NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR"

Transkript

1 NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev I regleringsbrevet för 2014 avseende Migrationsverket finns två återrapporteringskrav avseende hbt-frågor. Det ena avser en redovisning av hur arbetet för rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden, där sexuell läggning och könsidentitet åberopas, fortskrider. Det andra uppdraget avser en redovisning av hur erfarenheterna från utvecklingsarbetet på hbt-området har tillvaratagits för att öka den rättsliga kvaliteten i verksamheten. Riksdagen om hbt-flyktingar I socialförsäkringsutskottets betänkande 203/14:SfU6 behandlas bl.a. de motioner som väcktes under den allmänna motionstiden 2013 (se föregående nyhetsbrev). Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden då man menar att var och en som söker asyl i Sverige får sitt skyddsbehov prövat i enlighet med skyddsgrunderna i utlänningslagen. Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska avgöra om det finns grund för uppehållstillstånd. När det gäller att ge vägledning för tillämpningen är det en fråga för Migrationsöverdomstolen i egenskap av praxisbildande instans. Med hänsyn härtill och det uppdrag Migrationsverket har fått i regleringsbrevet för 2014 avstyrks motionerna. Ledamöterna från S och V reserverade sig mot utskottets ställningstagande och förordade bifall till motionerna. Reservationerna avslogs dock av riksdagen den 16 april 2014 utan rösträkning. Utvärdering av kvaliteten i ärenden där Migrationsverkets hbtq-specialister har deltagit Migrationsverket har gjort en intern granskning av de beslut under perioden 1 april 15 november 2013 där en hbtqspecialist deltagit i beslutet. Sammanlagt har granskningen kommit att omfatta 141 ärenden (111 avseende män och 30 avseende kvinnor). Flest ärenden avsåg personer från Uganda (57 st) medan övriga 84 ärenden avsåg personer från 35 olika nationaliteter. Av ärendena har 111 beviljats permanent uppehållstillstånd (79 procent). Av de 28 ärenden som avslagits (ett lämnades utan åtgärd) hade 14 sökanden gjort sin sexuella läggning sannolik medan elva inte hade gjort sin sexuella läggning sannolik (i tre ärenden framgick inte detta av beslutet). Sammanfattningsvis menar Migrationsverket att utredningarna i ärendena till stor del är bra även om det i ett antal ärenden finns tveksamheter kring en del frågor som ställts, alternativt att det saknas en del frågor. Verkets granskare menar också att det i utredningar där hbt-skäl anförts har identifierats som ett område där det finns möjlighet att bli bättre. I analysen av resultatet menar Migrationsverket att det i 27 ärenden (20 procent) finns brister i utredningarna som beror på att det har varit för stort fokus på sexuella relationer och händelser kopplade till detta. Totalt anses 115 utredningar som godkända. Hbtq-ärende i Migrationsöverdomstolen Migrationsöverdomstolen har för första gången beviljat prövningstillstånd i ett ärende där frågan gällde prövning av asylskäl på grund av sexuell läggning. Domen avkunnades i december 2013 men har inte publicerats i Migrationsöverdomstolens förteckning över vägledande avgöranden. Målet avsåg en homosexuell man från Nigeria, men Migrationsöverdomstolen menade att mannen inte hade gjort sannolikt att han är homosexuell eller att han i hemlandet tillskrivits en sådan läggning. Det saknades därför anledning för domstolen att ta ställning till om situationen för homosexuella i Nigeria är sådan att det föreligger risk för förföljelse där. Eftersom mannen inte riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning ansågs han inte heller vara flykting. Innan Migrationsöverdomstolen gjorde den individuella bedömningen redovisades bl.a. en metod för prövning av

2 förföljelse på grund av sexuell läggning varvid återgavs dokument av UNHCR (handboken), rättsliga ställningstaganden av Migrationsverket, samt avgöranden av Europadomstolen och EU-domstolen. Avslagsärende från Kazakstan Migrationsdomstolen har avslagit ett ärende från två homosexuella män (pojkvänner) från Kazakstan som där utsatts för kidnappning och allvarliga övergrepp. Domstolen anser att de sökandenas identitet är klarlagd och ifrågasätter inte deras asylberättelse. Men den anser att det inte är styrkt vem som har utövat förtrycket mot männen och att det är upp till myndigheterna i hemlandet att skydda männen mot fortsatta övergrepp om de skulle återvända. Avslagsärende från Iran Migrationsverket i Solna avslog en ansökan från en homosexuell man, som ansökte om asyl sedan det tidigare avslagsbeslutet hade preskriberats. Migrationsverket ansåg i sitt avslagsbeslut att det var en negativ omständighet att sökanden hade dröjt med att berätta om sin sexuella läggning. Verket ifrågasatte också om sökanden hade besökt iranska ambassaden tillsammans med sin pojkvän och att de då blivit avslöjade som homosexuella. Det kvitto på passbetalning som lämnats in av sökanden ansågs inte heller styrka besöket på ambassaden. Migrationsverket ifrågasatte också mannens sexuella läggning eftersom det är anmärkningsvärt att ingen medlem av din familj eller övriga omgivning fått vetskap om vad som pågick och reagerat. Detta mot bakgrund av Irans stränga lagstiftning om homosexualitet och de risker som därmed förelåg för dig och dina släktingar. Sökanden hade nämligen i den nya ansökan berättat om att han i unga år hade haft en del sex med jämnåriga släktingar. Migrationsdomstolen avslog överklagandet utan att närmare diskutera frågan om sexuell läggning. Istället menade man att utredningen i målet inte gav tillräckligt stöd för vad som utspelat sig på den iranska ambassaden. Domstolen drog slutsatsen att omständigheterna inte tydde på att klaganden missaktas som homosexuell av den iranska regimen och därför fanns det inte heller någon konkret hotbild mot honom. Någon diskussion om möjligheterna för mannen att leva öppet med sin sexuella läggning förs inte. Ärendet har överklagats till Migrationsöverdomstolen som ännu inte beslutat om prövningstillstånd. Avslagsärende från Nigeria En homosexuell man från Nigeria fick tidigare avslag på sin asylansökan då Migrationsverket ifrågasatte hans sexuella läggning och att han inte levde öppet som homosexuell. Mannen anförde senare verkställighetshinder och anförde som nya omständigheter; att han numera levde öppet med sin sexuella läggning och hade en partner i Sverige. Dessutom hade Nigeria infört en skärpt lagstiftning för homosexuella. Migrationsverket i Boden menade i sitt beslut att de anförda skälen var nya omständigheter som inte tidigare hade prövats men avslog ändå den nya ansökan. Verket menade att enbart ett påstående om att mannen levde öppet med sin sexuella läggning inte kunde läggas till grund för att bevilja asyl. Därför fanns det ingen anledning att gå vidare i bedömningen av situationen för homosexuella i Nigeria, varvid man också tagit hänsyn till de trovärdighetsbrister som fanns i det första ärendet. I Migrationsverkets beslut deltog två hbtq-specialister samt verksamhetschefen. Ärendet överklagades till den nya migrationsdomstolen i Luleå som avslog överklagandet. Domstolen menade att de nya omständigheter som anförts hade nära anknytning till vad som redan har prövats och menade vidare att inte heller de nya omständigheterna som gäller den nya lagstiftningen och den försämrade situationen för homosexuella kan antas innebära att det finns skälig anledning att han löper risk för förföljelse. Någon närmare redovisning av vilka skäl som låg till grund för denna bedömning finns inte. Ärendet har överklagats till Migrationsöverdomstolen som ännu inte avgjort frågan om prövningstillstånd. Avslagsärende ett från Uganda En asylansökan från en homosexuell man från Uganda avslogs av Migrationsverket i Gävle med motiveringen att han inte är homosexuell. Till grund för denna bedömning anförde verket bl.a. att han under asylutredningen föreföll haft mycket svårt att redogöra för hur hans liv som homosexuell tagit sig uttryck i hemlandet och han inte heller kunde utveckla några längre resonemang om hur han under åren känt eller tänkt kring sin sexuella läggning. Migrationsdomstolen för inget resonemang om mannens sexuella läggning utan menar att det finns trovärdighetsbrister i asylberättelsen. En sådan var att mannen inte visste hur pojkvännen försörjde sig trots att de bott ihop i flera månader och att han inte gjort några ansträngningar för att ta reda på vad som hänt pojkvännen sedan de flytt. Migrationsverket hade i sitt beslut godtagit att mannen hade styrkt sin identitet. Detta ifrågasattes dock av processföraren vid den muntliga förhandlingen och efter slutpläderingen lämnade denne in vissa handlingar från internet. Med hänsyn

3 härtill har prövningstillstånd begärts hos Migrationsöverdomstolen, som dock ännu inte beslutat i den frågan. Avslagsärende två från Uganda I en ny ansökan om uppehållstillstånd anförde en man från Uganda att han riskerade att bli förföljd på grund av sin sexuella läggning om han tvingades återvända till sitt hemland. Såväl Migrationsverket i Solna som migrationsdomstolen ifrågasatte hans asylskäl och hans sexuella läggning. När det gäller den sexuella läggningen menade migrationsdomstolen att mannens uppgifter om hur han kom till insikt om sin homosexualitet och hur läggningen tog sig uttryck är vag och detaljfattig. Detta, menar domstolen, är märkligt eftersom den sexuella läggningen måste anses vara en grundläggande egenskap hos individen. När det gäller mannens öppenhet i Sverige med sin sexuella läggning menar domstolen att hans engagemang i RFSL inte är av sådan art och omfattning att han skulle riskera att uppmärksammas av ugandiska myndigheter vid ett återvändande. Det kan tilläggas att migrationsdomstolen avslog mannens begäran att vittnesförhör skulle hållas med flera personer, däribland RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund. Migrationsöverdomstolen har i detta ärende avslagit begäran om prövningstillstånd. Avslagsärende tre från Uganda En homosexuell man fick avslag från Migrationsverket i Gävle på sin asylansökan då verket inte ansåg att mannen gjort sin sexuella läggning trovärdig. Mannen hade från början betraktat sig som bisexuell men senare i livet levt som enbart homosexuell. Verket menade att han inte på ett trovärdigt sätt förmått redogöra för processen över hur han skulle ha insett att han är bisexuell, över hur hans tankegångar gått inför beslutet att inleda en relation med en man eller hur han känt sig inombords då han tog steget till relationen. Verket menade också att i det fall mannen hade ändrat sin sexuella läggning torde detta ha varit en lång process som föregåtts av en mängd tankar och känslor, särskilt i ett land som Uganda där homosexualitet är stigmatiserat och förbjudet. Mannen saknade också kunskap om lagstiftningen och forum för homosexuellas rättigheter i hemlandet. Migrationsdomstolen ifrågasatte mannen asylberättelse och menade också att han inte på ett trovärdigt sätt kunnat förklara hur han kom till insikt om sin uppgivna sexuella läggning. Domstolen menade att mannen varken förmått göra sannolikt att han är homo- eller bisexuell eller att det han berättat faktiskt har inträffat. Utöver dessa omständigheter menade Migrationsverket och domstolen att mannen inte kunnat styrka identitet. Sedan mannen lyckats erhålla ett födelsebevis från hemlandet samt en arresteringsorder gjordes en ny ansökan. I denna åberopades dessutom den försämrade lagstiftningen i Uganda. Migrationsverket avslog dock den nya ansökan då de åberopade handlingarna ansågs ha ett lågt bevisvärde samt att den förändrade lagstiftningen i Uganda inte styrkte att mannen hade något skyddsbehov i Sverige. Migrationsdomstolen delade verkets uppfattning och Migrationsöverdomstolen avslog också överklagandet dit. Avslagsärende från Kenya Migrationsverket i Flen avslog en asylansökan från en homosexuell man bl.a. därför att man ansåg att han inte kunnat göra sin sexuella läggning sannolik. Verket menade att han hade en vag och oprecis kännedom om vilka förhållanden som gäller för homosexuella i Kenya. Som exempel nämndes att han inte kände till hur lagen ställer sig till homosexuella i hemlandet eller hur homosexuella träffar varandra i Kenya eller vilka webbsidor som är populära för att hitta en partner. Han kände inte heller till en organisation för hbt-personer kallad GALCK. Sedan ärendet överklagats till Migrationsdomstolen avslog domstolen hans överklagande. Domstolen för inget resonemang om mannens sexuella läggning, utan menar att det finns myndighetsskydd att tillgå i Kenya för personer som riskerar våldshandlingar från enskilda och han därför inte gjort sannolikt att han riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Avslagsärende från Kamerun En homosexuell man från Kamerun anförde att han riskerade att bli förföljd i Kamerun på grund av sin sexuella läggning. Migrationsverket i Solna avslog hans asylansökan och menade att han inte hade gjort sin sexuella läggning sannolik. Verket menade därvid att han inte hade kunnat förklara hur han kommit till insikt om sin läggning eller hur han hade funderat om sin homosexualitet. Eftersom homosexualitet är olagligt och mannen upptäckte sin sexuella läggning relativt sent i livet borde detta ha föranlett tankar kring detta och han borde ha kunnat redogöra för sina tankar på ett bättre sätt än han hade gjort. Migrationsdomstolen avslog överklagandet framför allt med hänvisning till trovärdighetsbrister i asylberättelsen och

4 man förde inga resonemang om mannens sexuella läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Domstolen menade dessutom att den omständigheten att mannen levt öppet med sin sexuella läggning i Sverige inte innebär att han riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet. Avslagsärenden avgjorda av Migrationsverket Migrationsverket fortsätter att avslå asylansökningar från hbtq-flyktingar. Samtliga ärenden har överklagats till en migrationsdomstol, som ännu inte har avgjort ärendena. Då verket numera har en ny handläggningsordning som innebär att en hbtq-specialist ska vara delaktig i beslutet redovisas nedan de beslutsmotiveringar som förekommit. Det kan noteras att en hbtq-specialist deltagit i de beslut som redovisas nedan. En lesbisk kvinna från Nigeria fick avslag av Migrationsverket i Göteborg därför att hon inte gjort sin sexuella läggning sannolik på grund av att asylberättelsen bedömdes vara vag och detaljfattig. Till grund för denna bedömning har verket sagt att den sökande har lämnat korta svar på frågor som: beskriv processen från att du misstänkte att du var lesbisk till att du förstod det?, och vad jag menar är att inom vissa religiösa grupper så är homosexualitet negativt, har du några tankar kring dessa?. Migrationsverket i Flen avslog en asylansökan från en homosexuell man från Nigeria då man ansåg att han inte gjort sin sexuella läggning sannolik. Som bevis för denna bedömning anförde verket att mannen kunnat leva i en stad och ha en pojkvän utan att omgivningen känt till hans sexuella läggning. Dessutom hade han lämnat olika uppgifter om hur många sms-meddelanden som hade utväxlats, oklart dock på vilket sätt detta skulle påverka bedömningen av den sexuella läggningen. En homosexuell man från Kamerun fick avslag av Migrationsverket i Göteborg därför att han inte gjort sannolikt att han är homosexuell., bl.a. därför att han inte kunnat, enligt verkets mening, redogöra för sitt medlemskap i en organisation för homosexuella. Asylprövningen barn i Solna avslog en ansökan från en ung man från Senegal. Inte heller han bedömdes trovärdig när det gäller den sexuella läggningen. Här anförde verket att han talade om homosexuella på ett stereotypt sätt genom att inte kunna beskriva vad han och hans partner gjorde utöver att ha samlag. Den sökande visste inte heller vad lagen i Senegal säger om homosexuella och han kände inte heller till den acceptans som i vart fall tidigare funnits i Senegal beträffande homosexuella. I ett annat ärende från Migrationsverket i Solna (barn) avslås också asylansökan från ett ensamkommande barn från Egypten med hänsyn till att den sökanden inte gjort sin sexuella läggning sannolik. Som skäl nämns bl.a. att pojken vid asylutredningen inte angav sin pojkväns namn. Via det offentliga biträdet har han sedan lämnat den uppgiften och förklarat att han vid den första intervjun var rädd att tala om pojkvännens namn då pojkvännen kanske skulle få problem om det kom fram. Migrationsverket menar dock att detta är en efterhandskonstruktion och att pojken inte är homosexuell. Pojken hade också uppgivit att han inte tog kontakt med organisationer som arbetar för homosexuellas rättigheter av rädsla för polisen. Det är då anmärkningsvärt, menar verkat, att han trots denna rädsla hade en pojkvän. En man från Ghana fick avslag av Migrationsverket i Solna då han inte genom den muntliga asylberättelsen hade gjort sannolikt att han är homosexuell. Han har inte svarat tillfredsställande på de frågor han fått om hur han kom fram till insikten att han är homosexuell och hur han levde med vetskapen att han är homosexuell i sitt hemland. Verket ifrågasätter också hans uppgift att han haft en pojkvän mot bakgrund av samhällets inställning till homosexuella i Ghana. Migrationsverket i Solna avslog en asylansökan från en man från Irak då man bedömde att han inte är homosexuell. Han hade nämligen, enligt verkets uppfattning, inte kunnat svara på frågor om sin sexuella läggning eller lämnat motstridiga uppgifter. Som exempel nämnes att han inte kunnat redogöra för hur många relationer han haft i sitt hemland, men hade uppgivit att det var cirka tio-tolv stycken. Inte heller kunde han uppge hur många förhållanden han hade haft i Sverige. En man från Kirgizistan fick avslag på asylansökan av Migrationsverket i Flen. Efter att mannen tidigare fått avslag på sin asylansökan och försök gjorts att deportera honom till Kirgizistan blev han inte insläppt i landet utan återvände till Sverige. Under det dygn han var kvar på flygplatsen blev han utsatt för övergrepp, men trots detta menade Migrationsverket att det inte finns någon risk för honom att frivilligt återvända till sitt hemland. Frågan om mannens sexuella läggning berörs inte i beslutsmotiveringen. En homosexuell man från Etiopien har tidigare beviljats ny prövning av Migrationsverket. Efter att hans nya skäl prövats har han dock fått avslag av Migrationsverket i Gävle. Verket ifrågasatte inte hans sexuella läggning men menade att den förföljelse han utsatts för inte var tillräckligt allvarlig för att motivera att han skulle få uppehållstillstånd. Verket menade också, utan hänvisning till någon källa, att tillgänglig landinformation inte ger stöd för att den kriminaliserande lagstiftningen för homosexuella handlingar

5 aktivt tillämpas av landets myndigheter. Ärendet har överklagats till migrationsdomstolen som ännu inte har avgjort det. Bifallsärenden avgjorda av Migrationsverket Sedan föregående nyhetsbrev finns det ett antal bifallsärenden från skilda länder, men antalet är något mindre än tidigare. Detta beror delvis på att handläggningstiderna har förlängts betydligt, varför många ärenden fortfarande inte är avgjorda även om den sökande och dennes ombud har slutfört sin talan. sätta in ett bidrag på föreningens plusgirokonto Adress RFSL Box STOCKHOLM (tel) (fax) rfsl.se Den största ärendegruppen avser även denna gång asylsökande från Uganda (sju ärenden). I samtliga dessa har en av verkets hbtq-specialister deltagit. Vid bedömningen av om hbtq-flyktingen ska beviljas asyl har man bedömt att den sökande har gjort sin sexuella läggning trolig (eller i vart fall sannolik) samt beaktat den svåra situationen för hbtqpersoner i Uganda. Två ärenden avsåg personer från Afghanistan som beviljats ny prövning då de i tidigare ärenden inte uppgivit sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det ena ärendet avsåg ett s.k. ensamkommande ban. Även när det gäller två ärenden från Iran har Migrationsverket beaktat den svåra situationen för hbtq-personer i landet och också godtagit uppgiften om sökandenas sexuella läggning. Ett av dessa ärenden avsåg en person som tidigare fått avslag på sin asylansökan i alla instanser men där beslutet efter fyra år hade preskriberats. Övriga bifallsbeslut avsåg ett ärende från respektive Ghana, Irak, Jordanien och Nigeria. Ärendet från Jordanien avsåg en man som tidigare bedömts inte vara trovärdig och som fick sitt första avslagsbeslut Efter en ny ansökan har han dock beviljats asyl, bl.a. med hänvisning till att han valt att leva öppet med sin sexuella läggning i Sverige och därför inte kan förväntas bli utvisad till sitt hemland för att där tvingas leva dolt. Hbt-flyktingars stödförening Stödföreningen hjälper enskilda flyktingar i de fall samhället inte kan eller vill hjälpa. Det kan exempelvis gälla att betala en resa till Stockholm för en asylsökande som behöver träffa RFSL:s flyktinghandläggare för att få hjälp i sitt ärende. Eller att bekosta vinterkläder när Migrationsverket inte gör det. Eller hjälpa till med översättning av dokument. Behoven är stora. Du får gärna hjälpa stödföreningen att hjälpa genom att

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR NYTT OM HBT-FLYKTINGAR Nr 3/2013 (december 2013) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Fler hbt-flyktingar kommer till

Läs mer

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR NYTT OM HBT-FLYKTINGAR Nr 3/2011 (december2011) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Riksdagsaktuellt Under riksdagens

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport 2007-05-31

Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport 2007-05-31 Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

DOM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm DOM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 27 Sida 1(1 3) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Anders Sundqvist c/o Rådgivningsbyrån för asylsökande och

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information.

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Newcomers: Queerklubbsbesök kan inte vara krav för asyl Migrationsverket ställer orimliga krav på hbtq-personer

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU4 Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2005/06:6 Flyktingskap

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1829-10 Enhet 2:5 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud och offentligt biträde: Advokat Björn Israelsson Advokatbyrån Juricum

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-03-01 UM 20938-10 Meddelad i Enhet 22 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Sekretessbilagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-27 UM13476-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Koly Chowdhury, 19780505 2. Avik Chowdhury, 20030924 3. Somik Chowdhury, 20030924 c/o Mohammed Jahangir

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd

6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Uppdaterat 2006-03-31 6.1 Ansökan om uppehållstillstånd Innehållsförteckning Allmänt Ansökningsförfarandet Migrationsverkets utrednings-

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

ASYLRATT, KON OCH POLITIK. En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter

ASYLRATT, KON OCH POLITIK. En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter ASYLRATT, KON OCH POLITIK En handbok for jåmstålldhet och kvinnors råttigheter Maria Bexelius Rådgivningsbyrån for asylsokande och flyktingar INNEHÅLL FORORD 9 KAPITEL 1. INLEDNING 11 Viktiga begrepp,

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM 2009-10-07 Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2013-06-04 UM 8848-12 Meddelad i Enhet 2:4 Göteborg Sida l (11) KLAGANDE 1. Alice Otto Hoffman, 19800101 2. Salum Abudallah Obeid, 19720518 3. Abdallah Salum Obeid, 20041105

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 5 Hanna Shev DOM 2009-06-25 Meddelad i Malmö Mål nr UM 133-09, UM 1532-09 KLAGANDE 1. ZEM, 76xxxx 2. JEM, 08xxxx Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2011-10-19 UM 3320-11 Meddelad i Enhet 25 Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud: Azita Ghiasvand Röda Korsets Flyktinggrupp i Sundsvall Esplanaden

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 979-11 Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Zolhaja Rahmatiar, 19420812 2. Hajiera Rahmatiar, 19940812 Ombud och offentligt biträde: Advokat Cecilia Kongbäck Odevall Advokatbyrå

Läs mer

Lathund för samtal med våldsutsatta kvinnor. utan permanent uppehållstillstånd (put) riges Kvinnolobby.

Lathund för samtal med våldsutsatta kvinnor. utan permanent uppehållstillstånd (put) riges Kvinnolobby. der sig till dig som arber och är tänkt att fungi bemötandet av vålds- Lathund för samtal med våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd (put) befinner sig i asylprocesllstillstånd eller befinner

Läs mer

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM Förvaltningsprocessenhet l i Solna Gunnar Fröberg Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM ^ Målnr: Aktbi!: 2012-01- 1 1 Enhet: Beteckning 9993435 Akt 5.56 1/1 Kammarrätten

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande Bfd22 080929 1 (12) Rättslig styrning 2014-12-19 RCI 19/2014 Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19 utlänningslagen 1. Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE Sekretess Sekretess Ombud: Jur. kand. Ignacio Vita Sju Advokater Box 22016 104 22 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 2054-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schuchtle Malmö Sida l (7) KLAGANDE Ayaz Huseini, 19930131 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20. Ny prövning i vissa utlänningsärenden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20. Ny prövning i vissa utlänningsärenden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ny prövning i vissa utlänningsärenden

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd.

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. BESLUT Datum 2009-04-09 8684-07-40 SVENSKT MEDBORGARSKAP Justitiekanslerns beslut Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. Ärendet Bakgrund Anspråk tilläggsprotokoll. Postadress

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus Sida l (9) KAMMARRÄTTEN T^r^A /T JJvJlVl Mål m UM 7533-12 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-07-13 UM1238-11 Migrationsdomstolen, Avd 4 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (8) KLAGANDE Khaled Agab Hassan, 19671102 Ombud och offentligt biträde: Frank

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 2013-09-30 RättsPM 2015:3 Utvecklingscentrum Göteborg Juni 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-09-07 UM 3745-10 Meddelad i Enhet 1:4 Göteborg KLAGANDE Maher Fadel Alalooch, 19851101 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Please, accept, Madam and Sirs, the assurances of my highest consideration.

Please, accept, Madam and Sirs, the assurances of my highest consideration. Stockholm, 12 April 2013 UF2013/8598/UD/FMR Ministry for Foreign Affairs Sweden Director-General for Legal Affairs Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN?

HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Annika Rosén Doktorand i socialt arbete Malmö Högskola Högskolepedagogisk utbildning modul 3 HUR KAN PERSPEKTIVEN INTEGRERAS I UNDERVISNINGEN? Bakgrund Jag undervisar socionomstudenter i juridik under

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande.

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande. BESLUT Justitieombudsmannen Jan Pennlöv Datum 2001-11-15 Dnr 3642-2000 Sid 1 (5) Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av en begäran om omprövning enligt 20

Läs mer

BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND. Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredraganden Jasmine Nikolovski

BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND. Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredraganden Jasmine Nikolovski BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Föredraganden Jasmine Nikolovski DOM Mål nr 2009-10-12 UM 3411-08 Meddelad i Avdelning 3 Göteborg KLAGANDE 1. GG, 69xxxx 2.

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12

Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12 Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12 Avdelning l Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Saduan Fathi Hassan, 010615

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-09 Handläggning i Huddinge. Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande.

PROTOKOLL 2014-05-09 Handläggning i Huddinge. Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande. 1 Handläggning i Huddinge Aktbilaga 12 Mål nr Handläggning utan att parterna är närvarande RÄTTEN Tingsfiskalen Johanna van Rooij FÖRARE Tingsnotarien Maria Sundqvist PARTER Sökande Anders Olsson, 621221-0097

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer