ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman Lars Gagner AB Box Stockholm MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL DOMSLUT Migrationsdomstolen bifaller överklagandet på så sätt att migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut samt beviljar Sara Zewdie Haile tidsbegränsat uppehållstillstånd. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. Migrationsverket beslutade den 14 december 2009 att avslå Sara Zewdie Hailes ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. Sara Zewdie Haile överklagar Migrationsverkets beslut och yrkar att hon ska beviljas uppehållstillstånd. Sara Zewdie Haile vidhåller det hon tidigare åberopat. Till stöd för sin talan anförs även att vad gäller de första kontakterna mellan makarna så gjordes utredningen med Ulf Johansson mer än ett och ett halvt år efter första kontakten och det är därmed inte anmärkningsvärt att Sara Zewdie Haile och Ulf Johansson har angett olika tidpunkter med några få månader. Beträffande Sara Zewdie Hailes barn har Sara Zewdie Haile och UlfJohansson inte talat så mycket om dem utan det har varit ett känsligt ämne. Detta är förståeligt då Sara Zewdie Haile tvingats lämna dem i hemlandet. Därmed är det inte märkligt att Ulf Johansson inte känner till hur många fåder barnen har. Det faktum att Sara Zewdie Haile inte har lämnat bevis till styrkande att hon har barn har ingen betydelse i seriositetsprövningen av makarnas förhållande. Sara Zewdie Haile har inte uppgett att UlfJohansson var med vid ansökan om uppehållstillstånd. Det måste ha blivit ett fel vid intervjun. Ulf Johansson har även skickat sin flygbiljett som visat att han varit i Grekland. Ulf Johanssons föräldrar har inkommit med en skrivelse som intygar att Sara Zewdie Haile och Ulf Johansson har sammanbott. I målet har vidare ingivits samtalsspecifikationer från Ulf Johanssons telefon med flertalet registrerade samtal till Etiopien. Slutligen är det felaktigt att åberopa Sara Zewdie Hailes lämnade uppgifter under hennes asylärende vid bedömningen av seriositeten i ett anknytningsärende. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet. Migrationsverket har anfört att det med den skriftliga bevisningen får anses visat bland annat att

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen Ulf Johansson varit i Grekland. I det överklagade beslutet har dock anförts skiljaktigheter som inte kan anses läkta. DOMSKÄL Fråga om uppehållstillstånd Vid Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande (MIG 2007:60) uttalat att det ankommer på Migrationsverket att göra sannolikt att ett civilrättsligt äkten skap ingåtts uteslutande för att få uppehållstillstånd i Sverige. Bedömning en ska därvid göras utifrån objektiva grunder. Migrationsverket måste på visa en eller flera konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet för att bryta denna presumtion. I rådets resolution av den 4 december 1997 om de åtgärder som bör vidtas för att bekämpa skenäktenskap (EGT C 382, 16/12/1997, s. 1-2) anges bl.a. följande omständigheter som kan tala för att ett äktenskap är ett skenäkten skap. Att parterna inte lever tillsammans, att makarna aldrig har träffat var andra före äktenskapet eller att makarna misstar sig om varandras person uppgifter (namn, adress, medborgarskap, anställning), de omständigheter under vilka de lärde känna varandra eller om andra viktiga förhållanden av personlig karaktär som berör dem. misstanke om att det kan vara fråga om ett skenförhållande bör en för djupad utredning göras för att klarlägga om det rör sig om ett sådant äkten skap. Utredningen skall på samma sätt som vid seriositetsprövningen omfatta t.ex. förhållandets uppkomst och parternas kännedom om varandra (se MIG 2007:19).

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen Migrationsdomstolens bedömning Ulf Johansson och Sara Zewdie Haile har inte lämnat in ett godkänt vigselbevis. De har däremot visat att äktenskapet är registrerat den 7 augusti 2009 hos Skatteverket, vilket enligt Migrationsverkets beslut visar att de är makar. Det är i målet därmed ostridigt att det föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap mellan Ulf Johansson och Sara Zewdie Haile. Migrationsdomstolen prövar därför målet enligt bestämmelsen i 5 kap. 3 första stycket 1 UtlL. En presumtion föreligger därmed att uppehållstillstånd ska beviljas om inte grund för att vägra uppehållstillstånd finns enligt 5 kap b UtlL. Frågan blir då om det i målet har framkommit sådana omständigheter att det finns skäl att vägra uppehållstillstånd i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 17 a första stycket 2 utlänningslagen. Enligt den bestämmelsen rar uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 vägras om ett äktenskap ingåtts eller samboförhållande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen uppehållstillstånd. Migrationsverket har i det överklagade beslutet anfört att paret har uppgivit skiljaktiga uppgifter på en del väsentliga punkter samt i övrigt uppvisat vag kännedom om varandras personliga förhållanden. För att bryta den starka presumtionen som återfinns i 5 kap. 3 första stycket 1 UtlL krävs att Migrationsverket påvisar en eller flera konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet. Av den vid Migrationsverket och ambassaden företagna anknytningsutredningen framgår att Sara Zewdie Haile först den 28 juli 2009 i och med sitt överklagande av överföring till Grekland enligt Dublinförordningen nämnde att hon hade en pojkvän som hon hade ett seriöst förhållande med. Inget namn angavs dock. Det har inte anförts någon förklaring till varför Sara

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen Zewdie Haile inte nämnt sin pojkvän tidigare trots att det i fårevarande mål framstår som att fårhållandet var anledningen till att Sara Zewdie Haile kom till Sverige. Sedan 24 november 2008 och fram till överfåringen till Grekland har Sara Zewdie Haile varit registrerad på annan adress än Ulf Johanssons trots att de båda uppger att de sammanlevt i ungefär 10 månader. Sara Zewdie Haile har även svarat ja på frågan om hon bor hos sin mammas vän vid en muntlig handläggning på Migrationsverket den 23 februari I målet har dock ingivits samtalsspecifikationer från Ulf Johanssons telefon med flertal registrerade samtal till Etiopien från november augusti Ulf Johanssons föräldrar har även skickat in en skrivelse som intygar att Sara Zewdie Haile och Ulf Johansson har sammanbott från november september Det har i målet inte angivits någon förklaring till varfår Sara Zewdie Haile varit skriven på en annan adress än Ulf Johanssons vilken i förevarande mål uppges har varit hennes bostad. Paret har lämnat skiljaktiga uppgifter om sin relation. Sara Zewdie Haile har uppgett att de träffades via internet i april/maj 2008 medan Ulf Johansson sagt augusti Sara Zewdie Haile har sagt att paret träffades i september 2008 i Athen och att Ulf Johansson kom tillbaka efter cirka två veckor. Ulf Johansson har däremot sagt att de träffades i oktober och att han sedan åkte till Grekland ännu en gång i november. Dessa skiljaktigheter har bemötts med att utredningen gjordes i december 2009 medan makarna träffades under 2008 och att lång tid således gått sedan dess. Eftersom det i dessa delar inte rör sig om några större skillnader i uppgifterna får denna förklaring anses nöjaktig. Därutöver har flygbiljetter inlämnats till stöd får Ulf Johanssons resor till Aten den oktober 2008, den oktober 2008, den 30 december

6 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen 3 januari och den 1-5 april Detta tyder på att paret träffats även efter Migrationsverkets beslut. Slutligen vad gäller Sara Zewdie Hailes tidigare ansökan om uppehållstillstånd ska detta i sig inte tillmätas någon större betydelse. Det faktum att en person tidigare visat starkt intresse att få uppehållstillstånd i Sverige är i sig inte tillräckligt för att ifrågasätta ett äktenskaps giltighet (se rättsfallet MIG 2007:60). Däremot finner migrationsdomstolen det märkligt att Sara Zewdie Haile inte tagit upp förhållandet med Ulf Johansson i ansökan. Det är även anmärkningsvärt att Sara Zewdie Haile själv lämnat motstridiga uppgifter bland annat angående sin ålder, sin nationalitet, sin familjebild och sin resväg till Sverige i sin asylansökan jämfört med hennes ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Ulf Johansson. Migrationsdomstolen konstaterar sammanfattningsvis att det alltjämt kvarstår vissa oklarheter rörande Sara Zewdie Haile och Ulf Johanssons förhållande. De har lämnat delvis skiljaktiga och oprecisa uppgifter om deras personliga förhållanden. I målet har dock förklaringar som rar anses nöjaktiga lämnats till de skiljaktiga uppgifter som påpekats av Migrationsverket och de uppgifter som är motstridiga i makarnas respektive berättelser är inte av sådan art eller omfattning att det enligt migrationsdomstolens bedömning finns tillräcklig anledning att betvivla syftet med makarnas äktenskap. Migrationsverket har därmed inte gjort sannolikt att äktenskapet ingåtts uteslutande i syfte att bereda Sara Zewdie Haile uppehållstillstånd i Sverige. Enligt 5 kap. 3 b UtlL får uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försölja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Enligt 5 kap. 3 c p 2 gäller kraven i 3 b inte om den personen som utlänningen åberopar anknytning till är

7 Sida 7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen medborgare i Sverige. Eftersom Ulf Johansson är svensk medborgare aktualiseras således inte försörjningskravet i förevarande mål. Vid en sammantagen bedömning av nu redovisade omständigheter, och då Sara Zewdie Haile enligt uppgift från Migrationsverket den 14 juli 2010 inte förekommer i misstanke- eller belastningsregistret eller ischengens Informations System, finner migrationsdomstolen att hon skall beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Enligt 5 kap. 8 första stycket UtlL ska ett uppehållstillstånd som beviljats enligt 5 kap 3 första stycket 1 vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället, om makarna inte stadigvarande sammanbott utomlands. Eftersom Sara Zewdie Haile och Ulf Johansson inte stadigvarande sammanbott utomlands ska uppehållstillståndet tidsbegränsas. Migrationsdomstolen finner att tillståndstidens längd bör bestämmas av Migrationsverket. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Föredragande ~~ Rådman i målet har varit Anna Möller.

8 Migrationsverket Ambassadenheten i Norrköping Besöksadress Östra Promenaden 19 Postadress SE Norrköping Telefon Telefax E-post Hemsida Organlsationsnr Dokumentid: /8 Migrationsverket Ambassadenheten i Norrköping Beslut Beteckning Susanne Engvall Adress: Parou 42, Athens Sökande Haile, Sara Zewdie, född , kvinna, medborgare i Etiopien Beslut Migrationsverket beslutar att - avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ~~Vl----- Susanne Engvall J Föredragande Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket. Beslut skickat till Embassy of Sweden in Athens, U Kopia till Johansson Ulf Anders, Huvudmottagare

9 nnkljmantir!' 1fiA4?'iOO Beteckning /8 Ansökan med mera Du har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till din make Ulf Anders Johansson som är bosatt i Sverige. Muntliga utredningar har genomförts med dig i september 2009 och med Ulf Anders Johansson i december Till din ansökan har du bifogat en kopia av ditt hemlandspass, en kopia av ditt uppehållstillstånd i Grekland och ett personbevis gällande Ulf Anders Johansson. Av personbeviset framgår att ert äktenskap, som ingicks den 7 augusti 2009, är registrerat i Sverige. någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning Skälen för beslutet Enligt 5 kap. 3 första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) skall uppehållstillstånd ges till en utlänning som är make/maka eller sambo till i Sverige. Av 5 kap. 17 a första stycket samma lag framgår dock att uppehållstillstånd får vägras bland annat om utlänningen medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse för att få uppehållstillståndet. Vidare framgår att uppehållstillstånd även får vägras om det rör sig om ett skenäktenskap, det vill säga ett äktenskap som ingåtts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd. Du och Ulf Anders Johansson har inte visat ett godkänt vigselbevis. Ni har däremot visat att äktenskapet är registrerat hos Skatteverket i Sverige och därmed visat att ni är makar. Migrationsverket anser dock att det finns skäl att ifrågasätta syftet med ert äktenskap. Bestämmelserna i 5 kap 17 a första stycket utlänningslagen har sin grund i artikel 16.2 i Europeiska rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 som handlar om rätt till familjeåterförening. I artikel 16.2 anges att en ansökan om familjeåterförening får avslås om det är fastställt att ett äktenskap har ingåtts uteslutande för att ge den berörda personen möjlighet att resa in och vistas i en medlemsstat. Av prop. 2005/2006:72 framgår att det i det här fallet är EG-domstolens praxis som avgör vad som ska anses som skenäktenskap. Viss ledning i bedömningen av vad som utgör ett skenäktenskap kan man även hitta i Europeiska rådets resolution av den 4 december 1997 om åtgärder som bör vidtas för att bekämpa skenäktenskap (97/C 382/01). Av denna resolution framgår bland annat att följande omständigheter kan tala för att ett äktenskap är ett så kallat skenäktenskap: - parterna lever inte tillsammans, - makarna har olika uppfattning om personuppgifter, de omständigheter under vilka de lärde känna varandra eller andra viktiga förhållanden av personlig karaktär som berör dem, - makarna talar inte ett språk som båda förstår, - det finns uppgifter som tyder på att en av makarna tidigare har ingått skenäktenskap, - det finns oegentligheter när det gäller tidigare vistelser i Sverige.

10 Beteckning /8 Du har ansökt om uppehållstillstånd tidigare. Den 19 november 2008 lämnade du in en ansökan om asyl i Sverige. Du uppgav att du hette Sara Zewdie, medborgare i Eritrea samt att du var född den 26 september 1992 och således minderårig. Du uppvisade inga identitetshandlingar. Du uppgav asylskäl både mot Eritrea och mot Grekland. Samma dag som du ansökte om tillstånd kontaktade Migrationsverket socialtjänsten som placerade dig i ett jourhem samt beslutade att förordna ett offentligt biträde åt dig. Den 18 november 2008 fick Migrationsverket besked via EURODAC, den för EU gemensamma fingeravtrycksdatabasen, att du hade lämnat dina fingeravtryck vid två tillfällen i Grekland. Den 5 december 2008 kontaktade du Migrationsverket för att ändra din födelsetid till den 26 januari Du uppgav att du hade lämnat en felaktig födelsetid vid ansökningstillfället, dels på grund av att du var stressad och dels på grund av att missförstånd kan ha uppstått på grund av den eritreanska tideräkningen. Du informerades om skillnaden i handläggningen hos Migrationsverket beroende på om den sökande är minderårig eller inte, och du vidhöll att du var år gammal. Du hade lämnar hemlandet tillsammans med din mor när du var 16 år gammal. Ni hade bott i Libyen och i Turkiet. Efter flera misslyckade försök att ta er till Grekland kom du dit ensam sommaren Den 8 december 2008 kontaktade ditt offentliga biträde Migrationsverket och meddelade att du ville ta tillbaka din uppgift om att du är vuxen. Du hade sagt så eftersom du inte ville åka till Norrland. Du hade fått kompisar i Stockholm och hade fått rådet att säga att du var vuxen. Den 4 februari 2009 inkom yttrande från ditt offentliga biträde. Du uppgav bland annat följande. Du var född i Addis Abeba aven eritreansk mor. Vid sex års ålder flyttade ni två till Libanon. Du visste inte var din far fanns. Efter vistelsen i Libanon reste ni till Turkiet. Ni försökte vid upprepade tillfällen att ta er till Grekland. Den sista gången avled din mor under färden dit. Du kom ensam till Grekland. Du uppgav där att du var över 18 år för att slippa sättas i en sluten anstalt, vilket du hade hört att de grekiska myndigheterna gjorde om en sökande var minderårig. Du fick lämna fingeravtryck och du fotograferades. Du släpptes, och tog dig till Aten. Där träffade du en man som tvingade dig att utföra olagliga handlingar och även var våldsam mot dig. När du inte vågade bo kvar stal du pengar från mannen och tog dig till Sverige. I Sverige började du gå i skolan och läste svenska. Med boendets i Sverige hjälp hade du snabbt anpassat dig till svenska förhållanden. Du kunde inte återvända vare sig till Eritrea, Etiopien, Turkiet, Libanon eller Grekland. Den 23 februari 2009 genomförde du en utredning hos Migrationsverket i Boden. Du bodde hos din mammas vän och det gick bra i skolan. Du hävdade att du var minderårig och eritreansk medborgare. Du och din mor hade lämnat Etiopien när du var sex år. Ni hade bott i Libanon och Turkiet. Dokumentid:

11 Beteckning /8 Du kom ensam till Grekland, och fick lämna fingeravtryck två gånger. Du berättade om din tillvaro i Grekland. Du visste inte var din mamma fanns. Du kunde inte återvända till någon av länder du hade bott i och inte heller till Eritrea. Du hade dock aldrig varit i Libyen. I maj 2009 kom information enligt Dublinförordningen från de grekiska myndigheterna om att du hade ansökt om asyl där men att din ansökan hade avslagits i första instans. Du var där känd som HAILK, Sara, född den 1 januari 1982, medborgare i Etiopien. Migrationsverket beslutade den 29 maj 2009 att ändra dina identitetsuppgifter i enlighet med de som du hade uppgett för de grekiska myndigheterna samt att ärendet skulle fortsätta att handläggas i enlighet med Dublinförordningen. Migrationsverket skickade en framställan om återtagande till Grekland den 9 juni Du informerades om detta den 12 juni Med på samtalet var den gode man som var förordnad åt dig. Du uppgav bland annat att alla uppgifter som du hade lämnat i Grekland var falska. Eftersom ditt ärende handlades som ett ärende enligt Dublinförordningen entledigade Migrationsverket ditt offentliga biträde genom beslut den 16 juni 2009, eftersom det saknas juridisk grund för att förordna offentliga biträden i ärenden som rör överföring enligt Dublinförordningen, enligt avgörande från Migrationsöverdomstolen. Det offentliga biträdet kvarstod dock som ombud för dig. Den 24 juni 2009 accepterade Grekland att överta dig genom en så kallad tyst accept. Den 17 juli 2009 beslutade Migrationsverket att avvisa din ansökan om uppehållstillstånd, avvisa dina ansökningar om resedokument och flyktingförklaring samt beslutade att överföra dig till Grekland enligt artikel 20.1 d Dublinförordningen. Enligt artikel 20.1 e samma förordning beslutade Migrationsverket att överföringen skulle verkställas även om beslutet inte hade vunnit laga kraft. Den 28 juli 2009 överklagade du, genom ditt ombud, Migrationsverkets beslut. I samband med detta överklagande nämnde du att du hade en pojkvän som du hade ett seriöst och allvarligt menat förhållande med och som du tänkte gifta dig med. Du angav dock inget namn på pojkvännen. Migrationsdomstolen avslog ditt överklagande den 14 augusti Migrationsöverdomstolen beslutade den 9 september 2009 att inte meddela prövningstillstånd. Migrationsdomstolens dom stod därmed fast. Beslutet verkställdes genom att du överfördes till Grekland den 1 september Migrationsverket bekostade din resa dit. Av de journalanteckningar som finns i ditt ärende framgår bland annat att du har varit på samtal hos Migrationsverket tillsammans med din gode man, att du har studerat på gymnasium under tiden här, att du i juli 2009 ville ha information om äktenskapshinder, att du underrättades om Migrationsverkets beslut att överföra dig till Grekland den 12 augusti 2009, och att du informerades om att du skulle infinna dig vid Migrationsverkets återvändandeenhet i Märsta klockan den 1 september för att påbörja din resa. Dokumentid:

12 Dokumenlid: Beteckning /8 Enligt Migrationsverkets register framgår också att du sedan den 24 november 2008 och fram till överföringen till Grekland har haft följande adress i Sverige: C/o Ahmed Chaltu Fäbodsvägen Skogås I din intervju i din nu aktuella ansökan om uppehållstillstånd har du bland annat uppgett följande: Du kom till Grekland illegalt från Turkiet i juni/juli Du fick ett grekiskt uppehållskort efter ungefär sex månader. Du lärde känna Ulf Anders Johansson via Internet i april/maj Ni träffades i september 2008 i Athen, Grekland, där du är bosatt. Ulf Anders Johansson var på besök under två veckor och bodde på hotell. Han åkte hem, men kom tillbaka efter ungefär två veckor. Då var han på besök under två-tre dagar och bodde även denna gång på hotel1. Ni böljade tala om en gemensam framtid och planerade att du skulle hälsa på i Sverige. Ulf Anders Johansson trodde att det skulle vara lätt eftersom du hade ett uppehållskort i Grekland. Du ville inte oroa honom och berättade därför inte hela sanningen. Du reste till Sverige i november Du reste med båt till Italien, med tåg till Frankrike och med buss till Sverige. Ni gick till Migrationsverket och du ansökte om asyl. I juni/juli 2009 fick du besked om att du måste återvända till Grekland. Ni bodde tillsammans i cirka tio månader i Ulf Anders Johanssons tvårummare i Täby, fram till utvisningen till Grekland. Ni gifte er borgerligt i Täby den 7 augusti Efteråt hade ni en fest. Du har två barn, födda 2003 och 2004, som din mor tar hand om. De bor i Addis Abeba. Barnen har olika fäder, Det var tillfälliga förbindelser och du ville inte gifta dig. Fäderna har betalat lite underhåll då och då. Du ville bli fri och själv försölja dina barn, det var därför du lämnade hemlandet. Du och Ulf Anders Johansson har talat om att ta barnen till Sverige. De är dock ännu för små och du vill påbörja processen om två eller tre år. Din far avled 1998, din mor är i livet. Du har två bröder som du vägrar att skriva in i din ansökan eftersom du har "raderat dem ur sitt liv". Du uppger att Ulf Anders Johanssons föräldrar Börje och Ingegerd är pensionerade och bor nära Ulf Anders Johansson. Han har en bror som är gift och har två döttrar. Du vill återuppta dina studier i svenska och hitta att arbete. Helst vill du bli pilot eller sjökapten. Du och Ulf Anders Johansson har kontakt varje dag, och när du är ledig på söndagar chattar ni mycket med varandra. Ulf Anders Johansson har bland annat uppgett följande i sin intervju hos Migrationsverket: Ni träffades via Internet i augusti Ni talades vid i några veckor. Han åkte ner i oktober 2008, tror han, och sedan en gång till i november Första gången bodde Ulf Anders Johansson på hotell, andra gången bodde ni tillsammans på hotellet och Ulf Anders Johansson hälsade

13 Dokumentid: Beteckning /8 på hos dig. Du bodde med några tjejer i en lägenhet. Sedan tog du dig på något sätt till Sverige i november Du åkte båt till Italien, tåg till Paris och buss till Sverige. Du bodde hemma hos Ulf Anders Johansson. Han tror att du var vid Migrationsverket några gånger. Du berättade för honom att du fick arbetstillstånd. Han var inte med hos Migrationsverket någon gång. Du ville sköta dig själv. Du fick inget arbete, men en kompis ordnade ett städjobb på ett byggföretag. Du arbetade inte mycket. Du bodde hos Ulf Anders Johansson månader innan ni gifte er. För hindersprövningen skickade du efter ett papper från din mor i Etiopien om att du inte var gift, och du hade ditt pass också. Ni gifte er i kommunalhuset i Täby. Därefter åt ni lunch i Ulf Anders Johanssons brors trädgård. Ni gifte er för att ni älskar varandra och eftersom ni hade uppfattat att det var lättare för dig att få tillstånd som gift än som sambo eftersom du inte är medborgare i EU. Du återvände till Grekland en månad efter giftermålet. Ulf Anders Johansson tror att det var du som bekostade resan. Ulf Anders Johansson känner inte till grunderna för den ansökan som du lämnade in i Sverige, och inte heller att du har lämnat vilseledande uppgifter om din identitet. Han uppger att du ansökte mest för att få stanna hos honom. Han kan inte visa att du har bott hos honom hela tiden i Sverige förutom att hans föräldrar kan intyga detta. Han uppger att du även torde ha ringt till Etiopien från hans hemtelefon. Han har ingen förklaring till varför du inte har nämnt någon pojkvän i Sverige förrän i juli Han har många fotografier på er. Ulf Anders Johansson uppger att du har två barn, födda på 20DO-talet. Det har varit ett känsligt ämne, så ni har inte talat så mycket om det. Det finns inga planer i nuläget för Ulf Anders Johanssons del att ta dina barn till Sverige. Han uppger att pappan till barnen inte vill att de ska komma till Sverige. De bor nu hos sin mormor och tanken är att du och Ulf Anders Johansson ska besöka dem. Du har din mor kvar i livet. Din far är död. Du har inga syskon. Du själv är uppväxt i Addis Abeba, och började resa på egen hand i 20-åldern. Du har varit i Libanon, Turkiet och Grekland. Du studerar på distans och kan flera språk. Ulf Anders Johansson uppger att under din vistelse i Sverige studerade du svenska, du läste på SPI och avancerade snabbt upp i klasserna. Du vill bli pilot eller kapten på ett skepp. Ulf Anders Johansson uppger att ert äktenskap är allvarligt menat från båda sidor. Det är Ulf Anders Johanssons sista chans, säger han, han börjar bli gammal. Ni vill ha barn tillsammans. Migrationsverket finner att du och Ulf Anders Johansson har lämnat flera motstridiga uppgifter, bland annat om när ni först korn i kontakt med varandra, när Ulf Anders Johansson besökte Grekland och om det finns en eller två fäder till dina barn. Du har för övrigt inte lämnat någon bevisning som styrker att du har de barn som du har omnämnt. Du har uppgett att ni besökte Migrationsverket för att ansöka om tillstånd för dig. Ulf Anders Johansson har inte varit på Migrationsverket någon gång enligt sina uppgifter. Ulf Anders Johansson har inte visat med biljetter eller dylikt att

14 Beteckning /8 han har varit i Grekland på besök vare sig en eller två gånger. Vidare finns inget som styrker att du har bott hos Ulf Anders Johansson under din vistelse i Sverige. Du har under din tid som asylsökande i Sverige haft en annan adress registrerad hos Migrationsverket. I ditt asylärende lämnade du helt andra uppgifter om din bakgrund, om din vistelse i olika länder och om vad som hänt dig i Grekland, jämfört med din nu aktuella ansökan. Du har inte nämnt för Migrationsverket att du har en pojkvän i Sverige förrän i juli 2009, trots att ni båda nu uppger att ni bodde tillsammans hela tiden. Dessutom har du lämnat falska och vilseledande uppgifter till Migrationsverket om din identitet. Du har även lämnat falska uppgifter till de grekiska myndigheterna om din identitet. Det är inte förrän i den nu aktuella ansökan om uppehållstillstånd, när du har visat ditt hemlandspass, som är utfårdat i augusti 2008 vid den etiopiska ambassaden i Aten, som du har styrkt din identitet. Migrationsverket bedömer i anledning av ovan nämnda omständigheter att Du och Ulf Anders Johansson har ingått äktenskap uteslutande för att du ska få uppehållstillstånd i Sverige och att ert äktenskap är ett skenäktenskap. Det finns därför skäl att vägra dig uppehållstillstånd enligt 5 kap. 17 a första stycket 2 utlänningslagen. Det finns inte heller andra skäl att bevilja dig uppehållstillstånd varför din ansökan avslås. Dokumentid:

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 23 augusti 2007 i mål nr

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 / 6 Dublinenheten, Kontoret i Malmö Beslut 2010-10-21 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Adress: född 9204 medborgare i Afghanistan Språk: persiska/dari Beslut Migrationsverket beslutar

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2008:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2008:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2008:18 Målnummer: UM3029-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2008-05-06 Rubrik: Uppgift i folkbokföringen att anknytningspersonen är gift med sökanden av

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239 F rom:förvaltningsratten To:0008'5616B655 H6 40 972490 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Avd. 22 Meddelad i Astrid Lindeskog Malmö 26/10/2011 09:43 #020 P.002/012 Mål nr UM 3445-11 Sida l (7) KLAGANDE Nima Ghaleh

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

DOM 2009-07-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-07-24 Meddelad i Göteborg Föredraganden Noah Tunbjer 2009-07-24 Meddelad i Göteborg Mål nr Avdelning 3 Sida 1 (7) KLAGANDE 1. Igran Abdulkadir Aden, 19910601 2. Ilhan Abdulkadir Aden, 19930606 Ombud för 1 och uppgiven ställföreträdare

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2014:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2014:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2014:5 Målnummer: UM9643-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2014-03-20 Rubrik: Lagrum: En utlänning har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr IMALMÖ 2010-11-01 UM1830-10 Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Zoi Limberi Malmö Sida l (3 KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- Ombud: Zainb Sadiq Sami Frans

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

LANSRATTEN I DOM MAI nr STOCKHOLMS LAN UM Migrationsdomstolen Meddelad i Stockholm Avdelning 8

LANSRATTEN I DOM MAI nr STOCKHOLMS LAN UM Migrationsdomstolen Meddelad i Stockholm Avdelning 8 LANSRATTEN I MAI nr STOCKHOLMS LAN 2007-12-05 Migrationsdomstolen Meddelad i Stockholm Avdelning 8 Sida 1 (6),AGANDE OMBUD MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna

Läs mer

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-04-11 UM 1235-11 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Terunesh Gutema Birate, 19240101 c/o EdjigayehuNimmerstam Elin Wägnersgatan

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-02-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3177-10 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 19 mars 2010 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3485-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 16 april 2013 i mål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 2015-06-03 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014 i mål

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13 1 (5) Sammanfattning 2016-06-08 Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM 8907-14, MIG 2016:13 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om familjeåterförening, bevislättnad gällande identiteten,

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 01 Mål nr UM 7169-10 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2011-05-23 Rättelse, 2011-05-24 Beslutat av: kammarrättsrådet Beslut enligt 32 förvaltningsprocesslagen

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr UM 6854-08 KLAGANDE Uppgiven ställföreträdare och uppgivet ombud för 1 3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

DOM Meddelat i Stockholm

DOM Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN DOM 2015-12-22 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7389-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 4 september 2015 i mål

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM Avdelning 1 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2884-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:6

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:6 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:6 Målnummer: UM2908-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: När en utlänning ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 augusti 2009 KLAGANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD Ombud för samtliga: Advokat Johan Rosén Box 229 598 23 Vimmerby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-19 UM18416-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (7) KLAGANDE Najia Amin, 840103-4700 Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

Ombud och offentligt biträde:

Ombud och offentligt biträde: Sida l (10) afa KAMMARRÄTTEN T^/^A/T D V^1V1 Mål nr UM 4280-11 Migrationsöverdomstolen 2013-02-18 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 Målnummer: UM721-06 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-04-20 Rubrik: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet barn

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-03-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6327-11 1 KLAGANDE 1. 94 2., 10 Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8640-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 20 oktober 2015

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 24

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga Sida l (8) KAMMARRÄTTEN T^ /TIV /T JJUIVL ^ål m UM 5495 ~! 2011-06-13 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-06-25 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2065-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 13 mars 2013

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2014 KLAGANDE Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun Box 34110 701 35 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 4

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 / 8 Dublinenheten, Kontoret i Malmö Beslut 2010-10-21 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande 9203 medborgare i Afghanistan Adress: Språk: Dari Beslut Migrationsverket beslutar att -avvisa

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-03-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 173-10 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 7 december 2009 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 26 mars 2014 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5826-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 4 juli 2014 i mål nr

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 Målnummer: UM3926-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-03-03 Rubrik: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viseringskodexen

Läs mer

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt 2016-10-19 Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt Bakgrund Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

DOM Meddelad i Götebore

DOM Meddelad i Götebore FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG Avd. 2 DOM 2017-06-29 Meddelad i Götebore Mål nr UM 1957-16 KLAGANDE 1. Ali Ahmed Muse, 19600615 2. Hamdi Ali Ahmed, 19980403 3. Mohamud Ali Ahmed, 19990904 4. Salman Ali

Läs mer

DOM 2009-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-12-18 Meddelad i Stockholm 2009-12-18 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, beslut den 16 juli 2009 i mål nr UM 2199-09

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokaten Håkan Sunnerholm Advokaterna Sunnerholm & Rasmusson AB Box 1100 262 22 Ängelholm

Ombud och offentligt biträde: Advokaten Håkan Sunnerholm Advokaterna Sunnerholm & Rasmusson AB Box 1100 262 22 Ängelholm Mål nr KAMMARRÄTTEN ISTOCKHOLM T^/^A /T UwlVl UM 10615-12 2013-02-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Mura Obaire, 831001 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Håkan Sunnerholm Advokaterna Sunnerholm &

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 Målnummer: UM4563-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-19 Rubrik: Lagrum: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015

Läs mer