.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .." PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .." PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443"

Transkript

1 ~.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR ' " v PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr G

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE -- ; /<:. \).'(.) Verksamhet Bolagets verksamhet består av värdepappershandeloch investeringar i sportbranschen, designverksamhet och investment banking. Proventus har under året bedrivit värdepappershandeln i aktier, ränteinstrument samt valutor. Handeln har bedrivits på både svenska och internationella marknader. Handel i förvärvade och utställda terminer och optioner har varit betydande. Vid årets utgång bestod värdepapperslagret i huvudsak av räntebärande instrument. Proventus har under året bedömt att den nationella och internationell aktiemarknaden varit övervärderad, Därför hade Proventus också en betydande "negativ exponering" mot den amerikansk aktiemarknaden genom ägda och utställda optioner. Tretorn verkar inom sport- och fritidssektorn och bolaget uppvisar en såväl reellt som för branschen mycket hög lönsamhet. Tretorn har under 1999 och 2000 gjort ett flertal offensiva investeringar, som resulterat i vunna marknadsandelar och som väntas lägga grunden för fortsatt hög lönsamhet under kommande år. Tretorn satsar på tillväxt såväl organisk som genom företagsförvärv. Art and Technology by Proventus, med dotterbolagen Artek Oy AB, Kinnasand och Snowcrash AB är verksamt inom möbler och design. De senaste åren har betydande organisatoriska och strategiska förändringar genomförts inom gruppen, med målet att genom kraftfulla framtidssatsningar expandera verksamheten och bli en ledande internationell designgrupp. Nessuah Zannex är en israelisk investmentbank. Bolaget är medlem av Tel Aviv-börsen och genom strategiska samarbeten med u.s. Bancorp. Piper JafITay och Commerzbank en av de ledande israeliska investmentbankerna, framför allt när det gäller introduktion av israeliska bolag på utländska börser. Efter en stark inledning av år 2000 hämmades verksamheten av den negativa börsutvecklingen och den därav följande bristen på riskkapital. Proventus äger 73% av aktierna och rösterna i bolaget. Magasin 3, Stockholm Konsthall, som ingår i Proventuskoncernen, har under 2000 haft två betydande utställningar med konstnärerna Ernesto Neto, Charles Long, Siobhan Hapaska och med Annika von Hausswolff, Jane & Louise Wilson samt Weegee. Judiska Teatern har haft en bred repertoar under året, bl a har man satt upp LOL, en dansuppsättning av koreografen Ohad Naharin, en filmserie i samarbete med Stockholms Judiska Filmfestival samt Konsertserie 5, verk av främst judiska tonsättare från olika tidsepoker. Dotterbolaget Proventus Handels AB ( ) har upplösts och genom fusion uppgått i Proventus AB ( ). "-- 2 i

3 Ägarförhållanden Robert Weil ägde vid årsskiftet samtliga stamaktier i Proventus. Andreas och Sandra Weil ägde preferensaktier motsvarande 17 % av aktiekapitalet och 2% av rösterna. Resultat och ställning Utvecklingen av koncernens resultat och ställning framgår av nedanstående nyckeltal för de senaste fem åren. Färetagsanknutna medel från SPP har intäktsförts med 24 Mkr i koncernen under året. Koncernen Mkr Nettoomsättning, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Balansomslutning, Mkr Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Substansvärde, Mkr *) Antalet anställda Definitioner framgår av not neg neg *) Exklusive dold reserv i helägda dotterbolag. v ~Q Förslag till disposition av vinst Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgick den 31 december 2000 till Mkr. Någon avsättning till bundna reserver föreslås inte. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står kronor i form av fritt eget kapital. Styrelsen föreslår att hela beloppet balanseras i ny räkning. 3 i

4 RESUL T A TRÄKNING KONCERNEN Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Admini strati o fisk o stnad er Forsknings- och utvecklingskostnader Överskottsmedel från SPP Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Not Resultat från finansiella investeringar Resultat vid försäljning av dotterföretag Resultat vid återköp av egna konvertibier Resultat vid försäljning av värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Not Skatter Minoritetens netto andel Årets resultat 'i.-s"y Not il

5 BALANSRÄKNING KONCERNEN Mkr TILLG ÅN G AR A nläggn in gstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter och liknande Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och annan teknisk utrustning Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar o msä ttn in gstillgån gar Varulager Fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Not 6 Not 7 Not 8 Not 12 Not 12 Not 13 Not la Summa tillgångar ~)\) 5 </

6 Mkr EGET KAPITAL, A VSÄTTNIN Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintressen Avsättningar Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Not Långfristiga skulder Räntebärande Lån från aktieägare Konverteringslån Övriga lån Checkräkningskred i ter Övriga långmstiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande Övriga kortfristiga skulder Icke räntebärande Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Not 17 Not O Not O Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter AnsvarsfOrbindelser Not 20 Not

7 KASSAFLÖDESANALYSKONCERNEN Mkr RÖRELSEN Kassaflöde från årets verksamhet Försäljning och övriga intäkter Rörelsens kostnader Finansiella intäkter och kostnader Skatter Kassaflöde från rörelsen Medel bundna i verksamheten Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Nettofinansiering från årets verksamhet Medel bundna i anläggningar Förändring av immateriella tillgångar Förändring av materiella tillgångar Förändring av finansiella tillgångar Atrårsverksamhetens överskott FINANSIERING A ktieägarfio a os ieri o g Nyemission Nedsättning genom inlösen av aktier Återbetalning av aktieägartillskott Minoritetens andel Extern räntebärande finansiering Kortfristig lånefinansiering ~ Långmstig lånefinansiering ~9 Kassaflöde efter finansiering Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång - 2 o i

8 RESUL T A TRÄKNING MODERBOLAGET Nettoomsättning Kostnad får sålda varor Bruttoresultat Admini strati o nsk o stnader Överskottsmedel tfån SPP Övriga intäkter Övriga kostnader Rörelseresultat Not 3-1 o '* (.;'~ Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterföretag Andelsresultat Resultat vid återköp av egna konvertibier Resultat vid försäljning av värdepapper Nedskrivning av andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Skatter Årets resultat Not tf

9 Anläggnin gstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Not Not 10 Not Il 385 Not o msä Un in gstillgån ga r Varulager Varor Fordringar F ordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Not Not 14 Not l x.c;~ Summa tillgångar <I

10 Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga, Långfristiga skulder -' Räntebärande Lån från aktieägare Konverteringslån Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Icke räntebärande Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Icke räntebärande Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Not 17 Not O Summa eget kapital, avsättningar och skulder ' {-41 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Not 20 Not Inga 59 JO ~

11 KASSAFLÖDESANAL VS MODERBOLAGET Mkr RÖRELSEN Kassaflöde från årets verksamhet Försäljning och övriga intäkter Rörelsens kostnader Resulta till/fi-ån dotterbolag Finansiella intäkter och kostnader Kassaflöde från rörelsen Medel bundna i verksamheten Förändring av varulager F örändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Nettofinansiering från årets verksamhet \..,.,./ Medel bundna i anläggningar Förändring av materiella tillgångar F örändring av finansiella tillgångar Affärsverksamhetens överskott Aktieägarfinans ierin g Nyemission Nedsättning genom inlösen av aktier Återbetalning av aktieägartillskott Extern räntebärande finansiering Kortfristig lånefinansiering Långfristig lånefinansiering Kassaflöde efter finansiering FINANSIERING , ':\. ')1 Likvida medel vid årets Likvida medel vid årets ingång utgång \...-- Il t/

12 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Jämfört med föregående år värderas och redovisas uppskjuten skatt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 9. I övrigt är Proventus ABs redovisnings- och värderingsprinciper oförändrade. \; Koncernredovisningenhar upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:96). I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. l koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässig anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässi goodwill. Om i stället det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet reducerat det förvärvade bolagets icke-monetära tillgångar. Om inte hela skillnadsbeloppet eliminerats genom reduktion av de icke-monetära tillgångarna redovisas kvarstående belopp som negativ koncerngoodwill under övriga avsättningar. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning i form av vinst/förlust vid försäljning av andelar i dotterföretag. Proventus AB tillämpar dagskurs metoden för omräkning av bokslut för utländska dotterbolag. Detta innebär alt de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet omräknas till de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.. När moderföretaget eller annat koncernföretag i Proventuskoncernen företagit säkringsåtgärd för att balansera och skydda mot kursdifferenser på en netto investering i ett självständigt dotterföretag, förs kursdifferensen på säkringsinstrumentet direkt till eget kapital, till den del den motsvaras aven under året dit förd omräkningsdifferens för dotterföretaget. Vid olika värdering av tillgångar och skulder på koncern- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernmässig positiv eller negativ goodwill. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. In t ressefö retags redovisnin g Andelar i intresseföretag redovisas enligt den s k kapitalandels-metoden. UPI)skjuten skatt Från och med räkenskapsåret 2000 har skatt beräknats på temporära skillnader mellan skattemässiga och bokförda värden på tillgångar, skulder och skattemässiga underskottsavdrag. Effekten av ändrad redovisningsprincip vid beräkning av uppskjuten skatt på ingående värden redovisas som en förändring av det egna ingående kapitalet i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 5. Redovisning av uppskjuten skatt tillämpas både för koncernen och för moderbolaget. Såväl koncernen som moderbolaget har stora skattemässiga underskottsavdrag, vilka har beräknats försiktigt. Koncernbidrag Lämnade och mottagna koncernbidrag i moderbolaget redovisas enligt Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande. Uttalandet innebär att koncernbidrag som lämnas och mottas i syfte att minimera koncernens skatt redovisas, med beaktande av skatteeffekt som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. ~,~\) Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomlörts, l ex tenninssäkring, används terminskursen. 12 I

13 Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. An I ä ggnin gsti II gånga r Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas täljande avskrivningstider: Immateriellatillgångar Kontorsbyggnader Industribyggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5-10år 20-50år 20-50år 5-10år S-lo år Not 2. Definitioner Synligt eget kapital Eget kapital inklusive minoritetsintressen. Soliditet Synligt eget kapital, i förhållande till balansomslutning. Substansvärde Med substansvärde avses skillnaden mellan tillgångar och skulder, värderade till marknadsvärde. Marknadsvärdet inkluderar inte dold reserv i helägda dotterbolag. Skulder inkluderar inte lån från aktieägare. Justerad soliditet Substansvärde inklusive minoritetsintressen. i förhållande till marknadsvärdet av tillgångarna. Avkastning på eget kapital Ärets resultat efter skatter, i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastning I)å sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto, med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning, med avdrag för icke räntebärande skulder och latent skatteskuld. Not J Nettoomsättningensoch resultatets fördelning på rörelsegrenar och geografiska marknader Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Försäljning värdepapper Ränteintäkter Val u takursdifferenser Summa värdepappershandel * Nessuah Zannex Ltd AB Art and Technology by Proventus Tretorn AB Koncernjusteringar Summa * Värdepappershandeln bedrivs från och med 2000 i Proventus AB O O ~~\> 13 {

14 fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Nettoomsättningen Mkr Norden * ÖVriga Europa Israel Nordamerika 8 7 ÖVriga marknader Koncemjusteringar O O Summa * Varav värdepappershandel Mkr ( Mkr). Resultat efter fl nansiellaposterfördelar sig på rörelsegrenarenligt följande: "-" Not 4. Antalet anställda samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader 1999 Helsingborg Kinna Stockholm Växjö ÖVriga Summa i Sverige Danmark Finland Irland Israel Mexiko Tyskland Summa i utlandet Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr Kvinnor Män Totalt Styrelse ÖVriga Totalt l l l l l l Totalt II Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Totalt l j" i Moderbolaget har under 1999, utöver verkställande direktör, inte haft några anställda. Moderbolaget har till styrelsen utbetalat 140 Kkr i styrelsearvoden och 46 Kkr i sociala avgifter. I övrigt har ingen annan lön eller ersättning utbetalats. Lön och andra förmåner till ledande befattningshavare har utbetalats från Proventus Handels som har samma administrativa ledning som Proventus. Kostnaden för revision av koncernen uppgick till 2,6 Mkr varav 0,3 Mkr avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. 14 t/

15 Helsingborg Kinna Stockholm Övriga Summa i Sverige Danmark Finland Irland Israel Mexiko Tyskland Summa i utlandet Antalet anställda Kvinnor Män Totalt l ersättningar, Styrelse ÖVriga Totalt och VD anställda O O Totalt ~ Pensionskostnader ÖVriga sociala kostnader Totalt Personalupp~ifter rör moderbola~et 2000 Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr Kvinnor Män Totalt Styrelse Övriga Totalt Stockholm och VD 1 anställda 4 5 Summa i Sverige Pensionskostnader ÖVriga sociala kostnader Totalt '--/ Kostnaden för revision av koncernen uppgick till 2,8 Mkr varav 0.5 Mkr avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. Av beloppen avser 0,4 Mkr respektive 0,1 Mkr moderbolaget. 15 t/

16 Not 6. Immateriella anläggnin gstill gån gar Koncernen Hyresrätter och Goodwill liknande Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde ffi Omräkningsdifferens Inköp Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde UH Ackumulerade avskrivningar m Omräkningsdifferens Försäljningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar UB I l O I Summa Not 7. Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Maskiner och annan Inventarier, verktyg teknisk utrustning och installationer ~ Ackumulerat anskaffningsvärde IB Omräkningsdifferens Inköp Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde UB Ackumulerade avskrivningar IB Omräkningsdifferens Försäljningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar UB Ackumulerad uppskrivning IB Uppskrivning mot uppskrivningsfond Ackumulerad uppskrivning UB Summa Taxeringsvärde, svenska fastigheter Motsvarande bokfört värde j/.;~ il ~ 16 1

17 Not 8. Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Koncernen Andra långfristiga värdepappersinnehav Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde ffi Omräkningsdifferens 4 Inköp 8 60 Il Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde VB Koncernen Uppskjuten Andra långfristiga Mkr skattefordran fordringar Ackumulerat anskaffningsvärde IB Förändring av redovisningsprincip Årets förändring Ackumulerat anskaffningsvärde VB Uppskjuten skattefordran har värderats försiktigt. Beräknade underskottsavdrag uppgår till ca la miljarder kronor.. Not 9. Materiella anläggningstillgångar Moderbolaget Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde IB Överfört,-id fusion Ackumulerat anskaffningsvärde VB Ackumule."ade avskrivningar IB ÖVerfört vid fusion Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar VB Summa Ta:xeringsvärde, svenska fastigheter Motsvarande bokfört värde *S'\) ~ 17 tf

18 Not 10. Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde m Inköp Fusionerat bolag Årets förändring Ackumulerat anskaffningsvärde UB Ackumulerade nedskrivningar m Försäljningar 94 Årets nedskrivningar Ackumulerade nedskrivningar UB Summa Moderbolaget Andra långfristiga Uppskjuten Andra långfristiga värdepappersinneha,' skattefordran fordringar Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde m Förändring av redovisningsprincip 272 Inköp 60 Årets förändring 14 -Il Ackumulerat anskaffningsvärde UB 75 l Uppskjuten skattefordran har värderats försiktigt. Beräknade underskottsavdrag uppgår till ca 1.4 miljarder kronor. Not Il. Andelar i dotterföretag X.tJ~) Mkr AB Art and Technology by Proventus AB Judiska Teatern i Sverige Grafon AB Hodius Irland Ltd Magasin 3 Tel-Aviv Ltd Mahno S.A.R.L. Nessuha Zannex Ltd Oy Proventus Ab Proventus Holdings Inc Proventus Pagoda Ltd Stockholms Konsthall, Magasin 3 KB Tretorn AB Triscope Management AB Upsala-Ekeby AB Summa Org.nr. Säte Land Antal Andel Bokfört av värde kapital Stockholm Stockholm Stockholm Dublin Tel Avi, Paris Ramat Gan Helsingfors New York Tel Avi" Stockholm Helsingborg Stockholm Stockholm Sverige Sverige Sverige Irland Israel Frankrike Israel Finland USA Israel Sverige Sverige Sverige Sverige % 100% 100% 100% 100% 100% 73% 100% 100% 100% 99% 97% 67% 100% 15 O 24 4 O O O o 385 IX ti

19 Not 12. Andra lån2fristi2a värdepappersinnehav Mkr Moderbolagets innehav Bank Leumi värdepappersfonder Comtax Contax konvjån DU Millennium Partners, LP. Drummond Gate AB, i likvidation DYl One Microdrug A Microdrug B SKT Granit Oy Ab The AG Tech-Fund UBS Lux Money Market Antal l 90 Bokfört värde Nessuan Dotterbolagens zannex, innehav IntresseoOlag L. I Nessuah Zannex, intressebolag Summa 96 Summa Not 13. Varulager Moderbolaget Koncernen ~r Värdepapper Råvaror Halvfabrikat 4 5 Färdigvaror I Summa I. 985 I. 983 Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Vid bokslutstilifåilet var marknadsvärdet på värdepapper 119 ~r högre än bokfört värde. '-'" el

20 Mkr Not 15. Eget kapital Aktie- Bundna Fria Totalt Förändrin~ av e~et kapital, koncernen kapital 1) reserver reserver kapital Mkr Enligt balansräkning Förändring av redovisningsprinciper Uppskrivning av fastighet Omräkningsdifferens Årets resultat Enligt balansräkning Fritt Aktie- ÖVerkurs- Reserv- eget Totalt Förändrin~ av e~et kapital, moderbola~et kapital 1) fond Fond kapital kapital Mkr Enligt balansräkning Förändring av redovisningsprinciper Fusionsdifferens Återbetalning av aktieägartillskott Koncernbidrag -3-3 Årets resultat Enligt balansräkning J42 l) Proventus ABs aktiekapital uppgår till kr. Antalet aktier uppgår till Bolagets aktier är uppdelade på två serier. Serie A med 4,820 aktier på nominellt kr, med en röst per aktie och serie B med preferensaktier på nominellt kr. med en tiondels röst per aktie. Not 16. Övriga avsättningar Koncernen Garanti- och produktansvar Avvecklingskostnader Övrigt Summa Not 17. Lån från aktieägare Vid beräkning av nyckeltal inkluderas dessa lån i riskbärande kapital och substansvärde. Konverteringslånet löper till och kan konverteras till 55 st aktier av serie B preferens till ett belopp om USD. Not 18. Checkräkningskrediter MOOertJOlaget K.oncernen ~ Beviljade krediter Outnyttjade krediter Utnyttjade krediter O O O O "\ x--~v 20 if

21 ~ t ',, ' Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda Ansvarsförbindelser Moderbolaget Koncernen Mkr Borgensförbindelser Garantiförbindelser 1 3 Kapitalvärde av pensionsåtagande. Övriga ansvarsförbindelser '{(~ Stockholm ~~ \ -: \ "'--=-:.::- Thore Ohlsson-- "--- "--" '-"-- Mikael Kamras Verkställande direktör iijf.! ' r;,- / /,i l t' L/,,1., ' /Peter C~el;e dts,:v,a- Auk' re on tonserad visor 2\

22 Öhrlings PRrCEWA1fRHousE[aJPERS I Revisionsberä ttelse Till bolagsstämman i Proven tus Aktiebolag arg nr ~ Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokforingen samt styrelsens och verkställande direktörens forvaltning i Proventus AB for år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och forvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och forvajtningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon - styrelseledamot - eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. \.../ Stoc.~ ~~~ Ingvar Pramhäll Auktoriserad revisor

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 \.J \ I "--'" .,-'"

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 \.J \ I --' .,-' ~.,-'" \J \.J PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR 2002 "--'" \ I PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 ~ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE v \.J Verksamhet Bolagets verksamhet består främst av värdepappershandel, investeringar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

,,.. '- ". PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443

,,.. '- . PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443 ,,.. '- ". v PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR 1999 PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Koncernens verksamhet består av värdepappershandeloch investeringar i sportbranchen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer