Sammanträdesdatum Regionstyrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Regionstyrelse"

Transkript

1 Plats och tid Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:15-15:00 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Eva Lindberg (S) (ordförande) Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Magnus Svensson (C) Fredrik Åberg Jönsson (V) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Richard Carlsson (SD) Liz Zachariasson (SD) Hans Backman (L) Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) ersätter Jan Lahenkorva (S) Marcus Gard (S) Marie Frestadius (S) Kristina Sjöström (V) Ann-Charlotte Granath (M) Linda Elgestad (M) Håkan Rönström (M) Fredrik Hellberg (SD) Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Färnstrand (Regiondirektör) Christian Lundback (Kanslidirektör) Bo Svedberg (Ekonomidirektör) Underskrifter Sekreterare... Ann Vestholm Ordförande.... Eva Lindberg (S) Justerande.... Henrik Olofsson (SVG) ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Regionstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Diariet... Ann Vestholm Datum för anslags nedtagande 1 (36)

2 Kenneth Nilshem (C) (Ordförande Regionfullmäktige) Utses att justera Henrik Olofsson (SVG) Justeringens plats och tid et omfattar (36)

3 ÄRENDELISTA 40 Val av justerare/justeringstid 41 Fastställande av dagordning 42 Anmälan av delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Beslut - Program för uppföljning av privata utförare 45 Information - Månadsrapport jan-feb 46 Beslut - Budget och planeringsförutsättningar Beslut - Årsredovisning Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg Beslut. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse Beslut. Politisk inriktning - Måldokument 53 Beslut - Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning 54 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 55 Beslut. Infrastruktur i Gävle - Programbeställning Gävle Masterplan 56 Beslut - Godkännande av komplettering avseende Handlingsplan för klimat och miljö Beslut - Botniska korridoren - Samverkan Norra Sverige 58 Beslut Nominera ombud till Svensk Kollektivtrafik, Norrtåg Ekonomiska förening, Intresseföreningen Bergslaget och Stiftelsen Norrlandsfonden 59 Beslut - Motion (L) - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism Beslut. Motion (SD) - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Info. Motion (SVG) - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor 62 Info.Motion (KD) - Förbättra tillgänglighet av information för döva 63 Info. Medborgarförslag - Anställdas julfest 64 Tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst 65 Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 3 (36)

4 40 Val av justerare/justeringstid (RS 2019/1) Beslut Regionstyrelsen utser Henrik Olofsson (SVG) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll med justeringstid (36)

5 41 Fastställande av dagordning (RS 2019/2) Beslut Regionstyrelsen fastställer utsända dagordning. 5 (36)

6 42 Anmälan av delgivningar 2019 (RS 2019/3) Nedan delgivningar anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag. Ledamöter LHR Informationsförvaltningsberättelse 2018 Fördelning av medel-tillväxtverkerket SKL-Framgångsfaktorer i det regionala utvecklingsuppdraget 14 RF Direktiv för gåvor, representation och resor 15 RF Reglemente om uppföljning 17 RF Revisionsrapport - Granskning - Regionens arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro Regionfullmäktige (36)

7 43 Anmälan av delegationsbeslut 2019 (RS 2019/4) Nedan delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag. Regiondirektörens beslut om delegation-val av ombud till Sveriges Ekokommuner 7 (36)

8 44 Beslut - Program för uppföljning av privata utförare (RS 2018/621) Beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande. Program för uppföljning av privata utförare antas. Region Gävleborg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari Region Gävleborg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med KL 5 kap 3. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av t.ex uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Bo Svedberg föredrar ärendet. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande. Program för uppföljning av privata utförare antas. Expedieras till Regionfullmäktige Program för uppföljning av privata utförare Prot utdrag 47 Program för uppföljning av privata utförare 267 RS Information - Program för uppföljning av privata utförare 8 (36)

9 45 Information - Månadsrapport jan-feb (RS 2019/5) Bo Svedberg informerar om styrelsens samt nämndernas resultat. 9 (36)

10 46 Beslut - Budget och planeringsförutsättningar (RS 2018/1912) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande: 1. Godkänna upprättat förslag till Budget- och planeringsförutsättningar , som ska ligga till grund för verksamhetsplanering och budgetarbete inför Uppdra till nämnderna att vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom tilldelade ramar Antecknas att Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Rickard Carlsson (SD, Liz Zachariasson (SD), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) avstår att delta i beslutet. Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2020 och ekonomisk plan I del 1, som beslutades av regionstyrelsen den 30 januari ( 8) angavs utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 20 mars, inkluderas de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar. I budget- och planeringsförutsättningarna fördelas ekonomiska ramar för 2020 till regionens nämnder. Ramarna förutsätter att åtgärder vidtas för att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet, vilket ska beaktas i nämndernas årsplaner. Bo Svedberg föredrar ärendet. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta följande: 1. Godkänna upprättat förslag till Budget- och planeringsförutsättningar , som ska ligga till grund för verksamhetsplanering och budgetarbete inför Uppdra till nämnderna att vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom tilldelade ramar Expedieras till Samtliga nämnder Revisorer Ekonomistab 10 (36)

11 Budget- och planeringsförutsättningar Budget- och planeringsförutsättningar (36)

12 47 Beslut - Årsredovisning 2018 (RS 2018/2139) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande: Årsredovisning 2018 godkänns Regionstyrelsen lämnar en årsredovisning för 2018 där fyra områden anger riktningen för det politiska arbetet: Hela Gävleborg ska leva och utvecklas, Ett grönt och hållbart Gävleborg, En välfärd att lita på, En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå. Johan Färnstrand föredrar ärendet Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande: Årsredovisning 2018 godkänns Expedieras till Regionfullmäktige Årsredovisning HN Redovisning av medelsförvaltning 2018(293686) (0)_TMP HN - Redovisning av medelsförvaltning HSN Redovisning av medelsförvaltning INFORMATION och BESLUT(293669) (0)_TMP 33 KKN Redovisning av medelsförvaltning januari december 2018(293955) (0)_TMP Redovisning av medelsförvaltning HSN(293712) (0)_TMP Redovisning av medelsförvaltning 2018 KKN 8 FHVNprotokoll - Medelsförvaltning Redovisning av medelsförvaltning FHVN FHRN - Delegationsbeslut medelsförvaltning PN Medelsförvaltning för 2018 Bokslut o medelsförvaltning helår (36)

13 13 (36)

14 48 Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2018 (RS 2019/508) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning för 2018 godkänns. Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, 54. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning för 2018 godkänns. Expedieras till Regionfullmäktige Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2018 Årsredovisning Folkteatern Gävleborg (36)

15 49 Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2018 (RS 2019/507) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Hälsinglands museums årsredovisning för 2018 godkänns. Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, 53. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Hälsinglands museums årsredovisning för 2018 godkänns. Expedieras till Regionfullmäktige Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2018 Årsredovisning Hälsinglands museum (36)

16 50 Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg 2018 (RS 2019/506) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs årsredovisning för 2018 godkänns. Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, 52. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs årsredovisning för 2018 godkänns. Expedieras till Regionfullmäktige Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg 2018 Årsredovisning Länsmuseet Gävleborg (36)

17 51 Beslut. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2018 (RS 2019/405) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. Demokratiberedningen har lämnat verksamhetsberättelse för Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. Expedieras till Regionfullmäktige Demokratiberedningens verksamhetsberättelse (36)

18 52 Beslut. Politisk inriktning - Måldokument (RS 2019/518) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande 1. Att regionfullmäktige fastställer Politisk inriktning för Region Gävleborg En central del i arbetet med att förverkliga politiska beslut är att utforma budget för verksamheten i Region Gävleborg. Arbetet handlar om att överföra och förverkliga politiska beslut och inriktningar till verksamheten. Budgetprocessen sker stegvis och inkluderar flera beslutande organ, vilka avsätter sina egna dokument. Hela processen kan beskrivas som Region Gävleborgs styrkedja. Den politiska inriktningen anger övergripande politiska mål för all verksamhet i Region Gävleborg och ligger därmed till grund för bl.a. budget- och planeringsförutsättningar Dokumentet omfattar hela mandatperioden och är av strategisk art. Expedieras till Regionfullmäktige Tjänsteskrivelse - Politisk inriktning Politisk_inriktning_RG 18 (36)

19 53 Beslut - Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning (RS 2018/1747) Beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande. 1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionfullmäktige. Regionens revisorer har inkommit med följande revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning. Regionfullmäktige beslutade den 28 november 2018, 229, att överlämna revisionsrapporten till regionstyrelsen för beredande av svar. Ärendet har behandlats i styrelsens personalutskott. Förslag till beslut Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen ska besluta följande. 1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionfullmäktige. Expedieras till Regionfullmäktige Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning Svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning. RS v (003) Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning 229 RF Anmälan av revisionsrapport - "Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning " 11 PU Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning 19 (36)

20 54 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 (RS 2018/1496) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande Ärendet bordläggs och återupptas senare under dagens sammanträde. Ärendet har behandlats i regionstyrelsens personalutskott. Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet bordläggs och återupptas senare under dagens sammanträde, se PU Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 21 feb 2019 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18 (3) Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 20 (36)

21 55 Beslut. Infrastruktur i Gävle - Programbeställning Gävle Masterplan (RS 2019/465) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande Programbeställning för Gävle Masterplan godkänns samt att fortsatt politisk hantering sker inom Hållbarhetsnämnden I och runt Gävle pågår/planeras för ett stort antal infrastrukturåtgärder där Trafikverket och Gävle kommun samt i många fall även Region Gävleborg samverkar. Genomförandet av dessa projekt kräver en omfattande samordning mellan parterna. För att strukturera detta samarbete föreslås ett program som omfattar tidsplanering, resursallokering, avtalsfrågor, kommunikation, riskhantering, trafikkoordinering m.m. Varje projekt kommer att ha egna projektorganisationer, men programmet ska ha en samordnande funktion mellan de olika projektorganisationerna. Åtaganden för Region Gävleborg som organisation berör framförallt allokering av erforderliga personalresurser för genomförandet av programmet för Gävle masterplan. Det kommer vidare även innebära konkreta åtaganden för respektive projekt: Näringen: Ø Kollektivtrafikförsörjning av nya området Ø Finansiering av förbindelser över spåren (via länsplanen) Gävle Västra: Ø Kollektivtrafikförsörjning av den nya stationen Ø Finansiering av den nya stationen (via länsplanen) Ø Samordna med Framtidsbygget och fastighetsutveckling i närområdet Väg 76: Ø Kollektivtrafikutveckling av berörda områden Ø Finansiering av eventuella åtgärder (via länsplanen) Potentiella nyttor kopplat till regional utveckling för dessa projekt kan även förväntas vara: Näringen: Ø Innovation och smarta hållbara städer och samhällen Gävle Västra: Ø (Positiv) påverkan regional arbetsmarknad Ø Stationssamhällenas roll i regionen behov av ökad regional fysisk planering Ø Kunna eller vilja använda den nya stationen, beroende på samordning av det nya stationsområdet med fastighetsutveckling. Väg 76: Ø Kraftfulla satsningar på hållbara transportsätt (person och gods) Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskott. 21 (36)

22 Förslag till beslut Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen att godkänna förslaget till Programbeställning för Gävle Masterplan samt att fortsatt politisk hantering sker inom Hållbarhetsnämnden Expedieras till Hållbarhetsnämnden Programbeställning Gävle masterplan Gävle växer och regional utveckling_rs feb UU Beslut - Infrastruktur i Gävle - Programbeställning Gävle Masterplan 22 (36)

23 56 Beslut - Godkännande av komplettering avseende Handlingsplan för klimat och miljö 2017 (RS 2019/355) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande Näringsdepartementet begärda kompletteringen avseende Handlingsplan för klimat och miljö 2017 godkänns. Enligt villkorsbeslutet 2017 och 2018 ska berörda landsting redovisa handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden Näringsdepartementet har mottagit Region Gävleborgs handlingsplan, men begär enligt mail komplettering avseende förtydliganden från ett antal organisationer. För Region Gävleborgs del avser kompletteringen förtydligande av punkten 4 i mailet, d.v.s. att visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft kan bidra till att nå relevanta delar av det av riksdagen fastställda generationsmålet och de fastställda miljökvalitetsmålen. Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskottet. Förslag till beslut Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen att godkänna den av Näringsdepartementet begärda kompletteringen avseende Handlingsplan för klimat och miljö Expedieras till Regeringskansliet Tillvaxtverket Begäran om komplettering Bilaga till begäran om redovisning 20 UU Beslut - Komplettering avseende Handlingsplan för klimat och miljö (36)

24 57 Beslut - Botniska korridoren - Samverkan Norra Sverige (RS 2019/424) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande 1. Region Gävleborg har för avsikt att delta i projektet Botniska korridoren Uppdrar till regiondirektören att senast i juni återkomma med slutgiltig projektplan, budget och specificerad medfinansiering för projektet Botniska korridoren Botniska korridoren är huvudsakligen ett samarbete mellan regionalt utvecklingsansvariga i de fem nordliga länen och Örebro län. Det finns även tankar om att få med Dalarna i arbetet. Tillsammans arbetar vi på lång sikt för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa. Parterna är överens om att en samarbetsplattform med resurser för att koordinera arbetet stärker norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar, skapar tyngd och ger oss större genomslagskraft på nationell och europeisk nivå. Nu pågår förberedelser för ett fyraårigt projekt - för att gå hand i hand med den nationella infrastrukturplaneringen - som ska arbeta med tre huvudsakliga delar. Framtagande av en gemensam beskrivning av norra Sverige ur ett infrastrukturperspektiv, ett strategiskt påverkansarbete på EU-nivå samt bidra till ett gynnsamt utfall för bristerna inom Botniska korridoren vid antagandet av kommande nationella plan för transportinfrastrukturen. Ett inriktningsbeslut om att delta i samarbetet är ett politisk ställningstagande på övergripande nivå inför att Norrtåg AB som samlande part i närtid lämnar in en 1:1-ansökan för projektets hela geografi. Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskott. Förslag till beslut Utvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande 1. Region Gävleborg har för avsikt att delta i projektet Botniska korridoren Uppdrar till regiondirektören att senast i juni återkomma med slutgiltig projektplan, budget och specificerad medfinansiering för projektet Botniska korridoren Expedieras till Regiondirektören Hållbarhetsförvaltningen/Avdelning infrastruktur och samhällsplanering 24 (36)

25 Projekt Botniska korridoren UU Beslut - Botniska korridoren - Samverkan Norra Sverige 25 (36)

26 58 Beslut Nominera ombud till Svensk Kollektivtrafik, Norrtåg Ekonomiska förening, Intresseföreningen Bergslaget och Stiftelsen Norrlandsfonden (RS 2019/7) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande för mandatperioden Svensk Kollektivtrafik RS nominerar Tommy Berger (S) som ledamot Hans Backman (L) som ersättare 2. Norrtåg Ekonomiska förening RS nominerar till styrelsen Jan Lahenkorva (S) som ledamot Alexander Hägg (M) som ledamot Eva Lindberg (S) som ersättare RS utser till årsstämman Marie-Louise Dangardt (S) som ombud Henrik Olofsson (SV) som ersättare 3. Intresseföreningen Bergslaget styrelse RS nominerar: Jan Lahenkorva (S) som ledamot Alf Persson (M) som ersättare 4. Stiftelsen Norrlandsfonden styrelse RS nominerar Eva Lindberg (S) som ledamot Håkan Rönström (M) som ersättare 5. Almi Företagspartner Gävle Dala Peter Kärnström (S) som ledamot Håkan Rönström (M) som ledamot Regionstyrelsen beslutade samt ledamöter/ersättare/ombud till olika organ. Vid dagens sammanträde ska val utses till: 1. Svensk Kollektivtrafik årsstämma 2. Norrtåg Ekonomiska förening 3. Intresseföreningen Bergslaget styrelse 26 (36)

27 4. Stiftelsen Norrlandsfonden styrelse 5. Almi Företagspartner Gävle Dala Expedieras till 1. Svensk Kollektivtrafik årsstämma 2. Norrtåg Ekonomiska förening 3. Intresseföreningen Bergslaget styrelse 4. Stiftelsen Norrlandsfonden styrelse 5. Almi Företagspartner Gävle Dala samt samtliga utsedda ombud Tjänsteskrivelse - Nominering av ombud till Svensk Kollektivtrafik, Norrtåg Ekonomiska förening och Intresseföreningen Bergslaget 27 (36)

28 59 Beslut - Motion (L) - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism (RS 2015/1296) Beslut Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande 1. Motionen anses besvarad I en motion föreslår Carina Östansjö, Kenth Löfgren, Carmen Lundkvist (L) Regionfullmäktige beslutar att: ge regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med länets kommuner utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på regional och lokal nivå ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan uppstå i länet ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behöv för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad person Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande 1. Motionen anses besvarad Yrkanden Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Henrik Olofsson (SVG) stödjer Stenvards yrkande. Hans Backman (L) yrkar bifall för hela motionen. Rickard Carlsson (SD) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition till Patrik Stenvards (M) m.fl s yrkande om bifall till första förslaget mot ordförandens förslag om besvarad och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Därefter ställer ordförande proposition till Hans Backmans (L) förslag till bifall till hela motionen mot ordförandens förslag om besvarad och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 28 (36)

29 Reservationer Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Rickard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras yrkande. Expedieras till Regionfullmäktige Svar på motion - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism Motion - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism 38 RS Information. Motion (L) - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism 29 (36)

30 60 Beslut. Motion (SD) - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (RS 2015/1505) Beslut Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande 1. Motionen anses besvarad I en motion föreslår Roger Hedlund, Per Kihlgren, Solveig Wiberg, Margareta Modin, Jonny Lindblom, Patrik Nilsson, Daniel Persson, Yvonne Jonsson och Patrik Lindholm (SD) att: Region Gävleborg inrättar en handlingsplan för att motverka våldsbejakande islamistisk extremism, vänsterextremism och vit makt-miljöer Region Gävleborg riktar in sig på förebyggande insatser som klassmorfar eller klassmormor i regionens skolor för att tidigt fånga upp och bemöta elever som befinner sig i riskzonen för att hamna i våldsbejakande extremistmiljöer Initiera ett Brottsförebyggande Centrum som knyter samman aktörer inom skola, polis, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och fritidsverksamhet för att motverka politisk extremism. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande 1. Motionen anses besvarad Yrkanden Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till första förslaget och avslag till de tre andra förslagen. Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman (L) stödjer Stenvards yrkande. Rickard Carlsson (SD) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition till Rickard Carlsson (SD) bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Därefter propositionen till Patrik Stenvards (M) m.fl s yrkande om bifall till första förslaget och avslag mot de andra förslagen och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att motionen ska anses besvarad. Reservationer Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Rickard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras yrkande. 30 (36)

31 Expedieras till Regionfullmäktige Svar på motion - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Motion - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 39 RS Information. Motion (SD) - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 31 (36)

32 61 Info. Motion (SVG) - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor (RS 2018/1443) Ärenden informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. Expedieras till Regionfullmäktige Svar på Motion - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor Motion - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor 32 (36)

33 62 Info.Motion (KD) - Förbättra tillgänglighet av information för döva (RS 2018/105) Ärenden informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. Svar på motion Motion - Förbättra tillgänglighet av information för döva Motion - Förbättra tillgänglighet av information för döva 33 (36)

34 63 Info. Medborgarförslag - Anställdas julfest (RS 2016/1895) Ärenden informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. Svar på medborgarförslag Medborgarförslag - Anställdas julfest Medborgarförslag - Anställdas julfest 34 (36)

35 64 Tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst (RS 2018/1479) Länets samrådsgrupp för färdtjänst har tagit fram förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt ett förslag på revidering av befintliga tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslagen har under hösten 2018 varit ute på remiss samt har samråd skett med de kommuner som överlämnat sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ärendet har behandlats på Hållbarhetsnämnden sammanträden och vid Hållbarhetsnämndens sammanträde beslutades att föreslå Regionfullmäktige att anta länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst. Efter diskussion justerar ordförande ärendet på så sätt att ärendet ändras från beslut till information på dagens sammanträde och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. Tjänsteskrivelse - Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst Remiss - Tillämpningsanvisningar 36 HN Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(297461) (0)_TMP Tjänsteskrivelse - Förslag till länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(282982) Missiv - Förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(282112) Process om tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(281689) 18 HN Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(293691) 35 (36)

36 65 Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 (RS 2018/1496) Ärendet återupptas efter den tidigare bordläggningen 54. Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet lyft ur på dagens sammanträde och behandlas på styrelsens nästkommande sammanträde. 5 PU Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 21 feb 2019 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18 (3) Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 36 (36)

Sammanträdesdatum Regionstyrelse

Sammanträdesdatum Regionstyrelse Plats och tid Bollnäs folkhögskola kl. 08:45-09:15 ande ledamöter Eva Lindberg (S) (ordförande) Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Fredrik

Läs mer

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Regionstyrelse

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Regionstyrelse Tid: 10:15-13:00 Plats: Styrelserummet, Regionkontoret Ledamöter Eva Lindberg (S), ordförande Marie-Louise Dangardt (S), vice ordförande Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Fredrik

Läs mer

Ulf Persson (Förvaltningchef Hjälpmedel SAM) Monica Edin (Controller) Sekreterare... Mats Fransson. Carina Halfvars

Ulf Persson (Förvaltningchef Hjälpmedel SAM) Monica Edin (Controller) Sekreterare... Mats Fransson. Carina Halfvars Plats och tid Hjälpmedel SAM, Johanneslötsvägen 22, Gävle kl. 10:00-15:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Linnéa Wickman (S) (ordförande) Einar Vängmark (S)

Läs mer

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Regionstyrelse

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Regionstyrelse Tid: 10:15-13:00 Plats: Styrelserummet, Regionkontoret Ledamöter Eva Lindberg (S), ordförande Marie-Louise Dangardt (S), vice ordförande Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Fredrik

Läs mer

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Regionstyrelse

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Regionstyrelse Tid: 08:30-10:00 Plats: Säversta, Bollnäs Folkhögskola OBS! När styrelsens ärenden på föredragningslistan är behandlade avslutas sammanträdet. Därefter seminarium - Regional utveckling Ledamöter Eva Lindberg

Läs mer

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Hållbarhetsnämnd

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Hållbarhetsnämnd Tid: 10:00-15:00 Plats: Styrelserummet, Regionkontoret Ledamöter Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande Jan Lahenkorva (S), vice ordförande Alexander Hägg (M), 2:e vice ordförande Jasmine Larsson (S) Sven-Åke

Läs mer

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Regionfullmäktige

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Regionfullmäktige Tid: 09:30-16:30 Plats: Bollnäs folkhögskola Ledamöter Kennet Nilshem (C), ordförande Lars-Göran Langeborg (V), vice ordförande Tommy Ljung (M), 2:e vice ordförande Hans Olsson (M) Henrik Olofsson (SVG)

Läs mer

Lars-Göran Ståhl (S) Kenneth Axling (S) 23-28

Lars-Göran Ståhl (S) Kenneth Axling (S) 23-28 Plats och tid Regionkontoret, lokal Tjädern plan 5, Gävle kl. 10:15-14:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Linnéa Wickman (S) (ordförande) Robert Sten (S) (vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Regionstyrelse

Sammanträdesdatum Regionstyrelse Plats och tid Säversta, Bollnäs Folkhögskola kl. 08:30-10:00 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Eva Lindberg (S) (ordförande) Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson

Läs mer

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Fastighets-, teknik- och miljöutskottet

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Fastighets-, teknik- och miljöutskottet Tid: 13:30-16:00 Plats: Tjädern, Regionkontoret Ledamöter Karin Jansson (MP), ordförande Jan Lahenkorva (S), vice ordförande Kristina Sjöström (V) Patrik Stenvard (M) Richard Carlsson (SD) Ersättare Marcus

Läs mer

Parlamentariska nämnden 8-15

Parlamentariska nämnden 8-15 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Regionens hus sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Hans Toll (S), vice ordförande Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) Lennart Bogren

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Övriga närvarande Annika Magnerot (Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling)

Övriga närvarande Annika Magnerot (Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling) Folkhälsoberedningen Datum: 2019-10-02 Tid: 09:00-12:30 Plats: Ekhagen kurs och konferens, Grimslövs folkhögskola Ledamöter Eva R Ericsson (L) (ordförande) Anna Zelvin (KD) (vice ordförande) Magnus Carlberg

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 49 54 Datum 2018-11-06 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2018-11-06 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Daniel Johansson (S) Petra Modee (V) Maria Molin (M) Annemarie Bergström (M) Henrik Olofsson (SVG)

Daniel Johansson (S) Petra Modee (V) Maria Molin (M) Annemarie Bergström (M) Henrik Olofsson (SVG) Mötesdatum Plats och tid Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Regionkontoret kl. 10:15~ t/ 40 Tommy Berger (S) (vice ordförande) (ordförande) Patrik Stenvard

Läs mer

Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-13:10

Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-13:10 Trafiknämnden Datum: 2019-01-31 Tid: 09:00-13:10 Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Carina Bengtsson (C) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande) Peter Freij (S) (2:e

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-09-02 13:00-15:55 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27. Lokal: Alsike, den 6 november 2017, kl. 9:30 12:00. Regionkontoret fredag den 10 november 2017

Plats och tid: Region Uppsala, Storgatan 27. Lokal: Alsike, den 6 november 2017, kl. 9:30 12:00. Regionkontoret fredag den 10 november 2017 Protokoll 1 (12) Plats och tid:, Storgatan 27. Lokal: Alsike, den 6 november 2017, kl. 9:30 12:00 Beslutande: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Bertil Kinnunen (S), ordförande Bengt-Ivar Fransson

Läs mer

Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-12:15

Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-12:15 Trafiknämnden Datum: 2018-02-15 Tid: 09:00-12:15 Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum Hållbarhetsnämnd Plats och tid Länsmuseet Gävleborg, Gävle kl. 10:00-11:45 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Fredrik Åberg Jönsson (V) (ordförande) Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) Alexander

Läs mer

Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-10:40

Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-10:40 Trafiknämnden Datum: 2018-11-08 Tid: 09:00-10:40 Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Trafiknämnden. Plats: Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget 2, Ängelholm. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 10:00-14:30

Trafiknämnden. Plats: Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget 2, Ängelholm. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 10:00-14:30 Utskriftsdatum: 2017-10-23 Trafiknämnden Datum: 2017-10-19 Tid: 10:00-14:30 Plats: Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget 2, Ängelholm Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-13:00

Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-13:00 Trafiknämnden Datum: 2018-09-06 Tid: 09:00-13:00 Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) 59-68 Sven Sunesson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid kl. 15:50-16:00 Ledamöter Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M) Kajsa Ezelius (S) Robert Andersson (SD) Frida Nilsson (C) Pär Johnson (L) Christian Poucette (M) Carina Ohlsson

Läs mer

Trafiknämnden. Plats: Apollon, Hus D, Plan 2, Centrallasarettet, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-11:30

Trafiknämnden. Plats: Apollon, Hus D, Plan 2, Centrallasarettet, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-11:30 Trafiknämnden Datum: 2018-03-16 Tid: 09:00-11:30 Plats: Apollon, Hus D, Plan 2, Centrallasarettet, Växjö Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Luspengymnasiet, Storuman 2018-02-27, kl. 08.45-09.30 Beslutande Se närvarolista sid. 2 Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare Peter Persson koncernchef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl 13:30 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), Ordförande Joakim Magnusson (C), 1:e vice ordförande Lars-Åke Bergstrand (S) Mira

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018

Kommunchef Håkan Bergsten Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Zunko (S) Emma Dahlin Aktivitetshuset skjortan den 27 september 2018 Plats och tid Aktivitetshuset skjortan Kl 16:30-17:50 Beslutande Anders Berglöv (S), ordförande Emma Dahlin (M), 1:e vice ordförande Karina Bundgaard Krogh (C), 2:e vice ordförande Terese Larsson (S) Torbjörn

Läs mer

Trafiknämnden. Plats: Kosta Boda Art Hotel. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-11:00

Trafiknämnden. Plats: Kosta Boda Art Hotel. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-11:00 Trafiknämnden Datum: 2019-03-07 Tid: 09:00-11:00 Plats: Kosta Boda Art Hotel Ledamöter Carina Bengtsson (C) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande) Peter Freij (S) (2:e vice ordförande) Catharina

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Datum: 2019-03-05 Tid: 13:00-15:00 Plats: Innaren, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Britt-Louise Berndtsson (C) (ordförande) Roland Gustbée (M) 4-8 Robert Olesen (S) Sven

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2019-04-04 Tid: 08:45-09:00 Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Roland Gustbée (M) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande)

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden

Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Nämndens ansvarsområden 1 Regionala utvecklingsnämnden svarar för de regionala utvecklingsfrågorna som Region Sörmland tilldelats med det statliga tillväxtuppdraget,

Läs mer

Protokoll. Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ANSLAG/BEVIS. Sammanträdesdatum (19)

Protokoll. Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ANSLAG/BEVIS. Sammanträdesdatum (19) Plats och tid Tjädern, Regionkontoret kl. 13:30-15:30 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Karin Jansson (MP) (ordförande) Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande)

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Hållbarhetsnämnd

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Hållbarhetsnämnd Tid: 10:00-15:30 Plats: X-trafik "Hållplatsen", Söderhamn Ledamöter Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande Jan Lahenkorva (S), vice ordförande Alexander Hägg (M), 2:e vice ordförande Jasmine Larsson (S)

Läs mer

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne

Datum Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-06-05 1 (2) 84 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025 Diarienummer 1202805 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 1 (6) Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl Ledamöter Övriga närvarande

Kommunstyrelsen. Protokoll 1 (6) Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl Ledamöter Övriga närvarande Protokoll 1 (6) Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen 2016-09-28 KS 2016/0481-900 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammaträdeslokal Bullaren, kommunhuset, kl 08.30 08.45 Ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Gunnar Bengtsson (S), 1:e vice ordförande Fredrik Jönsson (C),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Alnarp Tid 2018-09-17, kl. 18:34-19.27 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Monica Thomhave

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2017-09-07 11:15-12:10 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum Hållbarhetsnämnd Plats och tid X-trafik "Hållplatsen", Söderhamn kl. 10:00-14:40 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Fredrik Åberg Jönsson (V) (ordförande) Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) Alexander

Läs mer

7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges:

7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-11-26 7: Motion Sverigedemokraterna (SD) - Utred effekterna av extratjänster inom kommunal verksamhet Delges: Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Kommunledningskontorets

Läs mer

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Protokoll från regionstyrelsens sammanträde. Tid: kl Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad PROTOKOLL 198 200 Datum 2015-11-24 1 (4) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2015-11-24 kl. 09.00 09.25 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Henrik Fritzon (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Vårdvalsnämnden

PROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Vårdvalsnämnden Plats och tid Regionens hus, hus tre plan tre Stora konferensrummet kl. 09:00-16:00 Beslutande ledamöter David Adervall (S) (Ordförande) Cristine Persson (C) (Vice ordförande) Britt Carlsson (S) Jonny

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden PROTOKOLL 2016-08-23 KFN 66 Region Gotland kulturplan 2017-2020 Bilaga KFN 67 Övrigt ärende. Rapport från förvaltningschef PROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Trafiknämnden. Plats: Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-12:00

Trafiknämnden. Plats: Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-12:00 Trafiknämnden Datum: 2018-04-20 Tid: 09:00-12:00 Plats: Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Arbets- och näringslivsnämnden 2016-04-20 Plats och tid AJ Företagshotell, Hyltebruk kl. 13:00-14:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande),

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2019-01-31 1 (8) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2019-01-31

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Folkets hus i Torsås, 2017-11-28, 17.00 17.30 Beslutande Henrik Nilsson Bokor, S ordförande Roland Swedestam, S Susanne Rosén, S Roger Isberg,

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Borgsalen, klockan 09:00-12:30 Ledamöter Ersättare Övriga Kristina Karlsson (C) Lena Persson (L) Rie Boulund (M) ersätter Ulrika Jörgensen (M) (ordförande) Kerstin Zander (S) ersätter Lise-Lotte

Läs mer

Carina Davidsson (V) Angela Hafström (L) Anders Svensson (SD Ekaterina Wetterbrandt (SD)

Carina Davidsson (V) Angela Hafström (L) Anders Svensson (SD Ekaterina Wetterbrandt (SD) Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-14 1 Plats och tid Rumlaborg kl. 13:00-15:50 Beslutande: Anna Carlsson (S), ordförande Bo Högberg (S) Martin Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus Johansson

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

Patientnämnden. Tid: :00-13:30. Plats: Regionens kansli. Ordförande... Justerare

Patientnämnden. Tid: :00-13:30. Plats: Regionens kansli. Ordförande... Justerare Patientnämnden Tid: 2017-09-28 09:00-13:30 Plats: Regionens kansli Ledamöter Bo Dalesjö (S) (ordförande) Anna Zelvin (KD) (vice ordförande) Mats Johnsson (M) Susanne Borgström (V) Gullvi Andersson (MP)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Val- och demokratinämnden

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Val- och demokratinämnden 1 (11) Sammanträdesprotokoll Val- och demokratinämnden 2015-11-23 Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset kl. 13:15 16:30 ande MP Bruno Kaufmann, ordförande S Anna Fält, 1:e vice ordf. KD Sonja Shirwani

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Karola Svensson (C), ordförande Dan Gabrielsson (S), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Johanna Johansson (SD)

Karola Svensson (C), ordförande Dan Gabrielsson (S), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Johanna Johansson (SD) 1 (10) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00 13:50 Beslutande Karola Svensson (C), ordförande Dan Gabrielsson (S), 1:e vice ordf. Lena Sjödahl (M) Dan Hovskär (KD) Johanna Johansson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(12) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Emelie Löthgren (C) 28-33 Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2017-06-22 09:00-11:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S), ordförande Fanny Battistutta (V), 1:e vice

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Eric Berntsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

PROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Regionens samverkansråd

PROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Regionens samverkansråd Plats och tid Styrelserummet, Regionens hus kl. 13:00-16:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Robert Uitto (S) (Ordförande) Eva Hellstrand (C) Ann-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid: Sammanträdesrum Grå, , kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid: Sammanträdesrum Grå, , kl. Plats och tid: Sammanträdesrum Grå, 2018-12-, kl. 15:00-16:00 Beslutande: Tomas Fjellner (M) Hans-Åke Jönsson (C) Magnus Jonsson (S) Patrik Ohlsson (SD) Magnus Nson Engelbäck (M) Per Skantz (M) BrittMarie

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje, måndagen den 21 januari 2019 kl. 14.30 16. Ledamöter Robert Beronius (L) (ordförande) Christina Frisk (L) Linda Hiort

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 22 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Plats: Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-11:45

Folkhälsoberedningen. Plats: Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-11:45 Folkhälsoberedningen Datum: 2017-11-09 Tid: 09:00-11:45 Plats: Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Michael Öberg (MP) (ordförande) Pernilla Tornéus (M) (2:e vice ordförande) Eva Ballovare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (19) vingaker.se

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (19) vingaker.se 1 (19) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2019 kl. 14.00-17.10 i sammanträdesrum Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker Beslutande ledamöter Anneli Bengtsson (S), ordf. Robert Skoglund (S), 1:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 5 4 Ledningssystem 2018... 6 5 Verksamhetsplan socialnämnden 2018... 7 6 Revisionsrapport

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :00 Ajournering: kl. 14:10-14:20. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :00 Ajournering: kl. 14:10-14:20. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 15:00 Ajournering: kl. 14:10-14:20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

t... 3, -.9&M... .) U ti 'L.'13. i a... Protokoll Lokala nämnden Kungsbacka Anslag/Bevis Sammanträdesdatum

t... 3, -.9&M... .) U ti 'L.'13. i a... Protokoll Lokala nämnden Kungsbacka Anslag/Bevis Sammanträdesdatum BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland Protokoll Plats och tid Ledamöter Övriga Paragrafer Utses att justera Hotell Gottskär, Landstormsvägen 31, Onsala, klockan 09:00-15:45 Christian Johansson (M) (ordförande)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Hälso- och sjukvårdsnämnd

K a l l e l s e o c h f ö r e d r a g n i n g s l i s t a Hälso- och sjukvårdsnämnd Tid: 10:00-15:00 Plats: Ljusdals närsjukhus, lokal Björken Ledamöter Tommy Berger (S), ordförande Per-Ewert Olsson Björk (C), vice ordförande Camilla Strömberg (M), 2:e vice ordförande Linnéa Wickman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer