SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010"

Transkript

1 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet

2 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria Casagrande Inlagans text är skriven av Pia Sander, Maria Casagrande och Jan Olofsson Layout: Sofie Bogaeus 2

3 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND I. ORGANISATION Skånes hembygdsförbund är regional huvudorganisation för föreningar och andra ideella sammanslutningar som arbetar med kulturarv, hembygdsvård och lokal histo ria i Skåne. Verksamheten omfattar hela regionen. För bun det förmedlar kon takter och svarar för information, rådgivning och samordning gent emot med lemsföreningarna. Förbundet fungerar som infor ma tionskanal både i och utanför den egna organisationen. Hembygdsförbundets verksamhet präglas av bredden i medlemsföreningarnas verk samhet med många och skiftande arbetsupp gifter för att bevara och levan degöra det lokala kultur arvet. Kurser, temadagar och utvecklingsprojekt är en viktig form för att stötta för enin garna i deras verksamhet men också för att tillsammans pröva nya vägar för kulturarvsverksamhet. Detta bygger i hög grad på samarbete med andra organi sationer och kultur institutioner i Skåne. Särskilda insatser görs inom om rå det kul tur pedagogik där hembygdsförbundet är en resurs i föreningarnas sam arbe te med skolan och lärarlag. Enligt stadgarna är Skånes hembygdsförbunds uppgift att främja och stödja kultur, natur och hembygdsvård att verka för samordning av alla i Skåne verksamma ideella krafter för bevarande av kulturarvet att bistå den skånska hembygdsrörelsens olika sammanslutningar i deras arbete med tjänster, såsom information, utbildning, rådgivning, samordning, opinionsbildning m.m. att förvalta arkiv, bibliotek, föremål och kulturvårdsobjekt som tillhör eller överlämnats till förbundet att förvalta kulturfonder och utdela därmed avsedda kulturpriser. Sveriges hembygdsförbunds och Skånes hembygdsförbunds verksamhet utgår från en gemensam grundsyn för hembygdsrörelsen som bl a säger att hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. (Sveriges hembygdsförbunds värdegrund, antagen på riksstämman i Växjö 2007). Medlemmar 104 föreningar och andra sammanslutningar har varit anslutna till Skånes hembygds förbund under Ny medlemsförening under 2010: Röstångabygdens kulturförening. Föreningarnas ålder varierar; en del bildades under tidigt 1900-tal, andra för några år sedan. Några omfattar ett helt härad och andra verkar inom ett mindre område som kommun, socken eller by. De finns representerade i samtliga skånska kommuner. Förutom hembygdsföreningar ingår också fornminnesföreningar och museiföreningar, stiftelser, byalag och kulturföreningar. En förteckning över medlemsföreningarna finns sist i denna verksamhetsberättelse. Föreningarna har till sam mans mer än med lem mar. De bedriver sin verksamhet på ett par hundra platser i länet; ofta i anslutning till kulturhistoriska byggnader, museer och andra lokala mötesplatser. Föreningarna vårdar och visar närmare 300 äldre byggnader. Under det gångna året har de tillsammans haft flera hundra arrangemang och utställningar för allmänheten samt temadagar och visningar för skolklasser. De har gett ut ett trettiotal års böcker, lo kal historiska skrifter och tidskrifter. Föreningarna spe lar en avsevärd roll i det lokala kul tur livet och deras anlägg ningar är betydande besöksmål i Skåne med drygt besökare varje år. Att dokumentera och sprida det immateriella kulturarvet blir allt viktigare i de berättelser om platser, skeenden och människor som föreningarna förmedlar. Samtidsdokumentation, digitalisering och ökad tillgänglighet till både kulturhistoriska platser och samlingar och är andra viktiga områden i förbundets arbete. Att registrera sina samlingar av arkiv och föremål är en uppgift som allt fler föreningar ägnar sig åt med sikte på större tillgänglighet. Man satsar också på ökad marknadsföring genom hemsidor, medlemstidningar, turistfoldrar etc. 3

4 Skånes hem bygds förbund har också ett femtiotal stödjande och ständiga med lem mar som är både enskilda personer och institutioner. Kansli och personal Hembygdsförbundet har kansli i Lund och ett kontor i Kristianstad. I Lund delas vissa lokaler med Regionmuseets Lundakontor i byggnad 10 i S:t Lars parken. I Kristianstad har förbundet tillgång till ett tjänsterum i Regionmuseet i enlighet med en tidi gare över ens kommelse. Lund Pia Sander, kanslichef, 75% kanslichef, 25% kulturpedagog Sofie Bogaues, projektanställd, 100% Maria Casagrande, hembygdskonsulent 100% (från ) Ingela Frid, hembygdskonsulent, 100% (tom ) Carina Johansson, ekonomiassistent, 50% Jan Olofsson, hembygdskonsulent/kulturpedagog, 100% Gunnel Pernryd, kontorsassistent, 50% Kristianstad Ingela Frid, hembygdskonsulent, 100% (tom ) Kansliet i vinterskrud. Foto: Maria Casagrande Styrelse I styrelsen ingår dels representanter för hembygdsrörelsen dels representanter för Region Skåne. Hembygdsförbundets stämma utser fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare med en mandattid på fyra år samt en revisor med suppleant för en tid av ett år. Stämman väljer också ordförande och vice ordförande för en tid av ett år. Region Skåne utser tre ordinarie ledamöter med ersättare samt en revisor med re visorssuppleant. 4

5 Styrelsen efter stämman 2010 Valda av Skånes hembygdsförbund Ordförande: Per Stenmarck, Skanör (10-11) vice ordförande: Roland Nilenheim, Hög (10-11) Ordinarie ledamot Ersättare Ingegerd Hagelin*, Ljungbyhed (07-10) Bengt Andersson, Eket (08 12) Sven Jensén, Broby* (07-10) Arne Elowson, Västra Torup (09 13) Per-Axel Sjöholm, Ystad (08 12) Jonny Dolkov, Bjärnum (10-14) Jörgen Vennby, Eslöv (10 13), skattmästare Eva Kempff, Glemmingebro (10-14) (*- På grund av en miss i valberedningens arbete föll omval av dessa bort vid årsmötet Istället utsågs Ingegerd Hagelin och Sven Jensén som adjungerade fram till stämman 2011, enligt styrelsebeslut , 127 a. Ingegerd Hagelin har varit styrelsens kontaktperson i föreningsrådet under 2010). Utsedda av Region Skåne Ordinarie ledamot Ersättare Lars Ahlkvist, Hörby (10-14) Kristina Backe, Smedstorp (10-14) Bo Polsten, Staffanstorp (10-14) Maj-Britt Mårtensson, Lund (10-14) Lisbeth Lindell, Helsingborg (10-14) Gun Schmidt, Klagstorp (10-14) Landsantikvarie Barbro Mellander ingår i styrelsen som representant för Lands an tikva rien i Skåne. Kanslichefen är självskriven ledamot och sekreterare i styrelsen. Styrelsen har under året haft sju sammanträden, varav två telefonmöten. Ett styrelsemöte hölls i samband med den årliga vårutflykten, 7 maj som gick till Norra Vrams prästgård och Skrombergaverken med Billesholmstraktens hembygdsförening som värd. Styrelsemöte 8.10 i Botaniska trädgården, Lund, inleddes med en visning i växthusen under ledning av Sven Jensén. Styrelsen representerar hembygdsförbundet i olika sammanhang och deltar i konferenser, bl. a. de som arrangeras av Kultur Skåne, samarbetsparter, det regionala hembygdsförbundet och riksorganisationen. Några ledamöter ingår i arbetsgrupper hos Sveriges hembygdsförbund. En betydande insats görs genom medverkan i olika arrangemang, t. ex. Skånska bokmässan och aktiviteter på förbundets gård Ballingstorp. Styrelsen deltar i uppvaktningar hos medlemsföreningar, t. ex. Ängelholms hembygdsförening 75 år 20.6 (Ingegerd Hagelin, )vid återinvigningen av Österlens museum den 10.7 (Eva Kempff) och på Gärds härads hembygdsförenings 75-årsjubileum (Sven Jensén). Styrelsens ideella engagemang och kontaktnät både lokalt, regionalt och nationellt är av stor betydelse. Fr. vänster:ordförande Per Stenmarck uppvaktas på sin 60-årsdag. Delar av styrelsen i arbete. Foto: Maria Casagrande 5

6 6

7 Revisorer Valda av Skånes hembygdsförbund: ordinarie Björn Andersson, ersättare Karl-Erik Nilsson. Utsedda av Region Skåne: ordinarie Louise Rehn-Winsborg, ersättare Hans Johansson. Tre möten har hållits med revisorerna under året; 10.2, 27.4, Förvaltningsutskottet har efter stämman utgjorts av Ingegerd Hagelin, ordförande, Jörgen Vennby, Kristina Backe och Lisbeth Lindell. Kanslichefen är sekreterare och hembygdskonsulenterna är adjungerade. Förvaltningsutskottet har under året haft sex sammanträden. Framtidsgrupp Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en handlingsplan eller färdriktning för de frågor, som föreningarna lyft fram i samband med framtidsmöten. Förslaget presenterades vid Skånes hembygdsförbunds årsstämma 2010 och omfattade följande: 1. Det utökade kulturarvet 2. Olika hembygder och utökat samarbete 3. Kommunikation 4. Föreningsutveckling 5. Förslag till fortsatt arbete Arbetsgruppen bestod av följande personer fram till stämman 2010: Pia Sander, Ingela Frid och Jan Olofsson från Skånes hembygdsförbund, Kjell Bergman (Föreningen Svedala-Barabygden), Olavi Olson (Västra Göinge hembygdsförening) samt Sven Jensén, ordförande i gruppen (Göinge hembygdsförening). Efter stämman förändrades gruppen och bestod av följande: Pia Sander, Maria Casagrande och Jan Olofsson från Skånes hembygdsförbund, Olavi Olson (Västra Göinge hembygdsförening), Eva Kempff (Södra Ingelstads härads hembygdsförening), Jadwiga Kurowska (Kultur SKåne), Per-Axel Sjöholm (Ystads fornminnesförening) samt Sven Jensén, ordförande i gruppen (Göinge hembygdsförening). Arbetsgruppen har sammanträtt tre gånger, dels på kansliet i Lund dels på Klostret i Ystad. 7

8 Valberedningen består av en ordinarie och en ersättare från var och en av förbundets nio kretsar. Mandatperioden är fyra år. Valberedningen sammanträdde den 7.4 och på kansliet i Lund. Vid förbundsstämman förrättades val av representanter i krets 4, 5 och 6. Valberedningen har därefter följande sammansättning: Krets Mandatperiod 1 ord Ingegerd Christiansson, OK Origo i Össjö 1 ers Markus Persson, Munka Ljungby Tåssjö hembygdsförening 2 ord Olavi Olson, Västra Göinge hembygdsförening 2 ers Gert Lindkvist, Västra Torups hembygdsförening 3 ord Britt Louise Håkansson, Norra Strö hembygdsförening 3 ers Lotta Larsson, Örkeneds hembygdsförening 4 ord Olof Berg, Villands härads hembygdsförening 4 ers Ingegerd Nilsson, Villands härads hembygdsförening 5 ord Bo Larsson, Föreningen Skånska möllor 5 ers Kerstin Bengtsson, Föreningen Tomelilla byagård 6 ord Dagny Åkesson, Frosta härads hembygdsförening 6 ers Per Hemming, Stiftelsen Harlösa donationshus 7 ord Bertil Alvetorp, Bösarps hembygdsförening 7 ers Helge Olsson, Kulturgruppen Anderslöv och bygden 8 ord Sven Palm, Föreningen Skånska möllor 8 ers Siv Larsson, Hembygdsföreningen i Lomma kommun 9 ord Nils-Erik Winther, Harjagers härads fornminnes- och hembygdsförening 9 ers Ingrid Malmström, Södra Luggude härads hembygdsförening Ordförande i valberedningen har varit Hans Wilson, Billesholmstraktens hembygdsförening. till 2013 till 2013 till 2013 till 2013 till 2013 till 2013 till 2014 till 2014 till 2014 till 2014 till 2014 till 2014 till 2012 till 2012 till 2012 till 2012 till 2012 till 2012 Förbundsstämman Skånes hembygdsförbunds årsstämma hölls söndagen den 13.6 på Flottiljen i Ljungbyhed med Klippans hembygdsförening som värd. På stämman spelade Klippans musikkår och medlemsföreningar i Klippans kommun deltog med miniutställningar och bokbord. Inledningsanförande hölls av värdföreningens ordförande, Ingrid Larsson, kommunalråd Bengt Svensson, Ingegerd Hagelin (Riseberga-Färingtofta hembygdsförening och ledamot i hembygdsförbundet) samt av Skånes hembygdsförbunds ordförande Per Stenmarck. Klippans hembygdsförening svarade för eftermiddagsprogrammet: öppet hus i Hembygdsbyn Elfdalen med visning av veteranfordon och Axel Blomgrens fotosamling, samt visning i S:t Petri kyrka i Klippan, ritad av arkitekt Sigurd Lewerentz. 112 personer deltog i stämman. Klippans hembygdsförening visade bla veteranbilar efter stämman. Foto: Pia Sander 8

9 Kulturpriskanditaterna fr.v.: Tyke Tykesson och Björn Magnusson Staaf, Bianca Maria Barmen, Artur Strrid Foto av Artur Strid: Jan Nilsson. De övriga: Fotograf okänd. Kulturpriser Fyra kulturpriser delades ut i samband med förbundsstämman. William Lengertz ( ), författare och antikvariatsinnehavare, har gett namn åt de två kulturpriser som Skånes hembygdsförbund delar ut sedan 1967 i enlighet med en testamen tarisk donation. Pristagarna 2010 har utsetts av styrelsen efter för slag från en arbetsgrupp bestående av Kristina Backe, Sofie Bogaeus, Lisbeth Lindell och Pia Sander. Lengertz litteraturpris för 2010 tilldelades Björn Magnusson Staaf och Tyke Tykesson för boken Malmö i skimmer och skugga. Stadsbyggnad & arkitektur Lengertz konstpris för 2010 tilldelades konstnären Bianca Maria Barmen, Malmö, Viken. Landshövding Bengt Petris pris för framstående insats inom hembygdsvården i före detta Kristianstads län tilldelades för 2010 Artur Strid, för sina insatser som ordförande i Osby hembygdsförening från , i Skånes hembygdsförbunds redaktionskommitté och föreningsråd, som författare till mer än 50 artiklar i skilda ämnen samt de tre skönlitterära böcker som bygger på den egna uppväxten i Hökön. Som pedagog har han initierat samarbete mellan hembygdsföreningen och skolan och berättat om bygden för unga Osbybor. Utställning på Kulturen i Lund Mottagarna av årets Lengertz priser presenterades i en miniutställning på Kulturen i Lund. Skulpturer av Bianca Maria Barmen ställdes ut tillsammans med ett urval bilder och texter ur Malmö i skimmer och skugga. Stadsbyggnad & arkitektur Utställningen invigdes den 5.6 av Skånes hembygdsförbunds ordförande Per Stenmarck. Den pågick till Årsbok och redaktionskommitté Skånes hembygdsförbunds styrelse har beslutat att förbundet ger ut en temabok (inte årsvis) med anledning av ett aktuellt tema, att redaktionen består av tre i personalen (Sofie Bogaeus, Maria Casagrande, Pia Sander) och en utökad redaktionskommitté och att den föreslagna arbetsmodellen prövas och utvärderas. Den av styrelsen utsedda redaktionskommittén består av Gert Jeppsson, Char lotte Hagström, Maria Nilson, Per Stenmarck, Sven Jensén, Pia Sander, Sofie Bogaeus och Maria Casagrande. Artur Strid är utsedd av föreningsrådet. Redaktionskommittén har under året initierat arbetet med en årsbok om skånsk industrihistoria efter 1945 med betoning på människorna i industrin, berättelserna om deras arbete samt en överblick till ett urval av industrier och företag i länet. Två sammanträden hölls Ett exemplar av årsbok eller annan medlemsbok ingår som medlemsförmån och distribueras till medlemsföre ningar och till stödjande medlemmar. Skånes hembygdsförbund utgav ingen årsbok under året. Istället valdes Björn Magnusson Staaf och Tyke Tykesson Malmö i skimmer och skugga. Stadsbyggnad & arkitektur som medlemsbok. Bokförsäljning Skånes hembygdsförbunds årsböcker har sålts vid följande tillfällen: 13.3 Skånes genealogiska förbunds årsstämma med släktforskardag, Stadshallen i Lund. 5.9 Ballingstorpsdagen Skånska bokmässan, Helsingborg 9

10 28.11 Regionmuseets julmarknad, Kristianstad Ekonomi Skånes hembygdsförbunds verksamhet har bedrivits med verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag från Region Skånes kulturnämnd, med projektbidrag och andra tillfälliga bidrag från bl.a. läns sty relsen i Skåne, Stiftelsen Framtidens Kultur samt i övrigt med egen finan sie ring genom medlemsavgifter och bokförsäljning. Kultur Skåne har lämnat ett bidrag på SEK till ordinarie verksamhet och SEK för kulturpedagogik. I övrigt hänvisas till förvaltningsberättelsen med balans- och resultaträkningar. Stiftelsen Regionmuseet Skånes hembygdsförbund är en av de tre stiftarna av Stiftelsen Regionmuseet i Skåne. Styrelseledamöter Hembygdsförbundet har utsett tre ledamöter och två ersättare till styrelsen för Region museet/landsantikvarien i Skåne. Dessa har efter stämman varit: ordinarie: Ingegerd Hagelin, Sven Jensén och Per Stenmarck, 1:e suppleant: Kristina Backe, 2:e suppleant Arne Elowson. Hembygdsförbundets revisor i stiftelsen har varit Gun vald Karlsson med Jörgen Vennby som revisorssuppleant. Per Stenmarck är ledamot i styrelsens arbetsutskott och i styrelsen för det av Regionmuseet grundade bolaget Sydsvensk Arkeologi AB. IDEA Skånes hembygdsförbund är medlem i IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Arkiv och bibliotek Arkiv och bibliotek samägs av Regionmuseet, Kristianstad och Skånes hembygdsförbund och ryms i kanslilokalerna i byggnad 10, S:t Larsparken, Lund. Genom ett avtal med Re gion museet sköts dessa av museets arkivarie och bibliotekarie för att sambrukas. Samlingarna besöks av forskare och studenter av olika slag. Biblioteket har en årlig tillväxt genom att hem bygds förbundets årsbok kan användas i bytesförbindelser med and ra bok utgivare i Skåne, i övriga landet och i ett par nordiska länder. Ännu en viktig form för tillskott är att medlems föreningar översänder sina publika tioner. Totalt har biblioteket utökats med 32 titlar. På kansliet i Lund finns en samling med tidningsklipp och okatalogiserat småtryck från medlemsför enin garna. Den speglar Skånes hembygdsför bunds och föreningarnas verksamhet. Båda dessa samlingar växer genom bidrag i form av t.ex. trycksaker och foldrar som föreningarna sänder in. Samlingarna har stor betydelse för hem bygdsförbundets möjlighet att skapa överblick över skånsk hem bygdsrörelse. Fastigheter Skånes hembygdsförbund äger två fastigheter, gården Ballingstorp med intilliggande gården PerOls vid Hanaskog och Bis kops källaren på Ivö, enda rest av den medeltida bygg nad på ön som förknippas med ärkebiskopen And reas Sunesen. Ballingstorp är byggnadsminne medan Biskopskällaren är ett fornminne. Ballingstorp Under 2010 har en rad publika aktiviteter genomförts på Ballingstorpsgården; pedagogisk verksamhet för skolklasser från bygden, natur och kulturdag, temadag mm. Underhållsarbeten har utförts enligt ansökan till Länsstyrelsen gällande med två kompletterande ansökningar för Antikvarisk kontrollant från Regionmuseet/ Landsantikvarien i Skåne var Emelie Petersson. Arbetet har främst utförts på Brygghuset där delar av halmtaket har ersatts och flera rötskadade byggnadsdetaljer på östra takfallet, bl a en hel lejd, fick bytas. Lagningar fick också göras på lejden i väster. 10

11 Omryggning och byte av en del ryggaträn har utförts på härbret, stallängan, loglängan samt på PerOls-gården intill. Brygghusets skorsten har vittats och fönstren kittats om. Dessutom togs fem nya dendrokronologiska prov för att få större klarhet i byggnadernas ålder (gäller härbre, stuga, stall och brygghus). Resultat kommer Naturvårdsarbeten har utförts enligt plan med medel från Länsstyrelsen. Medel har sökts för naturvårdsarbeten under Britt-Marie och Tore Letin, Hanaskog, har fungerat som vaktmästare och stått för tillsyn, skötsel och röjningsarbete. Paret har också öppnat gården för besö kare. Sedan några år finns en lokal arbetsgrupp med bl a medlemmar i närbelägna hembygdsföreningar, representanter från Östra Göinge kommun, makarna Letin och personal från förbundet. Biskopskällaren på Ivö Markvård har utförts av Kristianstads kommun. Avtal tecknades mellan länsstyrelsen och kommunen för fornminnesvård Sveriges hembygdsförbund Skånes hembygdsförbund är liksom övriga 25 regionala hembygdsförbund i landet medlem i Sveriges hembygdsförbund. Samarbetet och utbytet med riksorganisationen ger förbundet tillgång till kontaktnät, specialkompetenser och arbetsgrupper över hela landet. Sveriges hembygdsförbund har även gått in i samarbeten och medfinansierat ett arrangemang i Skåne, t ex Skånska bokmässan i Helsingborg i oktober Föreningar som ansöker om inträde i Skånes hembygdsförbund efter förbundsstämman 2008 blir enligt den beslutade stadgeändringen automatiskt medlemmar i Sveriges hembygdsförbund. Skånes hembygdsförbunds ledamöters uppdrag i Sveriges hembygdsförbund: Per Stenmarck Sven Jensén Ingegerd Hagelin. Kristina Backe Konferenser Ledamot i styrelsen ( ), ledamot i styrgruppen för projektet Kulturarvet och toleransen och i programgruppen. Deltar i naturrådets möten, i redaktionskommittén och Hus med historia-projektet Försäkringsombud tillsammans med en av hembygdskonsulenterna. ledamot i riksorganisationens valberedning 30.1 Kulturarvet och toleransen. Seminarium för hembygdsförbund i sydlänen. Kulturhuset i Hässleholm. Arr. Sveriges hembygdsförbund 2.2 Ordförandeträff i Alvesta för de regionala förbunden i södra Sverige med Per Stenmarck som representant för Skåne Hembygdsförsäkringens årliga konferens i Falun, om brandskyddsarbete och tillgänglighet. Ingegerd Hagelin deltog Kulturarvet och toleransen. Seminarium för hembygdsförbund i sydlänen. Folkets hus i Laholm. Arr. Sveriges hembygdsförbund Riksstämma i Skara, Sven Jensén, Maj-Britt Mårtensson och Per Stenmarck deltog Kultursamverkansmodellen. Konferens i Göteborg, Sven Jensén deltog Hus med historia, konferens på Skansen. Sven Jensén medverkade och Pia Sander deltog Förtroenderåd, ett årligt möte mellan regionala hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund hölls på Statens historiska museum, Stockholm. Från Skånes hembygdsförbund deltog Per Stenmarck, Sven Jensén och Bengt Andersson. 11

12 23.10 & Sveriges hembygdsförbunds naturråd, möte i Stockholm. Sven Jensén deltog Samrådsgrupp för naturvård i Skåne län. Sven Jensén deltog. Konsulentträffar Sveriges hembygdsförbund arrangerar varje år en träff för utbyte mellan landets konsulenter. Ett möte hölls i Stockholm där aktuella frågor diskuterades. Ingela Frid, Jan Olofsson och Pia Sander deltog. Hembygdsförsäkringen I medlemskapet i Sveriges hembygdsförbund ingår en grundförsäkring i Hembygdsförsäkringen. Den omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydds- samt olycksfallsförsäkring. Därtill finns möjlighet att teckna förmånliga tilläggsförsäkringar för lösegendom och byggnader Informationsträff för skånska hembygdsföreningar på Regionmuseet, Kristianstad. Försäkringshand läggare Carolina Svensson medverkade Bygd & natur Sveriges hembygdsförbunds tidskrift trycks i ex och sprids i medlemsföreningar i landet. Skånes hembygdsförbund har en representant i redaktionskommittén genom Sven Jensén. Kulturarvet och toleransen Sveriges hembygdsförbund, de regionala förbunden och medlemsföreningarna, har arbetat fram en ideologisk grundsyn som beskriver att hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället samt är öppen för alla oavsett bakgrund. Hembygdsfrågor och kulturarv används av främlingsfientliga grupper som ett verktyg för uteslutande nationalism och främlingshat. Hembygdsrörelsen vill genom sitt demokratiska och humanistiska synsätt lyfta kulturarvet som en gemensam tillgång för alla. Projektets mål är att föra samman demokratiska krafter för att belysa dynamiken i hur kulturarvet tolkas och formas av alla människor som lever i Sverige idag och att synliggöra hembygdsrörelsen som samhällsaktör. Skånes hembygdsförbunds personal och delar av styrelsen har tillsammans med hembygdsförbunden i Bohuslän, Halland, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Öland deltagit i två seminarier inom projektet. Hus med historia I projektet, som pågår under 2010 och 2011, satsar regeringen 30 miljoner kronor på vården av landets hembygdsgårdar. Bidraget hanteras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund. Hus med historia avser att lyfta fram det lokala kulturarvet, att med vården av byggnaderna som utgångspunkt skapa aktiviteter som lockar besökare och främjar intresset för historien. Sveriges hembygdsförbunds tillgänglighetsarbete och satsning på utveckling av kulturturism är knutna till projektet. Hembygdsföreningar kan i Hus med historia söka bidrag hos länsstyrelsen för byggnadsvårdsinsatser och för informationsinsatser i samband med byggnadsvårdande arbeten. För 2010 sökte 500 hembygdsföreningar från hela landet bidrag för en sammanlagd summa som vida översteg de medel som regeringen avsatt. Under 2010 har runt 140 angelägna byggnadsvårdsprojekt kommit till stånd med stöd av bidraget i Hus med historia. Två föreningar i Skåne fick bidrag: Västra Göinge hembygdsförening och Göinge hembygdsförening. Nationell konferens på Skansen i Stockholm. Arrangör Sveriges hembygdsförbund, Riksantikvarieämbetet, Skansen. Mål: att visa den offentliga kulturmiljövården hembygdsgårdarnas och det lokala kulturarvets betydelse och att diskutera hur hembygdsgårdarnas värden långsiktigt kan bevaras och utvecklas. Deltagare var representanter för länsstyrelserna, regionala museer, friluftsmuseer, regionala hembygdsförbund och hembygdsföreningar. Nationell konferens på Skansen i Stockholm. Arrangör Sveriges hembygdsförbund, Riksantikvarieämbetet, Skansen. Mål: att visa den offentliga kulturmiljövården, hembygdsgårdarnas och det lokala kulturarvets betydelse och att diskutera hur hembygdsgårdarnas värden långsiktigt kan bevaras och utvecklas. Deltagare var representanter för länsstyrelserna, regionala museer, friluftsmuseer, regionala hembygdsförbund och hembygdsföreningar. 12

13 II. VERKSAMHET REGIONAL SAMORDNING Kretsar Att stimulera utbyte och kontakt mellan föreningarna är en viktig uppgift för hembygdsförbundet. Kretsmötena, som äger rum två gånger årligen, utgör det viktigaste forumet för utbyte av information, idéer och erfarenheter. Föreningarna träffas då i mindre grupper utifrån en kretsindelning i nio kretsar. Till kretsmötena utser varje förening själv sina deltagare och värdskapet alternerar bland föreningarna. Ett växlande värdskap ger föreningarna möjlighet att få en inblick i varandras verksamhet och lära känna olika platsers historia. Sammankallande till kretsmöten är hembygdskonsulenterna, som också håller i mötena och för minnesanteckningar. Kretsmötena innebär att varje medlemsförening har möjlighet att möta och diskutera med Skånes hembygdsförbund både vår och höst. För förbundet är det naturligtvis av mycket stor nytta att regelbundet kunna träffa medlemsföreningarna och diskutera angelägna frågor. Kretsarna är också basen för valen till valberedning och föreningsråd. Årets kretsmöten har hållits enligt följande: Krets 1: Vår: (PS) Höja sockens hembygdsförening Hembygdsgården i Höja Höst: (JO) Bjäre härads hembygdsförening Boarps hembygdspark Krets 2: Vår: (JO) Wittsjö hembygdsförening Vittsjö bibliotek/hemgården Höst: (PS) Vinslövs hembygdsförening Västergårda Krets 3: Vår: (IF) Sibbhults hembygdsförening Församlingshemmet i Sibbhult Höst: (MC) Glimåkra hembygdsförening Västergård, Glimåkra Krets 4: Vår: (IF) Gärds härads hembygdsförening Degeberga hembygdspark Höst: (PS) Byträffen Edenryd-Krokstorp-Åby Stärkan i Edenryd Krets 5: Vår: (PS) Ljunits och Herrestads hembygdsförening Krageholms mölla Höst: (JO) Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne Österlens museum i Simrishamn Krets 6: Vår: (JO) Tjörnarps sockengille Bokhällan, Tjörnarp Höst: (JO) Frosta härads hembygdsförening Församlingshemmet i Svensköp Krets 7 och 8: Vår: (JO) Lomma museiförening Museet Kraften i Lomma Höst: (MC) Torna härads hembygdsförening Vomb Krets 9: Vår: (IF) Rönnebergs härads hembygdsförening Hembygdsgården i Asmundtorp Höst: (MC) Billesholmstraktens hembygdsförening Norra Vrams prästgård Sammanlagt 374 deltagare. Mötena har i många fall kombinerats med studiebesök eller inbjudna föredragshållare: Karin Bengtsson, turistchef i Båstad kommun, talade om hur man gemensamt kan marknadsföra turistnäringen i en kommun (krets 1) Visning av Österlens museum samt projektet Forntid i byarna, ett pilotprojekt om att tillgängliggöra samlingarna. Har blivit ett virtuellt och sökbart museum. Ulrika Wallebom (krets 5) Visning av bildspelet Skromberga under 1940-, 50- och 60-talen. Staffan Nilsson, Skromberga akademi (krets 9) Visning av föreningarnas egna samlingar, industriminnen och byggnader, t.ex. Glasmuseet i Sibbhult och 13

14 Glimma glasmuseum (krets 3), Ringugnen i Tjörnarp (krets 6) och Lindqvists smedja i Broby, (krets 9). Viktiga frågor kring förbundets och föreningarnas verksamhet och fortsatta utveckling har tagits upp: Hus med historia, Skånska bokmässan/nya hembygder, förvaltningsplan för samlingarna, remissarbete, kulturturism, digitaliseringsfrågor, samtidsdokumentation etc. Föreningsråd Föreningsrådet möts två gånger om året och fungerar som en diskussions och kontaktyta mellan styrelsen och medlemsföreningarna. Som rådgivande organ kan Föreningsrådet ta upp egna frågor och behandla frågor som styrelsen överlämnar. Årets möten, 16.3 och 12.10, hölls i Höörs församlingshem. Föreningsrådet består av en ordinarie ledamot och en ersättare från var och en av de nio kretsarna. Efter förbundsstämman har föreningsrådet följande sammansättning: Krets Mandatperiod 1 ord Ingrid Larsson, Klippans hembygdsförening till ers Ingegerd Hagelin, Riseberga-Färingtofta hembygdsförening till ord Ebbe Persson, Wittsjö hembygdsförening till ers Jonny Dolkov, Bjärnums fornminnesförening till ord Artur Strid, Osby hembygdsförening till ers Sven Jensén, Göinge hembygdsförening till ord Torgils Svensson, Näsums hembygds- och fornminnesförening till ers Lars Olofsson, Ivetofta hembygdsförening till ord Ronnie Axelsson, Othinslunda hembygdsförening till ers Eva Kempff, Södra Ingelstads härads hembygdsförening till ord Kerstin Olsson, Frosta härads hembygdsförening till ers Anita Ohlin, Höörs museiförening till ord Holger Sverin, Oxie härads hembygdsförening till ers Lennart Olsson, Kulturgruppen Anderslöv och bygden till ord Hans Nilsson, Staffanstorps hembygdsförening till ers Inge Larsson, Sandbybygdens hembygdsförening till ord Hans Wilson*, ordf, Billesholmstraktens hembygdsförening 9 ers Torbjörn Gerward*, Kullens hembygdsförening * Genom en miss i valberedningens arbete verkställdes inga val för krets 9 i Föreningsrådet. Föreningsrådet ställde sig positivt till att representanterna för krets 9, Hans Wilsson och Torbjörn Gerward adjungerades och fick fortsatt förtroende under Ordförande har varit Torgils Svensson och vice ordförande Jonny Dolkov. Ingegerd Hagelin har varit styrelsens kontaktperson i Föreningsrådet. Kanslichefen och konsulenterna medverkar. Frågor som har behandlats: Framtid och färdriktning för hembygdsrörelsen Databas över förbundets och föreningarnas årsböcker Digitalisering av årsböcker och hembygdslitteratur Upphovsrätt Ideella föreningar som remissinstans i det kommunala planförfarandet, gästföreläsare: byggnadsantikvarie Katarina Olsson, Regionmuseet. 14

15 Regional kulturplan för Skåne samt remissyttrande från Skånes hembygdsförbund Föreningsutveckling, kurs 2011 Nätverk: Hembygdsparker som publik potential Profilgrupp Kommunala bidrag. Gärds härads hembygdsförening lyfte frågan om kommunala bidrag och den otydlighet som ofta råder när det gäller vilka typer av verksamheter som får tillskott. Hembygdsrörelsens grundsyn. Där står bl.a. att läsa: Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. 15

16 Uppsökande verksamhet och rådgivning Besök hos medlemsföreningar har, som framgår under flera rubriker, gjorts t. ex i samband med kurser, temadagar, kretsmöten och projekt. Här nämns ett urval, övriga omtalas under Projekt nedan. 5.2 Rundresa på Kullen inför temaresor för SPF-föreningar 8.2 Föreningsbesök Ängelholms hembygdsförening 11.2 Möte Hemmesdynge hembygdsförening och lärare vid Smygeskolan inför lärarfortbildning Möte Vemmenhögs härads fornminnes och hembygdsförening angående lärarfortbildning Föreningsbesök: Gärds härads hembygdsförening 17.2 Föreningsbesök Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening 25.2 Möte Falsterbonäsets museiförening inför lärarfortbildning 3.3 Föreningsbesök: Stiftelsen Skånes djurpark 3.3 Teknikhistorisk safari, projektmöte: Örkeneds hembygdsförening, Loshults hembygdsförening, Osby hembygdsförening 4.3 Teknikhistorisk safari, projektmöte: Sibbhults hembygdsförening, Göinge hembygdsförening, Bjärnums fornminnesförening 8.3 Föreningsbesök Fjälastorp-Stubbarps byaförening 18.3 Möte Föreningen Olivedal år 1880 inför tidsresa 18.3 Deltagande vid årsmöte på Hemmesdynge hembygdsförening, presentation av pedagogik och lärarfortbildningar 25.3 Föreningsbesök: Billesholms hembygdsförening 6.4 Deltagande vid års- och styrelsemöte på Tomelilla byagård, presentation av samlingar och lärarfortbildningar. 7.4 Föreningsbesök: Föreningen Höörs mölla 12.4 Teknikhistorisk safari, projektmöte: Gärds härads hembygdsförening, Iföverkens industrimuseum, Ivetofta hembygdsförening 23.4 Föreningsbesök: Höörs museiförening 5.5 Föreningsbesök Hovs hembygdsförening 7.5 Styrelsen på besök hos Billesholmstraktens hembygdsförening 19.5 Föreningsbesök Stora Hammar mölleförening 20.5 Deltagande i tidsresa med föreningen Olivedal år Föreningsbesök: Bösarps bygdeförening 27.5 Föreningsbesök: Södra Ingelstads härads hembygdsförening 1.7 Möte Föreningen Olivedal år 1880 om lärarfortbildning och lärarhandledning. 1.9 Möte med Hemmesdynge hembygdsförening med anledning av försäljning av museet. 7.9 Föreningsbesök Torna härads hembygdsförening 20.9 Föreningsbesök, Sandbybygdens hembygdsförening på besök på hembygdsförbundets kansli 9.11 Föreningsbesök: Näsum hembygds- och fornminnesförening Möte med föreningar i Tomelilla kommun ang. projektet Kvinnokraft Inför temaresa kulturturism: Örkeneds hembygdsförening, Loshults hembygdsförening, Osby hembygdsförening Föreningsbesök Ystads fornminnesförening Teknikhistorisk safari: rundresa med turismansvariga. Örkeneds hembygdsförening, Loshults hem bygdsförening, Osby hembygdsförening, Plastens hus. 16

17 17

18 Regionala referensgrupper och nätverk Skånes hembygdsförbund deltar i följande nätverk: Leader. Sven Jensén har representerat hembygdsförbundet vid Leadermöten och sitter med i LAG-styrelsen för Leader Skåne Ess (Kristianstad, Bromölla, Osby och Östra Göinge) som ordinarie ledamot för de ideella organisationerna med tyngdpunkt på hembygdsrörelsen. Ingegerd Hagelin har representerat hembygdsförbundet vid Leadermöten och sitter med i LAG-styrelsen för Leader Skåne Nordväst Norra (Bjuv, Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga kommuner samt Kågeröd-Röstånga församling i Svalövs kommun) som ordinarie ledamot för de ideella organisationerna med tyngdpunkt på hembygdsrörelsen. SALU gruppen (Skånes Arbetsgrupp för Landsbygdens Utveckling) med företrädare för bl. a. Region Skåne, Länsbygderådet SLUG, LRF och Hushållningssällskapen. Skånes hembygdsförbund är representerat genom Sven Jensén. Ideell kulturallians. Samverkan mellan ideella organisationer på riksplanet och regionalt. Skånes hembygdsförbund är representerat genom Sven Jensén och Pia Sander som deltagit i tre möten. Nätverket för textil och dräkt. Skånes hembygdsförbund ingår tillsammans med representanter för skånska museer, hemslöjden och Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Förbundet representeras genom Barbro Lindholm, Färs härads hembygdsförening, som har deltagit i genomförandet av ett dräktseminarium i Lund 2-3 oktober. Kulturpedagogik. Jan Olofsson och Pia Sander har deltagit i konferenser och nätverksmöten arrangerade av Kultur Skåne. Regionalt uppdrag inom kulturpedagogik. Jan Olofsson och Pia Sander deltar i gruppen som arbetar med samhällsutveckling, etik och ideologi. Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen och arbetat fram lärarfortbildningar med fokus på kvinnan under 1800-talet. Dessutom har arbetet utvärderats och presenterats för företrädare för Kultur Skåne. Uppsökarna. Jan Olofsson är med i nätverket Uppsökarna. Det består av museer som bedriver uppsökande verksamhet ute i skolorna med elever och lärare. Övriga i nätverket är Malmö museer, Trelleborgs museum, Regionmuseet, Glimmingehus och Fredriksdals museer och trädgårdar. Kultur Skåne Skånes hembygdsförbund, både styrelse och personal, deltar i de konferenser och möten som Kultur Skåne inbjuder till och avsätter tid för att diskutera ärenden om regional kulturpolitik. Förbundet lämnade en spontanremiss på den regionala kulturplanen och diskuterade denna på föreningsråd och kretsmöten. Kopplingen mellan lokal, regional och nationell kulturpolitik och dialogen med regionen och kommunerna är viktig för hembygdsförbundet och föreningarna. Förbundet har träffat representanter för det regionala kulturkansliet vid tre tillfällen under Ärenden som diskuterades var folkbildning och digital presentation av kulturarv. Ett möte hölls för att presentera förbundets och hembygdsrörelsens verksamhet för nya handläggare och diskutera utvecklingsfrågor. Skånes hembygdsförbund, Hemslöjdskonsulenterna i Skåne och Skånes arkivförbund har träffats vid tre tillfällen för att diskutera gemensamma frågor. Jan Stenfell, Kultur Skåne, har deltagit. Uppdrag Pia Sander ingår i valberedningen för Föreningen Skånska Möllor. Lisbeth Lindell är förbundets representant i Stiftelsen Jöns Jons-gården i Kattarp. 18

19 Föredrag 8.4 Föredrag för studieansvariga i SPF Skåne. Ingela Frid och Pia Sander medverkade. 40 åhörare 11.5 En förvaltningsplan för hembygdsföreningar. Föredrag av Ingela Frid och Pia Sander på Kulturen, Lund ABM Hässleholm, temaväskor för skolan. Pia Sander och Karin Sjöberg, föredrag för lärare och skolbibliotekarier, Kulturhuset i Hässleholm Minneslådor för äldreomsorgen. Presentation, Pia Sander och Karin Sjöberg på Kultur i vården-konferens i Malmö. Arr. Kultur Skåne. 1.9 Minneslådor för äldreomsorgen. Presentation, Pia Sander och Karin Sjöberg på Kultur i vården-konferens i Malmö. Arr. Kultur Skåne Jan Olofsson föreläste om kontakten mellan araber och vikingar. Smålands museum, Växjö. I samarbete med studieförbundet Ibn Rushd Jan Olofsson föreläste om kontakten mellan araber och vikingar, Trelleborgen. I samarbete med studieförbundet Ibn Rushd Jan Olofsson föreläste om kontakten mellan araber och vikingar. Malmö museer. I samarbete med studieförbundet Ibn Rushd Jan Olofsson har berättat sagor och sägner på Bokmässan i Helsingborg Jan Olofsson presenterade SH:s pedagogiska verksamhet på träff för barnkultursamordnare. Åstorp. Totalt: 749 åhörare. 50 åhörare 20 åhörare 200 åhörare 200 åhörare 97 åhörare 49 åhörare 45 åhörare 30 åhörare 17 åhörare Marknadsföring och kommunikation En kommunikationsplan för Skånes hembygdsförbund togs fram under 2009 av Jan Olofsson, Pia Sander, Sven Jensén, Göinge hembygdsförening och Per-Axel Sjöholm, Ystads fornminnesförening. Planen trädde i kraft vid styrelsemötet den 7 maj Planen utvecklar förbundets arbetssätt genom att verka mer aktivt, främst inom extern kommunikation. Som intern kommunikation avses kommunikation med förbundets medlemsföreningar samt med Sveriges hembygdsförbund och andra regionala hembygdsförbund. Som extern kommunikation avses övrig kommunikation med främst media, allmänhet, politiker, skolor, andra organisationer, myndigheter m fl. Ett antal aktiviteter för att förbättra såväl intern som extern kommunikation togs upp samt en mediaplan för Det proaktiva arbetssättet användes bl a i samband med opinionsbildning för att nå en bra lösning i frågan om försäljningen av Hemmesdynge hembygdsmuseum. I enlighet med kommunikationsplanen skickades följande pressreleaser under 2010: Vid samtliga arrangemang, utom Natur- och Kulturdagen på Ballingstorp, kom en eller flera tidningar till pressträffarna och i några fall även Sveriges Radio. Tid Ämne Januari Kulturarvet och toleransen, fortbildning i Hässleholm. Pressreleasen utformades i samarbete med SHF och lades också ut på deras hemsida. I anslutning hölls en pressträff. Februari Hemmesdynge hembygdsförening. Angående försäljningen av museet och församlingshemmet. En pressträff hölls April Teknikhistorisk safari, projekstart. En pressträff hölls den 14.4 på Hässleholms kulturhus och i Filfabriken i samma stad. Juni Hemmesdynge hembygdsförening. Som ett ytterligare steg i det proaktiva arbetet bjöds pressen in den 8.6, då skolbarn från Klagstorp besökte museet. Juli Öppen gård på Ballingstorp. Pressen bjöds in den Augusti Natur- och Kulturdag på Ballingstorp. Pressen bjöds in 5.8. Slöjdläger i Näsum. Pressen bjöds in September Kulturarvsdagen Pressen fick information om alla föreningsevenemang den

20 Oktober Inför Bokmässan i Helsingborg. Pressutskick via Författarcentrum Syd. Inför Bokmässan i Helsingborg. Pressutskick via Författarcentrum Syd. Inbjudan till pressträff Möte med Nätverket för hembygdsparker, V:a Göinge hembygdsförening, Hässleholm. Pressträff Skånes hembygdsförbund och hembygdsrörelsen i media 2010: Sveriges Radio Kristianstad, 30 januari: Maria Dietrichson, Utbildning mot främlingsfientlighet* Norra Skåne, 31 januari: Stefan Franzén, Hembygdsrörelse mot främlingsfientlighet* Kristianstadsbladet, 1 februari: Johan Eriksson, Hembygd och kulturarv ska motverka rasism* Trelleborgs Allehanda, 27 februari: Lasse Bryggare, Husförsäljning hotar hembygdsmuseum Norra Skåne, 2 mars: Bertil Nilsson, Ballingstorp möter våren* Sveriges Radio Kristianstad, 14 april: Maria Dietrichson, Turista bland gamla industrier* Norra Skåne, 15 april: Henrik Nordell, På safari genom teknisk historia* Trelleborgs Allehanda, 9 juni: Mats A Klingen, Kyrkans försäljning knäcker museum. Skånska Dagbladet, 10 juni: Helen Fingalsson, Med många länkar till det förflutna Norra Skåne, 10 juni (sommarbilaga): Helen Fingalsson, Här finns många länkar till det förflutna Norra Skåne, 30 juni: Diana Ledin, Tekniksafari i kommunen* Nora Skåne, 25 juli: Bertil Nilsson, På besök i sagoland Sydöstran, 9 augusti: Liten artikel inför slöjdlägret Kristianstadsbladet, 11 augusti: Roger Bing, Så ska en fågelholk spikas.* Blekinge Läns Tidning, 11 augusti: Ida Gustafsson, Handarbetande barn på slöjdläger* Helsingborgs Dagblad, 11 oktober (webben): Per Ohlsson, Nära och fjärran på ny bokmässa Helsingborgs Dagblad, 16 oktober: Johan Malmberg, I hemmets otrygga vrå Helsingborgs Dagblad, 17 oktober: Raja Bahari, Författare och hembygd i fokus Kulturnytt P1, 17 oktober: Karin Arbsjö, Hembygdsbegreppet i globalt fokus i Skåne* Helsingborgs Dagblad, 18 oktober (blogg): Sören Sommelius, Är saftsoppa en svensk nationalrätt? *= Även på webben hos respektive utgivare. Hemsida Hemsidan är en viktig informationskanal gentemot medlemsföreningarna och allmänheten och täta uppdateringar är en prioriterad arbetsuppgift. Det mesta som skickas till medlemmarnas kontaktpersoner finns även att hämta på hemsidan; kallelser, inbjudningar, kalendarium, stämmohandlingar inför förbundets årsmöte etc. Samtliga medlemsföreningar presenteras på hemsidan med kort text, foto, uppgift om öppettider och kontaktperson (om denne givit skriftligt tillstånd) samt länk till egen hemsida. Skånes hembygdsförbund har beslutat att för tillfället inte marknadsföra medlemsföreningarnas kulturevenemang och utställningar via hemsidan pga. administrativ tungroddhet. I stället letar förbundet befintliga digitala lösningar som medger att föreningarna själva på ett enkelt och genomslagskraftigt sätt kan marknadsföra sina evenemang, t ex på Sveriges hembygdsförbund utvecklar nästa generation av hembygdsportalen som beräknas vara tillgänglig för användning under 2012, varefter Skånes hembygdsförbund kommer att bygga en ny hemsida. På den blir det också möjligt för föreningarna att marknadsföra sina evenemang direkt. Nyhetsbrevet I Nyhetsbrevet ges korta nyheter som är användbara för alla som sysslar med eller är intresserade av hembygdsverksamhet. Goda exempel ur föreningarnas verksamhet lyfts fram som inspiration till andra. Tonvikt ligger på vad som ska hända, inte på vad som hänt. Nyhetsbrevet utkommer med minst 6 nummer under ett år. Alla som vill, inte bara medlemmar, kan få Nyhetsbrevet till sin e-postadress. Anmälan sker via Skånes 20

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 Framtidsfrågor och förbundets profil Skånes hembygdsförbund har sedan 2006 drivit framtidsfrågor inom hembygdsrörelsen. En arbetsgrupp bestående av en balanserad

Läs mer

Årsredovisning. Skånes hembygdsförbund

Årsredovisning. Skånes hembygdsförbund Årsredovisning för Skånes hembygdsförbund Räkenskapsåret 2008 Skånes hembygdsförbund 1(9) Styrelsen för Skånes hembygdsförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningar kommunvis. För mer information om vardera förening gå in på sidomenyn Föreningar & museum.

Föreningar kommunvis. För mer information om vardera förening gå in på sidomenyn Föreningar & museum. Föreningar kommunvis För mer information om vardera förening gå in på sidomenyn Föreningar & museum. Bjuv Billesholmstraktens hembygdsförening Skromberga Akademi Södra Luggude härads hembygdsförening Bromölla

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND I. ORGANISATION Skånes hembygdsförbund är regional huvudorganisation för föreningar och andra ideella sammanslutningar som arbetar med kulturarv, hembygdsvård och lokal historia

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND I. ORGANISATION Skånes hembygdsförbund är regional huvudorganisation för föreningar och andra ideella sammanslutningar som arbetar med kulturarv, hembygdsvård och lokal historia

Läs mer

1. Vårens kurser från Skånes hembygdsförbund För mer information och anmälan: http://www.skaneshembygdsforbund.se, klicka på Kalendarium och kurser

1. Vårens kurser från Skånes hembygdsförbund För mer information och anmälan: http://www.skaneshembygdsforbund.se, klicka på Kalendarium och kurser Visa nyhetsbrevet i webbläsaren Nyhetsbrev nr. 9, december 2010 För optimal distribution av julklappar bör tomten bo på ett berg i Kirgizistan enligt uträkning av teknikkonsultföretag. Men han måste ändå

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND I. ORGANISATION Skånes hembygdsförbund är regional huvudorganisation för föreningar och andra ideella sammanslutningar som arbetar med kulturarv, hembygdsvård och lokal historia

Läs mer

Medlemsavgifter Bilaga 9

Medlemsavgifter Bilaga 9 Medlemsavgifter Bilaga 9 Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Presidiet godkände presidieprotokoll nr 70 överlämnade styrelseprotokoll nr 70 och 71 till styrelsen för godkännande. a. Budget & balans Bilaga

Presidiet godkände presidieprotokoll nr 70 överlämnade styrelseprotokoll nr 70 och 71 till styrelsen för godkännande. a. Budget & balans Bilaga Protokoll Tid: tisdag 28 augusti 2012, kl 9-12 Plats: SHF:s kansli, Sabbatsbergsvägen 6, Stockholm Presidiet Nr 71 Närvarande: Birger Svanström, förbundsordförande; Ingela Broström, 1:e vice ordförande;

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Nyhetsbrev nr 7, oktober 2010

Nyhetsbrev nr 7, oktober 2010 1 av 5 2010 11 08 11:03 Ämne: Nyhetsbrev nr. 7 från Skånes hembygdsförbund oktober 2010 Från: Skånes hembygdsförbund Datum: Mon, 11 Oct 2010 11:32:19 +0200 Till:

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Antagna vid Hembygds- och Studieföreningen Facklans bildande. Ändrade vid årsmöte den 9 mars 2014. 1. Namn och verksamhetsområde Hembygdsföreningen Facklan, nedan

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Skånes Hembygdsförbund Tidningen Nr 2 2008

Skånes Hembygdsförbund Tidningen Nr 2 2008 Skånes Hembygdsförbund Tidningen Nr 2 2008 Julmarknad på Svaneholm 2007. Foto: Kerstin Arcadius. INNEHÅLL sid Ordföranden har ordet 2 Minneslådor för äldreomsorgen 3 Skånes hembygdsförbunds framtidsgrupp

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND ORGANISATION Skånes hembygdsförbund är regional huvudorganisation för föreningar och andra ideella sammanslutningar som arbetar med kulturarv, hembygdsvård och lokal historia i Skåne.

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson Helén Rosengren, protokollsekreterare

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson Helén Rosengren, protokollsekreterare LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2016 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.30-12.00 Plats Närvarande LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening Normalstadgar (Ideell förening, läns) Antagna riks 2013-05-25. (Tidigare normalstadgar antogs 1987-05-20) Antagna Ångermanland 2014-04-05 (Tidigare stadgar 1998-01-21) STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2015-09-29 1 (5) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-09-29 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Tyringe Byalag. Årsmöte

Tyringe Byalag. Årsmöte 1 Tyringe Byalag Årsmöte 2016 2 TYRINGE BYALAG ÅRSMÖTESHANDLINGAR 1 Fastställande av närvaroförteckningen/röstlängden 2 Val av ordförande för stämmoförhandlingarna. 3 Val av mötessekreterare för stämmoförhandlingarna

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

STADGAR FÖR TORSLUNDA HEMBYGDSFÖRENING Antagna vid årsmötet på Ölands Folkhögskola 2010 Reviderade vid årsmötet på Ölands Folkhögskola 2013

STADGAR FÖR TORSLUNDA HEMBYGDSFÖRENING Antagna vid årsmötet på Ölands Folkhögskola 2010 Reviderade vid årsmötet på Ölands Folkhögskola 2013 STADGAR FÖR TORSLUNDA HEMBYGDSFÖRENING Antagna vid årsmötet på Ölands Folkhögskola 2010 Reviderade vid årsmötet på Ölands Folkhögskola 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär 2

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling Länsstyrelsen 12FS 2005:247 01-10:10 Utkom från trycket den 14 september 2005 Kungörelse om förbud enligt väglagen; utfärdad den 13 september 2005. Med stöd av 47 väglagen

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla.

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. 1 Inledning och mötets öppnande. Ordförande Anette Jerresand förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Evenemangskalender Skånska hembygdsföreningar maj och juni 2010

Evenemangskalender Skånska hembygdsföreningar maj och juni 2010 Evenemangskalender Skånska hembygdsföreningar maj och juni 2010 2 maj kl. 10 Röstånga. Exkursion: Rönneådagen 2010. Blommor vid Rönneå. Samling vid parkeringen i Eneskogen Anderstorp. Naturguide Britt-

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2015-06-16 1 (5) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-06-16 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET

OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET OMGÅNG II, ARKIVOMRÅDET Beviljade ansökningar, belopp i kr. 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. Folke Bernadotteakademin Digitalisering av arkiv om svenskt deltagande i internationella

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer