NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR"

Transkript

1 NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev I regleringsbrevet för 2014 avseende Migrationsverket finns två återrapporteringskrav avseende hbt-frågor. Det ena avser en redovisning av hur arbetet för rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden, där sexuell läggning och könsidentitet åberopas, fortskrider. Det andra uppdraget avser en redovisning av hur erfarenheterna från utvecklingsarbetet på hbt-området har tillvaratagits för att öka den rättsliga kvaliteten i verksamheten. Riksdagen om hbt-flyktingar I socialförsäkringsutskottets betänkande 203/14:SfU6 behandlas bl.a. de motioner som väcktes under den allmänna motionstiden 2013 (se föregående nyhetsbrev). Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden då man menar att var och en som söker asyl i Sverige får sitt skyddsbehov prövat i enlighet med skyddsgrunderna i utlänningslagen. Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska avgöra om det finns grund för uppehållstillstånd. När det gäller att ge vägledning för tillämpningen är det en fråga för Migrationsöverdomstolen i egenskap av praxisbildande instans. Med hänsyn härtill och det uppdrag Migrationsverket har fått i regleringsbrevet för 2014 avstyrks motionerna. Ledamöterna från S och V reserverade sig mot utskottets ställningstagande och förordade bifall till motionerna. Reservationerna avslogs dock av riksdagen den 16 april 2014 utan rösträkning. Utvärdering av kvaliteten i ärenden där Migrationsverkets hbtq-specialister har deltagit Migrationsverket har gjort en intern granskning av de beslut under perioden 1 april 15 november 2013 där en hbtqspecialist deltagit i beslutet. Sammanlagt har granskningen kommit att omfatta 141 ärenden (111 avseende män och 30 avseende kvinnor). Flest ärenden avsåg personer från Uganda (57 st) medan övriga 84 ärenden avsåg personer från 35 olika nationaliteter. Av ärendena har 111 beviljats permanent uppehållstillstånd (79 procent). Av de 28 ärenden som avslagits (ett lämnades utan åtgärd) hade 14 sökanden gjort sin sexuella läggning sannolik medan elva inte hade gjort sin sexuella läggning sannolik (i tre ärenden framgick inte detta av beslutet). Sammanfattningsvis menar Migrationsverket att utredningarna i ärendena till stor del är bra även om det i ett antal ärenden finns tveksamheter kring en del frågor som ställts, alternativt att det saknas en del frågor. Verkets granskare menar också att det i utredningar där hbt-skäl anförts har identifierats som ett område där det finns möjlighet att bli bättre. I analysen av resultatet menar Migrationsverket att det i 27 ärenden (20 procent) finns brister i utredningarna som beror på att det har varit för stort fokus på sexuella relationer och händelser kopplade till detta. Totalt anses 115 utredningar som godkända. Hbtq-ärende i Migrationsöverdomstolen Migrationsöverdomstolen har för första gången beviljat prövningstillstånd i ett ärende där frågan gällde prövning av asylskäl på grund av sexuell läggning. Domen avkunnades i december 2013 men har inte publicerats i Migrationsöverdomstolens förteckning över vägledande avgöranden. Målet avsåg en homosexuell man från Nigeria, men Migrationsöverdomstolen menade att mannen inte hade gjort sannolikt att han är homosexuell eller att han i hemlandet tillskrivits en sådan läggning. Det saknades därför anledning för domstolen att ta ställning till om situationen för homosexuella i Nigeria är sådan att det föreligger risk för förföljelse där. Eftersom mannen inte riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning ansågs han inte heller vara flykting. Innan Migrationsöverdomstolen gjorde den individuella bedömningen redovisades bl.a. en metod för prövning av

2 förföljelse på grund av sexuell läggning varvid återgavs dokument av UNHCR (handboken), rättsliga ställningstaganden av Migrationsverket, samt avgöranden av Europadomstolen och EU-domstolen. Avslagsärende från Kazakstan Migrationsdomstolen har avslagit ett ärende från två homosexuella män (pojkvänner) från Kazakstan som där utsatts för kidnappning och allvarliga övergrepp. Domstolen anser att de sökandenas identitet är klarlagd och ifrågasätter inte deras asylberättelse. Men den anser att det inte är styrkt vem som har utövat förtrycket mot männen och att det är upp till myndigheterna i hemlandet att skydda männen mot fortsatta övergrepp om de skulle återvända. Avslagsärende från Iran Migrationsverket i Solna avslog en ansökan från en homosexuell man, som ansökte om asyl sedan det tidigare avslagsbeslutet hade preskriberats. Migrationsverket ansåg i sitt avslagsbeslut att det var en negativ omständighet att sökanden hade dröjt med att berätta om sin sexuella läggning. Verket ifrågasatte också om sökanden hade besökt iranska ambassaden tillsammans med sin pojkvän och att de då blivit avslöjade som homosexuella. Det kvitto på passbetalning som lämnats in av sökanden ansågs inte heller styrka besöket på ambassaden. Migrationsverket ifrågasatte också mannens sexuella läggning eftersom det är anmärkningsvärt att ingen medlem av din familj eller övriga omgivning fått vetskap om vad som pågick och reagerat. Detta mot bakgrund av Irans stränga lagstiftning om homosexualitet och de risker som därmed förelåg för dig och dina släktingar. Sökanden hade nämligen i den nya ansökan berättat om att han i unga år hade haft en del sex med jämnåriga släktingar. Migrationsdomstolen avslog överklagandet utan att närmare diskutera frågan om sexuell läggning. Istället menade man att utredningen i målet inte gav tillräckligt stöd för vad som utspelat sig på den iranska ambassaden. Domstolen drog slutsatsen att omständigheterna inte tydde på att klaganden missaktas som homosexuell av den iranska regimen och därför fanns det inte heller någon konkret hotbild mot honom. Någon diskussion om möjligheterna för mannen att leva öppet med sin sexuella läggning förs inte. Ärendet har överklagats till Migrationsöverdomstolen som ännu inte beslutat om prövningstillstånd. Avslagsärende från Nigeria En homosexuell man från Nigeria fick tidigare avslag på sin asylansökan då Migrationsverket ifrågasatte hans sexuella läggning och att han inte levde öppet som homosexuell. Mannen anförde senare verkställighetshinder och anförde som nya omständigheter; att han numera levde öppet med sin sexuella läggning och hade en partner i Sverige. Dessutom hade Nigeria infört en skärpt lagstiftning för homosexuella. Migrationsverket i Boden menade i sitt beslut att de anförda skälen var nya omständigheter som inte tidigare hade prövats men avslog ändå den nya ansökan. Verket menade att enbart ett påstående om att mannen levde öppet med sin sexuella läggning inte kunde läggas till grund för att bevilja asyl. Därför fanns det ingen anledning att gå vidare i bedömningen av situationen för homosexuella i Nigeria, varvid man också tagit hänsyn till de trovärdighetsbrister som fanns i det första ärendet. I Migrationsverkets beslut deltog två hbtq-specialister samt verksamhetschefen. Ärendet överklagades till den nya migrationsdomstolen i Luleå som avslog överklagandet. Domstolen menade att de nya omständigheter som anförts hade nära anknytning till vad som redan har prövats och menade vidare att inte heller de nya omständigheterna som gäller den nya lagstiftningen och den försämrade situationen för homosexuella kan antas innebära att det finns skälig anledning att han löper risk för förföljelse. Någon närmare redovisning av vilka skäl som låg till grund för denna bedömning finns inte. Ärendet har överklagats till Migrationsöverdomstolen som ännu inte avgjort frågan om prövningstillstånd. Avslagsärende ett från Uganda En asylansökan från en homosexuell man från Uganda avslogs av Migrationsverket i Gävle med motiveringen att han inte är homosexuell. Till grund för denna bedömning anförde verket bl.a. att han under asylutredningen föreföll haft mycket svårt att redogöra för hur hans liv som homosexuell tagit sig uttryck i hemlandet och han inte heller kunde utveckla några längre resonemang om hur han under åren känt eller tänkt kring sin sexuella läggning. Migrationsdomstolen för inget resonemang om mannens sexuella läggning utan menar att det finns trovärdighetsbrister i asylberättelsen. En sådan var att mannen inte visste hur pojkvännen försörjde sig trots att de bott ihop i flera månader och att han inte gjort några ansträngningar för att ta reda på vad som hänt pojkvännen sedan de flytt. Migrationsverket hade i sitt beslut godtagit att mannen hade styrkt sin identitet. Detta ifrågasattes dock av processföraren vid den muntliga förhandlingen och efter slutpläderingen lämnade denne in vissa handlingar från internet. Med hänsyn

3 härtill har prövningstillstånd begärts hos Migrationsöverdomstolen, som dock ännu inte beslutat i den frågan. Avslagsärende två från Uganda I en ny ansökan om uppehållstillstånd anförde en man från Uganda att han riskerade att bli förföljd på grund av sin sexuella läggning om han tvingades återvända till sitt hemland. Såväl Migrationsverket i Solna som migrationsdomstolen ifrågasatte hans asylskäl och hans sexuella läggning. När det gäller den sexuella läggningen menade migrationsdomstolen att mannens uppgifter om hur han kom till insikt om sin homosexualitet och hur läggningen tog sig uttryck är vag och detaljfattig. Detta, menar domstolen, är märkligt eftersom den sexuella läggningen måste anses vara en grundläggande egenskap hos individen. När det gäller mannens öppenhet i Sverige med sin sexuella läggning menar domstolen att hans engagemang i RFSL inte är av sådan art och omfattning att han skulle riskera att uppmärksammas av ugandiska myndigheter vid ett återvändande. Det kan tilläggas att migrationsdomstolen avslog mannens begäran att vittnesförhör skulle hållas med flera personer, däribland RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund. Migrationsöverdomstolen har i detta ärende avslagit begäran om prövningstillstånd. Avslagsärende tre från Uganda En homosexuell man fick avslag från Migrationsverket i Gävle på sin asylansökan då verket inte ansåg att mannen gjort sin sexuella läggning trovärdig. Mannen hade från början betraktat sig som bisexuell men senare i livet levt som enbart homosexuell. Verket menade att han inte på ett trovärdigt sätt förmått redogöra för processen över hur han skulle ha insett att han är bisexuell, över hur hans tankegångar gått inför beslutet att inleda en relation med en man eller hur han känt sig inombords då han tog steget till relationen. Verket menade också att i det fall mannen hade ändrat sin sexuella läggning torde detta ha varit en lång process som föregåtts av en mängd tankar och känslor, särskilt i ett land som Uganda där homosexualitet är stigmatiserat och förbjudet. Mannen saknade också kunskap om lagstiftningen och forum för homosexuellas rättigheter i hemlandet. Migrationsdomstolen ifrågasatte mannen asylberättelse och menade också att han inte på ett trovärdigt sätt kunnat förklara hur han kom till insikt om sin uppgivna sexuella läggning. Domstolen menade att mannen varken förmått göra sannolikt att han är homo- eller bisexuell eller att det han berättat faktiskt har inträffat. Utöver dessa omständigheter menade Migrationsverket och domstolen att mannen inte kunnat styrka identitet. Sedan mannen lyckats erhålla ett födelsebevis från hemlandet samt en arresteringsorder gjordes en ny ansökan. I denna åberopades dessutom den försämrade lagstiftningen i Uganda. Migrationsverket avslog dock den nya ansökan då de åberopade handlingarna ansågs ha ett lågt bevisvärde samt att den förändrade lagstiftningen i Uganda inte styrkte att mannen hade något skyddsbehov i Sverige. Migrationsdomstolen delade verkets uppfattning och Migrationsöverdomstolen avslog också överklagandet dit. Avslagsärende från Kenya Migrationsverket i Flen avslog en asylansökan från en homosexuell man bl.a. därför att man ansåg att han inte kunnat göra sin sexuella läggning sannolik. Verket menade att han hade en vag och oprecis kännedom om vilka förhållanden som gäller för homosexuella i Kenya. Som exempel nämndes att han inte kände till hur lagen ställer sig till homosexuella i hemlandet eller hur homosexuella träffar varandra i Kenya eller vilka webbsidor som är populära för att hitta en partner. Han kände inte heller till en organisation för hbt-personer kallad GALCK. Sedan ärendet överklagats till Migrationsdomstolen avslog domstolen hans överklagande. Domstolen för inget resonemang om mannens sexuella läggning, utan menar att det finns myndighetsskydd att tillgå i Kenya för personer som riskerar våldshandlingar från enskilda och han därför inte gjort sannolikt att han riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Avslagsärende från Kamerun En homosexuell man från Kamerun anförde att han riskerade att bli förföljd i Kamerun på grund av sin sexuella läggning. Migrationsverket i Solna avslog hans asylansökan och menade att han inte hade gjort sin sexuella läggning sannolik. Verket menade därvid att han inte hade kunnat förklara hur han kommit till insikt om sin läggning eller hur han hade funderat om sin homosexualitet. Eftersom homosexualitet är olagligt och mannen upptäckte sin sexuella läggning relativt sent i livet borde detta ha föranlett tankar kring detta och han borde ha kunnat redogöra för sina tankar på ett bättre sätt än han hade gjort. Migrationsdomstolen avslog överklagandet framför allt med hänvisning till trovärdighetsbrister i asylberättelsen och

4 man förde inga resonemang om mannens sexuella läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Domstolen menade dessutom att den omständigheten att mannen levt öppet med sin sexuella läggning i Sverige inte innebär att han riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet. Avslagsärenden avgjorda av Migrationsverket Migrationsverket fortsätter att avslå asylansökningar från hbtq-flyktingar. Samtliga ärenden har överklagats till en migrationsdomstol, som ännu inte har avgjort ärendena. Då verket numera har en ny handläggningsordning som innebär att en hbtq-specialist ska vara delaktig i beslutet redovisas nedan de beslutsmotiveringar som förekommit. Det kan noteras att en hbtq-specialist deltagit i de beslut som redovisas nedan. En lesbisk kvinna från Nigeria fick avslag av Migrationsverket i Göteborg därför att hon inte gjort sin sexuella läggning sannolik på grund av att asylberättelsen bedömdes vara vag och detaljfattig. Till grund för denna bedömning har verket sagt att den sökande har lämnat korta svar på frågor som: beskriv processen från att du misstänkte att du var lesbisk till att du förstod det?, och vad jag menar är att inom vissa religiösa grupper så är homosexualitet negativt, har du några tankar kring dessa?. Migrationsverket i Flen avslog en asylansökan från en homosexuell man från Nigeria då man ansåg att han inte gjort sin sexuella läggning sannolik. Som bevis för denna bedömning anförde verket att mannen kunnat leva i en stad och ha en pojkvän utan att omgivningen känt till hans sexuella läggning. Dessutom hade han lämnat olika uppgifter om hur många sms-meddelanden som hade utväxlats, oklart dock på vilket sätt detta skulle påverka bedömningen av den sexuella läggningen. En homosexuell man från Kamerun fick avslag av Migrationsverket i Göteborg därför att han inte gjort sannolikt att han är homosexuell., bl.a. därför att han inte kunnat, enligt verkets mening, redogöra för sitt medlemskap i en organisation för homosexuella. Asylprövningen barn i Solna avslog en ansökan från en ung man från Senegal. Inte heller han bedömdes trovärdig när det gäller den sexuella läggningen. Här anförde verket att han talade om homosexuella på ett stereotypt sätt genom att inte kunna beskriva vad han och hans partner gjorde utöver att ha samlag. Den sökande visste inte heller vad lagen i Senegal säger om homosexuella och han kände inte heller till den acceptans som i vart fall tidigare funnits i Senegal beträffande homosexuella. I ett annat ärende från Migrationsverket i Solna (barn) avslås också asylansökan från ett ensamkommande barn från Egypten med hänsyn till att den sökanden inte gjort sin sexuella läggning sannolik. Som skäl nämns bl.a. att pojken vid asylutredningen inte angav sin pojkväns namn. Via det offentliga biträdet har han sedan lämnat den uppgiften och förklarat att han vid den första intervjun var rädd att tala om pojkvännens namn då pojkvännen kanske skulle få problem om det kom fram. Migrationsverket menar dock att detta är en efterhandskonstruktion och att pojken inte är homosexuell. Pojken hade också uppgivit att han inte tog kontakt med organisationer som arbetar för homosexuellas rättigheter av rädsla för polisen. Det är då anmärkningsvärt, menar verkat, att han trots denna rädsla hade en pojkvän. En man från Ghana fick avslag av Migrationsverket i Solna då han inte genom den muntliga asylberättelsen hade gjort sannolikt att han är homosexuell. Han har inte svarat tillfredsställande på de frågor han fått om hur han kom fram till insikten att han är homosexuell och hur han levde med vetskapen att han är homosexuell i sitt hemland. Verket ifrågasätter också hans uppgift att han haft en pojkvän mot bakgrund av samhällets inställning till homosexuella i Ghana. Migrationsverket i Solna avslog en asylansökan från en man från Irak då man bedömde att han inte är homosexuell. Han hade nämligen, enligt verkets uppfattning, inte kunnat svara på frågor om sin sexuella läggning eller lämnat motstridiga uppgifter. Som exempel nämnes att han inte kunnat redogöra för hur många relationer han haft i sitt hemland, men hade uppgivit att det var cirka tio-tolv stycken. Inte heller kunde han uppge hur många förhållanden han hade haft i Sverige. En man från Kirgizistan fick avslag på asylansökan av Migrationsverket i Flen. Efter att mannen tidigare fått avslag på sin asylansökan och försök gjorts att deportera honom till Kirgizistan blev han inte insläppt i landet utan återvände till Sverige. Under det dygn han var kvar på flygplatsen blev han utsatt för övergrepp, men trots detta menade Migrationsverket att det inte finns någon risk för honom att frivilligt återvända till sitt hemland. Frågan om mannens sexuella läggning berörs inte i beslutsmotiveringen. En homosexuell man från Etiopien har tidigare beviljats ny prövning av Migrationsverket. Efter att hans nya skäl prövats har han dock fått avslag av Migrationsverket i Gävle. Verket ifrågasatte inte hans sexuella läggning men menade att den förföljelse han utsatts för inte var tillräckligt allvarlig för att motivera att han skulle få uppehållstillstånd. Verket menade också, utan hänvisning till någon källa, att tillgänglig landinformation inte ger stöd för att den kriminaliserande lagstiftningen för homosexuella handlingar

5 aktivt tillämpas av landets myndigheter. Ärendet har överklagats till migrationsdomstolen som ännu inte har avgjort det. Bifallsärenden avgjorda av Migrationsverket Sedan föregående nyhetsbrev finns det ett antal bifallsärenden från skilda länder, men antalet är något mindre än tidigare. Detta beror delvis på att handläggningstiderna har förlängts betydligt, varför många ärenden fortfarande inte är avgjorda även om den sökande och dennes ombud har slutfört sin talan. sätta in ett bidrag på föreningens plusgirokonto Adress RFSL Box STOCKHOLM (tel) (fax) rfsl.se Den största ärendegruppen avser även denna gång asylsökande från Uganda (sju ärenden). I samtliga dessa har en av verkets hbtq-specialister deltagit. Vid bedömningen av om hbtq-flyktingen ska beviljas asyl har man bedömt att den sökande har gjort sin sexuella läggning trolig (eller i vart fall sannolik) samt beaktat den svåra situationen för hbtqpersoner i Uganda. Två ärenden avsåg personer från Afghanistan som beviljats ny prövning då de i tidigare ärenden inte uppgivit sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det ena ärendet avsåg ett s.k. ensamkommande ban. Även när det gäller två ärenden från Iran har Migrationsverket beaktat den svåra situationen för hbtq-personer i landet och också godtagit uppgiften om sökandenas sexuella läggning. Ett av dessa ärenden avsåg en person som tidigare fått avslag på sin asylansökan i alla instanser men där beslutet efter fyra år hade preskriberats. Övriga bifallsbeslut avsåg ett ärende från respektive Ghana, Irak, Jordanien och Nigeria. Ärendet från Jordanien avsåg en man som tidigare bedömts inte vara trovärdig och som fick sitt första avslagsbeslut Efter en ny ansökan har han dock beviljats asyl, bl.a. med hänvisning till att han valt att leva öppet med sin sexuella läggning i Sverige och därför inte kan förväntas bli utvisad till sitt hemland för att där tvingas leva dolt. Hbt-flyktingars stödförening Stödföreningen hjälper enskilda flyktingar i de fall samhället inte kan eller vill hjälpa. Det kan exempelvis gälla att betala en resa till Stockholm för en asylsökande som behöver träffa RFSL:s flyktinghandläggare för att få hjälp i sitt ärende. Eller att bekosta vinterkläder när Migrationsverket inte gör det. Eller hjälpa till med översättning av dokument. Behoven är stora. Du får gärna hjälpa stödföreningen att hjälpa genom att

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Juridiska institutionen Vårterminen 2012 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Vad får en preliminär bedömning av ett åberopat nytt

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern 1 Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset Rebecca Stern, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Förvar under lupp. En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar

Förvar under lupp. En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar Förvar under lupp En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar - 2 - Förvar under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 3 - Svenska Röda

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet i Stockholms län Rapport 2011 Sammanfattning Denna rapport beskriver utfallet av domar enligt LSS i Kammarrätten. Vi

Läs mer

Årsredovisning 2014 Migrationsverket

Årsredovisning 2014 Migrationsverket Årsredovisning 2014 Migrationsverket Produktion: Migrationsverket www.migrationsverket.se Omslagsfoto: Tomislav Stjepic Diarienummer: 1.3.2-2015-7891 Foto: Tomislav Stjepic Människor flyr undan krig och

Läs mer

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21 Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen Johanna Schörling Mänskliga Rättigheter MRS A21 Höstterminen 2007 Centrum för teologi och religionsvetenskap Handledare:

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar en vägledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 2 - - 3 - Innehåll Svenska Röda Korset Författare:

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, 730610 clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr

Läs mer

Kvalitet i svensk asylprövning. En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd

Kvalitet i svensk asylprövning. En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd Kvalitet i svensk asylprövning En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd Liv Feijen Emelia Frennmark Slutrapport från projektet Förhöjd kvalitet i svensk asylprövning

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR 13 Enkät till socialnämnder om deras arbete 13.1 Enkäten En av kommitténs uppgifter var att undersöka hur de regler som kom till genom 1998 års vårdnadsreform tillämpas av

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer