Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(2) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 5 mars, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Jonstorp Ärende 1 Upprop och protokollets justering 2 Godkännande av dagordning 3 Anmälningar 4 Information - Lokalbanken - Planpriolista - Detaljplan vid Nettobesök - Eventuell planändring, Tandläkaren 1 5 Barnvagnen 1 - svar på skrivelse från Barnvagnen Fastigeter AB 6 Planuppdrag - ändring av befintlig detaljplan för att möjliggöra byggnation av paddelhall 7 Svar på motion om badplatsen vid Holms udde 8 Nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningsförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

2 Sida 2(2) Lotte Melin (C) Ordförande André Chiesa Sekreterare

3

4 Priolista detaljplaner, Prio och datum Detaljplan Detta har hänt 1 Del av Hasslaröd 2:120 och del av Osby 193:1 (Bostäder) 2 Nettoområdet (handel, kontor, verksamheter) 3 Utvidgning av industriområde NÖ (Industri) Kettil Kettil Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar. Planprogram snart klar för behandling. Planuppdrag från SHBU Utvidgning av området, intresse finns från företagare. I SHBU beslut om samråd. Samråd till Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras fältarbete Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning. Rapport inkommen Till SHBU för beslut om granskning. Granskningsperiod Vidare arbete efter granskningen. Dela upp planen i 2 delar. Arbete pågår. Kettil Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde Planprogram påbörjat. Markundersökning för det nya planområdet genomförs feb (tidigare 6, 7) Stortorget Lönsboda (Bostäder, vård, kontor, centrum, handel) 5 (tidigare ) Prästängen (Bostäder) Kettil Beställning KS DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder) Medborgardialog avslutad yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj i Lönsboda. Grundkarta beställd Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU Granskning slut Förslag till beslut om antagande SHBU , KS , KF Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet Beslut om granskning 2 i SHBU Inkommen från granskning Möte fastighetsägare Förslag om antagande och vidare gång SBN:s sammanträde I KS KF Kettil Beställning KS. programsamråd Grundkarta levererad Samråd 6-27 oktober Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta/bygga in. Inget arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill att kostnadsberäkning tas fram för flytt av pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen ! Eventuellt möte med SBVT. Planen stäms av mellan SHBU och LU Möte genomfört med SBVT , undersöker förutsättningarna. Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde Fått förnyat uppdrag! Möte Lst Grönplanen reviderad. Ev. kommande planarbete Utredningsområde i ÖP Industriområde Källedal (bostäder) Kettil Jörgen Rickardsson fastighetsägare. Richardsson intresserad av detaljplan och bostäder Inte säkert att han bygger utan kan bli någon annan i framtiden. Bevaka kommunförrådet. Förarbete Lönsboda 53:20 (Lönnegården) Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar. Diskuterades i plangruppen

5 Förarbete Frisören 15 (bostäder) Kettil Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen. Svårt att nå fastighetsägaren Förarbete Kyrkoherden 11 Kettil Bevaka Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren. Förarbete (Naturbruk) Del av Castor 17 och del av Osby 194:1 (Verksamheter mm.) 5 (tidigare 7-8) Påbörjad 2013 Biograftomten Lönsboda (Bostäder) Kettil Samlokalisering av verksamheter. Kontinuerliga möten i naturbruksgruppen Presentation i KLG Presentation program i KS Fältmöte i gruppen + norra skåne Ny drönarflygning Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog. Fullmäktigeberedning januari. Vidare arbetsprocess. Kettil Förarbete Trumman 1 (bostäder) Kettil Svagt intresse av att bygga bostäder. Osbybostäder inte intresserade p.g.a. närhet till väg. Finns beslut om att ändra detaljplan för västra delen av området enligt tjs när byggnation enligt gällande plan påbörjas. Bostäder och centrumverksamhet kan byggas på två av fastigheterna. Inväntar aktualitet. Bostäder kan också byggas enligt planen nedanför Biograftomten. Knud informera om SABO-upphandling som är klar. Värsåsvillan gjorde förslag som klarade bullerkraven. Bara SABO anslutna kan utnyttja upphandlingen, alltså Osbybostäder. Förarbete Loshult 3:13 (bostäder) Kettil Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur kostnadssynpunkt. Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte genomfört, intresse finns. Värdering görs under julen/januari av marken. (Värdering på ingång ). Förarbete, utredningsarbete påbörjat Hemgården (Bostäder) Kettil Intresse att bygga bostäder från privat aktör. Barn- och skolnämnden vill eventuellt bygga ca 4-6 avdelningar, förskola. Inga plan behövs då. BSN väntar med Hemgården enligt beslut Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp. Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ. Antagna planer Påbörjad Antagen KF:s beslut upphävt av MMD Osby 181:5 (Kontor, verksamheter, besöksanläggningar) Kettil Planbeslut Möte med exploatör Möte lst och Trv SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar Handelsutredning reteam klar presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU Samråd Beslut om granskning Granskning Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde På granskning nr Skickas för beslut om antagande (i SHBU ). I KS , KF Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara. Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde Behandlad i KS Vidare till KF Avslagen. Info i KS Förslag till beslut om granskning 3 SHBU sammanträde Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till Till SHBU för vidare beslut om antagande. KS Antagen av KF Överklagad av Per Berndtsson Berndtsson har gjort tilläggsyttrande

6 KF:s beslut upphävt av MMD Undersöka MMD:s motivering och utred vad som kan göras. Antagen & upphävd Kv. Ventilen (Handel) AG Plan Påbörjad Länsstyrelsen upphävt KFs beslut att anta ändring av detaljplan för kv Ventilen. Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark. Lagakraftvunna planer Laga kraft GC-väg runt norra Osbysjön Helena Holm Sweco, Kettil Påbörjad Planen antagen av KF Laga kraft Laga kraft Hasslaröd Syd, 1:42 (Bostäder) AG Plan Påbörjad Antagen av KF. Vunnit laga kraft Arbete markanvisningstävling. Laga kraft Kyrkoherden (Förskola) Kettil Påbörjad (prio 3). Samråd Granskning Antagen av KF Laga kraft Laga kraft Barnvagnen 1 (Bostäder) Kettil Påbörjad (prio 2). Samråd februari-mars Granskning 4-25 juni Bullerutredning klar Godkänd för antagande SHBU Antagen KF Laga kraft Laga kraft Laga kraft Laga kraft Gjutaren (BS i ca 4 vån). (Bostäder, vård, centrum och skola) Kv. Modisten (Bostäder, centrum, handel) Del av kvarteret Sotaren (Entré kommuhus) Laga kraft Tandläkaren 1 (Kontor, handel, centrum, skola och vård) Laga kraft Nya kyrkogården (Förskola) Kettil Påbörjad Beslut om uppdrag SHBU Samråd klart Planeringsmöte med Osbybostäder +VoO+SB Granskning klar SHBU i januari, KS Antagen i KF Laga kraft AG Plan Påbörjad Överklagad Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan mars till MÖD. Laga kraft Kettil Gällande detaljplan antogs Ändring behövs för att bygga till entrén på kommunhuset. Till SHBU för beslut om att påbörja planarbete och beslut om samråd. Samråd Beslut om granskning Granskning Förslag till beslut om antagande, SHBU I KS Antagen av KF Inväntar besked från Länsstyrelsen angående överprövning. Ingen överprövning, ingen överklagan. Laga kraft Kettil Möte om planpriolistan SHBU+ LU pres Grundkarta beställd Uppdrag SHBU Till SHBU för beslut om samråd till inlämningen Möte SHBU pres.+tt pres+bos pres16 okt: [frågor om buller, minskade krav för skola, samråd med lst 12 nov]. beredningen Beslut om utskick med tillägg S endast gymnasie- och vuxen-undervisning. Samråd tom (Förlängt till 3 feb för TT-nämnden.). Riskanalys levererad av ÅF Granskning genomförd. Länsstyrelsen har ingen erinran. Beslut om antagande i SHBU Presentation i KS Antagen av KF. Överklaganstiden går ut Laga kraft Kettil Förskola på del av fastigheten Osby 192:67. markägare Osby församling. Samråd nov-dec Granskning klar VO-chef BoS+SB deltog på kyrkoråd Lst har ingen erinran. Kyrkorådets arbetsutskott positiva. Kyrkofullmäktige beslutade 24:e maj om försäljning av mark.

7 Beslut om antagande i SHBU Presentation i KS Antagen av KF. Överklaganstiden går ut Laga kraft Laga kraft Bokhandlaren (Bostäder) Kettil (prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning Lst överprövar inte. Överklagad Lst avslog överklagan inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD. Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma snart eller relativt snart. Dombeslut inkom , fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft Laga kraft Planuppdrag Del av Sotaren 9 och 10 (bostäder, centrum och handel). Kettil Tekniska baracken. Tjänsteskrivelse till SHBU för beslut om att påbörja planarbete. Planarbete påbörjat. Beslut om samråd SHBU:s sammanträde Ute på samråd Skickad för beslut om granskning SHBU sammanträde Granskning Till SHBU sammanträde för beslut om granskning 2. Ute på granskning nr Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde Behandlad i KS Vidare till KF Antagen, inväntar överklagantidens utgång Laga kraft Laga kraft Rönnebacken (GC-väg) Kettil Beslut att fortsätta ärendet sammanträde Dock ändra planens omfattning och dragningen av GC-vägen. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde Ute på samråd Förslag till beslut om granskning SHBU:s sammanträde Ute på granskning Skickad vidare för antagande SHBU , KS , KF Laga kraft Laga kraft Antagen Laga kraft Del av Lönsboda 44:1. Norr om Örkened Kv. Röret (Bostäder) Kettil Utvidgning skolområdet. Planuppdrag SHBU Förslag till beslut om samråd SHBU Samråd Till SHBU för beslut om granskning Ute på granskning Skickas till SHBU för vidare gång om antagande sammanträde KF Överklaganstidens utgång Laga kraft Kettil Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten. En markundersökning har färdigställts och är inkommen. Fortsatt process. Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen Möte Glenn och Hans-Gösta Planavtal skrivet. Beslut om samråd SHBU Inkommer från samråd Inkommen från granskning Avstämning med miljö på kommunen. Möte Yttrande skickat Skickas för vidare beslut om antagande SHBU KS KF Laga kraft Laga kraft Jägaren (Bostäder) Kettil (prio 3). Påbörjad Samråd Granskning Godkänd SHBU Antagen KF Överklagad Lst behandlar överklagandet. Lst avslår överklagandet MMD avslår överklagandet Senast överklagad 14:e sep till MÖD. Inga vidare överklagan till MÖD. Laga kraft

8 Avskrivna planer 2 (tidigare 3, påbörjad ) Del av Osby 193:1 (Vid Smittsgatan) Kettil Planbeslut i SHBU sammanträde Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde Ute på samråd Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde Översiktlig planering m.m. Påbörjad Godkänd av KF Centrumplan vision 2030 (Framtidsutveckling av Osby centrum till 2030) MKB=Miljökonsekvensbeskrivning Lst=Länsstyrelsen i Skåne län Trv=Trafikverket MMD= Mark och miljödomstolen MÖD=Mark och miljööverdomstolen SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KS= kommunstyrelsen KF= kommunfullmäktige TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete ON=Osby Näringsliv Kettil Beslut Enkät allmänheten Presentation KLG Möte med skolår 4. Presenterat i LU Samrådsbeslut ks oktober Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte Bra kan bli bättre Förlängd samrådstid för att tillmötesgå näringslivet. Diskussionsmöte med Osby handel Samråd avslutat Beslut om granskning kan vänta. Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun Positiv återkoppling. SHBU+LU vill att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren! Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i visionsdokumentet. Till LU för beslut om granskning. Ute på granskning till Möte genomfört med näringsliv samt fältbesök med handlarna från östra sidan Möte Brio Lekoseum om Briogatan mm Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning Uppe i LU för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS Möte Godkänd av KF med revideringar. Ändringarna genomförda.

9 Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen. Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härefter tas plan- och genomförandebeskrivning fram tillsammans med detaljplan. Dessa skickas ut på samråd (3 veckor). Härefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT.

10

11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Samhällsbyggnad Mathias Karlsson Svar på skrivelse om sanering av Barnvagnen 1 Dnr SBN/2019: Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte tillmötesgå Barnvagnen Fastighets AB:s krav om sanering av fastigheten Barnvagnen 1. Sammanfattning av ärendet Barnvagnen Fastighet AB inkom den 23 oktober 2018 med en skrivelse till Osby kommun. I skrivelsen kräver företaget att Osby kommun utan vidare dröjsmål ska sanera fastigheten Barnvagnen 1 från de fynd av miljöfarlig art som undersökning från Tyréns visat. Företaget begär i skrivelsen också full ekonomisk kompensation från kommunen om det visar sig att fastigheten inte kan bebyggas av miljöskäl. Av skrivelsen framgår vidare att det finns planer på att bebygga södra delen av Barnvagnen 1. Bakgrund Fastigheten Barnvagnen ägs av Barnvagnen Fastighet AB ( ) som förvärvade fastigheten genom köp. Fastigheten ägdes tidigare av Brio AB (numera Proventus Handels AB, ). På södra delen av fastigheten Barnvagnen 1 finns en gammal avfallsdeponi. Deponin är från 1950-talet och genomförda undersökningar (Miljöteknisk markundersökning MIFO fas 2, Barnvagnen 1, Osby Tyréns AB, ) visade på höga till mycket höga tungmetallhalter i jord. Föroreningshalen i grundvattnet bedömdes däremot som låg till måttlig, vilket enligt rapporten tyder på begränsad spridning och liten påverkan på omgivningen. Det finns i dagsläget inget myndighetskrav på sanering av södra delen av fastigheten Barnvagnen 1. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Samhällsbyggnad Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

12 Sida 2(2) Det är i dagsläget oklart vem som har deponerat avfallet på södra delen av fastigheten Barnvagnen 1. Området är upptaget i Renhållningsordning för Osby och Östra Göinge kommun. På sidan 22 står det Under 1950-talet och ca 10 år framåt tog man i anspråk ett granbevuxet kärrområde strax söder om idrottsplatsen för sophantering. Området är idag bebyggt av ishallen och Klöverhallen. Även Klövervägen går delvis fram över den gamla deponin. Osby kommun gör bedömningen att Osbytippen tillhör grupp 4 Vem man är framgår dock inte och vid efterforskningar i kommunens arkiv har det inte återfunnits någon dokumentation som visar på att det är kommunen som bedrev avfallsverksamhet på platsen. Vid samtal med handläggare på länsstyrelsen har det inte heller framkommit någon dokumentation som klarlägger vem som deponerat avfall på fastigheten Barnvagnen 1. Detsamma gäller för samtal med äldre Osbybor som minns att avfall tippats på platsen men inte kan säga om det skedde genom kommunens försorg eller inte. Slutsats: Markägaren till fastigheten Barnvagnen 1 d v s Barnvagnen fastigheter AB bör vara ansvarig för föroreningar på fastigheten så länge inget annat påvisats. Begäran om att Osby kommun ska sanera bör därför inte tillmötesgås. Värt att notera är att det i dagsläget inte finns något myndighetskrav på sanering av fastigheten. Beslutsunderlag Mathias Karlsson Förvaltningschef Beslutet skickas till Barnvagnen Fastighets AB, Box 123, Södra portgatan 28, Osby. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Samhällsbyggnad Mathas Karlsson Nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun Dnr SBN/2019: Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nominera xx som ordinarie ledamot och xx som ersättare i Rådet för funktionshindrade i Osby kommun Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden ska nominera en ordinarie och en ersättare till rådet för funktionshindrade i Osby kommun. Kommunstyrelsen tar emot nomineringarna och fattar sedan beslut om ledamöter i rådet. Mathias Karlsson Förvaltningschef Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson Kommunstyrelsen, registratorn Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Samhällsbyggnad Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro