Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(2) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 5 mars, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Jonstorp Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av dagordning 3 Anmälningar 4 Information - Lokalbanken - Planpriolista - Detaljplan vid Nettobesök - Eventuell planändring, Tandläkaren 1 5 Barnvagnen 1 - svar på skrivelse från Barnvagnen Fastigeter AB 6 Planuppdrag - ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra byggnation av paddelhall 7 Svar på motion om badplatsen vid Holms udde 8 Nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningsförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

2 Sida 2(2) Lotte Melin (C) Ordförande André Chiesa Sekreterare

3

4 Priolista detaljplaner, Prio och datum Detaljplan Detta har hänt 1 Del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1 (Bostäder) 2 Nettoområdet (handel, kontor, verksamheter) 3 Utvidgning av industriområde NÖ (Industri) Kettil Kettil Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar. Planprogram snart klar för behandling. Planuppdrag från SHBU Utvidgning av området, intresse finns från företagare. I SHBU beslut om samråd. Samråd till Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras fältarbete Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning. Rapport inkommen Till SHBU för beslut om granskning. Granskningsperiod Vidare arbete efter granskningen. Dela upp planen i 2 delar. Arbete pågår. Kettil Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde Planprogram påbörjat. Markundersökning för det nya planområdet genomförs feb (tidigare 6, 7) Stortorget Lönsboda (Bostäder, vård, kontor, centrum, handel) 5 (tidigare ) Prästängen (Bostäder) Kettil Beställning KS DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder) Medborgardialog avslutad yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj i Lönsboda. Grundkarta beställd Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU Granskning slut Förslag till beslut om antagande SHBU , KS , KF Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet Beslut om granskning 2 i SHBU Inkommen från granskning Möte fastighetsägare Förslag om antagande och vidare gång SBN:s sammanträde I KS KF Kettil Beställning KS. programsamråd Grundkarta levererad Samråd 6-27 oktober Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill att kostnadsberäkning tas fram för flytt av pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen ! Eventuellt möte med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU Möte genomfört med SBVT , undersöker förutsättningarna. Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde Fått förnyat uppdrag! Möte Lst Grönplanen reviderad. Ev. kommande planarbete Utredningsområde i ÖP Industriområde Källedal (bostäder) Kettil Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. Bevaka kommunförrådet. Förarbete Lönsboda 53:20 (Lönnegården) Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar. Diskuterades i plangruppen

5 Förarbete Frisören 15 (bostäder) Kettil Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen. Svårt att nå fastighetsägaren Förarbete Kyrkoherden 11 Kettil Bevaka Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren. Förarbete (Naturbruk) Del av Castor 17 och del av Osby 194:1 (Verksamheter mm.) 5 (tidigare 7-8) Påbörjad 2013 Biograftomten Lönsboda (Bostäder) Kettil Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i naturbruksgruppen Presentation i KLG Presentation program i KS Fältmöte i gruppen + norra skåne Ny drönarflygning Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog. Fullmäktigeberedning januari. Vidare arbetsprocess. Kettil Förarbete Trumman 1 (bostäder) Kettil Svagt intresse av att bygga bostäder. Osbybostäder inte intresserade p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för västra delen av området enligt tjs när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också byggas enligt planen nedanför Biograftomten. Knud informera om SABO-upphandling som är klar. Värsåsvillan gjorde förslag som klarade bullerkraven. Bara SABO anslutna kan utnyttja upphandlingen, alltså Osbybostäder. Förarbete Loshult 3:13 (bostäder) Kettil Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte genomfört, intresse finns. Värdering görs under julen/januari av marken. (Värdering på ingång ). Förarbete, utredningsarbete påbörjat Hemgården (Bostäder) Kettil Intresse att bygga bostäder från privat aktör. Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då. BSN väntar med Hemgården enligt beslut Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp. Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ. Antagna planer Påbörjad Antagen KF:s beslut upphävt av MMD Osby 181:5 (Kontor, verksamheter, besöksanläggningar) Kettil Planbeslut Möte med exploatör Möte lst och Trv SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar Handelsutredning reteam klar presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU Samråd Beslut om granskning Granskning Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde På granskning nr Skickas för beslut om antagande (i SHBU ). I KS , KF Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde Behandlad i KS Vidare till KF Avslagen. Info i KS Förslag till beslut om granskning 3 SHBU sammanträde Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till Till SHBU för vidare beslut om antagande. KS Antagen av KF Överklagad av Per Berndtsson Berndtsson har gjort tilläggsyttrande

6 KF:s beslut upphävt av MMD Undersöka MMD:s motivering och utred vad som kan göras. Antagen & upphävd Kv. Ventilen (Handel) AG Plan Påbörjad Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen. Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark. Lagakraftvunna planer Laga kraft GC-väg runt norra Osbysjön Helena Holm Sweco, Kettil Påbörjad Planen antagen av KF Laga kraft Laga kraft Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder) AG Plan Påbörjad Antagen av KF. Vunnit laga kraft Arbete markanvisningstävling. Laga kraft Kyrkoherden (Förskola) Kettil Påbörjad (prio 3). Samråd Granskning Antagen av KF Laga kraft Laga kraft Barnvagnen 1 (Bostäder) Kettil Påbörjad (prio 2). Samråd februari-mars Granskning 4-25 juni Bullerutredning klar Godkänd för antagande SHBU Antagen KF Laga kraft Laga kraft Laga kraft Laga kraft Gjutaren (BS i ca 4 vån). (Bostäder, vård, centrum och skola) Kv. Modisten (Bostäder, centrum, handel) Del av kvarteret Sotaren (Entré kommuhus) Laga kraft Tandläkaren 1 (Kontor, handel, centrum, skola och vård) Laga kraft Nya kyrkogården (Förskola) Kettil Påbörjad Beslut om uppdrag SHBU Samråd klart Planeringsmöte med Osbybostäder +VoO+SB Granskning klar SHBU i januari, KS Antagen i KF Laga kraft AG Plan Påbörjad Överklagad Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan mars till MÖD. Laga kraft Kettil Gällande detaljplan antogs Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till SHBU för beslut om att påbörja planarbete och beslut om samråd. Samråd Beslut om granskning Granskning Förslag till beslut om antagande, SHBU I KS Antagen av KF Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan. Laga kraft Kettil Möte om planpriolistan SHBU+ LU pres Grundkarta beställd Uppdrag SHBU Till SHBU för beslut om samråd till inlämningen Möte SHBU pres.+tt pres+bos pres16 okt: [frågor om buller, minskade krav för skola, samråd med lst 12 nov]. beredningen Beslut om utskick med tillägg S endast gymnasie- och vuxen-undervisning. Samråd tom (Förlängt till 3 feb för TT-nämnden.). Riskanalys levererad av ÅF Granskning genomförd. Länsstyrelsen har ingen erinran. Beslut om antagande i SHBU Presentation i KS Antagen av KF. Överklaganstiden går ut Laga kraft Kettil Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec Granskning klar VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd Lst har ingen erinran. Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark.

7 Beslut om antagande i SHBU Presentation i KS Antagen av KF. Överklaganstiden går ut Laga kraft Laga kraft Bokhandlaren (Bostäder) Kettil (prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning Lst överprövar inte. Överklagad Lst avslog överklagan inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD. Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma snart eller relativt snart. Dombeslut inkom , fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft Laga kraft Planuppdrag Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder, centrum och handel). Kettil Tekniska baracken. Tjänsteskrivelse till SHBU för beslut om att påbörja planarbete. Planarbete påbörjat. Beslut om samråd SHBU:s sammanträde Ute på samråd Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde Granskning Till SHBU sammanträde för beslut om granskning 2. Ute på granskning nr Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde Behandlad i KS Vidare till KF Antagen, inväntar överklagantidens utgång Laga kraft Laga kraft Rönnebacken (GC-väg) Kettil Beslut att fortsätta ärendet sammanträde Dock ändra planens omfattning och dragningen av GC-vägen. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde Ute på samråd Förslag till beslut om granskning SHBU:s sammanträde Ute på granskning Skickad vidare för antagande SHBU , KS , KF Laga kraft Laga kraft Antagen Laga kraft Del av Lönsboda 44:1. Norr om Örkened Kv. Röret (Bostäder) Kettil Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU Förslag till beslut om samråd SHBU Samråd Till SHBU för beslut om granskning Ute på granskning Skickas till SHBU för vidare gång om antagande sammanträde KF Överklaganstidens utgång Laga kraft Kettil Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten. En markundersökning har färdigställts och är inkommen. Fortsatt process. Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen Möte Glenn och Hans-Gösta Planavtal skrivet. Beslut om samråd SHBU Inkommer från samråd Inkommen från granskning Avstämning med miljö på kommunen. Möte Yttrande skickat Skickas för vidare beslut om antagande SHBU KS KF Laga kraft Laga kraft Jägaren (Bostäder) Kettil (prio 3). Påbörjad Samråd Granskning Godkänd SHBU Antagen KF Överklagad Lst behandlar överklagandet. Lst avslår överklagandet MMD avslår överklagandet Senast överklagad 14:e sep till MÖD. Inga vidare överklagan till MÖD. Laga kraft

8 Avskrivna planer 2 (tidigare 3, påbörjad ) Del av Osby 193:1 (Vid Smittsgatan) Kettil Planbeslut i SHBU sammanträde Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde Ute på samråd Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde Översiktlig planering m.m. Påbörjad Godkänd av KF Centrumplan vision 2030 (Framtidsutveckling av Osby centrum till 2030) MKB=Miljökonsekvensbeskrivning Lst=Länsstyrelsen i Skåne län Trv=Trafikverket MMD= Mark och miljödomstolen MÖD=Mark och miljööverdomstolen SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KS= kommunstyrelsen KF= kommunfullmäktige TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete ON=Osby Näringsliv Kettil Beslut Enkät allmänheten Presentation KLG Möte med skolår 4. Presenterat i LU Samrådsbeslut ks oktober Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte Bra kan bli bättre Förlängd samrådstid för att tillmötesgå näringslivet. Diskussionsmöte med Osby handel Samråd avslutat Beslut om granskning kan vänta. Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun Positiv återkoppling. SHBU+LU vill att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren! Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i visionsdokumentet. Till LU för beslut om granskning. Ute på granskning till Möte genomfört med näringsliv samt fältbesök med handlarna från östra sidan Möte Brio Lekoseum om Briogatan mm Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning Uppe i LU för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS Möte Godkänd av KF med revideringar. Ändringarna genomförda.

9 Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen. Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härefter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 veckor). Härefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT.

10

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Samhällsbyggnad Mathias Karlsson Svar på skrivelse om sanering av Barnvagnen 1 Dnr SBN/2019: Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte tillmötesgå Barnvagnen Fastighets AB:s krav om sanering av fastigheten Barnvagnen 1. Sammanfattning av ärendet Barnvagnen Fastighet AB inkom den 23 oktober 2018 med en skrivelse till Osby kommun. I skrivelsen kräver företaget att Osby kommun utan vidare dröjsmål ska sanera fastigheten Barnvagnen 1 från de fynd av miljöfarlig art som undersökning från Tyréns visat. Företaget begär i skrivelsen också full ekonomisk kompensation från kommunen om det visar sig att fastigheten inte kan bebyggas av miljöskäl. Av skrivelsen framgår vidare att det finns planer på att bebygga södra delen av Barnvagnen 1. Bakgrund Fastigheten Barnvagnen ägs av Barnvagnen Fastighet AB ( ) som förvärvade fastigheten genom köp. Fastigheten ägdes tidigare av Brio AB (numera Proventus Handels AB, ). På södra delen av fastigheten Barnvagnen 1 finns en gammal avfallsdeponi. Deponin är från 1950-talet och genomförda undersökningar (Miljöteknisk markundersökning MIFO fas 2, Barnvagnen 1, Osby Tyréns AB, ) visade på höga till mycket höga tungmetallhalter i jord. Föroreningshalen i grundvattnet bedömdes däremot som låg till måttlig, vilket enligt rapporten tyder på begränsad spridning och liten påverkan på omgivningen. Det finns i dagsläget inget myndighetskrav på sanering av södra delen av fastigheten Barnvagnen 1. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Samhällsbyggnad Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

12 Sida 2(2) Det är i dagsläget oklart vem som har deponerat avfallet på södra delen av fastigheten Barnvagnen 1. Området är upptaget i Renhållningsordning för Osby och Östra Göinge kommun. På sidan 22 står det Under 1950-talet och ca 10 år framåt tog man i anspråk ett granbevuxet kärrområde strax söder om idrottsplatsen för sophantering. Området är idag bebyggt av ishallen och Klöverhallen. Även Klövervägen går delvis fram över den gamla deponin. Osby kommun gör bedömningen att Osbytippen tillhör grupp 4 Vem man är framgår dock inte och vid efterforskningar i kommunens arkiv har det inte återfunnits någon dokumentation som visar på att det är kommunen som bedrev avfallsverksamhet på platsen. Vid samtal med handläggare på länsstyrelsen har det inte heller framkommit någon dokumentation som klarlägger vem som deponerat avfall på fastigheten Barnvagnen 1. Detsamma gäller för samtal med äldre Osbybor som minns att avfall tippats på platsen men inte kan säga om det skedde genom kommunens försorg eller inte. Slutsats: Markägaren till fastigheten Barnvagnen 1 d v s Barnvagnen fastigheter AB bör vara ansvarig för föroreningar på fastigheten så länge inget annat påvisats. Begäran om att Osby kommun ska sanera bör därför inte tillmötesgås. Värt att notera är att det i dagsläget inte finns något myndighetskrav på sanering av fastigheten. Beslutsunderlag Mathias Karlsson Förvaltningschef Beslutet skickas till Barnvagnen Fastighets AB, Box 123, Södra portgatan 28, Osby. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Samhällsbyggnad Mathas Karlsson Nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun Dnr SBN/2019: Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nominera xx som ordinarie ledamot och xx som ersättare i Rådet för funktionshindrade i Osby kommun Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden ska nominera en ordinarie och en ersättare till rådet för funktionshindrade i Osby kommun. Kommunstyrelsen tar emot nomineringarna och fattar sedan beslut om ledamöter i rådet. Mathias Karlsson Förvaltningschef Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson Kommunstyrelsen, registratorn Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Samhällsbyggnad Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott KALLELSE Datum 2019-01-09 Sida 1(1) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Tid: den 9 januari 2019, efter nämndesammanträde Plats: Samrum Osby Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden KALLELSE Datum 2019-03-13 Sida 1(1) Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 20 mars, klockan 13:00 Plats: Långa salongen, Borgen Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KALLELSE Datum 2017-09-19 Sida 1(1) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Tid: Tisdag den 26 september 2017, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Ekelund Ärende 1 Protokollets justering 2 Upprop 3 Godkännande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden KALLELSE Datum 2019-05-10 Sida 1(1) Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 23 maj, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Osby Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av dagordning 3

Läs mer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Sida KALLELSE 1(1) Datum 2018-12-05 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Tid: Onsdagen den 12 december, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Killeberg Utskottet bjuder på landgång vid förmiddagsfikan,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden KALLELSE Datum 2019-01-18 Sida 1(1) Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdagen den 23 januari 2019, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Osby Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KALLELSE Datum 2018-09-20 Sida 1(1) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Tid: Torsdagen den 27 september 2018, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Bakrummet, Borgen Ärende 1 Upprop och protokollets

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden KALLELSE Datum 2019-06-05 Sida 1(1) Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 11 juni, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Killeberg Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

i Mariestad Upphävande av detaljplan för kv. Sprinten samt stadsplan för del av Mariefors SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning juni 2018

i Mariestad Upphävande av detaljplan för kv. Sprinten samt stadsplan för del av Mariefors SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning juni 2018 Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING juni 2018 Upphävande av detaljplan för kv. Sprinten samt stadsplan för del av Mariefors i Mariestad PLANBESKRIVNING - Upphävande av detaljplan för Sprinten samt del av stadsplan

Läs mer

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi:

Innehåll. I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: PÅGÅENDE PLANER Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg och miljönämnden: 2015 08 19 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer. Här redovisar vi: - Kriterier för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott KALLELSE Datum 2018-11-01 1(1) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 8 november 2018, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets

Läs mer

PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN ÖSTERSKOG 1:43 M.FL. (GUNNARS TRÅD) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN ÖSTERSKOG 1:43 M.FL. (GUNNARS TRÅD) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN ÖSTERSKOG 1:43 M.FL. (GUNNARS TRÅD) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Samrådsredogörelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 3.1.2 Hantera detaljplan enligt standardförfarande Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 2 Inledning För att underlätta och skapa större förståelse för vad upprättande av en detaljplan kan innebära för exploatörer och externa planförfattare har Höörs

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås

Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0535 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Kastanjen 3, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott, protokoll

Kommunstyrelsens planutskott, protokoll 1(8) Plats och tid Kommunhuset, rum Kävlinge, 5 september 2018, klockan 08.55-09.10 Beslutande ledamöter Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Se nästa sida Se nästa

Läs mer

KALLELSE Datum Tid: onsdagen den 27 februari 2019, klockan 18:00 Plats: Bakrummet, Borgen i Osby

KALLELSE Datum Tid: onsdagen den 27 februari 2019, klockan 18:00 Plats: Bakrummet, Borgen i Osby KALLELSE Datum 20190219 Sida 1(1) Valnämnd Tid: onsdagen den 27 februari 2019, klockan 18:00 Plats: Bakrummet, Borgen i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av dagordning 3 Anmälningar

Läs mer

Foto: Hanna Maxstad PÅGÅENDE PLANER. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden

Foto: Hanna Maxstad PÅGÅENDE PLANER. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden Foto: Hanna Maxstad PÅGÅND R Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden 08--05 Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program. Lista på pågående

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 3.1.3 Hantera detaljplan enligt utökat förfarande Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

Protokoll 1 (11) Se nästa sida. Julia Andersson Thysell, Planarkitekt Ashley Andersson, Planarkitekt. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S)

Protokoll 1 (11) Se nästa sida. Julia Andersson Thysell, Planarkitekt Ashley Andersson, Planarkitekt. Jennie Luthander. Bengt Andersson (S) Protokoll 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Sammanträdesrum Selma, Kommunhuset, 2017-12-12, kl. 17.00 18.00 Se nästa sida. Julia Andersson Thysell, Planarkitekt Ashley Andersson, Planarkitekt

Läs mer

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås

Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0533 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Plommonträdet 5, Sandås Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Vad Är En. Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret Laholm

Vad Är En. Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret Laholm Vad Är En Detaljplan? Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 miljo.byggnadsnamnden@laholm.se www.laholm.se VAD Ä R E N D E TAL J P L AN? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som

Läs mer

Pågående planer. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden Foto: Hanna Maxstad

Pågående planer. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden Foto: Hanna Maxstad Pågående planer Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljönämnden 09-05- Foto: Hanna Maxstad Innehåll I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program. Lista

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Upphävande av tomtindelning för Hammaren 1

Upphävande av tomtindelning för Hammaren 1 Samrådshandling Upphävande av tomtindelning för Hammaren 1 Dnr KS/2018:591 Osby tätort Osby kommun Skåne län Tomtindelningens utsträckning för Hammaren 1, 2 och 3. Det gulmarkerade området är den fastighet

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Upphävande av tomtindelning för Hammaren 1 och 2

Upphävande av tomtindelning för Hammaren 1 och 2 Laga krafthandling Antagen 2018-11-28 Laga kraft 2018-12-25 Upphävande av tomtindelning för Hammaren 1 och 2 Dnr KS/2018:591 Osby tätort Osby kommun Skåne län Tomtindelningens utsträckning för Hammaren

Läs mer

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund - Antagande Ärende 13 KS 2018/30

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund - Antagande Ärende 13 KS 2018/30 Upphävande av tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund - Antagande Ärende 13 KS 2018/30 Sida 153 av 225 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-01-16 Dnr: KS 2018/30 Kommunstyrelsen Upphävande av tomtindelning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING 2019-01-10-2019-01-24 Ändring av detaljplan A139 för Pepparriskan 1 m.fl. i Alvesta tätort ALVESTA KOMMUN KRONOBERGS LÄN Planområde Översiktskarta Skala 1:5 000 (A4) INFORMATION i anslutning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda

Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Datum 2017-08-30 Diarienummer 2017-000326 1(8) Planbeskrivning Detaljplan för E20 förbi Vårgårda Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454

Läs mer

Anna Ahlin (C) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Anna Ahlin (C) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2016-03-22 1 (6) Plats och tid B-salen, kl. 11:30 12:10 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Se förteckning sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Anna Ahlin (C) Kommunhuset, Centralgatan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Antagandehandling Februari 2018 Laga kraft 2018-03-23 Ändring av del av stadsplan för del av Askersunds stad, Kv. Skolan m.fl. (Sjötomten 1 och 2) Askersunds kommun Örebro län Tillägg till PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Lönsboda 44:1, Lönsboda Stortorg. Längs Loshultsvägen.

Detaljplan för del av Lönsboda 44:1, Lönsboda Stortorg. Längs Loshultsvägen. 2018-11-05 Detaljplan för del av Lönsboda 44:1, Lönsboda Stortorg. Längs Loshultsvägen. Lönsboda, Osby kommun, Skåne län Förslag till detaljplan har varit på granskning under tiden 2017-09-01 2017-09-21

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING 2018-01-08-2018-01-22 Ändring av detaljplan A159 för Fiolen 2 i Alvesta tätort ALVESTA KOMMUN KRONOBERGS LÄN Planområde Översiktskarta Skala 1:5 000 (A4) INFORMATION i anslutning till

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ängsbotten 6 i stadsdelen Hjorthagen (500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Ängsbotten 6 i stadsdelen Hjorthagen (500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Sida 1 (5) 2016-02-15 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ängsbotten 6 i stadsdelen

Läs mer

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen

Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-09-17 KS 2014/0534 Samhällsbyggnadsnämnden Planbesked för fastigheten Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

... Karin Haglund. ... Jan Stefanson (KD) ... Camilla Janson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Karin Haglund. ... Jan Stefanson (KD) ... Camilla Janson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Gemaket,, kl. 09:00 11:08 Ajournering 10:10-10:20 ande Ledamöter Jan Stefanson, ordförande (KD) Martin Normark, 1:a vice ordförande (L) Camilla Janson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till att upphäva tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund Ärende 9 KS 2018/30

Kommunstyrelsens förslag till att upphäva tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund Ärende 9 KS 2018/30 Kommunstyrelsens förslag till att upphäva tomtindelning för fastigheten Krösenet 10 i Furulund Ärende 9 KS 2018/30 Sida 10 av 89 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-02-02 Dnr: KS 2018/30 Kommunstyrelsen Upphävande

Läs mer

Planbeskrivning. Tillhörande upphävande av detaljplan Åsaka 3:12 del av. Essunga kommun Västra Götalands län. Dnr: Utökat förfarande

Planbeskrivning. Tillhörande upphävande av detaljplan Åsaka 3:12 del av. Essunga kommun Västra Götalands län. Dnr: Utökat förfarande Dnr: 2018-000140 Utökat förfarande Planbeskrivning Tillhörande upphävande av detaljplan Åsaka 3:12 del av Essunga kommun Västra Götalands län Samrådshandling Samrådshandling 2019 2019 Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Flässjum 2:52 ÄNGHEM. Samrådshandling. Upprättad SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande

Detaljplan för Flässjum 2:52 ÄNGHEM. Samrådshandling. Upprättad SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande Detaljplan för Flässjum 2:52 ÄNGHEM Samrådshandling Upprättad 2018-08-09 SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING 3 1. Inledning 4 2. Bebyggelse

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (19) Paragrafer 1-16

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (19) Paragrafer 1-16 1 (19) Paragrafer 1-16 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Innehåll. Protokoll , av 2

Innehåll. Protokoll , av 2 Protokoll, 50-53 2 av 2 Innehåll 50 Justering och fastställande och föredragningslista 3 51 Genomförandebeslut för marksanering av del av Vaxön 1:26 4 52 Ändring av detaljplan för del av Skarpö etapp 1

Läs mer

Hälsa- och välfärdsnämndens arbetsutskott

Hälsa- och välfärdsnämndens arbetsutskott KALLELSE Datum 2019-05-29 1(1) Hälsa- och välfärdsnämndens arbetsutskott Tid: Onsdagen den 5 juni 2019, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets justering

Läs mer

Detaljplan för Flässjum 2:52 ÄNGHEM. Samrådshandling. Upprättad SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande

Detaljplan för Flässjum 2:52 ÄNGHEM. Samrådshandling. Upprättad SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande Detaljplan för Flässjum 2:52 ÄNGHEM Samrådshandling Upprättad 2018-08-09 SBN 2017/195 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Standardförfarande Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING 3 1. Inledning 4 2. Bebyggelse

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349

- MARK OCH PLANERING - 16 FEBRUARI 2015 Dnr 2011/81 DP/ä 329/349 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 20 januari 2015 12 februari 2015 ANTAGANDE 24 februari 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Fredsbacken Hov 49:1 Östervåla tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen

Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-05 KS 2014/0534 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastighet Falken 4, Malmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-03-22 Stockholm Mål nr P 9387-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-04 i mål nr P 2536-12,

Läs mer

Ändring av detaljplan för fastigheten Neutronen 1 inom stadsdelen Östra industriområdet i Ystad, Ystads kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för fastigheten Neutronen 1 inom stadsdelen Östra industriområdet i Ystad, Ystads kommun, Skåne län Ändring av detaljplan för fastigheten Neutronen 1 inom stadsdelen Östra industriområdet i Ystad, Ystads kommun, Skåne län Upphävande av tomtindelning av kvarteret Neutronen i Ystad 1(9) INNEHÅLL Planhandlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Tandläkaren 1

Ändring av detaljplan för Tandläkaren 1 Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Ändring av detaljplan för Tandläkaren 1 SBN/2019:167 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet, markerat i rött. Samhällsbyggnad

Läs mer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KALLELSE Datum 2017-02-02 Sida 1(1) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Tid: Torsdagen den 9 februari 2017, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Ekelund Ärende 1 Protokollets justering 2 Godkännande

Läs mer

20 Upphävande av Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 134/2016 gällande föreläggande om att ta bort byggnad och trädäck på

20 Upphävande av Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 134/2016 gällande föreläggande om att ta bort byggnad och trädäck på Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 18 Yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande överklagande av beslut om störande växtlighet på 19 Yttrande till Mark- och miljödomstolen

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen Detaljplaneprocessen Kommunikationsenheten 2017-09 Bilder: Ahlqvist & Co Arkitekter AB, Sven-Erik Rydbrant, Cecilia Palmblad DETALJPLANEPROCESSEN I den här broschyren beskrivs övergripande hur kommunen

Läs mer

146 SBN2015/613. Detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl., PRÄSTGÅRDSGÄRDET - Beslut om Samråd. Sida 1 av 5

146 SBN2015/613. Detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl., PRÄSTGÅRDSGÄRDET - Beslut om Samråd. Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 146 SBN2015/613 Detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl., PRÄSTGÅRDSGÄRDET - Beslut om Samråd Beslut godkänner planförslaget för Bollebygds Prästgård m.fl., Prästgårdsgärdet för samråd

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Ändring av detaljplan för Löddeköpinge 23:3 m.fl. - Antagande Ärende 4 KS 2017/115

Ändring av detaljplan för Löddeköpinge 23:3 m.fl. - Antagande Ärende 4 KS 2017/115 Ändring av detaljplan för Löddeköpinge 23:3 m.fl. - Antagande Ärende 4 KS 2017/115 Sida 3 av 17 Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-03-23 Dnr: KS 2017/115 Kommunstyrelsen Ändring av detaljplan för Löddeköpinge

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (--) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (--) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.25 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (--) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

KALLELSE Datum SEKRETESS - Yttrande till Hässleholms tingsrätt enligt 4 kap 10 föräldrabalken (FB) avseende adoption, ärende 5877

KALLELSE Datum SEKRETESS - Yttrande till Hässleholms tingsrätt enligt 4 kap 10 föräldrabalken (FB) avseende adoption, ärende 5877 KALLELSE Datum 2018-02-27 Sida 1(1) Barn- och skolnämnden Tid: Tisdagen den 6 mars 2018, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, BRIO-huset, Osby Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl.

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic,0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se Datum 2016-03-21 Ks/2016:59 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Förslag

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott KALLELSE 20181008 1(1) Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Tid: Torsdag 11 oktober 2018, kl 9.30 Plats: Stadshuset, KSrummet Lennart Bohlin (FÖL) ordförande Martina Ullfors sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens extra sammanträde

Kommunstyrelsens extra sammanträde Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsens extra sammanträde Tid: Måndagen den 24 april 2017 kl. 17.00 - Plats: Sammanträdesrum Torsö, plan 5 i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan?

Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan? Detaljplaneprocessen - vad är en detaljplan? Varför har vi detaljplaner? Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om

Läs mer

Upphävande av tomtindelning inom del av detaljplan för Bårsta skola (326C)

Upphävande av tomtindelning inom del av detaljplan för Bårsta skola (326C) 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-03-15 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Upphävande av tomtindelning inom del av detaljplan för Bårsta skola (326C) Fastigheten Förstugan 3. vid Gamla Enhörnavägen,

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Torsby 4:23 m.fl. (Fridhem)

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Torsby 4:23 m.fl. (Fridhem) Datum Antal sidor Diarienummer 2011-07-21 7 MBR 05.0674.214 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Torsby 4:23 m.fl. (Fridhem) Torbjörn Almroth stadsarkitekt, miljö- och byggchef Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KALLELSE Datum 1(1) 2017-01-12 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Tid: Torsdagen den 19 januari 2017, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Ekelund Ärende 1 Protokollets justering 2 Godkännande av

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa Taxa för planbesked, planprogram, detaljplan och områdesbestämmelser strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, torsdagen den 30 augusti 2018 kl 13.00 14.00 Beslutande ledamöter Stig Karlsson (S), ordförande Kenneth Sandberg (MP), vice

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 16-18 2 av 2 Innehåll 16 Justering och fastställande och föredragningslista 3 17 Godkänna samt teckna upprättat förslag till köp- och 4-5 18 genomförandeavtal för Norrberget, Dp 410, Lägerhöjden

Läs mer

Återkoppling om två ärenden från IVO gällande LSS

Återkoppling om två ärenden från IVO gällande LSS Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Onsdagen den 14 december kl. 13.00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Upprättad: 2017-09-12

Läs mer

NACKA KOMMUN Planenheten Annica Schneider

NACKA KOMMUN Planenheten Annica Schneider Handläggare Ankn Handläggare Ankn Alexander Erixson ALER 7730 Lena Nordenlöw LENNOR 9881 Anine Rondén ANIRON 9987 Lina Malm LIAMAL 9444 Angela Jonasson AAJ 9445 Love Edenborg LOVEDE 7619 Anna Ellare (fl)

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Tjänsteskrivelse Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-885 49 joel.engstrom@kristinehamn.se Datum 2016-04-29 Ks/2016:104 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Förslag till

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13)

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) KS/2015/726 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLANER FÖR STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-03-16 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-06 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 6 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Munkedal, Västra Götalands län. Detaljplan för. Upprättad , rev

Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Munkedal, Västra Götalands län. Detaljplan för. Upprättad , rev Antagen av Kommunstyrelsen, Munkedals kommun enl. beslut 2012-08-08, 102. Laga kraft, 2012-09-04. Detaljplan för Dingle förskola, DINGLE 4:33, 1:84 m fl Munkedal, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kommunikationsplan förstudie ishallen

Kommunikationsplan förstudie ishallen 1(5) Samhällsbyggnad, Kultur fritid Häggberg, 0479-52 81 75 johanna.haggberg@osby.se Kommunikationsplan förstudie ishallen BAKGRUND OCH SYFTE Bakgrund Den 2016-04-27 (Diarie nr KS/2016:255 821) tog kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-01-31 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-01-31, klockan 17:00-17:50 Beslutande Andreas Brorson (S), 3, 5-6, Sven-Inge Carlsson (S), 4, 7 8-15 Christer Thörner (S),

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Antagen av KF 2018-04-26 Laga kraft 2018-05-29 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HILLERSTORP 2:69 (RÄDDNINGSSTATIONEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Sida 1(10) PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl

Sida 1(10) PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Tillägg till planbeskrivning 1(12) tillhörande ändring av Förslag till ändring av stadsplan för kv. Bladet m.fl. inom Nordantill i Norrköping (Haken 16 och 18-21) den 17 januari 2019 SAMRÅDSHANDLING Antagen

Läs mer

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7.

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-12-12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl 14.15 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

256 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019 Dnr KS/2018:396

256 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019 Dnr KS/2018:396 Kommunstyrelsen 2018-10-23 256 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019 Dnr KS/2018:396 Beslut Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2019: 15 januari 18 juni 17 december 19

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer