NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR"

Transkript

1 NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev I regleringsbrevet för 2014 avseende Migrationsverket finns två återrapporteringskrav avseende hbt-frågor. Det ena avser en redovisning av hur arbetet för rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden, där sexuell läggning och könsidentitet åberopas, fortskrider. Det andra uppdraget avser en redovisning av hur erfarenheterna från utvecklingsarbetet på hbt-området har tillvaratagits för att öka den rättsliga kvaliteten i verksamheten. Riksdagen om hbt-flyktingar I socialförsäkringsutskottets betänkande 203/14:SfU6 behandlas bl.a. de motioner som väcktes under den allmänna motionstiden 2013 (se föregående nyhetsbrev). Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden då man menar att var och en som söker asyl i Sverige får sitt skyddsbehov prövat i enlighet med skyddsgrunderna i utlänningslagen. Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska avgöra om det finns grund för uppehållstillstånd. När det gäller att ge vägledning för tillämpningen är det en fråga för Migrationsöverdomstolen i egenskap av praxisbildande instans. Med hänsyn härtill och det uppdrag Migrationsverket har fått i regleringsbrevet för 2014 avstyrks motionerna. Ledamöterna från S och V reserverade sig mot utskottets ställningstagande och förordade bifall till motionerna. Reservationerna avslogs dock av riksdagen den 16 april 2014 utan rösträkning. Utvärdering av kvaliteten i ärenden där Migrationsverkets hbtq-specialister har deltagit Migrationsverket har gjort en intern granskning av de beslut under perioden 1 april 15 november 2013 där en hbtqspecialist deltagit i beslutet. Sammanlagt har granskningen kommit att omfatta 141 ärenden (111 avseende män och 30 avseende kvinnor). Flest ärenden avsåg personer från Uganda (57 st) medan övriga 84 ärenden avsåg personer från 35 olika nationaliteter. Av ärendena har 111 beviljats permanent uppehållstillstånd (79 procent). Av de 28 ärenden som avslagits (ett lämnades utan åtgärd) hade 14 sökanden gjort sin sexuella läggning sannolik medan elva inte hade gjort sin sexuella läggning sannolik (i tre ärenden framgick inte detta av beslutet). Sammanfattningsvis menar Migrationsverket att utredningarna i ärendena till stor del är bra även om det i ett antal ärenden finns tveksamheter kring en del frågor som ställts, alternativt att det saknas en del frågor. Verkets granskare menar också att det i utredningar där hbt-skäl anförts har identifierats som ett område där det finns möjlighet att bli bättre. I analysen av resultatet menar Migrationsverket att det i 27 ärenden (20 procent) finns brister i utredningarna som beror på att det har varit för stort fokus på sexuella relationer och händelser kopplade till detta. Totalt anses 115 utredningar som godkända. Hbtq-ärende i Migrationsöverdomstolen Migrationsöverdomstolen har för första gången beviljat prövningstillstånd i ett ärende där frågan gällde prövning av asylskäl på grund av sexuell läggning. Domen avkunnades i december 2013 men har inte publicerats i Migrationsöverdomstolens förteckning över vägledande avgöranden. Målet avsåg en homosexuell man från Nigeria, men Migrationsöverdomstolen menade att mannen inte hade gjort sannolikt att han är homosexuell eller att han i hemlandet tillskrivits en sådan läggning. Det saknades därför anledning för domstolen att ta ställning till om situationen för homosexuella i Nigeria är sådan att det föreligger risk för förföljelse där. Eftersom mannen inte riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning ansågs han inte heller vara flykting. Innan Migrationsöverdomstolen gjorde den individuella bedömningen redovisades bl.a. en metod för prövning av

2 förföljelse på grund av sexuell läggning varvid återgavs dokument av UNHCR (handboken), rättsliga ställningstaganden av Migrationsverket, samt avgöranden av Europadomstolen och EU-domstolen. Avslagsärende från Kazakstan Migrationsdomstolen har avslagit ett ärende från två homosexuella män (pojkvänner) från Kazakstan som där utsatts för kidnappning och allvarliga övergrepp. Domstolen anser att de sökandenas identitet är klarlagd och ifrågasätter inte deras asylberättelse. Men den anser att det inte är styrkt vem som har utövat förtrycket mot männen och att det är upp till myndigheterna i hemlandet att skydda männen mot fortsatta övergrepp om de skulle återvända. Avslagsärende från Iran Migrationsverket i Solna avslog en ansökan från en homosexuell man, som ansökte om asyl sedan det tidigare avslagsbeslutet hade preskriberats. Migrationsverket ansåg i sitt avslagsbeslut att det var en negativ omständighet att sökanden hade dröjt med att berätta om sin sexuella läggning. Verket ifrågasatte också om sökanden hade besökt iranska ambassaden tillsammans med sin pojkvän och att de då blivit avslöjade som homosexuella. Det kvitto på passbetalning som lämnats in av sökanden ansågs inte heller styrka besöket på ambassaden. Migrationsverket ifrågasatte också mannens sexuella läggning eftersom det är anmärkningsvärt att ingen medlem av din familj eller övriga omgivning fått vetskap om vad som pågick och reagerat. Detta mot bakgrund av Irans stränga lagstiftning om homosexualitet och de risker som därmed förelåg för dig och dina släktingar. Sökanden hade nämligen i den nya ansökan berättat om att han i unga år hade haft en del sex med jämnåriga släktingar. Migrationsdomstolen avslog överklagandet utan att närmare diskutera frågan om sexuell läggning. Istället menade man att utredningen i målet inte gav tillräckligt stöd för vad som utspelat sig på den iranska ambassaden. Domstolen drog slutsatsen att omständigheterna inte tydde på att klaganden missaktas som homosexuell av den iranska regimen och därför fanns det inte heller någon konkret hotbild mot honom. Någon diskussion om möjligheterna för mannen att leva öppet med sin sexuella läggning förs inte. Ärendet har överklagats till Migrationsöverdomstolen som ännu inte beslutat om prövningstillstånd. Avslagsärende från Nigeria En homosexuell man från Nigeria fick tidigare avslag på sin asylansökan då Migrationsverket ifrågasatte hans sexuella läggning och att han inte levde öppet som homosexuell. Mannen anförde senare verkställighetshinder och anförde som nya omständigheter; att han numera levde öppet med sin sexuella läggning och hade en partner i Sverige. Dessutom hade Nigeria infört en skärpt lagstiftning för homosexuella. Migrationsverket i Boden menade i sitt beslut att de anförda skälen var nya omständigheter som inte tidigare hade prövats men avslog ändå den nya ansökan. Verket menade att enbart ett påstående om att mannen levde öppet med sin sexuella läggning inte kunde läggas till grund för att bevilja asyl. Därför fanns det ingen anledning att gå vidare i bedömningen av situationen för homosexuella i Nigeria, varvid man också tagit hänsyn till de trovärdighetsbrister som fanns i det första ärendet. I Migrationsverkets beslut deltog två hbtq-specialister samt verksamhetschefen. Ärendet överklagades till den nya migrationsdomstolen i Luleå som avslog överklagandet. Domstolen menade att de nya omständigheter som anförts hade nära anknytning till vad som redan har prövats och menade vidare att inte heller de nya omständigheterna som gäller den nya lagstiftningen och den försämrade situationen för homosexuella kan antas innebära att det finns skälig anledning att han löper risk för förföljelse. Någon närmare redovisning av vilka skäl som låg till grund för denna bedömning finns inte. Ärendet har överklagats till Migrationsöverdomstolen som ännu inte avgjort frågan om prövningstillstånd. Avslagsärende ett från Uganda En asylansökan från en homosexuell man från Uganda avslogs av Migrationsverket i Gävle med motiveringen att han inte är homosexuell. Till grund för denna bedömning anförde verket bl.a. att han under asylutredningen föreföll haft mycket svårt att redogöra för hur hans liv som homosexuell tagit sig uttryck i hemlandet och han inte heller kunde utveckla några längre resonemang om hur han under åren känt eller tänkt kring sin sexuella läggning. Migrationsdomstolen för inget resonemang om mannens sexuella läggning utan menar att det finns trovärdighetsbrister i asylberättelsen. En sådan var att mannen inte visste hur pojkvännen försörjde sig trots att de bott ihop i flera månader och att han inte gjort några ansträngningar för att ta reda på vad som hänt pojkvännen sedan de flytt. Migrationsverket hade i sitt beslut godtagit att mannen hade styrkt sin identitet. Detta ifrågasattes dock av processföraren vid den muntliga förhandlingen och efter slutpläderingen lämnade denne in vissa handlingar från internet. Med hänsyn

3 härtill har prövningstillstånd begärts hos Migrationsöverdomstolen, som dock ännu inte beslutat i den frågan. Avslagsärende två från Uganda I en ny ansökan om uppehållstillstånd anförde en man från Uganda att han riskerade att bli förföljd på grund av sin sexuella läggning om han tvingades återvända till sitt hemland. Såväl Migrationsverket i Solna som migrationsdomstolen ifrågasatte hans asylskäl och hans sexuella läggning. När det gäller den sexuella läggningen menade migrationsdomstolen att mannens uppgifter om hur han kom till insikt om sin homosexualitet och hur läggningen tog sig uttryck är vag och detaljfattig. Detta, menar domstolen, är märkligt eftersom den sexuella läggningen måste anses vara en grundläggande egenskap hos individen. När det gäller mannens öppenhet i Sverige med sin sexuella läggning menar domstolen att hans engagemang i RFSL inte är av sådan art och omfattning att han skulle riskera att uppmärksammas av ugandiska myndigheter vid ett återvändande. Det kan tilläggas att migrationsdomstolen avslog mannens begäran att vittnesförhör skulle hållas med flera personer, däribland RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund. Migrationsöverdomstolen har i detta ärende avslagit begäran om prövningstillstånd. Avslagsärende tre från Uganda En homosexuell man fick avslag från Migrationsverket i Gävle på sin asylansökan då verket inte ansåg att mannen gjort sin sexuella läggning trovärdig. Mannen hade från början betraktat sig som bisexuell men senare i livet levt som enbart homosexuell. Verket menade att han inte på ett trovärdigt sätt förmått redogöra för processen över hur han skulle ha insett att han är bisexuell, över hur hans tankegångar gått inför beslutet att inleda en relation med en man eller hur han känt sig inombords då han tog steget till relationen. Verket menade också att i det fall mannen hade ändrat sin sexuella läggning torde detta ha varit en lång process som föregåtts av en mängd tankar och känslor, särskilt i ett land som Uganda där homosexualitet är stigmatiserat och förbjudet. Mannen saknade också kunskap om lagstiftningen och forum för homosexuellas rättigheter i hemlandet. Migrationsdomstolen ifrågasatte mannen asylberättelse och menade också att han inte på ett trovärdigt sätt kunnat förklara hur han kom till insikt om sin uppgivna sexuella läggning. Domstolen menade att mannen varken förmått göra sannolikt att han är homo- eller bisexuell eller att det han berättat faktiskt har inträffat. Utöver dessa omständigheter menade Migrationsverket och domstolen att mannen inte kunnat styrka identitet. Sedan mannen lyckats erhålla ett födelsebevis från hemlandet samt en arresteringsorder gjordes en ny ansökan. I denna åberopades dessutom den försämrade lagstiftningen i Uganda. Migrationsverket avslog dock den nya ansökan då de åberopade handlingarna ansågs ha ett lågt bevisvärde samt att den förändrade lagstiftningen i Uganda inte styrkte att mannen hade något skyddsbehov i Sverige. Migrationsdomstolen delade verkets uppfattning och Migrationsöverdomstolen avslog också överklagandet dit. Avslagsärende från Kenya Migrationsverket i Flen avslog en asylansökan från en homosexuell man bl.a. därför att man ansåg att han inte kunnat göra sin sexuella läggning sannolik. Verket menade att han hade en vag och oprecis kännedom om vilka förhållanden som gäller för homosexuella i Kenya. Som exempel nämndes att han inte kände till hur lagen ställer sig till homosexuella i hemlandet eller hur homosexuella träffar varandra i Kenya eller vilka webbsidor som är populära för att hitta en partner. Han kände inte heller till en organisation för hbt-personer kallad GALCK. Sedan ärendet överklagats till Migrationsdomstolen avslog domstolen hans överklagande. Domstolen för inget resonemang om mannens sexuella läggning, utan menar att det finns myndighetsskydd att tillgå i Kenya för personer som riskerar våldshandlingar från enskilda och han därför inte gjort sannolikt att han riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Avslagsärende från Kamerun En homosexuell man från Kamerun anförde att han riskerade att bli förföljd i Kamerun på grund av sin sexuella läggning. Migrationsverket i Solna avslog hans asylansökan och menade att han inte hade gjort sin sexuella läggning sannolik. Verket menade därvid att han inte hade kunnat förklara hur han kommit till insikt om sin läggning eller hur han hade funderat om sin homosexualitet. Eftersom homosexualitet är olagligt och mannen upptäckte sin sexuella läggning relativt sent i livet borde detta ha föranlett tankar kring detta och han borde ha kunnat redogöra för sina tankar på ett bättre sätt än han hade gjort. Migrationsdomstolen avslog överklagandet framför allt med hänvisning till trovärdighetsbrister i asylberättelsen och

4 man förde inga resonemang om mannens sexuella läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Domstolen menade dessutom att den omständigheten att mannen levt öppet med sin sexuella läggning i Sverige inte innebär att han riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet. Avslagsärenden avgjorda av Migrationsverket Migrationsverket fortsätter att avslå asylansökningar från hbtq-flyktingar. Samtliga ärenden har överklagats till en migrationsdomstol, som ännu inte har avgjort ärendena. Då verket numera har en ny handläggningsordning som innebär att en hbtq-specialist ska vara delaktig i beslutet redovisas nedan de beslutsmotiveringar som förekommit. Det kan noteras att en hbtq-specialist deltagit i de beslut som redovisas nedan. En lesbisk kvinna från Nigeria fick avslag av Migrationsverket i Göteborg därför att hon inte gjort sin sexuella läggning sannolik på grund av att asylberättelsen bedömdes vara vag och detaljfattig. Till grund för denna bedömning har verket sagt att den sökande har lämnat korta svar på frågor som: beskriv processen från att du misstänkte att du var lesbisk till att du förstod det?, och vad jag menar är att inom vissa religiösa grupper så är homosexualitet negativt, har du några tankar kring dessa?. Migrationsverket i Flen avslog en asylansökan från en homosexuell man från Nigeria då man ansåg att han inte gjort sin sexuella läggning sannolik. Som bevis för denna bedömning anförde verket att mannen kunnat leva i en stad och ha en pojkvän utan att omgivningen känt till hans sexuella läggning. Dessutom hade han lämnat olika uppgifter om hur många sms-meddelanden som hade utväxlats, oklart dock på vilket sätt detta skulle påverka bedömningen av den sexuella läggningen. En homosexuell man från Kamerun fick avslag av Migrationsverket i Göteborg därför att han inte gjort sannolikt att han är homosexuell., bl.a. därför att han inte kunnat, enligt verkets mening, redogöra för sitt medlemskap i en organisation för homosexuella. Asylprövningen barn i Solna avslog en ansökan från en ung man från Senegal. Inte heller han bedömdes trovärdig när det gäller den sexuella läggningen. Här anförde verket att han talade om homosexuella på ett stereotypt sätt genom att inte kunna beskriva vad han och hans partner gjorde utöver att ha samlag. Den sökande visste inte heller vad lagen i Senegal säger om homosexuella och han kände inte heller till den acceptans som i vart fall tidigare funnits i Senegal beträffande homosexuella. I ett annat ärende från Migrationsverket i Solna (barn) avslås också asylansökan från ett ensamkommande barn från Egypten med hänsyn till att den sökanden inte gjort sin sexuella läggning sannolik. Som skäl nämns bl.a. att pojken vid asylutredningen inte angav sin pojkväns namn. Via det offentliga biträdet har han sedan lämnat den uppgiften och förklarat att han vid den första intervjun var rädd att tala om pojkvännens namn då pojkvännen kanske skulle få problem om det kom fram. Migrationsverket menar dock att detta är en efterhandskonstruktion och att pojken inte är homosexuell. Pojken hade också uppgivit att han inte tog kontakt med organisationer som arbetar för homosexuellas rättigheter av rädsla för polisen. Det är då anmärkningsvärt, menar verkat, att han trots denna rädsla hade en pojkvän. En man från Ghana fick avslag av Migrationsverket i Solna då han inte genom den muntliga asylberättelsen hade gjort sannolikt att han är homosexuell. Han har inte svarat tillfredsställande på de frågor han fått om hur han kom fram till insikten att han är homosexuell och hur han levde med vetskapen att han är homosexuell i sitt hemland. Verket ifrågasätter också hans uppgift att han haft en pojkvän mot bakgrund av samhällets inställning till homosexuella i Ghana. Migrationsverket i Solna avslog en asylansökan från en man från Irak då man bedömde att han inte är homosexuell. Han hade nämligen, enligt verkets uppfattning, inte kunnat svara på frågor om sin sexuella läggning eller lämnat motstridiga uppgifter. Som exempel nämnes att han inte kunnat redogöra för hur många relationer han haft i sitt hemland, men hade uppgivit att det var cirka tio-tolv stycken. Inte heller kunde han uppge hur många förhållanden han hade haft i Sverige. En man från Kirgizistan fick avslag på asylansökan av Migrationsverket i Flen. Efter att mannen tidigare fått avslag på sin asylansökan och försök gjorts att deportera honom till Kirgizistan blev han inte insläppt i landet utan återvände till Sverige. Under det dygn han var kvar på flygplatsen blev han utsatt för övergrepp, men trots detta menade Migrationsverket att det inte finns någon risk för honom att frivilligt återvända till sitt hemland. Frågan om mannens sexuella läggning berörs inte i beslutsmotiveringen. En homosexuell man från Etiopien har tidigare beviljats ny prövning av Migrationsverket. Efter att hans nya skäl prövats har han dock fått avslag av Migrationsverket i Gävle. Verket ifrågasatte inte hans sexuella läggning men menade att den förföljelse han utsatts för inte var tillräckligt allvarlig för att motivera att han skulle få uppehållstillstånd. Verket menade också, utan hänvisning till någon källa, att tillgänglig landinformation inte ger stöd för att den kriminaliserande lagstiftningen för homosexuella handlingar

5 aktivt tillämpas av landets myndigheter. Ärendet har överklagats till migrationsdomstolen som ännu inte har avgjort det. Bifallsärenden avgjorda av Migrationsverket Sedan föregående nyhetsbrev finns det ett antal bifallsärenden från skilda länder, men antalet är något mindre än tidigare. Detta beror delvis på att handläggningstiderna har förlängts betydligt, varför många ärenden fortfarande inte är avgjorda även om den sökande och dennes ombud har slutfört sin talan. sätta in ett bidrag på föreningens plusgirokonto Adress RFSL Box STOCKHOLM (tel) (fax) rfsl.se Den största ärendegruppen avser även denna gång asylsökande från Uganda (sju ärenden). I samtliga dessa har en av verkets hbtq-specialister deltagit. Vid bedömningen av om hbtq-flyktingen ska beviljas asyl har man bedömt att den sökande har gjort sin sexuella läggning trolig (eller i vart fall sannolik) samt beaktat den svåra situationen för hbtqpersoner i Uganda. Två ärenden avsåg personer från Afghanistan som beviljats ny prövning då de i tidigare ärenden inte uppgivit sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det ena ärendet avsåg ett s.k. ensamkommande ban. Även när det gäller två ärenden från Iran har Migrationsverket beaktat den svåra situationen för hbtq-personer i landet och också godtagit uppgiften om sökandenas sexuella läggning. Ett av dessa ärenden avsåg en person som tidigare fått avslag på sin asylansökan i alla instanser men där beslutet efter fyra år hade preskriberats. Övriga bifallsbeslut avsåg ett ärende från respektive Ghana, Irak, Jordanien och Nigeria. Ärendet från Jordanien avsåg en man som tidigare bedömts inte vara trovärdig och som fick sitt första avslagsbeslut Efter en ny ansökan har han dock beviljats asyl, bl.a. med hänvisning till att han valt att leva öppet med sin sexuella läggning i Sverige och därför inte kan förväntas bli utvisad till sitt hemland för att där tvingas leva dolt. Hbt-flyktingars stödförening Stödföreningen hjälper enskilda flyktingar i de fall samhället inte kan eller vill hjälpa. Det kan exempelvis gälla att betala en resa till Stockholm för en asylsökande som behöver träffa RFSL:s flyktinghandläggare för att få hjälp i sitt ärende. Eller att bekosta vinterkläder när Migrationsverket inte gör det. Eller hjälpa till med översättning av dokument. Behoven är stora. Du får gärna hjälpa stödföreningen att hjälpa genom att

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR NYTT OM HBT-FLYKTINGAR Nr 3/2013 (december 2013) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Fler hbt-flyktingar kommer till

Läs mer

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR

NYTT OM HBT-FLYKTINGAR NYTT OM HBT-FLYKTINGAR Nr 3/2011 (december2011) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Riksdagsaktuellt Under riksdagens

Läs mer

Gällande utlänningslag och dess förarbeten. På sid 26 i propositionen framhålls bl. a. följande:

Gällande utlänningslag och dess förarbeten. På sid 26 i propositionen framhålls bl. a. följande: Skapat den Migrationsverkets bedömning av enskilda asylärenden Med anledning av den senaste tidens debatt om Migrationsverkets bedömning i enskilda asylärenden lämnas i denna PM en redovisning av RFSL:s

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Skapat den 2016-03-10 Justitiedepartementet Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige RFSL avstyrker förslaget om temporära ändringar i bestämmelserna

Läs mer

Asylsökande hbt-personer avvisas till Irak och andra länder där de riskerar att dödas eller förföljas

Asylsökande hbt-personer avvisas till Irak och andra länder där de riskerar att dödas eller förföljas Faktablad 2009-08-27 Asylsökande hbt-personer avvisas till Irak och andra länder där de riskerar att dödas eller förföljas Bakgrund och sammanfattning Igår avvisade Sverige en ung homosexuell man till

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18 Målnummer: UM5928-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-04-25 Rubrik: Fråga om vilka krav som kan ställas på parterna när det gäller att presentera

Läs mer

S12031 Enskild motion

S12031 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt och flyktingskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även transpersoner

Läs mer

Det finns med anledning av domarna ett behov av att klarlägga när Migrationsverkets utredningsansvar inträder.

Det finns med anledning av domarna ett behov av att klarlägga när Migrationsverkets utredningsansvar inträder. 2 (6) Migrationsöverdomstolen fann den 20 januari 2012 (MIG 2012:2) att en migrationsdomstols utredningsansvar aktualiserats när den utlänning målet rör gett in ett läkarintyg till migrationsdomstolen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6

Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 1 (6) Rättsavdelningen 2017-03-24 SR 07/2017 Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 Bakgrund Migrationsöverdomstolen meddelade den 17 mars 2017 dom i mål UM 911-16 (MIG

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga Sida l (8) KAMMARRÄTTEN T^ /TIV /T JJUIVL ^ål m UM 5495 ~! 2011-06-13 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 Målnummer: UM9681-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: Om det finns ett land som uppfyller kriterierna för ett s.k. säkert tredjeland

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

VÄLGRUNDAD FRUKTAN? Rättslägesanalys om åberopande av asylskäl på grund av sexuell läggning, samt kommentar om asylsökande hbtqpersoners

VÄLGRUNDAD FRUKTAN? Rättslägesanalys om åberopande av asylskäl på grund av sexuell läggning, samt kommentar om asylsökande hbtqpersoners VÄLGRUNDAD FRUKTAN? Rättslägesanalys om åberopande av asylskäl på grund av sexuell läggning, samt kommentar om asylsökande hbtqpersoners situation Rättslägesanalys 2, juli 2013 - NIGERIA av Stig-Åke Petersson

Läs mer

Asylprövningen vid flyktingskap på grund av sexuell läggning

Asylprövningen vid flyktingskap på grund av sexuell läggning Asylprövningen vid flyktingskap på grund av sexuell läggning En analys av riskprövningen och möjligheten till skydd i hemlandet Aino Gröndahl 1. Inledning 1.1 Förord I ca 80 länder i världen är homosexualitet

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2015-07-07 Meddelad i Stockholm Sida l (7) KLAGANDE ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 29 april 2014 i mål m UM 2164-14 SAKEN Ersättning till offentligt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2010-05-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 14294-10 Enhet 20 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

3. Rättslig bedömning

3. Rättslig bedömning 2 (10) 3. Rättslig bedömning 3.1 Prövning av asylskäl När en person ansöker om asyl i Sverige ska Migrationsverket pröva om han eller hon vid ett återvändande till sitt medborgarskapsland eller, för statslösa,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

2 (5) Begreppet välgrundad fruktan kommenteras i handboken under p I förevarande sammanhang finns skäl att återge följande kommentarer:

2 (5) Begreppet välgrundad fruktan kommenteras i handboken under p I förevarande sammanhang finns skäl att återge följande kommentarer: 2 (5) Migrationsöverdomstolen har också uttalat att handboken är en viktig rättskälla rörande förfarandet att fastställa skyddsbehov (MIG 2006:1 och MIG 2007:12). Begreppet välgrundad fruktan kommenteras

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13 1 (5) Sammanfattning 2016-06-08 Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM 8907-14, MIG 2016:13 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om familjeåterförening, bevislättnad gällande identiteten,

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-03-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 173-10 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 7 december 2009 i mål nr

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2504-13 1 KLAGANDE 1. 71 2. 77 3. 99 4. 05 Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl.

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. 2 (8) Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. Som skäl för sin ansökan har bland annat uppgett följande. Han är palestinier från Västbanken. Han lämnade

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

3. Bakgrund. 4. Gällande rätt m.m. 5. Rättschefens bedömning 2 (8)

3. Bakgrund. 4. Gällande rätt m.m. 5. Rättschefens bedömning 2 (8) 2 (8) Det är av flera anledningar viktigt att försöka klargöra identiteten tidigt i asylprocessen. Vi bör därför informera den asylsökande om vikten av att han eller hon styrker sin identitet genom att

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 BFD12 080926 1 (5) Verksamhetsområde asylprövning 2013-07-02 VCI AP 8/2013 Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 Bakgrund EU-domstolen uttalade nyligen

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 / 6 Dublinenheten, Kontoret i Malmö Beslut 2010-10-21 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Adress: född 9204 medborgare i Afghanistan Språk: persiska/dari Beslut Migrationsverket beslutar

Läs mer

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239 F rom:förvaltningsratten To:0008'5616B655 H6 40 972490 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Avd. 22 Meddelad i Astrid Lindeskog Malmö 26/10/2011 09:43 #020 P.002/012 Mål nr UM 3445-11 Sida l (7) KLAGANDE Nima Ghaleh

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 februari 2006 Ö 4330-05 SÖKANDE OCH KLAGANDE HÖ Ombud: ÖI MOTPART AK Hansa AB, 556631-8712 753 83 Uppsala Ombud: LE SAKEN Resning

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:18 Målnummer: UM9720-14 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-11-30 Rubrik: Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning enbart på grund av

Läs mer

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00

Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hearing på Immigrant-institutet i Borås lördagen den 22 november 2008 kl. 9.30 17.00 Hur tillämpas barnperspektivet under Migrationsverkets handläggning? Av nedanstående utdrag av Migrationsverkets

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 Målnummer: UM3926-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-03-03 Rubrik: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viseringskodexen

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

Stockholm den 13 maj 2005 R-2005/0478. Till Utrikesdepartementet UD2005/8587/MAP

Stockholm den 13 maj 2005 R-2005/0478. Till Utrikesdepartementet UD2005/8587/MAP R-2005/0478 Stockholm den 13 maj 2005 Till Utrikesdepartementet UD2005/8587/MAP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 februari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tidsbegränsat

Läs mer

principen om familjens enhet i asylärenden

principen om familjens enhet i asylärenden 1 (11) Rättsavdelningen 2016-10-24 SR 57/2016 Rättsligt ställningstagande angående principen om familjens enhet i asylärenden Sammanfattning I varje asylärende måste det göras en individuell bedömning

Läs mer

Rätten till asyl på grund av sexuell läggning

Rätten till asyl på grund av sexuell läggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hanna Lindhe Rätten till asyl på grund av sexuell läggning LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Sacharias

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr UM 6854-08 KLAGANDE Uppgiven ställföreträdare och uppgivet ombud för 1 3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information.

Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Utdrag ur Europa Europa program/noter/kampskrift (2014). Se europaeuropa.nu för mer information. Newcomers: Queerklubbsbesök kan inte vara krav för asyl Migrationsverket ställer orimliga krav på hbtq-personer

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt 2016-10-19 Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt Bakgrund Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Utlänningsärenden. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land

Utlänningsärenden. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land Utlänningsärenden 2012/13:JO1 Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som utvisat en asylsökande till fel land (Beslut av JO Axberger den 9 december 2011, dnr 6051-2010) Beslutet i korthet:

Läs mer

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T^ TT C T T TT^1 JJ.C/ O i^ U l 2017 "09" 21 Meddelat i Stockholm Sida l (5) Mål nr UM 8982-17 KLAGANDE Ibrahim Ahmed, 720610 Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MOTPART Migrationsverket

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 Målnummer: UM721-06 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-04-20 Rubrik: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet barn

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-06-16 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2010-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 16544-10 Enhet 30 Sida l (9) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Viktoria Nyström AE Nyströms

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 23 augusti 2007 i mål nr

Läs mer