Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan 2013 / 2014

2 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning... 8 Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan Information artläggning Diskriminering på grund av kön Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck...14 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Diskriminering på grund av funktionshinder Diskriminering på grund av sexuell läggning Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning Diskriminering på grund av ålder ammanfattning av kartläggning och utvärdering Likabehandlingsplanens återgärder 2013/

3 Tannbergsskolans vision På Tannbergsskolan trivs elever och personal och har möjlighet att utvecklas. Alla känner sig trygga och respekterade. Alla är stolta över Tannbergsskolan och tar ansvar för skolans fysiska och psykosociala miljö. leverna och elevernas lärande är i centrum på Tannbergsskolan. leverna känner lust och arbetsglädje, tar ansvar för sitt arbete och har möjlighet att påverka sin studiesituation. kolan ger stöd och goda möjligheter för eleverna att lägga upp och genomföra sin individuella studieplan. På Tannbergsskolan utvecklar eleverna verktygen för det livslånga lärandet, t ex självkänsla, empati, kritiskt tänkande, initiativkraft, kreativitet och samarbetsförmåga. All verksamhet på Tannbergsskolan genomsyras av strävanden mot ett hållbart samhälle. Tannbergsskolan är södra Lapplands utbildningscentrum med ett brett utbud av gymnasial utbildning, vuxenutbildning och särskola för ungdomar och vuxna. 2

4 Definitioner Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller förbud mot sju diskrimineringsgrunder, vilka är: ön önsöverskridande identitet eller uttryck tnisk tillhörighet eligion eller annan trosuppfattning exuell läggning unktionshinder lder Direkt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, och att missgynnandet grundar sig på någon av lagens sex diskrimineringsgrunder. Indirekt diskriminering Här avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personen utifrån diskrimineringsgrunderna i lagen. åvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Trakasserier tt uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sex diskrimineringsgrunderna Instruktioner om att diskriminera Order eller instruktioner om att diskriminera någon på ett sätt som avses i styckena ovan och som lämnas åt någon som står i lydnads- och/eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Är den som givit orden/instruktionen lika delaktig i diskrimineringen som den som utför den. ränkande behandling tt uppträdande som kränker en persons värdighet, när kränkningen inte kan härröras till någon av diskrimineringsgrunderna. ränkningarna kan vara: ysiska (slag, knuffar) Verbala (hot, öknamn, svordomar) Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) Texter och bilder (M, MM, fotografier, MN, skrivna meddelanden) 3

5 Mobbning Är när en någon upplever upprepande kränkande behandling, det vill säga kränkningar under en längre tidsperiod. Vem avgör? Den utsatta personen avgör ALLTID själv om ett beteende eller en behandling upplevs som kränkande. Tänk på att man behöver inte ha för avsikt att göra sig skyldig till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling för att det ska ses som det. Befogade tillsägelser Med befogade tillsägelser menas tillrättavisningar som är befogade för att upprätthålla ordning och god miljö, även om personen kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. 4

6 Agerande vid kränkning ör att fort få stopp på kränkning krävs att man reagerar när man upplever eller ser en kränkning. Om man inte reagerar när man ser någon som blir kränkt, blir man en del av kränkningen mot den personen. eagera Om man kan ska man gå in i situationen direkt och hindra att kränkningen fortsätter och sen ta kontakt med behörig person. Det är oftast inte möjligt och då blir första steget att uppmärksamma kränkningen genom att kontakta behörig person. ontakta om elev kan du följa följande kontaktkedja: 1. lassföreståndare/mentor, urator, kolsköterska, levskyddsombud - om det, trots Ditt agerande, inte blir någon förändring bör Du gå vidare till 2. ektor för programmet du läser - om det fortfarande inte vidtas några åtgärder mot kränkningen kontaktar du 3. Gymnasiechefen på Tannbergsskolan - om det trots detta inte vidtas åtgärder kontakter du 4. kolchefen i kommunen - om ingen av dessa tjänstemän lyckas stoppa kränkningen kontaktar du 5. ultur och utbildningsnämndens ordförande om personal kan du följa följande kontaktkedja: 1. Chef/arbetsledare eller kyddsombud (dom har tystnadsplikt ) - om det trots detta inte vidtas några åtgärder eller att kränkningen ändock inte stoppas, 2. ölj elevens kontaktvägar f o m 3:e punkten. 5

7 Notera å fort du kan bör du skriva ner vad du sett/upplevt genom att besvara följande frågor: Vad har inträffat? Vem var inblandad? När skedde det? unde du reagera direkt? Vem kontaktade du? Det ger ansvariga personer något att börja arbeta utifrån när de tar vid med utredningen och arbeta fram åtgärder mot kränkningen. ätt till stöd och hjälp Den utsatta personen har rätt att få stöd och hjälp. Tänk på att det är dennes upplevelse som är utgångspunkten för åtgärder. tgärderna diskuteras alltid i samråd med den utsatta. 6

8 utiner för utredning och dokumentation När diskriminering, trakasserier eller annan kränkning har skett och händelsen har kommit till personals kännedom och/eller rapporterat i enlighet med Agerande vid kränkning ska en utredning påbörjats. Utredning. ektor ansvarar med hjälp av klassföreståndare/mentor och elevhälsa för att händelsen utreds. ektor ansvarar för ansvarsfördelning i utredningen samt för att förvara den samlade dokumentationen. I det fall en rektor är inblandad i händelsen skall gymnasiechefen ansvara för utredningen. Dokumentation ska ske över när?, var?, vad? och av vem/vilka? är inblandade i händelsen. Hur kom det till vår kännedom? inns det fler bakomliggande orsaker till att det skedde? e vidare under direkta åtgärder och åtgärder I samband med utredningen ska även en kontaktperson utse för den/de utsatta personen/ -erna som ansvarar för att informera om vad som händer samt för att föra fram den/de utsattas tankar och behov till utredningsgruppen. Även för den/de som utsatt någon för kränkningen ska en kontaktperson utses för att informera och inhämta information till utredningsgruppen. ektor ansvarar för att dokumentationen redovisas till förvaltningen enligt fastställda rutiner. Direkta åtgärder. amtal med den/de som utfört kränkningen och klargör att detta betraktas som diskriminering/annan kränkande behandling. Var tydlig med att det måste upphöra omedelbart. Meddela att uppföljning kommer att ske inom tre veckor. tgärder Utse kontaktpersonerna så fort som möjligt, senast två dagar efter händelsen. ammanställ informationen om kränkningen och lyssna av om de direkta åtgärderna har gett effekt vid uppföljningen. Om de har upphört, undersök om detta kan ses som en engångsföreteelse eller om det kräver att vi utarbetar rutiner för att det inte ska hända igen. Vid fortsatt diskriminering/annan kränkande behandling ansvarar rektor för att nödvändiga disciplinåtgärder vidtas. 7

9 Ansvarsfördelning Gymnasiechefen har det yttersta ansvaret för likabehandlingsplanens implementering på skolan. Den lagstiftning som styr arbetet är: Diskrimineringslagen, kollagen, 14 a kap., Lycksele kommuns personalpolitiska mål och Internkontroll av arbetsmiljön vid Tannbergsskolan. Gymnasiechef/rektor är skyldig att e till att all personal, alla elever och deras vårdnadshavare har kännedom om likabehandlingsplanen samt att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan. e till att personalen fullgör de skyldigheter de har enligt lag. e till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers och personals lika rättigheter samt att förebygga och motverka kränkande behandling utifrån lagens sex diskrimineringsgrunder. rligen upprätta och utvärdera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever. enast den 1 september lämnas upprättad likabehandlingsplan till förvaltningschefen. e till att utredning görs och att i förekommande fall åtgärder vidtas då skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. Bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling följs upp. e till att skolpersonal har gemensamma rutiner för dokumentation av ärenden gällande diskriminering och annan kränkande behandling samt för de åtgärder som vidtagits. 8

10 Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: Arbeta enligt skolans likabehandlingsplan. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar i sin undervisning och bemötandet av andra. Meddela ansvarig rektor då misstänkt diskriminering eller kränkande behandling upptäcks, se Agerande vid kränkning. Dokumentera diskriminering eller annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas enligt uppgjorda rutiner. Det är alla elevers gemensamma ansvar att: Påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer till en vuxen på skolan, se Agerande vid kränkning. Inte kränka eller trakassera personer i sin omgivning. ölja de gemensamma ordningsreglerna. 9

11 Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är ett verktyg för att stärka varje individs rätt till lika rättigheter, trygghet och lust till studier/arbete. ör att verktyget ska fungera krävs en årlig utvärdering och revidering av mål och åtgärder. Mål kolan skall ha en aktuell likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga skolans vision. n halv temadag om likabehandlingsplanen där vi fördjupar i delar av planen utifrån tanken att vi under tre års cykel ska öka kunskapen inom alla planens delar. Temadagen omfattar all pedagogisk personal och genomförs på skolgemensam fortbildningstid. Bättre att agera en gång för mycket än en gång för lite vid misstanke om diskriminering. Aktiviteter för att nå målen Utvärdering och revidering av planen varje läsår resultatet skall redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen samt i kommande års likabehandlingsplan ammanställ reaktionerna och informationen från användandet av samtalsmall vid utvecklingssamtal och medarbetarsamtal/u-samtal. Genomför utvärdering av temadagen en vecka efter det att den genomförts. Tidpunkt Höstterminen: Utvärdera temadagen Vårterminen: Utvärdera samtalsmall Utvärdera måluppfyllnaden i likabehandlingsplanen evidera likabehandlingsplanen för det kommande läsåret Ansvar Utvärdera temadagen Utvärdera samtalsmall Utvärdera måluppfyllnad evidering/ny plan ektorsgruppen kyddombud ektorsgruppen Gymnasiechef 10

12 Information ör att likabehandlingsplanen ska bli ett verktyg i skolans förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling krävs att alla känner till den och vet vad den står för samt vilka yttre ramar som finns. Mål Alla anställda på skolan samt alla elever och deras vårdnadshavare skall känna till skolans likabehandlingsplan och aktuell lagstiftning. Aktiviteter för att nå målen Information om likabehandlingsplanen och aktuell lagstiftning på skolans hemsida. Information om likabehandlingsplanen till eleverna vid skolstart. Information om likabehandlingsplanen till personal vid anställning. Halvdagstema om likabehandling i stort och med en fördjupning av två till tre diskrimineringsgrunder per läsår. ontinuerligt arbete i arbetslagen under läsåret. Tidpunkt Läsåret Implementera likabehandlingsplanen Höstterminen: Information om likabehandlingsplanen och aktuell lagstiftning. Halvdagstema om likabehandlingsplanen. Ansvar Information till eleverna Information till personal Halvdagstema Information på hemsidan lassföreståndare/mentor ektorsgruppen Gymnasiechef och rektorer Gymnasiechef och webbansvarig 11

13 artläggning yftet med en kartläggning är att finna områden på skolan som vi ska fokusera på för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. artläggningen ger oss kännedom om nuläget och underlag för utvärdering av uppsatta mål och revidering av planens fortsatta mål och åtgärder. Mål kapa rutiner för och genomföra en kartläggning av om och i så fall på vilket sätt diskriminering och kränkande behandling förekommer på skolan. Aktiviteter för att nå målen Lägga in de sju diskrimineringsgrunderna som punkter i skyddsronderna. Utforma en elevenkät och personalenkät. Utforma en samtalsmall vid utvecklingssamtal. Tidpunkt Höstterminen: Utforma enkät och samtalsmall Vårterminen: Lägga in de sju diskrimineringsgrunderna i mallen för skyddsronderna ammanställa och lägga in resultatet i kvalitetsredovisningen och i nästa års likabehandlingsplan Ansvar levenkät Personalenkät amtalsmall elev amtalsmall personal kyddsrond ammanställning kyddsombud ektorsgruppen kyddsombud Arbetslag kyddsombud ektorsgruppen Gymnasiechef Gymnasiechef 12

14 Diskriminering på grund av kön Den som känner sig diskriminerad på grund av sitt kön kan uppleva former av utfrysning, förlöjliganden och skämt som härrör till personens könstillhörighet. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, särbehandling eller trakasserier på grund av sitt kön. Aktiviteter för att nå målen Ökat fokus på och ifrågasättande av könsnormer vid samlevnadsundervisningen. träva efter att i möjligaste mån undvika enkönade undervisningsgrupper och arbetslag/ personalgrupper. Uppmärksamma nedsättande språkbruk bland elever och personal. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk önsfördelning vid gruppsammansättningar Vårterminen amlevnadsundervisning önsfördelning i nästa läsårs arbetslag önsfördelning i elevgruppssammansättning nästa läsår Ansvar pråkbruk önsfördelning arbetslag/ personalgrupper önsfördelning elevgrupp amlevnadsundervisning All personal och alla elever Gymnasiechef ektor Undervisande lärare 13

15 Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck I Oavsett om någon uppvisar könsöverskridande identitet eller uttryck ska personen känna sig trygg och respekterad av alla på skolan. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Belyses som en del i samlevnadsundervisningen för eleverna. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk amlevnadsundervisningen apportera diskriminering Ansvar pråkbruk amlevnadsundervisning apportering All personal och alla elever Undervisande lärare ektorsgruppen 14

16 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Alla har rätt att själv bestämma sin etiska tillhörighet och inte utsättas för rasism och främlingsfientliga åsikter eller handlingar. Med etnisk tillhörighet avser vi personer som tillhör en grupp av personer med samma nationella eller etisk ursprung, ras eller hudfärg. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet. Ökad kunskap hos personalen gällande diskriminering på grund av etnisk och kulturell tillhörighet. Aktiviteter för att nå målen kapa informationsmaterial om etnisk och kulturell tillhörighet. Jobba mot rasism och främlingsfientlighet genom att uppmärksamma språkbruket. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk Höstterminen kapa informationsmaterial Ansvar pråkbruk Informationsmaterial All personal och alla elever ektorsgruppen 15

17 Diskriminering på grund av funktionshinder ör att alla ska trivas på Tannbergsskolan och kunna ha elevens lärande i centrum ska vi vara tillgänglig för alla oavsett funktionshinder. Med funktionshinder avser vi både fysiska, psykiska och intellektuella hinder, till exempel allergi, dyslexi och ADHD. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av sitt funktionshinder. Aktiviteter för att nå målen Vid planering av verksamheten arbeta för att alla elever och personal skall ha lika möjligheter att delta, oavsett funktionsnivå. artlägga och åtgärda eventuella fysiska hinder i skolmiljön för elev innan denne börjar på skolan. ärskild uppmärksamhet vid elevhälsomöten/-råd gällande elevens situation. Tidpunkt Läsåret Verksamhetsplaneringar levhälsomöten levhälsoråd Vårterminen Överlämnande konferenser Ansvar Verksamhetsplanering levhälsomöten levhälsoråd Överlämnande konferens Gymnasiechef ektorsgruppen pecialpedagog Ansvarig rektor Ansvarig rektor YV 16

18 Diskriminering på grund av sexuell läggning Oavsett någons sexuella läggning ska personen känna sig trygg och respekterad av alla på skolan. Med sexuell läggning menar vi homo-, bi- eller heterosexuella personer. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av sin sexuella läggning. Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av sexuell läggning skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Belyses som en del i samlevnadsundervisningen för eleverna. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk amlevnadsundervisningen apportera diskriminering Ansvar pråkbruk amlevnadsundervisning apportering All personal och alla elever Undervisande lärare ektorsgruppen 17

19 Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning Ingen på Tannbergsskolan ska missgynnas för sin religion eller annan trosuppfattning mot målet att ge eleverna ett verktyg för ett livslångt lärande. Med annan trosuppfattning avser vi personer som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism (att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma). Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av religion eller annan trosuppfattning Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk apportera diskriminering Ansvar pråkbruk apportering All personal och alla elever ektorsgruppen 18

20 Diskriminering på grund av ålder n persons ålder ska inte vara något som hindrar dennes deltagande i aktiviteter som skolan erbjuder eller orsaka att en person inte känna sig respekterad. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av ålder Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av ålder skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma åldersdiskriminering Ansvar ldersdiskriminering Arbetslag lassföreståndare/mentorer 19

21 ammanfattning av kartläggning och utvärdering De har möten. leverna i de nationella programmen har varje vecka klassråd, där de har möjlighet att påverka sin skolsituation. valt representanter till skolans elevråd som är med på elevrådets leverna på verksamhetsträningen har fått göra en elevenkät som består av bilder för att vi ska få fram hur de trivs på skolan. I elevenkäten framkommer från elever på verksamhetsträningen att de är trygga i sin skolmiljö. ndast en av 16 känner sig inte trygg. n elev känner sig otrygg till och från skolan. Ingen elev ska känna tveksamhet om den är trygg eller inte. Det måste bli bra för alla. å fort personal får kännedom om att någon elev inte är trygg eller har blivit kränkt ska det utredas och åtgärdas. Både vid elevintervjuerna och från elevenkäten för de nationella programmen på gymnasiesärskolan framkommer det att 87 % av eleverna är trygga både på skolan och med lärare och annan personal. 80 % av eleverna har kamrater i skolan. Under läsåret 13/14 ska vi fortsätta med implementeringen av likabehandlingsplanen, ingen elev ska bli illa behandlad på skolan 20

22 Likabehandlingsplanens åtgärder 2013/2014 Under läsåret 2013/2014 avser vi att genomföra nedanstående åtgärder för att jobba förebyggande mot all typ av diskriminering, trakasserier och andra kränkande handlingar så att alla elever och all personal ska känna sig trygga och respekterade på Tannbergsskolan. tt övergripande tema för läsåret är Värdegrund. Höstterminen Informera om likabehandlingsplanen. ortsätta att utveckla enkätfrågor till elever. ektor i samverkan med arbetslagen, analyserar elevenkätens resultat avseende kränkningar elev-elev och personal-elev, samt planerar och genomför åtgärder för att nå förbättringar. kolans arbetslag utformar samtalsmall för utvecklingssamtal med elever. Vårterminen Använda utformade samtalsmallar. Jobba in kartläggning i samband med skyddsronderna. ammanställ utvärdering av läsårets arbete med likabehandlingsplanen. -samtalsmall -resultat av enkäter -implementering av kartläggning i skyddsronder och -inrapporterade kränkningar. Upprätta ny likabehandlingsplan inför läsåret 2014/2015. Läsåret 2013/2014 okus på respektfullt bemötande och på vårt språkbruk på skolan. Göra Gymnasiesärskolan mer synlig på Tannbergsskolan Arbeta med implementeringen av kunskapssynen inom gymnasiesärskolan Arbeta med att stärka elevernas självförtroende Att låta eleverna konkret arbeta med likabehandlingsplanen i undervisningen. ortsätta med introduktionssamtal hos kurator för åk 1 elever. ortsätta med implementeringen av likabehandlingsplanen. örmedla den till elevernas boenden och Daglig verksamhet. Vid samlevnadsundervisningen lyfta fram likabehandlingsplanen. apportera all misstänkt och faktisk diskriminering. apportera all misstänkt och faktisk diskriminering vidare till förvaltningschef minst en gång per termin. 21

23 I I

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer