Emission aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emission 5.105.520 aktier"

Transkript

1 Svensk resumé av det finskspråkiga börsprospektet Emission aktier Emissionsinstitut Det finskspråkiga börsprospektet finns tillgängligt från och med på Norvestias kontor, Norra esplanaden 27 C, Helsingfors, på Kaupthing Sofis kontor, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors, samt vid OMX way, Fabiansgatan 14, Helsingfors.

2 EMISSION Norvestia Abp ( Norvestia eller Bolaget ), som är ett publikt bolag registrerat i Finland, erbjuder aktieägarna att i enlighet med aktieägares företrädesrätt till teckning teckna nya aktier av serie A och B (gemensamt Aktierna ) till ett teckningspris av 5,00 euro per aktie beträffande serie A ( A-aktier ) och 5,00 euro per aktie beträffande serie B ( B-aktier ) enligt de villkor som anges nedan ( Emissionen ). Vid emissionen har ägare av A-aktier primär företrädesrätt att teckna nya A-aktier, medan ägare av B-aktier har primär företrädesrätt att teckna nya B-aktier ("Primär företrädesrätt till teckning"). Varje aktieägare erhåller mot varje A-aktie som aktieägaren innehar på avstämningsdagen en teckningsrätt som berättigar till att teckna A-aktier ( A-teckningsrätt ) och/eller mot varje B-aktie som aktieägaren innehar på nämnda avstämningsdag en teckningsrätt som berättigar till att teckna B-aktier ( B-teckningsrätt ) (A-teckningsrätter och B-teckningsrätter gemensamt Teckningsrätter ). Aktieägaren eller den till vilken Teckningsrätten överlåtits är berättigad att mot varje parti om två (2) A-teckningsrätter teckna en (1) ny A-aktie och/eller mot varje parti om två (2) B-teckningsrätter teckna en (1) ny B-aktie med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning ( Primär teckning ). En aktieägare som på avstämningsdagen är införd i Bolagets aktieägarförteckning och som utnyttjar sin Primära företrädesrätt till teckning antingen helt eller delvis har i enlighet med emissionsvillkoren även rätt att, med stöd av sin sekundära företrädesrätt till teckning, teckna Aktier som inte har tecknats i den Primära teckningen ( Sekundär företrädesrätt till teckning, Sekundär teckning ). Teckningsrätter som medför Primär företrädesrätt till teckning får fritt överlåtas. Sekundär företrädesrätt till teckning kan inte överlåtas och aktieägare erhåller inte överlåtbar teckningsrätt för Sekundär företrädesrätt till teckning. Teckningstiden för teckning av aktier med stöd av den Primära och Sekundära företrädesrätten till teckning börjar och slutar kl. 18 ( Teckningstid ). B-teckningsrätterna är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs Ab ( Helsingforsbörsen ) från och med till och med kl A- teckningsrätterna är inte föremål för offentlig handel. Norvestias största aktieägare Kaupthing Bank och Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv samt Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva har förbundit sig att vid Emissionen teckna minst ett sådant antal av de nya Aktierna som proportionellt motsvarar deras respektive ägarandelar. Emissionsinstitutet Kaupthing Sofi Oyj ( Emissionsinstitutet ) har också förbundit sig att värva tecknare för samtliga Aktier som eventuellt inte tecknats i den Sekundära teckningen. Se Emissionsvillkor. Norvestias B-aktier är föremål för offentlig handel på huvudlistan vid Helsingforsbörsen under handelsbeteckningen NVABV. B-aktier som tecknats i den Primära teckningen blir föremål för offentlig handel på huvudlistan vid Helsingforsbörsen i form av ett separat värdeandelsslag under handelskoden NVABVN0105. Handeln inleds , den första börsdagen efter att Teckningstiden löpt ut. Detta värdeandelsslag förenas med Bolagets nuvarande B-aktieslag. Såväl de B-aktier som tecknats i den Primära teckningen som de B-aktier som tecknats i den Sekundära teckningen blir föremål för offentlig handel som en del av samma aktieslag som Norvestias nuvarande B-aktier efter att en motsvarande ökning av aktiekapitalet har registrerats i handelsregistret, vilket beräknas ske Norvestias A-aktier är inte föremål för offentlig handel. 2

3 EMISSIONEN I SAMMANDRAG Norvestia Norvestia Abp som är moderbolag i Norvestia koncernen är ett investmentbolag noterat på Helsingforsbörsens huvudlista. Norvestia Abp ingår i Kaupthing Bank koncernen och är moderbolag till Norventures Ab samt till det på Helsingforsbörsens huvudlista noterade investmentbolaget Neomarkka Abp. Norvestia koncernen placerar huvudsakligen i nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder samt på penningmarknaden. Neomarkka Abp har dessutom placeringar i icke-noterade bolag inom telekomsektorn. Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att med begränsad risk uppnå en god avkastning. Syftet med Emissionen Breddning och effektivering av placeringsverksamheten Syftet med Emissionen är att bredda och ytterligare effektivera Norvestias placeringsverksamhet i linje med Bolagets strategi. Bolaget tror att Norvestias framgångsrika placeringsverksamhet kan effektiveras ytterligare genom att öka den absoluta storleken på investeringsportföljen. Del av en helhet som den extra bolagsstämman beslutat om Emissionen utgör en del av en helhet som Bolagets extra bolagsstämma fattade beslut om och som gäller utdelning av en extra dividend på 2,50 euro, ökning av aktiekapitalet genom en fondemission samt bemyndigande för styrelsen att besluta om Emissionen. Bolaget anser att genomförandet av helheten bäst tjänar aktieägarnas intressen. Säkrande av placeringstillgångarna Med medel som Bolaget tillförs genom nyemissionen avses säkerställa att Bolaget har tillräckliga placeringstillgångar för att kunna fortsätta verksamheten på ett effektivt sätt i linje med sin nuvarande strategi och att Bolaget kan göra nya placeringar när det är analytiskt motiverat. Viktiga datum Avstämningsdag för Emissionen Teckningstiden börjar Handeln med B-teckningsrätter börjar på Helsingforsbörsen Handeln med B-teckningsrätter slutar på Helsingforsbörsen Teckningstiden för Emissionen slutar De nya B-aktier som tecknats i den Primära teckningen blir föremål för offentlig handel på Helsingforsbörsen som ett nytt värdeandelsslag uppskattningsvis Ökningen av aktiekapitalet införs i handelsregistret Aktier som tecknats i den Sekundära teckningen registreras på värdeandelskontona De nya värdeandelsslagen förenas med Bolagets nuvarande aktieslag uppskattningsvis Handeln med de nya B-aktierna börjar Återbetalning av överskjutande teckningsbelopp om överteckning sker vid den Sekundära teckningen 3

4 EMISSIONSVILLKOR Norvestias extra bolagsstämma bemyndigade Bolagets styrelse att besluta om ökning av aktiekapitalet med högst euro genom en nyemission i enlighet med aktieägares företrädesrätt till teckning varvid högst nya A-aktier samt högst nya B-aktier emitteras. Varje Aktie har ett nominellt värde på 3,50 euro. Bolagets styrelse har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat öka Bolagets aktiekapital med minst sju (7) euro och högst euro genom en nyemission i enlighet med aktieägares företrädesrätt till teckning genom att emittera minst en (1) och högst A-aktier samt minst en (1) och högst B-aktier enligt de villkor som anges här. Efter Emissionen kan Bolagets aktiekapital öka från euro till högst euro och antalet aktier på motsvarande sätt från aktier till högst aktier, varav A-aktier och B-aktier. De Aktier som ges ut vid Emissionen motsvarar högst 50 procent av antalet aktier i Bolaget och högst 50 procent av det röstetal som dessa representerade före Emissionen. Teckningsrätt och teckningsförhållande Primär teckning En aktieägare som på avstämningsdagen för Emissionen ( Avstämningsdagen ) är införd i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab ( APK ) erhåller en fritt överlåtbar A- teckningsrätt i form av en värdeandel mot varje A-aktie som aktieägaren äger på Avstämningsdagen och/eller en fritt överlåtbar B-teckningsrätt i form av en värdeandel mot varje B-aktie som aktieägaren äger på Avstämningsdagen. Teckningsrätterna registreras på aktieägarnas värdeandelskonton uppskattningsvis Innehavare av Teckningsrätt har under Teckningstiden rätt att teckna en (1) A-aktie mot två (2) A- teckningsrätter och en (1) B-aktie mot två (2) B-teckningsrätter. Bråkdelar av Aktier kan inte tecknas. Teckning är bindande och kan inte ändras eller återkallas. Bolagets styrelse kommer att godkänna samtliga aktieteckningar som gjorts med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning enligt villkoren för Emissionen. Teckningsrätter som inte utnyttjats under Teckningstiden förfaller såsom värdelösa. Sekundär teckning En aktieägare som på Avstämningsdagen finns införd i Bolagets aktieägarförteckning och som helt eller delvis har utnyttjat sin Primära företrädesrätt till teckning kan vid den Sekundära teckningen teckna nya Aktier som inte har tecknats med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning. Om en aktieägare önskar teckna Aktier i den Sekundära teckningen, skall han eller hon i samband med utnyttjandet av sin Primära företrädesrätt till teckning uppge det antal nya Aktier han eller hon förbinder sig att teckna vid den Sekundära teckningen. Sekundär teckningsrätt kan inte överlåtas. Teckningsförbindelse som ingåtts med stöd av den Sekundära företrädesrätten till teckning är bindande och kan inte ändras eller återkallas. Personer och institutioner som har rätt till teckning enligt styrelsebeslut Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter. Dessa parter skall teckna Aktierna senast Emissionsinstitutet, Kaupthing Sofi Oyj, har förbundit sig att värva tecknare för samtliga Aktier som inte har tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning, med undantag för de Aktier som Kaupthing Bank och Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv samt Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva med stöd av sina Teckningsrätter har förbundit sig att teckna till minst ett sådant antal av Aktierna som proportionellt motsvarar deras respektive ägarandelar. Aktierna erbjuds åt tecknare som Emissionsinstitutet skaffat till ett teckningspris som följer av Emissionsvillkoren. Emissionsinstitutet har inte beviljat teckningsgaranti för Aktierna. 4

5 Teckningspris Teckningspriset för en Aktie är 5,00 euro per A-aktie och 5,00 euro per B-aktie både vid den Primära teckningen samt den Sekundära teckningen. Teckningspriset är detsamma för Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning och som kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter. Avstämningsdag Avstämningsdag för den Emission som berättigar till Aktieteckning är Teckningstid Teckningstiden börjar och slutar kl. 18. Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning och som kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter skall tecknas senast Teckningsplatsen Som teckningsplats fungerar Kaupthing Sofi Oyj, Norra esplanaden 37 A, 6. vån., Helsingfors. Teckningsuppdrag mottas även av de kontoförande institut som ingått avtal med Kaupthing Sofi Oyj om förmedling av sina kunders aktieteckningar. Om ett kontoförande institut (till exempel APK) inte tar emot teckningsuppdrag, mottas teckningsuppdraget av Kaupthing Sofi Oyj. Teckningsuppdrag skall ges under Teckningstiden. Teckningsuppdrag anses ha mottagits när teckningsplatsen mottagit uppdraget och teckningsbeloppet är i teckningsplatsens besittning. Betalning av teckning och teckningsförbindelser I den Primära teckningen skall teckningspriset och i den Sekundära teckningen teckningsbeloppet betalas i sin helhet när teckningsuppdraget ges i enlighet med anvisningar av teckningsplatsen eller tecknarens egna kontoförande institut. Förfarande vid eventuell överteckning (Sekundär teckning) Om antalet teckningsförbindelser som givits vid den Sekundära teckningen överstiger tillgängligt antal Aktier, fördelas de tillbudstående Aktierna mellan de aktieägare som tecknat Aktier i proportion till deras respektive ägarandelar på Avstämningsdagen. Aktieägare tilldelas dock högst det antal Aktier som teckningsuppdraget gäller. Det antal Aktier som aktieägare är berättigad till avrundas till hela Aktier på det sätt som Bolagets styrelse närmare beslutar om. Teckningsförbindelser som givits med stöd av Sekundär företrädesrätt till teckning kan på ovan beskrivet sätt antingen accepteras helt eller delvis eller avslås. Om en och samma aktieägare har gett flera teckningsförbindelser, sammanslås dessa till en enda teckningsförbindelse innan fördelning av Aktier sker. Återbetalning av teckningsbelopp (Sekundär teckning) Till den del en aktieägare som deltagit i den Sekundära teckningen eventuellt inte erhåller alla de Aktier som han eller hon tecknat, återbetalas teckningsbeloppet till aktieägaren. Återbetalningen beräknas ske till ett av aktieägaren i teckningsuppdraget uppgivet finskt bankkonto. Om flera teckningsförbindelser från en och samma tecknare sammanslagits, sker återbetalning av eventuellt teckningsbelopp till ett enda bankkonto. På återbetalade teckningsbelopp betalas inte ränta. 5

6 Registrering av aktier på värdeandelskonton A-aktier som tecknats vid den Primära teckningen registreras efter aktieteckningen på värdeandelskontona som Norvestia Nya A (UM 2005) -värdeandelar och B-aktier som Norvestia Nya B (UM 2005) -värdeandelar, vilka sammanslås med motsvarande nuvarande aktieslag efter att ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret. Sammanslagningen beräknas ske Aktier som tecknats vid den Sekundära teckningen och som bekräftats till aktieägare registreras på tecknarnas värdeandelskonton efter att ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret, vilket beräknas ske Om flera teckningsförbindelser från en och samma tecknare sammanslagits, registreras Aktierna bara på ett värdeandelskonto som uppgetts av tecknaren. Aktier som inte förts över till värdeandelssystemet En aktieägare som inte ännu har bytt ut sina aktiebrev mot värdeandelar skall innan han eller hon deltar i Emissionen genom förmedling av det egna kontoförande institutet föra över Norvestia A-aktierna och/eller Norvestia B-aktierna till värdeandelssystemet. Aktieägaren skall i så fall överlåta aktiebreven som hänför sig till Aktierna i original samt vid behov framlägga utredning gällande förvärvet. Aktieägare som inte har ett eget kontoförande institut att anlita får vidare information av Emissionsinstitutet om hur man byter ut aktier mot värdeandelar. Aktieägares rättigheter Aktier som tecknats vid Emissionen berättigar till full dividend som utdelas i framtiden, från och med det räkenskapsår som avslutas Aktierna medför övriga aktieägarrättigheter i Bolaget från och med den dag då ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret. Information Handlingar som avses i aktiebolagslagens 4 kap 7 1 mom finns till påseende hos Bolaget, Norra esplanaden 27 C, Helsingfors. Tillämplig lag På denna Emission tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som uppstår med anledning av Emissionen skall avgöras vid behörig domstol i Finland. Övriga omständigheter Bolagets styrelse beslutar om övriga omständigheter som hänför sig till ökningen av aktiekapitalet och Emissionen samt om de praktiska åtgärder som föranleds av dessa. 6

7 ANVISNINGAR FÖR AKTIEÄGARE OCH TECKNARE Rätt att teckna Aktier som erbjuds vid Emissionen Emissionens Avstämningsdag är B-aktier i Bolaget som förvärvats över Helsingforsbörsen senast och clearats inom normal tid (T+3) för clearing av aktietransaktioner berättigar till B-teckningsrätter. Handel med B-teckningsrätter De Teckningsrätter som berättigar till Primär företrädesrätt till teckning är fritt överlåtbara. B-teckningsrätterna är föremål för offentlig handel på Helsingforsbörsen från och med Den offentliga handeln med B- teckningsrätter upphör det vill säga fem börsdagar innan Teckningstiden löper ut. Priset på teckningsrätterna varierar beroende på marknadsläget vid respektive tidpunkt. En aktieägare kan ge sin egen värdepappersförmedlare uppdrag gällande B-teckningsrätter på samma sätt som andra handelsuppdrag gällande värdepapper (se Kostnader för åtgärden ). En börspost av B-teckningsrätter består av 100 teckningsrätter och handelsbeteckningen är NVABVU0105. Sekundär företrädesrätt till teckning kan inte överlåtas och aktieägare erhåller inte överlåtbar teckningsrätt för Sekundär företrädesrätt till teckning. Teckningsrätter som förvärvats på Helsingforsbörsen eller förvärvats på annat sätt berättigar inte till deltagande i den Sekundära teckningen. Vissa begränsningar för aktieägare att delta i Emissionen Personer som är bosatta eller har sin registrerade adress i en stat där lagstiftningen innehåller begränsningar för distribution av denna resumé eller börsprospektet samt för erbjudande eller försäljning av Aktier och Teckningsrätter kan inte teckna Aktier eller köpa Teckningsrätter. Bolaget och Emissionsinstitutet förutsätter att personer som får detta börsprospekt inhämtar korrekt information om dessa begränsningar och följer dem. Bolaget och Emissionsinstitutet är inte ansvariga om personer som får denna resumé eller börsprospektet i sin besittning bryter mot dessa begränsningar, oavsett om dessa personer är potentiella tecknare av Aktier eller potentiella köpare av Teckningsrätter. Denna resumé eller börsprospektet får inte distribueras eller annars publiceras i stater eller i förhållanden där det inte är tillåtet eller där det är lagstridigt att erbjuda Aktier eller Teckningsrätter. Denna resumé eller börsprospektet är inte ett erbjudande om att sälja eller en anbudsbegäran om att köpa Aktier eller Teckningsrätter i en sådan stat där ett sådant erbjudande eller en sådan anbudsbegäran skulle strida mot lagen. Personer som är bosatta eller har sin registrerade adress i Förenta Staterna kan teckna Aktier och köpa Teckningsrätter endast i vissa undantagsfall enligt Förenta Staternas värdepappersmarknadslagstiftning (så kallad private placement). Handel med utjämningsposter Om antalet Teckningsrätter som innehas av aktieägare eller den till vilken Teckningsrätter överlåtits inte är jämt delbart med två (2), kan han eller hon i samband med givandet av teckningsuppdraget sälja eller köpa avgiftsfritt ett antal Teckningsrätter som överstiger eller understiger teckningsförhållandet, det vill säga högst en (1) Teckningsrätt. Denna handel med utjämningsposter ordnas av Emissionsinstitutet. Handeln med utjämningsposter avslutas senast när Teckningstiden löper ut. Handeln med utjämningsposter kan i undantagsfall avbrytas innan Teckningstiden löpt ut. 7

8 Utnyttjande av företrädesrätt till teckning De kontoförande instituten skickar en uppdragsblankett med anvisningar om tillvägagångssätt till de av Bolagets aktieägare som är värdeandelskunder hos dem enligt respektive avtal om förmögenhetsförvaltning. Uppdragsblanketter kan också fås på teckningsplatsen. Ett teckningsuppdrag är bindande och kan inte ändras eller återkallas. Teckningsrätter som inte utnyttjats under Teckningstiden förfaller såsom värdelösa. Primär teckning En aktieägare eller den till vilken Teckningsrätten överlåtits deltar i den Primära teckningen genom att teckna Aktier med de på aktieägarens värdeandelskonto registrerade Teckningsrätterna och betala teckningspriset. Teckningsuppdrag mottas av de kontoförande institut som ingått avtal med Kaupthing Sofi Oyj om förmedling av sina kunders aktieteckningar. Om ett kontoförande institut (till exempel APK) inte tar emot teckningsuppdrag, mottas teckningsuppdraget av Kaupthing Sofi Oyj. För att teckning skall kunna ske skall innehavare av Teckningsrätt ge ett teckningsuppdrag med beaktande av de anvisningar det egna kontoförande institutet särskilt ger, till exempel genom att fylla i, underteckna och returnera den uppdragsblankett för Emissionen som det kontoförande institutet sänt honom eller henne. De aktieägare vars aktier är registrerade på ett förvaltningskonto hos någon som sköter förvaltarregistrering (eller annat förvaltningsinstitut) i dennes namn skall ge teckningsuppdraget i enlighet med instruktioner givna av denne. Sekundär teckning En aktieägare som på Avstämningsdagen finns införd i Bolagets aktieägarförteckning och som helt eller delvis har utnyttjat sin Primära företrädesrätt till teckning kan vid den Sekundära teckningen teckna nya Aktier som inte har tecknats med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning. I detta fall skall aktieägaren redan när han eller hon utnyttjar sin Primära företrädesrätt till teckning uppge det antal Aktier han eller hon förbinder sig att teckna vid den Sekundära teckningen. Utnyttjande av Sekundär företrädesrätt till teckning förutsätter inte att alla Teckningsrätter utnyttjas vid den Primära teckningen. Sekundär företrädesrätt till teckning kan inte överlåtas. Teckningsrätter som förvärvats på Helsingforsbörsen eller förvärvats på annat sätt medför inte rätt att delta i den Sekundära teckningen. Tid för lämnande av uppdrag En aktieägare och köpare av Teckningsrätter bör fästa särskild uppmärksamhet vid att han eller hon lämnar uppdrag som gäller Emissionen till det egna kontoförande institutet i god tid. De kontoförande instituten kan eventuellt be de placerare som deltar i Emissionen att lämna uppdrag redan före den dag när handeln med B- teckningsrätter upphör I synnerhet om B-teckningsrätter förvärvas på Helsingforsbörsen i Emissionens slutskede borde teckningsuppdraget ges i samband med att köpuppdraget ges. Många kontoförande institut strävar efter att inom ramen för avtal om förmögenhetsförvaltning sälja outnyttjade B-teckningsrätter för en kunds räkning via Helsingforsbörsen. De råder därför kunden att ge uppdraget i god tid innan handeln med B-teckningsrätter upphör. Teckningsuppdrag kan ges vid teckningsplatsen ända tills Teckningstiden löper ut. Teckningsrätter som inte utnyttjats under Teckningstiden förfaller såsom värdelösa. Bekräftelsebrev som gäller den Sekundära teckningen Bekräftelsebrev skickas till alla aktieägare som deltar i den Sekundära teckningen med information om det antal Aktier som han eller hon tilldelas vid den Sekundära teckningen. Detta beräknas ske

9 Betalning av teckningar Teckningspriset för Aktier som tecknas vid den Primära teckningen och teckningsbeloppet för Aktier som tecknas vid den Sekundära teckningen skall betalas i sin helhet när teckningsuppdraget ges i enlighet med de anvisningar som givits av teckningsplatsen eller det kontoförande institutet. Om en aktieägare som deltagit i den Sekundära teckningen på grund av överteckning inte får det antal Aktier som uppgetts i teckningsförbindelsen, återbetalas teckningsbeloppet till denna del. Återbetalningen beräknas ske enligt Emissionsvillkoren. Om en aktieägare givit fler än ett teckningsuppdrag, betalas den del av teckningsbeloppen som skall återbetalas i en enda betalning till det bankkonto som aktieägaren uppgett vid givandet av teckningsuppdraget. Handel med nya B-aktier B-aktier som tecknats i den Primära teckningen blir föremål för offentlig handel på huvudlistan vid Helsingforsbörsen i form av ett separat värdeandelsslag, Norvestia Nya B (UM 2005) -värdeandelar, under handelskoden NVABVN0105. Handeln inleds , den första börsdagen efter att Teckningstiden löpt ut. Värdeandelsslaget Norvestia Nya B (UM 2005) förenas med Bolagets nuvarande B-aktieslag. Såväl de B-aktier som tecknats i den Primära teckningen som de B-aktier som tecknats i den Sekundära teckningen blir föremål för offentlig handel som en del av samma aktieslag som Norvestias nuvarande B-aktier efter att en motsvarande ökning av aktiekapitalet har registrerats i handelsregistret, vilket beräknas ske Kostnader för åtgärden En aktietecknare debiteras inte för separata kostnader eller arvoden som uppstår vid aktieteckning eller vid handel med utjämningsposter. Teckningsplatsen, det kontoförande institutet eller värdepappersförmedlaren debiterar ett arvode för offentlig handel med B-teckningsrätter enligt gällande prislista. De kontoförande instituten kan eventuellt också debitera en avgift för postning av bekräftelsebrev enligt avtal som ingåtts med deras kunder. 9

10 BOLAG Norvestia Abp Norra esplanaden 27 C Helsingfors EMISSIONSINSTITUT Kaupthing Sofi Oyj Norra esplanaden 37 A Helsingfors BOLAGETS JURIDISK RÅDGIVARE Roschier Holmberg Advokatbyrå Ab Centralgatan 7 A Helsingfors BOLAGETS REVISOR Carl Gustaf af Hällström, CGR c/o Ernst & Young Oy Elielplatsen 5 B, Helsingfors

ANBUDSHANDLING 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line

ANBUDSHANDLING 8.11.2007. Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line ANBUDSHANDLING 8.11.2007 Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud för aktier i Birka Line Rederiaktiebolaget Eckerö ( Eckerö eller Anbudsgivaren ) erbjuder sig att genom ett frivilligt köpeanbud

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 28 juli 2006 Nr 624 651 INNEHÅLL Nr Sidan 624 Aktiebolagslag... 1898 625 Lag om införande av aktiebolagslagen... 1964 626 Lag om ändring av 8

Läs mer

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien

1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien PROSPEKT 25.8.2009 1 611 977 Erbjudna aktier i A-serien och 2 129 810 Erbjudna aktier i B-serien Teckningspris 12,00 euro per Erbjuden aktie i A-serien och B-serien Detta Prospekt hör till en aktieemission

Läs mer

VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET

VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET Föremålet för Uppköpserbjudandet OP-Pohjola anl ( OP-Pohjola eller Budgivaren ) erbjuder sig i enlighet med bestämmelserna i detta uppköpserbjudande att köpa samtliga av

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev Värmlands Finans Sverige AB (publ) Definitioner Värmlands Finans, Värmlands Finans Sverige AB, Bolaget Värmlands Finans Sverige AB (publ) med organisationsnummer

Läs mer

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ Prospekt 28.9.2007 REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ Rederiaktiebolaget Eckerö, ett privat aktiebolag registrerat på Åland, har sedan 1991 varit den största aktieägaren i det börsnoterade Birka Line Abp. 8.3.2007

Läs mer

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar

Gemensamma stadgar för fonderna som Seligson & Co Fondbolag Abp förvaltar Gemensamma stadgar för Seligson & Co-fonder 1 / 11 SELIGSON & CO FONDBOLAG Fondernas gemensamma stadgar har godkänts den 26.5.2014 av Finansinspektionen i Finland och de är i kraft fr.o.m. den 1.9.2014.

Läs mer

Pågående anslutning till värdeandelssystem

Pågående anslutning till värdeandelssystem 09.06.2015 TILLÄGG TILL PROSPEKT DATERAT 6.5.2015 Ahola Transport: Förändringar av erbjudandet Erbjudet värdepapper i Ahola Transports pågående nyemission ändras från svenska depåbevis till A-aktier. Teckningskursen,

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL)

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL) STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG ÅRSSTÄMMA 23 APRIL 2015 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

HANDLINGAR INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

HANDLINGAR INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) HANDLINGAR INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) FREDAGEN DEN 18 SEPTEMBER 2015 SW8052364/7 2 Dagordning för extra bolagsstämma med aktieägarna i TrustBuddy AB (publ) fredagen den 18 september

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av units November 2013 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Emissionskurs: Avstämningsdag: 15 november 2013 Femton (15) befintliga aktier ger rätt

Läs mer

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000.

EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000. EUROPEISKA SKOGSFONDEN 2 AB (PUBL) TECKNING AV OBLIGATIONER, LÅN 1, om högst SEK 48 600 000. ANMÄLNINGSPERIODER Anmälningsperiod 1: Till och med 1 mars 2013 Anmälningsperiod 2: 4 mars 12 april 2013 Anmälningsperiod

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 1 DEFINITIONER VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: A-aktier avser fullt betalda aktier av serie A i Bolaget med

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 juni 2015 fattar beslut om emission av teckningsoptioner till

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR Sid 1 (5) ALLMÄNNA FÖRVARSVILLKOR 1. Tillämpningsområde samt de bestämmelser och avtal som ska tillämpas Dessa villkor utgör de allmänna villkoren för förvar och tillämpas på förhållandet mellan Ålandsbanken

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL)

WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) WINDCAP FOND 2 AB (PUBL) Erbjudande om att investera i vindkraft Inbjudan till teckning vid emission av Units Teckningstid 1 februari - 31 mars 2010 Sista likviddag 16 april 2010 29 januari 2010 i Om prospektet

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM:

STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: STYRELSENS FÖR ARCOMA AKTIEBOLAG (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. PERSONALOPTIONSPROGRAM; OCH B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER FÖR FULLGÖRANDE

Läs mer

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av högst 8 300 000 teckningsoptioner ökar sitt aktiekapital med högst 830 000 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas på nedanstående

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1

Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1 1 ( 1 5 ) Villkor för teckningsoptioner i Heliospectra AB, org. nr 556695-2205, serie 2014/2016:1 Definitioner I föreliggande villkor har följande benämningar och böjningsformer av dessa den innebörd som

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ)

Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ) Inbjudan till förvärv av vinstandelsbevis utgivna av Guldfonden AB (publ) April 2012 Upprättande, godkännande och registrering av prospektet Detta prospekt har upprättats i enlighet med bestämmelserna

Läs mer