Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för gymnasiesärskolan 2013 / 2014

2 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation... 7 Ansvarsfördelning... 8 Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan Information artläggning Diskriminering på grund av kön Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck...14 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Diskriminering på grund av funktionshinder Diskriminering på grund av sexuell läggning Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning Diskriminering på grund av ålder ammanfattning av kartläggning och utvärdering Likabehandlingsplanens återgärder 2013/

3 Tannbergsskolans vision På Tannbergsskolan trivs elever och personal och har möjlighet att utvecklas. Alla känner sig trygga och respekterade. Alla är stolta över Tannbergsskolan och tar ansvar för skolans fysiska och psykosociala miljö. leverna och elevernas lärande är i centrum på Tannbergsskolan. leverna känner lust och arbetsglädje, tar ansvar för sitt arbete och har möjlighet att påverka sin studiesituation. kolan ger stöd och goda möjligheter för eleverna att lägga upp och genomföra sin individuella studieplan. På Tannbergsskolan utvecklar eleverna verktygen för det livslånga lärandet, t ex självkänsla, empati, kritiskt tänkande, initiativkraft, kreativitet och samarbetsförmåga. All verksamhet på Tannbergsskolan genomsyras av strävanden mot ett hållbart samhälle. Tannbergsskolan är södra Lapplands utbildningscentrum med ett brett utbud av gymnasial utbildning, vuxenutbildning och särskola för ungdomar och vuxna. 2

4 Definitioner Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller förbud mot sju diskrimineringsgrunder, vilka är: ön önsöverskridande identitet eller uttryck tnisk tillhörighet eligion eller annan trosuppfattning exuell läggning unktionshinder lder Direkt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, och att missgynnandet grundar sig på någon av lagens sex diskrimineringsgrunder. Indirekt diskriminering Här avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personen utifrån diskrimineringsgrunderna i lagen. åvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Trakasserier tt uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sex diskrimineringsgrunderna Instruktioner om att diskriminera Order eller instruktioner om att diskriminera någon på ett sätt som avses i styckena ovan och som lämnas åt någon som står i lydnads- och/eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Är den som givit orden/instruktionen lika delaktig i diskrimineringen som den som utför den. ränkande behandling tt uppträdande som kränker en persons värdighet, när kränkningen inte kan härröras till någon av diskrimineringsgrunderna. ränkningarna kan vara: ysiska (slag, knuffar) Verbala (hot, öknamn, svordomar) Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) Texter och bilder (M, MM, fotografier, MN, skrivna meddelanden) 3

5 Mobbning Är när en någon upplever upprepande kränkande behandling, det vill säga kränkningar under en längre tidsperiod. Vem avgör? Den utsatta personen avgör ALLTID själv om ett beteende eller en behandling upplevs som kränkande. Tänk på att man behöver inte ha för avsikt att göra sig skyldig till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling för att det ska ses som det. Befogade tillsägelser Med befogade tillsägelser menas tillrättavisningar som är befogade för att upprätthålla ordning och god miljö, även om personen kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. 4

6 Agerande vid kränkning ör att fort få stopp på kränkning krävs att man reagerar när man upplever eller ser en kränkning. Om man inte reagerar när man ser någon som blir kränkt, blir man en del av kränkningen mot den personen. eagera Om man kan ska man gå in i situationen direkt och hindra att kränkningen fortsätter och sen ta kontakt med behörig person. Det är oftast inte möjligt och då blir första steget att uppmärksamma kränkningen genom att kontakta behörig person. ontakta om elev kan du följa följande kontaktkedja: 1. lassföreståndare/mentor, urator, kolsköterska, levskyddsombud - om det, trots Ditt agerande, inte blir någon förändring bör Du gå vidare till 2. ektor för programmet du läser - om det fortfarande inte vidtas några åtgärder mot kränkningen kontaktar du 3. Gymnasiechefen på Tannbergsskolan - om det trots detta inte vidtas åtgärder kontakter du 4. kolchefen i kommunen - om ingen av dessa tjänstemän lyckas stoppa kränkningen kontaktar du 5. ultur och utbildningsnämndens ordförande om personal kan du följa följande kontaktkedja: 1. Chef/arbetsledare eller kyddsombud (dom har tystnadsplikt ) - om det trots detta inte vidtas några åtgärder eller att kränkningen ändock inte stoppas, 2. ölj elevens kontaktvägar f o m 3:e punkten. 5

7 Notera å fort du kan bör du skriva ner vad du sett/upplevt genom att besvara följande frågor: Vad har inträffat? Vem var inblandad? När skedde det? unde du reagera direkt? Vem kontaktade du? Det ger ansvariga personer något att börja arbeta utifrån när de tar vid med utredningen och arbeta fram åtgärder mot kränkningen. ätt till stöd och hjälp Den utsatta personen har rätt att få stöd och hjälp. Tänk på att det är dennes upplevelse som är utgångspunkten för åtgärder. tgärderna diskuteras alltid i samråd med den utsatta. 6

8 utiner för utredning och dokumentation När diskriminering, trakasserier eller annan kränkning har skett och händelsen har kommit till personals kännedom och/eller rapporterat i enlighet med Agerande vid kränkning ska en utredning påbörjats. Utredning. ektor ansvarar med hjälp av klassföreståndare/mentor och elevhälsa för att händelsen utreds. ektor ansvarar för ansvarsfördelning i utredningen samt för att förvara den samlade dokumentationen. I det fall en rektor är inblandad i händelsen skall gymnasiechefen ansvara för utredningen. Dokumentation ska ske över när?, var?, vad? och av vem/vilka? är inblandade i händelsen. Hur kom det till vår kännedom? inns det fler bakomliggande orsaker till att det skedde? e vidare under direkta åtgärder och åtgärder I samband med utredningen ska även en kontaktperson utse för den/de utsatta personen/ -erna som ansvarar för att informera om vad som händer samt för att föra fram den/de utsattas tankar och behov till utredningsgruppen. Även för den/de som utsatt någon för kränkningen ska en kontaktperson utses för att informera och inhämta information till utredningsgruppen. ektor ansvarar för att dokumentationen redovisas till förvaltningen enligt fastställda rutiner. Direkta åtgärder. amtal med den/de som utfört kränkningen och klargör att detta betraktas som diskriminering/annan kränkande behandling. Var tydlig med att det måste upphöra omedelbart. Meddela att uppföljning kommer att ske inom tre veckor. tgärder Utse kontaktpersonerna så fort som möjligt, senast två dagar efter händelsen. ammanställ informationen om kränkningen och lyssna av om de direkta åtgärderna har gett effekt vid uppföljningen. Om de har upphört, undersök om detta kan ses som en engångsföreteelse eller om det kräver att vi utarbetar rutiner för att det inte ska hända igen. Vid fortsatt diskriminering/annan kränkande behandling ansvarar rektor för att nödvändiga disciplinåtgärder vidtas. 7

9 Ansvarsfördelning Gymnasiechefen har det yttersta ansvaret för likabehandlingsplanens implementering på skolan. Den lagstiftning som styr arbetet är: Diskrimineringslagen, kollagen, 14 a kap., Lycksele kommuns personalpolitiska mål och Internkontroll av arbetsmiljön vid Tannbergsskolan. Gymnasiechef/rektor är skyldig att e till att all personal, alla elever och deras vårdnadshavare har kännedom om likabehandlingsplanen samt att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan. e till att personalen fullgör de skyldigheter de har enligt lag. e till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers och personals lika rättigheter samt att förebygga och motverka kränkande behandling utifrån lagens sex diskrimineringsgrunder. rligen upprätta och utvärdera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever. enast den 1 september lämnas upprättad likabehandlingsplan till förvaltningschefen. e till att utredning görs och att i förekommande fall åtgärder vidtas då skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. Bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling följs upp. e till att skolpersonal har gemensamma rutiner för dokumentation av ärenden gällande diskriminering och annan kränkande behandling samt för de åtgärder som vidtagits. 8

10 Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: Arbeta enligt skolans likabehandlingsplan. Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar i sin undervisning och bemötandet av andra. Meddela ansvarig rektor då misstänkt diskriminering eller kränkande behandling upptäcks, se Agerande vid kränkning. Dokumentera diskriminering eller annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas enligt uppgjorda rutiner. Det är alla elevers gemensamma ansvar att: Påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer till en vuxen på skolan, se Agerande vid kränkning. Inte kränka eller trakassera personer i sin omgivning. ölja de gemensamma ordningsreglerna. 9

11 Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är ett verktyg för att stärka varje individs rätt till lika rättigheter, trygghet och lust till studier/arbete. ör att verktyget ska fungera krävs en årlig utvärdering och revidering av mål och åtgärder. Mål kolan skall ha en aktuell likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga skolans vision. n halv temadag om likabehandlingsplanen där vi fördjupar i delar av planen utifrån tanken att vi under tre års cykel ska öka kunskapen inom alla planens delar. Temadagen omfattar all pedagogisk personal och genomförs på skolgemensam fortbildningstid. Bättre att agera en gång för mycket än en gång för lite vid misstanke om diskriminering. Aktiviteter för att nå målen Utvärdering och revidering av planen varje läsår resultatet skall redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen samt i kommande års likabehandlingsplan ammanställ reaktionerna och informationen från användandet av samtalsmall vid utvecklingssamtal och medarbetarsamtal/u-samtal. Genomför utvärdering av temadagen en vecka efter det att den genomförts. Tidpunkt Höstterminen: Utvärdera temadagen Vårterminen: Utvärdera samtalsmall Utvärdera måluppfyllnaden i likabehandlingsplanen evidera likabehandlingsplanen för det kommande läsåret Ansvar Utvärdera temadagen Utvärdera samtalsmall Utvärdera måluppfyllnad evidering/ny plan ektorsgruppen kyddombud ektorsgruppen Gymnasiechef 10

12 Information ör att likabehandlingsplanen ska bli ett verktyg i skolans förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling krävs att alla känner till den och vet vad den står för samt vilka yttre ramar som finns. Mål Alla anställda på skolan samt alla elever och deras vårdnadshavare skall känna till skolans likabehandlingsplan och aktuell lagstiftning. Aktiviteter för att nå målen Information om likabehandlingsplanen och aktuell lagstiftning på skolans hemsida. Information om likabehandlingsplanen till eleverna vid skolstart. Information om likabehandlingsplanen till personal vid anställning. Halvdagstema om likabehandling i stort och med en fördjupning av två till tre diskrimineringsgrunder per läsår. ontinuerligt arbete i arbetslagen under läsåret. Tidpunkt Läsåret Implementera likabehandlingsplanen Höstterminen: Information om likabehandlingsplanen och aktuell lagstiftning. Halvdagstema om likabehandlingsplanen. Ansvar Information till eleverna Information till personal Halvdagstema Information på hemsidan lassföreståndare/mentor ektorsgruppen Gymnasiechef och rektorer Gymnasiechef och webbansvarig 11

13 artläggning yftet med en kartläggning är att finna områden på skolan som vi ska fokusera på för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling. artläggningen ger oss kännedom om nuläget och underlag för utvärdering av uppsatta mål och revidering av planens fortsatta mål och åtgärder. Mål kapa rutiner för och genomföra en kartläggning av om och i så fall på vilket sätt diskriminering och kränkande behandling förekommer på skolan. Aktiviteter för att nå målen Lägga in de sju diskrimineringsgrunderna som punkter i skyddsronderna. Utforma en elevenkät och personalenkät. Utforma en samtalsmall vid utvecklingssamtal. Tidpunkt Höstterminen: Utforma enkät och samtalsmall Vårterminen: Lägga in de sju diskrimineringsgrunderna i mallen för skyddsronderna ammanställa och lägga in resultatet i kvalitetsredovisningen och i nästa års likabehandlingsplan Ansvar levenkät Personalenkät amtalsmall elev amtalsmall personal kyddsrond ammanställning kyddsombud ektorsgruppen kyddsombud Arbetslag kyddsombud ektorsgruppen Gymnasiechef Gymnasiechef 12

14 Diskriminering på grund av kön Den som känner sig diskriminerad på grund av sitt kön kan uppleva former av utfrysning, förlöjliganden och skämt som härrör till personens könstillhörighet. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, särbehandling eller trakasserier på grund av sitt kön. Aktiviteter för att nå målen Ökat fokus på och ifrågasättande av könsnormer vid samlevnadsundervisningen. träva efter att i möjligaste mån undvika enkönade undervisningsgrupper och arbetslag/ personalgrupper. Uppmärksamma nedsättande språkbruk bland elever och personal. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk önsfördelning vid gruppsammansättningar Vårterminen amlevnadsundervisning önsfördelning i nästa läsårs arbetslag önsfördelning i elevgruppssammansättning nästa läsår Ansvar pråkbruk önsfördelning arbetslag/ personalgrupper önsfördelning elevgrupp amlevnadsundervisning All personal och alla elever Gymnasiechef ektor Undervisande lärare 13

15 Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck I Oavsett om någon uppvisar könsöverskridande identitet eller uttryck ska personen känna sig trygg och respekterad av alla på skolan. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Belyses som en del i samlevnadsundervisningen för eleverna. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk amlevnadsundervisningen apportera diskriminering Ansvar pråkbruk amlevnadsundervisning apportering All personal och alla elever Undervisande lärare ektorsgruppen 14

16 Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Alla har rätt att själv bestämma sin etiska tillhörighet och inte utsättas för rasism och främlingsfientliga åsikter eller handlingar. Med etnisk tillhörighet avser vi personer som tillhör en grupp av personer med samma nationella eller etisk ursprung, ras eller hudfärg. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet. Ökad kunskap hos personalen gällande diskriminering på grund av etnisk och kulturell tillhörighet. Aktiviteter för att nå målen kapa informationsmaterial om etnisk och kulturell tillhörighet. Jobba mot rasism och främlingsfientlighet genom att uppmärksamma språkbruket. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk Höstterminen kapa informationsmaterial Ansvar pråkbruk Informationsmaterial All personal och alla elever ektorsgruppen 15

17 Diskriminering på grund av funktionshinder ör att alla ska trivas på Tannbergsskolan och kunna ha elevens lärande i centrum ska vi vara tillgänglig för alla oavsett funktionshinder. Med funktionshinder avser vi både fysiska, psykiska och intellektuella hinder, till exempel allergi, dyslexi och ADHD. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av sitt funktionshinder. Aktiviteter för att nå målen Vid planering av verksamheten arbeta för att alla elever och personal skall ha lika möjligheter att delta, oavsett funktionsnivå. artlägga och åtgärda eventuella fysiska hinder i skolmiljön för elev innan denne börjar på skolan. ärskild uppmärksamhet vid elevhälsomöten/-råd gällande elevens situation. Tidpunkt Läsåret Verksamhetsplaneringar levhälsomöten levhälsoråd Vårterminen Överlämnande konferenser Ansvar Verksamhetsplanering levhälsomöten levhälsoråd Överlämnande konferens Gymnasiechef ektorsgruppen pecialpedagog Ansvarig rektor Ansvarig rektor YV 16

18 Diskriminering på grund av sexuell läggning Oavsett någons sexuella läggning ska personen känna sig trygg och respekterad av alla på skolan. Med sexuell läggning menar vi homo-, bi- eller heterosexuella personer. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av sin sexuella läggning. Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av sexuell läggning skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Belyses som en del i samlevnadsundervisningen för eleverna. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk amlevnadsundervisningen apportera diskriminering Ansvar pråkbruk amlevnadsundervisning apportering All personal och alla elever Undervisande lärare ektorsgruppen 17

19 Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning Ingen på Tannbergsskolan ska missgynnas för sin religion eller annan trosuppfattning mot målet att ge eleverna ett verktyg för ett livslångt lärande. Med annan trosuppfattning avser vi personer som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism (att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma). Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av religion eller annan trosuppfattning Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma språkbruk apportera diskriminering Ansvar pråkbruk apportering All personal och alla elever ektorsgruppen 18

20 Diskriminering på grund av ålder n persons ålder ska inte vara något som hindrar dennes deltagande i aktiviteter som skolan erbjuder eller orsaka att en person inte känna sig respekterad. Mål Ingen elev eller personal skall utsättas eller uppleva sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller särbehandling på grund av ålder Aktiviteter för att nå målen Diskriminering på grund av ålder skall alltid påtalas till närmaste chef eller klassföreståndare/mentor. Tidpunkt Läsåret Uppmärksamma åldersdiskriminering Ansvar ldersdiskriminering Arbetslag lassföreståndare/mentorer 19

21 ammanfattning av kartläggning och utvärdering De har möten. leverna i de nationella programmen har varje vecka klassråd, där de har möjlighet att påverka sin skolsituation. valt representanter till skolans elevråd som är med på elevrådets leverna på verksamhetsträningen har fått göra en elevenkät som består av bilder för att vi ska få fram hur de trivs på skolan. I elevenkäten framkommer från elever på verksamhetsträningen att de är trygga i sin skolmiljö. ndast en av 16 känner sig inte trygg. n elev känner sig otrygg till och från skolan. Ingen elev ska känna tveksamhet om den är trygg eller inte. Det måste bli bra för alla. å fort personal får kännedom om att någon elev inte är trygg eller har blivit kränkt ska det utredas och åtgärdas. Både vid elevintervjuerna och från elevenkäten för de nationella programmen på gymnasiesärskolan framkommer det att 87 % av eleverna är trygga både på skolan och med lärare och annan personal. 80 % av eleverna har kamrater i skolan. Under läsåret 13/14 ska vi fortsätta med implementeringen av likabehandlingsplanen, ingen elev ska bli illa behandlad på skolan 20

22 Likabehandlingsplanens åtgärder 2013/2014 Under läsåret 2013/2014 avser vi att genomföra nedanstående åtgärder för att jobba förebyggande mot all typ av diskriminering, trakasserier och andra kränkande handlingar så att alla elever och all personal ska känna sig trygga och respekterade på Tannbergsskolan. tt övergripande tema för läsåret är Värdegrund. Höstterminen Informera om likabehandlingsplanen. ortsätta att utveckla enkätfrågor till elever. ektor i samverkan med arbetslagen, analyserar elevenkätens resultat avseende kränkningar elev-elev och personal-elev, samt planerar och genomför åtgärder för att nå förbättringar. kolans arbetslag utformar samtalsmall för utvecklingssamtal med elever. Vårterminen Använda utformade samtalsmallar. Jobba in kartläggning i samband med skyddsronderna. ammanställ utvärdering av läsårets arbete med likabehandlingsplanen. -samtalsmall -resultat av enkäter -implementering av kartläggning i skyddsronder och -inrapporterade kränkningar. Upprätta ny likabehandlingsplan inför läsåret 2014/2015. Läsåret 2013/2014 okus på respektfullt bemötande och på vårt språkbruk på skolan. Göra Gymnasiesärskolan mer synlig på Tannbergsskolan Arbeta med implementeringen av kunskapssynen inom gymnasiesärskolan Arbeta med att stärka elevernas självförtroende Att låta eleverna konkret arbeta med likabehandlingsplanen i undervisningen. ortsätta med introduktionssamtal hos kurator för åk 1 elever. ortsätta med implementeringen av likabehandlingsplanen. örmedla den till elevernas boenden och Daglig verksamhet. Vid samlevnadsundervisningen lyfta fram likabehandlingsplanen. apportera all misstänkt och faktisk diskriminering. apportera all misstänkt och faktisk diskriminering vidare till förvaltningschef minst en gång per termin. 21

23 I I

F E. Likabehandlingsplan för Särskild utbildning för vuxna 2014-2015

F E. Likabehandlingsplan för Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Likabehandlingsplan för ärskild utbildning för vuxna 2014-2015 Innehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 2 Definitioner... 3 Agerande vid kränkning... 5 utiner för utredning och dokumentation...

Läs mer

Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Direkt diskriminering... 2 Indirekt diskriminering...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 /Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 6 LEDNINGSDEKLARATION... 8 SKOLANS VISION... 8 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision Inflytande och delaktighet Kartläggning, uppföljning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Rev. HT 2014 Innehållsförteckning Sid: 1. Inledning 4 2. Vision 5 2.1 Elevernas delaktighet

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Årjängs gymnasieskola

Årjängs gymnasieskola Årjängs gymnasieskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/14 2013-09-09 INNEHÅLL 1. Inledning... - 2 - Syfte... - 2 - Mål... - 2 - Lagar... - 2 - Viktiga definitioner... - 3 -

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Uppsala Musikklasser, september 2014 Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Estetiska programmet Bild och formgivning samt Estetisk media Anderstorpsskolan, Skellefteå Rektor: Sara Lundström Haglind Innehållsförteckning Inledning Organisation

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer