Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan 2013 / 2014

2 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning... 8 Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan Information artläggning Diskriminering på grund av kön Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck...14 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Diskriminering på grund av funktionshinder Diskriminering på grund av sexuell läggning Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning Diskriminering på grund av ålder ammanfattning av kartläggning och utvärdering Likabehandlingsplanens återgärder 2013/

3 Tannbergsskolans vision På Tannbergsskolan trivs elever och personal och har möjlighet att utvecklas. Alla känner sig trygga och respekterade. Alla är stolta över Tannbergsskolan och tar ansvar för skolans fysiska och psykosociala miljö. leverna och elevernas lärande är i centrum på Tannbergsskolan. leverna känner lust och arbetsglädje, tar ansvar för sitt arbete och har möjlighet att påverka sin studiesituation. kolan ger stöd och goda möjligheter för eleverna att lägga upp och genomföra sin individuella studieplan. På Tannbergsskolan utvecklar eleverna verktygen för det livslånga lärandet, t ex självkänsla, empati, kritiskt tänkande, initiativkraft, kreativitet och samarbetsförmåga. All verksamhet på Tannbergsskolan genomsyras av strävanden mot ett hållbart samhälle. Tannbergsskolan är södra Lapplands utbildningscentrum med ett brett utbud av gymnasial utbildning, vuxenutbildning och särskola för ungdomar och vuxna. 2

4 Definitioner Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller förbud mot sju diskrimineringsgrunder, vilka är: ön önsöverskridande identitet eller uttryck tnisk tillhörighet eligion eller annan trosuppfattning exuell läggning unktionshinder lder Direkt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, och att missgynnandet grundar sig på någon av lagens sex diskrimineringsgrunder. Indirekt diskriminering Här avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personen utifrån diskrimineringsgrunderna i lagen. åvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Trakasserier tt uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sex diskrimineringsgrunderna Instruktioner om att diskriminera Order eller instruktioner om att diskriminera någon på ett sätt som avses i styckena ovan och som lämnas åt någon som står i lydnads- och/eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Är den som givit orden/instruktionen lika delaktig i diskrimineringen som den som utför den. ränkande behandling tt uppträdande som kränker en persons värdighet, när kränkningen inte kan härröras till någon av diskrimineringsgrunderna. ränkningarna kan vara: ysiska (slag, knuffar) Verbala (hot, öknamn, svordomar) Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) Texter och bilder (M, MM, fotografier, MN, skrivna meddelanden) 3

5 Mobbning Är när en någon upplever upprepande kränkande behandling, det vill säga kränkningar under en längre tidsperiod. Vem avgör? Den utsatta personen avgör ALLTID själv om ett beteende eller en behandling upplevs som kränkande. Tänk på att man behöver inte ha för avsikt att göra sig skyldig till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling för att det ska ses som det. Befogade tillsägelser Med befogade tillsägelser menas tillrättavisningar som är befogade för att upprätthålla ordning och god miljö, även om personen kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. 4

6 Agerande vid kränkning ör att fort få stopp på kränkning krävs att man reagerar när man upplever eller ser en kränkning. Om man inte reagerar när man ser någon som blir kränkt, blir man en del av kränkningen mot den personen. eagera Om man kan ska man gå in i situationen direkt och hindra att kränkningen fortsätter och sen ta kontakt med behörig person. Det är oftast inte möjligt och då blir första steget att uppmärksamma kränkningen genom att kontakta behörig person. ontakta om elev kan du följa följande kontaktkedja: 1. lassföreståndare/mentor, urator, kolsköterska, levskyddsombud - om det, trots Ditt agerande, inte blir någon förändring bör Du gå vidare till 2. ektor för programmet du läser - om det fortfarande inte vidtas några åtgärder mot kränkningen kontaktar du 3. Gymnasiechefen på Tannbergsskolan - om det trots detta inte vidtas åtgärder kontakter du 4. kolchefen i kommunen - om ingen av dessa tjänstemän lyckas stoppa kränkningen kontaktar du 5. ultur och utbildningsnämndens ordförande om personal kan du följa följande kontaktkedja: 1. Chef/arbetsledare eller kyddsombud (dom har tystnadsplikt ) - om det trots detta inte vidtas några åtgärder eller att kränkningen ändock inte stoppas, 2. ölj elevens kontaktvägar f o m 3:e punkten. 5

7 Notera å fort du kan bör du skriva ner vad du sett/upplevt genom att besvara följande frågor: Vad har inträffat? Vem var inblandad? När skedde det? unde du reagera direkt? Vem kontaktade du? Det ger ansvariga personer något att börja arbeta utifrån när de tar vid med utredningen och arbeta fram åtgärder mot kränkningen. ätt till stöd och hjälp Den utsatta personen har rätt att få stöd och hjälp. Tänk på att det är dennes upplevelse som är utgångspunkten för åtgärder. tgärderna diskuteras alltid i samråd med den utsatta. 6

8 utiner för utredning och dokumentation När diskriminering, trakasserier eller annan kränkning har skett och händelsen har kommit till personals kännedom och/eller rapporterat i enlighet med Agerande vid kränkning ska en utredning påbörjats. Utredning. ektor ansvarar med hjälp av klassföreståndare/mentor och elevhälsa för att händelsen utreds. ektor ansvarar för ansvarsfördelning i utredningen samt för att förvara den samlade dokumentationen. I det fall en rektor är inblandad i händelsen skall gymnasiechefen ansvara för utredningen. Dokumentation ska ske över när?, var?, vad? och av vem/vilka? är inblandade i händelsen. Hur kom det till vår kännedom? inns det fler bakomliggande orsaker till att det skedde? e vidare under direkta åtgärder och åtgärder I samband med utredningen ska även en kontaktperson utse för den/de utsatta personen/ -erna som ansvarar för att informera om vad som händer samt för att föra fram den/de utsattas tankar och behov till utredningsgruppen. Även för den/de som utsatt någon för kränkningen ska en kontaktperson utses för att informera och inhämta information till utredningsgruppen. ektor ansvarar för att dokumentationen redovisas till förvaltningen enligt fastställda rutiner. Direkta åtgärder. amtal med den/de som utfört kränkningen och klargör att detta betraktas som diskriminering/annan kränkande behandling. Var tydlig med att det måste upphöra omedelbart. Meddela att uppföljning kommer att ske inom tre veckor. tgärder Utse kontaktpersonerna så fort som möjligt, senast två dagar efter händelsen. ammanställ informationen om kränkningen och lyssna av om de direkta åtgärderna har gett effekt vid uppföljningen. Om de har upphört, undersök om detta kan ses som en engångsföreteelse eller om det kräver att vi utarbetar rutiner för att det inte ska hända igen. Vid fortsatt diskriminering/annan kränkande behandling ansvarar rektor för att nödvändiga disciplinåtgärder vidtas. 7

9 Ansvarsfördelning Gymnasiechefen har det yttersta ansvaret för likabehandlingsplanens implementering på skolan. Den lagstiftning som styr arbetet är: Diskrimineringslagen, kollagen, 14 a kap., Lycksele kommuns personalpolitiska mål och Internkontroll av arbetsmiljön vid Tannbergsskolan. Gymnasiechef/rektor är skyldig att e till att all personal, alla elever och deras vårdnadshavare har kännedom om likabehandlingsplanen samt att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan. e till att personalen fullgör de skyldigheter de har enligt lag. e till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers och personals lika rättigheter samt att förebygga och motverka kränkande behandling utifrån lagens sex diskrimineringsgrunder. rligen upprätta och utvärdera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever. enast den 1 september lämnas upprättad likabehandlingsplan till förvaltningschefen. e till att utredning görs och att i förekommande fall åtgärder vidtas då skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. Bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling följs upp. e till att skolpersonal har gemensamma rutiner för dokumentation av ärenden gällande diskriminering och annan kränkande behandling samt för de åtgärder som vidtagits. 8

10 Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: Arbeta enligt skolans likabehandlingsplan. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar i sin undervisning och bemötandet av andra. Meddela ansvarig rektor då misstänkt diskriminering eller kränkande behandling upptäcks, se Agerande vid kränkning. Dokumentera diskriminering eller annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas enligt uppgjorda rutiner. Det är alla elevers gemensamma ansvar att: Påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer till en vuxen på skolan, se Agerande vid kränkning. Inte kränka eller trakassera personer i sin omgivning. ölja de gemensamma ordningsreglerna. 9

11 Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är ett verktyg för att stärka varje individs rätt till lika rättigheter, trygghet och lust till studier/arbete. ör att verktyget ska fungera krävs en årlig utvärdering och revidering av mål och åtgärder. Mål kolan skall ha en aktuell likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga skolans vision. n halv temadag om likabehandlingsplanen där vi fördjupar i delar av planen utifrån tanken att vi under tre års cykel ska öka kunskapen inom alla planens delar. Temadagen omfattar all pedagogisk personal och genomförs på skolgemensam fortbildningstid. Bättre att agera en gång för mycket än en gång för lite vid misstanke om diskriminering. Aktiviteter för att nå målen Utvärdering och revidering av planen varje läsår resultatet skall redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen samt i kommande års likabehandlingsplan ammanställ reaktionerna och informationen från användandet av samtalsmall vid utvecklingssamtal och medarbetarsamtal/u-samtal. Genomför utvärdering av temadagen en vecka efter det att den genomförts. Tidpunkt Höstterminen: Utvärdera temadagen Vårterminen: Utvärdera samtalsmall Utvärdera måluppfyllnaden i likabehandlingsplanen evidera likabehandlingsplanen för det kommande läsåret Ansvar Utvärdera temadagen Utvärdera samtalsmall Utvärdera måluppfyllnad evidering/ny plan ektorsgruppen kyddombud ektorsgruppen Gymnasiechef 10

12 Information ör att likabehandlingsplanen ska bli ett verktyg i skolans förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling krävs att alla känner till den och vet vad den står för samt vilka yttre ramar som finns. Mål Alla anställda på skolan samt alla elever och deras vårdnadshavare skall känna till skolans likabehandlingsplan och aktuell lagstiftning. Aktiviteter för att nå målen Information om likabehandlingsplanen och aktuell lagstiftning på skolans hemsida. Information om likabehandlingsplanen till eleverna vid skolstart. Information om likabehandlingsplanen till personal vid anställning. Halvdagstema om likabehandling i stort och med en fördjupning av två till tre diskrimineringsgrunder per läsår. ontinuerligt arbete i arbetslagen under läsåret. Tidpunkt Läsåret Implementera likabehandlingsplanen Höstterminen: Information om likabehandlingsplanen och aktuell lagstiftning. Halvdagstema om likabehandlingsplanen. Ansvar Information till eleverna Information till personal Halvdagstema Information på hemsidan lassföreståndare/mentor ektorsgruppen Gymnasiechef och rektorer Gymnasiechef och webbansvarig 11

13 artläggning yftet med en kartläggning är att finna områden på skolan som vi ska fokusera på för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. artläggningen ger oss kännedom om nuläget och underlag för utvärdering av uppsatta mål och revidering av planens fortsatta mål och åtgärder. Mål kapa rutiner för och genomföra en kartläggning av om och i så fall på vilket sätt diskriminering och kränkande behandling förekommer på skolan. Aktiviteter för att nå målen Lägga in de sju diskrimineringsgrunderna som punkter i skyddsronderna. Utforma en elevenkät och personalenkät. Utforma en samtalsmall vid utvecklingssamtal. Tidpunkt Höstterminen: Utforma enkät och samtalsmall Vårterminen: Lägga in de sju diskrimineringsgrunderna i mallen för skyddsronderna ammanställa och lägga in resultatet i kvalitetsredovisningen och i nästa års likabehandlingsplan Ansvar levenkät Personalenkät amtalsmall elev amtalsmall personal kyddsrond ammanställning kyddsombud ektorsgruppen kyddsombud Arbetslag kyddsombud ektorsgruppen Gymnasiechef Gymnasiechef 12

14 Diskriminering på grund av kön Den som känner sig diskriminerad på grund av sitt kön kan uppleva former av utfrysning, förlöjliganden och skämt som härrör till personens könstillhörighet. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, särbehandling eller trakasserier på grund av sitt kön. Aktiviteter för att nå målen Ökat fokus på och ifrågasättande av könsnormer vid samlevnadsundervisningen. träva efter att i möjligaste mån undvika enkönade undervisningsgrupper och arbetslag/ personalgrupper. Uppmärksamma nedsättande språkbruk bland elever och personal. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk önsfördelning vid gruppsammansättningar Vårterminen amlevnadsundervisning önsfördelning i nästa läsårs arbetslag önsfördelning i elevgruppssammansättning nästa läsår Ansvar pråkbruk önsfördelning arbetslag/ personalgrupper önsfördelning elevgrupp amlevnadsundervisning All personal och alla elever Gymnasiechef ektor Undervisande lärare 13

15 Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck I Oavsett om någon uppvisar könsöverskridande identitet eller uttryck ska personen känna sig trygg och respekterad av alla på skolan. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Belyses som en del i samlevnadsundervisningen för eleverna. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk amlevnadsundervisningen apportera diskriminering Ansvar pråkbruk amlevnadsundervisning apportering All personal och alla elever Undervisande lärare ektorsgruppen 14

16 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Alla har rätt att själv bestämma sin etiska tillhörighet och inte utsättas för rasism och främlingsfientliga åsikter eller handlingar. Med etnisk tillhörighet avser vi personer som tillhör en grupp av personer med samma nationella eller etisk ursprung, ras eller hudfärg. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet. Ökad kunskap hos personalen gällande diskriminering på grund av etnisk och kulturell tillhörighet. Aktiviteter för att nå målen kapa informationsmaterial om etnisk och kulturell tillhörighet. Jobba mot rasism och främlingsfientlighet genom att uppmärksamma språkbruket. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk Höstterminen kapa informationsmaterial Ansvar pråkbruk Informationsmaterial All personal och alla elever ektorsgruppen 15

17 Diskriminering på grund av funktionshinder ör att alla ska trivas på Tannbergsskolan och kunna ha elevens lärande i centrum ska vi vara tillgänglig för alla oavsett funktionshinder. Med funktionshinder avser vi både fysiska, psykiska och intellektuella hinder, till exempel allergi, dyslexi och ADHD. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av sitt funktionshinder. Aktiviteter för att nå målen Vid planering av verksamheten arbeta för att alla elever och personal skall ha lika möjligheter att delta, oavsett funktionsnivå. artlägga och åtgärda eventuella fysiska hinder i skolmiljön för elev innan denne börjar på skolan. ärskild uppmärksamhet vid elevhälsomöten/-råd gällande elevens situation. Tidpunkt Läsåret Verksamhetsplaneringar levhälsomöten levhälsoråd Vårterminen Överlämnande konferenser Ansvar Verksamhetsplanering levhälsomöten levhälsoråd Överlämnande konferens Gymnasiechef ektorsgruppen pecialpedagog Ansvarig rektor Ansvarig rektor YV 16

18 Diskriminering på grund av sexuell läggning Oavsett någons sexuella läggning ska personen känna sig trygg och respekterad av alla på skolan. Med sexuell läggning menar vi homo-, bi- eller heterosexuella personer. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av sin sexuella läggning. Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av sexuell läggning skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Belyses som en del i samlevnadsundervisningen för eleverna. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk amlevnadsundervisningen apportera diskriminering Ansvar pråkbruk amlevnadsundervisning apportering All personal och alla elever Undervisande lärare ektorsgruppen 17

19 Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning Ingen på Tannbergsskolan ska missgynnas för sin religion eller annan trosuppfattning mot målet att ge eleverna ett verktyg för ett livslångt lärande. Med annan trosuppfattning avser vi personer som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism (att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma). Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av religion eller annan trosuppfattning Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk apportera diskriminering Ansvar pråkbruk apportering All personal och alla elever ektorsgruppen 18

20 Diskriminering på grund av ålder n persons ålder ska inte vara något som hindrar dennes deltagande i aktiviteter som skolan erbjuder eller orsaka att en person inte känna sig respekterad. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av ålder Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av ålder skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma åldersdiskriminering Ansvar ldersdiskriminering Arbetslag lassföreståndare/mentorer 19

21 ammanfattning av kartläggning och utvärdering De har möten. leverna i de nationella programmen har varje vecka klassråd, där de har möjlighet att påverka sin skolsituation. valt representanter till skolans elevråd som är med på elevrådets leverna på verksamhetsträningen har fått göra en elevenkät som består av bilder för att vi ska få fram hur de trivs på skolan. I elevenkäten framkommer från elever på verksamhetsträningen att de är trygga i sin skolmiljö. ndast en av 16 känner sig inte trygg. n elev känner sig otrygg till och från skolan. Ingen elev ska känna tveksamhet om den är trygg eller inte. Det måste bli bra för alla. å fort personal får kännedom om att någon elev inte är trygg eller har blivit kränkt ska det utredas och åtgärdas. Både vid elevintervjuerna och från elevenkäten för de nationella programmen på gymnasiesärskolan framkommer det att 87 % av eleverna är trygga både på skolan och med lärare och annan personal. 80 % av eleverna har kamrater i skolan. Under läsåret 13/14 ska vi fortsätta med implementeringen av likabehandlingsplanen, ingen elev ska bli illa behandlad på skolan 20

22 Likabehandlingsplanens åtgärder 2013/2014 Under läsåret 2013/2014 avser vi att genomföra nedanstående åtgärder för att jobba förebyggande mot all typ av diskriminering, trakasserier och andra kränkande handlingar så att alla elever och all personal ska känna sig trygga och respekterade på Tannbergsskolan. tt övergripande tema för läsåret är Värdegrund. Höstterminen Informera om likabehandlingsplanen. ortsätta att utveckla enkätfrågor till elever. ektor i samverkan med arbetslagen, analyserar elevenkätens resultat avseende kränkningar elev-elev och personal-elev, samt planerar och genomför åtgärder för att nå förbättringar. kolans arbetslag utformar samtalsmall för utvecklingssamtal med elever. Vårterminen Använda utformade samtalsmallar. Jobba in kartläggning i samband med skyddsronderna. ammanställ utvärdering av läsårets arbete med likabehandlingsplanen. -samtalsmall -resultat av enkäter -implementering av kartläggning i skyddsronder och -inrapporterade kränkningar. Upprätta ny likabehandlingsplan inför läsåret 2014/2015. Läsåret 2013/2014 okus på respektfullt bemötande och på vårt språkbruk på skolan. Göra Gymnasiesärskolan mer synlig på Tannbergsskolan Arbeta med implementeringen av kunskapssynen inom gymnasiesärskolan Arbeta med att stärka elevernas självförtroende Att låta eleverna konkret arbeta med likabehandlingsplanen i undervisningen. ortsätta med introduktionssamtal hos kurator för åk 1 elever. ortsätta med implementeringen av likabehandlingsplanen. örmedla den till elevernas boenden och Daglig verksamhet. Vid samlevnadsundervisningen lyfta fram likabehandlingsplanen. apportera all misstänkt och faktisk diskriminering. apportera all misstänkt och faktisk diskriminering vidare till förvaltningschef minst en gång per termin. 21

23 I I

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015

F E. Likabehandlingsplan för SFI 2014 / 2015 Likabehandlingsplan för I 2014 / 2015 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning... 8

Läs mer

F E. Likabehandlingsplan för Särskild utbildning för vuxna 2014-2015

F E. Likabehandlingsplan för Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Likabehandlingsplan för ärskild utbildning för vuxna 2014-2015 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation...

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan för komvux

Likabehandlingsplan för komvux Likabehandlingsplan för komvux 2011 / 2012 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Direkt diskriminering... 2 Indirekt diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLAN 7-9 - PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Planen gäller för Kyrkskolan 7-9, Grundskola och Grundsärskola Elevversion Senast reviderad:

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Senast reviderad: 2014-10-29 Kyrkskolan, Högbergsgatan 19, 771 32 Ludvika Tel: 0240-861 90,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL UTBILDNING 2016 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL UTBILDNING 2016 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL UTBILDNING 2016 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Direkt diskriminering... 2 Indirekt diskriminering...

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Trygghetsplan. förskolan Linden

Trygghetsplan. förskolan Linden Trygghetsplan förskolan Linden LIKABEHANDLING LINDENS TRYGGHETSPLAN Plan för att främja barns trygghet i förskolan Gäller under tiden 2011-08-01 2012-07-30 Handlingsplanens främsta syfte är att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga. Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.se Markus Karlsson Samordnare, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-614

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östrabo Yrkes Fordons- och transportprogrammet Läsår 2017 Innehåll Introduktion och bakgrund... 3 Vision... 3 Grundläggande begrepp... 3 Diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 1. Vision I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KNUTBYSKOLANS FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM Det övergripande målet är att alla på Knutbyskolan ska trivas och komma hit med glädje. För att nå målet arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Bildningsförvaltningen Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Gyttorps fritidshem Både barn och personal på Gyttorpskolans fritidshem jobbar med och ingår i skolans alla aktiviteter. Därför är

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer