FUSION 3000L&3100L A4& A3 LAMINATORS. börja här rozpocznij tutaj začněte zde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUSION 3000L&3100L A4& A3 LAMINATORS. börja här rozpocznij tutaj začněte zde"

Transkript

1 FUSION 3000L&3100L A4& A3 LAMINATORS börja här rozpocznij tutaj začněte zde

2

3 FUSION 3000L&3100L A4& A3 LAMINATORS S bruksanvisning 76 PL instrukcja obsługi 82 CZ návod k obsluze 88

4 S snabbare till ålet! Välkoen till de nya lainatorerna GBC Fusion 3000L och 3100L, so är snabba och enkla att använda och ger den höga kvalité du väntar dig av GBC. Perfekt konstruerade för användare so lainerar relativt ofta. Idealiska för att göra allt ellan flexibla och styva laineringar i en kontorsiljö. Vi ber dig läsa och följa anvisningarna nedan för hur du använder denna lainator. säkerhetsanvisningar Din och andras säkerhet är viktig för acco brands europe. I den här bruksanvisningen och på produkten finns viktig säkerhetsinforation. Läs inforationen noggrant. Den här varningssybolen visas före all säkerhetsinforation i bruksanvisningen. Sybolen betyder att det finns risk för personskada eller skador på produkten eller annan egendo. Följande varning finns på produkten på flera språk. Det här säkerhetseddelandet betyder att det finns risk för dödsfall eller allvarliga personskador o du öppnar produkten och utsätter dig själv för livsfarliga spänningar. VARNING c Risk för elchock. Öppna inte enheten. Användaren kan inte utföra service på några koponenter inuti enheten. All service ska utföras av behörig servicepersonal. 76 Registrera produkten online på

5 S observera Använd askinen enbart för avsett ändaål, näligen att lainera dokuent Sätt inte in toa laineringsfickor i askinen Maskinen får bara anslutas till atningsspänning so stäer överens ed de värden so anges på lainatorn Använd inte kartongförstärkare ed denna askin Se till att tidigare fickor har gått geno askinen innan du atar in nästa Gör ren laineringsvalsarna regelbundet Maxstorlek A4-ark, ficka 303 x 210, på GBC Fusion 3000L A4 Maxstorlek A3-ark, ficka 426 x 303, på GBC Fusion 3100L A3 Det aktiva fastkörningslaret upptäcker eventuellt inte proble ed indre dokuent. O anvisningarna inte följs skadas askinen och garantin upphör att gälla service Försök inte att själv utföra service eller reparationen på lainatorn. Dra ut stickkontakten o askinen behöver repareras och kontakta en serviceverkstad so godkänts av GBC. specifikationer El Fusion 3000L A4: V AC / 50Hz/60Hz / 3,5A / 850W Fusion 3000L A3: V AC / 50Hz/60Hz / 5,0A / 1200W Fusion 3100L A3: V AC / 50Hz/60Hz / 6,5A / 1550W Maskinens ått Maskinens vikt Maxbredd på fickorna A4: 370 x 107,5 x 80 A3: 465 x 109 x 81 A4: 1,3 kg A3: 1,64 kg A4: 241 A3: 303 Maxtjocklek på fickorna Maxtjocklek på ficka och dokuent Uppvärningstid Hastighet 3000L 2 x 125 ic (250 totalt) 3100L 2 x 175 ic (350 totalt) 0,7 3000L Ca 1,5 inuter 3100L Ca 1,5 inuter 3000L 500 i inuten 3100L 800 i inuten FUSION 3000L och 3100L A4 och A3 Lainatorer 77

6 S förbereda laineringen Enkel installation 1 Ta ut utatningsbrickan av plast ur kartongen och sätt i den i de båda hålen på baksidan av lainator, och dra ut den för användning. Se till att det finns tillräckligt ed plats bako lainatorn för att ta ut det lainerade dokuentet. 2 Sätt i kontakten i ett läpligt nätuttag i närheten av bordet du tänker använda. 3 Lainatorn kvitterar ed ett enda pip och en serie av snabba blinkningar över hela kontrollpanelen. Rör kontroll 4 För att använda lainatorn trycker du helt lätt på påslagningsknappen. OBS: Det kan hända att din nya lainator avger en svag lukt när du börjar använda den. Det är noralt, och avtar efter några tiars användning. 5 Då börjar ett orange kryss blinka för att visa att lainatorn värs upp till den inställning so anges av den vita lapan på kontrollpanelen. OBS: Efter ströpåslag ställer den autoatiskt in sig på 75 ic. 6 O inställningen so anges av den vita lapan inte läpar sig för den valda fickans tjocklek, väljer du rätt tjocklek geno att trycka på otsvarande knapp. Fickans ic-tjocklek finns angiven på förpackningen. Ditt nya val visas av en vit lapa på kontrollpanelen. 78 Registrera produkten online på

7 Visuella och audible ready varningar 7 När lainatorn är klar att använda tänds den gröna bocken och två pip hörs. S OBS: Under uppvärningen blinkar Krysset under orange tills askinen är klar att användas. På odell Fusion 3100L kan du inte ata in en ficka i lainatorn förrän den gröna bocken lyser. lägga dokuentet i fickan 1 Lägg det so ska laineras i en laineringsficka av läplig storlek. Se till att det koer ända in ot fickans svetsade sida. På så sätt får du optial kvalitet på din lainering. Svetsad kant Svetsad kant OBS: Klipp inte fickorna före laineringen. A3, A4, A5, etc. Oregelbundet forat dokuent Innan du lainerar viktiga eller unika dokuent bör du alltid först göra en testlainering i en ficka ed ett liknande dokuent i. FUSION 3000L och 3100L A4 och A3 Lainatorer 79

8 S lainera 1 På frasidan av lainatorn finns två justerbara klackar till hjälp vid inatningen. Ställ klackarna till de ärken so otsvarar den ficka/det dokuent so du ska lainera. Korrekta foder guider 2 Mata in den svetsade kanten av fickan i lainatorn ellan klackarna. Lainatorn griper då tag i fickan och för geno den och ut på utatningsbrickan. OBS: Tryck inte klackarna tätt ot fickan. 3 När dokuentet har gått geno ska du oedelbart ta ut det och lägga det på en plan yta för att få optial kvalitet. 4 Tryck inte klackarna tätt ot fickan. Flytta klackarna till ett läge so gör att fickan kan atas in utan att den vidrör klackarna. 5 När du har lainerat färdigt trycker du på påslagningsknappen och tar, o så behövs, bort brickan. Dra ut kontakten och ställ undan lainatorn på läplig plats. Ta bort lainerade post oedelbart för att säkerställa bästa kvalitet och finish 80 Registrera produkten online på

9 Ytterligare funktioner S Intelligent status varning O en ficka atas in fel eller börjar köras fast, hörs ett antal pip so eddelar användaren att en insats krävs, och en röd lapa ed en fastkörningssybol blinkar. Manuell utlösning Lainator Fusion 3000L A3 & A4 O din lainator har en frigöringsfunktion, håller du ner frigöringsknappen ( ) och drar ut fickan ot dig ur lainatorn. Manuell ovänd Lainator Fusion 3100L A3 O lainatorn har en backningsfunktion, håller du ner backningsknappen ( ) tills fickan backas ut helt ur lainatorn. Intelligent avstängning För ökad säkerhet och av iljöskäl går lainatorn autoatiskt in i energisparläge o den inte använts på 30 inuter. Du hör ett enda pip innan det händer. rengöring VARNING: DRA UT KONTAKTEN FÖRE RENGÖRING AV UTSIDAN AV MASKINEN. TORKA ENBART UTSIDAN AV MASKINEN MED EN FUKTIG DUK. ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL. Mata regelbundet in ett rengöringskort eller ett pappersark geno lainatorn för att göra ren valsarna. Beställningskod för rengöringsark: EK garanti Apparaten garanteras fungera i två år från inköpsdatu vid noral användning. Ino denna garantiperiod reparerar eller ersätter ACCO Brands Europe efter eget gottfinnande, en defekt askin utan kostnad. Garantin gäller inte för fel so uppstått på grund av felaktig eller oläplig användning. Kvitto ed inköpsdatu åste uppvisas. O reparationer eller ändringar utförts av personer so inte är auktoriserade av ACCO Brands Europe gäller inte garantin. Vår ålsättning är att se till att våra produkter uppfyller angivna specifikationer. Denna garanti påverkar inte de rättigheter du har so konsuent enligt lagen. FUSION 3000L och 3100L A4 och A3 Lainatorer 81

10 PL szybsze lainowanie! Przedstawiay nowe lainatory Fusion 3000L oraz 3100L firy GBC, które uożliwiają szybkie i łatwe lainowanie. Zaprojektowane dla użytkowników, którzy lainują względnie często. Doskonałe do uzyskiwania elastycznych i twardych lainatów w środowisku biurowy. Należy przeczytać i postępować według poniższych instrukcji obsługi lainatora. wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Fira acco brands Europe przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa użytkownika oraz innych osób. Niniejsza instrukcja i oznaczenia na produkcie zawierają ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Prosiy o dokładne zapoznanie się z tyi wskazówkai. Przed każdą inforacją dotyczącą bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi znajduje się znak ostrzegawczy. Znak ten wskazuje obecność zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi albo ryzyka uszkodzenia produktu lub ienia. Na produkcie znajduje się następujące ostrzeżenie w kilku językach: Inforacja ta oznacza, że zachodzi ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śierci, w przypadku otwarcia urządzenia i narażenia się na działanie niebezpiecznego napięcia. c OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prąde elektryczny. Nie otwierać. Wewnątrz urządzenia nie a części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowany pracowniko serwisu. 82 Prosiy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej

11 ważne uwagi Urządzenia należy używać zgodnie z przeznaczenie, tj. wyłącznie do lainacji dokuentów Nie wkładaj do lainatora pustej folii lainacyjnej Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu zgodny z tabliczką znaionową urządzenia W ty urządzeniu nie należy stosować obwoluty ochronnej Przed podanie następnej folii należy upewnić się, że w urządzeniu nie a folii Należy regularnie czyścić rolki lainatora W urządzeniach Fusion 3000L A4 firy GBC aksyalny roziar dokuentów to A4, a roziar folii 303 x 210 W urządzeniach Fusion 3100L A3 firy GBC aksyalny roziar dokuentów to A3, a roziar folii 426 x 303 Aktywna funkcja zapobiegająca zacięcio oże nie wykryć probleu w przypadku niejszych dokuentów. Nieprzestrzeganie wskazówek oże spowodować uszkodzenia i unieważnić gwarancję serwis Nie należy podejować prób przeglądu ani napraw lainatora we własny zakresie. W razie potrzeby należy wyłączyć urządzenie z sieci i skontaktować się z autoryzowany przedstawiciele serwisu GBC w celu zlecenia wykonania koniecznych napraw. PL dane techniczne Dane elektryczne Fusion 3000L A4: V AC / 50Hz/60Hz / 3,5A / 850W Fusion 3000L A3: V AC / 50Hz/60Hz / 5,0A / 1200W Fusion 3100L A3: V AC / 50Hz/60Hz / 6,5A / 1550W Maksyalna grubość folii lainacyjnej Maksyalna grubość folii wraz z dokuente 3000L 2 x 125 ikronów (łącznie 250) 3100L 2 x 175 ikronów (łącznie 350) 0,7 Wyiary urządzenia A4: 370 x 107,5 x 80 A3: 465 x 109 x 81 Czas nagrzewania 3000L Około 1,5 inut Waga urządzenia A4: 1,3 kg A3: 1,64 kg 3100L Około 1,5 inut Maksyalna szerokość folii lainacyjnej A4: 241 A3: 303 Prędkość 3000L 500 na inutę 3100L 800 na inutę FUSION 3000L i 3100L Lainatory A4 i A3 83

12 PL przygotowanie do lainowania Łatwa konfiguracja 1 Wyjąć plastikową tackę wyjściową z pudełka, uieścić w otworach znajdujących się z tyłu lainatora i rozsunąć, aby przygotować urządzenie do pracy. Upewnić się, że za lainatore jest wystarczająco dużo iejsca, aby ożliwe było wyjęcie lainatów. 2 Podłączyć przewód zasilania urządzenia do odpowiedniego gniazdka elektrycznego w pobliżu stołu, na który urządzenie będzie używane. 3 Lainator wyeituje pojedynczy sygnał akustyczny oraz sekwencję krótkich ignięć na panelu sterowania. Sterowanie dotykowe 4 Aby włączyć lainator, należy delikatnie dotknąć przycisk włącz. Uwaga: W początkowej fazie użytkowania nowy lainator oże wydzielać nieznaczny zapach. Jest to noralne zjawisko, które zniknie po kilku godzinach używania. 5 Poarańczowy sybol będzie igać, co oznacza nagrzewanie lainatora do ustawienia wskazanego białą diodą na panelu sterowania. UWAGA: Po włączeniu lainator autoatycznie ustawi grubość na 75 ikronów. 6 Jeżeli ustawienie grubości wskazane przez białą diodę na panelu sterowania nie jest prawidłowe dla grubości stosowanej folii, należy wybrać odpowiednie ustawienie grubości folii, naciskając przycisk ustawienia grubości odpowiadający inforacji podanej na opakowaniu folii. Nowe ustawienie będzie wskazane za poocą białej diody na panelu sterowania. 84 Prosiy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej

13 Dźwiękowe i wizualne gotowe alary 7 Gdy lainator będzie gotowy do użycia, włączy się zielona dioda sybolu zaznaczenia i zostanie wyeitowany podwójny sygnał akustyczny. PL Uwaga: Podczas nagrzewania sybol znajdujący się pod tick sybol będzie igać poarańczowy światłe aż do chwili gotowości urządzenia. W odelu Fusion 3100L nie ożna uieszczać folii w lainatorze przed włączenie się podświetlenia zielonego sybolu. uieszczenie dokuentu w folii 1 Uieścić dokuent do lainowania w odpowiednich roziarów folii do lainowania. Upewnić się, że dokuent jest prawidłowo uieszczony wzdłuż zgrzanej krawędzi folii. Pozwala to zapewnić optyalną jakość lainowania. Zgrzana krawędź Zgrzana krawędź Uwaga: Nie wolno przycinać folii przed lainacją. A3, A4, A5, etc. Dokuent o nieregularny kształcie Przed lainowanie ważnych dokuentów lub jedynych egzeplarzy dokuentów należy zawsze wykonać najpierw lainację próbną, przepuszczając przez lainator folię z dokuente podobnego rodzaju. FUSION 3000L i 3100L Lainatory A4 i A3 85

14 PL lainowanie 1 Z przodu urządzenia znajdują się regulowane prowadnice w celu ułatwienia dokładnego wprowadzania folii. Należy przesunąć prowadnice do szerokości odpowiedniej dla folii/ dokuentu do lainowania. Precyzyjne prowadnice paszowe 2 Wprowadzić zaklejoną krawędź folii do lainatora poiędzy prowadnicai. Lainator chwyci folię i poprowadzi ją dalej przez urządzenie aż do tacki wyjściowej. UWAGA: Nie wolno dociskać prowadnic do folii. 3 Gdy lainowany dokuent przejdzie przez lainator, należy go natychiast usunąć i położyć na płaskiej powierzchni, aby zapewnić optyalną jakość. 4 Nie wolno dociskać prowadnic do folii. Należy ustawić prowadnice w odpowiedni położeniu, aby uożliwić wprowadzanie folii bez dotykania prowadnic. 5 Po zakończeniu lainowania należy nacisnąć przycisk zasilanie oraz, jeśli to konieczne, wyjąć tackę wyjściową. Odłączyć lainator od zasilania i przechowywać w odpowiedni iejscu. Wyjij lainowany eleent natychiast, aby zapewnić najwyższą jakość i wykończenie 86 Prosiy o zarejestrowanie produktu na stronie internetowej

15 dodatkowe funkcje PL Inteligentne alert stan Jeżeli folia zostanie nieprawidłowo wprowadzona lub zatnie się w urządzeniu, wyeitowany zostanie kilkukrotny sygnał akustyczny inforujący użytkownika o potrzebie usunięcia awarii oraz zacznie igać czerwona dioda z sybole zacięcia. Instrukcja Ręczny Lainator Fusion 3000L A3 i A4 Nacisnąć i przytrzyać przycisk zwolnienia ( ), a następnie wyciągnąć folię z urządzenia. Instrukcja Rewers Lainator Fusion 3100L A3 Nacisnąć i przytrzyać przycisk cofania ( ), aż folia zostanie całkowicie wycofana z urządzenia. Inteligentny wyłączanie zasilania Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na środowisko lainator autoatycznie przełączy się w tryb oczekiwania po upływie 30 inut bezczynności. Będzie teu towarzyszyć wyeitowanie pojedynczego sygnału akustycznego. czyszczenie urządzenia UWAGA: PRZED CZYSZCZENIEM ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE Z SIECI. CZYŚCIĆ TYLKO ELEMENTY ZEWNĘTRZNE, PRZECIERAJĄC JE WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. NIE UŻYWAĆ DETERGENTÓW ANI ROZPUSZCZALNIKÓW. Należy regularnie uieszczać kartę czyszczącą lub kartkę papieru w urządzeniu, aby wyczyścić rolki. Nuer katalogowy karty czyszczącej: EK gwarancja Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją eksploatacyjną, zakładając noralne użycie. Okres gwarancyjny liczy się od daty zakupu. W okresie gwarancyjny producent, ACCO Brands Europe, zobowiązuje się bezpłatnie naprawić lub wyienić uszkodzone urządzenie. Gwarancja nie obejuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowy użytkowanie lainatora lub wykorzystywanie go do celów, do których nie jest przeznaczony. Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu. Dokonanie napraw i odyfikacji urządzenia przez osoby nie upoważnione do tego przez firę ACCO Brands Europe powoduje unieważnienie gwarancji. Chcey, aby nasze produkty działały zgodnie ze specyfikacją. Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw konsuentów wynikających z przepisów obowiązujących w dany kraju i dotyczących warunków sprzedaży towarów. FUSION 3000L i 3100L Lainatory A4 i A3 87

16 CZ rychleji na konci! Vítejte u nových lainátorů GBC Fusion 3000L a 3100L, které uožňují snadné a rychlé provedení lainace a přito dosahují kvalitní lainace značky GBC. Dokonale navrženy pro uživatele, kteří lainují relativně často. Ideální k dosažení ohebných až tuhých výsledků v kancelářské prostředí. Přečtěte si pokyny pro použití lainátoru níže a postupujte podle nich. důležité bezpečnostní pokyny Vaše bezpečnost stejně jako bezpečnost ostatních osob je pro acco brands Europe důležitá. V této příručce a na výrobku naleznete důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je přečtěte. Títo výstražný sybole je označen každý bezpečnostní pokyn v této příručce. Sybol upozorňuje na potenciální ohrožení osobní bezpečnosti, které by ohlo vést ke zranění vás či jiné osoby a způsobit poškození výrobku nebo ajetku. Následující výstražné upozornění se nachází na přístroji v několika jazycích. Toto bezpečnostní upozornění znaená, že pokud přístroj otevřete, vystavujete se nebezpečí zasažení elektrický proude, které ůže ít za následek těžké zranění či srt. c VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrický proude. Neotvírat. Uvnitř nejsou žádné součástky určené uživateli. Přenechejte údržbu kvalifikovanéu servisníu personálu. 88 Tento výrobek si ůžete zaregistrovat online na

17 CZ body k zapaatování Přístroj používejte pouze k původníu účelu, tj. k lainaci dokuentů Nikdy do lainátoru nevkládejte prázdnou kapsu Lainátor usí být připojen ke zdroji napětí, jenž odpovídá údaji uvedenéu na přístroji S títo přístroje nepoužívejte nosič Před vložení další kapsy zajistěte, aby v přístroji již nebyly předchozí kapsy Lainovací válečky pravidelně čistěte Maxiální rozěr dokuentu A4, kapsy 303 x 210 na lainátoru GBC Fusion 3000L A4 Maxiální rozěr dokuentu A3, kapsy 426 x 303 na lainátoru GBC Fusion 3100L A3 Aktivní funkce zabraňující zadření neusí zjistit problé u enších položek. Nedodržení pokynů bude ít za následek poškození a dojde ke zrušení záruky údržba Nepokoušejte se sai o údržbu ani opravu lainátoru. Přístroj odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizovaný servis GBC, aby provedl požadovanou opravu. technické údaje Napájení Fusion 3000L A4: V AC / 50Hz/60Hz / 3,5A / 850W Fusion 3000L A3: V AC / 50Hz/60Hz / 5,0A / 1200W Fusion 3100L A3: V AC / 50Hz/60Hz / 6,5A / 1550W Rozěry přístroje Hotnost přístroje Maxiální šířka lainovací kapsy A4: 370 x 107,5 x 80 A3: 465 x 109 x 81 A4: 1,3 kg A3: 1,64 kg A4: 241 A3: 303 Maxiální tloušťka lainovací kapsy Maxiální tloušťka lainovaného dokuentu včetně fólie Doba zahřívání Rychlost 3000L 2 x 125 μ (celke 250 μ) 3100L 2 x 175 μ (celke 350 μ) 0,7 3000L Přibližně 1,5 inut 3100L Přibližně 1,5 inut 3000L 500 /in. 3100L 800 /in. FUSION 3000L a 3100L A4 a A3 Lainátory 89

18 CZ příprava k lainaci Snadný Založit 1 Vytáhněte plastový výstupní zásobník z krabice, uístěte jej do dvou otvorů na zadní straně lainátoru a roztáhněte jej k použití. Zajistěte, aby byl za lainátore dostatek ísta k vyjutí zalainované položky. 2 Zasuňte elektrickou zástrčku do odpovídajícího zdroje napájení v blízkosti stolu, který chcete používat. 3 Lainátor bude reagovat jední pípnutí a řadou krátkých bliknutí na ovládací panelu. Dotykové ovládání 4 K použití lainátoru zlehka klepněte na spínač. Poznáka: V počáteční fázi provozu ůže nový lainátor vydávat slabý zápach. Je to však norální jev, který po několika hodinách provozu zizí. 5 Oranžové bude blikat, což oznauje, že se lainátor zahřívá na nastavení označené odrou kontrolkou na ovládací panelu. POZNÁMKA: Po zapnutí se autoaticky nastaví na 75 μ. 6 Pokud není nastavení označené bílou kontrolkou na ovládací panelu vhodné pro tloušťku kapsy, zvolte odpovídající nastavení kapsy poklepání na nastavení μ, které je také uvedeno na obalu kapsy. Vaše nová volba bude označena bílou kontrolkou na ovládací panelu. 90 Tento výrobek si ůžete zaregistrovat online na

19 Vizuální a akustické připravené upozornění 7 Když bude lainátor připraven k použití, rozsvítí se zelený sybol zaškrtnutí a uslyšíte dvě pípnutí. CZ Poznáka: Běhe zahřívání bude pod oranžově blikat, dokud nebude přístroj připraven k použití. U odelu Fusion 3100L neůžete vložit obálku do lainátoru, dokud se nerozsvítí zelené zaškrtnutí. vkládání dokuentu do kapsy 1 Vložte položku, která se á zalainovat, do kapsy odpovídajících rozěrů. Zajistěte, aby byla pevně uístěna u zataveného konce kapsy. Poůže to zajistit lainaci optiální kvality. Zatavený konec Zatavený konec Poznáka: Kapsy nezařezávejte před lainací. A3, A4, A5, etc. Položky nepravidelných tvarů Před lainování důležitých či unikátních dokuentů vždy proveďte zkušební lainaci s použití obdobného typu dokuentu. FUSION 3000L a 3100L A4 a A3 Lainátory 91

20 CZ lainování 1 Na čelní straně lainátoru jsou nastavitelná vodítka na pooc s přesný zavedení kapsy. Přesuňte vodítka k příslušné značce odpovídající kapse/položce, která se á zalainovat. Přesná krivo průvodci 2 Zasuňte zatavený konec kapsy do lainátoru ezi vodítka. Lainátor kapsu zachytí a protáhne ji do výstupního zásobníku. POZNÁMKA: Nezasunujte vodítka těsně ke kapse. 3 Když zalainovaná položka projde přístroje, okažitě ji vyjěte a položte na plochý povrch k zajištění optiální kvality. 4 Nezasunujte vodítka těsně ke kapse. Přesuňte vodítka do odpovídající polohy, aby se ohla kapsa zasunout dovnitř, aniž by se dotýkala vodítek. 5 Když skončíte s lainací, klepněte na spínač a je-li třeba, vytáhněte zásobník. Odpojte lainátor a uložte jej na vhodné ístě. Vyjěte lainované položku okažitě k zajištění nejlepší kvality a dokončit 92 Tento výrobek si ůžete zaregistrovat online na

21 dodatečné prvky CZ Inteligentní stav upozornění Pokud se kapsa zasune nesprávný způsobe nebo se začne zadírat, ozve se řada pípnutí, která upozorní uživatele, aby provedl nápravu, a bude také červeně blikat kontrolka se sybole zadření. Manuální verze Lainátor 3000L A3 & A4 Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko ( kapsu z lainátoru sěre k sobě. ) a vytáhněte Manuální zpětný Lainátor Fusion 3100L A3 Stiskněte a držte tlačítko zpětného chodu, dokud se kapsa zcela nevysune opačný sěre z lainátoru. Inteligentní vypnutí Pro zvýšení bezpečnosti a z ekologických důvodů lainátor přejde autoaticky do klidového režiu po 30 inutách nečinnosti. Než k tou dojde, uslyšíte jedno pípnutí. čištění VÝSTRAHA: PŘED ČIŠTĚNÍM VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ ODPOJTE PŘÍSTROJ OD ZDROJE NAPĚTÍ. VNĚJŠÍ ČÁSTI OTÍREJTE POUZE VLHKÝM HADREM A NEPOUŽÍVEJTE SAPONÁTY ANI ŘEDIDLA. Než budete pokračovat, pravidelně nechávejte projít čisticí list nebo list papíru lainátore k vyčištění válečků. Objednací kód čisticího listu: EK záruka Na provoz tohoto přístroje platí při běžné použití 2-letá záruka ode dne nákupu. Běhe záruční doby fira ACCO Brands Europe podle své vlastní úvahy vadný přístroj bezplatně opraví nebo vyění. Na závady způsobené zneužití nebo použití pro nevhodné účely se záruka nevztahuje. V každé případě je nutno předložit platební doklad s date nákupu. Opravy a zěny přístroje, provedené osobou, jež k tou není oprávněna firou ACCO Brands Europe, se platnost záruky zruší. Snažíe se zajistit, aby naše výrobky fungovaly v souladu s uvedenýi technickýi údaji. Touto zárukou nejsou ovlivněna zákonná práva vztahující se na prodej zboží, která spotřebitelů přísluší podle příslušných státních zákon. FUSION 3000L a 3100L A4 a A3 Lainátory 93

22 service addresses A ACCO Deutschland GbH & Co. KG, Arnoldstrasse 5, Schorndorf, Gerany Tel: Fax: AUS B BD CH CZ D DK E EST F GB H I IND IRL Pelikan Artline Pty Ltd, 2 Coronation Avenue, Kings Park, NSW, Australia 2148 Tel: Fax: ACCO Brands Benelux B.V., Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas Tel: Fax: ACCO Brands Asia Pte Ltd, 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore Tel: Fax: ACCO Brands Schweiz GbH, Gewerbestrasse 8, CH-8212 Neuhausen a. Rheinfall Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) XERTEC a.s., Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštířova, budova CeWe Color - Fotolab), Praha 4 - Chodov Tel: Fax: ACCO Deutschland GbH & Co. KG, Arnoldstrasse 5, Schorndorf, Gerany Tel: Fax: ACCO Brands Nordic AB, Makadagatan 5, Helsingborg, Sweden Tel: Fax: ACCO Brands Iberia SL, P Isaac Peral 19, Coslada (Madrid) Tel: ext. 2 Fax: ACCO Brands Nordic AB, Makadagatan 5, Helsingborg, Sweden Tel: Fax: Acco Brands France SAS, Service après-vente, ZAC Excellence 2000, 6 rue Robert Schuan, Chevigny Saint Sauveur Tel: Fax: ACCO Service Division, Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN Tel: Fax: OPI Custoer Service Tel.: ACCO Brands Italia Srl, Servizio post-vendita, Via Oberdan, 33, Tornaco (NO) Tel: Fax: ACCO Brands Asia Pte Ltd, 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore Tel: Fax: ACCO-Rexel Ltd, Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland Tel: Fax:

23 IS JPN LT LUX LV N NL P PAK PL RUS S SK UA ZA ACCO Brands Nordic AB, Makadagatan 5, Helsingborg, Sweden Tel: Fax: GBC-Japan K.K., 14F Harony Tower, Honcho, Nakano-ku, Tokyo Tel: (81) Fax: (81) ACCO Brands Nordic AB, Makadagatan 5, Helsingborg, Sweden Tel: Fax: ACCO Brands Benelux B.V., Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas Tel: Fax: ACCO Brands Nordic AB, Makadagatan 5, Helsingborg, Sweden Tel: Fax: ACCO Brands Nordic AB, Makadagatan 5, Helsingborg, Sweden Tel: Fax: ACCO Brands Benelux B.V., Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas Tel: Fax: ACCO Brands Iberia SL, P Isaac Peral 19, Coslada (Madrid) Tel: ext. 2 Fax: ACCO Brands Asia Pte Ltd, 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore Tel: Fax: ACCO Polska Sp. z o.o, Al. Jerozoliskie 184, Warszawa Tel fax Представительство компании «АККО Дойчланд ГМБХ и КО. КГ», Россия , Москва, Денисовский пер., д.26 Тел: (495) Факс: (495) ACCO Brands Nordic AB, Makadagatan 5, Helsingborg, Sweden Tel: Fax: XERTEC a.s., Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštířova, budova CeWe Color - Fotolab), Praha 4 - Chodov Tel: Fax: DataLux Distribution Copany, 03151, Киев, Очаковская, 5/6, оф Tel: (44) ext Fax: (44) Rexel Office Products (PTY) Ltd, Crusher Road, Crown Ext.3, PO Box 102, Crown Mines, Johannesburg 2025, South Africa Tel: +27 (0)

24 GB faster to the finish! Welcoe to the new GBC Fusion 3000L and 3100L lainators which allows laination to be copleted quickly and siply with GBC quality laination. For best laination results and perforance, use only GBC branded pouches. Please take a little tie to study these instructions to ensure you get the best results out of your achine. safety instructions Your safety as well as the safety of others is iportant to ACCO Brands. In this instruction anual and on the product are iportant safety essages. Read these essages carefully. The safety alert sybol precedes each safety essage in this instruction anual. This sybol indicates a potential personal safety hazard that could hurt you or others, as well as cause product daage or property daage. WARNING c Electrical shock hazard. Do not open. No user servicable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. The following warning is found on the product in several languages. This safety essage eans that you could be seriously hurt or killed if you open the product and expose yourself to hazardous voltage. 108 register this product online at

GBC Inspire Laminator. S Bruksanvisning

GBC Inspire Laminator. S Bruksanvisning GBC Inspire Lainator S Bruksanvisning Svenska 28 UA 1 2 3 Specifikationer El Maskinens ått Maskinens vikt Maxbredd på fickorna Maxtjocklek på fickorna Maxtjocklek på ficka och dokuent Uppvärningstid Hastighet

Läs mer

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. börja här rozpocznij tutaj začněte zde

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. börja här rozpocznij tutaj začněte zde FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS börja här rozpocznij tutaj začněte zde FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS S bruksanvisning 52 PL instrukcja obsługi 56 CZ návod k obsluze 60 S så enkelt att lainera! Välkoen

Läs mer

FUSION 5100L A3 LAMINATORS. börja här rozpocznij tutaj začněte zde

FUSION 5100L A3 LAMINATORS. börja här rozpocznij tutaj začněte zde FUSION 5100L A3 LAMINATORS börja här rozpocznij tutaj začněte zde FUSION 5100L A3 LAMINATORS S bruksanvisning 100 PL instrukcja obsługi 108 CZ návod k obsluze 116 S proffsiga resultat..automatiskt! Välkommen

Läs mer

Bruksanvisning för lampfot Bruksanvisning for lampafot Instrukcja obsługi podstawa lampy User Instructions for lamp foot

Bruksanvisning för lampfot Bruksanvisning for lampafot Instrukcja obsługi podstawa lampy User Instructions for lamp foot 423-491 Bruksanvisning för lampfot Bruksanvisning for lampafot Instrukcja obsługi podstawa lampy User Instructions for lamp foot SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Läs mer

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-565 Bruksanvisning för batteridrivet ljusträd Bruksanvisning for batteridrevet lystre Instrukcja obsługi drzewka świetlnego na baterie User instructions for battery powered light tree SE - Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för isbjörn LED Bruksanvisning for isbjørn LED Instrukcja obsługi misia polarnego LED User Instructions for polar bear LED

Bruksanvisning för isbjörn LED Bruksanvisning for isbjørn LED Instrukcja obsługi misia polarnego LED User Instructions for polar bear LED 422-518 Bruksanvisning för isbjörn LED Bruksanvisning for isbjørn LED Instrukcja obsługi misia polarnego LED User Instructions for polar bear LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Läs mer

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-395 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Läs mer

Bruksanvisning för krans. Bruksanvisning for krans. Instrukcja obsługi wieńca. User Instructions for Garland

Bruksanvisning för krans. Bruksanvisning for krans. Instrukcja obsługi wieńca. User Instructions for Garland Bruksanvisning för krans Bruksanvisning for krans Instrukcja obsługi wieńca User Instructions for Garland 422-453 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale

Läs mer

Bruksanvisning för oljelampa. Bruksanvisning for oljelampe. Instrukcja obsługi lampy naftowej. User Instructions for Oil Lamp

Bruksanvisning för oljelampa. Bruksanvisning for oljelampe. Instrukcja obsługi lampy naftowej. User Instructions for Oil Lamp Bruksanvisning för oljelampa Bruksanvisning for oljelampe Instrukcja obsługi lampy naftowej User Instructions for Oil Lamp 946-700 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Läs mer

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-394 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Läs mer

Eurosmart Cosmopolitan E

Eurosmart Cosmopolitan E 36 334 Eurosart Cosopolitan E 36 335 Eurosart Cosopolitan E D...1 I...17 N...33 GR...49 TR...65 BG...81 RO...97 GB...5 NL...21 FIN...37 CZ...53 SK...69 EST...85 CN...101 F...9 S...25 PL...41 H...57 SLO...73

Läs mer

422-255 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original

422-255 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original Bruksanvisning för LED-trädgårdsbelysning Bruksanvisning for LED-hagebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia ogrodowego LED Installation Instructions for LED Garden Lighting 422-255 SV NO PL EN Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Läs mer

Bruksanvisning för laminatskärare. Bruksanvisning for laminatkutter. Instrukcja obsługi przycinarki do paneli. User Instructions for Laminate Cutter

Bruksanvisning för laminatskärare. Bruksanvisning for laminatkutter. Instrukcja obsługi przycinarki do paneli. User Instructions for Laminate Cutter Bruksanvisning för laminatskärare Bruksanvisning for laminatkutter Instrukcja obsługi przycinarki do paneli User Instructions for Laminate Cutter 120-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Läs mer

SE PROJEKTORFÄSTE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

SE PROJEKTORFÄSTE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 004855 SE PROJEKTORFÄSTE Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO PROJEKTORFESTE Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

Läs mer

Bruksanvisning för väggfäste Bruksanvisning for veggfeste Instrukcja obsługi uchwytu ściennego User instructions for wall mount bracket

Bruksanvisning för väggfäste Bruksanvisning for veggfeste Instrukcja obsługi uchwytu ściennego User instructions for wall mount bracket 929-084 Bruksanvisning för väggfäste Bruksanvisning for veggfeste Instrukcja obsługi uchwytu ściennego User instructions for wall mount bracket SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Läs mer

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-489 Bruksanvisning för julljusstake Bruksanvisning for julelysestake Instrukcja obsługi świecznika bożonarodzeniowego User instructions for Christmas candlestick SE - Bruksanvisning i original NO -

Läs mer

Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight

Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight 423-362 Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original

Läs mer

Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 006823 SE BORD Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO BORD Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Läs mer

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-557 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning

Din Cool Control. Symbolbeskrivning de en fr it nl es Cool Control Bedienungsanleitung Instructions for use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Modo de empleo Manual de instruções Bruksanvisning Instruksjonsbok Instrukcja

Läs mer

Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 406062 SE MINITIMERS Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO MINITIDSUR Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

Läs mer

NEW WORK. NEW PLACES. YOUR TOOLS. VARICOLOR SMART OFFICE. Flexibla lösningar för flexibelt arbete

NEW WORK. NEW PLACES. YOUR TOOLS. VARICOLOR SMART OFFICE. Flexibla lösningar för flexibelt arbete NEW WORK. NEW PLACES. YOUR TOOLS. VARICOLOR SMART OFFICE Flexibla lösningar för flexibelt arbete PRODUKTER FÖR NYA ARBETSFÖRHÅLLANDEN NEW WORK. NEW PLACES. Arbetsförhållandena har ändrats i och ed att

Läs mer

Bruksanvisning för säckförslutare Bruksanvisning for poseklemmer Instrukcja obsługi zamknięcia worka User Instructions for Bag Closer

Bruksanvisning för säckförslutare Bruksanvisning for poseklemmer Instrukcja obsługi zamknięcia worka User Instructions for Bag Closer 813-221 Bruksanvisning för säckförslutare Bruksanvisning for poseklemmer Instrukcja obsługi zamknięcia worka User Instructions for Bag Closer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Bruksanvisning för solcellsbelysning Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Operating Instructions for Solar Cell Lamp 422-364 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-510 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User Instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för ljusslinga med timer. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego z wyłącznikiem czasowym

Bruksanvisning för ljusslinga med timer. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego z wyłącznikiem czasowym 422-573 Bruksanvisning för ljusslinga med timer Bruksanvisning for lysslynge med timer Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego z wyłącznikiem czasowym User instructions for string light set with timer SE

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkerklokke Instrukcja obsługi budzika cyfrowego Operating Instructions for Soft-Touch Alarm Clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkerklokke Instrukcja obsługi budzika cyfrowego Operating Instructions for Soft-Touch Alarm Clock SVENSKA Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkerklokke Instrukcja obsługi budzika cyfrowego Operating Instructions for Soft-Touch Alarm Clock 920-395 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Läs mer

SE FÅTÖLJ Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

SE FÅTÖLJ Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 006824 SE FÅTÖLJ Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO LENESTOL Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING. Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi.

Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING. Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi. Manual MODEL 8310 PATENTS PENDING Importör Kaminexperten Sverige AB +46 36 290 64 00 www.kaminexperten.se www.caframo.com www.thermologi.com IMPORTANT VIKTIGA ISTRUKTIONER INSTRUCTIONS SPARAS SAVE THESE

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-473 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Panther 6-15 kw SE 06, SE 09, SE 12, SE 15 PL...26 FI...16 SE...6 DE...18 GB...8 FR...20 NL...10 IT...12 NO...22 ES...14 RU...24

Panther 6-15 kw SE 06, SE 09, SE 12, SE 15 PL...26 FI...16 SE...6 DE...18 GB...8 FR...20 NL...10 IT...12 NO...22 ES...14 RU...24 6-15 kw SE 06, SE 09, SE 12, SE 15 SE...6 GB...8 NL...10 IT...12 ES...14 FI...16 DE...18 FR...20 NO...22 RU...24 PL...26 2 6-15 kw 6-15 kw SE 06, -09, -12, -15 400V 3N~ / 230V 3~ SE06-15 230V 440V 500V

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

FCA 1298 7 Mars 2012 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE

FCA 1298 7 Mars 2012 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE FCA 1298 7 Mars 2012 BRÅDSKANDE PRODUKTRÄTTELSE Inforationen åste nå slutanvändaren! biomérieux inkluderar detta inforationsbrev i alla förpackningar av adaptrar so skickas från vårt Nordiska lager fr.o..

Läs mer

25 Monate Garantiebedingungen 25 mois conditions de garantie 25 months warranty conditions

25 Monate Garantiebedingungen 25 mois conditions de garantie 25 months warranty conditions Smart Connect de Bedienungsanleitung en Instructions for use fr Mode d emploi it Istruzioni per l uso nl Gebruiksaanwijzing es Modo de empleo pt Manual de instruções sv Bruksanvisning ru Руководство по

Läs mer

Multiglide Single Patient Use. Bruksanvisning

Multiglide Single Patient Use. Bruksanvisning Multiglide Single Patient Use Bruksanvisning IMM1065_IFU_SV Version 2 2015 Bilder Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 2 Innehåll Rubrik Sida Allmänt/Symboler/Avsedd användning/avsedd

Läs mer

Quick Card. Engångssystem för uppsamling av vätska. Precious life Progressive care. Detta Quick Card ersätter inte bruksanvisningen REF

Quick Card. Engångssystem för uppsamling av vätska. Precious life Progressive care. Detta Quick Card ersätter inte bruksanvisningen REF Engångssystem för uppsamling av vätska Quick Card Detta Quick Card ersätter inte bruksanvisningen REF 00.78. 00-7584-MSESV-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive care /0/6 5:6 Användning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

MSS 5572 Elektrisk Knivslip

MSS 5572 Elektrisk Knivslip MSS 5572 Elektrisk Knivslip Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 2 Bruksanvisning Tack för att du valt en av våra produkter! Hoppas du

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT SOUND DOCKING http://sv.yourpdfguides.com/dref/3332283

Din manual BLAUPUNKT SOUND DOCKING http://sv.yourpdfguides.com/dref/3332283 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT SOUND DOCKING. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT SOUND DOCKING

Läs mer

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Пеленальный стол Tested and approved according to SS-EN 12221:2008+A1_2013

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Servicemanual SE Rostfri Värmehäll för glaskanna COFFEE QUEEN V2 S SE/GB Din återförsäljare / Your retail dealer GB Stainless Warmer for glasspot Rev. 071017 1. Innehåll / Table of

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare DTS 5800 S S Bruksanvisningen är en viktig del av apparaten. Förvara den på ett säkert ställe! Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

416-081. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

416-081. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för kanalpaket till värmepump Bruksanvisning for kanalpakke til varmepumpe Instrukcja obsługi zestawu kanałów do pompy ciepła Operating Instructions for Heat Pump Pipe Casing System 416-081

Läs mer

Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 006820 SE ÄNK ruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO ENK ruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig! Les

Läs mer

Multiglide + SpilerGlide. Bruksanvisning

Multiglide + SpilerGlide. Bruksanvisning Multiglide + SpilerGlide Bruksanvisning IMM1001_IFU_SV Version 5 2015 Bilder Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 2 Innehåll Rubrik Sida Allmänt/Symboler/Avsedd användning/avsedd

Läs mer

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Bruksanvisning 1 Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS 3 VIKTIGA

Läs mer

Monteringsanvisning för stolplykta. Monteringsanvisning for stolpelykt. Instrukcja montażu latarni słupkowej. Installation Instructions for Lamp Post

Monteringsanvisning för stolplykta. Monteringsanvisning for stolpelykt. Instrukcja montażu latarni słupkowej. Installation Instructions for Lamp Post Monteringsanvisning för stolplykta Monteringsanvisning for stolpelykt Instrukcja montażu latarni słupkowej Installation Instructions for Lamp Post 422-858 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Läs mer

Läs innan du installerar Mac OS X

Läs innan du installerar Mac OS X Läs innan du installerar Mac OS X I det här dokuentet finns viktig inforation so du bör läsa innan du installerar Mac OS X. Det innehåller inforation o vilka datorer so stöds, systekrav och o installation

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

RIDGE TOOL COMPANY

RIDGE TOOL COMPANY 600 690 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE TOOL COMPANY SV

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

FR GB IT NL PT DE NO SE

FR GB IT NL PT DE NO SE FR GB IT NL PT DE NO SE Z PL ES DK FI HU SI SK HR RO BG TR GR Utilisation et entretien () Operation and maintenance (8) Uso e manutenzione () Gebruik en onderhoud () Utilização e manutenção (7) Benutzung

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

SERIE SB PROFESSIONELLA DIFFUSERS SB200 SB250 SB300 SB380 SB200A SB250A SB300A SB380A BRUKSANVISNING

SERIE SB PROFESSIONELLA DIFFUSERS SB200 SB250 SB300 SB380 SB200A SB250A SB300A SB380A BRUKSANVISNING SB200 SB250 SB300 SB380 SB200A SB250A SB300A SB380A BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt en Master Audio-produkt. Master Audio-produkterna är utformade för att möta kundernas behov och kontrolleras

Läs mer

SE FÖRVARINGSSKÅP 2 DÖRRAR Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

SE FÖRVARINGSSKÅP 2 DÖRRAR Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 006412 SE FÖRVARINGSSKÅP 2 DÖRRAR Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO OPPBEVARINGSSKAP 2 DÖRRAR Bruksanvisning (Oversettelse

Läs mer

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Certifikat Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Fleminggatan 7, 3tr 112 26 Stockholm Sverige har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande David Derrick Utfärdat av: LRQA Sverige

Läs mer

Läs innan du installerar Mac OS X

Läs innan du installerar Mac OS X Läs innan du installerar Mac OS X I det här dokuentet finns viktig inforation o att installera Mac OS X so inte finns i boken Välkoen till Mac OS X. Läs dokuentet innan du installerar Mac OS X så får du

Läs mer

Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document

Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document Lösenordsportalen Hosted by UNIT4 For instructions in English, see further down in this document Användarhandledning inloggning Logga in Gå till denna webbsida för att logga in: http://csportal.u4a.se/

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning

Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Handverktyg för stålband Manuell spänning och förslutning Pneumatisk spänning och förslutning Fördelen med Strapex Handverktyg, band och service i ett paket Det rätta verktyget Det fi nns många olika varianter

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Infrasmart IHS20W/B/S24

Infrasmart IHS20W/B/S24 Infrasmart IHS20W/B/S24 GB... 3 SE... 9 NO... 11 DE... 13 FR...16 ES... 19 FI... 22 NL... 22 DK... 22 2 Infrasmart IHS20W/B/S24 Infrasmart IHS20W/B/S24 SE MONTAGE- OCH BRUKSANVISNING Bäste kund! Vi ber

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula Postorder AB

Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula Postorder AB Monteringsanvisning för dörrstängare Monteringsanvisning for dørlukker Instrukcja montażowa samozamykacza do drzwi Installation Instructions for Door Closer 343-444 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG VASSVIK FIXED STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till ytterligare

Läs mer

IAN COOL-ZONE DEEP FAT FRYER SKF 2800 B3. FRITÖS MED KALLZON Bruksanvisning. FRYTKOWNICA ZA STREFĄ ZIMNA Instrukcja obsługi

IAN COOL-ZONE DEEP FAT FRYER SKF 2800 B3. FRITÖS MED KALLZON Bruksanvisning. FRYTKOWNICA ZA STREFĄ ZIMNA Instrukcja obsługi COOL-ZONE DEEP FAT FRYER FRITÖS MED KALLZON Bruksanvisning GRUZDINTUVĖ SU ŠALTĄJA ZONA Naudojimo instrukcija FRYTKOWNICA ZA STREFĄ ZIMNA Instrukcja obsługi KALTZONEN-FRITTEUSE Bedienungsanleitung IAN 315105

Läs mer

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001

Vinkyl. Bruksanvisning. Modell KCC-VDK 12 DS150:1001 Vinkyl Modell KCC-VDK 12 Bruksanvisning DS150:1001 1 Innehåll ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR... 3 VARNINGAR... 3 TEKNISKA DATA... 4 UPPBYGGNADSSKISS... 5 ELSHEMA... 5 FUNKTIONER OCH ANVÄNDANDE... 6 TÄNK

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer