REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ"

Transkript

1 Prospekt REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ Rederiaktiebolaget Eckerö, ett privat aktiebolag registrerat på Åland, har sedan 1991 varit den största aktieägaren i det börsnoterade Birka Line Abp offentliggjordes Rederiaktiebolaget Eckerös beslut att ge ett frivilligt köpeanbud i enlighet med 6 kap. värdepappersmarknadslagen avseende samtliga av Birka Line Abp emitterade aktier som inte ägs av Birka Line Abp, av dess dotterbolag eller av Rederiaktiebolaget Eckerö ( Anbudet ). Anbudsvillkoren offentliggjordes Anbudstiden inleddes och löpte ut Rederiaktiebolaget Eckerö tillkännagav det slutliga resultatet av Anbudet, enligt vilket Rederiaktiebolaget Eckerös innehav av aktier i Birka Line Abp uppgick till 57,9 procent av aktierna och 50,2 procent av röstetalet i Birka Line Abp, samt sin avsikt att fullfölja Anbudet i förhållande till de ägare av aktier i Birka Line Abp som godkänt Anbudet. Efter Anbudet har Rederiaktiebolaget Eckerö ytterligare förvärvat aktier i Birka Line Abp. Per detta prospekts datum uppgår Rederiaktiebolaget Eckerös innehav av aktier i Birka Line Abp till 69,1 procent av aktierna och 64,7 procent av röstetalet i Birka Line Abp. I samband med Anbudet meddelade Rederiaktiebolaget Eckerö att dess styrelse hade för avsikt att begära befullmäktigande att besluta om en nyemission på ca aktier. Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsstämma av bemyndigade Rederiaktiebolaget Eckerös styrelse att fatta beslut om en riktad emission av högst aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö. Bolagets styrelse har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande fattat beslut om att emittera högst stycken nya aktier i Bolaget ( Emissionen ). Rätt att teckna aktier i Emissionen tillkommer förutom Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägare de aktieägare i Birka Line Abp som godkänt Anbudet och därmed sålt sina aktier till Rederiaktiebolaget Eckerö i enlighet med Anbudets villkor. Inledningsvis riktas totalt stycken aktier till de personer som godkänt Anbudet och därmed sålt sina aktier i Birka Line Abp till Rederiaktiebolaget Eckerö i enlighet med Anbudets villkor samt inledningsvis riktas totalt aktier till Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägare. Teckningstiden börjar kl och slutar kl Emissionen sker utan överlåtbara teckningsrätter. På Emissionen tillämpas finsk lag. Investeringar i aktier medför risker. Se avsnittet Riskfaktorer för mer information. Huvudarrangör och finansiell rådgivare Danske Markets, Corporate Finance

2 Detta prospekt ( Prospektet ) har uppgjorts enligt Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989), finansministeriets förordning om prospekt som avses i 2 kap. värdepappersmarknadslagen (452/2005) samt kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser (särskilt bilagorna I, II och III). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen (Dnr 119/250/2007). Godkännandet innebär inte att Finansinspektionen ansvarar för riktigheten för de i Prospektet angivna uppgifterna. Om inte annat anges, avser hänvisningar till Rederiaktiebolaget Eckerö eller Bolaget i Prospektet Rederiaktiebolaget Eckerö och hänvisningar till Koncernen Rederiaktiebolaget Eckerö och dess dotterbolag på konsoliderad basis, om inte annat framgår av sammanhanget. Hänvisningar till Birka Line Abp avser Birka Line Abp och hänvisningar till Birkakoncernen avser Birka Line Abp och dess dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget. Aktieägare och eventuella investerare skall endast förlita sig på informationen i Prospektet samt på information till vilken Rederiaktiebolaget Eckerö har hänvisat. Bolaget har inte bemyndigat någon att tillhandahålla information eller göra några uttalanden, förutom i de fall som anges i Prospektet. Utlämnandet av detta Prospekt betyder under inga omständigheter att informationen däri skall anses vara korrekt vid någon annan tidpunkt än per datumet för Prospektet eller att det inte skulle förekomma förändringar i Koncernens verksamhet efter datumet för detta Prospekt. Informationen i Prospektet utgör inte en försäkran eller garanti för framtida händelser avseende Koncernen och skall inte heller betraktas som sådan. Alla antaganden avseende marknadsutvecklingen för Koncernen eller för den bransch Koncernen verkar i, grundar sig på rimliga bedömningar gjorda av Bolagets ledning enbart per datumet för Prospektet, om inte annat anges i det särskilda fallet. Sådana antaganden samt övriga antaganden angående framtiden innehåller okända risker och osäkerhetsfaktorer. Om en eller flera av dessa risker eller osäkerhetsfaktorer skulle förverkligas kan Koncernens verksamhetsresultat eller ekonomiska ställning väsentligt avvika från det som värderas, förväntas eller förutses i Prospektet. Rederiaktiebolaget Eckerö har inte registrerat Prospektet eller ansökt om dess godkännande i något annat land än Finland. Emissionen som avses i Prospektet skall inte anses som ett erbjudande i andra länder än i Finland. Prospektet riktar sig inte till aktieägare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer enligt finsk lag. För Prospektet gäller finsk lag. Tvist med anledning av innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av finsk domstol exklusivt.

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 RISKFAKTORER UPPGIFTER OM KONCERNEN, PROSPEKTET, ANSVARIGA PERSONER OCH RÅDGIVARE EMISSIONEN KAPITAL- OCH SKULDSTRUKTUR UTDELNINGSPOLITIK MARKNADS- OCH BRANSCHÖVERSIKT KONCERNEN FINANSIELL INFORMATION INFORMATION SOM INFÖRLIVATS GENOM HÄNVISNING, INFORMATION FRÅN TREDJE MAN SAMT HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION BILAGOR BILAGA 1 OREVIDERAD PROFORMA RESULTATRÄKNING BILAGA 2 REVISORERNAS UTLÅTANDE AVSEENDE PROFORMA FINANSIELL INFORMATION...56 BILAGA 3 BILAGA 4 REVISORERNAS UTLÅTANDE AVSEENDE RESULTATPROGNOSEN SOM INGÅR I PROSPEKTET REVISORERNAS UTLÅTANDE AVSEENDE ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV REDERIEAKTIEBOLAGET ECKERÖ KONCERNENS BALANSRÄKNING PER

4 SAMMANFATTNING Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet. Sammanfattningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Varje beslut om att investera i aktier skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Sammanfattningen skall i sin helhet läsas mot bakgrund av den mer detaljerade information som återfinns på andra ställen i detta Prospekt. Se särskilt avsnittet Riskfaktorer i Prospektet för en redogörelse för vissa omständigheter som bör beaktas innan ett beslut att investera i aktier tas. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Civilrättsligt ansvar kan åläggas Rederiaktiebolaget Eckerö för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande, inexakt eller inkonsekvent i förhållande till de övriga delarna av Prospektet. Information om Koncernen Rederiaktiebolaget Eckerö är ett privat aktiebolag vars företags- och organisationsnummer är Bolaget grundades och infördes i handelsregistret Bolagets registrerade hemort är Eckerö och huvudkontoret är beläget på Torggatan 2 i Mariehamn, Åland. Den registrerade adressen är PB 158, Mariehamn, Åland. Telefonnummer till huvudkontorets växel är Rederiaktiebolaget Eckerös verksamhetsområde är, enligt bolagsordningens andra paragraf, att idka rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och restaurangverksamhet, uthyrning av lägenheter samt att förvärva, äga och besitta fartyg, fastighet och annan egendom. Bolagets räkenskapsperiod är På Bolaget och dess verksamhet tillämpas finsk lag. Rederiaktiebolaget Eckerös aktier hör till värdeandelssystemet. Bolaget är moderbolag i Koncernen, som består av fyra helägda affärsområden samt det börsnoterade dotterbolaget Birka Line Abp. Dessa bedriver verksamhet inom sjöfart och turism. De helägda affärsområdena Eckerö Linjen, Eckerö Line, Williams Buss och Algots Varv drivs i separata dotterbolag. Dotterbolaget Birka Line Abp bedriver tillsammans med dess dotterbolag Birka Line Svenska AB kryssningsverksamhet medan verksamheten i dess dotterbolag Birka Cargo Ab Ltd består av fraktverksamhet. Koncernens största kundgrupp utgörs av passagerare och de står för ca 76 procent av Koncernens omsättning. Rederiaktiebolaget Eckerös mest betydande helägda dotterbolag är de ovan nämnda Eckerö Linjen Ab, Eckerö Line Ab Oy, Williams Buss Ab och Algots Varv Ab. Rederiaktiebolaget Eckerö äger 69,1 procent av aktierna och 64,7 procent av röstetalet i det börsnoterade Birka Line Abp. Eckerö Linjen Ab bedriver bilfärjetrafik mellan Eckerö och Grisslehamn med M/S Eckerö. Under högsäsong har M/S Roslagen även trafikerat på rutten, som årligen har totalt cirka 0,9 miljon passagerare. Det föravtal som Bolaget tecknat om försäljning av M/S Roslagen har upphävts. Fartyget är dock fortfarande till salu och nya kontakter till potentiella intressenter har redan påbörjats. Eckerö Line Ab Oy bedriver bilfärjetrafik mellan Helsingfors och Tallinn med två fartyg, M/S Nordlandia, som årligen transporterar totalt cirka 0,9 miljoner passagerare och därtill bilar och frakt och M/S Translandia som används främst för fraktverksamhet. Williams Buss Ab bedriver lokaltrafik och turistbussar för sightseeing på Åland och chartertrafik till Europa med betoning på norra Europa och Algots Varv Ab bedriver olika slag av serviceverksamhet för fartyg. Verksamheten i Algots Varv Ab kommer att upphöra under Birka Line Abp bedriver tillsammans med dess dotterbolag Birka Line Svenska AB kryssningsverksamhet mellan Mariehamn och Stockholm med fartyget M/S Birka Paradise. Fartygen som ingår i fraktverksamheten som opereras av Birka Cargo Ab Ltd är utbefraktade i trafik på Östersjön och kontinenten. Vision och strategi Rederiaktiebolaget Eckerös övergripande vision är att Koncernen skall vara en tillväxtmotor inom åländsk shipping och turism. Bolagets huvudsakliga strategi är att utnyttja Koncernens kompetens inom shipping och turism för att ge sina ägare god avkastning på investerat kapital och växa med bibehållen lönsamhet. Försäljningen av logianläggningen Övernäsgården Ab och den planerade nedläggningen av Algots Varv Ab är ett led i Koncernens strategi att koncentrera sig på shipping och därmed förknippad turism. 4

5 Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line Abp Rederiaktiebolaget Eckerö har sedan 1991 varit den största aktieägaren i det börsnoterade Birka Line Abp offentliggjordes Rederiaktiebolaget Eckerös beslut att ge ett frivilligt köpeanbud i enlighet med 6 kap. värdepappersmarknadslagen avseende samtliga av Birka Line Abp emitterade aktier som inte ägs av Birka Line Abp, av dess dotterbolag eller av Bolaget ( Anbudet ). Anbudsvillkoren offentliggjordes Anbudstiden inleddes och löpte ut Rederiaktiebolaget Eckerö tillkännagav det slutliga resultatet av Anbudet, enligt vilket Bolagets innehav av aktier i Birka Line Abp uppgick till 57,9 procent av aktierna och 50,2 procent av röstetalet i Birka Line Abp, samt sin avsikt att fullfölja Anbudet i förhållande till de ägare av aktier i Birka Line Abp som godkänt Anbudet. Efter Anbudet har Rederiaktiebolaget Eckerö ytterligare förvärvat aktier i Birka Line Abp. Per Prospektets datum uppgår Bolagets innehav av aktier i Birka Line Abp till 69,1 procent av aktierna och 64,7 procent av röstetalet i Birka Line Abp. Rederiaktiebolaget Eckerö hoppas att konsolideringen med Birka Line Abp skall göra det möjligt att bygga upp en gemensam åländsk rederiaktör, något som vore till fördel både för Rederiaktiebolaget Eckerö och för Birka Line Abp. Rederiaktiebolaget Eckerös och Birka Line Abp:s värdefulla varumärken fortsätter att existera var för sig på marknaden. Enligt Bolagets ledning kan konsolideringen med Birka Line Abp ge upphov till många potentiella synergieffekter, både på den operativa och administrativa sidan. Enligt ledningens uppfattning förstärker en balanserad riskfördelning mellan bilfärjetrafiken, kryssningstrafiken samt fraktverksamheten Koncernen. Förverkligandet av de strategiska planer som beskrevs i samband med Anbudet (i anbudshandlingen) beror på huruvida Bolaget lyckas uppnå sin målsättning att erhålla 100 procent av aktierna och röstetalet i Birka Line Abp. Rederiaktiebolaget Eckerö planerar därför att ge ett nytt offentligt köpeanbud på alla aktier i Birka Line Abp. Priset i ett eventuellt nytt offentligt köpeanbud planeras vara detsamma som i förvärven av Husells och Wiljanens aktier i juni 2007, dvs. 17 euro för A- aktier och 16 euro för B-aktier och det eventuella köpeanbudet skulle komma att inledas efter att den nedan beskrivna Emissionen har genomförts. Bolaget fortsätter att utreda förutsättningarna och villkoren för ett eventuellt offentligt köpeanbud, inklusive tillgänglighet av och villkor för finansiering av anbudet och kommer att publicera mer information så fort som ett beslut i ärendet har fattats. Riskfaktorer Att investera i aktier är förenat med risker. Den historiska avkastningen från en aktie är inte en garanti för framtida avkastning. Investeraren ansvarar själv för de ekonomiska följderna av sina investeringsbeslut. Riskfaktorer i anslutning till Koncernen är följande: Olyckor till sjöss Risker i anslutning till politiska beslut Driftsrisk Konkurrenter Valutarisk Ränterisk Kredit- och motpartsrisk Finansieringsrisk Likviditetsrisk Försäkringsrisk Osäker utveckling för handel och priser ombord på fartygen Oljeprisrisk Miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser Hamnavgifter, farledsavgifter och andra reglerande avgifter Förhållande till arbetstagarorganisationer Rättstvister Nedläggningskostnader för Algots Varv Nyckelpersoner Terrorism och andra våldsdåd Risker förenade med att investera i aktier Risker i anknytning till Emissionen Sekundärmarknad och utdelning 5

6 Listan är inte uttömmande och alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet och en allmän omvärldsbedömning. Trots Bolagets ambition att så tydligt och fullständigt som möjligt beskriva de relevanta riskfaktorerna, kan det inte uteslutas att risker eller osäkra faktorer som inte omnämnts, på grund av att Bolaget vid datumet för Prospektet inte bedömt dem vara av väsentlig natur eller inte alls känner till dem, skulle kunna komma att ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet eller på värdet av en investering Riskfaktorer är behandlade mer ingående i avsnittet Riskfaktorer i detta Prospekt. Emissionen Högst nya aktier i Bolaget erbjuds för teckning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ( Emissionen ). Rätt att delta i Emissionen har alla som på avstämningsdagen är införda som aktieägare i Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägarregister som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab samt de aktieägare i Birka Line Abp som godkänt Anbudet och därmed sålt sina aktier till Rederiaktiebolaget Eckerö i enlighet med Anbudets villkor. Inledningsvis riktas totalt stycken aktier till aktieägare i Rederiaktiebolaget Eckerö. Därtill riktas inledningsvis totalt aktier till de aktieägare i Birka Line Abp som godkänt Anbudet. Teckningsberättigad kan fritt teckna det antal aktier han eller hon önskar. Teckningspriset för varje ny aktie är 42 euro. Om antalet tecknade aktier överstiger antalet tillgängliga nya aktier äger Bolagets styrelse rätt att begränsa det antal aktier som kan tecknas av teckningsberättigad i förhållande till den teckningsberättigades tidigare innehav i Rederiaktiebolaget Eckerö och/eller Birka Line Abp. Styrelsen förbehåller sig rätten att även i övrigt i förhållande till aktieägares tidigare innehav i Bolaget och/eller Birka Line Abp begränsa maximiantalet aktier som en aktieägare får teckna. Teckningstiden börjar kl och slutar kl Emissionen sker utan överlåtbara teckningsrätter. På Emissionen tillämpas finsk lag. Bakgrund och användning av medel I samband med Anbudet meddelade Bolaget att dess styrelse hade för avsikt att begära befullmäktigande att besluta om en nyemission på ca aktier. Bolagets bolagsstämma av bemyndigade Bolagets styrelse att fatta beslut om en riktad emission av högst aktier i Bolaget. Enligt villkoren för lånefinansieringen av Anbudet skall Bolaget till bankerna återbetala de medel som inflyter från Emissionen efter avdrag av kostnader som hänför sig till Emissionen. Av de medel på 16,8 miljoner euro som inflyter i Emissionen, antaget att aktier tecknas till teckningspriset 42 euro, kommer 16,4 miljoner euro att upptas i fonden för inbetalt fritt eget kapital och euro att upptas i aktiekapitalet. Kostnaderna relaterade till transaktionen har uppskattats till 0,8 miljoner euro. Utvald finansiell information Följande sammandrag av bokslutsuppgifterna bör läsas tillsammans med de genom hänvisning införlivade på annan plats i Prospektet ingående koncernbokslutsuppgifterna för Rederiaktiebolaget Eckerö för räkenskapsperioderna som slutat , och samt övriga relevanta uppgifter som presenteras i detta Prospekt. Bolagets reviderade koncernbokslut för räkenskapsperioderna som slutade , och har uppgjorts i enlighet med finsk bokföringsstandard (Finnish Accounting Standards, ). I vidstående utvald finansiell information har man dock använt sig av den justerade resultaträkningen för Koncernen 2004/2005 som ingår som jämförelseår i koncernbokslutet 2005/2006. I bokslutet 2005/2006 korrigerades några redovisningsprinciper vilket ledde till att omsättning och kostnader justerades. Justeringen gjordes i bokslutet 2005/2006 även för jämförelsesiffrorna för år 2004/2005 och beskrivs i Bolagets koncernbokslut från räkenskapsperioden som slutade I Koncernens balansräkning per har man konsoliderat Birka Line Abp som dotterbolag. 6

7 RESULTATRÄKNING TEUR Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster/varor Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatter Periodens resultat BALANSRÄKNING TEUR (oreviderad) TILLGÅNGAR Bestående aktiva Immateriella tillgångar Tomter Byggnader och konstruktioner Fartyg Motorfordon Maskiner och inventarier Övriga aktier Totalt bestående aktiva Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och banktillgodohavanden Totalt rörliga aktiva TOTALA TILLGÅNGAR TEUR (oreviderad) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reservfond Resultat från tidigare år Räkenskapsperiodens resultat

8 Totalt eget kapital * Minoritetsintresse Långfristiga skulder Latent skatteskuld Övriga långfristiga skulder Totala långfristiga skulder Kortfristiga skulder Resultatregleringar Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Totala kortfristiga skulder TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER UTVALDA POSTER UR KASSAFLÖDESANALYSEN TEUR Affärsverksamhetens kassaflöde Kassaflöde av investeringar Utbetalda dividender Förändring av långfristiga skulder Följande tabell inkluderar nyckeltal som beskriver Koncernens finansiella prestation för räkenskapsperioderna som slutat , och samt för tidpunkten (oreviderad) Omsättning, TEUR Rörelsevinst, TEUR i procent av omsättningen 6,3 5,4 2,0 Vinst före skatt, TEUR i procent av omsättningen 10,7 1,5 3,7 Räntabilitet på eget kapital (ROE), procent 21,1 0,8 7,0 Räntabilitet på investerat kapital (ROI), 17,2 3,6 5,6 procent Soliditet, procent 25,2 56,7 51,0 60,4 Nettoinvesteringar, MEUR 2,9 19,6 4,0 i procent av omsättningen 2,5 19,0 4,3 Medeltal anställda * Minskningen av det egna kapitalet beror på att Birka Line Abp är konsoliderat som dotterbolag. Tidigare år har Birka Line Abp ingått som intressebolag. 8

9 Följande tabell innehåller information beträffande aktiekapital och dividendutdelning för Koncernen under räkenskapsperioderna som slutat , och Aktiekapital TEUR Aktiens nominella värde EUR 1,0 1,0 1,0 Vinst per aktie, EUR 5,41 0,21 1,78 Eget kapital per aktie, EUR 27,87 23,47 25,26 Dividendutdelning, TEUR Dividend per aktie, EUR 1,5 1,0 2,0 Dividend i procent av nettoresultatet 27,7 484,3 112,3 Definition av nyckeltal Räntabilitet på = Resultat före extraord. poster räkenskapsperiodens skatter x 100 eget kapital procent Eget kapital + min.andel (genomsnittligt under året) Räntabilitet på inv- = Resultat före extraord. poster + räntor och övriga finansiella poster x 100 esterat kapital procent Balansomslutning räntefria skulder (genomsnittligt under året) Soliditet procent = Eget kapital + minoritetsandel x 100 Balansomslutning erhållna förskott Vinst per aktie Eget kapital per aktie = Resultat före extraord. poster räkenskapsperiodens skatter Medelantal aktier under räkenskapsperioden = Eget kapital Antal aktier vid bokslutsdagen Dividend i procent av = Utdelning per aktie x 100 nettoresultatet Vinst per aktie 9

10 RISKFAKTORER Koncernens verksamhet är föremål för ett antal riskfaktorer vars effekter på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning kan vara av varierande grad. Vid övervägning av ett investeringsbeslut är det av vikt att vid sidan av möjligheter till resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst potentiell betydelse för Koncernens framtida utveckling. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet och en allmän omvärldsbedömning. Trots Bolagets ambition att så tydligt och fullständigt som möjligt beskriva de relevanta riskfaktorerna, kan det inte uteslutas att risker eller osäkra faktorer som inte omnämnts i detta avsnitt, på grund av att Bolaget vid datumet för Prospektet inte bedömt dem vara av väsentlig natur eller inte alls känner till dem, skulle kunna komma att ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet eller på värdet av en investering. Samtliga nedanstående risker samt de osäkerhetsmoment som omnämns i detta Prospekt kan komma att ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning och därigenom Koncernens framtidsutsikter. Detta kan medföra en väsentligt negativ inverkan på värderingen av Bolagets aktie och innebära att aktieägare förlorar hela eller en del av sitt investerade kapital. Olyckor till sjöss Sjötransporter är i sig förenade med risk. Att operera fartyg medför risk för olyckor till sjöss vid vilka passagerarnas säkerhet kan äventyras. En olycka av det slag som drabbade fartyget Estonia 1994 kan medföra drastiska nedgångar i passagerarvolymen och således ha en väsentligt negativ inverkan på hela branschen. Skulle en sådan olycka drabba ett av Koncernens egna fartyg skulle konsekvenserna för Koncernens rykte och verksamhet kunna vara ännu mer dramatiska. En väsentlig riskfaktor för fraktverksamheten är större haverier som medför att ingångna befraktningsavtal inte kan uppfyllas vilket i sin tur kan leda till väsentliga finansiella förluster. Koncernens fartyg har försäkringsskydd för totalförlust av fartyg och därtill för branschen sedvanligt försäkringsskydd för att begränsa effekterna av ett eventuellt trafikstopp. Koncernen har gjort passagerarsäkerheten till sin högsta prioritet. Trots detta kunde Koncernens framtida försäljning och vinst bli väsentligt negativt påverkade om olyckor som involverar passagerarfartyg skulle inträffa, oavsett vilken den inblandade färjeoperatören skulle vara, vilka därmed skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Risker i anslutning till politiska beslut Parallellregistreringen och återbördanden av skatterna är beroende av politiska beslut. Den nuvarande lagen är i kraft till 2009 och även om det är sannolikt att den förlängs utgör regleringen av denna en risk för Koncernen om den inte får den nuvarande sjörestitutionen. Restitutionen uppgår för Koncernen till ca 15 miljoner euro per år. Den nya regeringen som kom till makten i Finland i april 2007 har modifierat de politiska riktlinjerna för regleringen av alkoholbeskattningen. Regeringsprogrammet innefattar ett uttryckligt principbeslut att av hälsopolitiska orsaker återigen höja alkoholbeskattningen som sänktes Regeringen kommer i samband med finansministeriets budgetförslag att avge en proposition om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker. Enligt propositionen skall alkoholskatten höjas i medeltal med 10,5 procent med betoning på starka alkoholdrycker så att beskattningen av dessa höjs med 15 procent och beskattningen av andra alkoholdrycker höjs med 10 procent. Den finska alkoholpolitikens utveckling speglas i det beslut den estniska regeringen tagit om att av folkhälsoskäl höja den estniska alkoholbeskattningen med sammanlagt 30 procent under år Man sänkte alkoholbeskattningen i Finland år 2004 för att värna om den finska marknadens konkurrenskraft i ljuset av de låga alkoholskatterna i Estland. Politiska beslut i framtiden i Sverige, Finland eller Estland om att sänka alkoholbeskattningen skulle dock kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Under 2005 beslöt statsmakten att införa ett så kallat rent nettolönesystem vilket innebär att under 2007 kommer 100 procent av inbetalda arbetsgivaravgifter att återbetalas. Ny lagstiftning har medfört att snus endast kan säljas på svenskt vatten. Enligt nuvarande regelverk är det tillåtet att sälja snus på fartyg registrerade på Åland utanför åländskt och finskt territorialvattenområde. Det finns en risk för att snusförsäljning kan totalförbjudas även på utländskt territorialvatten, vilket skulle kunna inverka negativt på lönsamheten på färj- och kryssningsverksamheten över Ålands hav och därmed ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 10

11 Driftsrisk Koncernen har normalt 11 fartyg i trafik dagligen, varav 4 trafikerar med flera dagliga anlöp. Även små störningar i fartygens funktion, hamnanläggningarnas funktion eller störningar i andra fartyg som manövrerar i närheten av Koncernens fartyg skulle kunna leda till avbrott i Koncernens trafik och därmed ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Konkurrenter En av riskfaktorerna för Koncernens verksamhet består i att inte kunna bibehålla god konkurrensförmåga över tiden. Koncernen är utsatt för stark konkurrens, både från andra färjeoperatörer och från aktörer som tillhandahåller andra typer av transporter. Bolagets ledning gör bedömningen att Bolaget har ett gott läge i konkurrenshänseende tack vare sin starka kundbas, ändamålsenliga flotta, goda produktutbud och respekterade varumärken. Det kan dock inte garanteras att Bolaget kommer att lyckas med att bibehålla eller förbättra den nuvarande marknadspositionen eller utvidga verksamheten genom exempelvis potentiella nya rutter. Färjeoperatörer har tidigare tagit sig in på Östersjömarknaden genom omlokalisering av fartyg. Det kan inte uteslutas att nya konkurrenter slår sig in på marknaden, vilket medför ökad konkurrens för Koncernen. Nuvarande konkurrenter kommer att utöka sin flotta på samma linjer som Koncernen bedriver vilket medför risk för ett negativt inflytande på Koncernens kryssnings- och fraktverksamhet. Företagsförvärv och konsolideringar mellan Koncernens konkurrenter kan också öka konkurrensen på de för bolagen relevanta marknaderna. Koncernens ledning har tilltro till att Koncernen kommer att klara av de utmaningar som kommer av konsolideringstrenden genom att fokusera på kundnytta och kvalité. Det är dock svårt att förutse hur marknadstrenderna faktiskt kommer att påverka verksamheterna hos relativt små marknadsaktörer som Koncernen, Birkakoncernen inkluderad. Misslyckad anpassning till förändringar på marknaden hänförliga till exempel till politiskt beslutsfattande eller ökad konkurrens kan leda till minskade marknadsandelar och sämre lönsamhet för Koncernen och därmed ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Valutarisk Koncernen är utsatt för valutarisk. Den viktigaste främmande valutan för Koncernen är den svenska kronan (SEK). Koncernen följer valutapositionen kontinuerligt och eftersträvar en matchning av valutaflödena. Den främsta exponeringen avser köp och försäljning av valutor där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på kund- eller leverantörsfakturan, dels av valutarisken i förväntade eller kontrakterade betalningsflöden benämnd transaktionsexponering. Taget över hela räkenskapsperioden råder en viss obalans mellan Koncernens in- och utflöden av SEK. Birka Lines Abp:s kryssningsverksamhet och Eckerö Linjen Ab:s passagerarverksamhet är särskilt utsatt för valutaexponering då intäkterna främst utgörs av SEK och utgifterna till största delen är i euro. Även kursen för USD påverkar Koncernens resultat, främst genom den valutakomponent som ingår i bunkerpriset. Valutaexponeringen, inklusive växelkursernas fluktuering skulle kunna försämra Koncernens konkurrenskraft och ha väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Koncernen hanterar valutarisken främst genom en löpande försäljning av SEK och genom användning av valutaswapar. Rederiaktiebolaget Eckerö har även via ett valutaswaparrangemang ca 13 miljoner euro av dess lån i SEK. Birkakoncernen har inga betydande säkringar mot valutariskexponeringen. Endast för en mindre del av SEK kan inkomster och utgifter matchas mot varandra. Baserat på värdena för 2006 skulle Birkakoncernens resultat ha påverkats med ± 1,2 miljoner euro (år 2005 ± 2 miljoner euro) om valutakursen varierat med ± 2 procent i genomsnitt på årsbasis. Ränterisk Fluktuationer i räntenivån inverkar på Koncernens räntekostnader och ränteintäkter. Ränterisken definieras som en resultatförsämring som orsakas av en förändring i marknadsräntorna. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa räntebindningstider påverkar främst kassaflödesrisken, medan kortare räntebindningstider påverkar prisrisken. Merparten av finansieringen löper för närvarande med rörlig ränta och ligger huvudsakligen i euro. En rörelse upp och ned i marknadsräntan med en procentenhet påverkar Koncernens resultat med 1,1 miljoner euro under en tolvmånadersperiod. För att motverka ränteriskerna använder sig Koncernen av ränteswapavtal. 11

12 Särskilt Birkakoncernens skuldsättning är betydande. Detta medför att ränteexponeringen, trots användningen av ränteswapar för att hantera den, skulle kunna försämra Koncernens konkurrenskraft vilket kunde ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Kredit- och motpartsrisk Koncernens kreditrisk hanteras genom god spridning bland motparterna. Kreditrisken i den operativa verksamheten uppföljs kontinuerligt. Trots detta kan det inte helt uteslutas att sådana kreditförluster skulle kunna uppstå, vilka skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Finansieringsrisk Med finansieringsrisk förstås Koncernens förmåga att finansiera sina åtaganden. Koncernens resultat är beroende av dess förmåga att på ett optimalt sätt finansiera sina åtaganden. Om Koncernens utveckling avviker från den planerade utvecklingen kan det inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där Bolaget måste anskaffa nytt kapital. Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på gynnsamma villkor för Bolagets aktieägare, eller att sådant kapitaltillskott, om det anskaffas, är tillräckligt för att fullfölja Bolagets strategi. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden, kan Koncernens fortsatta verksamhet inte garanteras. Merparten av Birka Line Abp:s lån är bundna till lånevillkor som inkluderar lönsamhets- och soliditetskrav. Även Rederiaktiebolaget Eckerös lån avseende lånefinansieringen av Anbudet innehåller sådana kovenanter. Om villkoren inte uppfylls kan finansiärerna kräva förtida återbetalning av lånen. Detta skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Likviditetsrisk Koncernen måste ha tillgång till tillräckliga medel för att kunna svara för sina finansiella åtaganden. Med likviditetsrisk avses risken att finansiering för verksamheten vid en given tidpunkt inte kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Likviditetsrisken begränsas genom ett s.k. koncernkonto, där Koncernens, Birkakoncernen inte inkluderad, huvudsakliga likvida medel koncentreras till ett huvudkonto. Tillräcklig likviditet säkerställs med summan av tillgångar på Koncernens bankkonton samt med tillgängliga kreditlimitar. Enligt Bolagets finanspolicy skall det finnas tillräcklig likviditet för att täcka sex månaders behov och enligt Birka Line Abp:s finanspolicy ska det alltid finnas tillräckligt med kontanta medel och garanterade krediter för att täcka de närmaste 12 månaderna. Dessutom har förfallotiderna på de finansiella skulderna spridits över tiden för att begränsa likviditetsrisken. Det kan dock aldrig garanteras om det finns tillräcklig finansiering för verksamheten vid en specifik tidpunkt till följd av oberäknade händelser och kostnader hänförliga till dessa, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Försäkringsrisk Ett av de utpekade riskområden som kan relateras till Koncernens verksamhet är försäkringsrisker. Fartygen är försäkrade mot de risker och till de belopp som Rederiaktiebolaget Eckerös ledning anser vara i linje med god branschpraxis och de åtaganden Bolaget gjort i sina låneavtal. Detta gäller även Birkakoncernens fartyg, för vilka normala försäkringar för branschen har tecknats för att begränsa effekterna av ett eventuellt trafikstopp eller för totalförlust av fartyg. Försäkringsskyddet är dock underkastat vissa begränsningar och det kan inte uteslutas att någon risk skulle kunna vara otillräckligt försäkrad och att ett därtill relaterat anspråk därför inte skulle föranleda utbetalning av ersättning från försäkringsbolaget i fråga. Även om en skada omfattas av försäkringen och ersättning betalas ut måste Koncernen stå för självrisken, och om ett stort antal anspråk skulle göras kan av Koncernen betald självrisk komma att uppgå till ett väsentligt belopp. Även om försäkringsskyddet är tillräckligt för att täcka direkta skador och begränsa effekterna av ett trafikstopp kan Koncernen drabbas av inkomstbortfall under den tid det tar för ett skadat fartyg att bli reparerat eller den tid det tar att ersätta fartyget, om detta inte går att rädda. Det kan heller inte uteslutas att det i framtiden blir svårt att anskaffa adekvat försäkringsskydd på kommersiellt rimliga villkor. Kostnader för icke försäkrade skador eller kostnadsökningar kan leda till stor kostnadsexponering för Koncernen, något som kunde ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Även eventuella redovisningsmässiga nedskrivningar av Koncernens fartyg skulle kunna medföra förluster och ha en väsentligt negativ inverkan på dess verksamhet, resultat och finansiella ställning. 12

13 Osäker utveckling för handel och priser ombord på fartygen Butikerna ombord på Koncernens fartyg konkurrerar med butiker på land. I dagsläget är nivån på konsumentpriserna ombord på fartygen som går på rutten Finland-Estland samt punktskatterna i Estland lägre än i Finland. Bolaget betalar i dagsläget finsk eller estnisk mervärdesskatt och estnisk accisskatt på vissa varor som tidigare sålts utan sådana skatter. Nivån på den estniska accisskatten är i nuläget lägre än de finska skattesatserna, men det finns inga garantier för att de estniska skattesatserna kommer att stanna på sin nuvarande relativt låga nivå. En minskning av skillnaden i konsumentpriserna eller skattesatserna mellan Estland och Finland kan leda till en minskning av efterfrågan på resor till Estland samt av varorna i butikerna ombord på färjorna, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. På trafiken mellan Finland och Sverige utövar man tax-free försäljning på basen av den del av Finlands anslutningsfördrag i vilken Ålands EG-rättsliga ställning regleras, det så kallade Ålandsprotokollet. Ålandsprotokollet är en del av den Europeiska Unionens ( EU ) primärrätt. Detta innebär att bestämmelserna i protokollet inte kan ändras genom beslut av EU:s institutioner utan alla EU:s medlemsstater måste medverka för att en ändring skall komma till stånd. Ålandsprotokollet har med andra ord en mycket stark formell ställning inom gemenskapsrätten. Enligt protokollet skall Åland betraktas som ett så kallat tredje territorium som står utanför tillämpningen av EU:s harmoniseringsdirektiv gällande all indirekt beskattning. Åland är alltså med i den europeiska tullunionen men står utanför skatteunionen. Undantaget möjliggör så kallad tax-free försäljning mellan EU-länderna (såsom Finland och Sverige) och Åland även efter det att denna försäljning i övrigt försvunnit inom EU. Syftet med skatteundantaget är uttryckligen att värna om den åländska ekonomin. Till skatteundantaget hör även två så kallade säkerhetsklausuler som gör det möjligt för EU att vidta motåtgärder om undantaget inte längre framstår som berättigat. Skulle EU komma att, i ljuset av den senaste utvecklingen av EUländernas överenskommelse om nya ramar för EU:s konstitutionella grundfördrag, anse att skatteundantaget i Ålandsprotokollet inte längre är berättigat skulle färjetrafiken mellan Finland och Sverige kunna komma att lida stor skada i form av finansiella förluster relaterade till försäljningen ombord på fartygen, något som skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Oljeprisrisk Huvuddelen av priset för Koncernens bunkerinköp styrs av världsmarknadspriset. Den rörliga komponenten i bunkerpriset utgörs av en kombination av inköpsmånadens medelpris på ifrågavarande oljekvalitet samt månadens medelvalutakurs USD/SEK. Världsmarknadspriset påverkas av många globala och regionala ekonomiska faktorer som ligger utom Bolagets kontroll. Priset på olja varierar kraftigt. I dagsläget står bränslekostnaderna för cirka 7 procent av Koncernens omsättning. Väsentliga höjningar av oljepriset skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på sjöfart och turism och därmed även på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser Färjebranschen är strängt reglerad och Koncernen lyder under lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och säkerhet som påverkar verksamheten, exempelvis de som utfärdas av International Maritime Organization och EU samt i de jurisdiktioner i vilka fartygen trafikerar eller är registrerade. Koncernen har haft, och kan i framtiden komma att ha, stora utgifter för att uppfylla de krav som ställs på grund av dessa bestämmelser. Reglerna på området förändras kontinuerligt och skärps ofta. Nuvarande och framtida lagar och föreskrifter kan komma att inskränka Koncernens affärsmöjligheter, öka dess operativa kostnader, ställa krav på implementering av dyra kontrollsystem, tidig avveckling av fartyg samt sänka fartygens återförsäljningsvärde. Dessa faktorer skulle kunna ha en väsentligt negativt inverkan på färjebranschens och Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Brott mot någon av dessa bestämmelser skulle kunna leda till väsentliga kostnader för, samt temporära avbrott i, Koncernens verksamhet. Den som äger, opererar eller chartrar ett fartyg kan på grund av internationella, nationella, regionala och lokala lagar och föreskrifter bli ålagd betungande ansvar i samband med skadliga substanser eller fartygsutsläpp. Vissa av dessa lagar och föreskrifter ålägger ägare, operatörer och chartrare av fartyg gemensamt ansvar såsom för egen skuld, oberoende av fel eller försummelse och i vissa fall utan begränsning. Koncernen skulle kunna hållas ansvarigt under dessa lagar och regler, något som kunde innebära väsentliga kostnader för Koncernen och därmed skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. 13

14 Hamnavgifter, farledsavgifter och andra reglerande avgifter Nivåerna för hamnavgifter, farledsavgifter och andra reglerande avgifter kan förändras. Även om Bolaget på linjen Eckerö-Grisslehamn har egna hamnar, skulle väsentliga höjningar av de ovannämna avgifterna för övriga hamnar kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Helsingfors stad bygger en ny frakthamn i Nordsjö, öster om Helsingfors nuvarande hamnar. Helsingfors hamn har offentliggjort en önskan att koncentrera frakttrafiken till Nordsjö. Med anledning av detta är det möjligt att Eckerö Lines landkostnader för frakttrafiken ökar då passagerar- och fraktverksamheten möjligen kommer att hanteras i olika hamnar i Helsingfors. En flyttning till Nordsjö skulle också inverka menligt på Koncernens nuvarande tidtabell och skulle således kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Förhållande till arbetstagarorganisationer En övervägande del av Koncernens arbetskraft är ansluten till och företrädd av olika fackliga organisationer. Bolaget arbetar kontinuerligt med att bibehålla och förbättra relationerna till anställda och fackliga organisationer. Även om Koncernen har och har haft en god relation till anställda och fackliga organisationer kan det inte uteslutas att problem kan uppstå i framtiden. Om sådana problem resulterar i strejk eller lockout skulle detta kunna medföra avbrott i verksamheten och kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Rättstvister Koncernen kan komma att bli involverad i ett antal rättsliga processer som en följd av dess normala affärsverksamhet. Rättstvister kan vara kostsamma, utdragna och störa den normala verksamheten. Det är dessutom svårt att förutspå utgången av komplicerade rättsliga processer. Ett ogynnsamt utslag i ett mål skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nedläggningskostnader för Algots Varv Algots Varv Ab kommer att upphöra med sin verksamhet under Upphörandet av verksamheten kan komma att generera oväntade nedläggningskostnader för Koncernen, vilket vidare skulle kunna ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nyckelpersoner Koncernens verksamhet är beroende av personalens motivation och kompetens. Skulle Koncernen misslyckas med att behålla nyckelpersoner i ledande ställning eller med att attrahera kvalificerad ny personal, skulle detta kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Terrorism och andra våldsdåd Terroristattacker, hot om framtida terroristattacker, övriga våldsdåd och krig skapar fortlöpande osäkerhet i den globala ekonomin och kan leda till störningar i handels- och passagerarströmmar samt förorsaka kostnader eller krav på Koncernens verksamhet, vilket skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Risker förenade med att investera i aktier Att investera i aktier är förenat med risker. Den historiska avkastningen från en aktie är inte en garanti för framtida avkastning. Beskattningen av inkomster från aktieplaceringar kan komma att ändras. Eventuella ändringar av skattelagstiftningen kan innebära att investerarens avkastning på aktieinnehavet sjunker. Investeraren bör själv utreda hur beskattningen påverkar avkastningen i varje enskilt fall. Risker i anknytning till Emissionen Aktieteckning är bindande och inte möjlig att återkalla. Aktieteckning är möjlig endast under den utsatta teckningstiden. Aktieägare som inte tecknar aktier under denna tid förlorar sin rätt att teckna aktier. Aktieägare i Bolaget som 14

15 väljer att inte teckna aktier kommer som följd av Emissionen att ha ett lägre röstetal och en lägre ägarandel än vad de hade före Emissionen. Sekundärmarknad och utdelning Bolagets aktier är inte föremål för offentlig handel. Med hänvisning till 2 kap. 1a värdepappersmarknadslagen kan Bolagets aktier inte upptas till offentlig handel. Det är möjligt att en aktieägare inte alltid kan avyttra sitt innehav och att det inte alltid går att fastställa ett marknadsvärde för aktien. Ett finskt aktiebolag, såsom Rederiaktiebolaget Eckerö, kan betala dividender efter att bolagsstämman beslutat om utdelning av dividend förutsatt att det finns utdelningsbara medel i moderbolaget. Under kommande år är Bolagets eventuella vinstutdelning beroende av moderbolagets och Koncernens finansiella situation, resultatutveckling och andra faktorer. Inga garantier kan ges för att Bolaget delar ut vinstmedel. 15

16 UPPGIFTER OM KONCERNEN, PROSPEKTET, ANSVARIGA PERSONER OCH RÅDGIVARE Koncernen Rederiaktiebolaget Eckerö är ett privat aktiebolag vars företags- och organisationsnummer är Bolaget grundades och infördes i handelsregistret Bolagets registrerade hemort är Eckerö och huvudkontoret är beläget på Torggatan 2 i Mariehamn, Åland. Den registrerade adressen är PB 158, Mariehamn, Åland. Telefonnummer till huvudkontorets växel är Rederiaktiebolaget Eckerös verksamhetsområde är, enligt bolagsordningens andra paragraf, att idka rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och restaurangverksamhet, uthyrning av lägenheter samt att förvärva, äga och besitta fartyg, fastighet och annan egendom. Bolagets räkenskapsperiod är På Bolaget och dess verksamhet tillämpas finsk lag. Prospektet Prospektet finns tillgängligt från och med i elektronisk form på Bolagets hemsida och i pappersform på Bolagets huvudkontor på Torggatan 2 i Mariehamn, Åland. Komplettering av Prospektet Bolaget kan i enlighet med värdepappersmarknadslagen bli skyldigt att komplettera Prospektet med information som uppkommer under teckningstiden för Emissionen och som kan ha väsentlig betydelse för aktietecknarna. Investerare som har förbundit sig att teckna aktier innan Prospektet kompletteras har i enlighet med värdepappersmarknadslagen rätt att återkalla sitt beslut inom två bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Finansinspektionen kan besluta om en längre, högst fyra bankdagar lång återkallningsperiod i fall särskilda skäl föreligger. Återkallandet skall ske skriftligen vid Sampo Bank Abp:s eller Mandatum Privatbankens kontor där teckningen har gjorts eller i fall teckningen gjorts genom det egna kontoförande institutet eller genom en förmögenhetsförvaltare, genom att skriftligen instruera dessa att verkställa återkallandet. Försäkran given av Rederiaktiebolaget Eckerö Rederiaktiebolaget Eckerö ansvarar för informationen i Prospektet och försäkrar att Bolaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, är med sanningen överensstämmande och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Revisorer Revisorer för räkenskapsperioderna 2004/ /2006 Solveig Törnroos-Huhtamäki, CGR och Katja Kerke, CGR C/o KPMG Oy Ab PB Helsingfors Revisorer för räkenskapsperioden 2006/2007 Solveig Törnroos-Huhtamäki, CGR och KPMG Oy Ab med Dan Jungar som huvudansvarig revisor C/ o KPMG Oy Ab PB Helsingfors 16

17 Revisorer för räkenskapsperioden 2007/2008 Solveig Törnroos-Huhtamäki, CGR och Dan Jungar, CGR C/o KPMG Oy Ab PB Helsingfors Revisorssuppleant för räkenskapsperioderna 2004/ /2008 KPMG Oy Ab PB Helsingfors Under räkenskapsperioden 2006/2007 avsade sig Katja Kerke uppdraget som revisor i Rederiaktiebolaget Eckerö och dess dotterbolag på grund av att hon lämnat KPMG Oy Ab. Sålunda övergick revisoruppdraget till revisorsuppleanten KPMG Oy Ab med Dan Jungar som huvudansvarig revisor. Rådgivare Finansiell rådgivare Danske Markets, Corporate Finance Danske Bank A/S, Helsingfors filial Fabiansgatan Helsingfors Juridisk rådgivare Roschier Advokatbyrå Ab Centralgatan 7 A Helsingfors 17

18 EMISSIONEN Villkor för aktieemission i Rederiaktiebolaget Eckerö Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsstämma av bemyndigade Bolagets styrelse att fatta beslut om en riktad emission av högst aktier i Bolaget. Bolagets styrelse har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande fattat beslut om att emittera nya aktier i Bolaget på följande villkor: Aktieemission Högst stycken nya aktier i Bolaget erbjuds för teckning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier ( Emissionen ). De aktier som emitteras är registrerade som värdeandelar och kontoförda i värdeandelsregistret som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab, Urho Kekkonens gata 5 C, Helsingfors. Aktiens nominella värde är 1,00 euro och aktiens ISIN-kod är FI Rätt att teckna aktier Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägare Inledningsvis erbjuds totalt stycken nya aktier i Bolaget för teckning till alla de aktieägare i Bolaget som på avstämningsdagen för Emissionen är införda i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab ( Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare ). Aktieägare som godkänt Anbudet Inledningsvis erbjuds totalt stycken nya aktier i Bolaget för teckning till de personer som i Anbudet sålt sina aktier i Birka Line Abp till Bolaget ( Emissionen till Aktieägare som godkänt Anbudet ). I fall personen inte i Anbudet har givit sitt samtycke att överlåta sina uppgifter till Bolaget förutsätts för deltagande att information om personens namn, adress samt antalet aktier i Birka Line Abp för vilkas del personen godkänt Anbudet har tillställts Rederiaktiebolaget Eckerö eller Sampo Bank Abp innan teckningstiden avslutas. Höjning av antalet aktier Bolagets styrelse kan fatta beslut om att höja antalet aktier som kan tecknas i Emissionen från stycken nya aktier till stycken nya aktier i Bolaget och fatta beslut om överföring av aktier från den ena delen av Emissionen till den andra i enlighet med avsnittet Övriga villkor gällande teckning av aktier nedan. Aktieteckning Teckningsberättigad kan fritt teckna det antal aktier han eller hon önskar. Bolagets styrelse äger dock rätt att godkänna slutgiltig allokering av aktier i enlighet med de villkor som framgår av avsnittet Förfarande vid eventuell överteckning av aktier nedan. Teckning av aktier sker genom att erlägga teckningspriset för de aktier de teckningsberättigade förbundit sig att teckna. Teckningspriset inbetalas på av Bolaget anvisat konto i enlighet med de anvisningar som givits av Bolagets styrelse. 18

19 Förfarande vid eventuell överteckning av aktier Om antalet tecknade aktier överstiger antalet tillgängliga nya aktier äger Bolagets styrelse rätt att begränsa det antal aktier som kan tecknas av teckningsberättigad i förhållande till den teckningsberättigades tidigare innehav i Bolaget och/eller Birka Line Abp. Begränsningen av det antal aktier som var och en teckningsberättigad erhåller sker i första hand genom att minska den teckningsberättigades rätt till aktier som tecknat mest aktier i förhållande till sitt tidigare innehav i Bolaget och/eller Birka Line Abp. Begränsningen av det antal aktier som var och en teckningsberättigad erhåller sker skilt för Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare och för Emissionen till Aktieägare som godkänt Anbudet: Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägare får fritt teckna det antal aktier han eller hon önskar. Vid överteckning delas aktierna i förhållande till tidigare innehav av aktier i Bolaget. I fall varje teckningsberättigad utnyttjar rätten att teckna aktier och det sker en överteckning av Emissionen, innebär detta att varje teckningsberättigad i Emissionen till Rederiaktiebolagets Eckerös Aktieägare har i stort sett rätt att teckna en (1) ny aktie per åtta (8) gamla aktier dock så att alla tecknare erhåller minst en (1) ny aktie. Emissionen till Aktieägare som godkänt Anbudet Aktieägare som godkänt Anbudet får fritt teckna det antal aktier han eller hon önskar. Vid överteckning delas aktierna i förhållande till i Anbudet sålda Birka Line Abp aktier. I fall varje teckningsberättigad utnyttjar rätten att teckna aktier och det sker en överteckning av Emissionen, innebär detta att varje teckningsberättigad i Emissionen till Aktieägare som godkänt Anbudet har rätt att teckna en (1) ny aktie per sju (7) i Anbudet sålda Birka Line Abp aktier dock så att alla tecknare erhåller minst en (1) ny aktie. Bolagets styrelse förebehåller sig rätten att även i övrigt i förhållande till aktieägares tidigare innehav i Bolaget och/eller Birka Line Abp begränsa maximiantalet aktier som en aktieägare får teckna. Övriga villkor gällande teckning av aktier Bolagets styrelse kan i fall av överteckning fatta beslut om att höja maximiantalet aktier som kan tecknas i Emissionen från stycken nya aktier till högst stycken nya aktier i Bolaget. Bolagets styrelse fattar i sådana fall beslut om hur aktierna skall allokeras mellan Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare och Emissionen till Aktieägare som godkänt Anbudet. Bolagets styrelse kan om en överteckning sker enbart i antingen Emissionen till Aktieägare som godkänt Anbudet eller enbart i Emissionen till Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare besluta om överföring av aktier från den undertecknade delen av Emissionen till den övertecknade. Inverkan på totala antalet aktier Om maximiantalet aktier tecknas, leder Emissionen till att det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 30 procent. Efter Emissionen motsvarar de nya aktierna från Emissionen 23 procent av samtliga aktier och rösträtter antaget att maximiantalet aktier tecknas. För de aktieägare som är teckningsberättigade, men som inte väljer att teckna aktier, uppstår en utspädningseffekt i och med att man inte får de nya aktier (och med dem förknippade röst- och övriga rättigheter) som de aktieägare får som väljer att teckna aktier. Teckningspris Teckningspriset för varje ny aktie är 42 euro. Teckningspriset för aktierna skall tas upp i fonden för inbetalt fritt eget kapital med undantag för det belopp som motsvarar aktiernas nominella värde, som skall tas upp i aktiekapitalet. Teckningspriset har bestämts med beaktande av och i avsikt att fullgöra Anbudet för aktierna i Birka Line Abp. Rederiaktiebolaget Eckerös Aktieägare får fritt teckna det antal aktier han eller hon önskar. I fall av överteckning delas aktierna i förhållande till tidigare innehav i Bolaget. Alla tidigare aktieägare i Bolaget har vid överteckning rätt att teckna en (1) ny aktie per ungefär åtta (8) gamla aktier, vilket ger alla aktieägare en möjlighet att utnyttja Emissionen. 19

20 Teckningstiden och förfarandet Teckningstiden börjar kl och slutar kl Bolagets styrelse kan besluta om en förlängning av teckningstiden. Bolaget sänder ett brev till de teckningsberättigade, utom till de personer som vid godkännandet av Anbudet inte givit sitt samtycke att överlåta sina uppgifter till Bolaget. De flesta kontoförande institut och förmögenhetsförvaltare sänder anvisningar om teckningsförfarandet och blanketter för teckningsuppdrag till de kunder som är Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägare och till de personer som i Anbudet sålt sina aktier till Bolaget. I fall en teckningsberättigad inte får anvisningar om förfarandet för teckningsuppdrag från sitt kontoförande institut eller sin förmögenhetsförvaltare, kan den teckningsberättigade också kontakta Sampo Banks och Mandatum Privatbankens kontor eller ringa till Sampo Banks servicenummer (service på svenska) eller (service på finska) för att få anvisningar om teckningsförfarandet. I ärenden som gäller förfarandet och blanketten för teckningsuppdrag skall den teckningsberättigade i första hand kontakta sitt eget kontoförande institut eller sin egen förmögenhetsförvaltare. Betalningsvillkor Teckning av aktier sker genom att teckningspriset för aktierna i sin helhet betalas vid samma tidpunkt som teckningsuppdraget ges och i enlighet med anvisningar av tecknarens egna kontoförande institut eller Sampo Bank Abp:s eller Mandatum Privatbankens kontor. Till den del en teckningsberättigad eventuellt inte erhåller alla de aktier som han eller hon tecknat, återbetalas teckningsbeloppet till den teckningsberättigade. Återbetalningen beräknas ske till ett av den teckningsberättigade i teckningsuppdraget uppgivet finskt bankkonto. Om flera teckningsförbindelser från en eller samma tecknare sammanslagits, sker återbetalning av eventuellt teckningsbelopp till ett enda bankkonto. På det återbetalade teckningsbeloppet betalas inte ränta. Överlåtelse av teckningsrätt Emissionen sker utan överlåtbara teckningsrätter. Återkallande av teckning Teckningen är bindande och kan endast återkallas vid komplettering av Prospektet, se avsnittet Uppgifter om Koncernen, Prospektet, ansvariga personer och rådgivare Komplettering av Prospektet. Publicering av antalet tecknade aktier Publicering av antalet tecknade aktier som tecknats på basis av Emissionen sker genom av Bolaget sänt brev till alla tecknare uppskattningsvis Registrering av aktier på värdeandelskonton De aktier som tecknats i Emissionen registreras på respektive tecknares värdeandelskonto uppskattningsvis Rätt till dividend och övriga rättigheter Rätt till dividend samt aktieägarnas övriga rättigheter uppstår då de nya aktierna registreras i handelsregistret. Orsaker till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier Aktier emitteras delvis till de aktieägare som på avstämningsdagen för Emissionen är införda i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab och delvis till de personer som i Anbudet sålt sina aktier till Bolaget. 20

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 18 maj 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder svenska kronor Ledarbank

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

Global Financial Group Sweden AB (publ)

Global Financial Group Sweden AB (publ) Global Financial Group Sweden AB (publ) Prospekt avseende riktad emission och försäljning av befintliga aktier 30 september 2014 1 (68) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III FASTIGHETER Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Inbjudan till teckning av preferensaktier i RealXState AB VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) VIKTIG INFORMATION Företrädesemissionen i korthet Med Cortus Energy eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009

Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009 Inbjudan till teckning av aktier i SRAB Shipping AB (publ) Nyemission 2009 GENERELL INFORMATION Med SRAB eller Bolaget avses i detta prospekt SRAB Shipping AB (publ), org. nr. 556473-9224, eller den koncern

Läs mer