.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .." PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .." PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443"

Transkript

1 ~.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR ' " v PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr G

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE -- ; /<:. \).'(.) Verksamhet Bolagets verksamhet består av värdepappershandeloch investeringar i sportbranschen, designverksamhet och investment banking. Proventus har under året bedrivit värdepappershandeln i aktier, ränteinstrument samt valutor. Handeln har bedrivits på både svenska och internationella marknader. Handel i förvärvade och utställda terminer och optioner har varit betydande. Vid årets utgång bestod värdepapperslagret i huvudsak av räntebärande instrument. Proventus har under året bedömt att den nationella och internationell aktiemarknaden varit övervärderad, Därför hade Proventus också en betydande "negativ exponering" mot den amerikansk aktiemarknaden genom ägda och utställda optioner. Tretorn verkar inom sport- och fritidssektorn och bolaget uppvisar en såväl reellt som för branschen mycket hög lönsamhet. Tretorn har under 1999 och 2000 gjort ett flertal offensiva investeringar, som resulterat i vunna marknadsandelar och som väntas lägga grunden för fortsatt hög lönsamhet under kommande år. Tretorn satsar på tillväxt såväl organisk som genom företagsförvärv. Art and Technology by Proventus, med dotterbolagen Artek Oy AB, Kinnasand och Snowcrash AB är verksamt inom möbler och design. De senaste åren har betydande organisatoriska och strategiska förändringar genomförts inom gruppen, med målet att genom kraftfulla framtidssatsningar expandera verksamheten och bli en ledande internationell designgrupp. Nessuah Zannex är en israelisk investmentbank. Bolaget är medlem av Tel Aviv-börsen och genom strategiska samarbeten med u.s. Bancorp. Piper JafITay och Commerzbank en av de ledande israeliska investmentbankerna, framför allt när det gäller introduktion av israeliska bolag på utländska börser. Efter en stark inledning av år 2000 hämmades verksamheten av den negativa börsutvecklingen och den därav följande bristen på riskkapital. Proventus äger 73% av aktierna och rösterna i bolaget. Magasin 3, Stockholm Konsthall, som ingår i Proventuskoncernen, har under 2000 haft två betydande utställningar med konstnärerna Ernesto Neto, Charles Long, Siobhan Hapaska och med Annika von Hausswolff, Jane & Louise Wilson samt Weegee. Judiska Teatern har haft en bred repertoar under året, bl a har man satt upp LOL, en dansuppsättning av koreografen Ohad Naharin, en filmserie i samarbete med Stockholms Judiska Filmfestival samt Konsertserie 5, verk av främst judiska tonsättare från olika tidsepoker. Dotterbolaget Proventus Handels AB ( ) har upplösts och genom fusion uppgått i Proventus AB ( ). "-- 2 i

3 Ägarförhållanden Robert Weil ägde vid årsskiftet samtliga stamaktier i Proventus. Andreas och Sandra Weil ägde preferensaktier motsvarande 17 % av aktiekapitalet och 2% av rösterna. Resultat och ställning Utvecklingen av koncernens resultat och ställning framgår av nedanstående nyckeltal för de senaste fem åren. Färetagsanknutna medel från SPP har intäktsförts med 24 Mkr i koncernen under året. Koncernen Mkr Nettoomsättning, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Balansomslutning, Mkr Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Substansvärde, Mkr *) Antalet anställda Definitioner framgår av not neg neg *) Exklusive dold reserv i helägda dotterbolag. v ~Q Förslag till disposition av vinst Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgick den 31 december 2000 till Mkr. Någon avsättning till bundna reserver föreslås inte. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står kronor i form av fritt eget kapital. Styrelsen föreslår att hela beloppet balanseras i ny räkning. 3 i

4 RESUL T A TRÄKNING KONCERNEN Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Admini strati o fisk o stnad er Forsknings- och utvecklingskostnader Överskottsmedel från SPP Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Not Resultat från finansiella investeringar Resultat vid försäljning av dotterföretag Resultat vid återköp av egna konvertibier Resultat vid försäljning av värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Not Skatter Minoritetens netto andel Årets resultat 'i.-s"y Not il

5 BALANSRÄKNING KONCERNEN Mkr TILLG ÅN G AR A nläggn in gstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter och liknande Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och annan teknisk utrustning Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar o msä ttn in gstillgån gar Varulager Fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Not 6 Not 7 Not 8 Not 12 Not 12 Not 13 Not la Summa tillgångar ~)\) 5 </

6 Mkr EGET KAPITAL, A VSÄTTNIN Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintressen Avsättningar Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Not Långfristiga skulder Räntebärande Lån från aktieägare Konverteringslån Övriga lån Checkräkningskred i ter Övriga långmstiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande Övriga kortfristiga skulder Icke räntebärande Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Not 17 Not O Not O Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter AnsvarsfOrbindelser Not 20 Not

7 KASSAFLÖDESANALYSKONCERNEN Mkr RÖRELSEN Kassaflöde från årets verksamhet Försäljning och övriga intäkter Rörelsens kostnader Finansiella intäkter och kostnader Skatter Kassaflöde från rörelsen Medel bundna i verksamheten Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Nettofinansiering från årets verksamhet Medel bundna i anläggningar Förändring av immateriella tillgångar Förändring av materiella tillgångar Förändring av finansiella tillgångar Atrårsverksamhetens överskott FINANSIERING A ktieägarfio a os ieri o g Nyemission Nedsättning genom inlösen av aktier Återbetalning av aktieägartillskott Minoritetens andel Extern räntebärande finansiering Kortfristig lånefinansiering ~ Långmstig lånefinansiering ~9 Kassaflöde efter finansiering Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång - 2 o i

8 RESUL T A TRÄKNING MODERBOLAGET Nettoomsättning Kostnad får sålda varor Bruttoresultat Admini strati o nsk o stnader Överskottsmedel tfån SPP Övriga intäkter Övriga kostnader Rörelseresultat Not 3-1 o '* (.;'~ Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterföretag Andelsresultat Resultat vid återköp av egna konvertibier Resultat vid försäljning av värdepapper Nedskrivning av andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Skatter Årets resultat Not tf

9 Anläggnin gstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Not Not 10 Not Il 385 Not o msä Un in gstillgån ga r Varulager Varor Fordringar F ordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Not Not 14 Not l x.c;~ Summa tillgångar <I

10 Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga, Långfristiga skulder -' Räntebärande Lån från aktieägare Konverteringslån Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Icke räntebärande Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Icke räntebärande Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Not 17 Not O Summa eget kapital, avsättningar och skulder ' {-41 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Not 20 Not Inga 59 JO ~

11 KASSAFLÖDESANAL VS MODERBOLAGET Mkr RÖRELSEN Kassaflöde från årets verksamhet Försäljning och övriga intäkter Rörelsens kostnader Resulta till/fi-ån dotterbolag Finansiella intäkter och kostnader Kassaflöde från rörelsen Medel bundna i verksamheten Förändring av varulager F örändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Nettofinansiering från årets verksamhet \..,.,./ Medel bundna i anläggningar Förändring av materiella tillgångar F örändring av finansiella tillgångar Affärsverksamhetens överskott Aktieägarfinans ierin g Nyemission Nedsättning genom inlösen av aktier Återbetalning av aktieägartillskott Extern räntebärande finansiering Kortfristig lånefinansiering Långfristig lånefinansiering Kassaflöde efter finansiering FINANSIERING , ':\. ')1 Likvida medel vid årets Likvida medel vid årets ingång utgång \...-- Il t/

12 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Jämfört med föregående år värderas och redovisas uppskjuten skatt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 9. I övrigt är Proventus ABs redovisnings- och värderingsprinciper oförändrade. \; Koncernredovisningenhar upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:96). I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. l koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässig anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässi goodwill. Om i stället det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet reducerat det förvärvade bolagets icke-monetära tillgångar. Om inte hela skillnadsbeloppet eliminerats genom reduktion av de icke-monetära tillgångarna redovisas kvarstående belopp som negativ koncerngoodwill under övriga avsättningar. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning i form av vinst/förlust vid försäljning av andelar i dotterföretag. Proventus AB tillämpar dagskurs metoden för omräkning av bokslut för utländska dotterbolag. Detta innebär alt de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet omräknas till de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.. När moderföretaget eller annat koncernföretag i Proventuskoncernen företagit säkringsåtgärd för att balansera och skydda mot kursdifferenser på en netto investering i ett självständigt dotterföretag, förs kursdifferensen på säkringsinstrumentet direkt till eget kapital, till den del den motsvaras aven under året dit förd omräkningsdifferens för dotterföretaget. Vid olika värdering av tillgångar och skulder på koncern- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernmässig positiv eller negativ goodwill. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. In t ressefö retags redovisnin g Andelar i intresseföretag redovisas enligt den s k kapitalandels-metoden. UPI)skjuten skatt Från och med räkenskapsåret 2000 har skatt beräknats på temporära skillnader mellan skattemässiga och bokförda värden på tillgångar, skulder och skattemässiga underskottsavdrag. Effekten av ändrad redovisningsprincip vid beräkning av uppskjuten skatt på ingående värden redovisas som en förändring av det egna ingående kapitalet i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 5. Redovisning av uppskjuten skatt tillämpas både för koncernen och för moderbolaget. Såväl koncernen som moderbolaget har stora skattemässiga underskottsavdrag, vilka har beräknats försiktigt. Koncernbidrag Lämnade och mottagna koncernbidrag i moderbolaget redovisas enligt Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande. Uttalandet innebär att koncernbidrag som lämnas och mottas i syfte att minimera koncernens skatt redovisas, med beaktande av skatteeffekt som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. ~,~\) Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomlörts, l ex tenninssäkring, används terminskursen. 12 I

13 Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. An I ä ggnin gsti II gånga r Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas täljande avskrivningstider: Immateriellatillgångar Kontorsbyggnader Industribyggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5-10år 20-50år 20-50år 5-10år S-lo år Not 2. Definitioner Synligt eget kapital Eget kapital inklusive minoritetsintressen. Soliditet Synligt eget kapital, i förhållande till balansomslutning. Substansvärde Med substansvärde avses skillnaden mellan tillgångar och skulder, värderade till marknadsvärde. Marknadsvärdet inkluderar inte dold reserv i helägda dotterbolag. Skulder inkluderar inte lån från aktieägare. Justerad soliditet Substansvärde inklusive minoritetsintressen. i förhållande till marknadsvärdet av tillgångarna. Avkastning på eget kapital Ärets resultat efter skatter, i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastning I)å sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto, med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning, med avdrag för icke räntebärande skulder och latent skatteskuld. Not J Nettoomsättningensoch resultatets fördelning på rörelsegrenar och geografiska marknader Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Försäljning värdepapper Ränteintäkter Val u takursdifferenser Summa värdepappershandel * Nessuah Zannex Ltd AB Art and Technology by Proventus Tretorn AB Koncernjusteringar Summa * Värdepappershandeln bedrivs från och med 2000 i Proventus AB O O ~~\> 13 {

14 fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Nettoomsättningen Mkr Norden * ÖVriga Europa Israel Nordamerika 8 7 ÖVriga marknader Koncemjusteringar O O Summa * Varav värdepappershandel Mkr ( Mkr). Resultat efter fl nansiellaposterfördelar sig på rörelsegrenarenligt följande: "-" Not 4. Antalet anställda samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader 1999 Helsingborg Kinna Stockholm Växjö ÖVriga Summa i Sverige Danmark Finland Irland Israel Mexiko Tyskland Summa i utlandet Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr Kvinnor Män Totalt Styrelse ÖVriga Totalt l l l l l l Totalt II Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Totalt l j" i Moderbolaget har under 1999, utöver verkställande direktör, inte haft några anställda. Moderbolaget har till styrelsen utbetalat 140 Kkr i styrelsearvoden och 46 Kkr i sociala avgifter. I övrigt har ingen annan lön eller ersättning utbetalats. Lön och andra förmåner till ledande befattningshavare har utbetalats från Proventus Handels som har samma administrativa ledning som Proventus. Kostnaden för revision av koncernen uppgick till 2,6 Mkr varav 0,3 Mkr avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. 14 t/

15 Helsingborg Kinna Stockholm Övriga Summa i Sverige Danmark Finland Irland Israel Mexiko Tyskland Summa i utlandet Antalet anställda Kvinnor Män Totalt l ersättningar, Styrelse ÖVriga Totalt och VD anställda O O Totalt ~ Pensionskostnader ÖVriga sociala kostnader Totalt Personalupp~ifter rör moderbola~et 2000 Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr Kvinnor Män Totalt Styrelse Övriga Totalt Stockholm och VD 1 anställda 4 5 Summa i Sverige Pensionskostnader ÖVriga sociala kostnader Totalt '--/ Kostnaden för revision av koncernen uppgick till 2,8 Mkr varav 0.5 Mkr avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. Av beloppen avser 0,4 Mkr respektive 0,1 Mkr moderbolaget. 15 t/

16 Not 6. Immateriella anläggnin gstill gån gar Koncernen Hyresrätter och Goodwill liknande Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde ffi Omräkningsdifferens Inköp Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde UH Ackumulerade avskrivningar m Omräkningsdifferens Försäljningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar UB I l O I Summa Not 7. Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Maskiner och annan Inventarier, verktyg teknisk utrustning och installationer ~ Ackumulerat anskaffningsvärde IB Omräkningsdifferens Inköp Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde UB Ackumulerade avskrivningar IB Omräkningsdifferens Försäljningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar UB Ackumulerad uppskrivning IB Uppskrivning mot uppskrivningsfond Ackumulerad uppskrivning UB Summa Taxeringsvärde, svenska fastigheter Motsvarande bokfört värde j/.;~ il ~ 16 1

17 Not 8. Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Koncernen Andra långfristiga värdepappersinnehav Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde ffi Omräkningsdifferens 4 Inköp 8 60 Il Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde VB Koncernen Uppskjuten Andra långfristiga Mkr skattefordran fordringar Ackumulerat anskaffningsvärde IB Förändring av redovisningsprincip Årets förändring Ackumulerat anskaffningsvärde VB Uppskjuten skattefordran har värderats försiktigt. Beräknade underskottsavdrag uppgår till ca la miljarder kronor.. Not 9. Materiella anläggningstillgångar Moderbolaget Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde IB Överfört,-id fusion Ackumulerat anskaffningsvärde VB Ackumule."ade avskrivningar IB ÖVerfört vid fusion Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar VB Summa Ta:xeringsvärde, svenska fastigheter Motsvarande bokfört värde *S'\) ~ 17 tf

18 Not 10. Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde m Inköp Fusionerat bolag Årets förändring Ackumulerat anskaffningsvärde UB Ackumulerade nedskrivningar m Försäljningar 94 Årets nedskrivningar Ackumulerade nedskrivningar UB Summa Moderbolaget Andra långfristiga Uppskjuten Andra långfristiga värdepappersinneha,' skattefordran fordringar Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde m Förändring av redovisningsprincip 272 Inköp 60 Årets förändring 14 -Il Ackumulerat anskaffningsvärde UB 75 l Uppskjuten skattefordran har värderats försiktigt. Beräknade underskottsavdrag uppgår till ca 1.4 miljarder kronor. Not Il. Andelar i dotterföretag X.tJ~) Mkr AB Art and Technology by Proventus AB Judiska Teatern i Sverige Grafon AB Hodius Irland Ltd Magasin 3 Tel-Aviv Ltd Mahno S.A.R.L. Nessuha Zannex Ltd Oy Proventus Ab Proventus Holdings Inc Proventus Pagoda Ltd Stockholms Konsthall, Magasin 3 KB Tretorn AB Triscope Management AB Upsala-Ekeby AB Summa Org.nr. Säte Land Antal Andel Bokfört av värde kapital Stockholm Stockholm Stockholm Dublin Tel Avi, Paris Ramat Gan Helsingfors New York Tel Avi" Stockholm Helsingborg Stockholm Stockholm Sverige Sverige Sverige Irland Israel Frankrike Israel Finland USA Israel Sverige Sverige Sverige Sverige % 100% 100% 100% 100% 100% 73% 100% 100% 100% 99% 97% 67% 100% 15 O 24 4 O O O o 385 IX ti

19 Not 12. Andra lån2fristi2a värdepappersinnehav Mkr Moderbolagets innehav Bank Leumi värdepappersfonder Comtax Contax konvjån DU Millennium Partners, LP. Drummond Gate AB, i likvidation DYl One Microdrug A Microdrug B SKT Granit Oy Ab The AG Tech-Fund UBS Lux Money Market Antal l 90 Bokfört värde Nessuan Dotterbolagens zannex, innehav IntresseoOlag L. I Nessuah Zannex, intressebolag Summa 96 Summa Not 13. Varulager Moderbolaget Koncernen ~r Värdepapper Råvaror Halvfabrikat 4 5 Färdigvaror I Summa I. 985 I. 983 Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Vid bokslutstilifåilet var marknadsvärdet på värdepapper 119 ~r högre än bokfört värde. '-'" el

20 Mkr Not 15. Eget kapital Aktie- Bundna Fria Totalt Förändrin~ av e~et kapital, koncernen kapital 1) reserver reserver kapital Mkr Enligt balansräkning Förändring av redovisningsprinciper Uppskrivning av fastighet Omräkningsdifferens Årets resultat Enligt balansräkning Fritt Aktie- ÖVerkurs- Reserv- eget Totalt Förändrin~ av e~et kapital, moderbola~et kapital 1) fond Fond kapital kapital Mkr Enligt balansräkning Förändring av redovisningsprinciper Fusionsdifferens Återbetalning av aktieägartillskott Koncernbidrag -3-3 Årets resultat Enligt balansräkning J42 l) Proventus ABs aktiekapital uppgår till kr. Antalet aktier uppgår till Bolagets aktier är uppdelade på två serier. Serie A med 4,820 aktier på nominellt kr, med en röst per aktie och serie B med preferensaktier på nominellt kr. med en tiondels röst per aktie. Not 16. Övriga avsättningar Koncernen Garanti- och produktansvar Avvecklingskostnader Övrigt Summa Not 17. Lån från aktieägare Vid beräkning av nyckeltal inkluderas dessa lån i riskbärande kapital och substansvärde. Konverteringslånet löper till och kan konverteras till 55 st aktier av serie B preferens till ett belopp om USD. Not 18. Checkräkningskrediter MOOertJOlaget K.oncernen ~ Beviljade krediter Outnyttjade krediter Utnyttjade krediter O O O O "\ x--~v 20 if

21 ~ t ',, ' Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda Ansvarsförbindelser Moderbolaget Koncernen Mkr Borgensförbindelser Garantiförbindelser 1 3 Kapitalvärde av pensionsåtagande. Övriga ansvarsförbindelser '{(~ Stockholm ~~ \ -: \ "'--=-:.::- Thore Ohlsson-- "--- "--" '-"-- Mikael Kamras Verkställande direktör iijf.! ' r;,- / /,i l t' L/,,1., ' /Peter C~el;e dts,:v,a- Auk' re on tonserad visor 2\

22 Öhrlings PRrCEWA1fRHousE[aJPERS I Revisionsberä ttelse Till bolagsstämman i Proven tus Aktiebolag arg nr ~ Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokforingen samt styrelsens och verkställande direktörens forvaltning i Proventus AB for år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och forvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och forvajtningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon - styrelseledamot - eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. \.../ Stoc.~ ~~~ Ingvar Pramhäll Auktoriserad revisor

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION

EKONOMISK INFORMATION BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 16 maj 2002 klockan 16.00 på Gamla Stans Bryggeri, Skeppsbrokajen, Tullhus 2, Stockholm. Anmälan om deltagande görs till bolaget under adress: Invik

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer