Smärtlindring. Efter bara några andetag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärtlindring. Efter bara några andetag."

Transkript

1 LIVOPAN LIVOPAN Smärtlindring. Efter bara några andetag. Linde: Living healthcare

2 2 LIVOPAN - Smärtlindring. Efter bara några andetag. Linde: Living healthcare 3 For complete confidence in nitric oxide delivery. Släpp obehaget. Det är oerhört viktigt både för sjukvårdspersonalen och patienterna själva att det går att lindra smärta eller slippa den helt. Vid inhalation ger LIVOPAN en smärtlindrande och sederande effekt utan medvetandeförlust. Dessutom har gasblandningen lugnande egenskaper och ger nästan omedelbar smärtlindring. Ett icke-invasivt analgetikum för inhalation. LIVOPAN är en användningsfärdig gasblandning som består av 50 % lustgas och 50 % syrgas. Det balanserade förhållandet mellan lustgas och syrgas ger god syresättning och minimerar risken för översedering 1. LIVOPAN administreras via en ansiktsmask eller ett munstycke. Patientens intag av gasen regleras med ett ventilsystem med så kallad demandventil eller i vissa fall med en flödesväljare för kontinuerlig tillförsel 2. Snabbt tillslag och snabbt avklingande effekt. Den analgetiska och sederande effekten av kombinationen av lustgas och syrgas är väl dokumenterad. Det snabba tillslaget och den snabbt avklingande effekten i kombination med hög säkerhet gör LIVOPAN till ett attraktivt alternativ när snabb och kontrollerad smärtlindring behövs. Exempel på situationer där LIVOPAN har använts med framgång är akut trauma 3, reponering av frakturer 4,5 och leder 6, smärtsamma diagnostiska undersökningar 7-14, PVK 15,16, sårvård och dränering av abscesser 6 samt vid förlossningar 17. LIVOPANs analgetiska och sederande effekter är viktiga för att patienterna ska slippa oroa sig för smärta. Lustgas har klassiskt dosberoende analgetiska effekter, höjer smärttröskeln och minskar den upplevda smärtnivån 18. När gasblandningen med lustgas och syrgas administreras börjar den verka inom några minuter. Effekten försvinner snabbt när gasblandningen inte längre tillförs och är försumbar 5 10 minuter efter exponering. Lätt att kombinera med de flesta andra analgetika. Eftersom LIVOPAN är så säkert och effektivt kan det också användas som komplement till annan smärtlindrande behandling för att förstärka effekten.

3 4 LIVOPAN - Smärtlindring. Efter bara några andetag. Linde: Living healthcare 5 Skonsamt för patienten. Snabbverkande, administreras av patienten själv och elimineras snabbt från kroppen när inhaleringen upphör. Ger en förutsägbar och tillförlitlig effekt. Omfattande erfarenhet av LIVOPAN har visat att det är ett mycket säkert analgetikum med mycket få biverkningar. Försumbara biverkningar som inte är kumulativa. Lustgas/syrgas ger mycket liten påverkan på hjärta, blodcirkulation och andning. Även hos patienter som lider av hjärtsjukdom eller har andningsbesvär är lustgasens effekt på cirkulation och andning i de flesta fall små och saknar klinisk relevans 19,20. Gasblandningar med lustgas/syrgas har också visats vara mycket skonsamma för patienter med kranskärlssjukdom. I studier i samband med akut hjärtinfarkt har den analgetiska effekten observerats utan påverkan på hemodynamiken eller andra biverkningar av betydelse 21,22. Bortsett från lindrigare besvär som dåsighet och illamående har inga allvarliga biverkningar rapporterats från studier med blandningar av lustgas/syrgas, vare sig hos vuxna eller hos barn 1,23,24. LIVOPAN gasblandning med lustgas/syrgas. Snabbt tillslag och snabbt avklingande effekt gör gasblandningen med lustgas/syrgas till ett attraktivt alternativ för lindring av akut smärta under kortvariga procedurer. LIVOPAN börjar verka inom 2 3 minuter och effekten klingar av inom 5 10 minuter. Enkelt. Icke-invasiv Demandventil patienten administrerar själv Effektivt utnyttjande av vårdresurser Säker. Minimal effekt på hjärt-kärlsystemet och andningssystemet Få och ofarliga biverkningar På/Av

4 6 LIVOPAN - Smärtlindring. Efter bara några andetag. Linde: Living healthcare 7 Ett bekvämt val. LIVOPAN är indicerad för behandling av kortvariga smärt tillstånd av mild till måttlig intensitet där snabbt in sättande och avklingande analgetiska effekter är önsk värda. LIVOPAN är icke-invasiv och lättadministrerad och har en förutsägbar effekt som sätter in och klingar av snabbt. Därför har LIVOPAN fått en bred användning med många olika kliniska tillämpningar. Lustgasens analgetiska och sederande effekter kan göra det lättare för barn att acceptera medicinsk behandling i framtiden 27. Lindriga biverkningar, snabbt tillslag och snabb återhämtning minskar behovet av övervakning efter ingreppet. Studier har visat att användning av lustgas/syrgas inom den pediatriska vården ger mycket nöjda barn, föräldrar och vårdpersonal 28. Lindring av procedursmärta inom pediatrisk vård. Ett antal studier har tagit upp att det saknas adekvat smärtlindring för barn som genomgår smärtsamma procedurer 5,15,16,23,24,25. Otillräcklig smärtlindring och den oro som onödig smärta orsakar kan ha långsiktiga effekter på barns framtida tolerans och reaktion på smärta 26. En snabbverkande och icke-invasiv teknik är dessutom fördelaktig för små barn som inte alltid kan hantera smärta på ett rationellt sätt eller förmedla hur ont de har.

5 8 LIVOPAN - Smärtlindring. Efter bara några andetag. Linde: Living healthcare 9 Akutsjukvård. I en undersökning av användningen av lustgas i en prehospital miljö där patienter med svår smärta själva kunde administrera gasen visades att en gasblandning med lustgas/syrgas tolererades väl och gav effektiv lindring av smärta och oro 25. Studier har visat värdet av kortvarig analgesi med mycket små komplikationer och biverkningar utöver lätt dåsighet. Studier har också visat att den låga förekomsten av allvarliga biverkningar möjliggör administrering även av förstahjälpen- och LIVOPAN-utbildad personal utanför sjukvården 1. Biopsier och smärtsamma diagnostiska procedurer. Flera studier har visat lustgas/syrgas-blandningars effekt jämfört med placebo eller jämfört med alternativa behandlingar i samband med mindre kirurgiska ingrepp hos vuxna. I en placebokontrollerad prövning användes lustgas som säker och effektiv smärtlindring vid perkutana leverbiopsier 7. Hos patienter som genomgick transrektal ultraljudsvägledd prostatabiopsi visades lustgas ge snabb och effektiv smärtlindring jämfört med placebo och 1% lidokain 8,9. Sedering med lustgas under koloskopi har visats vara säkert och effektivt jämfört med intravenösa sederingstekniker, med snabbare återhämtning, snabbare utskrivning och minskat obehag och illamående 10,11,12. De analgetiska och sederande egenskaperna hos lustgas/syrgas har också undersökts i samband med fiberoptisk bronkoskopi hos vuxna och barn. Hos vuxna har inhalation av lustgas/syrgas visats ge effektiv lindring av obehaget för patienterna och vara ett möjligt alternativ till narkos 13. Hos barn har bättre sederande effekt, smärtlindring och säkerhet visats 14.

6 10 LIVOPAN - Smärtlindring. Efter bara några andetag. Linde: Living healthcare 11 Smärtlindring med omsorg. Sjukvårdspersonal och patienter kan lita på att medicinska gaser från Linde Healthcare håller en kvalitet som gör behandlingen effektiv, bekväm och säker. Säker hantering. LIVOPAN är lättanvänt och kan tillföras under överinseende av sjukvårdpersonal med kunskap om dess användning. Linde Healthcare har utvecklat LIVOPAN som en fast blandning av lustgas/syrgas för en säker och lätthanterlig smärtlindring. LIVOPAN levereras i lättviktsflaskor som är enkla att lyfta, bära och hantera. Den integrerade ventilen garanterar säkerheten för patienter och användare utan byte av regulatorer eller vidare hantering av högtryckspåfyllning och minimerar risk för läckage. Den inbyggda regulatorn ger ett lågt och konstant utflödestryck anpassat till LIVOPAN behandling. Effektivt utnyttjande av vårdresurser. Såväl sjukhus som ambulanser, akutmottagningar och dagkirurgimottagningar söker produkter som är både kostnadseffektiva, säkra, effektiva och lättanvända. Även små besparingar per ingrepp har ekonomisk betydelse. Miljöanpassning. För att minimera potentiella negativa hälsoeffekter av kronisk exponering för spårkoncentrationer i arbetsmiljön har de flesta myndigheter utarbetat tydliga rekommendationer för omgivningsluftens kvalitet. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:07 (Anestesigaser) är arbetsmiljön arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter efterlevs. För Sverige ligger gränsvärdet på lustgas under ett åttatimmars arbetspass på 100 ppm. Denna gränser ska alltid följas vid användning av lustgas. Eftersom lustgas inte metaboliseras ska det finnas utsug för utandad gas så att gaskoncentrationer i arbetsmiljön ligger under uppsatta gränsvärden. Lustgas ska administreras i rum med god ventilation och/eller utsugssutrustning. Lustgas ska administreras med det lägsta effektiva flödet för att undvika läckage och miljöeffekter. Nationella luftkvalitetsnormer ska följas. Eftersom effekten av LIVOPAN avklingar så snabbt behövs minimal övervakning efter behandling, vilket är en uppenbar fördel när snabb återhämtning och rörlighet är önskvärd 1.

7 12 LIVOPAN - Smärtlindring. Efter bara några andetag. Linde: Living healthcare 13 Produktresumé. 1. läkemedlets namn LIVOPAN 50%/50% medicinsk gas, komprimerad. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje förpackning innehåller: Dikväveoxid (N 2 O, medicinsk lustgas) 50% v/v och Oxygen (O 2, medicinsk syrgas) 50 % v/v vid ett tryck av antingen 138 eller 170 bar (15 C) 3. LÄKEMEDELSFORM Medicinsk gas, komprimerad Färglös, luktfri gas. 4. KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer LIVOPAN är indicerad för behandling av kortvariga smärttillstånd av mild till måttlig intensitet där snabbt insättande och avklingande analgetiska effekter är önskvärda. 4.2 Dosering och administreringssätt Speciell försiktighet ska beaktas när man arbetar med lustgas. Lustgas ska administreras enligt lokala riktlinjer. LIVOPAN tillförs via inandning till spontant andandes patienter via ansiktsmask. Tillförsel av LIVOPAN styrs av patientens andning. Genom att hålla masken tätt kring mun och näsa och andas i masken öppnas en s.k. demandventil och LIVOPAN strömmar ut ur utrustningen och tillförs patienten via luftvägarna. Upptaget sker från lungorna. Inom tandvården rekommenderas användning av dubbelmask, alternativt kan en näs- eller kindmask med tillräcklig utsug/ventilation användas. Tillförsel via endotrakeal tub rekommenderas inte. Om LIVOPAN ska användas i patienter som andas genom endotrakeal tub, ska tillförseln endast ges av sjukvårdspersonal med utbildning i anestesi. Tillförseln av LIVOPAN bör påbörjas strax innan den smärtstillande effekten är önskad. Den smärtstillande effekten uppträder redan efter 4-5 andetag och är maximal inom ca 2-3 minuter. Tillförseln av LIVOPAN bör fortgå under hela det smärtsamma ingreppet eller så länge den smärtstillande effekten önskas. Efter avslutad tillförsel/inandning avklingar effekten snabbt inom några minuter. Beroende på den smärtlindrande effekten hos den enskilda patientien, kan ytterligare analgetika behövas. LIVOPAN ska endast användas av personal med kunskap om dess användning. Tillförsel av LIVOPAN skall endast ske under överinseende av och efter instruktion från personal med kunskap om utrustningen och dess effekter. LIVOPAN ska endast tillföras när möjlighet till syrgaskomplettering och utrustning för återupplivning finns lätt tillgänglig. Masken genom vilken LIVOPAN tillförs skall företrädesvis hållas av patienten. Patienten skall instrueras om att hålla masken mot ansikten och andas normalt. Detta är en extra säkerhetsåtgärd för att minimera risken för överdosering. Om patienten av någon anledning fått mer LIVOPAN än nödvändigt och vakenheten kommit att påverkas kommer patienten att tappa masken och tillförseln avbrytas. Genom att andas vanlig luft kommer LIVOPAN -effekten snabbt avklinga och patienten återfår medvetandet. LIVOPAN skall företrädesvis användas av patienter som kan förstå och följa instruktioner hur utrustningen och masken skall användas. Hos barn eller andra patienter som inte är kapabla att förstå och följa instruktionerna, kan LIVOPAN administreras under överinseende av kompetent medicinsk personal som kan hjälpa till att hålla masken på plats och som aktivt kan övervaka tillförseln. Vid sådana tillfällen kan LIVOPAN tillföras med ett konstant gasflöde. På grund av den ökade risken för att patienten kan bli påtagligt sederad och medvetslös, skall denna form av tillförsel endast ske under kontrollerade betingelser. Konstant gasflöde ska endast användas i närvaro av kompetent personal och med utrustning tillgänglig för att kunna hantera effekter av mer uttalad sedation/ minskad medvetandegrad. Risken för hämmning av skyddande luftvägsreflexer ska tas i beaktande och beredskap för att skapa fri luftväg och ge assisterad andning ska finnas när konstant gasflöde används. När tillförseln avslutas skall patienten tillåtas att återhämta sig under lugna och kontrollerade betingelser i ungefär 5 minuter eller till dess att patientens vakenhetsgrad/medvetandegrad är tillfredsställande återhämtad. LIVOPAN kan användas upp till 6 timmar utan hematologisk kontroll av patienter utan kända riskfaktorer (se avsnitt 4.4) 4.3 Kontraindikationer När LIVOPAN inhaleras, kan gasbubblor (gasembolier) samt gasfyllda hålrum expandera på grund av lustgasens ökade förmåga att diffundera. Till följd av detta är LIVOPAN kontraindicerat vid följande tillstånd; Hos patienter med symptom eller tecken på pneumothorax, pneumoperikardium, uttalat emfysem, gasembolier eller skallskada. Efter djuphavsdykning med risk för dykarsjuka (kvävebubblor). Efter behandling med hjärtlungmaskin eller kranskärlskirurgi utan hjärtlungmaskin Hos patienter som nyligen fått intraokulär injektion av gas (t.ex. SF 6, C 3 F 8 ) tills nämnda gas har absorberats helt, då gasvolymen kan komma att öka i tryck/volym och härmed orsaka blindhet. Hos patienter med kraftigt utvidgade tarmar. LIVOPAN är även kontraindicerat: Hos patienter med hjärtsvikt eller hjärtdysfunktion (t.ex. efter hjärtkirurgi) för att undvika risken för en ytterligare försämring av hjärtfunktionen. Hos patienter som visar tecken till konfusion eller på annat sätt väcker misstankar om ett ökat intrakraniellt tryck. Hos patienter med sänkt medvetande eller påverkad förmåga att samarbeta och ta emot information pga risken för att ytterligare sedering från lustgasen kan påverka naturliga skyddsreflexer. Hos patienter med konstaterad men obehandlad vitamin B 12 - eller folsyrabrist eller konstaterad genetisk rubbning i de enzymsystem som är involverade i omsättningen av dessa vitaminer. Hos patienter med ansiktsskador där användandet av en ansiktsmask kan utgöra svårigheter eller risker. 4.4 Varningar och försiktighet LIVOPAN ska endast tillföras av kompetent personal som har tillgång till lämplig återupplivningsutrustning (se 4.2). När ett konstant flöde av gasblandningen används, skall risken för uttalad sedering, medvetslöshet och påverkan på skyddsreflexer t.ex. regurgitation och aspiration beaktas. Eventuellt läkemedelsmissbruk skall beaktas. Varningar: Lustgas påverkar vitamin B 12 - och folatomsättningen. Lustgas hämmar methioninsyntetas som medverkar i omvandlingen av homocystein till metionin. Hämningen av detta enzymsteg påverkar/minskar bildandet av tymidin som är en viktig del av bildandet av DNA. Lustgasens hämning av metioninbildningen kan leda till defekt och minskad myelinbildning och härigenom leda till skador på ryggmärgen. Påverkan på DNA syntesen är en av troliga orsaker till lustgasens påverkan på blodbildningen och de fosterskador som setts i djurförsök. Minskad fertilitet hos medicinsk och annan räddningspersonal har rapporterats efter upprepad exponering av lustgas i otillräckligt ventilerade rum. Det är för närvarande inte möjligt att bekräfta eller utesluta om det finns ett kausalsamband mellan dessa fall och lustgasexponering. Det är viktigt att tillse att lustgashalten i omgivningsluft hålls så låg som möjligt och under nationellt uppsatta gränsvärden. Utrymmen där LIVOPAN används skall vara adekvat ventilerade och/eller försedda med utsugsutrustning så att omgivningsluftens koncentration av lustgas är under uppsatta nationella hygieniska gränsvärden; enligt TWA (time weigth average), medelvärde över en arbetsdag och STEL (short term exposure limit) medelvärdet under en kortare exposition. Nationellt uppsatta gränsvärden måste alltid följas. Gasblandningen skall förvaras och användas endast i utrymmen/rum där temperaturen överstiger -5 C. Vid lägre temperaturer kan gasblandningen separera och leda till att en hypoxisk gasblandning administreras. LIVOPAN kan användas till barn som kan följa givna instruktioner om hur utrustningen används. Vid behandling av yngre barn eller andra patienter, som inte är kapabla att följa instruktioner, kan användning med konstant gasflöde erfordras. Konstant gasflöde bör endast ges av sjukvårdspersonal med kunskap om gasens användning, och om utrustning för att skapa fri luftväg och möjlighet till assisterad andning finns tillgänglig (se även 4.2). Försiktighetsmått vid användning: Lustgas kan påverka vitamin B12 och folatomsättningen, LIVOPAN skall därför användas med försiktighet hos riskpatienter, dvs. patienter med minskat intag eller upptag av vitamin B12 och/eller folsyra eller genetisk rubbning i de enzymsystem som är involverade i omsättningen av dessa vitaminer, samt hos immunosupprimerade patienter. Vid behov skall substitutionsbehandling med vitamin B12/ folsyra övervägas. Kontinuerlig tillförsel i perioder mer än 6 timmar bör tillämpas med försiktighet på grund av den potentiella risken för kliniska effekter framkallade av den hämmande effekten på metioninsyntetas. Långvarig kontinuerlig eller upprepad användning ska följas av hematologisk kontroll för att minimera risken för möjliga biverkningar. LIVOPAN kan pga sitt innehåll av lustgas öka trycket i mellanörat och andra luftfyllda hålrum (se även 4.3). Hos patienter som tar andra läkemedel som påverkar centrala nervsystemet som t.ex. morfinderivat och/eller benzodiazepiner, kan samtidig tillförsel av LIVOPAN ge en ökad sedering, och härigenom påverkan på andning, cirkulation och skyddsreflexer. Om LIVOPAN skall används hos sådana patienter skall detta ske under övervakning av personal som har adekvat kompetens.(se 4.5) Efter avlutad tillförsel av LIVOPAN skall patienten återhämta sig under adekvat övervakning tills dess att potentiella risker till följd av LIVOPAN har avklingat och patienten har återhämtat sig på ett tillfredsställande sätt. Patientens återhämtning ska bedömas av sjukvårdspersonal. Efter att tillförseln av LIVOPAN har upphört, diffunderar lustgasen snabbt från blodet till alveolerna. Till följd av att lustgasen snabbt lämnar blodet, och härigenom ger en minskad syrgaskoncentration i alveolerna, kan diffusionshypoxi uppkomma. Detta kan förebyggas med syrgastillförsel. 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Kombination med andra läkemedel: Lustgasen i LIVOPAN interagerar med inhalationsanestetika och/eller andra aktiva substanser med centralnervösa effekter (som opiater, benzidiazepiner och andra psykomimetiska läkemedel) på ett additivt sätt. Vid samtidig behandling med centralt verkande läkemedel skall risken för uttalad sedering och försämring av skyddsreflexerna tas i beaktande. LIVOPAN förstärker metotrexats hämmande effekt på metioninsyntetas och folsyremetabolismen. De lungskadande effekterna som kan framkallas av vissa aktiva substanser som t.ex. bleomycin, amiodaron, furadantin och liknande antibiotika kan förstärkas genom inandning av ökade koncentrationer av syrgas. Andra interaktioner: Lustgasen i LIVOPAN orsakar inaktivering av Vitamin B 12 (en co-faktor till methioninsyntes), vilket interfererar med folsyrametabolismen. Följaktligen, försämras DNA- syntesen under långvarig lustgasanvändning. Denna påverkan kan ge upphov till megaloblastisk förändrad blodbild och eventuell polyneuropati och/eller subakut kombinerad degeneration av ryggmärgen (se även 4.8). Därför ska LIVOPAN användas under begränsad tid (se även 4.4). 4.6 Graviditet och amning Graviditet: Lustgasen i LIVOPAN kan interferera med vitamin B12/folsyrametabolismen (se avsnitt 4.4). Hämningen av methioninsyntetas kan förorsaka biverkningar under graviditetens tidiga stadier. Det finns inga adekvata data från användning av LIVOPAN i gravida kvinnor för att kunna utvärdera de eventuella skadliga effekterna på mänsklig embryonal-/ fosterutveckling. Djurstudier har visat att höga koncentrationer eller långvarig exponering under vissa stadier under graviditeten kan inducera teratogena effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken hos människor är okänd. Rekommendationen är att undvika användning av LIVOPAN under graviditetens första två trimestrar. LIVOPAN kan användas under graviditetens senare stadier; tredje trimestern och under förlossning. Vid användning nära förlossningen, ska nyfödda övervakas med avseende på biverkningar. Amning: LIVOPAN kan användas under amningsperioden, men ska inte användas vid själva amningstillfället. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner Lustgasen i LIVOPAN har effekter på kognitiva och psykomotoriska funktioner. Den elimineras snabbt ut ur kroppen efter kortvarig inhalation och påverkan på psykometriska funktioner avklingar vanligen ca 20 minuter efter avslutad tillförsel, medan dess inverkan på den kognitiva förmågan kan kvarstå i flera timmar. När LIVOPAN används som enda analgetiska/

8 14 LIVOPAN - Smärtlindring. Efter bara några andetag. Linde: Living healthcare 15 sedativa läkemedel rekommenderas inte bilkörning eller användning av komplexa maskiner förrän minst 30 minuter efter avslutad användning eller tills patienten har återfått sitt normala sinnestillstånd, vilket ska bedömas av behandlande sjukvårdspersonal. 4.8 Biverkningar. Vid långvarig eller upprepad exposition för LIVOPAN har megaloblastisk anemi och leukopeni rapporterats. Vid exceptionellt hög och frekvent exponering har även neurologisk påverkan som polyneuropati och myelopati rapporterats. Substitutionsbehandling skall övervägas i alla fall där vitamin B12 eller folatbrist kan misstänkas eller där symtom eller tecken på lustgasutlöst påverkan på metioninsyntetas framkommit. Vanliga ( 1/100,<1/10): Centrala och perifera nervsystemet: Yrsel, lätt huvudvärk, eufori Mag-tarmkanalen: Illamående och kräkning. Mindre vanliga ( 1/1000,<1/100): Centrala och perifera nervsystemet: Uttalad trötthet Öron och balansorgan: Tryckkänsla i mellanörat Mag-tarmkanalen: Uppblåsthet, ökad gasvolym i tarmarna Inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data): Blodet och lymfsystemet: Megaloblastisk anemi, leukopeni Centrala och perifera nervsystemet: Polyneuropati, parapares och myelopati, andningsdepression, huvudvärk Psykiska störningar: psykos, förvirringstillstånd, oro 4.9 Överdosering Eftersom patientens medverkan krävs för att administrera gasblandningen är risken för överdosering mycket liten. Om patienten under användandet av LIVOPAN visar tecken på sjunkande vakenhetsgard, inte längre svarar eller inte svarar adekvat på tilltal eller på annat sätt uppvisar tecken till uttalad sedering skall administreringen omgående avbrytas. Patienten skall inte erhålla ytterligare LIVOPAN förrän tidigast då medvetandet återkommit. Om patienten uppvisar cyanos under användningen av LIVOPAN måste behandlingen omedelbart avbrytas och ren syrgas tillföras, assisterad andning kan erfordras. Överdosering av lustgas och eller hypoxisk gasblandning kan uppkomma om utrustningen utsatts för kyla, under -5 C. Detta kan medföra att gasblandningen separerar. Härigenom kan för hög lustgaskoncentration levereras ur utrustningen med risk för att en hypoxisk gasblandning levereras. 5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: Övrig allmänanestetika, ATC-kod N01AX63 Lustgas i koncentrationer av 50 % har analgetiska effekter, höjer smärttröskeln för olika smärtsamma stimuli. Den analgetiska effektintensiteten beror till stor del på det psykiska tillståndet hos patienten. Vid denna koncentration (50 %) har lustgas begränsade anestetiska effekter. I dessa koncentrationer ger lustgas en sederande och avslappnade effekt men patienten förblir vaken, lätt väckbar, men med en viss avskärmning från omgivningen. Den 50 % koncentrationen av syre (mer än 2 gånger koncentrationen i vanlig luft) garanterar en god syrsättning och optimal syremättnad av hemoglobinet. 5.2 Farmakokinetiska uppgifter Upptaget såväl som eliminationen av lustgas sker uteslutande via lungan. På grund av lustgasens låga löslighet i blod och andra vävnader uppnås mättnaden av såväl blod som målorganen (CNS) snabbt. Dessa fysio-kemiska egenskaper förklarar den snabbt insättande smärtstillande effekten samt att lustgasens effekter snabbt försvinner efter avslutad tillförsel. Gasen elimineras uteslutande via utandningen; lustgas bryts inte i ned människokroppen. Den snabba diffusionen av lustgas från gas såväl som från blod förklarar några av de kontraindikationer och speciella varningar som bör iakttas vid användandet av lustgas/livopan. 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter Lustgas Prekliniska data från konventionella studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, gentoxicitet eller cancerframkallande potential påvisar inga specifika risker för människa. Exponering för lustgas har visats framkalla neuropati hos fladdermus, gris och apa. Teratogena effekter av lustgas har beskrivits i råtta efter kronisk exponerig för nivåer över 500 ppm. Gravida råttor exponerade för 50-75% lustgas under 24 timmar varje dag mellan dag 6 och 12 av dräktigheten visar förhöjd förekomst av missfall samt missbildningar av bröstkorg och ryggrad. Syrgas Prekliniska data påvisar inga specifika risker för människor. Effekter i prekliniska studier sågs endast vid exponering av en syrgashalt överstigande 50%. 6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över hjälpämnen Inga. 6.2 Inkompatibiliteter Ej tillämpligt 6.3 Hållbarhet 3 år. 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Läkemedelsrelaterad förvaringsanvisning: Förvaras ej lägre än -5 C. Vid misstanke om att LIVOPAN har förvarats för kallt, ska flaskorna förvaras liggande i en temperatur över +10 C i minst 48 timmar innan de kan tas i bruk. Förvaringsanvisning relaterad till gasflaskor och gaser under tryck: Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen. Sörj för god ventilation. Rökning förbjuden. Får inte utsättas för stark värme. Förs i säkerhet vid brandfara. Håll flaskan ren och torr och fri från olja och fett. Förvara flaskan på låst plats, reserverad för medicinska gaser. Se till att flaskan inte utsätts för stötar och fall. Förvaras och transporteras med stängd ventil. 6.5 Förpackningstyp och innehåll Gasflaskans skuldra är märkt med vit och blå färg (syrgas/dikväveoxid). Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas). Stålgasflaska, fylltryck 138 bar: 2,5 liters stålgasflaska med avstängningsventil, och fylltryck på 138 bar. 5 liters stålgasflaska med avstängningsventil, och fylltryck på 138 bar. Aluminiumgasflaska, fylltryck 170 bar: 2 liters aluminiumgasflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator, flödesreglering och fylltryck på 170 bar. 2 liters aluminiumgasflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och fylltryck på 170 bar. 5 liters aluminiumgasflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator, flödesreglering och fylltryck på 170 bar. 5 liters aluminiumgasflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och fylltryck på 170 bar. 10 liters aluminumgasflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator, flödesreglering och fylltryck på 170 bar. 10 liters aluminiumgasflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och fylltryck på 170 bar. Flaskor fyllda till 138/170 bar innehåller ca X liter gas vid atmosförstryck och 15ºC enligt nedanstående tabell Flaskstorlek i liter 2 (170 bar) (138 bar) 550 Liter gas 5 (138 bar) (170 bar) (170 bar) Eventuellt kommer inte alla förpacknings-storlekar att marknadsföras. 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion Allmänt: Medicinska gaser får bara användas för medicinska ändamål. Olika medicinska gaser skall särskiljas från varandra. Fulla och tomma gasflaskor skall förvaras åtskilda. Använd aldrig olja eller fett även om flaskventilen skulle gå trögt eller om regulatorn är svår att ansluta. Hantera ventiler och därtill hörande utrustning med rena och fettfria (handkräm etc.) händer. Stäng av utrustningen vid brand eller om den inte används. För flaskan i säkerhet vid brandfara. Använd enbart standardutrustning som är avsedd för gasblandningen 50% N 2 O / 50% O 2. Kontrollera att flaskorna är förseglade innan de tas i bruk. Iordningställande för användning: Avlägsna förseglingen från ventilen och skyddsproppen före användningen. När regulator används, säkerställ att den är avsedd för gasblandningen 50% N 2 O / 50% O 2. Kontrollera att snabbkopplingen och regulatorn är ren och att anslutningarna är i gott skick. Använd inte verktyg för att koppla tryck-/ flödesregulator som är avsedd att anslutas för hand - detta kan skada kopplingen. Öppna flaskventilen sakta minst ett halvt varv. Följ alltid instruktionen som medföljer regulatorn. Gör en läckagekontroll enligt instruktion som medföljer regulatorn Försök inte själv åtgärda läckage från ventilen eller utrustningen på annat sätt än genom att byta packning eller O-ring. Vid läckage, stäng ventilen och koppla bort regulatorn. Om flaskan fortfarande läcker, töm flaskan utomhus. Märk felaktiga flaskor, sätt dem på avsedd plats för reklamationer och returnera dem till leverantören. Flaskor med LIV-ventil har en inbyggd tryckregulator i ventilen. En separat tryckregulator är därför inte nödvändig. LIV-ventilen har en snabbkoppling för anslutning av on demand masker, men även ett separat utlopp för konstant utflöde av gasen där flödet kan regleras från 0 till 15 liter/min.. Användning av gasflaskan: Större gasflaskor skall transporteras med lämplig typ av flaskkärra. Var särskilt uppmärksam på att ansluten utrustning inte lossnar oavsiktligt Rökning och öppen eld är absolut förbjudet i rum där behandling med LIVOPAN pågår. När flaskan används bör den vara fastsatt i ett lämpligt stöd. När trycket i flaskan sjunkit så att indikatorn på ventilen är inom det gula fältet bör man förbereda för att byta gasflaska. När en liten mängd gas finns kvar i gasflaskan, skall flaskventilen stängas. Det är viktigt att lämna kvar en litet tryck i flaskan för att skydda från att föroreningar kommer in i flaskan. Efter användning skall flaskventilen stängas med normal handkraft. Tryckavlasta regulatorn eller anslutningen. 7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING AGA AB SE Lidingö Sweden 8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/ FÖRNYAT GODKÄNNANDE DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

9 Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för sjukvården och dess patienter. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering samt användning. Våra medicinska gaser klassas som läkemedel de tillverkas och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar och förordningar. Till exempel var vi först med att få marknadsföringstillstånd för medicinsk oxygen i Sverige (2005). Vår medicintekniska utrustning möter de europeiska krav och standarder som gäller för medicintekniska produkter. Linde Healthcare är en del av Linde Group och vi finns representerade i över 50 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i AGA Gas AB. Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på Referenser. 1. Faddy SC and Garlick SR. A systematic review of the safety of analgesia with 50% nitrous oxide: Can lay responders use analgesic gases in the prehospital setting? Emerg Med J 2005; 22: Review. 2. Luhmann JD, Kennedy RM, Lang Porter F, Miller JP, Jaffe DM. A randomized trial of continuous flow nitrous oxide and midazolam for sedation of young children during laceration repair. Ann Emerg Med 2001; 37(1): Baskett PJF. Nitrous oxide in pre-hospital care. Acta Anaesthesiol Scand 1994; 38: Hennerikus WL, et al. Self-administered nitrous oxide analgesia for pediatric fracture reductions. J Pediatr Orthop 1994; 14: Migita RT, Klein EJ, Garrison MM. Sedation and analgesia for pediatric fracture reduction in the emergency department. A systematic review. Arch Pediatr Adolesc Med 2006; 160: O Sullivan I, Benger J. Nitrous oxide in emergency medicine. Emergency Med Journal 2003; 20: Castera L, Negre I, Samii K, Buffet C. Patientadministered nitrous oxide/oxygen inhalation provides safe and effective analgesia of percutaneous liver biopsy: a randomized placebo-controlled trial. Am J Gastroenterology 2001; 96(5): Masood J, Shah N, Lane T, Andrews H, Simpson P, Barua JM. Nitrous oxide (Entonox) inhalation and tolerance of transrectal ultrasound guided prostate biopsy: a double-blind randomized controlled study. J Urol 2002; 168(1): Manikandan R, Srirangam SJ, Brown SC, O Reilly PH, Collins GN. Nitrous oxide vs periprostatic nerve block with 1% lidocaine during transrectal ultrasound guided biopsy of the prostate: a prospective, randomized, controlled trial. J Urol. 2003; 170(5): Saunders BP; Fukumoto M, Halligan S, Masaki T, Love S, Williams CB. Patient-administered nitrous oxide/oxygen inhalation provides effective sedation and analgesia for colonoscopy. Gastrointest Endosc 1994; 40(4): Lindblom A, Jansson O, Jeppsson B, Tornebrandt K, Benoni C, Hedenbro JL. Nitrous oxide for colonoscopy discomfort: a randomized double-blind study. Endoscopy 1994; 26(3): Notini-Gudmarsson AK, Dolk A, Jakobsson J, Johansson C. Nitrous oxide: a valuable alternative for pain relief and sedation during routine colonoscopy. Endoscopy 1996; 28(3): Atassi K, Mangiapan G, Fuhrman C, Lasry S, Onody P, Housset B. Prefixed equimolar nitrous oxide and oxygen mixture reduces discomfort during flexible bronchoscopy in adult patients. A randomized, controlled, double-blind trial. CHEST 2005; 128 (2): Fauroux B. The efficiacy of premixed nitrous oxide and oxygen for fiberoptic bronchoscopy in pediatric patients: a randomized, double blind, controlled study. CHEST 2004; 125: Ekbom K, Jakobsson J, Marcus C. Nitrous oxide inhalation is a safe and effective way to facilitate procedures in paediatric outpatient departments. Arch Dis Child 2005; 90: Vetter TR. A comparison of EMLA cream versus nitrous oxide for pediatric venous cannulation. J Clin Anaesth 1995; 7: Kronberg JE, Thompson DEA. Is nitrous oxide an effective analgesic for labor? A qualitative systematic review in Evidence Based Obstetric Anaesthesia, ed. by Halpern SH, Douglas MJ; Blackwell 2005, pp Dworkin SF, Chen AC, Schubert MM, Clark DW. Analgesic effects of nitrous oxide with controlled painful stimuli. J Am Dent Assoc 1983; 107(4): Thornton JA. Cardiovascular effects of 50% nitrous oxide and 50% oxygen mixture. Anaesthesia 1973; 28: Wynne J et al. Hemodynamic effects of nitrous oxide administered during cardiac catheterization. JAMA 1980; 243: Kerr F, Brown MG, Irving JB, Hoskins MR, Ewing DJ, Kirby BJ. A double-blind trial of patient-controlled nitrous oxide/oxygen analgesia in myocardial infarction. Lancet 1975; 1(7922): Thompson PL, Lown B. Nitrous oxide as an analgesic in acute myocardial infarction. JAMA 1976; 235: Annequin D, Carbajal R, Chauvin P, et al. Fixed 50% nitrous oxide mixtures for painful procedures: a French survey. Pediatrics 2000; 105(4): Gall O, Annequin D, Benoit G, et al. Adverse effects of premixed nitrous oxide and oxygen for procedural sedation in children. Lancet 2001; 358: Baskett P, Withnell A. Use of Entonox in the ambulance service. Br J Med 1970; 2: Young KD. Pediatric Procedural Pain. Ann Emerg Med 2005; 45(2): Bourgois C, Kuchler H. Gebrauch von MEOPA für schmerzhafte Eingriffe in der Pädiatrie. Paediatrica 2003; 14(2): Burnweit C et al. Nitrous oxide analgesia for minor pediatric surgical procedures: An effective alternative to conscious sedation? J Pediatr Surg 2004; 39: MED AGA Gas AB Linde Healthcare, Lidingö Tel: , LIVOPAN är ett registrerat varumärke som tillhör The Linde Group.

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Livopan, 50%/50% medicinsk gas, komprimerad 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Livopan, 50%/50% medicinsk gas, komprimerad 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Livopan, 50%/50% medicinsk gas, komprimerad 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje förpackning innehåller: Dikväveoxid (N 2 O, medicinsk lustgas) 50% v/v och

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Beroende på den smärtlindrande effekten hos den enskilda patientien, kan ytterligare analgetika behövas.

PRODUKTRESUMÉ. Beroende på den smärtlindrande effekten hos den enskilda patientien, kan ytterligare analgetika behövas. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Kalinox, 50% / 50% medicinsk gas, komprimerad 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje förpackning innehåller: Dikväveoxid (N 2 O, medicinsk lustgas) 50% v/v

Läs mer

PRODUKTRESUMÈ 1 LÄKEMEDLETS NAMN. Niontix 100 %, medicinsk gas, flytande 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

PRODUKTRESUMÈ 1 LÄKEMEDLETS NAMN. Niontix 100 %, medicinsk gas, flytande 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÈ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Niontix 100 %, medicinsk gas, flytande 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Dikväveoxid (N 2 O, medicinsk lustgas) 100% För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Latox 50%/ 50%, medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen

Bipacksedel: Information till användaren. Latox 50%/ 50%, medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen Bipacksedel: Information till användaren Latox 50%/ 50%, medicinsk gas, komprimerad Dikväveoxid / Oxygen Läkemedelsverket 2012-12-06 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN. Medicinsk Lustgas Air Liquide 100 %, medicinsk gas, flytande 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN. Medicinsk Lustgas Air Liquide 100 %, medicinsk gas, flytande 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Medicinsk Lustgas Air Liquide 100 %, medicinsk gas, flytande 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Dikväveoxid (N 2 O, medicinsk lustgas) 100% Beträffande hjälpämnen,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Lustgas skall ges via inandning, antingen till patient som spontanandas eller med kontrollerad ventilation.

PRODUKTRESUMÉ. Lustgas skall ges via inandning, antingen till patient som spontanandas eller med kontrollerad ventilation. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Niontix 100 %, medicinsk gas, flytande 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Dikväveoxid (N 2 O, medicinsk lustgas) 100% Beträffande hjälpämnen, se 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O)

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande. dikväveoxid (N 2 O) Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk lustgas Yara Praxair 100 %, medicinsk gas, flytande dikväveoxid (N 2 O) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medimix 50 %/50 % medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen

Bipacksedel: Information till användaren. Medimix 50 %/50 % medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen Bipacksedel: Information till användaren Medimix 50 %/50 % medicinsk gas, komprimerad Dikväveoxid / Oxygen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Niontix 100%, medicinsk gas, flytande. Dikväveoxid (medicinsk lustgas)

Bipacksedel: Information till användaren. Niontix 100%, medicinsk gas, flytande. Dikväveoxid (medicinsk lustgas) Bipacksedel: Information till användaren Niontix 100%, medicinsk gas, flytande Dikväveoxid (medicinsk lustgas) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Medicinsk Lustgas Strandmollen 100 %, medicinsk gas, flytande. Dikväveoxid (medicinsk lustgas)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Medicinsk Lustgas Strandmollen 100 %, medicinsk gas, flytande. Dikväveoxid (medicinsk lustgas) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Medicinsk Lustgas Strandmollen 100 %, medicinsk gas, flytande Dikväveoxid (medicinsk lustgas) Läs noga igenom denna information innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Kalinox, 50 % / 50 %, medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen

Bipacksedel: Information till användaren. Kalinox, 50 % / 50 %, medicinsk gas, komprimerad. Dikväveoxid / Oxygen Bipacksedel: Information till användaren Kalinox, 50 % / 50 %, medicinsk gas, komprimerad Dikväveoxid / Oxygen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Niontix 100%, medicinsk gas, flytande. Dikväveoxid (medicinsk lustgas)

Bipacksedel: Information till användaren. Niontix 100%, medicinsk gas, flytande. Dikväveoxid (medicinsk lustgas) Bipacksedel: Information till användaren Niontix 100%, medicinsk gas, flytande Dikväveoxid (medicinsk lustgas) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad. dikväveoxid / syre

Bipacksedeln: Information till användaren. Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad. dikväveoxid / syre Bipacksedeln: Information till användaren Läkemedelsverket 2014-07-17 Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad dikväveoxid / syre Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad. Syrgas

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad. Syrgas Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad Syrgas Läs noga igenom denna information. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Behandlingen skall fortlöpande utvärderas och behandlingseffekten mätas med PaO 2 alternativt den arteriella syrgasmättnaden (SpO 2 ).

PRODUKTRESUMÉ. Behandlingen skall fortlöpande utvärderas och behandlingseffekten mätas med PaO 2 alternativt den arteriella syrgasmättnaden (SpO 2 ). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Medicinsk Oxygen Air Liquide 100 %, Medicinsk gas, komprimerad 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Syrgas 100% vid ett tryck av 200 bar (15 C). 3. LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

PRODUKTRESUMÉ. Vuxna och barn (från 12 år ): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Galieve Peppermint tuggtablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tuggtablett innehåller: Natriumalginat Natriumvätekarbonat Kalciumkarbonat 250 mg 133,5 mg

Läs mer

Linde Integrated Valve

Linde Integrated Valve LIV LIV Linde Integrated Valve Innovativ mobil gasterapi Linde: Living healthcare Linde: Living healthcare 03 Vi har skruvat upp både enkelheten och säkerheten Mobil gasterapi har aldrig varit enklare.

Läs mer

Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk.

Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Patientinformation. Linde: Living healthcare 02 Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Till dig som fått medicinsk syrgas för behandling av Hortons huvudvärk. Den

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml

PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml PRODUKTRESUMÉ RIKSLICENS Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml LÄKEMEDLETS NAMN Ketobemidon AB Unimedic injektionsvätska, lösning 20 mg/ml KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare 02 Bruksanvisning LIV MEDICINSK LUFT AGA Innehåll. 1. Förord...3 2. Beskrivning

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Butorphanol-romifidin kombination: Kombinationen skall inte användas under dräktighetens sista månad.

PRODUKTRESUMÉ. Butorphanol-romifidin kombination: Kombinationen skall inte användas under dräktighetens sista månad. PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Butorfanol

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Medicinsk Oxygen AGA 100 %, Medicinsk gas, kryogen 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING.

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN. Medicinsk Oxygen AGA 100 %, Medicinsk gas, kryogen 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Medicinsk Oxygen AGA 100 %, Medicinsk gas, kryogen 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Syrgas 100% 3. LÄKEMEDELSFORM Medicinsk gas, kryogen Färglös, lukt- och

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK OXYGEN AGA. Linde: Living healthcare

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK OXYGEN AGA. Linde: Living healthcare Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK OXYGEN AGA. Linde: Living healthcare 02 Bruksanvisning LIV MEDICINSK OXYGEN AGA Innehåll. 1. Förord...3 2. Beskrivning

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan.

3 LÄKEMEDELSFORM Vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och 10 på en sida, slät på den andra sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Clarityn 10 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 10 mg loratadin. Mängden laktosmonohydrat i en 10 mg loratadintablett är 71,3

Läs mer

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar av relevanta avsnitt av produktresumén och bipacksedeln Notera: Denna produktresumé, märkning och bipacksedel är resultatet av hänskjutningsförfarandet. Produktinformationen kan senare

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid).

PRODUKTRESUMÉ. En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Glucomed 625 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid). För fullständig förteckning

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En munsönderfallande tablett innehåller 10

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 13 C-urea 50 mg, anrikad stabil isotop. För fullständig förteckning över

Läs mer

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel).

Aktiv substans 1 kapsel à 25 mg innehåller: Klindamycinhydroklorid 29 mg motsvarande klindamycin 25 mg (vit/gul kapsel). PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Antirobe vet. 25 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 75 mg hårda kapslar, hund och katt Antirobe vet. 150 mg hårda kapslar, hund Antirobe

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos.

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongsbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. Symtomatisk behandling vid näspolypos. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rhinocort Turbuhaler 100 mikrogram/dos näspulver. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Budesonid 100 mikrogram/dos. 3 LÄKEMEDELSFORM Näspulver. 4 KLINISKA UPPGIFTER

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Loratadin Hexal är avsett för symptomatisk behandling av allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria.

4.1 Terapeutiska indikationer Loratadin Hexal är avsett för symptomatisk behandling av allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Loratadin HEXAL 10 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 10 mg loratadin Beträffande hjälpämnen se 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM Tablett

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Syrgas 100% vid ett tryck av 200 bar (15 C). Syrgas 100% vid ett tryck av 153 bar (15 C), 21,3 liters flaska och paket 2x21,3 liter.

PRODUKTRESUMÉ. Syrgas 100% vid ett tryck av 200 bar (15 C). Syrgas 100% vid ett tryck av 153 bar (15 C), 21,3 liters flaska och paket 2x21,3 liter. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Medicinsk Oxygen AGA 100 %, Medicinsk gas, komprimerad 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Syrgas 100% vid ett tryck av 200 bar (15 C). Syrgas 100% vid ett tryck

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN NorLevo 1,5 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel. Hjälpämne: varje tablett

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Lorem ipsum dolor sit sed amet constructam in dubio suntasis esse. Lorem ipsum. Knowing when it s time to change. LIV IQ.

Lorem ipsum dolor sit sed amet constructam in dubio suntasis esse. Lorem ipsum. Knowing when it s time to change. LIV IQ. Lorem ipsum dolor sit sed amet constructam in dubio suntasis esse. Lorem ipsum. Knowing when it s time to change. LIV IQ. Den intelligenta gasflaskan med digital flödes- och tidsdisplay. Visar den återstående

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Healip 10 % kräm PRODUKTRESUMÉ 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 gram kräm innehåller 100 mg dokosanol. Hjälpämne: 50 mg propylenglykol per gram kräm För fullständig förteckning

Läs mer

Undvik användning till djur som väger mer än 120 kg, på grund av den stora injektionsvolym som krävs och svårigheter att uppnå snabb administrering.

Undvik användning till djur som väger mer än 120 kg, på grund av den stora injektionsvolym som krävs och svårigheter att uppnå snabb administrering. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Euthanimal vet 200 mg/ml, injektionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller: Aktiva substanser: 200 mg pentobarbitalnatrium,

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum.

4.1 Terapeutiska indikationer För in vivo diagnostik av Helicobacter pylori infektion i ventrikel och duodenum. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN HeliCap, 37 kbq, kapsel, hård 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En kapsel innehåller 37 kbq ( 14 C) urea. Emitteringen sker i form av betapartiklar med låg energi:

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten:

PRODUKTRESUMÉ. Koncentrationen av elekrolytjoner blir följande när båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten: PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Movprep pulver till oral lösning, dospåsar 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Innehållsämnena i Movprep tillhandahålls i två separata dospåsar. Dospåse A innehåller

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Oramorph 2 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 6 mg/ml oral lösning, endosbehållare, Oramorph 20 mg/ml oral lösning, endosbehållare

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen.

ASA klass 1: Patient i gott skick med mycket god tolerans för fysisk ansträngning, utan någon sjukdom som generellt påverkar kroppen. 14. Sedering Barn och ungdomar med oro inför tandbehandling kan hjälpas på många sätt. Primärt är ett gott omhändertagande mest väsentligt, men i de fall detta inte är tillräckligt finns flera farmakologiska

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En endosbehållare (0,3 ml) innehåller

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund BIPACKSEDEL FÖR Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läs mer

BILAGA I. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

BILAGA I. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning BILAGA I Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning Vetenskapliga slutsatser - Abstinenssyndrom: För Effentora/Actiq har det förekommit 54 fall av frossbrytningar,

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit.

4.1 Terapeutiska indikationer Lindrig och medelsvår ulcerös kolit. Proktit och proktosigmoidit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Pentasa 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 100 ml innehåller 1 g mesalazin (5-aminosalicylsyra). Beträffande hjälpämnen se avsnitt 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614.

0,5 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm. 1 mg: vita plana tabletter med brytskåra, diameter 7 mm, märkta phi beta 614. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Fluscand 0,5 mg tabletter Fluscand 1 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller flunitrazepam 0,5 mg respektive 1 mg. Hjälpämne: Laktosmonohydrat

Läs mer

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund:

Ibaflin används för behandling av följande sjukdomstillstånd hos hund: 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN 30 mg tabletter för hund 150 mg tabletter för hund 300 mg tabletter för hund 900 mg tabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Reliv 500 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller: Paracetamol 500 mg. Beträffande hjälpämnen se

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ DATUM: 17.04.2015, VERSION 2 Sida 1/6 VI.2 Delområden

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst

Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, svin och häst 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Meloxikam

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation

Bilaga III. Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation Bilaga III Ändringar till berörda avsnitt i produktinformation Observera: Dessa ändringar till berörda avsnitt i produktresumé och bipacksedel är resultatet av hänskjutningsförfarandet. Produktinformationen

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk

4.1 Terapeutiska indikationer Reduktion av återfallsrisk hos alkoholberoende patienter i kombination med ickefarmakologisk PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Campral 333 mg enterotablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 enterotablett innehåller 333 mg akamprosat. Beträffande hjälpämnen se 6.1 3 LÄKEMEDELSFORM Enterotablett

Läs mer

Linde Healthcare Sverige.

Linde Healthcare Sverige. Linde Healthcare Sverige. Din partner och totalleverantör inom medicinska gaser, medicinteknisk utrustning och tjänster. Linde: Living healthcare 02 Linde Healthcare Sverige. Din partner och totalleverantör

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Melovem 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur och svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje ml innehåller:

Läs mer

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid

BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL. Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid BILAGA III RELEVANTA AVSNITT AV PRODUKTRESUMÉ OCH BIPACKSEDEL Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer

Läs mer

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell

MIDAZOLAM. Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens januari 2016 Lena Rignell MIDAZOLAM Administrerat per os som stöd inom vuxentandvården Tyngdpunkt lagd på demens 28-29 januari 2016 Lena Rignell Denna timmes agenda Olika sederingsalternativ Narkos, lustgas, benzodiazepiner Sedering

Läs mer

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas ej. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning.

Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas ej. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette 5 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 10 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 15 mg/16 timmar depotplåster Nicorette 5 mg/16 timmar + 10 mg/16 timmar + 15 mg/16

Läs mer

BIPACKSEDEL. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND

Läs mer

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel

Bilaga III. Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel Bilaga III Ändringar i relevanta avsnitt av produktresumé, märkning och bipacksedel 20 PRODUKTRESUMÉ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

16. De olika dokumenttyperna

16. De olika dokumenttyperna Sida 149 av 232 16. De olika dokumenttyperna 16.1 Introduktion Fass-databasen innehåller ett stort antal dokument av olika typer. Dessa dokument är kopplade till produkter och även i vissa fall även till

Läs mer

Det rekommenderas att dagens sista användning av Teppix sker just före sänggående.

Det rekommenderas att dagens sista användning av Teppix sker just före sänggående. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Teppix 0,5 mg/ml nässpray, lösning Teppix 1 mg/ml nässpray, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller 0,5 respektive 1 mg xylometazolinhydroklorid.

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Klar till något grumlig vätska med lite sediment som suspenderas vid omskakning.

3 LÄKEMEDELSFORM Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Klar till något grumlig vätska med lite sediment som suspenderas vid omskakning. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Afluria injektionsvätska, suspension i förfylld spruta Vaccin mot influensa (spjälkat virus inaktiverat) 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Spjälkat influensavirus*

Läs mer

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten.

Rekommenderad dos bör ej överskridas. Högre dos medför inte någon ökning av den analgetiska effekten. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon, 125 mg, munsönderfallande tablett Alvedon, 250 mg, munsönderfallande tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 125 mg respektive

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Isosorbidmononitrat Mylan 10 mg tablett Isosorbidmononitrat Mylan 20 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller: Isosorbid-5-mononitrat

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Kosmetika och fuktighetskrämer/lotioner kan användas under behandling med Aberela.

PRODUKTRESUMÉ. Kosmetika och fuktighetskrämer/lotioner kan användas under behandling med Aberela. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Aberela 0,025 % gel. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 g gel innehåller 0,25 mg tretinoin. Hjälpämne: Butylhydroxytoluen 0,5 mg/g För fullständig förteckning

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter.

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. För dig inom primärvården. Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. Linde: Living healthcare Att upptäcka kronisk hypoxi 03 Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. Hereditärt angioneurotiskt ödem.

4.1 Terapeutiska indikationer Ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk. Hereditärt angioneurotiskt ödem. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Cyklokapron 1g, brustabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 brustablett innehåller: Tranexamsyra 1g. Beträffande hjälpämnen, se avsnitt 6.1. 3 LÄKEMEDELSFORM

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN. Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst PRODUKTRESUMÉ 1 DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: Aktiv substans: Butorfanol

Läs mer

Behandling av akut interdigital nekrobacillos hos nötkreatur, s.k. Panaritium eller klövspaltsinflammation.

Behandling av akut interdigital nekrobacillos hos nötkreatur, s.k. Panaritium eller klövspaltsinflammation. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN NAXCEL 200 mg/ml injektionsvätska, suspension för nötkreatur 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller: Aktiv substans: Ceftiofur (som kristallinsk

Läs mer

BIPACKSEDEL. Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt, nötkreatur och svin

BIPACKSEDEL. Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt, nötkreatur och svin BIPACKSEDEL Meloxidolor 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund, katt, nötkreatur och svin 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. För premedicinering inför administrering av injektions- eller inhalationsanestetika.

PRODUKTRESUMÉ. För premedicinering inför administrering av injektions- eller inhalationsanestetika. PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Cepesedan vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning för häst och nöt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml injektionsvätska, lösning

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

Användning av anestesigaser vid djurexperimentell verksamhet

Användning av anestesigaser vid djurexperimentell verksamhet Miljö-och Användning av anestesigaser vid djurexperimentell verksamhet Den 1a april 2002 trädde nya förekrifter från Arbetsmiljöverket om användning av anestesigaser i kraft (AFS 2001:7). Föreskrifter

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar. 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Metacam 1 mg tuggtabletter för hund Metacam 2,5 mg tuggtabletter för hund 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tuggtablett innehåller: Aktiv substans:

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit.

4.1 Terapeutiska indikationer Säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Flutide Nasal 50 mikrogram/dos nässpray, suspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos innehåller 50 mikrogram flutikasonpropionat. Beträffande hjälpämnen,

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Finacea 15 % gel. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 g Finacea gel innehåller 150 mg azelainsyra.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Finacea 15 % gel. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 g Finacea gel innehåller 150 mg azelainsyra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Finacea 15 % gel 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 g Finacea gel innehåller 150 mg azelainsyra. Hjälpämnen med känd effekt: 1 mg bensoesyra/g gel 0,12 g propylenglykol/g

Läs mer

Vetenskapliga slutsatser

Vetenskapliga slutsatser Bilaga II Vetenskapliga slutsatser och skäl till upphävande eller ändring av villkoren i godkännandena för försäljning och utförlig förklaring av skillnaderna jämfört med rekommendationen från PRAC 70

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4).

PRODUKTRESUMÉ. Donaxyl 10 mg vaginaltabletter är avsedda för behandling av bakteriell vaginos (se avsnitt 4.4). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Donaxyl 10 mg vaginaltabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer