Emission aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emission 5.105.520 aktier"

Transkript

1 Svensk resumé av det finskspråkiga börsprospektet Emission aktier Emissionsinstitut Det finskspråkiga börsprospektet finns tillgängligt från och med på Norvestias kontor, Norra esplanaden 27 C, Helsingfors, på Kaupthing Sofis kontor, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors, samt vid OMX way, Fabiansgatan 14, Helsingfors.

2 EMISSION Norvestia Abp ( Norvestia eller Bolaget ), som är ett publikt bolag registrerat i Finland, erbjuder aktieägarna att i enlighet med aktieägares företrädesrätt till teckning teckna nya aktier av serie A och B (gemensamt Aktierna ) till ett teckningspris av 5,00 euro per aktie beträffande serie A ( A-aktier ) och 5,00 euro per aktie beträffande serie B ( B-aktier ) enligt de villkor som anges nedan ( Emissionen ). Vid emissionen har ägare av A-aktier primär företrädesrätt att teckna nya A-aktier, medan ägare av B-aktier har primär företrädesrätt att teckna nya B-aktier ("Primär företrädesrätt till teckning"). Varje aktieägare erhåller mot varje A-aktie som aktieägaren innehar på avstämningsdagen en teckningsrätt som berättigar till att teckna A-aktier ( A-teckningsrätt ) och/eller mot varje B-aktie som aktieägaren innehar på nämnda avstämningsdag en teckningsrätt som berättigar till att teckna B-aktier ( B-teckningsrätt ) (A-teckningsrätter och B-teckningsrätter gemensamt Teckningsrätter ). Aktieägaren eller den till vilken Teckningsrätten överlåtits är berättigad att mot varje parti om två (2) A-teckningsrätter teckna en (1) ny A-aktie och/eller mot varje parti om två (2) B-teckningsrätter teckna en (1) ny B-aktie med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning ( Primär teckning ). En aktieägare som på avstämningsdagen är införd i Bolagets aktieägarförteckning och som utnyttjar sin Primära företrädesrätt till teckning antingen helt eller delvis har i enlighet med emissionsvillkoren även rätt att, med stöd av sin sekundära företrädesrätt till teckning, teckna Aktier som inte har tecknats i den Primära teckningen ( Sekundär företrädesrätt till teckning, Sekundär teckning ). Teckningsrätter som medför Primär företrädesrätt till teckning får fritt överlåtas. Sekundär företrädesrätt till teckning kan inte överlåtas och aktieägare erhåller inte överlåtbar teckningsrätt för Sekundär företrädesrätt till teckning. Teckningstiden för teckning av aktier med stöd av den Primära och Sekundära företrädesrätten till teckning börjar och slutar kl. 18 ( Teckningstid ). B-teckningsrätterna är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs Ab ( Helsingforsbörsen ) från och med till och med kl A- teckningsrätterna är inte föremål för offentlig handel. Norvestias största aktieägare Kaupthing Bank och Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv samt Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva har förbundit sig att vid Emissionen teckna minst ett sådant antal av de nya Aktierna som proportionellt motsvarar deras respektive ägarandelar. Emissionsinstitutet Kaupthing Sofi Oyj ( Emissionsinstitutet ) har också förbundit sig att värva tecknare för samtliga Aktier som eventuellt inte tecknats i den Sekundära teckningen. Se Emissionsvillkor. Norvestias B-aktier är föremål för offentlig handel på huvudlistan vid Helsingforsbörsen under handelsbeteckningen NVABV. B-aktier som tecknats i den Primära teckningen blir föremål för offentlig handel på huvudlistan vid Helsingforsbörsen i form av ett separat värdeandelsslag under handelskoden NVABVN0105. Handeln inleds , den första börsdagen efter att Teckningstiden löpt ut. Detta värdeandelsslag förenas med Bolagets nuvarande B-aktieslag. Såväl de B-aktier som tecknats i den Primära teckningen som de B-aktier som tecknats i den Sekundära teckningen blir föremål för offentlig handel som en del av samma aktieslag som Norvestias nuvarande B-aktier efter att en motsvarande ökning av aktiekapitalet har registrerats i handelsregistret, vilket beräknas ske Norvestias A-aktier är inte föremål för offentlig handel. 2

3 EMISSIONEN I SAMMANDRAG Norvestia Norvestia Abp som är moderbolag i Norvestia koncernen är ett investmentbolag noterat på Helsingforsbörsens huvudlista. Norvestia Abp ingår i Kaupthing Bank koncernen och är moderbolag till Norventures Ab samt till det på Helsingforsbörsens huvudlista noterade investmentbolaget Neomarkka Abp. Norvestia koncernen placerar huvudsakligen i nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder samt på penningmarknaden. Neomarkka Abp har dessutom placeringar i icke-noterade bolag inom telekomsektorn. Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att med begränsad risk uppnå en god avkastning. Syftet med Emissionen Breddning och effektivering av placeringsverksamheten Syftet med Emissionen är att bredda och ytterligare effektivera Norvestias placeringsverksamhet i linje med Bolagets strategi. Bolaget tror att Norvestias framgångsrika placeringsverksamhet kan effektiveras ytterligare genom att öka den absoluta storleken på investeringsportföljen. Del av en helhet som den extra bolagsstämman beslutat om Emissionen utgör en del av en helhet som Bolagets extra bolagsstämma fattade beslut om och som gäller utdelning av en extra dividend på 2,50 euro, ökning av aktiekapitalet genom en fondemission samt bemyndigande för styrelsen att besluta om Emissionen. Bolaget anser att genomförandet av helheten bäst tjänar aktieägarnas intressen. Säkrande av placeringstillgångarna Med medel som Bolaget tillförs genom nyemissionen avses säkerställa att Bolaget har tillräckliga placeringstillgångar för att kunna fortsätta verksamheten på ett effektivt sätt i linje med sin nuvarande strategi och att Bolaget kan göra nya placeringar när det är analytiskt motiverat. Viktiga datum Avstämningsdag för Emissionen Teckningstiden börjar Handeln med B-teckningsrätter börjar på Helsingforsbörsen Handeln med B-teckningsrätter slutar på Helsingforsbörsen Teckningstiden för Emissionen slutar De nya B-aktier som tecknats i den Primära teckningen blir föremål för offentlig handel på Helsingforsbörsen som ett nytt värdeandelsslag uppskattningsvis Ökningen av aktiekapitalet införs i handelsregistret Aktier som tecknats i den Sekundära teckningen registreras på värdeandelskontona De nya värdeandelsslagen förenas med Bolagets nuvarande aktieslag uppskattningsvis Handeln med de nya B-aktierna börjar Återbetalning av överskjutande teckningsbelopp om överteckning sker vid den Sekundära teckningen 3

4 EMISSIONSVILLKOR Norvestias extra bolagsstämma bemyndigade Bolagets styrelse att besluta om ökning av aktiekapitalet med högst euro genom en nyemission i enlighet med aktieägares företrädesrätt till teckning varvid högst nya A-aktier samt högst nya B-aktier emitteras. Varje Aktie har ett nominellt värde på 3,50 euro. Bolagets styrelse har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat öka Bolagets aktiekapital med minst sju (7) euro och högst euro genom en nyemission i enlighet med aktieägares företrädesrätt till teckning genom att emittera minst en (1) och högst A-aktier samt minst en (1) och högst B-aktier enligt de villkor som anges här. Efter Emissionen kan Bolagets aktiekapital öka från euro till högst euro och antalet aktier på motsvarande sätt från aktier till högst aktier, varav A-aktier och B-aktier. De Aktier som ges ut vid Emissionen motsvarar högst 50 procent av antalet aktier i Bolaget och högst 50 procent av det röstetal som dessa representerade före Emissionen. Teckningsrätt och teckningsförhållande Primär teckning En aktieägare som på avstämningsdagen för Emissionen ( Avstämningsdagen ) är införd i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab ( APK ) erhåller en fritt överlåtbar A- teckningsrätt i form av en värdeandel mot varje A-aktie som aktieägaren äger på Avstämningsdagen och/eller en fritt överlåtbar B-teckningsrätt i form av en värdeandel mot varje B-aktie som aktieägaren äger på Avstämningsdagen. Teckningsrätterna registreras på aktieägarnas värdeandelskonton uppskattningsvis Innehavare av Teckningsrätt har under Teckningstiden rätt att teckna en (1) A-aktie mot två (2) A- teckningsrätter och en (1) B-aktie mot två (2) B-teckningsrätter. Bråkdelar av Aktier kan inte tecknas. Teckning är bindande och kan inte ändras eller återkallas. Bolagets styrelse kommer att godkänna samtliga aktieteckningar som gjorts med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning enligt villkoren för Emissionen. Teckningsrätter som inte utnyttjats under Teckningstiden förfaller såsom värdelösa. Sekundär teckning En aktieägare som på Avstämningsdagen finns införd i Bolagets aktieägarförteckning och som helt eller delvis har utnyttjat sin Primära företrädesrätt till teckning kan vid den Sekundära teckningen teckna nya Aktier som inte har tecknats med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning. Om en aktieägare önskar teckna Aktier i den Sekundära teckningen, skall han eller hon i samband med utnyttjandet av sin Primära företrädesrätt till teckning uppge det antal nya Aktier han eller hon förbinder sig att teckna vid den Sekundära teckningen. Sekundär teckningsrätt kan inte överlåtas. Teckningsförbindelse som ingåtts med stöd av den Sekundära företrädesrätten till teckning är bindande och kan inte ändras eller återkallas. Personer och institutioner som har rätt till teckning enligt styrelsebeslut Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter. Dessa parter skall teckna Aktierna senast Emissionsinstitutet, Kaupthing Sofi Oyj, har förbundit sig att värva tecknare för samtliga Aktier som inte har tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning, med undantag för de Aktier som Kaupthing Bank och Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv samt Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva med stöd av sina Teckningsrätter har förbundit sig att teckna till minst ett sådant antal av Aktierna som proportionellt motsvarar deras respektive ägarandelar. Aktierna erbjuds åt tecknare som Emissionsinstitutet skaffat till ett teckningspris som följer av Emissionsvillkoren. Emissionsinstitutet har inte beviljat teckningsgaranti för Aktierna. 4

5 Teckningspris Teckningspriset för en Aktie är 5,00 euro per A-aktie och 5,00 euro per B-aktie både vid den Primära teckningen samt den Sekundära teckningen. Teckningspriset är detsamma för Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning och som kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter. Avstämningsdag Avstämningsdag för den Emission som berättigar till Aktieteckning är Teckningstid Teckningstiden börjar och slutar kl. 18. Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning och som kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter skall tecknas senast Teckningsplatsen Som teckningsplats fungerar Kaupthing Sofi Oyj, Norra esplanaden 37 A, 6. vån., Helsingfors. Teckningsuppdrag mottas även av de kontoförande institut som ingått avtal med Kaupthing Sofi Oyj om förmedling av sina kunders aktieteckningar. Om ett kontoförande institut (till exempel APK) inte tar emot teckningsuppdrag, mottas teckningsuppdraget av Kaupthing Sofi Oyj. Teckningsuppdrag skall ges under Teckningstiden. Teckningsuppdrag anses ha mottagits när teckningsplatsen mottagit uppdraget och teckningsbeloppet är i teckningsplatsens besittning. Betalning av teckning och teckningsförbindelser I den Primära teckningen skall teckningspriset och i den Sekundära teckningen teckningsbeloppet betalas i sin helhet när teckningsuppdraget ges i enlighet med anvisningar av teckningsplatsen eller tecknarens egna kontoförande institut. Förfarande vid eventuell överteckning (Sekundär teckning) Om antalet teckningsförbindelser som givits vid den Sekundära teckningen överstiger tillgängligt antal Aktier, fördelas de tillbudstående Aktierna mellan de aktieägare som tecknat Aktier i proportion till deras respektive ägarandelar på Avstämningsdagen. Aktieägare tilldelas dock högst det antal Aktier som teckningsuppdraget gäller. Det antal Aktier som aktieägare är berättigad till avrundas till hela Aktier på det sätt som Bolagets styrelse närmare beslutar om. Teckningsförbindelser som givits med stöd av Sekundär företrädesrätt till teckning kan på ovan beskrivet sätt antingen accepteras helt eller delvis eller avslås. Om en och samma aktieägare har gett flera teckningsförbindelser, sammanslås dessa till en enda teckningsförbindelse innan fördelning av Aktier sker. Återbetalning av teckningsbelopp (Sekundär teckning) Till den del en aktieägare som deltagit i den Sekundära teckningen eventuellt inte erhåller alla de Aktier som han eller hon tecknat, återbetalas teckningsbeloppet till aktieägaren. Återbetalningen beräknas ske till ett av aktieägaren i teckningsuppdraget uppgivet finskt bankkonto. Om flera teckningsförbindelser från en och samma tecknare sammanslagits, sker återbetalning av eventuellt teckningsbelopp till ett enda bankkonto. På återbetalade teckningsbelopp betalas inte ränta. 5

6 Registrering av aktier på värdeandelskonton A-aktier som tecknats vid den Primära teckningen registreras efter aktieteckningen på värdeandelskontona som Norvestia Nya A (UM 2005) -värdeandelar och B-aktier som Norvestia Nya B (UM 2005) -värdeandelar, vilka sammanslås med motsvarande nuvarande aktieslag efter att ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret. Sammanslagningen beräknas ske Aktier som tecknats vid den Sekundära teckningen och som bekräftats till aktieägare registreras på tecknarnas värdeandelskonton efter att ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret, vilket beräknas ske Om flera teckningsförbindelser från en och samma tecknare sammanslagits, registreras Aktierna bara på ett värdeandelskonto som uppgetts av tecknaren. Aktier som inte förts över till värdeandelssystemet En aktieägare som inte ännu har bytt ut sina aktiebrev mot värdeandelar skall innan han eller hon deltar i Emissionen genom förmedling av det egna kontoförande institutet föra över Norvestia A-aktierna och/eller Norvestia B-aktierna till värdeandelssystemet. Aktieägaren skall i så fall överlåta aktiebreven som hänför sig till Aktierna i original samt vid behov framlägga utredning gällande förvärvet. Aktieägare som inte har ett eget kontoförande institut att anlita får vidare information av Emissionsinstitutet om hur man byter ut aktier mot värdeandelar. Aktieägares rättigheter Aktier som tecknats vid Emissionen berättigar till full dividend som utdelas i framtiden, från och med det räkenskapsår som avslutas Aktierna medför övriga aktieägarrättigheter i Bolaget från och med den dag då ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret. Information Handlingar som avses i aktiebolagslagens 4 kap 7 1 mom finns till påseende hos Bolaget, Norra esplanaden 27 C, Helsingfors. Tillämplig lag På denna Emission tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som uppstår med anledning av Emissionen skall avgöras vid behörig domstol i Finland. Övriga omständigheter Bolagets styrelse beslutar om övriga omständigheter som hänför sig till ökningen av aktiekapitalet och Emissionen samt om de praktiska åtgärder som föranleds av dessa. 6

7 ANVISNINGAR FÖR AKTIEÄGARE OCH TECKNARE Rätt att teckna Aktier som erbjuds vid Emissionen Emissionens Avstämningsdag är B-aktier i Bolaget som förvärvats över Helsingforsbörsen senast och clearats inom normal tid (T+3) för clearing av aktietransaktioner berättigar till B-teckningsrätter. Handel med B-teckningsrätter De Teckningsrätter som berättigar till Primär företrädesrätt till teckning är fritt överlåtbara. B-teckningsrätterna är föremål för offentlig handel på Helsingforsbörsen från och med Den offentliga handeln med B- teckningsrätter upphör det vill säga fem börsdagar innan Teckningstiden löper ut. Priset på teckningsrätterna varierar beroende på marknadsläget vid respektive tidpunkt. En aktieägare kan ge sin egen värdepappersförmedlare uppdrag gällande B-teckningsrätter på samma sätt som andra handelsuppdrag gällande värdepapper (se Kostnader för åtgärden ). En börspost av B-teckningsrätter består av 100 teckningsrätter och handelsbeteckningen är NVABVU0105. Sekundär företrädesrätt till teckning kan inte överlåtas och aktieägare erhåller inte överlåtbar teckningsrätt för Sekundär företrädesrätt till teckning. Teckningsrätter som förvärvats på Helsingforsbörsen eller förvärvats på annat sätt berättigar inte till deltagande i den Sekundära teckningen. Vissa begränsningar för aktieägare att delta i Emissionen Personer som är bosatta eller har sin registrerade adress i en stat där lagstiftningen innehåller begränsningar för distribution av denna resumé eller börsprospektet samt för erbjudande eller försäljning av Aktier och Teckningsrätter kan inte teckna Aktier eller köpa Teckningsrätter. Bolaget och Emissionsinstitutet förutsätter att personer som får detta börsprospekt inhämtar korrekt information om dessa begränsningar och följer dem. Bolaget och Emissionsinstitutet är inte ansvariga om personer som får denna resumé eller börsprospektet i sin besittning bryter mot dessa begränsningar, oavsett om dessa personer är potentiella tecknare av Aktier eller potentiella köpare av Teckningsrätter. Denna resumé eller börsprospektet får inte distribueras eller annars publiceras i stater eller i förhållanden där det inte är tillåtet eller där det är lagstridigt att erbjuda Aktier eller Teckningsrätter. Denna resumé eller börsprospektet är inte ett erbjudande om att sälja eller en anbudsbegäran om att köpa Aktier eller Teckningsrätter i en sådan stat där ett sådant erbjudande eller en sådan anbudsbegäran skulle strida mot lagen. Personer som är bosatta eller har sin registrerade adress i Förenta Staterna kan teckna Aktier och köpa Teckningsrätter endast i vissa undantagsfall enligt Förenta Staternas värdepappersmarknadslagstiftning (så kallad private placement). Handel med utjämningsposter Om antalet Teckningsrätter som innehas av aktieägare eller den till vilken Teckningsrätter överlåtits inte är jämt delbart med två (2), kan han eller hon i samband med givandet av teckningsuppdraget sälja eller köpa avgiftsfritt ett antal Teckningsrätter som överstiger eller understiger teckningsförhållandet, det vill säga högst en (1) Teckningsrätt. Denna handel med utjämningsposter ordnas av Emissionsinstitutet. Handeln med utjämningsposter avslutas senast när Teckningstiden löper ut. Handeln med utjämningsposter kan i undantagsfall avbrytas innan Teckningstiden löpt ut. 7

8 Utnyttjande av företrädesrätt till teckning De kontoförande instituten skickar en uppdragsblankett med anvisningar om tillvägagångssätt till de av Bolagets aktieägare som är värdeandelskunder hos dem enligt respektive avtal om förmögenhetsförvaltning. Uppdragsblanketter kan också fås på teckningsplatsen. Ett teckningsuppdrag är bindande och kan inte ändras eller återkallas. Teckningsrätter som inte utnyttjats under Teckningstiden förfaller såsom värdelösa. Primär teckning En aktieägare eller den till vilken Teckningsrätten överlåtits deltar i den Primära teckningen genom att teckna Aktier med de på aktieägarens värdeandelskonto registrerade Teckningsrätterna och betala teckningspriset. Teckningsuppdrag mottas av de kontoförande institut som ingått avtal med Kaupthing Sofi Oyj om förmedling av sina kunders aktieteckningar. Om ett kontoförande institut (till exempel APK) inte tar emot teckningsuppdrag, mottas teckningsuppdraget av Kaupthing Sofi Oyj. För att teckning skall kunna ske skall innehavare av Teckningsrätt ge ett teckningsuppdrag med beaktande av de anvisningar det egna kontoförande institutet särskilt ger, till exempel genom att fylla i, underteckna och returnera den uppdragsblankett för Emissionen som det kontoförande institutet sänt honom eller henne. De aktieägare vars aktier är registrerade på ett förvaltningskonto hos någon som sköter förvaltarregistrering (eller annat förvaltningsinstitut) i dennes namn skall ge teckningsuppdraget i enlighet med instruktioner givna av denne. Sekundär teckning En aktieägare som på Avstämningsdagen finns införd i Bolagets aktieägarförteckning och som helt eller delvis har utnyttjat sin Primära företrädesrätt till teckning kan vid den Sekundära teckningen teckna nya Aktier som inte har tecknats med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning. I detta fall skall aktieägaren redan när han eller hon utnyttjar sin Primära företrädesrätt till teckning uppge det antal Aktier han eller hon förbinder sig att teckna vid den Sekundära teckningen. Utnyttjande av Sekundär företrädesrätt till teckning förutsätter inte att alla Teckningsrätter utnyttjas vid den Primära teckningen. Sekundär företrädesrätt till teckning kan inte överlåtas. Teckningsrätter som förvärvats på Helsingforsbörsen eller förvärvats på annat sätt medför inte rätt att delta i den Sekundära teckningen. Tid för lämnande av uppdrag En aktieägare och köpare av Teckningsrätter bör fästa särskild uppmärksamhet vid att han eller hon lämnar uppdrag som gäller Emissionen till det egna kontoförande institutet i god tid. De kontoförande instituten kan eventuellt be de placerare som deltar i Emissionen att lämna uppdrag redan före den dag när handeln med B- teckningsrätter upphör I synnerhet om B-teckningsrätter förvärvas på Helsingforsbörsen i Emissionens slutskede borde teckningsuppdraget ges i samband med att köpuppdraget ges. Många kontoförande institut strävar efter att inom ramen för avtal om förmögenhetsförvaltning sälja outnyttjade B-teckningsrätter för en kunds räkning via Helsingforsbörsen. De råder därför kunden att ge uppdraget i god tid innan handeln med B-teckningsrätter upphör. Teckningsuppdrag kan ges vid teckningsplatsen ända tills Teckningstiden löper ut. Teckningsrätter som inte utnyttjats under Teckningstiden förfaller såsom värdelösa. Bekräftelsebrev som gäller den Sekundära teckningen Bekräftelsebrev skickas till alla aktieägare som deltar i den Sekundära teckningen med information om det antal Aktier som han eller hon tilldelas vid den Sekundära teckningen. Detta beräknas ske

9 Betalning av teckningar Teckningspriset för Aktier som tecknas vid den Primära teckningen och teckningsbeloppet för Aktier som tecknas vid den Sekundära teckningen skall betalas i sin helhet när teckningsuppdraget ges i enlighet med de anvisningar som givits av teckningsplatsen eller det kontoförande institutet. Om en aktieägare som deltagit i den Sekundära teckningen på grund av överteckning inte får det antal Aktier som uppgetts i teckningsförbindelsen, återbetalas teckningsbeloppet till denna del. Återbetalningen beräknas ske enligt Emissionsvillkoren. Om en aktieägare givit fler än ett teckningsuppdrag, betalas den del av teckningsbeloppen som skall återbetalas i en enda betalning till det bankkonto som aktieägaren uppgett vid givandet av teckningsuppdraget. Handel med nya B-aktier B-aktier som tecknats i den Primära teckningen blir föremål för offentlig handel på huvudlistan vid Helsingforsbörsen i form av ett separat värdeandelsslag, Norvestia Nya B (UM 2005) -värdeandelar, under handelskoden NVABVN0105. Handeln inleds , den första börsdagen efter att Teckningstiden löpt ut. Värdeandelsslaget Norvestia Nya B (UM 2005) förenas med Bolagets nuvarande B-aktieslag. Såväl de B-aktier som tecknats i den Primära teckningen som de B-aktier som tecknats i den Sekundära teckningen blir föremål för offentlig handel som en del av samma aktieslag som Norvestias nuvarande B-aktier efter att en motsvarande ökning av aktiekapitalet har registrerats i handelsregistret, vilket beräknas ske Kostnader för åtgärden En aktietecknare debiteras inte för separata kostnader eller arvoden som uppstår vid aktieteckning eller vid handel med utjämningsposter. Teckningsplatsen, det kontoförande institutet eller värdepappersförmedlaren debiterar ett arvode för offentlig handel med B-teckningsrätter enligt gällande prislista. De kontoförande instituten kan eventuellt också debitera en avgift för postning av bekräftelsebrev enligt avtal som ingåtts med deras kunder. 9

10 BOLAG Norvestia Abp Norra esplanaden 27 C Helsingfors EMISSIONSINSTITUT Kaupthing Sofi Oyj Norra esplanaden 37 A Helsingfors BOLAGETS JURIDISK RÅDGIVARE Roschier Holmberg Advokatbyrå Ab Centralgatan 7 A Helsingfors BOLAGETS REVISOR Carl Gustaf af Hällström, CGR c/o Ernst & Young Oy Elielplatsen 5 B, Helsingfors

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER

STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER 1/6 STYRELSENS FÖRSLAG FÖR BOLAGSSTÄMMAN ANGÅENDE EMISSION AV OPTIONSRÄTTER Styrelsen föreslår att bolagsstämman berättigar styrelsen att emittera optionsrätter till nyckelpersoner vid Stockmann-koncernen

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 13.3.2009 kl. 16.50 KONECRANES ABP KOMPLETTERAR BÖRSMEDDELANDET 12.3.2009 OM BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Stämman beslöt om emission av optionsrätter till nyckelpersoner

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING 8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 12 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman PRESSMEDDELANDE 1 (2) Koncernkommunikations och investerarrelationer 15.2. 2006 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i KCI Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 8.3.2006

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman

1. De i bolagsordningens 10 och aktiebolagslagens 5 kap. 3 nämnda ärenden som ankommer på den ordinarie bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge. PÅ

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen. RIKSDAGENS SVAR 98/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och försäkringsbolagslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET

VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET VILLKOR FÖR UPPKÖPSERBJUDANDET Föremålet för Uppköpserbjudandet OP-Pohjola anl ( OP-Pohjola eller Budgivaren ) erbjuder sig i enlighet med bestämmelserna i detta uppköpserbjudande att köpa samtliga av

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP

ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP ANBUDSHANDLING GÄLLANDE AKTIA SPARBANK ABP:S OFFENTLIGA KÖPANBUD PÅ OPTIONSRÄTTER SOM EMITTERATS AV ÅLANDSBANKEN ABP Godkänd av Aktia Sparbank Abp:s styrelse 2.6.2003 Finansinspektionen har godkänt denna

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Dessa allmänna villkor för Aktiedepåbevis är i kraft från och med den 2 januari 2017.

Dessa allmänna villkor för Aktiedepåbevis är i kraft från och med den 2 januari 2017. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1 Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget eller Emittenten ) har utsett Nordea Bank AB (publ), filial i Finland (nedan Emittentens ombud

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

Savo-Solar offentliggör sina avsikter om att besluta om en företrädesemission om cirka EUR 4,2 miljoner med tillkommande teckningsoptioner

Savo-Solar offentliggör sina avsikter om att besluta om en företrädesemission om cirka EUR 4,2 miljoner med tillkommande teckningsoptioner Savo-Solar AB Pressmeddelande 17 november 2015 kl 09:50 (CET) FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:19 2009-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-22.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen 31.3.2011 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge, Finland). Dörrarna öppnas

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3) Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr 556410-8917, den 27 oktober 2016, på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Tid: 10.00-10.35 Närvarande:

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL) Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), 559053-5174, ( SBB ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 november

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Omräkning av basaktiekursen

Omräkning av basaktiekursen Omräkning av basaktiekursen Beträffande den basaktiekurs som skall gälla vid beräkning av det antal aktier som anställd är berättigad till i enlighet med Aktiebonusprogram 2009 skall, i nedan beskrivna

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

POHJOLAS AKTIEHISTORIA 1989

POHJOLAS AKTIEHISTORIA 1989 Pohjola Bank bp:s 1 (10) 2.6.2015 POHJOLS KTIEHISTORI 1989 Nedan redogörs för beslut och åtgärder som ansluter sig till aktierna i bolaget och värdepapper som ger rätt till aktier i bolaget samt för den

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden. 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnomen Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 19 mars 2009 kl. 16.00 i Palace Gourmet, Konferenssalen, Södra kajen 10, 10. vån., Helsingfors.

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPAGO IMAGING AB (PUBL) Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 19.00, hos Erik

Läs mer

Pågående anslutning till värdeandelssystem

Pågående anslutning till värdeandelssystem 09.06.2015 TILLÄGG TILL PROSPEKT DATERAT 6.5.2015 Ahola Transport: Förändringar av erbjudandet Erbjudet värdepapper i Ahola Transports pågående nyemission ändras från svenska depåbevis till A-aktier. Teckningskursen,

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer