ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 28 oktober 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014 Eniro säkerställer en långsiktigt hållbar kapitalstruktur genom en företrädesemission och omfinansiering av lån. Återhämtning i marknaden, en unik databas och den nya produktsöktjänsten Eniro 2.0 gör att Eniro är väl positionerat för att ta tillvara möjligheter inom den växande sökmarknaden. Eniros styrelse har beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en företrädesemission om cirka 2,5 miljarder kronor med företrädesrätt för Eniros aktieägare. Företrädesemissionen är fullt garanterad av externa garanter och ett konsortium av banker. Den föreslagna kapitalanskaffningen kommer att användas för att minska bolagets lån och förbättrar relationen nettoskuldsättning/ebitda från 4,7 till 2,9 (avser de senaste 12 månaderna per 30 september 2010)1. Eniro har ingått en överenskommelse med lånebankerna avseende finansiering med förlängd löptid till och med slutet av 2014 med återställda avtalsvillkor (s.k. kovenanter). Den nya kreditfaciliteten är villkorad av företrädesemissionens genomförande. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas fastställas och offentliggöras den 24 november Förutsatt att företrädesemissionen godkänns av extra bolagsstämman den 26 november 2010 kommer teckningsperioden att löpa från den 3 december 2010 till och med den 17 december Tidigare kommunicerade kostnadsbesparingar har överträffats och de totala kostnaderna för 2010 beräknas bli cirka 350 miljoner kronor lägre jämfört med Ytterligare kostnadsbesparingar har identifierats om cirka 200 miljoner kronor under 2011 och cirka 200 miljoner kronor under 2012 (efter omstruktureringskostnader). I samband med dagens offentliggörande av delårsrapporten för de första nio månaderna uppdaterades bolagets marknadsutsikt. För innevarande år förväntas den organiska nedgången av intäkterna understiga 15%. Under 2011 förväntas nedgången av intäkterna understiga 10% för att återvända till organisk tillväxt under Baserat på EBITDA för de senaste 12 månaderna per 30 september 2010 om MSEK, justerat för övriga jämförelsepåverkande poster 1

2 2010 har varit ett utmanande år för Eniro. Nu ser vi dock att marknaden förbättras, med god tillväxt och ökade reklaminvesteringar på alla våra marknader. En starkare marknad, kombinerat med den framgångsrika lanseringen av nytt produktsök på eniro.se öppnar möjligheter för Eniro att bli en stark mediapartner för våra kunder. Strategin ligger fast, och genom att bredda vårt produkterbjudande och utöka våra säljkanaler, samtidigt som vi sätter in åtgärder för att förbättra vår säljeffektivitet, är jag övertygad om att vi kommer att kunna ta en större del av annonsmarknaden och vända tillbaka till tillväxt. Vi har också redan i år genomfört nettokostnadsneddragningar på cirka 285 miljoner kronor, och vi har identifierat en betydande potential för fortsatta kostnadsanpassningar under 2011 och 2012 för att möta intäktsnedgången på kort sikt. Förstärkningen av balansräkningen genom företrädesemissionen samt det nya avtalet med bankerna, med förlängd löptid och utökat utrymme till avtalsvillkoren, ger oss en långsiktigt stabil finansiering, vilket minskar den finansiella risken och ger oss utökat handlingsutrymme, vilket möjliggör ett fortsatt fokus på utvecklingen mot att bli allas förstahandsval när det gäller lokala söktjänster kommenterar Eniros VD Johan Lindgren. Bakgrund och motiv Bakgrund 2010 har varit ett utmanande år för Eniro. Effekterna av att bolaget är sencykliskt i kombination med interna omstruktureringar och svårigheter i samband med genomförandet av vissa interna förändringar, har medfört en försäljningsnedgång. Sammanslagningen av säljkårerna för tryckta produkter respektive online vid början av året har inverkat negativt på säljeffektiviteten och orderingången samt begränsat nykundsbearbetningen. Eniros uppfattning är att dessa frågor nu har hanterats, men bedömer att effekterna även kommer att synas i intäktsutvecklingen för 2011 till följd av eftersläpningen mellan orderingång och intäktsredovisning. Genom lanseringen av nya eniro.se i september 2010, en produktutveckling baserat på den unika och egenutvecklade databasen, har Eniro nu ett konkurrenskraftigt erbjudande som förväntas bekräfta Eniros ledande ställning inom lokala söktjänster. Den höga skuldsättningsnivån har dessutom hindrat ledningen från att fullt ut fokusera på operativa frågor under tider av svåra marknadsförhållanden och interna förändringsprocesser. Detta får nu sin lösning genom omstruktureringen av balansräkningen samt refinansieringen av bolagets banklån. 2

3 Positiva drivkrafter för den framtida utvecklingen Eniros strategi ligger fast. Verksamheten bygger även fortsatt på följande framgångsfaktorer: Bred kundkontakt med över 400,000 annonsörer i Norden; Regionens största säljstyrka med säljare som har 2,5 miljoner kundkontakter varje år; En unik databas som utgör såväl en inträdesbarriär som ett starkt säljargument; Starka varumärken som eniro.se, Gula Sidorna, Eniro , Krak, Gule Sider, gulesider.no, kvasir.no, krak.dk, Eniro och Panorama Firm vilka attraherar miljoner användare; och Fortsatt framgång för det nylanserade Eniro 2.0. Makroekonomiska indikatorer visar tecken på konjunkturåterhämtning med en förväntad BNP-tillväxt om 4,7% i Sverige 2, annonsmarknadstillväxt i Sverige om 5,0% under och en tillväxt inom sök- och katalogtjänster om 4,3% under De förbättrade marknadsförutsättningarna samt lanseringen av den nya söktjänsten (eniro.se) innebär en möjlighet för Eniro att bli en mer relevant mediapartner för sina kunder. Genom att bredda produkterbjudandet och effektivisera försäljningen, strävar Eniro efter att ta en större andel av annonsmarknaden och vända intäktsutvecklingen. Nya eniro.se har väsentligt stärkt kunderbjudandet Den 29 september 2010 lanserades nya eniro.se, med ny funktionalitet för produktsök och med en ny design. Användare kan nu betydligt enklare hitta fram till företag som säljer en viss produkt eller tjänst. Lanseringen av nya eniro.se har avsevärt stärkt Eniros kunderbjudande på den lokala sökmarknaden på internet. Styrkan i eniro.se ligger i den unika databasen, som lagrar och uppdaterar information från ett flertal källor. Utöver ett flertal publika informationskällor uppgraderas databasen med sökord som hämtas in från företagens hemsidor och produktfiler. Eniro kompletterar sedan med relevanta sökord. I tillägg till detta har Eniros stora säljstyrka en unik möjlighet att samla in ytterligare information från sina kunder. Denna process skapar en självförstärkande cirkel, där den stora databasen leder till ökad användartrafik, vilket leder till ett ökat antal kontakter mellan köpare och Eniros kunder, vilket i sin tur ökar kundvärdet av tjänsten för Eniros kunder. Vid lanseringen innehöll eniro.se cirka 100 gånger fler sökord jämfört med den gamla versionen. Eniro.se har tagits emot väl och trafiken avseende kommersiella sökningar (mätt som antalet sidvisningar) har ökat betydligt sedan lanseringen den 29 september Initialt ökade trafiken med 40%, och uppgången har sedan stabiliserats runt 35% fram till att en reklamkampanj inleddes i mitten av oktober. Lanseringen av nya eniro.se är ett viktigt steg för Eniro och ett led i strategin att bli bäst på lokala söktjänster. Eniro har nu ett avsevärt starkare erbjudande till användare och kunder. Försäljningen av nya 2 Källa: SEB Economic Research 3 Källa: irm 4 Källa: irm 3

4 annonsformat baserat på de nya möjligheterna inom produktsök kommer att starta i Sverige och Norge under januari 2011 och i Danmark under det tredje kvartalet Nya produkter och nya säljkanaler Den nya produktsöktjänsten möjliggör lanseringen av ett antal förbättrade produkter och tjänster i januari 2011, samlade under begreppet Eniro 2.0. Vid sidan av det befintliga erbjudandet som förstärks av produktsöktjänsten kommer kunderna även att erbjudas ett antal nya annonsformat som riktar sig specifikt till små och medelstora företag. Dessutom lanseras nya produkter direkt riktade mot större kunder och mediabyråer. Genom fortsatta lanseringar inom ramen för Eniro 2.0 i januari 2011 kommer även mobiltjänsterna, som idag endast marknadsförts i Norge, att kunna erbjudas inom hela Directories Scandinavia, vilket ger Eniro tillgång till den snabbväxande marknaden för mobila söktjänster. Eniro avser även att vidta åtgärder för att öka säljeffektiviteten genom att utveckla underutnyttjade kanaler som och brev. Vidare avser Eniro utveckla nya säljkanaler som till exempel via kundservice och kundweb. Säljeffektiviteten ökar genom övergången från kampanjdriven kundbearbetning (baserad på säljcykeln för tryckta produkter) till en ökad frekvens av kundkontakter, vilket skapar möjligheter för merförsäljning samt förbättrar möjligheten att behålla befintlig kundbas. Nummerupplysningstjänster via manuell betjäning och SMS har uppvisat stabilitet trots den ekonomiska turbulensen och kommer fortsätta att vara en viktig del av Eniros erbjudande. Tryckta produkter är idag lönsamma distributionskanaler för Eniro. Lönsamheten för enskilda produkter utvärderas kontinuerligt för att maximera bidraget till koncernens resultat. Snabbare anpassning av kostnadsbasen Eniro avser att ytterligare effektivisera verksamheten med särskilt fokus på effektivare produktutveckling, förbättrade säljprocesser, tjänsteleveranser och ökad kostnadskontroll. För 2010 har det uppsatta målet för kostnadsbesparingar om 250 MSEK redan uppnåtts och de totala kostnaderna för de första nio månaderna var 285 MSEK lägre än motsvarande period Eniro förväntar sig att de totala nettokostnadsbesparingarna för helåret 2010 kommer att uppgå till 350 MSEK (exklusive effekterna av avyttring och omstruktureringen av online- och offlineverksamheterna i Finland). Eniro kommer fortsätta anpassningen av kostnadsbasen under Målet är att minska kostnaderna med cirka 200 MSEK under 2011 och ytterligare 200 MSEK under Utsikter för 2010 och finansiella mål för I den delårsrapport för januari september 2010 som publicerades idag presenterade Eniro en reviderad marknadsutsikt för 2010 samt reviderade finansiella mål. Den organiska intäktsnedgången för 2010 förväntas uppgå till mindre än 15%. Nedgången i intäkter förväntas motverkas av en anpassning av de totala kostnaderna med 350 MSEK för helåret (exklusive effekterna av avyttring och omstrukturering av online och offlineverksamheterna i Finland). 4

5 Under 2011 förväntas den organiska nedgången i intäkter understiga 10%, baserat på nuvarande orderläge, positiva effekter från förbättrade marknadsförutsättningar och ökad säljeffektivitet. Eniro kommer fortsätta att anpassa kostnadsnivån under Målet för kostnadsneddragningar under 2011 är en sänkning av de totala kostnaderna om 200 MSEK jämfört med 2010 (med oförändrade valutakurser och för jämförbara enheter). Under 2012 väntas intäktsutvecklingen åter uppvisa tillväxt med gradvis förbättrade marginaler. Kostnadsbasen förväntas sänkas med ytterligare 200 MSEK jämfört med Stärkt finansiell position I syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur har styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman den 26 november 2010, genomföra en nyemission med företrädesrätt för Eniros aktieägare om cirka 2,5 miljarder kronor. Efter genomförd nyemission kommer Eniro att erhålla en stärkt finansiell och operativ handlingsfrihet. Nettomissionslikviden kommer att användas för att minska bolagets lån. Eniro har ingått ett avtal med lånebankerna avseende en långsiktig finansiering om cirka 5 miljarder kronor. Förfallodagen har förlängts från 2012 till slutet av 2014 och utrymmet till uppställda avtalsvillkor har utökats. Den nya kreditfaciliteten är villkorad av genomförandet av nyemissionen som beslutats av bolagets styrelse. Villkor för företrädesemissionen Aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till deras innehav. Teckning kan även ske utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska, i första hand, ske till dem som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 26 november 2010 (kallelse utfärdas separat). Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen kommer vara den 1 december Teckningsperioden kommer löpa från och med den 3 december 2010 till och med den 17 december 2010, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Beslut om det högsta belopp med vilket aktiekapitalet kommer att ökas, det maximala antalet aktier som ska emitteras samt teckningskursen förväntas fastställas av styrelsen senast den 24 november 2010 och offentliggöras därefter. De nya aktierna kommer i alla avseenden att vara likställda med bolagets befintliga aktier. I syfte att underlätta företrädesemissionen har styrelsen även beslutat att lägga fram relaterade förslag på den extra bolagsstämman, innefattande ändringar av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och, om detta erfordras för att genomföra företrädesemissionen som planerat, att överföra ett belopp från bolagets övrigt eget kapital till dess aktiekapital. 5

6 Garantier Företrädesemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, 100% garanterad av Danske Markets, DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, The Royal Bank of Scotland, SEB Enskilda och Swedbank, vilka agerar Joint Global Coordinators, Joint Lead Managers och Joint Bookrunners, samt av externa garanter. De externa garanternas åtaganden uppgår sammanlagt till cirka 20% av företrädesemissionen. Preliminär tidplan för företrädesemissionen 24 november De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, bland annat teckningskurs och teckningsrelation, fastställs av styrelsen och offentliggörs därefter genom ett pressmeddelande 26 november Extra bolagsstämma godkänner den företrädesemission som beslutats av styrelsen och beslutar om styrelsens övriga förslag relaterade till företrädesemissionen 1 december Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i Eniros aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen 2 december Prospektet offentliggörs 3 december 14 december Handel med teckningsrätter 3 december 17 december Teckningsperiod 23 december Offentliggörande av utfallet Webbsänd telefon konferens för analytiker kl En webbsänd telefon konferens för analytiker kommer att hållas idag kl Eniros styrelseordförande Lars Berg och koncernchef och VD Johan Lindgren kommer att presentera resultatet för det tredje kvartalet 2010 och besvarar frågor. För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:: SE: + 46 (0) UK: US: Presentationen, som hålls på engelska, direktsänds på följande länk: 6

7 Webbsänd telefon konferens för media kl En webbsänd telefonkonferens för media kommer att hållas idag kl Eniros styrelseordförande Lars Berg och koncernchef och VD Johan Lindgren kommer att presentera resultatet för det tredje kvartalet 2010 och besvarar frågor. För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: + 46 (0) UK: US: Presentationen, som hålls på svenska, direktsänds på följande länk: För mer information: Lars Berg, styrelseordförande (nås genom CG) Johan Lindgren, koncernchef och VD (nås genom CG) Birgitta Henriksson, tf Chef Investor Relations, Ovanstående information är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010 kl Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer. Eniro har anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på VIKTIGT MEDDELANDE Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att teckna aktier i Eniro. Ett prospekt om företrädesemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att sammanställts och inlämnas till Finansinspektionen. Efter det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på Eniros hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara 7

8 lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan. Danske Markets, DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, The Royal Bank of Scotland, SEB Enskilda och Swedbank agerar för bolaget och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras respektive klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Danske Markets, DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, The Royal Bank of Scotland, SEB Enskilda och Swedbank åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av dessa, eller å dessas vägnar, i samband med bolaget och de nya aktierna, eller företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Danske Markets, DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea, The Royal Bank of Scotland, SEB Enskilda och Swedbank i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag samt allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som de annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande. Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon myndighet. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande med undantag för på grundval av sådan information i prospekt som publiceras på Eniros hemsida i vederbörlig ordning. Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Eniro har inte godkänt något erbjudande av aktier eller teckningsrätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller teckningsrätter kommer att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller teckningsrätter kommer att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en Relevant Medlemsstat ) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande om aktier eller teckningsrätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller teckningsrätterna endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater: (a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet eller tillstånd, vars enda bolagsmässiga syfte enskilt är att investera i värdepapper; (b) till juridisk person som faller under följande två eller fler kriterier: (1) ett medeltal av minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret; (2) en total balansräkning om mer än 43 miljoner euro och (3) en årlig nettoomsättning uppgående till mer än 50 miljoner euro, i enlighet med det senaste års- eller koncernrapporterna; eller (c) i något annat hänseende som inte kräver att bolaget publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. 8

9 För dessa syften betyder uttrycket ett erbjudande om aktier eller teckningsrätter till allmänheten i någon Relevant Medlemsstat kommunikation i någon form och tillräcklig information baserat på villkoren för erbjudandet av aktier och eller teckningsrätter att erbjudas för en investerare att besluta om att köpa värdepapper, som också kan kombineras i sådan Relevant Medlemsstat genom någon åtgärd implementerande prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket prospektdirektivet menas Direktiv 2003/71/EEG inklusive implementerande åtgärder i respektive Relevant Medlemsstat. Storbritannien Denna information riktar sig endast till (i) personer som är utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som är kvalificerade under artikel 19(5) i Financial Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Order ) eller (iii) är personer som är kvalificerade under artikel 49(2)(a) till (d) (alla sådana personer i (ii) och (iii) refereras till som high net worth entities, icke-inkorporerade associationer, etc. ) i Order (alla sådana personer refereras gemensamt till som relevanta personer ). De nya aktierna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana nya aktier kommer endast företas gentemot relevanta personer. Person som inte är en relevant person ska inte handla eller förlita sig på detta prospekt eller något av dess innehåll. Framtidsinriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Eniro anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Eniros framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar. 9

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) Teckningsrelation: En (1) befintlig Aktie berättigar aktieägarna till en (1) Teckningsrätt. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av trettio (30)

Läs mer

Genom transaktionen förbättras Eniros finansiella ställning, resultat och kassaflöde. Transaktionen innebär i korthet att:

Genom transaktionen förbättras Eniros finansiella ställning, resultat och kassaflöde. Transaktionen innebär i korthet att: EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners.

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners. Inbjudan till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010 Joint Global Coordinators Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Företrädesemissionen i korthet Med SAS eller Bolaget avses

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008 18NOV200812490184 Inbjudan till teckning av preferensaktier i Swedbank AB:s nyemission 2008 Joint Bookrunners J.P. Morgan Merrill Lynch International Swedbank Markets 1 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) V INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PA RESOURCES AB (PUBL) VIKTIGT INFORMATION TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj

Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201318243927 Inbjudan till förvärv av aktier i Sanitec Oyj 12NOV201317574882 Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners 21NOV201318030863 30JUN200614591149 Joint Bookrunner 21JUL200619232385

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) joint lead managers och joint book runners co-lead manager VIKTIG INFORMATION INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad.

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad. Första kvartalet: Januari-mars

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DU KOMMER SOM AKTIEÄGARE I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) ATT ERHÅLLA TECKNINGSRÄTTER. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I COM HEM HOLDING AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunner Financial Advisor VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer