till barn- och ungdomsaktiviteter ska vara prioriterat. Musikskolan ska även i framtiden ha en hög profil eftersom den lägger grunden för både ett rikt kulturliv, men också exempelvis Boom Towns verksamhet som banar vägen för etableringar inom musikindustrin i. är och ska även i framtiden vara ett framtidsinriktat samhälle. Vi ska satsa på både nya jobb och en solidariskt fungerande trygghet. Det handlar om både och, inte antingen eller. Vi vill göra till ett möjligheternas samhälle där alla ska kunna leva ett rikt och verksamt liv.

4 Socialdemokraterna 4(12) Arbete åt alla Näringsliv. Full sysselsättning och arbete åt alla är vår viktigaste målsättning. ska vara en kommun med ett brett utbud av arbetsplatser och företag. Det skapar möjligheternas. Basnäringar inom papper och stål ska kombineras med en växande handelssektor och ett brett utbud av små- och medelstora företag. ska vara länets näringslivskommun nummer ett. Vårt mål är att skapa 2000 nya jobb i under mandatperioden Vi arbetar för: * Kommunen ska ha en god samverkan med SSAB och Stora Enso Kvarnsveden för att stärka basindustrins utvecklingsförutsättningar. Ett konkurrenskraftigt elpris är avgörande. * ska vara ett regionalt centrum för transport och kommunikation. ska också satsa på utbyggnad av en kombiterminal. * Det nya Transportverkets förutsättningar att utvecklas och fördjupas i ska vara en prioriterad kommunal uppgift. * ska vara ett starkt regionalt centrum när det gäller handel. Etableringen av IKEA är nu ett viktigt steg för en fortsatt framtida expansion. * Fortsatt satsning på Teknikdalen. Etablering av nya fastigheter och företag vid Vattenparken. * Utveckla som evenemangskommun med aktivt arbete för att genomföra stora kongresser och mässor, stora idrottsarrangemang, kulturarrangemang av modell Peace and Lovefestivalen. * ska samverka med Falun och andra närliggande kommuner i syfte att bl. a skapa en starkare gemensam arbetsmarknad. * Stöd till verkstadsindustrins och de små- och medelstora företagens möjlighet till utveckling och etablering i. * Fortsatt stöd till arbetet med landsbygdsutveckling och arbete i samtliga kommundelar.

5 Socialdemokraterna 5(12) Kommunikationer. ska vara en kommun i centrum. Det kräver goda kommunikationer till- och från. Flyg, bil och tåg är kommunikationssätt som ska komplettera varandra. Både för näringslivets utveckling och för privatpersoners möjlighet till arbete, studier och fritid så är kommunikationerna av central betydelse. som knutpunkt för godstrafik på järnväg måste stärkas. ska också vara en kommun där vi hela tiden utvecklar kollektivtrafiken, bl.a. genom utökad flexbusstrafik. Vi arbetar för: Fortsatta förbättringar av den s.k. Bergslagsdiagonalen som går genom Ludvika och Falun upp till Söderhamn. Fortsatt arbete för att upprätta en Europaväg mellan Gävle Falun Malung Torsby Kongsvinger och Oslo, det s.k. E 16 projektet. Fortsatta förbättringar av vägen Enköping Mora Idre. Satsning på dalabanan som innebär att målet om en restid Stockholm på 1 tim och 40 min. uppnås. Dubbelspår på järnvägen mellan Falun och. Förstärkningar på godsstråket Ludvika Kil- Ställdalen. Förnyelse av resecentrum och en uthållig satsning på s profil som en nationellt viktig godsbangård. Fortsatt stöd till Dalaflyget vilket säkrar både den reguljära trafiken och chartertrafiken från Dala Airport. Att utöka flexbusssystemet med Skräddarbacken och Romme. Att förbättra busstrafiken i våra ytterområden och byar Arbetsmarknad. I ska arbetsmarknadspolitiken vara nära anknuten till näringslivets utveckling. Kommunen och näringslivet måste tillsammans markera vikten av att ungdomar ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. En stor gemensam satsning på sommarjobb måste därför genomföras. Människor som hamnar i långvarig arbetslöshet måste erbjudas olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Långtidsarbetslöshet ska kraftfullt bekämpas. Integrationen av invandrare måste knytas till inslussning in på arbetsmarknaden. Alla arbetsmarknadsåtgärder ska ytterst syfta till målet, ett eget jobb.

6 Socialdemokraterna 6(12) Vi arbetar för: En ungdomsgaranti där alla som går ut årskurs 9 i grundskolan och sista gymnasieåret erbjuds minst tre veckors sommarjobb till avtalsenlig lön. En utökad satsning på lönebidrag och rehabiliteringsinsatser i kommunen och föreningslivet. Långtidsarbetslöshet ska bekämpas via arbetsmarknadsinsatser. Det kräver bl. a ökade statliga resurser. Kommunen och näringslivet måste tillsammans arbeta för integration av invandrare direkt i arbetslivet. Detta ska vara målet med olika projekt, undervisning i svenska och övriga aktiviteter. Arbetsmarknadspolitiken ska utformas så att det minskar behovet av försörjningsstöd vid socialnämnden. Bostaden en rättighet inte en handelsvara! ska vara en kommun med attraktiva boendemöjligheter som stimulerar till inflyttning och befolkningsökning. Målet är en befolkningsökning på 1000 personer under Det kräver att nya bostadsområden byggs som kan tillfredsställa såväl ensamhushåll, studerande, familjers, äldre- och handikappades behov. Bostäderna ska svara mot de långsiktiga behoven i livets olika skeden och finnas i olika upplåtelseformer, såsom hyresrätt, bostadsrätt och villor. Vi vill slå vakt om Tunabyggen som en stark aktör på den lokala bostadsmarknaden. Vi säger nej till privatisering av Tunabyggen! Vi arbetar för: Bygge av nya bostäder i centrum, bl. a på de s.k. brända tomterna efter Målargatan. Anpassa bostadsområden för livets olika skeden. Bygga Kungsljuset, (30 lägenheter) Lisselhagen, (78 lägenheter) varav x lägenheter i trygghets och omsorgsboende och innovativa experimentbyggen. Lek, sport och rekreation ska blandas i miljöer med hyresrätt, bostadsrätt och villor. Bygge av fler bostäder i miljöer nära vatten och natur. Fortsättningsvis garantera en god tillgång på studentbostäder. Satsa på fler alternativ när det gäller trygghets- och seniorboende. Tillförsäkra alla rätten till ett bra boende genom bl. a upprättande av s.k. bostadssociala kontrakt. Inrättandet av ett särskilt inflyttningskontor som lotsar nya bor till boende, förskola, skola och övrig service. Bra kvalitet på bostäder som kan efterfrågas till ett rimligt pris och god tillgänglighet.

7 Socialdemokraterna 7(12) Allas lika rätt till en bra utbildning. Det livslånga lärandet är basen för s utbildningssystem som börjar med förskolan och går över grund- och gymnasieskola till högskola och olika former av vuxenutbildning. En god kvalitet med en hög lärartillgänglighet och en tydlig inriktning på goda resultat ska prägla utbildningssystemet i. Skolan ska stödja näringslivets utveckling och behov, men också lägga grunden för individens egen utveckling. Eleverna ska motiveras att studera vidare och se olika möjligheter till utveckling som ett sätt att utvecklas. I den kommunala budgeten ska skolan vara förstahandsprioriterad. ska vara en stark utbildnings- och skolkommun. En väl fungerande skola är grunden för ett väl fungerande samhälle. Även den folkbildning som bedrivs av studieförbund och på folkhögskolor är omistlig för det livslånga lärandet. Här handlar det om allas tillträde och en garanti för det demokratiska samtalet vilket gynnar alla bor Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor. Vi vill förhindra att gemensamma medel försvinner bort till privata vinstintressen, vid avknoppning eller utförsäljning av skolor och förskolor Vi arbetar för En ökad personaltäthet inom förskolan i syfte att kunna möta olika barns behov och över tid ha en bra stabilitet i organisationen. Alltid prioritera full behovstäckning inom förskolan Solidarisk taxa med avgiftsfri förskola för de med de lägsta inkomsterna. Satsning på fortbildning av samtliga personalkategorier inom skola och förskola. Vi behöver ha forskning kopplat till undervisning på våra skolor. En ökad lärartillgänglighet med mer personal kan ge mindre undervisningsgrupper och skapar goda förutsättningar för att upprätthålla en god ordning och bra studiemiljö. Detta kräver ökade statliga medel direkt riktade till skolan. I skolans undervisning prioriteras barn- och ungdomars förmåga till grundläggande färdigheter när det gäller förmåga att läsa, skriva och räkna. Satsning på barn till invandrare och flyktingar i syfte att förbättra kunskaperna i svenska språket. Gymnasieskolan ska omfatta ett brett utbud av valmöjligheter vilket garanterar stora valmöjligheter till olika yrkesinriktningar.

8 Socialdemokraterna 8(12) Successivt öka möjligheten att använda IT i skolans undervisning, det kräver fler datorer eftersom fler elever bör ha egen bärbar dator under skoltiden. Miljö- och hållbar samhällsutveckling måste vara en viktig grund i förskolan och skolans undervisning. Öka flexibiliteten inom vuxenutbildningen. Stödja utvecklingen av ett lokalt lärcentrum. Vuxenutbildningen måste ge individen nya chanser och vägar när så behövs i livets olika skeenden Kommunen som arbetsgivare skall ha en hög ambitionsnivå i kompetensutveckling av den egna personalen. Fortsatt stöd till folkbildningen och studieförbundens viktiga verksamhet Värna om högskolans resurser och utveckling i. Kommunen och högskolan samverkar för att utveckla god kvalitet men också ett brett utbud i. Gymnastiksalen vid Ornäs skola byggs och Soltorgsskolan renoveras. Det är två viktiga investeringar för framtiden. Fortsatt stöd till Barnkulturcentrum Asken och musikskolan. Barnens säkerhet måste prioriteras. Åtgärder för att skapa säkra skolvägar måste skapas. Ett starkt skyddsnät för alla. Socialnämndens verksamhet handlar om att erbjuda samhällets yttersta skyddsnät i olika kritiska situationer i livet. Tillsammans med åtgärder inom bl. a förskola, skola, sjukvård, polis, fritidssektor, näringsliv och arbetsmarknad så syftar den sociala verksamheten till att bryta psykisk ohälsa, kriminalitet, våld, missbruk och sociala problem. Särskilt viktigt är det att uppmärksamma barn och ungdomars uppväxtvillkor. Den ökande barnfattigdomen måste brytas. Vi arbetar för: Bostadssociala kontrakt som garanterar alla rätten till ett boende. Vi ska satsa på anpassade boenden. Erbjudande om individuellt stöd till hemlösa syftande till boende. Stöd till RIA, Verdandi och andra organisationer som arbetar med bl. a hemlösa och sociala problem. Omedelbar hjälp till att bryta missbruk när en person är motiverad. Varje missbrukare behöver att en individuell vårdplan som upprättas för sysselsättning, bostad, vård och nya sociala nätverk. Det är av stor vikt att de strukturer som befäster våld i nära relationer synliggörs. Fortsatt stöd till de som arbetar mot våld och kränkningar, exempelvis kvinnojouren och Barnahus. Åtgärdsplaner för ungdomar med psykiska problem. Skapandet av en särskild ungdomshälsa i.

9 Socialdemokraterna 9(12) Vi ska upprätta och genomföra handlingsplaner för familjer och barn med extra behov så fort problem har identifierats. Nej till sänkt försörjningsstöd i! Vi ska utifrån varje individ se över möjligheterna till stöd åt oss bor som har blivit utförsäkrade från försäkringskassan Miljöfrågorna i centrum skall vi även i framtiden vara en kommun där miljöfrågorna står i centrum. Vi skall värna den rena luften, vårt dricksvatten och arbeta offensivt för miljö- och energilösningar som minskar utsläpp och buller. energi skall vara ägt av borlängeborna och kombinera låga taxor med användande och utveckling av miljövänlig teknik. Vi skall samverka med andra kommuner och vara en aktiv aktör på vindkraftsområdet i länet. Vi skall värna den biologiska mångfalden och bland annat satsa på kommunens naturreservat Vi arbetar för att Energi skall även i fortsättningen vara ett helägt kommunalt bolag som ägs av borlängeborna att genom fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen samt samverkan med det lokala näringslivet sträva efter minskade utsläpp i luften. bevarande av vårt rena dricksvatten förnybar energi till lägsta möjliga kostnad bra system för omhändertagande av avfall och återvinning livsmedelskontroll för bra produkter i butiker och restauranger minskade koldioxidutsläpp i fordon för offentlig verksamhet minskat buller i bostadsområden och alla offentliga miljöer arbeta för smarta trafiklösningar som minskar utsläppen av skadliga ämnen arbeta med och genomföra en klimatstrategi syftande till att skapa ett hållbart samhälle. Allas rätt till en god vård och omsorg Äldre och handikappomsorgen i skall styras av den enskildes behov, inte av plånbokens tjocklek. Taxorna skall vara solidariska och utbudet av boende- och vårdalternativ skall vara stort. Vi sätter kvalitetsfrågorna i centrum. Vi prioriterar bygget av nya äldre- och seniorboenden. Resurserna inom äldre- och handikappomsorgen skall vara sådana att tryggheten och stabiliteten i organisationen värnas och utvecklas.

10 Socialdemokraterna 10(12) Vi arbetar för: Nytt äldreboende (Kungsljuset) byggs med 30 platser i Kvarnsveden fler gruppboenden/stödboenden för funktionshindrade. fler platser för avlastning och korttidsvård. utöka/vidareutveckla anhörighetsstödet. utöka/vidareutveckla demensteamen till att omfatta hela kommunen. Kontinuerlig översyn av personaltätheten inom vård- och omsorg syftande till att åstadkomma bästa möjliga kvalitet för den enskilde vårdbehövande. Återinförande av hörsel- och syninstruktör samt informatör. Alternativa maträtter inom våra äldreboenden. Utveckla Tunets bad som ett handikapp- och rehabiliteringsbad. Utveckla fler dagverksamheter Rekrytera flerspråkig personal Satsa på en levande fritids- och kultursektor Ett framtidsinriktad kräver ett brett kultur- och fritidsliv. Det är att betrakta som en av kommunens kärnverksamheter. Kommunen skall stödja de ideella krafter som bär upp föreningslivet. Barn och ungdomsaktiviteter skall särskilt prioriteras evenemang som Dalecarlia cup och Peace & lovefestivalen är ett uttryck för den styrka som finns i kommunen. Mellsta camping, äventyrsbadet och Romme Alpin är några exempel på viktiga träffpunkter nu och i framtiden för fritid och rekreation. Vi socialdemokrater vill: Även i fortsättningen stödja och verka för en positiv utveckling av föreningslivet Ha en stor mångfald inom kultur- och fritidssektorn I samverkan med föreningar och näringsliv skapa nya intressanta mötesplatser Erbjuda kulturaktiviteter på våra äldreboenden Utvecklar en biblioteksverksamhet som når alla människor och är en del av det livslånga lärandet. Fortsätta att erbjuda förskolebarnen barnteater

11 Socialdemokraterna 11(12) Arbeta för ett attraktivt utbud på Maximteatern Värna om och utveckla vår musikskola. Fortsatt stöd till rockhuset Cozmoz. Fortsatt arbete för konsertlokal i Hagaskolans aula och upprustning av Maximteatern Vi vill utveckla Tunets bad till att vara ett handikapp och rehabiliteringskomplement till äventyrsbadet i Maserhallen AB. Att undersöka möjligheterna att göra Tunetområdet till ett försöksområde för energisparprojekt. Upprusta scenen och dansbanan i Mellstaparken. Att Wasabryggeriet skall vara en viktig del av s kulturliv. Personalpolitik för stolthet och delaktighet. Att arbeta i kommun ska vara förenat med en stolthet över den egna arbetsinsatsen och dess betydelse. De anställda i kommunen ska kunna utvecklas i sitt arbete och känna delaktighet. Likvärdiga villkor, ordning och reda och rättvisa ska prägla personalpolitiken. Ledarskapet ska präglas av både fasthet, lyhördhet och en vilja till dialog. Genom att stimulera arbetsglädjen och stoltheten så ska kvaliteten i kommunens verksamhet utvecklas och förbättras Vi socialdemokrater arbetar för: - Heltid en rättighet deltid en möjlighet. - Bort med s.k. delade turer, fortsatt arbete för kombinationstjänster. - Kontinuerlig satsning på fortbildning och kompetensutveckling av personalen. - Utveckla en arbetsorganisation som stimulerar delaktighet och ansvar. - Ett öppet ledarskap som präglas av fasthet, lyhördhet och dialog. - Att skapa stabilitet och långsiktighet i kommunens personalförsörjning. Hälso- och sjukvård Vi skall arbeta för att ytterligare förbättra samverkan mellan vårdgivare, så att patienten inte drabbas av avbrott i vårdkedjan Sjukhus skall vara navet i det lokala sjukvårdssystemet, och ha ett underlag så man klarar bornas behov av geriatrik, rehab och vissa specialistfunktioner. Verka för att vidareutveckla den psykosociala kompetensen ute på vårdcentralerna, framför allt riktat mot barn och ungdomar. Verka för en gemensam vårdavdelning kommun/landsting i anslutning till geriatriken. Ungdomsmottagningen är en verksamhet som fungerar utomordentligt, men kan vidareutvecklas så att den även i framtiden täcker våra ungdomars behov. Vi skall även verka för att åldersgränsen utökas eftersom ungdomarna går allt längre i skolan. I mötet mellan landstingets personal och patienten avgörs upplevelsen av kvalitet, det är därför viktigt att personalen ges stöd i form av återkommande handledning och kompetensutveckling.

12 Socialdemokraterna 12(12) Vi socialdemokrater arbetar för: Höja kvaliteten i vården och genomföra förbättringar för de mest sjuka äldre. Öka kunskapen om den åldrande människans sjukdomar i den nära vården. Ge barn och ungdomar förutsättningar till ett hälsosammare liv. Se till patientens bästa. Tillgodose bornas behov av geriatrik, rehab samt speciella specialistfunktioner. Fortsatt satsning på hemrehabilitering och närsjukhusansluten vård. Vidareutveckla ungdomsmottagningen. Vidareutveckla samverkan mellan olika vårdgivare. Vidareutveckla den psykosociala kompetensen ute på vårdcentralerna. Förbättra tillgängligheten. Jouren kvar på Domnarvets vårdcentral, Verka för att landsting och kommun gemensamt startar upp en vårdavdelning i anslutning till geriatriken.

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Valmanifest Valet 2006

Valmanifest Valet 2006 Valmanifest Valet 2006 Antaget 2006-05-05 Socialdemokraterna i Västerbotten 1 INLEDNING Vi tror på Västerbotten och på människorna i vårt län! Västerbotten erbjuder stora möjligheter till ett gott och

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Budget 2011 med plan 2012-2013 samt budget för nämnderna 2011-2012 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både

Läs mer