Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror"

Transkript

1 Remiss socialt ansvar Regelförslag KRAV Kommande tilläggskrav för socialt ansvar för samtliga produkter eller råvaror Definitioner Andrapartsverifiering Andrapartsverifiering är när verifiering görs av en person utanför det företag som kraven ska verifieras hos, från köparen eller på köparens uppdrag. Verifieringen ska göras av en person med revisorskompetens inom ekologisk produktion. Verifieringen kan göras mot någon eller några av KRAVs checklistor. Familjeägd verksamhet Familjeägt företag är en verksamhet där en eller fler familjemedlemmar är involverade och majoriteten av ägande och kontroll är inom familjen. Korruption En generell definition är utnyttjande av given makt för egen vinning. Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar. Korruption kan klassas som stor, mindre eller politisk, beroende på mängden pengar som är inblandade och i vilken sektor den förekommer i. Korruption inkluderar mutor, utpressning, nepotism, beskyddarverksamhet, mygel, och förskingring. Ledningssystem Ett ledningssystem är ett dokumenterat system som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla verksamheten. Ledningssystem kan vara certifierade, men en certifiering krävs inte för att uppfylla denna definition. Exempel på standarder för certifierbara ledningssystem är ISO 9001 och ISO Ledningssystem för socialt ansvar Ett ledningssystem för socialt ansvar gör att organisationer kan förbättra organisations arbete i socialt ansvar genom en process av ständiga förbättringar. Mycket förenklat Planera, Genomföra, Följa upp och Agera. Ett mer komplett system inkluderar ansvarstagande (en uppgift för en utnämnd person) och ett aktivitetsschema som ska följas, såväl som kontrollmekanismer för att implementera korrigerande åtgärder tillsammans med planerade aktiviteter som skapar en uppåtgående spiral av ständiga förbättringar. Levnadslön En arbetares lön för en normal arbetsvecka som särskilt räcker till en god levnadsstandard för arbetaren och hennes eller hans familj. En god levnadsstandard inkluderar mat, vatten, boende, KRAV ekonomisk förening Box 1037, SE Uppsala, Besöksadress: Kungsängsgatan 12, Uppsala Växel: +46 (0) , Pg: Bg: Webb: E-post:

2 utbildning, sjukvård, transport, kläder och andra nödvändigheter inklusive sparande för oväntade utgifter. Tredjepartsverifiering Tredjepartsverifiering är när verifiering görs av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för ekologisk produktion. Verifieringen av tilläggskraven i avsnitt 16.4 kan dock göras av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för certifiering enligt regelverk för socialt ansvarstagande. Verifieringen av tilläggskrav kan göras mot någon eller några av KRAVs checklistor. Ursprungsbefolkning FN:s definition av ursprungsfolk är att ursprungsfolk är de som har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra, anser sig själva skilda från den övriga befolkningen, som nu lever i detta territorium, och strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer Kommande tilläggskrav för socialt ansvar Reglerna i det här avsnittet gäller för alla produkter och råvaror Olika regelkategorier KRAVs regler i avsnitt 16.4 har delats upp i kategorier som träder i kraft vid olika tillfällen. De olika kategorierna är följande: Krav som du ska uppfylla som importör - kategori I Grundläggande sociala krav som dina leverantörer och underleverantörer ska uppfylla kategori B Detaljerade sociala krav som dina leverantörer och underleverantörer ska uppfylla kategori D Ikraftträdande (I) Du ska utföra följande steg för att införa och följa reglerna i avsnitt 16.4: Informera dina leverantörer och underleverantörer om reglerna i avsnitt 16.4, senast , och om när deras verksamheter som senast måste överensstämma med reglernas olika delar. Uppfyll reglerna av kategori I senast Dina leverantörer och underleverantörer ska uppfylla reglerna av kategori B och D senast Avvikelser (I) Om dina leverantörer eller underleverantörer har avvikelser kopplade till kategori B av reglerna, ska dessa åtgärdas senast inom tre månader från tidpunkten då avvikelsen upptäckts. Det är ditt ansvar att säkerställa att avvikelsen släcks. 2

3 Om dina leverantörer eller underleverantörer har avvikelser kopplade till kategori D av reglerna, ska dessa åtgärdas senast inom ett år från tidpunkten då avvikelsen upptäckts. Det är ditt ansvar att säkerställa att avvikelsen släcks Riskbedömning och ständiga förbättringar (I) Senast ska du ha gjort en riskbedömning som visar på risken för att avvikelser sker mot regler inom regelavsnitt 16.4, hos någon av dina leverantörer och underleverantörer. Du ska använda KRAVs mall för riskbedömning. Du ska arbeta kontinuerligt med att: Vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att försäkra att dina leverantörer och deras underleverantörer arbetar med ständiga förbättringar för att efterfölja KRAVs regler om socialt ansvar. Identifiera alla risker som kan uppstå när KRAVs regler gällande socialt ansvar inte efterföljs, samt minimera dessa risker. Försöka att förstå alla grundläggande orsaker till eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter, så att du kan förhindra, motverka och hantera orsaker. Detta är särskilt viktigt om du importerar eller för in produkter eller råvaror från riskområden eller risksektorer Mänskliga rättigheter (B) En produkt som skapas under förhållanden där mänskliga rättigheter kränks eller där intrång görs på inhemska landrättigheter, kan inte KRAV-certifieras. Dina leverantörer och deras underleverantörer ska arbeta systematiskt för att respektera grundläggande rättigheter hos de människor som bor och arbetar inom den ekologiska verksamhet som är certifierad Begränsad nationell lagstiftning (B) Dina leverantörer och deras underleverantörer ska följa nationell lagstiftning. Om det finns begränsningar i den nationella lagstiftningen måste dina leverantörer och deras underleverantörer, i bästa möjliga mån, arbeta för att uppfylla KRAVs regler i avsnitt 16.4 oavsett lagstiftningens begränsningar. KRAVs regler är baserade på International Labour Organizations (ILO) konventioner och rekommendationer, FN:s konvention om barnets rättigheter, barnrättsprinciper utvecklade av FN:s Global Compact, UNICEF och Rädda Barnen, FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 3

4 Berörd arbetskraft (B) Reglerna i avsnitt 16.4 gäller för verksamhetens hela arbetsstyrka., Alltså för direktanställda, säsongsanställda, gästarbetare, inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag eller den som av eget intresse hjälper till i verksamheten som exempelvis volontärer eller praktikanter. Alla arbetstagare i produktionen ska ha jämförbara arbetsvillkor. Reglerna får inte kringgås genom till exempel enbart korttidsanställning eller genom att erbjuda tillfällig anställning eller dagslön, Reglerna i avsnitt 16.4 berör inte familjeägda verksamheter som saknar inhyrd arbetskraft Service- och transportföretag (B) Reglerna berör inte underleverantörer som arbetar med annat än kärnverksamheten, som till exempel service, transport, rörmokeri, städning, maskinreparation eller elektriskt arbete Arbetskraft från bemanningsföretag (D) KRAV tillåter bemanningsföretag som har en laglig status och kan dokumentera att de respekterar KRAVs regler fullständigt. Bemanningsföretag måste vara transparenta och beredda att dokumentera att de uppfyller den nationella arbetslagstiftningen som finns i landet där produktionen sker Ledningssystem för socialt ansvar (B) Dina leverantörer och underleverantörer ska definiera en anställningspolicy och använda ett ledningssystem för verksamheten som säkerställer att verksamheten tar socialt ansvar för personal och anställda. Dina leverantörer och underleverantörer ska ha skriftlig anställningspolicy som uppfyller KRAVs regler för socialt ansvar. För att implementera denna policy ska de använda ett ledningssystem för socialt ansvarstagande som är anpassat till verksamhetens storlek och dess resurser. Systemet ska: Utse ansvariga personer för att reglerna om socialt ansvar följs Bedöma överensstämmelse med all arbetslagstiftning och ILO:s konventioner och rekommendationer Medföra enkla processer som möjliggör social dialog, särskilt regelbundna möten med arbetstagarrepresentanter med lämplig frekvens, med målet att lösa problem och konflikter såväl som att besvara frågor eller klagomål Regelbundet bedöma relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare samt eventuellt behov av förbättring Ingen ofrivillig arbetskraft (B) Dina leverantörer och deras underleverantörer får inte: 4

5 ha tvingad, eller någon form av ofrivillig arbetskraft på något vis tvinga arbetskraft att stanna på arbetsplatsen genom att undanhålla deras löner, egendom, personliga handlingar eller annat. behandla arbetskraften inhumant eller nedvärderande, utsätta den för kroppslig bestraffning, psykiskt eller fysiskt tryck eller verbala övergrepp. Regeln är baserad på ILO:s konventioner 29/1930 och 105/1967 (Avskaffande av tvångsarbete) Ingen diskriminering (D) Dina leverantörer och deras underleverantörer ska försäkra sig om att inga anställda blir diskriminerade vid rekrytering, fördelning av arbetsuppgifter, kompensation, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning, pension eller på något annat sätt gällande till exempel: civilstånd etnicitet familjeansvar funktionshinder härkomst kön kast medlemskap i en fackförening eller någon annan berättigad organisation nationellt ursprung politisk tillhörighet eller åsikt religion sexuell läggning sjukdom socialt ursprung ålder Regeln är baserad på ILO:s konvention 111/1958. Se även konventionerna 11, 135, 154 och rekommendation 146, konvention 100/1951, 11, 135, 110 (Konventionen om plantagearbete ), 154 och rekommendation Inget barnarbete (B) Dina leverantörer och deras underleverantörer får inte: direkt eller indirekt anställa barn som är yngre än 15 år, med undantag för erkända undantag av ILO. ILO:s undantag gäller låginkomstländer där lagstiftning tillåter anställningar vid 14 års ålder, till exempel i Indien, Bangladesh och Pakistan. Dina leverantörer och underleverantörer ska: 5

6 vidta extra försiktighet när en anställning av ett barn avslutas, då det finns risk att dessa övergår till mer olämpligt arbete, till exempel prostitution eller drogrelaterad trafficking. följa de principer för barns rättigheter som utvecklats av FN:s Global Compact, UNICEF och Rädda Barnen, om barn flyttas från en arbetsplats. Undantag: Barn har tillåtelse att arbeta i verksamheten under förutsättning att: Sådant arbete inte är farligt eller skadligt för deras hälsa och säkerhet Det inte äventyrar barnets utbildning, dess moraliska, sociala, mentala, andliga eller fysiska utveckling De är övervakade av vuxna eller har tillåtelse från en förmyndare Regeln är baserad på ILO:s konventioner 138/1973 (Konventionen om minimiålder), 182/1999 (Värsta formerna av barnarbete). Se även konventionerna 10 (skolgång), 79 (skolgång), 142 och rekommendation Unga arbetstagare (D) När unga arbetstagare mellan 15 och 18 år anställs, ska dina leverantörer och underleverantörer säkerställa att: Arbetet inte är skadligt för deras hälsa eller utveckling Arbetstidens omfattning eller förläggning inte påverkar deras närvaro i skolan, deras deltagande i yrkesutbildning som godkänts av behörig myndighet, eller deras kapacitet att dra nytta av utbildnings- eller instruktionsprogram Fri organisering och kollektiva förhandlingar (B) Dina leverantörer och deras underleverantörer ska: Respektera alla arbetstagares rätt att fritt bilda, ha medlemskap i och organisera fackföreningar, samt att förhandla kollektivt fritt från inblandning, hot och repressalier. Inte förhindra arbetstagarrepresentanter att ha tillgång till andra arbetstagares arbetsplats eller att interagera med dem. Implementera en dialog mellan anställda (arbetstagarrepresentanter) och ledningen. Dialogen ska vara delvis formell och dokumenterad, med målet att undvika eller lösa arbetskonflikter, samt att skapa en kultur som baseras på förtroende och öppen kommunikation mellan ledning och arbetsstyrkan. I länder där facklig verksamhet och kollektivavtal är olagliga, eller där fria och demokratiska fackliga verksamheter inte är tillåtna, respektera dessa principer genom att låta arbetstagarna fritt utse deras egna representanter som kan förhandla arbetsrelaterade frågor gentemot företaget. Regeln är baserad på ILO:s konventioner 87/1949 och 98/1951. Se även konventionerna 11, 135, 154 och rekommendation Lön (D) 6

7 Dina leverantörer och deras underleverantörer ska: Betala ut löner regelbundet i lagliga betalningsmedel. Betala ut löner i tid och enligt avtal Endast göra avdrag från löner enligt de villkor och i den omfattning som lagen tillåter, eller vad som är fastställt i kollektivavtal. Tydligt och noggrant informera deras anställda om grunderna för att beräkna lönen för varje utbetalning, lönenivå och betalningsperiod. Tillhandahålla anställda ett skriftligt lönebesked vid begäran. Arbetstagare kan motta en del av lönen in natura om de själva önskar det, som till exempel boende, mat eller något annat som erbjuds av verksamheten. Värdet som tillskrivs dessa avdrag ska vara rättvist och rimligt. Sådana avdrag får inte vara tvingande. Det rekommenderas att verksamheter respekterar arbetstagarnas rätt att få en levnadslön som är tillräcklig för att ge dem och deras familjer ett anständigt liv, såväl som rätten till de sociala förmåner som de har rätt till enligt lag. KRAV stödjer initiativ för att exakt definiera levnadslöner i de länder och regioner där produktion sker. När väl alla intressenter är överens om definitionen av levnadslöner i ett land eller region, fortsätter KRAV med att stödja införandet av dessa levnadslöner i alla ekologiska verksamheter i det landet eller regionen. Regeln baseras på ILO:s konventioner 12/1958, 102/1952, 131/1970, 173/ Lönenivå (B) Dina leverantörer och deras underleverantörer ska som minst uppfylla antingen: de lagstadgade minimilönen i respektive land (på nationell eller regional basis, enligt vad som är relevant i landet) branschstandard tillämpad genom kollektivavtal, som överstiger ovanstående och är till förmån för arbetstagaren. Regeln baseras på ILO:s konventioner 12/1958, 102/1952, 131/1970, 173/ Ingen överdriven övertid (D) Dina leverantörer och deras underleverantörer ska: inte kräva av sina arbetstagare att de arbetar mer än 48 timmar per vecka, om inte annat avtalats genom kollektivavtal. Ge varje anställd minst en ledig dag per sjudagarsperiod. Följa nationell lagstiftning och regleringar, eller kollektivavtal, åtminstone gällande arbetstid, nattarbete och viloperioder. Dina leverantörer och deras underleverantörer får inte kräva att arbetstagare ska arbeta mer än den avtalade tiden och vad nationell eller regional lagstiftning tillåter. Övertid ska ersättas i form av kompletterande utbetalningar eller ledighet. 7

8 Övertid ska: Alltid vara överenskommen mellan arbetsgivare och arbetstagare Inte utkrävas regelbundet Betalas enligt nivå med lagstadgad minimikompensation Utbetalas på så vis så att arbetstagare som får ackordslön, åtminstone får minimilön för ordinarie arbetstid. Regeln baseras på ILO:s konventioner 1/1919, 14/1921, 106/1957, 131/1970, 173/ Förebygga hot mot hälsa och säkerhet för arbetstagare (B) Dina leverantörer och underleverantörer ska se till att det finns system som upptäcker, bedömer, undviker och reagerar på potentiella hot mot arbetstagarnas hälsa och säkerhet. De ansvarar för att vidta effektiva åtgärder för att förhindra arbetstagare från att råka ut för olyckor, skador eller sjukdom som härrör från, är sammankopplat med, eller uppstår under arbete. Regeln är baserad på ILO:s konventioner 155/1981 (hälsa och säkerhet på arbetsplatsen), 184/2001 (säkerhet och hälsa i jordbruket) Säkra och hygieniska arbetsförhållanden (D) Arbetsmiljön hos dina leverantörer och deras underleverantörer ska vara säker och hygienisk. Dina leverantörer och deras underleverantörer ska: Uppfylla hälso- och säkerhetsföreskrifter för arbetsplatser, eller internationella regelverk i de fall där nationell lagstiftning är svag eller inte verkställs tillräckligt. Tillhandahålla tillräcklig säkerhetsutbildning Tillhandahålla utrustning som skyddar arbetstagare från ljud, damm, solljus och exponering för kemikalier, eller andra faror i all produktions- och förädlingsverksamhet. Respektera arbetstagares och lokalsamhällens rätt till sunda arbets- och levnadsförhållanden. Utsatta individer ska ges särskilt skydd, som till exempel (men inte begränsat till) unga arbetstagare, gravida kvinnor, nyblivna mödrar, personer med funktionsnedsättning. Säkerställa tillräcklig tillgång till dricksvatten. För anställda som ges boende inom verksamheten tillhandahålla beboeliga bostäder, tillgång till dricksvatten, sanitära anläggningar, matlagningsmöjligheter och grundläggande sjukvård. Om hela familjer bor inom verksamheten ska alla familjemedlemmar ges tillgång till grundläggande sjukvård och skolgång till barnen. Återkommande utvärdera och förbättra arbetstagares skydd. Särskilt utnyttja erfarenheterna vid händelse av en olycka Ha nationellt krävda försäkringar för sina arbetstagare Det aktiva samarbetet mellan ledningen och arbetstagarna och/eller deras representanter är nödvändigt för att utveckla och implementera system som säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan uppnås genom införande av arbetsskyddskommittéer. 8

9 Regeln är baserad på ILO:s konventioner 155/1981 (hälsa och säkerhet på arbetsplatsen), 184/2001 (säkerhet och hälsa i jordbruket) Anställningsavtal (D) Alla anställda hos dina leverantörer och deras underleverantörer ska: Förstå villkoren i sina anställningsavtal Få skriftliga anställningsavtal, både för fast och tillfällig anställning, på ett språk och genom en presentation, som är förståeligt för arbetstagaren. Villkoren ska minst ange: - lön - betalningssätt och frekvens för utbetalningar - plats, arbetstid och dess typ - erkännande av arbetstagarens rätt att organisera sig - ordningsregler - hälso- och säkerhetsprocedurer - möjligheter och villkor för övertid, semesterersättning, sjukpenning och andra förmåner såsom föräldraledighet. - Arbetstagares rätt att avsluta anställningen Ingen människohandel (B) KRAV motsätter sig all form av människohandel, genom till exempel illegala organisationer eller nätverk som verkar mellan arbetsgivare och migrantarbetare KRAV motsätter sig all form av utpressning av arbetsgivare och/eller arbetstagare. Detta får inte förekomma i din verksamhet eller hos dina leverantörer eller deras underleverantörer Lagliga migrantarbetare (B) Du, Dina leverantörer eller deras underleverantörer får inte anställa icke legala migrantarbetare eller annan icke legal arbetskraft Motverka korruption och förskingring (B) Du, dina leverantörer och deras underleverantörer, samt övriga affärspartners ska inte vara inblandade i någon form av korruption. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, givande eller mottagande av ekonomiska mutor eller andra förmåner Policy mot mutor och korruption (B) Du, dina leverantörer och deras underleverantörer ska skriftligen styrka att ni tar avstånd från korruption i alla rutiner som rör verksamheten Ursprungsbefolkningars rättigheter och skydd av ursprungsbefolkningar (B) Du, dina leverantörer och deras underleverantörer ska respektera och skydda ursprungsbefolkningars rättigheter. Du, dina leverantörer och deras underleverantörers verksamhet ska inte strida mot FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter (UNDRIP) har etablerat ett universellt ramverk 9

10 med miniminivåer för överlevnad, värdighet, välmående och rättigheter för världens ursprungsbefolkningar. Huvudtemat i deklarationens 46 artiklar är rätten till självbestämmande, rätten att erkännas som en etnisk folkgrupp, fritt informerat samtycke, och rätten att inte utsättas för diskriminering. Följande regler föreslås komplettera avsnitt 16.1, 16.2 och regel Ny text är understruken, borttagen text är genomstruken. Detta är inte hela regeltexten i avsnitt 16.1, 16.2 och 18, den hittar du på vår webbplats Inledande regler Involvera leverantörer och underleverantörer (ny regel) Det är ditt ansvar att se till att dina leverantörer och deras underleverantörer följer KRAVs regler i kapitel 16, för alla produkter och råvaror som ska KRAV-märkas Tilläggskrav i avtal (ny regel) Du ska inkludera tilläggskraven i kapitel 16 i alla avtal med dina leverantörer Olika sätt att verifiera tilläggskraven Verifiering av tilläggskrav Verifieringen av samtliga tilläggskrav ska vara utförd fysiskt på plats i hela leverantörskedjan, hos din leverantör och deras underleverantörer. Du ansvarar för att en produkt eller råvara uppfyller KRAVs tilläggskrav genom verifiering på något av följande sätt (K): Den är certifierad enligt ett regelverk som KRAV erkänner En verifiering görs av ett certifieringsorgan mot någon av KRAVs checklistor Fram till 1 juli 2017 kan en verifiering göras av en andrapart mot någon av KRAVs checklistor En verifiering görs av en andrapart mot någon av KRAVs checklistor Tredjepartsverifiering Tredjepartsverifiering ska göras av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för ekologisk produktion. Verifieringen av tilläggskraven i avsnitt 16.4 kan dock göras av ett certifieringsorgan 10

11 som är ackrediterat för certifiering enligt regelverk för socialt ansvarstagande. Verifieringen av tilläggskrav kan göras mot någon eller några av KRAVs checklistor. (K) Verifieringen av KRAVs tilläggskrav kan göras mot någon eller några av KRAVs checklistor. (K) När en tredjepartsverifiering utförs av reglerna i avsnitt 16.4 ska verifieringen: Utföras av en person som utbildats i socialt ansvarstagande enligt SaaS, SAN / Rainforest Alliance, IMO Fair for Life, FLOCERT, eller som huvudrevisor för UTZ. Inkludera intervjuer med arbetstagare, även migrantarbetare, som utförs utan ledningens närvaro. De största språkgrupperna ska vara representerade bland de intervjuade. Särskilt fokusera på arbete inom primärproduktion, social dialog, löner och villkor för migranter Andrapartsverifiering Andrapartsverifiering ska göras av någon utanför det företag som tilläggskraven ska verifieras hos. Verifieringen ska göras av en person med revisorskompetens inom ekologisk produktion. Verifieringen kan göras mot någon eller några av KRAVs checklistor. Andrapartsverifiering ska fasas ut till (K) Kapitel Kunskapskrav på revisorer inom import och införsel För att få genomföra en kontroll av import och införsel ska revisorn känna till: International Labour Organisations (ILO) konventioner och rekommendationer FN:s konvention om barnets rättigheter Barnrättsprinciper som utvecklats av FN:s Global Compact, UNICEF och Rädda Barnen FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter de regelverk som är erkända av KRAV, som finns på KRAVs webbplats För att få genomföra en kontroll av import och införsel bör revisorn: känna till de fyra ILO konventionerna 138, 118, 105 och 98 känna till de regelverk som är erkända av KRAV, dessa finns på KRAVs hemsida. 11

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion.

Etiska regler för leverantörer. Your ambition. Our passion. Etiska regler för leverantörer Your ambition. Our passion. Innehållsförteckning Allmänna krav...3 1. Arbetstagares rättigheter...3 1.1. Fritt vald anställning...3 1.2. Undvikande av barnarbete...3 1.3.

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Planmall för arbetsliv. Jämställdhets- och likabehandlingsplan Planmall för arbetsliv Jämställdhets- och likabehandlingsplan Inledning och målsättning Det interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings-

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer

Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer 2 Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Etnisk mångfald. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Etnisk mångfald i Hudiksvalls kommun Plan för aktiva åtgärder Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01

Reviderad 2013-04-18. Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2013-04-18 Reviderad 2013-04-01 1 Mål På vår arbetsplats Idrottens Hus, Östersund möts alla med respekt och behandlas utifrån allas lika värde. 1.2 På vår arbetsplats strävar vi efter att: -

Läs mer

Uppförandekod Advania AB 2015

Uppförandekod Advania AB 2015 Uppförandekod Advania AB 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1. ADVANIA... 3 1.2. VÅRA VÄRDERINGAR... 3 1.3. VÅRT ANSVAR... 4 2.0 UPPFÖRANDEKOD... 4 2.1. KOMMUNIKATION OCH UPPFÖLJNING... 5 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 19 Mångfald och jämställdhet Innehållsförteckning MÅNGFALDSPOLICY...2 Begreppsdefinition...2 Diskrimineringslagstiftningen...3 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY...4 Begreppsdefinition...4

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Personalfrågor Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Cirkulärnr: 2001:8 Diarienr: 2001/0061 P-cirknr: 2001-2:3 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EG/ EU Kristina Ossmer Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering?

Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering? Örebro universitet 22 november 2011 Olle Andersson Brynja www.do.se, olle.brynja@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering

Policy Kränkande särbehandling och. diskriminering Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Policy Kränkande särbehandling och diskriminering Policy 2016-04-11, 58 Kommunfullmäktige

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET

REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET Broschyrtext juli 2004 REGLERING AV DISKRIMINERING OCH ARBETSLIVET Allmänt Lagstiftning: Finlands grundlag - Arbetsavtalslagen - Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män - Andra lagar - Strafflagen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. förskolorna, Boxholms kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling förskolorna, Boxholms kommun November 2014 Innehållsförteckning Vår vision sid. 2 Planens giltighetstid sid. 2 Ansvarig för denna plan sid. 2 Bakgrund

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011

LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 LIKABEHANDLINGSPLAN BJÖRNUNGENS FÖRSKOLA OKTOBER 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Lagar 1.3 Skollagen 1.4 Diskrimineringslagen 1.5 Läroplan för förskolan 98, reviderad 2010 1.6 Kolsva

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Habo Gruppen AB UPPFÖRANDEKOD

Habo Gruppen AB UPPFÖRANDEKOD Habo Gruppen AB 2013-01-01 UPPFÖRANDEKOD Habogruppens uppförandekod för leverantörer 1. INTRODUKTION Inom Habogruppen är socialt ansvarstagande en viktig del i affärskapet. Vi tar vårt ansvar för en hållbar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Remiss, förslag till nya regler för socialt ansvar vid import och införsel

Remiss, förslag till nya regler för socialt ansvar vid import och införsel 2016-02-01 Remiss, förslag till nya regler för socialt ansvar vid import och införsel Svara senast 31 mars till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL EB/Oct 09/10(d) ITF:s STYRELSE London, 22-23 oktober 2009 Punkt 10(d) på dagordningen: GLOBALA RAMAVTAL Inledning 1. Styrelsen (oktober 2007) instruerade generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier 2011 2013 Vindelns kommun Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med

Läs mer

Vanliga fel vid riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Vanliga fel vid riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Vanliga fel vid riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Förebyggande lagstiftningen Enligt lag måste EU:s arbetsgivare skydda sina arbetstagare från skador på arbetsplatsen. EU:s ramdirektiv

Läs mer

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308).

Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag (2003:308). Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:477 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att i fråga om

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen. Dir. 2008:38. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Konsekvenser och åtgärder med anledning av Laval-domen Dir. 2008:38 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Den särskilde utredaren ges i uppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Datum 2015-08-24 11 Antal sidor Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Föreskoleverksamheten Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är diskriminering? 4 Vision 5 Till dig som förälder/vårdnadshavare

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område

FÖRBUNDSINFO. Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 2 januari 2009 Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 nyheter på arbetslivets område Den 1 januari 2009 träder den nya diskrimineringslagen, Diskrimineringslag

Läs mer

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Antagen i Kommunstyrelsen 2014-02-26 KS/2013:702 Personalavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mosslelunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL

CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA INNEHÅLL TP #1 CHECKLISTA NÄR DU SKA ANSTÄLLA» REKRYTERINGEN - sid 2» INTERVJUN - sid 2» URVALSPROCESSEN - sid 3» ANSTÄLLNINGSAVTALET - sid 3» TVÅ VIKTIGA KLAUSULER - sid 5» LÄNKAR TILL MALLAR - sid 5 INNEHÅLL

Läs mer

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Personalpolitiska rutiner Sid 1 av 5 RUTINER OCH METODER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Dessa rutiner och metoder är ett komplement till personalpolitiska riktlinjer

Läs mer

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel:

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: 1 februari 2016 Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: - KRAV-certifiering utanför EU Svara senast 31 mars till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler bättre! KRAVs styrka

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41)

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) REMISSVAR 1(6) Stockholm 9 september 2014 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Utredningens

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 151027 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1 Vision... 2 2 Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och

Läs mer

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar.

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. 3. Socialt ansvar Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. För att få märka sin möbel med Möbelfakta ska verkställande direktör eller

Läs mer

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder HANDIKAPP OMBUDSMANNEN SFS nr: 1999:132 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Utfärdad: 1999-03-11 Ändring införd:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-01-30 Rektor

Läs mer