Sammanträdesdatum Regionstyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Regionstyrelse"

Transkript

1 Plats och tid Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:15-15:00 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Eva Lindberg (S) (ordförande) Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Magnus Svensson (C) Fredrik Åberg Jönsson (V) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Richard Carlsson (SD) Liz Zachariasson (SD) Hans Backman (L) Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) ersätter Jan Lahenkorva (S) Marcus Gard (S) Marie Frestadius (S) Kristina Sjöström (V) Ann-Charlotte Granath (M) Linda Elgestad (M) Håkan Rönström (M) Fredrik Hellberg (SD) Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Färnstrand (Regiondirektör) Christian Lundback (Kanslidirektör) Bo Svedberg (Ekonomidirektör) Underskrifter Sekreterare... Ann Vestholm Ordförande.... Eva Lindberg (S) Justerande.... Henrik Olofsson (SVG) ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Regionstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Diariet... Ann Vestholm Datum för anslags nedtagande 1 (36)

2 Kenneth Nilshem (C) (Ordförande Regionfullmäktige) Utses att justera Henrik Olofsson (SVG) Justeringens plats och tid et omfattar (36)

3 ÄRENDELISTA 40 Val av justerare/justeringstid 41 Fastställande av dagordning 42 Anmälan av delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Beslut - Program för uppföljning av privata utförare 45 Information - Månadsrapport jan-feb 46 Beslut - Budget och planeringsförutsättningar Beslut - Årsredovisning Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg Beslut. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse Beslut. Politisk inriktning - Måldokument 53 Beslut - Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning 54 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 55 Beslut. Infrastruktur i Gävle - Programbeställning Gävle Masterplan 56 Beslut - Godkännande av komplettering avseende Handlingsplan för klimat och miljö Beslut - Botniska korridoren - Samverkan Norra Sverige 58 Beslut Nominera ombud till Svensk Kollektivtrafik, Norrtåg Ekonomiska förening, Intresseföreningen Bergslaget och Stiftelsen Norrlandsfonden 59 Beslut - Motion (L) - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism Beslut. Motion (SD) - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Info. Motion (SVG) - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor 62 Info.Motion (KD) - Förbättra tillgänglighet av information för döva 63 Info. Medborgarförslag - Anställdas julfest 64 Tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst 65 Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 3 (36)

4 40 Val av justerare/justeringstid (RS 2019/1) Beslut Regionstyrelsen utser Henrik Olofsson (SVG) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll med justeringstid (36)

5 41 Fastställande av dagordning (RS 2019/2) Beslut Regionstyrelsen fastställer utsända dagordning. 5 (36)

6 42 Anmälan av delgivningar 2019 (RS 2019/3) Nedan delgivningar anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag. Ledamöter LHR Informationsförvaltningsberättelse 2018 Fördelning av medel-tillväxtverkerket SKL-Framgångsfaktorer i det regionala utvecklingsuppdraget 14 RF Direktiv för gåvor, representation och resor 15 RF Reglemente om uppföljning 17 RF Revisionsrapport - Granskning - Regionens arbete med arbetsmiljö och sjukfrånvaro Regionfullmäktige (36)

7 43 Anmälan av delegationsbeslut 2019 (RS 2019/4) Nedan delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag. Regiondirektörens beslut om delegation-val av ombud till Sveriges Ekokommuner 7 (36)

8 44 Beslut - Program för uppföljning av privata utförare (RS 2018/621) Beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande. Program för uppföljning av privata utförare antas. Region Gävleborg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari Region Gävleborg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med KL 5 kap 3. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av t.ex uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Bo Svedberg föredrar ärendet. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande. Program för uppföljning av privata utförare antas. Expedieras till Regionfullmäktige Program för uppföljning av privata utförare Prot utdrag 47 Program för uppföljning av privata utförare 267 RS Information - Program för uppföljning av privata utförare 8 (36)

9 45 Information - Månadsrapport jan-feb (RS 2019/5) Bo Svedberg informerar om styrelsens samt nämndernas resultat. 9 (36)

10 46 Beslut - Budget och planeringsförutsättningar (RS 2018/1912) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande: 1. Godkänna upprättat förslag till Budget- och planeringsförutsättningar , som ska ligga till grund för verksamhetsplanering och budgetarbete inför Uppdra till nämnderna att vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom tilldelade ramar Antecknas att Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Rickard Carlsson (SD, Liz Zachariasson (SD), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) avstår att delta i beslutet. Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2020 och ekonomisk plan I del 1, som beslutades av regionstyrelsen den 30 januari ( 8) angavs utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 20 mars, inkluderas de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar. I budget- och planeringsförutsättningarna fördelas ekonomiska ramar för 2020 till regionens nämnder. Ramarna förutsätter att åtgärder vidtas för att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet, vilket ska beaktas i nämndernas årsplaner. Bo Svedberg föredrar ärendet. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta följande: 1. Godkänna upprättat förslag till Budget- och planeringsförutsättningar , som ska ligga till grund för verksamhetsplanering och budgetarbete inför Uppdra till nämnderna att vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom tilldelade ramar Expedieras till Samtliga nämnder Revisorer Ekonomistab 10 (36)

11 Budget- och planeringsförutsättningar Budget- och planeringsförutsättningar (36)

12 47 Beslut - Årsredovisning 2018 (RS 2018/2139) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande: Årsredovisning 2018 godkänns Regionstyrelsen lämnar en årsredovisning för 2018 där fyra områden anger riktningen för det politiska arbetet: Hela Gävleborg ska leva och utvecklas, Ett grönt och hållbart Gävleborg, En välfärd att lita på, En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå. Johan Färnstrand föredrar ärendet Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande: Årsredovisning 2018 godkänns Expedieras till Regionfullmäktige Årsredovisning HN Redovisning av medelsförvaltning 2018(293686) (0)_TMP HN - Redovisning av medelsförvaltning HSN Redovisning av medelsförvaltning INFORMATION och BESLUT(293669) (0)_TMP 33 KKN Redovisning av medelsförvaltning januari december 2018(293955) (0)_TMP Redovisning av medelsförvaltning HSN(293712) (0)_TMP Redovisning av medelsförvaltning 2018 KKN 8 FHVNprotokoll - Medelsförvaltning Redovisning av medelsförvaltning FHVN FHRN - Delegationsbeslut medelsförvaltning PN Medelsförvaltning för 2018 Bokslut o medelsförvaltning helår (36)

13 13 (36)

14 48 Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2018 (RS 2019/508) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning för 2018 godkänns. Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, 54. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning för 2018 godkänns. Expedieras till Regionfullmäktige Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2018 Årsredovisning Folkteatern Gävleborg (36)

15 49 Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2018 (RS 2019/507) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Hälsinglands museums årsredovisning för 2018 godkänns. Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, 53. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Hälsinglands museums årsredovisning för 2018 godkänns. Expedieras till Regionfullmäktige Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2018 Årsredovisning Hälsinglands museum (36)

16 50 Beslut. Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg 2018 (RS 2019/506) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs årsredovisning för 2018 godkänns. Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, 52. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs årsredovisning för 2018 godkänns. Expedieras till Regionfullmäktige Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg 2018 Årsredovisning Länsmuseet Gävleborg (36)

17 51 Beslut. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2018 (RS 2019/405) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. Demokratiberedningen har lämnat verksamhetsberättelse för Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande. 1. Demokratiberedningens verksamhetsberättelse för 2018 läggs till handlingarna. Expedieras till Regionfullmäktige Demokratiberedningens verksamhetsberättelse (36)

18 52 Beslut. Politisk inriktning - Måldokument (RS 2019/518) Beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande 1. Att regionfullmäktige fastställer Politisk inriktning för Region Gävleborg En central del i arbetet med att förverkliga politiska beslut är att utforma budget för verksamheten i Region Gävleborg. Arbetet handlar om att överföra och förverkliga politiska beslut och inriktningar till verksamheten. Budgetprocessen sker stegvis och inkluderar flera beslutande organ, vilka avsätter sina egna dokument. Hela processen kan beskrivas som Region Gävleborgs styrkedja. Den politiska inriktningen anger övergripande politiska mål för all verksamhet i Region Gävleborg och ligger därmed till grund för bl.a. budget- och planeringsförutsättningar Dokumentet omfattar hela mandatperioden och är av strategisk art. Expedieras till Regionfullmäktige Tjänsteskrivelse - Politisk inriktning Politisk_inriktning_RG 18 (36)

19 53 Beslut - Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning (RS 2018/1747) Beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande. 1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionfullmäktige. Regionens revisorer har inkommit med följande revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning. Regionfullmäktige beslutade den 28 november 2018, 229, att överlämna revisionsrapporten till regionstyrelsen för beredande av svar. Ärendet har behandlats i styrelsens personalutskott. Förslag till beslut Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen ska besluta följande. 1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionfullmäktige. Expedieras till Regionfullmäktige Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning Svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning. RS v (003) Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning 229 RF Anmälan av revisionsrapport - "Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning " 11 PU Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning 19 (36)

20 54 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 (RS 2018/1496) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande Ärendet bordläggs och återupptas senare under dagens sammanträde. Ärendet har behandlats i regionstyrelsens personalutskott. Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet bordläggs och återupptas senare under dagens sammanträde, se PU Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 21 feb 2019 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18 (3) Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 20 (36)

21 55 Beslut. Infrastruktur i Gävle - Programbeställning Gävle Masterplan (RS 2019/465) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande Programbeställning för Gävle Masterplan godkänns samt att fortsatt politisk hantering sker inom Hållbarhetsnämnden I och runt Gävle pågår/planeras för ett stort antal infrastrukturåtgärder där Trafikverket och Gävle kommun samt i många fall även Region Gävleborg samverkar. Genomförandet av dessa projekt kräver en omfattande samordning mellan parterna. För att strukturera detta samarbete föreslås ett program som omfattar tidsplanering, resursallokering, avtalsfrågor, kommunikation, riskhantering, trafikkoordinering m.m. Varje projekt kommer att ha egna projektorganisationer, men programmet ska ha en samordnande funktion mellan de olika projektorganisationerna. Åtaganden för Region Gävleborg som organisation berör framförallt allokering av erforderliga personalresurser för genomförandet av programmet för Gävle masterplan. Det kommer vidare även innebära konkreta åtaganden för respektive projekt: Näringen: Ø Kollektivtrafikförsörjning av nya området Ø Finansiering av förbindelser över spåren (via länsplanen) Gävle Västra: Ø Kollektivtrafikförsörjning av den nya stationen Ø Finansiering av den nya stationen (via länsplanen) Ø Samordna med Framtidsbygget och fastighetsutveckling i närområdet Väg 76: Ø Kollektivtrafikutveckling av berörda områden Ø Finansiering av eventuella åtgärder (via länsplanen) Potentiella nyttor kopplat till regional utveckling för dessa projekt kan även förväntas vara: Näringen: Ø Innovation och smarta hållbara städer och samhällen Gävle Västra: Ø (Positiv) påverkan regional arbetsmarknad Ø Stationssamhällenas roll i regionen behov av ökad regional fysisk planering Ø Kunna eller vilja använda den nya stationen, beroende på samordning av det nya stationsområdet med fastighetsutveckling. Väg 76: Ø Kraftfulla satsningar på hållbara transportsätt (person och gods) Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskott. 21 (36)

22 Förslag till beslut Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen att godkänna förslaget till Programbeställning för Gävle Masterplan samt att fortsatt politisk hantering sker inom Hållbarhetsnämnden Expedieras till Hållbarhetsnämnden Programbeställning Gävle masterplan Gävle växer och regional utveckling_rs feb UU Beslut - Infrastruktur i Gävle - Programbeställning Gävle Masterplan 22 (36)

23 56 Beslut - Godkännande av komplettering avseende Handlingsplan för klimat och miljö 2017 (RS 2019/355) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande Näringsdepartementet begärda kompletteringen avseende Handlingsplan för klimat och miljö 2017 godkänns. Enligt villkorsbeslutet 2017 och 2018 ska berörda landsting redovisa handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden Näringsdepartementet har mottagit Region Gävleborgs handlingsplan, men begär enligt mail komplettering avseende förtydliganden från ett antal organisationer. För Region Gävleborgs del avser kompletteringen förtydligande av punkten 4 i mailet, d.v.s. att visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft kan bidra till att nå relevanta delar av det av riksdagen fastställda generationsmålet och de fastställda miljökvalitetsmålen. Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskottet. Förslag till beslut Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen att godkänna den av Näringsdepartementet begärda kompletteringen avseende Handlingsplan för klimat och miljö Expedieras till Regeringskansliet Tillvaxtverket Begäran om komplettering Bilaga till begäran om redovisning 20 UU Beslut - Komplettering avseende Handlingsplan för klimat och miljö (36)

24 57 Beslut - Botniska korridoren - Samverkan Norra Sverige (RS 2019/424) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande 1. Region Gävleborg har för avsikt att delta i projektet Botniska korridoren Uppdrar till regiondirektören att senast i juni återkomma med slutgiltig projektplan, budget och specificerad medfinansiering för projektet Botniska korridoren Botniska korridoren är huvudsakligen ett samarbete mellan regionalt utvecklingsansvariga i de fem nordliga länen och Örebro län. Det finns även tankar om att få med Dalarna i arbetet. Tillsammans arbetar vi på lång sikt för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa. Parterna är överens om att en samarbetsplattform med resurser för att koordinera arbetet stärker norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar, skapar tyngd och ger oss större genomslagskraft på nationell och europeisk nivå. Nu pågår förberedelser för ett fyraårigt projekt - för att gå hand i hand med den nationella infrastrukturplaneringen - som ska arbeta med tre huvudsakliga delar. Framtagande av en gemensam beskrivning av norra Sverige ur ett infrastrukturperspektiv, ett strategiskt påverkansarbete på EU-nivå samt bidra till ett gynnsamt utfall för bristerna inom Botniska korridoren vid antagandet av kommande nationella plan för transportinfrastrukturen. Ett inriktningsbeslut om att delta i samarbetet är ett politisk ställningstagande på övergripande nivå inför att Norrtåg AB som samlande part i närtid lämnar in en 1:1-ansökan för projektets hela geografi. Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskott. Förslag till beslut Utvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande 1. Region Gävleborg har för avsikt att delta i projektet Botniska korridoren Uppdrar till regiondirektören att senast i juni återkomma med slutgiltig projektplan, budget och specificerad medfinansiering för projektet Botniska korridoren Expedieras till Regiondirektören Hållbarhetsförvaltningen/Avdelning infrastruktur och samhällsplanering 24 (36)

25 Projekt Botniska korridoren UU Beslut - Botniska korridoren - Samverkan Norra Sverige 25 (36)

26 58 Beslut Nominera ombud till Svensk Kollektivtrafik, Norrtåg Ekonomiska förening, Intresseföreningen Bergslaget och Stiftelsen Norrlandsfonden (RS 2019/7) Beslut Regionstyrelsen beslutar följande för mandatperioden Svensk Kollektivtrafik RS nominerar Tommy Berger (S) som ledamot Hans Backman (L) som ersättare 2. Norrtåg Ekonomiska förening RS nominerar till styrelsen Jan Lahenkorva (S) som ledamot Alexander Hägg (M) som ledamot Eva Lindberg (S) som ersättare RS utser till årsstämman Marie-Louise Dangardt (S) som ombud Henrik Olofsson (SV) som ersättare 3. Intresseföreningen Bergslaget styrelse RS nominerar: Jan Lahenkorva (S) som ledamot Alf Persson (M) som ersättare 4. Stiftelsen Norrlandsfonden styrelse RS nominerar Eva Lindberg (S) som ledamot Håkan Rönström (M) som ersättare 5. Almi Företagspartner Gävle Dala Peter Kärnström (S) som ledamot Håkan Rönström (M) som ledamot Regionstyrelsen beslutade samt ledamöter/ersättare/ombud till olika organ. Vid dagens sammanträde ska val utses till: 1. Svensk Kollektivtrafik årsstämma 2. Norrtåg Ekonomiska förening 3. Intresseföreningen Bergslaget styrelse 26 (36)

27 4. Stiftelsen Norrlandsfonden styrelse 5. Almi Företagspartner Gävle Dala Expedieras till 1. Svensk Kollektivtrafik årsstämma 2. Norrtåg Ekonomiska förening 3. Intresseföreningen Bergslaget styrelse 4. Stiftelsen Norrlandsfonden styrelse 5. Almi Företagspartner Gävle Dala samt samtliga utsedda ombud Tjänsteskrivelse - Nominering av ombud till Svensk Kollektivtrafik, Norrtåg Ekonomiska förening och Intresseföreningen Bergslaget 27 (36)

28 59 Beslut - Motion (L) - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism (RS 2015/1296) Beslut Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande 1. Motionen anses besvarad I en motion föreslår Carina Östansjö, Kenth Löfgren, Carmen Lundkvist (L) Regionfullmäktige beslutar att: ge regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med länets kommuner utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på regional och lokal nivå ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan uppstå i länet ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behöv för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad person Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande 1. Motionen anses besvarad Yrkanden Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Henrik Olofsson (SVG) stödjer Stenvards yrkande. Hans Backman (L) yrkar bifall för hela motionen. Rickard Carlsson (SD) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition till Patrik Stenvards (M) m.fl s yrkande om bifall till första förslaget mot ordförandens förslag om besvarad och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Därefter ställer ordförande proposition till Hans Backmans (L) förslag till bifall till hela motionen mot ordförandens förslag om besvarad och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 28 (36)

29 Reservationer Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Rickard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras yrkande. Expedieras till Regionfullmäktige Svar på motion - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism Motion - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism 38 RS Information. Motion (L) - Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism 29 (36)

30 60 Beslut. Motion (SD) - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (RS 2015/1505) Beslut Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande 1. Motionen anses besvarad I en motion föreslår Roger Hedlund, Per Kihlgren, Solveig Wiberg, Margareta Modin, Jonny Lindblom, Patrik Nilsson, Daniel Persson, Yvonne Jonsson och Patrik Lindholm (SD) att: Region Gävleborg inrättar en handlingsplan för att motverka våldsbejakande islamistisk extremism, vänsterextremism och vit makt-miljöer Region Gävleborg riktar in sig på förebyggande insatser som klassmorfar eller klassmormor i regionens skolor för att tidigt fånga upp och bemöta elever som befinner sig i riskzonen för att hamna i våldsbejakande extremistmiljöer Initiera ett Brottsförebyggande Centrum som knyter samman aktörer inom skola, polis, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och fritidsverksamhet för att motverka politisk extremism. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande 1. Motionen anses besvarad Yrkanden Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till första förslaget och avslag till de tre andra förslagen. Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman (L) stödjer Stenvards yrkande. Rickard Carlsson (SD) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Propositionsordning Ordförande ställer först proposition till Rickard Carlsson (SD) bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Därefter propositionen till Patrik Stenvards (M) m.fl s yrkande om bifall till första förslaget och avslag mot de andra förslagen och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att motionen ska anses besvarad. Reservationer Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Rickard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras yrkande. 30 (36)

31 Expedieras till Regionfullmäktige Svar på motion - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Motion - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 39 RS Information. Motion (SD) - Inrätta en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 31 (36)

32 61 Info. Motion (SVG) - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor (RS 2018/1443) Ärenden informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. Expedieras till Regionfullmäktige Svar på Motion - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor Motion - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor 32 (36)

33 62 Info.Motion (KD) - Förbättra tillgänglighet av information för döva (RS 2018/105) Ärenden informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. Svar på motion Motion - Förbättra tillgänglighet av information för döva Motion - Förbättra tillgänglighet av information för döva 33 (36)

34 63 Info. Medborgarförslag - Anställdas julfest (RS 2016/1895) Ärenden informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. Svar på medborgarförslag Medborgarförslag - Anställdas julfest Medborgarförslag - Anställdas julfest 34 (36)

35 64 Tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst (RS 2018/1479) Länets samrådsgrupp för färdtjänst har tagit fram förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt ett förslag på revidering av befintliga tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslagen har under hösten 2018 varit ute på remiss samt har samråd skett med de kommuner som överlämnat sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ärendet har behandlats på Hållbarhetsnämnden sammanträden och vid Hållbarhetsnämndens sammanträde beslutades att föreslå Regionfullmäktige att anta länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst. Efter diskussion justerar ordförande ärendet på så sätt att ärendet ändras från beslut till information på dagens sammanträde och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. Tjänsteskrivelse - Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst Remiss - Tillämpningsanvisningar 36 HN Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(297461) (0)_TMP Tjänsteskrivelse - Förslag till länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(282982) Missiv - Förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(282112) Process om tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(281689) 18 HN Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst(293691) 35 (36)

36 65 Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 (RS 2018/1496) Ärendet återupptas efter den tidigare bordläggningen 54. Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet lyft ur på dagens sammanträde och behandlas på styrelsens nästkommande sammanträde. 5 PU Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 21 feb 2019 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18 (3) Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) - Cirkulär 18:31 36 (36)