.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .." PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .." PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443"

Transkript

1 ~.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR ' " v PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr G

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE -- ; /<:. \).'(.) Verksamhet Bolagets verksamhet består av värdepappershandeloch investeringar i sportbranschen, designverksamhet och investment banking. Proventus har under året bedrivit värdepappershandeln i aktier, ränteinstrument samt valutor. Handeln har bedrivits på både svenska och internationella marknader. Handel i förvärvade och utställda terminer och optioner har varit betydande. Vid årets utgång bestod värdepapperslagret i huvudsak av räntebärande instrument. Proventus har under året bedömt att den nationella och internationell aktiemarknaden varit övervärderad, Därför hade Proventus också en betydande "negativ exponering" mot den amerikansk aktiemarknaden genom ägda och utställda optioner. Tretorn verkar inom sport- och fritidssektorn och bolaget uppvisar en såväl reellt som för branschen mycket hög lönsamhet. Tretorn har under 1999 och 2000 gjort ett flertal offensiva investeringar, som resulterat i vunna marknadsandelar och som väntas lägga grunden för fortsatt hög lönsamhet under kommande år. Tretorn satsar på tillväxt såväl organisk som genom företagsförvärv. Art and Technology by Proventus, med dotterbolagen Artek Oy AB, Kinnasand och Snowcrash AB är verksamt inom möbler och design. De senaste åren har betydande organisatoriska och strategiska förändringar genomförts inom gruppen, med målet att genom kraftfulla framtidssatsningar expandera verksamheten och bli en ledande internationell designgrupp. Nessuah Zannex är en israelisk investmentbank. Bolaget är medlem av Tel Aviv-börsen och genom strategiska samarbeten med u.s. Bancorp. Piper JafITay och Commerzbank en av de ledande israeliska investmentbankerna, framför allt när det gäller introduktion av israeliska bolag på utländska börser. Efter en stark inledning av år 2000 hämmades verksamheten av den negativa börsutvecklingen och den därav följande bristen på riskkapital. Proventus äger 73% av aktierna och rösterna i bolaget. Magasin 3, Stockholm Konsthall, som ingår i Proventuskoncernen, har under 2000 haft två betydande utställningar med konstnärerna Ernesto Neto, Charles Long, Siobhan Hapaska och med Annika von Hausswolff, Jane & Louise Wilson samt Weegee. Judiska Teatern har haft en bred repertoar under året, bl a har man satt upp LOL, en dansuppsättning av koreografen Ohad Naharin, en filmserie i samarbete med Stockholms Judiska Filmfestival samt Konsertserie 5, verk av främst judiska tonsättare från olika tidsepoker. Dotterbolaget Proventus Handels AB ( ) har upplösts och genom fusion uppgått i Proventus AB ( ). "-- 2 i

3 Ägarförhållanden Robert Weil ägde vid årsskiftet samtliga stamaktier i Proventus. Andreas och Sandra Weil ägde preferensaktier motsvarande 17 % av aktiekapitalet och 2% av rösterna. Resultat och ställning Utvecklingen av koncernens resultat och ställning framgår av nedanstående nyckeltal för de senaste fem åren. Färetagsanknutna medel från SPP har intäktsförts med 24 Mkr i koncernen under året. Koncernen Mkr Nettoomsättning, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Balansomslutning, Mkr Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Substansvärde, Mkr *) Antalet anställda Definitioner framgår av not neg neg *) Exklusive dold reserv i helägda dotterbolag. v ~Q Förslag till disposition av vinst Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgick den 31 december 2000 till Mkr. Någon avsättning till bundna reserver föreslås inte. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står kronor i form av fritt eget kapital. Styrelsen föreslår att hela beloppet balanseras i ny räkning. 3 i

4 RESUL T A TRÄKNING KONCERNEN Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Admini strati o fisk o stnad er Forsknings- och utvecklingskostnader Överskottsmedel från SPP Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Not Resultat från finansiella investeringar Resultat vid försäljning av dotterföretag Resultat vid återköp av egna konvertibier Resultat vid försäljning av värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Not Skatter Minoritetens netto andel Årets resultat 'i.-s"y Not il

5 BALANSRÄKNING KONCERNEN Mkr TILLG ÅN G AR A nläggn in gstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter och liknande Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och annan teknisk utrustning Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar o msä ttn in gstillgån gar Varulager Fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Not 6 Not 7 Not 8 Not 12 Not 12 Not 13 Not la Summa tillgångar ~)\) 5 </

6 Mkr EGET KAPITAL, A VSÄTTNIN Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Minoritetsintressen Avsättningar Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Not Långfristiga skulder Räntebärande Lån från aktieägare Konverteringslån Övriga lån Checkräkningskred i ter Övriga långmstiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande Övriga kortfristiga skulder Icke räntebärande Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Not 17 Not O Not O Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter AnsvarsfOrbindelser Not 20 Not

7 KASSAFLÖDESANALYSKONCERNEN Mkr RÖRELSEN Kassaflöde från årets verksamhet Försäljning och övriga intäkter Rörelsens kostnader Finansiella intäkter och kostnader Skatter Kassaflöde från rörelsen Medel bundna i verksamheten Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Nettofinansiering från årets verksamhet Medel bundna i anläggningar Förändring av immateriella tillgångar Förändring av materiella tillgångar Förändring av finansiella tillgångar Atrårsverksamhetens överskott FINANSIERING A ktieägarfio a os ieri o g Nyemission Nedsättning genom inlösen av aktier Återbetalning av aktieägartillskott Minoritetens andel Extern räntebärande finansiering Kortfristig lånefinansiering ~ Långmstig lånefinansiering ~9 Kassaflöde efter finansiering Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång - 2 o i

8 RESUL T A TRÄKNING MODERBOLAGET Nettoomsättning Kostnad får sålda varor Bruttoresultat Admini strati o nsk o stnader Överskottsmedel tfån SPP Övriga intäkter Övriga kostnader Rörelseresultat Not 3-1 o '* (.;'~ Resultat från finansiella investeringar Utdelning från dotterföretag Andelsresultat Resultat vid återköp av egna konvertibier Resultat vid försäljning av värdepapper Nedskrivning av andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Skatter Årets resultat Not tf

9 Anläggnin gstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Not Not 10 Not Il 385 Not o msä Un in gstillgån ga r Varulager Varor Fordringar F ordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Not Not 14 Not l x.c;~ Summa tillgångar <I

10 Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga, Långfristiga skulder -' Räntebärande Lån från aktieägare Konverteringslån Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Icke räntebärande Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Icke räntebärande Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 Not 17 Not O Summa eget kapital, avsättningar och skulder ' {-41 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Not 20 Not Inga 59 JO ~

11 KASSAFLÖDESANAL VS MODERBOLAGET Mkr RÖRELSEN Kassaflöde från årets verksamhet Försäljning och övriga intäkter Rörelsens kostnader Resulta till/fi-ån dotterbolag Finansiella intäkter och kostnader Kassaflöde från rörelsen Medel bundna i verksamheten Förändring av varulager F örändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Nettofinansiering från årets verksamhet \..,.,./ Medel bundna i anläggningar Förändring av materiella tillgångar F örändring av finansiella tillgångar Affärsverksamhetens överskott Aktieägarfinans ierin g Nyemission Nedsättning genom inlösen av aktier Återbetalning av aktieägartillskott Extern räntebärande finansiering Kortfristig lånefinansiering Långfristig lånefinansiering Kassaflöde efter finansiering FINANSIERING , ':\. ')1 Likvida medel vid årets Likvida medel vid årets ingång utgång \...-- Il t/

12 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Jämfört med föregående år värderas och redovisas uppskjuten skatt i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 9. I övrigt är Proventus ABs redovisnings- och värderingsprinciper oförändrade. \; Koncernredovisningenhar upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 1:96). I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. l koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässig anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässi goodwill. Om i stället det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet reducerat det förvärvade bolagets icke-monetära tillgångar. Om inte hela skillnadsbeloppet eliminerats genom reduktion av de icke-monetära tillgångarna redovisas kvarstående belopp som negativ koncerngoodwill under övriga avsättningar. Avsättningen upplöses baserat på förväntningar om resultatutvecklingen. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning i form av vinst/förlust vid försäljning av andelar i dotterföretag. Proventus AB tillämpar dagskurs metoden för omräkning av bokslut för utländska dotterbolag. Detta innebär alt de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet omräknas till de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital.. När moderföretaget eller annat koncernföretag i Proventuskoncernen företagit säkringsåtgärd för att balansera och skydda mot kursdifferenser på en netto investering i ett självständigt dotterföretag, förs kursdifferensen på säkringsinstrumentet direkt till eget kapital, till den del den motsvaras aven under året dit förd omräkningsdifferens för dotterföretaget. Vid olika värdering av tillgångar och skulder på koncern- och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernmässig positiv eller negativ goodwill. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet, utan beaktande av minoritetsandel. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. In t ressefö retags redovisnin g Andelar i intresseföretag redovisas enligt den s k kapitalandels-metoden. UPI)skjuten skatt Från och med räkenskapsåret 2000 har skatt beräknats på temporära skillnader mellan skattemässiga och bokförda värden på tillgångar, skulder och skattemässiga underskottsavdrag. Effekten av ändrad redovisningsprincip vid beräkning av uppskjuten skatt på ingående värden redovisas som en förändring av det egna ingående kapitalet i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 5. Redovisning av uppskjuten skatt tillämpas både för koncernen och för moderbolaget. Såväl koncernen som moderbolaget har stora skattemässiga underskottsavdrag, vilka har beräknats försiktigt. Koncernbidrag Lämnade och mottagna koncernbidrag i moderbolaget redovisas enligt Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande. Uttalandet innebär att koncernbidrag som lämnas och mottas i syfte att minimera koncernens skatt redovisas, med beaktande av skatteeffekt som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. ~,~\) Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomlörts, l ex tenninssäkring, används terminskursen. 12 I

13 Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. An I ä ggnin gsti II gånga r Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas täljande avskrivningstider: Immateriellatillgångar Kontorsbyggnader Industribyggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 5-10år 20-50år 20-50år 5-10år S-lo år Not 2. Definitioner Synligt eget kapital Eget kapital inklusive minoritetsintressen. Soliditet Synligt eget kapital, i förhållande till balansomslutning. Substansvärde Med substansvärde avses skillnaden mellan tillgångar och skulder, värderade till marknadsvärde. Marknadsvärdet inkluderar inte dold reserv i helägda dotterbolag. Skulder inkluderar inte lån från aktieägare. Justerad soliditet Substansvärde inklusive minoritetsintressen. i förhållande till marknadsvärdet av tillgångarna. Avkastning på eget kapital Ärets resultat efter skatter, i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Avkastning I)å sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto, med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning, med avdrag för icke räntebärande skulder och latent skatteskuld. Not J Nettoomsättningensoch resultatets fördelning på rörelsegrenar och geografiska marknader Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Försäljning värdepapper Ränteintäkter Val u takursdifferenser Summa värdepappershandel * Nessuah Zannex Ltd AB Art and Technology by Proventus Tretorn AB Koncernjusteringar Summa * Värdepappershandeln bedrivs från och med 2000 i Proventus AB O O ~~\> 13 {

14 fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Nettoomsättningen Mkr Norden * ÖVriga Europa Israel Nordamerika 8 7 ÖVriga marknader Koncemjusteringar O O Summa * Varav värdepappershandel Mkr ( Mkr). Resultat efter fl nansiellaposterfördelar sig på rörelsegrenarenligt följande: "-" Not 4. Antalet anställda samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader 1999 Helsingborg Kinna Stockholm Växjö ÖVriga Summa i Sverige Danmark Finland Irland Israel Mexiko Tyskland Summa i utlandet Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr Kvinnor Män Totalt Styrelse ÖVriga Totalt l l l l l l Totalt II Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Totalt l j" i Moderbolaget har under 1999, utöver verkställande direktör, inte haft några anställda. Moderbolaget har till styrelsen utbetalat 140 Kkr i styrelsearvoden och 46 Kkr i sociala avgifter. I övrigt har ingen annan lön eller ersättning utbetalats. Lön och andra förmåner till ledande befattningshavare har utbetalats från Proventus Handels som har samma administrativa ledning som Proventus. Kostnaden för revision av koncernen uppgick till 2,6 Mkr varav 0,3 Mkr avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. 14 t/

15 Helsingborg Kinna Stockholm Övriga Summa i Sverige Danmark Finland Irland Israel Mexiko Tyskland Summa i utlandet Antalet anställda Kvinnor Män Totalt l ersättningar, Styrelse ÖVriga Totalt och VD anställda O O Totalt ~ Pensionskostnader ÖVriga sociala kostnader Totalt Personalupp~ifter rör moderbola~et 2000 Antalet anställda Löner och ersättningar, Mkr Kvinnor Män Totalt Styrelse Övriga Totalt Stockholm och VD 1 anställda 4 5 Summa i Sverige Pensionskostnader ÖVriga sociala kostnader Totalt '--/ Kostnaden för revision av koncernen uppgick till 2,8 Mkr varav 0.5 Mkr avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. Av beloppen avser 0,4 Mkr respektive 0,1 Mkr moderbolaget. 15 t/

16 Not 6. Immateriella anläggnin gstill gån gar Koncernen Hyresrätter och Goodwill liknande Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde ffi Omräkningsdifferens Inköp Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde UH Ackumulerade avskrivningar m Omräkningsdifferens Försäljningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar UB I l O I Summa Not 7. Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Maskiner och annan Inventarier, verktyg teknisk utrustning och installationer ~ Ackumulerat anskaffningsvärde IB Omräkningsdifferens Inköp Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde UB Ackumulerade avskrivningar IB Omräkningsdifferens Försäljningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar UB Ackumulerad uppskrivning IB Uppskrivning mot uppskrivningsfond Ackumulerad uppskrivning UB Summa Taxeringsvärde, svenska fastigheter Motsvarande bokfört värde j/.;~ il ~ 16 1

17 Not 8. Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Koncernen Andra långfristiga värdepappersinnehav Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde ffi Omräkningsdifferens 4 Inköp 8 60 Il Försäljning Ackumulerat anskaffningsvärde VB Koncernen Uppskjuten Andra långfristiga Mkr skattefordran fordringar Ackumulerat anskaffningsvärde IB Förändring av redovisningsprincip Årets förändring Ackumulerat anskaffningsvärde VB Uppskjuten skattefordran har värderats försiktigt. Beräknade underskottsavdrag uppgår till ca la miljarder kronor.. Not 9. Materiella anläggningstillgångar Moderbolaget Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde IB Överfört,-id fusion Ackumulerat anskaffningsvärde VB Ackumule."ade avskrivningar IB ÖVerfört vid fusion Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar VB Summa Ta:xeringsvärde, svenska fastigheter Motsvarande bokfört värde *S'\) ~ 17 tf

18 Not 10. Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde m Inköp Fusionerat bolag Årets förändring Ackumulerat anskaffningsvärde UB Ackumulerade nedskrivningar m Försäljningar 94 Årets nedskrivningar Ackumulerade nedskrivningar UB Summa Moderbolaget Andra långfristiga Uppskjuten Andra långfristiga värdepappersinneha,' skattefordran fordringar Mkr Ackumulerat anskaffningsvärde m Förändring av redovisningsprincip 272 Inköp 60 Årets förändring 14 -Il Ackumulerat anskaffningsvärde UB 75 l Uppskjuten skattefordran har värderats försiktigt. Beräknade underskottsavdrag uppgår till ca 1.4 miljarder kronor. Not Il. Andelar i dotterföretag X.tJ~) Mkr AB Art and Technology by Proventus AB Judiska Teatern i Sverige Grafon AB Hodius Irland Ltd Magasin 3 Tel-Aviv Ltd Mahno S.A.R.L. Nessuha Zannex Ltd Oy Proventus Ab Proventus Holdings Inc Proventus Pagoda Ltd Stockholms Konsthall, Magasin 3 KB Tretorn AB Triscope Management AB Upsala-Ekeby AB Summa Org.nr. Säte Land Antal Andel Bokfört av värde kapital Stockholm Stockholm Stockholm Dublin Tel Avi, Paris Ramat Gan Helsingfors New York Tel Avi" Stockholm Helsingborg Stockholm Stockholm Sverige Sverige Sverige Irland Israel Frankrike Israel Finland USA Israel Sverige Sverige Sverige Sverige % 100% 100% 100% 100% 100% 73% 100% 100% 100% 99% 97% 67% 100% 15 O 24 4 O O O o 385 IX ti

19 Not 12. Andra lån2fristi2a värdepappersinnehav Mkr Moderbolagets innehav Bank Leumi värdepappersfonder Comtax Contax konvjån DU Millennium Partners, LP. Drummond Gate AB, i likvidation DYl One Microdrug A Microdrug B SKT Granit Oy Ab The AG Tech-Fund UBS Lux Money Market Antal l 90 Bokfört värde Nessuan Dotterbolagens zannex, innehav IntresseoOlag L. I Nessuah Zannex, intressebolag Summa 96 Summa Not 13. Varulager Moderbolaget Koncernen ~r Värdepapper Råvaror Halvfabrikat 4 5 Färdigvaror I Summa I. 985 I. 983 Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Vid bokslutstilifåilet var marknadsvärdet på värdepapper 119 ~r högre än bokfört värde. '-'" el

20 Mkr Not 15. Eget kapital Aktie- Bundna Fria Totalt Förändrin~ av e~et kapital, koncernen kapital 1) reserver reserver kapital Mkr Enligt balansräkning Förändring av redovisningsprinciper Uppskrivning av fastighet Omräkningsdifferens Årets resultat Enligt balansräkning Fritt Aktie- ÖVerkurs- Reserv- eget Totalt Förändrin~ av e~et kapital, moderbola~et kapital 1) fond Fond kapital kapital Mkr Enligt balansräkning Förändring av redovisningsprinciper Fusionsdifferens Återbetalning av aktieägartillskott Koncernbidrag -3-3 Årets resultat Enligt balansräkning J42 l) Proventus ABs aktiekapital uppgår till kr. Antalet aktier uppgår till Bolagets aktier är uppdelade på två serier. Serie A med 4,820 aktier på nominellt kr, med en röst per aktie och serie B med preferensaktier på nominellt kr. med en tiondels röst per aktie. Not 16. Övriga avsättningar Koncernen Garanti- och produktansvar Avvecklingskostnader Övrigt Summa Not 17. Lån från aktieägare Vid beräkning av nyckeltal inkluderas dessa lån i riskbärande kapital och substansvärde. Konverteringslånet löper till och kan konverteras till 55 st aktier av serie B preferens till ett belopp om USD. Not 18. Checkräkningskrediter MOOertJOlaget K.oncernen ~ Beviljade krediter Outnyttjade krediter Utnyttjade krediter O O O O "\ x--~v 20 if

21 ~ t ',, ' Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda Ansvarsförbindelser Moderbolaget Koncernen Mkr Borgensförbindelser Garantiförbindelser 1 3 Kapitalvärde av pensionsåtagande. Övriga ansvarsförbindelser '{(~ Stockholm ~~ \ -: \ "'--=-:.::- Thore Ohlsson-- "--- "--" '-"-- Mikael Kamras Verkställande direktör iijf.! ' r;,- / /,i l t' L/,,1., ' /Peter C~el;e dts,:v,a- Auk' re on tonserad visor 2\

22 Öhrlings PRrCEWA1fRHousE[aJPERS I Revisionsberä ttelse Till bolagsstämman i Proven tus Aktiebolag arg nr ~ Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokforingen samt styrelsens och verkställande direktörens forvaltning i Proventus AB for år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och forvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och forvajtningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon - styrelseledamot - eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. \.../ Stoc.~ ~~~ Ingvar Pramhäll Auktoriserad revisor

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 \.J \ I "--'" .,-'"

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 \.J \ I --' .,-' ~.,-'" \J \.J PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR 2002 "--'" \ I PROVENTUS AKTIEBOLAG arg.nr. 556042-3443 ~ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE v \.J Verksamhet Bolagets verksamhet består främst av värdepappershandel, investeringar

Läs mer

,,.. '- ". PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443

,,.. '- . PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443 ,,.. '- ". v PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR 1999 PROVENTUSAKTffiBOLAG (publ) Org.nr. 556042-3443 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Koncernens verksamhet består av värdepappershandeloch investeringar i sportbranchen,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer