ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman Lars Gagner AB Box Stockholm MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL DOMSLUT Migrationsdomstolen bifaller överklagandet på så sätt att migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut samt beviljar Sara Zewdie Haile tidsbegränsat uppehållstillstånd. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag - fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. Migrationsverket beslutade den 14 december 2009 att avslå Sara Zewdie Hailes ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Skälen för beslutet framgår av bilaga 1. Sara Zewdie Haile överklagar Migrationsverkets beslut och yrkar att hon ska beviljas uppehållstillstånd. Sara Zewdie Haile vidhåller det hon tidigare åberopat. Till stöd för sin talan anförs även att vad gäller de första kontakterna mellan makarna så gjordes utredningen med Ulf Johansson mer än ett och ett halvt år efter första kontakten och det är därmed inte anmärkningsvärt att Sara Zewdie Haile och Ulf Johansson har angett olika tidpunkter med några få månader. Beträffande Sara Zewdie Hailes barn har Sara Zewdie Haile och UlfJohansson inte talat så mycket om dem utan det har varit ett känsligt ämne. Detta är förståeligt då Sara Zewdie Haile tvingats lämna dem i hemlandet. Därmed är det inte märkligt att Ulf Johansson inte känner till hur många fåder barnen har. Det faktum att Sara Zewdie Haile inte har lämnat bevis till styrkande att hon har barn har ingen betydelse i seriositetsprövningen av makarnas förhållande. Sara Zewdie Haile har inte uppgett att UlfJohansson var med vid ansökan om uppehållstillstånd. Det måste ha blivit ett fel vid intervjun. Ulf Johansson har även skickat sin flygbiljett som visat att han varit i Grekland. Ulf Johanssons föräldrar har inkommit med en skrivelse som intygar att Sara Zewdie Haile och Ulf Johansson har sammanbott. I målet har vidare ingivits samtalsspecifikationer från Ulf Johanssons telefon med flertalet registrerade samtal till Etiopien. Slutligen är det felaktigt att åberopa Sara Zewdie Hailes lämnade uppgifter under hennes asylärende vid bedömningen av seriositeten i ett anknytningsärende. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet. Migrationsverket har anfört att det med den skriftliga bevisningen får anses visat bland annat att

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen Ulf Johansson varit i Grekland. I det överklagade beslutet har dock anförts skiljaktigheter som inte kan anses läkta. DOMSKÄL Fråga om uppehållstillstånd Vid Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande (MIG 2007:60) uttalat att det ankommer på Migrationsverket att göra sannolikt att ett civilrättsligt äkten skap ingåtts uteslutande för att få uppehållstillstånd i Sverige. Bedömning en ska därvid göras utifrån objektiva grunder. Migrationsverket måste på visa en eller flera konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet för att bryta denna presumtion. I rådets resolution av den 4 december 1997 om de åtgärder som bör vidtas för att bekämpa skenäktenskap (EGT C 382, 16/12/1997, s. 1-2) anges bl.a. följande omständigheter som kan tala för att ett äktenskap är ett skenäkten skap. Att parterna inte lever tillsammans, att makarna aldrig har träffat var andra före äktenskapet eller att makarna misstar sig om varandras person uppgifter (namn, adress, medborgarskap, anställning), de omständigheter under vilka de lärde känna varandra eller om andra viktiga förhållanden av personlig karaktär som berör dem. misstanke om att det kan vara fråga om ett skenförhållande bör en för djupad utredning göras för att klarlägga om det rör sig om ett sådant äkten skap. Utredningen skall på samma sätt som vid seriositetsprövningen omfatta t.ex. förhållandets uppkomst och parternas kännedom om varandra (se MIG 2007:19).

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen Migrationsdomstolens bedömning Ulf Johansson och Sara Zewdie Haile har inte lämnat in ett godkänt vigselbevis. De har däremot visat att äktenskapet är registrerat den 7 augusti 2009 hos Skatteverket, vilket enligt Migrationsverkets beslut visar att de är makar. Det är i målet därmed ostridigt att det föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap mellan Ulf Johansson och Sara Zewdie Haile. Migrationsdomstolen prövar därför målet enligt bestämmelsen i 5 kap. 3 första stycket 1 UtlL. En presumtion föreligger därmed att uppehållstillstånd ska beviljas om inte grund för att vägra uppehållstillstånd finns enligt 5 kap b UtlL. Frågan blir då om det i målet har framkommit sådana omständigheter att det finns skäl att vägra uppehållstillstånd i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 17 a första stycket 2 utlänningslagen. Enligt den bestämmelsen rar uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 vägras om ett äktenskap ingåtts eller samboförhållande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen uppehållstillstånd. Migrationsverket har i det överklagade beslutet anfört att paret har uppgivit skiljaktiga uppgifter på en del väsentliga punkter samt i övrigt uppvisat vag kännedom om varandras personliga förhållanden. För att bryta den starka presumtionen som återfinns i 5 kap. 3 första stycket 1 UtlL krävs att Migrationsverket påvisar en eller flera konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet. Av den vid Migrationsverket och ambassaden företagna anknytningsutredningen framgår att Sara Zewdie Haile först den 28 juli 2009 i och med sitt överklagande av överföring till Grekland enligt Dublinförordningen nämnde att hon hade en pojkvän som hon hade ett seriöst förhållande med. Inget namn angavs dock. Det har inte anförts någon förklaring till varför Sara

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen Zewdie Haile inte nämnt sin pojkvän tidigare trots att det i fårevarande mål framstår som att fårhållandet var anledningen till att Sara Zewdie Haile kom till Sverige. Sedan 24 november 2008 och fram till överfåringen till Grekland har Sara Zewdie Haile varit registrerad på annan adress än Ulf Johanssons trots att de båda uppger att de sammanlevt i ungefär 10 månader. Sara Zewdie Haile har även svarat ja på frågan om hon bor hos sin mammas vän vid en muntlig handläggning på Migrationsverket den 23 februari I målet har dock ingivits samtalsspecifikationer från Ulf Johanssons telefon med flertal registrerade samtal till Etiopien från november augusti Ulf Johanssons föräldrar har även skickat in en skrivelse som intygar att Sara Zewdie Haile och Ulf Johansson har sammanbott från november september Det har i målet inte angivits någon förklaring till varfår Sara Zewdie Haile varit skriven på en annan adress än Ulf Johanssons vilken i förevarande mål uppges har varit hennes bostad. Paret har lämnat skiljaktiga uppgifter om sin relation. Sara Zewdie Haile har uppgett att de träffades via internet i april/maj 2008 medan Ulf Johansson sagt augusti Sara Zewdie Haile har sagt att paret träffades i september 2008 i Athen och att Ulf Johansson kom tillbaka efter cirka två veckor. Ulf Johansson har däremot sagt att de träffades i oktober och att han sedan åkte till Grekland ännu en gång i november. Dessa skiljaktigheter har bemötts med att utredningen gjordes i december 2009 medan makarna träffades under 2008 och att lång tid således gått sedan dess. Eftersom det i dessa delar inte rör sig om några större skillnader i uppgifterna får denna förklaring anses nöjaktig. Därutöver har flygbiljetter inlämnats till stöd får Ulf Johanssons resor till Aten den oktober 2008, den oktober 2008, den 30 december

6 Sida 6 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen 3 januari och den 1-5 april Detta tyder på att paret träffats även efter Migrationsverkets beslut. Slutligen vad gäller Sara Zewdie Hailes tidigare ansökan om uppehållstillstånd ska detta i sig inte tillmätas någon större betydelse. Det faktum att en person tidigare visat starkt intresse att få uppehållstillstånd i Sverige är i sig inte tillräckligt för att ifrågasätta ett äktenskaps giltighet (se rättsfallet MIG 2007:60). Däremot finner migrationsdomstolen det märkligt att Sara Zewdie Haile inte tagit upp förhållandet med Ulf Johansson i ansökan. Det är även anmärkningsvärt att Sara Zewdie Haile själv lämnat motstridiga uppgifter bland annat angående sin ålder, sin nationalitet, sin familjebild och sin resväg till Sverige i sin asylansökan jämfört med hennes ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till Ulf Johansson. Migrationsdomstolen konstaterar sammanfattningsvis att det alltjämt kvarstår vissa oklarheter rörande Sara Zewdie Haile och Ulf Johanssons förhållande. De har lämnat delvis skiljaktiga och oprecisa uppgifter om deras personliga förhållanden. I målet har dock förklaringar som rar anses nöjaktiga lämnats till de skiljaktiga uppgifter som påpekats av Migrationsverket och de uppgifter som är motstridiga i makarnas respektive berättelser är inte av sådan art eller omfattning att det enligt migrationsdomstolens bedömning finns tillräcklig anledning att betvivla syftet med makarnas äktenskap. Migrationsverket har därmed inte gjort sannolikt att äktenskapet ingåtts uteslutande i syfte att bereda Sara Zewdie Haile uppehållstillstånd i Sverige. Enligt 5 kap. 3 b UtlL får uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försölja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. Enligt 5 kap. 3 c p 2 gäller kraven i 3 b inte om den personen som utlänningen åberopar anknytning till är

7 Sida 7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I STOCKHOLM Migrationsdomstolen medborgare i Sverige. Eftersom Ulf Johansson är svensk medborgare aktualiseras således inte försörjningskravet i förevarande mål. Vid en sammantagen bedömning av nu redovisade omständigheter, och då Sara Zewdie Haile enligt uppgift från Migrationsverket den 14 juli 2010 inte förekommer i misstanke- eller belastningsregistret eller ischengens Informations System, finner migrationsdomstolen att hon skall beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Enligt 5 kap. 8 första stycket UtlL ska ett uppehållstillstånd som beviljats enligt 5 kap 3 första stycket 1 vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället, om makarna inte stadigvarande sammanbott utomlands. Eftersom Sara Zewdie Haile och Ulf Johansson inte stadigvarande sammanbott utomlands ska uppehållstillståndet tidsbegränsas. Migrationsdomstolen finner att tillståndstidens längd bör bestämmas av Migrationsverket. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Föredragande ~~ Rådman i målet har varit Anna Möller.

8 Migrationsverket Ambassadenheten i Norrköping Besöksadress Östra Promenaden 19 Postadress SE Norrköping Telefon Telefax E-post Hemsida Organlsationsnr Dokumentid: /8 Migrationsverket Ambassadenheten i Norrköping Beslut Beteckning Susanne Engvall Adress: Parou 42, Athens Sökande Haile, Sara Zewdie, född , kvinna, medborgare i Etiopien Beslut Migrationsverket beslutar att - avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ~~Vl----- Susanne Engvall J Föredragande Underskrivet original förvaras hos Migrationsverket. Beslut skickat till Embassy of Sweden in Athens, U Kopia till Johansson Ulf Anders, Huvudmottagare

9 nnkljmantir!' 1fiA4?'iOO Beteckning /8 Ansökan med mera Du har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till din make Ulf Anders Johansson som är bosatt i Sverige. Muntliga utredningar har genomförts med dig i september 2009 och med Ulf Anders Johansson i december Till din ansökan har du bifogat en kopia av ditt hemlandspass, en kopia av ditt uppehållstillstånd i Grekland och ett personbevis gällande Ulf Anders Johansson. Av personbeviset framgår att ert äktenskap, som ingicks den 7 augusti 2009, är registrerat i Sverige. någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning Skälen för beslutet Enligt 5 kap. 3 första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) skall uppehållstillstånd ges till en utlänning som är make/maka eller sambo till i Sverige. Av 5 kap. 17 a första stycket samma lag framgår dock att uppehållstillstånd får vägras bland annat om utlänningen medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse för att få uppehållstillståndet. Vidare framgår att uppehållstillstånd även får vägras om det rör sig om ett skenäktenskap, det vill säga ett äktenskap som ingåtts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd. Du och Ulf Anders Johansson har inte visat ett godkänt vigselbevis. Ni har däremot visat att äktenskapet är registrerat hos Skatteverket i Sverige och därmed visat att ni är makar. Migrationsverket anser dock att det finns skäl att ifrågasätta syftet med ert äktenskap. Bestämmelserna i 5 kap 17 a första stycket utlänningslagen har sin grund i artikel 16.2 i Europeiska rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 som handlar om rätt till familjeåterförening. I artikel 16.2 anges att en ansökan om familjeåterförening får avslås om det är fastställt att ett äktenskap har ingåtts uteslutande för att ge den berörda personen möjlighet att resa in och vistas i en medlemsstat. Av prop. 2005/2006:72 framgår att det i det här fallet är EG-domstolens praxis som avgör vad som ska anses som skenäktenskap. Viss ledning i bedömningen av vad som utgör ett skenäktenskap kan man även hitta i Europeiska rådets resolution av den 4 december 1997 om åtgärder som bör vidtas för att bekämpa skenäktenskap (97/C 382/01). Av denna resolution framgår bland annat att följande omständigheter kan tala för att ett äktenskap är ett så kallat skenäktenskap: - parterna lever inte tillsammans, - makarna har olika uppfattning om personuppgifter, de omständigheter under vilka de lärde känna varandra eller andra viktiga förhållanden av personlig karaktär som berör dem, - makarna talar inte ett språk som båda förstår, - det finns uppgifter som tyder på att en av makarna tidigare har ingått skenäktenskap, - det finns oegentligheter när det gäller tidigare vistelser i Sverige.

10 Beteckning /8 Du har ansökt om uppehållstillstånd tidigare. Den 19 november 2008 lämnade du in en ansökan om asyl i Sverige. Du uppgav att du hette Sara Zewdie, medborgare i Eritrea samt att du var född den 26 september 1992 och således minderårig. Du uppvisade inga identitetshandlingar. Du uppgav asylskäl både mot Eritrea och mot Grekland. Samma dag som du ansökte om tillstånd kontaktade Migrationsverket socialtjänsten som placerade dig i ett jourhem samt beslutade att förordna ett offentligt biträde åt dig. Den 18 november 2008 fick Migrationsverket besked via EURODAC, den för EU gemensamma fingeravtrycksdatabasen, att du hade lämnat dina fingeravtryck vid två tillfällen i Grekland. Den 5 december 2008 kontaktade du Migrationsverket för att ändra din födelsetid till den 26 januari Du uppgav att du hade lämnat en felaktig födelsetid vid ansökningstillfället, dels på grund av att du var stressad och dels på grund av att missförstånd kan ha uppstått på grund av den eritreanska tideräkningen. Du informerades om skillnaden i handläggningen hos Migrationsverket beroende på om den sökande är minderårig eller inte, och du vidhöll att du var år gammal. Du hade lämnar hemlandet tillsammans med din mor när du var 16 år gammal. Ni hade bott i Libyen och i Turkiet. Efter flera misslyckade försök att ta er till Grekland kom du dit ensam sommaren Den 8 december 2008 kontaktade ditt offentliga biträde Migrationsverket och meddelade att du ville ta tillbaka din uppgift om att du är vuxen. Du hade sagt så eftersom du inte ville åka till Norrland. Du hade fått kompisar i Stockholm och hade fått rådet att säga att du var vuxen. Den 4 februari 2009 inkom yttrande från ditt offentliga biträde. Du uppgav bland annat följande. Du var född i Addis Abeba aven eritreansk mor. Vid sex års ålder flyttade ni två till Libanon. Du visste inte var din far fanns. Efter vistelsen i Libanon reste ni till Turkiet. Ni försökte vid upprepade tillfällen att ta er till Grekland. Den sista gången avled din mor under färden dit. Du kom ensam till Grekland. Du uppgav där att du var över 18 år för att slippa sättas i en sluten anstalt, vilket du hade hört att de grekiska myndigheterna gjorde om en sökande var minderårig. Du fick lämna fingeravtryck och du fotograferades. Du släpptes, och tog dig till Aten. Där träffade du en man som tvingade dig att utföra olagliga handlingar och även var våldsam mot dig. När du inte vågade bo kvar stal du pengar från mannen och tog dig till Sverige. I Sverige började du gå i skolan och läste svenska. Med boendets i Sverige hjälp hade du snabbt anpassat dig till svenska förhållanden. Du kunde inte återvända vare sig till Eritrea, Etiopien, Turkiet, Libanon eller Grekland. Den 23 februari 2009 genomförde du en utredning hos Migrationsverket i Boden. Du bodde hos din mammas vän och det gick bra i skolan. Du hävdade att du var minderårig och eritreansk medborgare. Du och din mor hade lämnat Etiopien när du var sex år. Ni hade bott i Libanon och Turkiet. Dokumentid:

11 Beteckning /8 Du kom ensam till Grekland, och fick lämna fingeravtryck två gånger. Du berättade om din tillvaro i Grekland. Du visste inte var din mamma fanns. Du kunde inte återvända till någon av länder du hade bott i och inte heller till Eritrea. Du hade dock aldrig varit i Libyen. I maj 2009 kom information enligt Dublinförordningen från de grekiska myndigheterna om att du hade ansökt om asyl där men att din ansökan hade avslagits i första instans. Du var där känd som HAILK, Sara, född den 1 januari 1982, medborgare i Etiopien. Migrationsverket beslutade den 29 maj 2009 att ändra dina identitetsuppgifter i enlighet med de som du hade uppgett för de grekiska myndigheterna samt att ärendet skulle fortsätta att handläggas i enlighet med Dublinförordningen. Migrationsverket skickade en framställan om återtagande till Grekland den 9 juni Du informerades om detta den 12 juni Med på samtalet var den gode man som var förordnad åt dig. Du uppgav bland annat att alla uppgifter som du hade lämnat i Grekland var falska. Eftersom ditt ärende handlades som ett ärende enligt Dublinförordningen entledigade Migrationsverket ditt offentliga biträde genom beslut den 16 juni 2009, eftersom det saknas juridisk grund för att förordna offentliga biträden i ärenden som rör överföring enligt Dublinförordningen, enligt avgörande från Migrationsöverdomstolen. Det offentliga biträdet kvarstod dock som ombud för dig. Den 24 juni 2009 accepterade Grekland att överta dig genom en så kallad tyst accept. Den 17 juli 2009 beslutade Migrationsverket att avvisa din ansökan om uppehållstillstånd, avvisa dina ansökningar om resedokument och flyktingförklaring samt beslutade att överföra dig till Grekland enligt artikel 20.1 d Dublinförordningen. Enligt artikel 20.1 e samma förordning beslutade Migrationsverket att överföringen skulle verkställas även om beslutet inte hade vunnit laga kraft. Den 28 juli 2009 överklagade du, genom ditt ombud, Migrationsverkets beslut. I samband med detta överklagande nämnde du att du hade en pojkvän som du hade ett seriöst och allvarligt menat förhållande med och som du tänkte gifta dig med. Du angav dock inget namn på pojkvännen. Migrationsdomstolen avslog ditt överklagande den 14 augusti Migrationsöverdomstolen beslutade den 9 september 2009 att inte meddela prövningstillstånd. Migrationsdomstolens dom stod därmed fast. Beslutet verkställdes genom att du överfördes till Grekland den 1 september Migrationsverket bekostade din resa dit. Av de journalanteckningar som finns i ditt ärende framgår bland annat att du har varit på samtal hos Migrationsverket tillsammans med din gode man, att du har studerat på gymnasium under tiden här, att du i juli 2009 ville ha information om äktenskapshinder, att du underrättades om Migrationsverkets beslut att överföra dig till Grekland den 12 augusti 2009, och att du informerades om att du skulle infinna dig vid Migrationsverkets återvändandeenhet i Märsta klockan den 1 september för att påbörja din resa. Dokumentid:

12 Dokumenlid: Beteckning /8 Enligt Migrationsverkets register framgår också att du sedan den 24 november 2008 och fram till överföringen till Grekland har haft följande adress i Sverige: C/o Ahmed Chaltu Fäbodsvägen Skogås I din intervju i din nu aktuella ansökan om uppehållstillstånd har du bland annat uppgett följande: Du kom till Grekland illegalt från Turkiet i juni/juli Du fick ett grekiskt uppehållskort efter ungefär sex månader. Du lärde känna Ulf Anders Johansson via Internet i april/maj Ni träffades i september 2008 i Athen, Grekland, där du är bosatt. Ulf Anders Johansson var på besök under två veckor och bodde på hotell. Han åkte hem, men kom tillbaka efter ungefär två veckor. Då var han på besök under två-tre dagar och bodde även denna gång på hotel1. Ni böljade tala om en gemensam framtid och planerade att du skulle hälsa på i Sverige. Ulf Anders Johansson trodde att det skulle vara lätt eftersom du hade ett uppehållskort i Grekland. Du ville inte oroa honom och berättade därför inte hela sanningen. Du reste till Sverige i november Du reste med båt till Italien, med tåg till Frankrike och med buss till Sverige. Ni gick till Migrationsverket och du ansökte om asyl. I juni/juli 2009 fick du besked om att du måste återvända till Grekland. Ni bodde tillsammans i cirka tio månader i Ulf Anders Johanssons tvårummare i Täby, fram till utvisningen till Grekland. Ni gifte er borgerligt i Täby den 7 augusti Efteråt hade ni en fest. Du har två barn, födda 2003 och 2004, som din mor tar hand om. De bor i Addis Abeba. Barnen har olika fäder, Det var tillfälliga förbindelser och du ville inte gifta dig. Fäderna har betalat lite underhåll då och då. Du ville bli fri och själv försölja dina barn, det var därför du lämnade hemlandet. Du och Ulf Anders Johansson har talat om att ta barnen till Sverige. De är dock ännu för små och du vill påbörja processen om två eller tre år. Din far avled 1998, din mor är i livet. Du har två bröder som du vägrar att skriva in i din ansökan eftersom du har "raderat dem ur sitt liv". Du uppger att Ulf Anders Johanssons föräldrar Börje och Ingegerd är pensionerade och bor nära Ulf Anders Johansson. Han har en bror som är gift och har två döttrar. Du vill återuppta dina studier i svenska och hitta att arbete. Helst vill du bli pilot eller sjökapten. Du och Ulf Anders Johansson har kontakt varje dag, och när du är ledig på söndagar chattar ni mycket med varandra. Ulf Anders Johansson har bland annat uppgett följande i sin intervju hos Migrationsverket: Ni träffades via Internet i augusti Ni talades vid i några veckor. Han åkte ner i oktober 2008, tror han, och sedan en gång till i november Första gången bodde Ulf Anders Johansson på hotell, andra gången bodde ni tillsammans på hotellet och Ulf Anders Johansson hälsade

13 Dokumentid: Beteckning /8 på hos dig. Du bodde med några tjejer i en lägenhet. Sedan tog du dig på något sätt till Sverige i november Du åkte båt till Italien, tåg till Paris och buss till Sverige. Du bodde hemma hos Ulf Anders Johansson. Han tror att du var vid Migrationsverket några gånger. Du berättade för honom att du fick arbetstillstånd. Han var inte med hos Migrationsverket någon gång. Du ville sköta dig själv. Du fick inget arbete, men en kompis ordnade ett städjobb på ett byggföretag. Du arbetade inte mycket. Du bodde hos Ulf Anders Johansson månader innan ni gifte er. För hindersprövningen skickade du efter ett papper från din mor i Etiopien om att du inte var gift, och du hade ditt pass också. Ni gifte er i kommunalhuset i Täby. Därefter åt ni lunch i Ulf Anders Johanssons brors trädgård. Ni gifte er för att ni älskar varandra och eftersom ni hade uppfattat att det var lättare för dig att få tillstånd som gift än som sambo eftersom du inte är medborgare i EU. Du återvände till Grekland en månad efter giftermålet. Ulf Anders Johansson tror att det var du som bekostade resan. Ulf Anders Johansson känner inte till grunderna för den ansökan som du lämnade in i Sverige, och inte heller att du har lämnat vilseledande uppgifter om din identitet. Han uppger att du ansökte mest för att få stanna hos honom. Han kan inte visa att du har bott hos honom hela tiden i Sverige förutom att hans föräldrar kan intyga detta. Han uppger att du även torde ha ringt till Etiopien från hans hemtelefon. Han har ingen förklaring till varför du inte har nämnt någon pojkvän i Sverige förrän i juli Han har många fotografier på er. Ulf Anders Johansson uppger att du har två barn, födda på 20DO-talet. Det har varit ett känsligt ämne, så ni har inte talat så mycket om det. Det finns inga planer i nuläget för Ulf Anders Johanssons del att ta dina barn till Sverige. Han uppger att pappan till barnen inte vill att de ska komma till Sverige. De bor nu hos sin mormor och tanken är att du och Ulf Anders Johansson ska besöka dem. Du har din mor kvar i livet. Din far är död. Du har inga syskon. Du själv är uppväxt i Addis Abeba, och började resa på egen hand i 20-åldern. Du har varit i Libanon, Turkiet och Grekland. Du studerar på distans och kan flera språk. Ulf Anders Johansson uppger att under din vistelse i Sverige studerade du svenska, du läste på SPI och avancerade snabbt upp i klasserna. Du vill bli pilot eller kapten på ett skepp. Ulf Anders Johansson uppger att ert äktenskap är allvarligt menat från båda sidor. Det är Ulf Anders Johanssons sista chans, säger han, han börjar bli gammal. Ni vill ha barn tillsammans. Migrationsverket finner att du och Ulf Anders Johansson har lämnat flera motstridiga uppgifter, bland annat om när ni först korn i kontakt med varandra, när Ulf Anders Johansson besökte Grekland och om det finns en eller två fäder till dina barn. Du har för övrigt inte lämnat någon bevisning som styrker att du har de barn som du har omnämnt. Du har uppgett att ni besökte Migrationsverket för att ansöka om tillstånd för dig. Ulf Anders Johansson har inte varit på Migrationsverket någon gång enligt sina uppgifter. Ulf Anders Johansson har inte visat med biljetter eller dylikt att

14 Beteckning /8 han har varit i Grekland på besök vare sig en eller två gånger. Vidare finns inget som styrker att du har bott hos Ulf Anders Johansson under din vistelse i Sverige. Du har under din tid som asylsökande i Sverige haft en annan adress registrerad hos Migrationsverket. I ditt asylärende lämnade du helt andra uppgifter om din bakgrund, om din vistelse i olika länder och om vad som hänt dig i Grekland, jämfört med din nu aktuella ansökan. Du har inte nämnt för Migrationsverket att du har en pojkvän i Sverige förrän i juli 2009, trots att ni båda nu uppger att ni bodde tillsammans hela tiden. Dessutom har du lämnat falska och vilseledande uppgifter till Migrationsverket om din identitet. Du har även lämnat falska uppgifter till de grekiska myndigheterna om din identitet. Det är inte förrän i den nu aktuella ansökan om uppehållstillstånd, när du har visat ditt hemlandspass, som är utfårdat i augusti 2008 vid den etiopiska ambassaden i Aten, som du har styrkt din identitet. Migrationsverket bedömer i anledning av ovan nämnda omständigheter att Du och Ulf Anders Johansson har ingått äktenskap uteslutande för att du ska få uppehållstillstånd i Sverige och att ert äktenskap är ett skenäktenskap. Det finns därför skäl att vägra dig uppehållstillstånd enligt 5 kap. 17 a första stycket 2 utlänningslagen. Det finns inte heller andra skäl att bevilja dig uppehållstillstånd varför din ansökan avslås. Dokumentid:

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-27 UM13476-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Koly Chowdhury, 19780505 2. Avik Chowdhury, 20030924 3. Somik Chowdhury, 20030924 c/o Mohammed Jahangir

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2238-11 Enhet 29 1 KLAGANDE Hany Gamal Ibrahim, 820307 c/o Shehata Hanna Raafat Bredbyplan 15, Nb 163 71 Spånga Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Rikard

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F)

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) T77F Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden (F) Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige.

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus Sida l (9) KAMMARRÄTTEN T^r^A /T JJvJlVl Mål m UM 7533-12 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen

Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen 1 of 5 21/09/2010 13:57 immi Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlänningsoch medborgarskapslagstiftningen Tillbaka SFS nr: 2001:720 Departement/ myndighet: Utrikesdepartementet

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Avdelning 02 Meddelat i Stockholm KLAGANDEN 1. Sekretessbelagda uppgifter A, se bilaga

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

10.2 Anknytning till make/maka, sambo eller registrerad partner vid familjeåterförening och nyetablerade förhållanden

10.2 Anknytning till make/maka, sambo eller registrerad partner vid familjeåterförening och nyetablerade förhållanden Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.2 Anhöriginv. gift, sambo och partner Uppdaterat 2006-11-29 10.2 Anknytning till make/maka, sambo eller registrerad partner vid familjeåterförening och nyetablerade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 979-11 Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Zolhaja Rahmatiar, 19420812 2. Hajiera Rahmatiar, 19940812 Ombud och offentligt biträde: Advokat Cecilia Kongbäck Odevall Advokatbyrå

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö

DOM 2014-02-27 Meddelad i Malmö Meddelad i Malmö Mål nr Sid 1 (6) PARTER KÄRANDE F Ombud: Advokat Ulf Bjermer Advokatfirman Bjermer Stortorget 17 211 22 Malmö SVARANDE 1. B1 2. B2 Ställföreträdare för båda: M God man för båda: Advokat

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1829-10 Enhet 2:5 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud och offentligt biträde: Advokat Björn Israelsson Advokatbyrån Juricum

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-03-01 UM 20938-10 Meddelad i Enhet 22 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Sekretessbilagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Oskar Söderberg Advokatfirman Per Nyberg AB Rådhusesplanaden 7 A 903 28

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9254-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Mikjerem Aliji, 680513 2. Muedin Aliji, 680720 3. Semine Aliji, 020419 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 april 2014 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Leif Gustafsson Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna MOTPARTER 1. Socialnämnden

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-01-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-01-13 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 2012-01-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 4519-11 1 KLAGANDE Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm MOTPART Gunnar Thureson Bergentz, 250109-0498 Ombud:

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2013-06-04 UM 8848-12 Meddelad i Enhet 2:4 Göteborg Sida l (11) KLAGANDE 1. Alice Otto Hoffman, 19800101 2. Salum Abudallah Obeid, 19720518 3. Abdallah Salum Obeid, 20041105

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 2054-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schuchtle Malmö Sida l (7) KLAGANDE Ayaz Huseini, 19930131 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer