Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välfärd, jämlikhet och folkhälsa"

Transkript

1 Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det mätas? Folkhälsoperspektivet skall genomsyra många samhällsområden. Statens folkhälsoinstitut, FHI, skall ansvara för den samlade uppföljningen av det övergripande folkhälsomålet, som regeringen nyligen föreslagit till riksdagen. Detta arbete skall presenteras i en samlad folkhälsopolitisk rapport som analyserar och bedömer effekterna av insatserna inom elva målområden. För att kunna bedöma vilka politikområden, mål, delmål, mått och indikatorer som är relevanta behövs en vetenskaplig grund för sambanden med hälsoutfallen. Denna skrift har författats av medarbetare inom FHI och behandlar det vetenskapliga underlaget för att mäta ojämlikhet i hälsa och ger förslag på mått och indikatorer när det gäller ekonomiska resurser, arbetsmarknad, socialt kapital och migration. Materialet har betydelse för alla som är engagerade i folkhälsoarbete och dess måluppföljning samt inte minst i folkhälsoutbildning. Välfärd, jämlikhet och folkhälsa vetenskapligt underlag för begrepp, mått och indikatorer Välfärd, jämlikhet och folkhälsa vetenskapligt underlag för begrepp,mått och indikatorer Christer Hogstedt (redaktör), Mona Backhans, Sven Bremberg, Bernt Lundgren, Brita Törnell, Sarah Wamala Statens folkhälsoinstitut Distributionstjänst Stockholm Fax E-post: Internet: isbn issn X 2003:12 statens folkhälsoinstitut

2 Välfärd, jämlikhet och folkhälsa vetenskapligt underlag för begrepp, mått och indikatorer Christer Hogstedt (redaktör), Mona Backhans, Sven Bremberg, Bernt Lundgren, Brita Törnell, Sarah Wamala

3 Statens folkhälsoinstitut 2003:12 ISBN: ISSN: X Design: Pangea design Omslagsfoto: David Gibson, Ron Chapple Foto: Pressens Bild: André Maslennikov, Magnus Hartman. Lennaert Hyse, Thomas Tolstrup, Nina Korhonen. Tiofoto: Eva Wernlid Tryck: Palm & Co.

4 Innehållsförteckning Förord (Gunnar Ågren) 7 Författarpresentationer _ 9 Welfare, equity and public health scientific basis for measurements and indicators. Summary in English 11 Chapter 1. Introduction Chapter 2. Equity in health perspectives, concepts and measures Chapter 3. Labour market status and health Chapter 4. Economic resources and health connections and indicators Chapter 5. Social capital and health concepts and indicators Chapter 6. Migration, ethnicity and health concepts and indicators Kapitel 1. Inledning 19 Christer Hogstedt Bakgrund och syfte 21 Bestämningsfaktorer och indikatorer 22 Arbetsmetoder, målgrupp och tack till sakkunniga granskare 25 Kapitel 2. Jämlikhet i hälsa perspektiv, begrepp och mått 27 Sven Bremberg Sammanfattning _ 29 Innebörden i begreppet jämlikhet i hälsa 30 Att mäta ojämlikhet i hälsa _ 39 Variation i hälsa mellan olika grupper 69 Forskningsbehov _ 83 Medverkande _ 84 Referenser 84 Kapitel 3. Arbetsmarknadsposition och hälsa 95 Mona Backhans Sammanfattning _ 97 Inledning 98 Bakgrund _ 101

5 Utveckling av sysselsättning och arbetslöshet _ 107 Samband mellan arbetsmarknadsposition och hälsa _ 114 Grupper med svag arbetsmarknadsposition _ 132 Betydelsen av hälsorelaterad selektion _ 135 Forskningsbehov _ 138 Förslag och diskussion _ 140 Medverkande _ 148 Referenser 148 Bilaga. Befintlig statistik 158 Kapitel 4. Ekonomiska resurser och hälsa begrepp och indikatorer 163 Bernt Lundgren Sammanfattning _ 165 Inledning 166 Inkomstojämlikhet och relativ fattigdom i Sverige under 1990-talet _ 170 Inkomst och hälsa _ 174 Inkomstojämlikhet och hälsa 183 Lokala socialekonomiska faktorer och hälsa _ 195 Sammanfattning, förslag till indikatorer och forskningsbehov 200 Medverkande _206 Bilaga. Begrepp och definitioner med avseende på inkomstskillnader och relativ fattigdom 207 Referenser 211 Kapitel 5. Socialt kapital och hälsa begrepp och indikatorer _ 219 Sarah Wamala Sammanfattning _ 221 Inledning 222 Historisk utveckling av begreppet socialt kapital 223 Definitioner och problematisering av socialt kapital 224 Socialt kapital och hälsa 237 Forskningsbehov _ 243 Förslag på indikatorer för socialt kapital _244 Referenser 248

6 Kapitel 6. Migration, etnicitet och hälsa begrepp och indikatorer 253 Brita Törnell Sammanfattning _ 255 Inledning och historik _ 256 Hälsotillståndet i olika etniska grupper 261 Strukturella och individuella faktorer som påverkar hälsan hos utrikes födda 268 Diskussion om och förslag på bakgrundsfaktorer, indikatorer och mått _ 282 Medverkande _286 Bilaga 1. Begrepp och definitioner _ 287 Bilaga 2. Faktorer i hemlandet som påverkar hälsan _ 291 Referenser 292

7

8 välfärd, jämlikhet och folkhälsa 7 Förord Folkhälsan bestäms i större utsträckning av människors levnadsförhållanden och levnadsvanor än av specifika medicinska insatser. Välfärdspolitiken i stort har en avgörande betydelse för människors hälsa. Det är mycket viktigt att utveckla ett systematiskt folkhälsoarbete där man utgår från de sociala bestämningsfaktorer som har störst betydelse för människors hälsa. För att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen lämnade regeringen i december 2002 en proposition till riksdagen med förslag till nationella folkhälsomål. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt viktigt att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa. En bra folkhälsa är viktig för hela samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa bör vara en central del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige. Regeringen har definierat elva målområden för folkhälsoarbetet. Avsikten är att underlätta uppföljningsarbetet och att undvika målkonflikter. De elva målområdena ansluter till folkhälsans bestämningsfaktorer. De två första målområdena formuleras som Delaktighet och inflytande i samhället och Ekonomisk och social trygghet. Till dessa målområden bidrar en rad politikområden, exempelvis arbetsmarknads- och bostadspolitik. Regeringen vill basera folkhälsoarbetet på vetenskaplig grund och anser att många inslag i välfärdspolitiken bidrar till en god folkhälsa. Nationella folkhälsokommittén redovisade delar av det vetenskapliga underlaget i bilagor och underlagsrapporter för sina förslag till mål, vilka i sin tur legat till grund för regeringens förslag. Regeringen har bedömt att det krävs ytterligare underlag för att bestämma de indikatorer och den statistik som bäst mäter sambanden mellan bestämningsfaktorer och deras effekter på folkhälsan. Statens folkhälsoinstitut, FHI, har fått i uppdrag att följa upp, analysera och utvärdera arbetet med att nå det övergripande nationella folkhälsomålet och presentera resultaten i en folkhälsopolitisk rapport. Arbetet innebär bl.a. att granska vilka indikatorer för hälsans bestämningsfaktorer

9 8 välfärd, jämlikhet och folkhälsa som finns tillgängliga och är användbara för uppföljningsarbetet eller föreslå nya indikatorer. Traditionellt har folkhälsan mätts i sjuklighets- och dödlighetsmått, t.ex. spädbarnsdödlighet, antal cancerfall eller förväntad livslängd. Vår uppgift är att precisera mått och indikatorer på ekonomiska och sociala faktorer som forskningen visat har betydelse för ojämlikhet i hälsa i Sverige. Dessa mått bör vara lätt tillgängliga för uppföljning och meningsfulla för politiska åtgärder. En arbetsgrupp inom institutet har haft i uppdrag att inventera i första hand den svenska forskningens underlag för sådana mått och indikatorer inom det ekonomiska och sociala området. Det är resultatet från denna arbetsgrupp som presenteras i denna skrift. Vi är medvetna om att denna typ av underlag ständigt måste kompletteras, förbättras och vidareutvecklas. Samtidigt är det viktigt att föra ut en bedömning av hittills publicerade studier så att såväl kunskapsluckorna kan börja fyllas genom ytterligare forskning, som att diskussioner om uppföljningsarbetet kan starta med andra myndigheter. Många andra välfärdsområden behöver belysas på ett likartat sätt för att motivera valet av lämpligaste mått och indikatorer. Ytterligare studier utarbetas för närvarande om bl.a. globaliseringens betydelse för den svenska folkhälsan, barns och ungdomars uppväxtförhållanden, äldres hälsa, hälsoekonomi, genusperspektivet i folkhälsoarbetet, demokrati på arbetsplatsen, manualer för kunskapssammanställningar, metodprövning för hälsokonsekvensbedömningar, folkhälsokonsekvenser av långtidssjukskrivning och förtidspension, förändringar i levnadsvanor samt förslag till gemensam folkhälsoenkät för lokala och regionala undersökningar i Sverige. Det är med stor tillfredsställelse som FHI nu kan ge ut sakkunniggranskade, vetenskapliga skrifter som framställts av institutets egna medarbetare i enlighet med vår uppgift att vara ett nationellt kunskapscentrum och myndighet för nationell uppföljning och utvärdering på vetenskaplig grund. Gunnar Ågren Generaldirektör

10 välfärd, jämlikhet och folkhälsa 9 Författarpresentationer Fil. kand. Mona Backhans är sociolog och forskningshandläggare vid Avdelningen för folkhälsovetenskap med huvudsaklig inriktning på folkhälsans samband med arbetsmarknadens villkor. Mona Backhans är magisterstuderande vid CHESS och Stockholms universitet. Docent Sven Bremberg är läkare och ansvarar för barn- och ungdomsfrågor vid Avdelningen för samhälle och hälsa samt är lektor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet. Sven Bremberg har en omfattande internationell publikationslista och har även författat flera skrifter om ojämlikhet i barns hälsa för FHI. Professor Christer Hogstedt är chef för Avdelningen för folkhälsovetenskap. Christer Hogstedt var tidigare professor i yrkesmedicin vid Arbetslivsinstitutet och klinikchef för Yrkesmedicinska enheten på Karolinska sjukhuset. Socionom Bernt Lundgren är utredningsledare vid Samordningskansliet och samordnar handläggning av FHI:s uppföljningsuppdrag. Bernt Lundgren var tidigare huvudsekreterare för Nationella folkhälsokommittén och bedriver forskarutbildning i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Fil. kand. Brita Törnell är beteendevetare och handläggare vid Enheten för demokrati och hälsa inom Avdelningen för samhälle och hälsa och har särskilt ansvar för frågor om integration och hälsa. Docent Sarah Wamala är epidemiolog och ekonom. Hon arbetar som forskningsledare vid Avdelningen för folkhälsovetenskap och är adjungerad lektor vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet. Sarah Wamala har en betydande internationell publikationslista och har varit redaktör för den nyligen publicerade boken Gender and social inequalities in health (Studentlitteratur och Folkhälsoinstitutet 2002) tillsammans med professor John Lynch, University of Michigan, USA.

11 10 välfärd, jämlikhet och folkhälsa

12 välfärd, jämlikhet och folkhälsa 11 Summary in English Welfare, equity and public health scientific basis for measurements and indicators Chapter 1. Introduction Christer Hogstedt, M.D., professor, head of the Research Department and editor of the book. In December 2002 the Swedish government presented a bill to Parliament on aims and goals for the public health policy. The aim is to create societal conditions for good health on equal terms for the whole population. The bill underlines that equity in health has a high priority and that the public health perspective shall leaven all relevant policy areas, i.e. that many agencies and organizations are responsible for the health of the population, not only the defined public health agencies. Already in 2001, the government gave the instruction to the reorganized Swedish National Institute of Public Health, SNIPH, to monitor, analyze and evaluate the implementation of the efforts to improve equity in health by creating optimal conditions. The new bill is explicit on which policy areas that shall be evaluated and which government agencies that shall be approached for coordination of the follow-up. The follow-up requires relevant and valid measures of the health determinants embedded in the policy areas to monitor the development. The selection of suitable indicators must be scientifically based. In the recently proposed bill the government suggests eleven major target areas such as Participation and influence in the society, Economic and social security, Secure and good conditions for children and young people, Increased health in the working life, A healthy environment and the provision of safe products, A health-promoting health service and a number of life-style related target areas. All target areas are expressed as determinants of health rather than mortality rates, disease outcomes or other health measurements. This is because such health measurements and their distribution in different groups will continue to be reported in Public Health Reports from the National board of Health and Social Welfare. This publication is the result from a working group within SNIPH that was given the task to document the scientific base for relevant concepts and

13 12 välfärd, jämlikhet och folkhälsa measures and suggestions of indicators on labour market position, economic resources, social capital and migration. The suggestions should mainly be based on Swedish studies but relevant international literature should also be taken into account. These determinants are mostly related to the first two target areas of the eleven mentioned above. In the future, more scientific documentation on measures and indicators for other determinants will be published, e.g. on conditions for children and the elderly, working and environmental conditions. SNIPH will also publish other documents of importance for monitoring and evaluating public health policy, e.g. manuals for literature review of effective interventions, methods for and examples of health impact assessments, health economics for public health interventions and gender aspects on public health policies. All the authors are employees of the SNIPH. The working group has held ten seminars with discussions on drafts of the chapters and the later versions of the drafts have been refereed by highly qualified reviewers, to whom we express our gratitude. The working group is aware that the documentation behind the suggested indicators is not complete and that there is a rapid development around public health indicators. However, we have chosen to publish our efforts so far in order to document the present knowledge, point out the lack of sufficient knowledge implying research needs and to start the comprehensive follow-up task in cooperation with the concerned agencies and organisations. During 2003 we intend to publish an abbreviated and modified version of this publication in English in order to be able to participate in the international discourse on relevant, valid and internationally comparable indicators of public health development. In the mean time we provide short summaries of each chapter with focus on the suggested indicators. Chapter 2. Equality in health: perspectives, concepts and measures Sven Bremberg, M.D., associate professor, expert There are large variations in health between different groups. In December 2002 the Swedish Government has presented a bill on public health targets. The bill emphasises improvement in health in disadvantaged groups. In our report suggestions for the follow up of this goal will be given. This requires a presentation of current concepts and perspectives.

14 välfärd, jämlikhet och folkhälsa 13 Inequality in health has been defined as systematic and potentially remediable differences in one or more aspects of health across populations or population groups defined socially, economically, demographically, or geographically. There are several ways of describing inequality in health, all with different advantages and disadvantages. It is especially problematic to describe inequality in health with a relative measure, i.e. as a quote between the prevalence in a disadvantaged group and the prevalence in an advantaged group, since the absolute rate if illness in a disadvantages group might diminish substantially without changing the relative measure. We propose that inequality in health in Sweden should be followed by assessments of concentration index since this index enables assessment of changes over time with one single measure. We recommend the following health outcomes to be followed: average length of life, cardiovascular disorders, psychiatric disorders, tumours, injuries and musculo-skeletal disorders, and self reported health. Concentration index should be assessed both by occupational class and educational level, separately for the two sexes. We also propose assessments of the collected importance of socio-economic conditions for health expressed as quality adjusted life years lost (DALY, DALE or QALY). The importance of exposures during different periods during the life course is an important issue. The relative social inequalities seem to be largest in young adults. After the age of 40 the relative inequalities seem to decrease while the absolute differences increase. It is important to clarify the factors that transfer early disadvantage into health problems in adulthood. Based on current literature a model is presented where the development of emotional, social and intellectual competencies during childhood is given a central role. Parents, pre-schools, schools and leisure environments affect the child's development of these competences. These competences seem to affect health during the life course. Chapter 3. Labour market status and health Mona Backhans, B.Sc., research officer The purpose of this chapter is to give an overview of the current evidence regarding labour market status, defined as the degree of attachment to the labour market, as a determinant of health. The chapter begins with a

15 14 välfärd, jämlikhet och folkhälsa background section where major changes in the labour market over the last few decades are sketched out together with a description of the Swedish labour market policy. This is followed by an overview of the literature on the connection between labour market status and health. The focus is on recent Swedish studies, and the ambition has not been to fully cover the field. Groups with a persistently weak position in the labour market are of particular interest regarding marginalisation and health. These are covered under a special heading. Proposed indicators for the major determinants are based on the evidence presented. Existing data sources are described in a supplement. A small number of indicators were selected, based on an examination of their health effect and relevance, validity, measurability, ease of interpretation and possibility to influence with policy measures. For each indicator relevant subgroups should be followed based on e.g. gender, age, level of education, geographical area. The suggested measures and indicators are: Number and proportion in employment in the labour force. Number and proportion in employment in different sectors and branches of industry. Proportion in temporary employment of all employed, categorised into fixed-term project/trial contracts, substitute posts and others (including work on demand ). Number and proportion of unemployed in the labour force. Proportion of long-term unemployed and long-term job seekers (including those in labour market policy measures) in the labour force. The chapter concludes with a discussion of how to follow up labour market policy from a health perspective. This broader evaluative effort, which goes beyond following certain predetermined indicators, has only been addressed briefly here and this area needs to be developed more fully in the institute s future work. Chapter 4. Income resources and health connections and indicators Bernt Lundgren, BSc, senior investigator Swedish and international studies show that the health of the population, both physical and mental, is improved by rising income but in a

16 välfärd, jämlikhet och folkhälsa 15 diminishing rate when income is climbing up the ladder. Also economic assets are positive to health. In contrast to this an economically vulnerable situation is negative to health when it is not temporary. Economic crisis in terms of people experiencing difficulties to pay for food and/or rent, or lacking a sufficient cash margin, i.e. having difficulties to raise 14,000 SEK within a week, is especially negative to health as measured in the Swedish context. The income effect on health is explained by the so-called absolute income hypothesis (AIH) which means that the health of a person is a function of his or her income. Studies that support this hypothesis are described. In the chapter also another hypothesis is showed, the relative income hypothesis (RIH), which means that the health of a person is a function of that person s income in relation to the mean income of a reference group that he or she belongs to. The reference group can consist of people that live for example in the local community or in the country as a whole. The relative income hypothesis, as it is expressed here, has no support in the international and Swedish studies that are cited in the chapter. There is a large and growing number of studies that investigate health effects of income inequality. The income inequality hypothesis (IIH) implies on the individual level that the health of a person is influenced both of his or her own income and of the income inequality on the area level. When studying conditions in the USA researchers have found support for adverse effects on poor peoples health because of income inequality on the state level. In a Swedish study that tested the IIH in relation to mortality no significant connection was found, which according to the authors could be due to a lower and less variable inequality in consumption in Sweden than in the USA. The interest of area effects on health has grown during recent years with a focus in the socio-economic conditions of local communities. In the studies that are showed in the chapter there are area effects on health but those effects are small in general compared to the resources that each person commands. Indicators are presented in the chapter that could be used to monitor the development of the economic variables. For the individual level it is stated as important to measure income, economic assets and economic vulnerability including financial embarrassments because of indebtedness. When

17 16 välfärd, jämlikhet och folkhälsa income and income inequality are shown it is also important to use equivalent disposable incomes so that households with different composition can be compared. For indicators on the area level it is said to be important to measure income inequality for levels that has the power to tax. That means in the Swedish context national, regional and local levels. On the local municipality level the income level should be measured. The Swedish economic equalization system between county councils on the regional level and between municipalities on the local level is supposed to be important and should be monitored. Besides this some individually based indicators should be aggregated and monitored like the share of persons with less than 50 per cent of the median income in the society. Chapter 5. Social capital and health - concepts and indicators Sarah Wamala, PhD. associate professor, research manager Social capital as a concept entails relations, attitudes and norms and how these lead to interactions between individuals and institutions. Such interactions contribute to economic and social development in a society. Social capital has become a multidisciplinary concept that has interested many sociologists, anthropologists, health scientists, economists and politicians. In many of the existing studies health effects of social support and relations (at individual level) and social capital have been analysed interchangeably, thus failing to draw conclusions on how social capital influences health. This chapter emphasises the need to evaluate social capital at structural level in health research and focus on the links between different levels. Social capital should be understood as a public good that can be accessed by all individuals in a given society. The health effects of social support and relations at micro level are not discussed in this chapter as there is a good scientific knowledge on this area. This chapter focuses mainly on social capital at the structural level (meso- and macro levels). The following have been included; definitions of social capital from various scholars, a discussion on the relevance of social capital to health (including empirical examples), research needs and suggested indicators. The suggested indicators of social capital comprise five types; social resources, social security, influence, social participation, civil engagement

18 välfärd, jämlikhet och folkhälsa 17 and participation. For each of these types of indicators, a set of variables has been suggested at three levels; group-, community- and macro level. The indicators at three different levels reflect three dimensions of social capital; bonding, bridging and linking. The bonding dimension functions in a horizontal power perspective, whereas the linking dimension functions in a vertical power perspective. The bridging dimension may function in both a horizontal and vertical power perspective, depending on the strength and type of social relations and ties. Indicators are chosen based on whether they fulfil six criterion; established associations with health, relevance, validity, measurability, interpretability, and if they can be politically influenced. It is of both scientific and political interest to analyse how these indicators may promote public health in Sweden. Chapter 6.Migration, ethnicity and health concepts and indicators Brita Törnell, BSc, investigator This chapter presents and discusses some of the factors that have in different ways proved significant for the health development of various immigrant groups in Sweden. The starting-point is the major health disparities that have been shown to exist among different ethnic groups. The link between health and ethnicity is complex and many different factors on various levels play a part. Among the factors presented here, two are emphasised as especially important: the labour market and residential segregation. These two factors are of crucial importance as to whether or not the groups involved are able to participate in Swedish society on equal terms. The chapter also mentions ethnic discrimination as an important underlying explanation for why some immigrant groups may find it difficult to gain access to the labour market regardless of previous work experience, education and how long they have lived in Sweden. The chapter results in both a number of important background factors that must be considered in order to be able to monitor the health development of various immigrant groups in Sweden, and in proposals for a number of indicators: Proportion of immigrants who experienced discrimination in various situations The majority population s attitudes towards different ethnic groups

19 18 välfärd, jämlikhet och folkhälsa Proportion of people in different ethnic groups who exercise their right to vote Proportion of pupils with foreign backgrounds graduating from compulsory and upper-secondary school Proportion of all employed and the employment/unemployment rate among different ethnic groups Employment/work in relation to education and ethnicity Proportion of immigrants/ those born in Sweden in different regions and different residential areas

20 1. INLEDNING

21

22 1. INLEDNING Christer Hogstedt, redaktör Regeringens förslag till formulering av det övergripande folkhälsomålet, att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, betonar att folkhälsoperspektivet skall genomsyra samtliga relevanta politikområden och att ansvaret för folkhälsoarbetet inte bara ligger på de myndigheter och organisationer som traditionellt har folkhälsoansvar. För att kunna bedöma vilka politikområden, mål, delmål, mått och indikatorer som är relevanta behövs en vetenskaplig grund för sambanden med hälsoutfallen. Eftersom regeringen anser att det behövs ett välfärdspolitiskt perspektiv har också flera av de målområden som föreslås karakj Den Jämlika folkhälsan Ekonomiska resurser Arbetsmarknad Migration Socialt kapital Genus- och livsförloppsperspektiv Bakgrund och syfte

23 22 välfärd, jämlikhet och folkhälsa tären av välfärdsmål, särskilt Delaktighet och inflytande i samhället, Ekonomisk och social trygghet, Trygga och goda uppväxtvillkor och Ökad hälsa i arbetslivet. Detta bygger i allt väsentligt på de förslag och det utredningsmaterial från 1990-talets slut som presenterades av Nationella folkhälsokommittén, NFK (SOU 2000:91). Omorganisationen 2001 av Statens folkhälsoinstitut, FHI, var det första steget mot ett mer samordnat, kunskapsbaserat och målinriktat folkhälsoarbete. En av huvuduppgifterna är att ansvara för uppföljning av insatserna på folkhälsoområdet. FHI skall samordna och stödja de olika sektorsmyndigheterna i uppföljningsarbetet och ansvara för den samlade uppföljningen av det övergripande folkhälsomålet. Detta arbete skall presenteras för regeringen i en samlad folkhälsopolitisk rapport som gör det möjligt att analysera och bedöma effekterna av insatserna inom de elva målområdena. Regeringen tillkännager därefter under mandatperioden sin bedömning och förslag till ytterligare åtgärder för riksdagen. Den folkhälsopolitiska rapporten skall redovisa ett begränsat antal indikatorer för det nationella målet och dess målområden, analysera utvecklingen och åtgärderna för att nå mål för folkhälsan samt ge rekommendationer om åtgärder. För att detta skall vara möjligt krävs bl.a. mått och indikatorer på utvecklingen inom de angivna målområdena. Arbetet med den folkhälsopolitiska målpropositionen har pågått under lång tid och FHI har redan innan propositionen lagts fram fått i uppdrag att utreda vilka delmål inom olika relevanta politikområden som berör folkhälsan, vilka indikatorer som eventuellt redan tillämpas och att föreslå nya delmål och indikatorer när befintliga saknas. Eftersom detta arbete i största möjliga utsträckning skall bygga på ett vetenskapligt underlag har denna skrift framställts för att ge underlag till några viktiga hälsoaspekter på de aktuella välfärdspolitiska målområdena och därmed grunden för mått och indikatorer som kan visa hur bestämningsfaktorn utvecklas. Bestämningsfaktorer och indikatorer Bestämningsfaktor är den term som kommit att användas i den folkhälsostrategiska diskussionen för att beteckna varje faktor som påverkar hälsotillståndet (Janlert U., Folkhälsovetenskapligt lexikon). I andra samman-

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Skillnader i hälsa och hälsans bestämningsfaktorer

Skillnader i hälsa och hälsans bestämningsfaktorer Skillnader i hälsa och hälsans bestämningsfaktorer Folkhälsovetenskapens utveckling Onsdag 14/9 Diddy.Antai@ki.se Namn Efternamn 1 Vad är hälsa? Hälsa ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011.

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Bakgrund Utgångspunkt för kommunens folkhälsoarbete är: Kommunfullmäktiges beslut (1999-12-09) om miljönämndens ansvar att

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

En folkhälsopolitisk kardinalfråga: ökade sociala skillnader i dödlighet under fyra decennier

En folkhälsopolitisk kardinalfråga: ökade sociala skillnader i dödlighet under fyra decennier En folkhälsopolitisk kardinalfråga: ökade sociala skillnader i dödlighet under fyra decennier Denny Vågerö Professor vid CHESS, Centre for Health Equity Studies i Stockholm. E-post: denny.vagero@chess.su.se.

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

r egional comparisons 20 REGI ö O ppn NALa j C ä O m M f P ör AReIlse SO r N 14 public He a lth

r egional comparisons 20 REGI ö O ppn NALa j C ä O m M f P ör AReIlse SO r N 14 public He a lth 2014 REGIONAL öppna COMPARISONS jämförelser Public Health Regional Comparisons 2014 Public Health You are welcome to use quotes from the text or diagrams in the report, provided that you state the source,

Läs mer

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande mfl i Sverige Robert Jonzon RNT, BA, MPH Utredare Avdelningen för kunskapsstöd Enheten för hälsa och sexualitet

Läs mer

Liv & hälsa Ung Västmanland

Liv & hälsa Ung Västmanland Liv & hälsa Ung Västmanland E3 kunskapsunderlag om ungas hälsa Visst berör det tandvården? Tandläkare Klinikchef Folktandvården Samverkan - primärvård barnhälsovård beställare tandvård barn som riskerar

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

Vad är ojämlikhet i hälsa och varför uppstår det? - Den svenska paradoxen

Vad är ojämlikhet i hälsa och varför uppstår det? - Den svenska paradoxen Vad är ojämlikhet i hälsa och varför uppstår det? - Den svenska paradoxen Olle Lundberg, professor Eskilstuna 2013-05-31 Abraham Bäck 1713-1795 - många Farsoter härja grufveligen ibland sämre hopen, däruti

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer