PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr , v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v"

Transkript

1 ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr (publ)

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998 handel med värdepapper. Dotterbolagen Aritmos och Proventus Design ansvarar för koncernens långsiktiga investeringar inom sportbranschen respektive designverksamheten. Proventus Handels bedriver handel i värdepapper på en global basis, framför allt i räntebärande instrument och valutor. Den stora volatiliteten i marknaden innebär att en aktiv förvaltning har större möjligheter att skapa ett mervärde med en bibehållen låg risknivå. Den räntebärande portföljens genomsnittliga löptid är för närvarande begränsad till ca 2 år, vilket tillsammans med en restriktiv hållning till kreditrisk förväntas begränsa risken för stor negativ avkastning. Aritmos äger och har operativt ansvar för Tretorn och därmed Proventuskoncernens långsiktiga satsning för att utveckla Tretorn till ett brett varumärke inom sport- och fritidssektorn. Arbetet fokuseras på att stärka de befintliga produktgrupperna för att åstadkomma en organisk tillväxt inom bolaget åstadkomma samt en att snabbare finna kompletterande tillväxt. produktgrupper eller företag att förvärva för att därigenom. Proventus Design äger och har operativt ansvar för det finska möbelföretaget Artek och den svenska textilgruppen Kinnasand och de satsningar inom området 'Interior Design' som Proventus genomför. Dessa satsningar kommer att ske med varumärkena Artek och Kinnasand som bas för vidare utveckling. Aritmos inklusive underkoncerner hade vid årsskiftet ett eget kapital på ca 300 Mkr, och Proventus Design inklusive underkoncerner ett eget kapital på ca 250 Mkr. Bolagen står således väl rustade för en framtida expansion. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Proventus har under året utökat sitt ägande till 79% av aktierna och rösterna i Nessuah Zannex Ltd, en israelisk investmentbank. Nessuah är medlem av Tel Aviv-börsen. Affären innebar en total investering på cirka 141 Mkr. Investeringen är ett led i Proventus strategi att medverka i konsolideringen av aktörer på den finansiella marknaden i Israel. Under året har Proventus aktiekapital genom nyemissioner ökat med 6 Mkr, dels genom konvertering av konverteringslån och dels genom nyteckning. Beslut har fattats om nedsättning av aktiekapitalet om nominellt 5 Mkr. Beslutet verkställdes genom inlösen av 548 aktier till ett värde av 266 Mkr. Ägarförhållanden Robert Weil ägde vid årsskiftet samtliga aktier i Proventus. 2 \SV

3 Resultat och ställning Utvecklingen av koncernens resultat och ställning framgår av nedanstående nyckeltal för de senaste fem åren. Koncernen Nncr Nettoomsättning, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Balansomslutning, Mkr Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Substansvärde, Mkr Antalet anställda Definitioner framgår av not 2. Förslag till disposition av vinst Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgick den 31 december 1998 till Mkr. Någon avsättning till bundna reserver föreslås inte Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står kronor i form av fritt att hela beloppet balanseras i ny räkning. eget kapital. Styrelsen föreslår 3 ~

4 RESUL T A TRÄKNING KONCERNEN ~ Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrati o fisk o stnad er Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Not Resultat från finansiella investeringar Vinst vid försäljning av dotterföretag Andel i intressebolags resultat Utdelning från långitistiga värdepapper Vinst vid avyttring av värdepapper Nedskrivning av värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Not 3 o o o l 2 57 O Skatter Minoritetens netto andel Årets resultat Not '/ 4 ~

5 BALANSRÄKNING KONCERNEN Mkr TILLGAN G AR Anläggn ingstillgån gar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter och liknande Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och annan teknisk utrustning Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Andra långmstiga värdepappersinnehav Andra långmstiga fordringar o msä Un in gstillgån gar Varulager Fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Not 6 Not 7 Not 8 Not 12 Not 12 Not 13 Not Summa tillgångar Ställda panter F asti ghetsinteckningar Företagsinteckningar Likvida medel Kundfordringar l v

6 Mkr EGET KAPITAL, A VSÄ TTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintressen Not Avsättningar Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga Latenta skatteskulder Övriga avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande Lån ftån aktieägare Konverteringslån Övriga lån Checkräkningskrediter Övriga långfustiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande Övriga kortfristiga skulder Icke räntebärande Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 Not 17 Not 17 Not 18 Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Pensionsåtagande Villkorade aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser - l 39 4 l 39 l 45 6 N"

7 RÖRELSEN Kassaflöde från årets verksamhet Försäljning och övriga intäkter Rörelsens kostnader Utdelning Finansiella intäkter och kostnader Skatter Kassaflöde från rörelsen Medel bundna i verksamheten Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar F örändring av rörelseskulder Nettofinansiering från årets verksamhet Medel bundna i anläggningar Förändring av immateriella tillgångar Förändring av materiella tillgångar Förändring av finansiella tillgångar Affårsverksamhetens överskott O FINANSIERING Aktieägarfin ans i eri n g Nyemission Nedsättning genom inlösen av aktier Minoritetens andel Extern räntebärande finansiering Kortmstig lånefinansiering Långmstig lånefinansiering Kassaflöde efter finansiering Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång tf'

8 Valutakursdifferenser Årets resultat y

9 ~ "--" Summa tillgångar Ställda panter Kassa och bank 9 V'

10 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Not '-.."./' v Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Långfristiga skulder Räntebärande Lån från aktieägare Konverteringslån Skulder till dotterbolag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Rän tebärande Övriga kortfristiga skulder Icke räntebärande Skulder till dotterbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Not 17 Not O Summa eget kapital, avsättningar och skulder "-" Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Villkorade aktieägartillskott

11 KASSAFLÖDESANAL VS MODERBOLAGET RÖRELSEN Kassaflöde från årets verksamhet Rörelsens kostnader Resultat från dotterbolag Finansiella intäkter och kostnader Kassaflöde från rörelsen Medel bundna i verksamheten Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder N ettofinansiering från årets verksamhet Medel bundna i anläggningar Förändring av finansiella tillgångar Affårsverksamhetens överskott FINANSIERING Aktieägarfinansierin g Nyemission Nedsättning genom inlösen av aktier Extern räntebärande finansiering Kortfristig lånefinansiering Långfristig lånefinansiering Kassaflöde efter finansiering Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Il ~

12 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Proventus ABs redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässig anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets netto tillgångar, redovisas skillnaden som koncemmässig goodwill. Om i stället det koncernrnässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet reducerat det förvärvade bolagets icke-monetära tillgångar. Om inte hela skillnadsbeloppet eliminerats genom reduktion av de icke-monetära tillgångarna redovisas kvarstående belopp som negativ koncerngoodwill under övriga avsättningar. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning i form av vinst/förlust vid försäljning av andelar i dotterföretag. Proventus AB tillämpar dagskurs metoden för omräkning av bokslut för utländska dotterbolag. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet omräknas till de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. När moderföretaget eller annat koncernföretag i Proventuskoncernen företagit säkringsåtgärd för att balansera och skydda mot kursdifferenser på en netto investering i ett självständigt dotterföretag, förs kursdifferensen på säkringsinstrumentet direkt till eget kapital, till den del den motsvaras aven under året dit förd omräkningsdifferens för dotterföretaget. Vid olika värdering av tillgångar och skulder på koncern- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernrnässig positiv eller negativ goodwill. Ej heller beaktas latent skattefordran på upparbetad eller förvärvade underskottsavdrag. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. Intressefö retags redovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar. Andelar i intresseföretag redovisas enligt den s k kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att konsolidering huvudsakligen sker på separata rader i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdag :ens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. 12 y

13 Vandager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Anläggnin gstill gån gar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Immateriella tillgångar Kontorsbyggnader Industribyggnader Maskiner och andra tekniskaanläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år år år 5-10 år 5-10 år Not 2. Definitioner Synligt eget kapital Eget kapital inklusive minoritetsintressen. Soliditet Synligt eget kapital, i förhållande till balansomslutning. Substansvärde Med substansvärde avses skillnaden mellan tillgångar och skulder, värderade till marknadsvärde. Skulder inkluderar inte lån från aktieägare. Justerad soliditet Substansvärde inklusive minoritetsintressen, i förhållande till marknadsvärdet av tillgångarna. Avkastning på eget kapital Årets resultat efter skatter, i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto, med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital Sysselsatt kapital avser balansomslutning, med avdrag för icke räntebärande skulder och latent skatteskuld. Not3 Nettoomsåttningensoch resultatets fördelning på rörelsegrenar och geografiska marknader Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Mkr Försäljning värdepapper Ränteintäkter 88 - ValutakursdifIerenser Summa värdepappers handel Proventus Invest Aritmos Koncernjusteringar -4-8 Summa ~~NSi~;åM;1,,<, 13 ~

14 Nettoomsättningen fördelar sig på geografiskamarknader enligt följande: Mkr Norden * 312 ÖVriga Europa Nordamerika ÖVriga marknader Koncernjusteringar S umma * Varav värdepappershandel Mkr. Resultat efter finansiella poster fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: "'--' Mkr Proventus med flera 63 * 86 Proventus lnvest Aritmos Koncernjusteringar Summa *Yarav värdepappershandel144 Mkr Not 4. Antalet anställda samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader 1997 Helsingborg Kinna Stockholm Växjö ÖVriga Summa i Sverige Antalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar, Mkr Styrelse ÖVriga Totalt och VD anställda \" / Danmark Finland Frankrike Irland Mexiko Tyskland ÖVriga Summa i utlandet Totalt Pensionskostnader ÖVriga sociala kostnader Totalt tv

15 1998 Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr Kvinnor Män Totalt Styrelse ÖVriga Totalt och VD anställda Helsingborg Il 16 Kinna Stockholm Il l 7 8 Växjö l 3 4 l l 2 ÖVriga l 2 3 l l Summa i Sverige Danmark Finland Irland Mexiko Tyskland Summa i utlandet Totalt Pensionskostnader ÖVriga sociala kostnader Totalt Moderbolaget har, utöver verkställande direktör, inte haft några anställda. Moderbolaget har till styrelsen utbetalat 170 Kkr i styrelsearvoden och reserverat 56 Kkr i sociala avgifter. I övrigt har ingen annan lön eller ersättning utbetalats. Lön och andra förmåner till ledande befattningshavare har utbetalats från Proventus Handels som har samma administrativa ledning som Proventus AB. Not 5. Skatter Mkr Inko~ffikatter Latenta skatter Summa 15.tf

16 Not 6. Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Goodwill Ackumulerat anskaffningsvärde m Inköp Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde UB -- Summa Ackumulerade avskrivningar ffi Försäljningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar UR o Not 7. Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Maskiner och annan Inventarier, verktyg teknisk utrustning och installationer Mrk Ackumulerat anskaffningsvärde IB Omräkningsdifferens Inköp Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde UB Ackumulerade avskrivningar ffi Omräkningsdifferens Försäljningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar UB \,...- Summa III \/' Taxeringsvärde, svenska fastigheter Motsvarande bokfört värde ~

17 Not 8. Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Aktier i intressebolag Andra långfristiga Andra långfristiga värdepappersinnehav fordringar Mrk Ackumulerat anskaffningsvärde ID OmräkningsdifIerens Inköp Försäljning ÖVerföringar Ackumulerat anskaffningsvärde UB * Ackumulerade nedskrivningar ffi Årets nedskrivningar Ackumulerade nedskrivningar UB Summa * Posten avser en räntelös konvertibelfordran. Not 9. Materiella anläggningstillgångar Moderbolaget Byggnader och mark Mrk Taxeringsvärde, svenska fastigheter Motsvarande bokfört värde ,.r

18 Not 10. Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Moderbolaget Fordringar hos koncernföretag Mrk Ackumulerat anskaffningsvärde IB ~ O 7 Försäljningar -l Årets nettoförändring Ackumulerat anskaffningsvärde UB Ackumulerade nedskrivningar IB Årets nedskrivningar Ackumulerade nedskrivningar UB Summa i Andra långfristiga Moderbolaget Andra långfristiga värdepappers innehav fordringar Mrk Ackumulerat anskaffningsvärde IB l - l - Inköp Il l Årets nettoförändring -l l Ackumulerat anskaffningsvärde UB 12 l O l Not 11. Andelar i dotterföretag Org.nr. Säte Land Antal Andel Bokfört av värde Mkr kapital AB Judiska Teatern i Sverige Stockholm Sverige % O Proventus & Weil Invest (Israel) Ltd Tel Aviv Israel % O Proventus Pagoda Ltd Tel Aviv Israel % O Proventus Holdings Inc New York USA % 30 Proventus Handels AB Stockholm Sverige % Stockholms Konsthall, Magasin 3 KB Stockholm Sverige 99 99% 2 Upsala-Ekeby AB Stockholm Sverige % l Summa ~..-'

19 '- ~ Not 12. Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde '-./ Moderbolagets innehav Bank Leumi värdepappersfonder DLJ Millennium Partners, L.P. Zenith Dotterbolagens innehav Drummond Gate AB STG Granit Oy Ab The AG Tech-Fond Nessuah Zannex, intressebolag Nessuah Zannex, värdepappersinnehav Zenith Summa l l l v Not 13. Varulager Mkr Värdepapper Råvaror Halvfabrikat Färdigvaror Pågående arbeten Summa Handel med värdepapper har bedrivits från och med Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Vid bokslutstillfållet var marknadsvärdet 66 Mkr högre. "" ~ 19 "'"

20 ~ Not 15. Eget kapital Aktie- Bundna Fria Totalt Förändrin2 av e2et kapital, koncernen kapital 1) reserver reserver kapital Mkr Enligt balansräkning Nyemission 6 7 Inlösen Omräkningsdifferens Årets resultat 5 Enligt balansräkning Fritt Aktie- ÖVerkurs- Reserv- eget Totalt Förändrin2 av e2et kapital, moderbola2et kapital l) fond fond kapital kapital Enligt balansräkning Nyemission Inlösen Koncernbidrag Årets resultat Enligt balansräkning l ) Proventus ABs aktiekapital uppgår till kr. Antalet aktier uppgår till 5.368, var och en på nominellt kr. Bolagets aktier är uppdelade på två serier, A-aktier med en röst per aktie och 548 C-aktier med en femtedels röst per aktie. Den 22 januari 1999 har C-aktierna lösts in till nominellt värde. varefter aktiekapitalet uppgår till kronor. Not 16. Övriga avsättningar I(oncernen ~r Garanti- och produktansvar Rättstvister Avvecklingskostnader ÖVrigt Summa Not 17. Lån från aktieägare Konverteringslånet löper till och kan konverteras till aktier till en kurs om kr per aktie. Vid beräkning av nyckeltal inkluderas dessa lån i riskbärande kapital och substansvärde. 20

21 ~ " Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Mkr Upplupna kostnader för personalen Upplupna revisions- och konsultaivoden 3 3 Upplupna utgiftsräntor Ej erhållna leverantörsfakturor 9 7 ÖVrigt \."J r0-,/ Stockholm ~ L. 'Ci~""'e( ~. ~, "--.:1 (.-,-~ r, attm \-L~ Mikael Kamras Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits ~ ~ '" ~f:r1~fl:j1~ Auktoriseradrevisor '--" 21

22 "~.P: /'6-" Öhrlings Revisions berä ttelse Till bolagsstämman i Proventus AB arg nr ',/ Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Proventus AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags lagen, årsredovisnings lagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, varfår vi tillstyrker v att att resultaträkningen och balansräkningen får moderbolaget och får koncernen fastställs och vinsten i moderbolaget disponeras enligt fårs laget i fårvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon fårsummelse som enligt vår bedömning kan fåranieda ersättningsskyld ighet mot bolaget varfår vi tillstyrker att..

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

,,.. '- ". PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443

,,.. '- . PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443 ,,.. '- ". v PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR 1999 PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Koncernens verksamhet består av värdepappershandeloch investeringar i sportbranchen,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .." PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443

.' ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .. PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443 ~.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR ' 2000.." v PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443 G FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE -- ; /

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 \.J \ I "--'" .,-'"

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 \.J \ I --' .,-' ~.,-'" \J \.J PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR 2002 "--'" \ I PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 ~ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE v \.J Verksamhet Bolagets verksamhet består främst av värdepappershandel, investeringar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Ellen AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret

Ellen AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer